červenec~srpen | 2009 89 Kč | 3,2 € | www.svetprumyslu.

cz
sděluje v reportáži
pro náš časopis
generální ředitel
firmy SMP CZ, a.s.
Ing. Martin Doksanský.
„Dokážeme montovat mosty
středního rozpětí letmou
montáží, tzv.
segmentové
mosty,“
červenec~srpen | 2009 89 Kč | 3,2 € | www.svetprumyslu. cz
sděluje v reportáži
pro náš časopis
generální ředitel
firmy SMP CZ, a.s.
Ing. Martin Doksanský.
Atomová energie
v rukách Japonce
Jukiji Amana
ČEZ se udržel
v Top 300
Bankovni ctví
po česku
Ing. Václav Pašek
miluje teplo rodinného
krbu, žije ve světě vědy
a techniky
Povodí Vltavy
Škoda Electric
Škoda Transportation
Tajmac - ZPS
Unipetrol
KONTAKT
te|./lax: |420 474 656 239
GSM: |420 602 307 847
e-m©||: jetcon©jetcon.cz
www.jetcon.cz
12 |et v energetìce
Oeska spo|ecnost se 14-|etou h|stor||.
Obrat 1,1 m|d. Kc za up|vnu|vch 10 |et.
Urz|te| cert|l|katu svstemu r|zen| kva||tv
d|e OSN LN |SO 9001:2009
a svstemu env|ronmenta|n|ho
managementu d|e OSN LN |SO 14001.
Pea||zace |nvest|cn|ch stavebn|ch ce|k0,
rekonstrukce a vvstavba techno|og|ckvch
budov, |nzenvrskvch s|t|, svstemu pozarn|
odo|nost| objekt0, sanace konstrukcn|ch
prvk0 a vseobecne pozemn|
a vodohospodarske stav|te|stv|.
Dodavatel materiálů a výkovků pro
výrobu turbínových lopatek a turbín
www.bohler.cz bohler@bohler-uddeholm.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 3 červenec~srpen 2009
Osvobození?
Název úspěšné opery Giussepe Verdiho, jejíž ústředním tématem je
osvobození, si půjčili autoři plánovaného plynovodu Nabucco, který by
měl od roku 2014 Evropě zajistit 31 miliard metrů krychlových zemní-
ho plynu ročně z jiných, než ruských zdrojů a tak Evropu posunout
směrem k nezávislosti na surovinách.
O tomto projektu, který se stal jednou z priorit končícího českého
předsednictví Evropské unii, se hovořilo již od přelomu tisíciletí,
ale výpadky dodávek plynu na počátku roku mezivládní dohodu
urychlily.
Pod projekt se tedy podepsalo Turecko, které se nakonec smířilo se
základním statusem tranzitní země (nelze ovšem opominout geopoli-
tický význam, který Turecku „rezervuje“ vstupenku do Unie), a další
čtyři státy EU (Rakousko, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko), přes které
plynovod povede.
Rusko, které zprávu o ratifkaci nepřijalo s přílišným nadšením, se do
poslední chvíle pokoušelo celý projekt sabotovat tím, že se snažilo
zabrat případné zdroje zemního plynu, které by plynovodem mohly do
Evropy z oblasti Kaspického moře a Střední Asie proudit.
Postavením Ruska, jakožto zásadního dodavatele surovin pro Evropu,
Nabucco ale bohužel otřese jen velmi málo. Klíčovým
problémem Nabucca skutečně zůstává
zajištění dodávek zemního plynu (navíc spolehlivost případných zdro-
jů – Egypt, Írán, Irák - je diskutabilní a některé státy pro USA dokonce
neakceptovatelné), Rusko je navíc připraveno (a to zřejmně i velmi
nestandardně) řešit problémy s jejich největším tranzitním koridorem
Ukrajinou a také počítá s vlastními projekty; plynovod South Stream
má přivést do jihovýchodní Evropy ruský plyn mimo území Ukrajiny,
Nordstream má surovinu přepravovat z Ruska do Německa po dně
Baltského moře.
Vezmeme-li pak v úvahu skutečnost, že domácí produkce plynu výraz-
ně klesá a klesat bude i nadále, závislost Evropy na vnějších zdrojích
poroste Nabucco nenabucco. Trochu matematiky: experti počítají, že
do roku 2015 klesne produkce plynu v EU o 67 milliard metrů krychlo-
vých ročně, takže bychom potřebovali minimalně dva takové plynovo-
dy, abychom „vyrovnali“ momentální stav. I to je jeden z důvodů, proč
Moskva reagovala pouze pokrčeným čelem.
Nabucco Verdimu zajistilo nesmazatelné místo mezi nejlepšími skla-
dateli všech dob, Evropě zajistit „osvobození“ nemůže. Jedno se Na-
buccu ale musí nechat – v případě jeho úspěchu přinese dodávky
plynu, které nebudou závislé na politickém vydírání, výhrůžkách ani
na utahování kohoutků.
Kateřina Urbanová
ku@svetprumyslu.cz
registrační číslo: MK ČR E 18823
Autorská práva vykonává vydavatel. Publikování, přetištění či šíření obsahu nebo jeho částí jakýmkoli způsobem v českém či jiném jazyce bez předchozího písemného souhlasu
vydavatele je zakázáno. Publikace obsahuje ilustrační obrázky a fotografie ImageBase a Flickr. Tyto obrázky jsou použity v souladu s licencí. Časopis využívá informační banky ČTK.
Šéfredaktor:
Kateřina Urbanová (ku@svetprumyslu.cz)
Vedoucí i nzer tní ho a marketi ngového odděl ení :
Marek Rottenborn (mr@svetprumyslu.cz)
Předseda redakční rady: Mgr. Lukáš Ševčík (ls@svetprumyslu.cz)
Redakce:
PhDr. Romana Moares (redakce@svetprumyslu.cz) – hlavní editor
Taj emni ce redakce: Andrea Iliadisová (edit@svetprumyslu.cz)
Jazyková úprava: Mgr. Anna Ševčíková
Grafi cká úprava: Štěpán Hulc (info@oranzovareklama.cz)
Sazba a zl om, předti sková pří prava: oranzovareklama.cz
Štěpán Hulc a Tomáš Psota (grafka@lp2003.cz)
Adresa vydavatel ství : Smart Connections, s.r.o., Janošíkova 9, 787 01 Šumperk
IČ: 27854647
Ti sk: Protisk spol. s r. o.
Cena j ednotl i vého výti sku: 89 Kč
Předpl atné: informace podává a objednávky přijímá SEND Předplatné spol. s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice | www.send.cz
Svět Průmyslu je průmyslový magazín vycházející na území ČR každé dva měsíce a je publikací vydavatelství Smart Connections, s.r.o., provozovatele
informačního serveru www.svetprumyslu.cz.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 4 červenec~srpen 2009
obsah
/ editorial
Osvobození? ....................................................................................................................... 3
/ zaměřeno na:
Stavebnictví
Strojírenství.......................................................................................................................9
Chemický průmysl ........................................................................................................ 11
Energetika a suroviny ................................................................................................. 13
Farmaceutický průmysl .............................................................................................. 15
Letecký průmysl ............................................................................................................ 17
Automobilový průmysl .............................................................................................. 18
Elektronika, elektrotechnika ................................................................................... 20
Potraviny a nápoje ....................................................................................................... 22
Zdravotnictví .................................................................................................................. 24

/ svět, Evropa a my
IEA: Světová poptávka po ropě v příštím roce oživí / Průmyslové zakázky v Německu
rostly nejrychleji za téměř dva roky ................................................................................................... 26
E&Y: ČEZ se přes krizi udržel mezi nejcennějšími firmami světa ........................................................ 27
Nejvíce superpočítačů je od HP, žebříček Top 500 ale vede IBM / Google: operační systém Chrome
využijí miliony počítačů ..................................................................................................................... 28
Zákazů kouření v Evropě přibývá, v ČR zatím kromě restaurací ......................................................... 29
/ reportáž
České banky stabilní krizi navzdory?
/ společnosti a jejich rozvoj
Škoda Electric | Symbol inovace a nových řešení ........................................................... 32
Škoda Transportation | Nová tramvaj ForCity vyjela do ulic ...................................... 40
Škoda Vagonka | Prvotřídní kolejová vozidla z Ostravy ................................................ 46
Bombardier | Zelená budoucnost unikátních technologií........................................ 52
DPO | Bezpečně a pohodlně v Ostravě s MHD ........................................................... 54
Unipetrol | Perspektivní plasty ........................................................................................ 58
Ministerstvo životního prostředí | Rostoucí úloha a zodpovědnost MŽP .............. 62
TAJMAC - ZPS | Specialista na obráběcí stroje ............................................................... 66
SMP CZ | Mosty pro budoucnost
Povodí Vltavy | Bezpečná Vltava ........................................................................ 76
Povodí Labe | Hospodaření s vodou v Polabí ......................................................... 82
VAK | Kvalitní voda není samozřejmost ................................................................... 88

/ zajímavosti z historie techniky a průmyslu
Před 55 lety byla spuštěna první jaderná elektrárna na světě / Kladenský důl Schoeller
fungoval ve třech stoletích / Před 185 lety byl ve Strážnici otevřen unikátní most .................... 92
Před 140 lety oficiálně vznikl předchůdce pivovaru Gambrinus .............................................. 93
/ rozhovor
Ing. Václav Pašek miluje teplo rodinného krbu,
žije ve světě vědy a techniky
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 5 červenec~srpen 2009
Ing. Václav Pašek – generální
ředitel a místopředseda před-
stavenstva společ nosti Plzeň-
ská energetika a.s. (dále PE).
Před 47 lety se narodil v Kra lo-
vicích, je ženatý, má dvě děti.
Syn Václav (22) se dobrovolně
potatil a studuje ener getiku na
ZČU v Plzni, dcera Barbora (18)
studuje gymnázium...
Specialista v oboru mostního
sta vi tel ství , fi rma SMP CZ, j e
v dnešní ch dnech pod drob-
no hledem veřenosti zejména
z dů vodu opravy Karlova mos-
tu. Nicméně tato progresivní
společnost si vybudovala solid-
ní pozici v České republice a na
Slovensku díky celé řadě jiných
významných staveb...
Nejlepšími dopravními stavba-
mi loňského roku jsou že lez-
nič ní estakáda přes pražské
Masarykovo nádraží, tunel Klim-
kovice na dálnici D47 v kate-
gorii, přeložka silnice I/14 Li-
berec–Kunratická, trasa metra
C z Ládví do Letňan a elektri-
zace železniční trati Šatov–
Znojmo.
Tuzemské banky jsou podle
výsledků zátě žových testů,
které provedla Česká ná-
rodní banka, odolné vůči
možnému negativnímu i ka-
tastrofickému vývoji ekono-
miky. Vyplývá to ze Zprávy
o finanční stabilitě...
Ing. Václav Pašek miluje teplo rodinného
krbu, žije ve světě vědy a techniky
V komunikaci upřednostňuji osobní kontakt s kolegy
SMP, a.s. | Mosty pro budoucnst
Kam kráčí stavebnictví v Česku
Stavebnictví
Mezi dopravními stavbami roku
je estakáda přes Masarykovo nádraží
České banky stabilní krizi navzdory?
Rozhovor o stavu českých bank
s členem představenstva Komerční banky
str. 94
str. 70
str.30
str. 6
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 6 červenec~srpen 2009
Stavebnictví
Mezi dopravními
stavbami roku
je estakáda přes
Masarykovo nádraží
Nejlepšími dopravními stavbami loň-
ského roku jsou železniční estakáda
přes pražské Masarykovo nádraží, tunel
Klimkovice na dálnici D47 v kategorii,
pře ložka silnice I/14 Liberec-Kunratická,
trasa metra C z Ládví do Letňan a elektri-
zace železniční trati Šatov-Znojmo.
Estakáda a tunel získaly titul v kategorii
staveb na transevropské dopravní síti,
přeložka v Liberci a trasa metra C pak
v kategorii staveb nad 50 milionů. Elek-
trizace trati Šatov–Znojmo bodovala
mezi projekty a realizacemi uskutečně-
nými v roce 2008.
Cenu pořádajícího Ministerstva dopravy
získal úsek cyklostezky Vídeň-Hamburk
v Prostředním Žlebu a ocenění Státního
fondu dopravní infrastruktury, který je
rovněž pořadatelem soutěže, si odnesla
úprava bezbariérového podchodu U Be-
sedy v Lovosicích.
Ocenění České komory autorizovaných
inženýrů a techniků získali projektant
elektrizace trati Šatov-Znojmo Radoslav
Molák ze Sudopu Brno a stavbyvedoucí
společnosti Eurovia Richard Lajksner za
přeložku silnice I/14 v Liberci.
Cenu poroty získala stavba kotevního
stání na nábřeží Edvarda Beneše v Praze
a cenu veřejnosti rekonstrukce Americ-
ké třídy v Plzni.
Dopravní stavby posuzuje odborná po-
rota podle jejich technické náročnosti,
ohleduplnosti k životnímu prostředí,
provedení z hlediska uživatele a efektivi-
ty stavby. Porota držitele titulu vybírala
ze 13 nominovaných.
Severní obchvat
Kuřimi je o 2,6 mld. Kč
levnější než jižní
Severní obchvat Kuřimi na Brněnsku,
který má propojit frekventovanou silnici
I/43 s plánovanou rychlostní silnicí R43,
vyjde o 2,6 miliardy korun levněji než již-
ní obchvat. Vyplývá to ze studie, kterou
si nechalo vypracovat Ředitelství silnic
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 7 červenec~srpen 2009
a dálnic. Jižní varianta, kterou prosazuje
kuřimská radnice a místní obyvatelé,
bude podle studie stát 6,6 miliardy,
severní pouze čtyři miliardy korun.
Podle občanského sdružení pro realizaci
obchvatu projede ulicemi Kuřimi denně
až 18000 aut. Výstavba obchvatu v se-
verní variantě podle něj situaci po do-
stavbě R43, která má spojit Brno s Pardu-
bickým krajem, ještě zhorší. Sdružení
i radnice podporuje jižní obchvat kolem
města s tunelem Kuřimskou horou.
Také podle studie ŘSD má dopravní mo-
del v roce 2030 vyšší intenzitu dopravy
u severního obchvatu – Kuřimí by v té
době mělo denně projíždět 7000 vozidel
od Tišnova a 14000 aut od Brna. U jižní
varianty by byla intenzita 6000 a 10000.
ŘSD je navíc vázáno plněním krizového
plánu ministra dopravy k dosažení úspor
při výstavbě infrastruktury. Ten předpo-
kládá, že stát by měl více šetřit při výku-
pu pozemků, budování mimoúrovňo-
vých křížení a dopravních staveb, které
nejsou nezbytně nutné.
Konečnou podobu trasy obchvatu ale
ŘSD neovlivní. Jako investorská státní
organizace nerozhodujeme o tom, která
varianta bude nakonec zapracována do
územního plánování.
Stavba R43 by měla mít tři etapy, žádná
z nich ale nyní nemá platné stanovisko
EIA o vlivech stavby na životní prostředí.
Všechny tři úseky jsou nyní v řízení na
Ministerstvu životního prostředí, které
požaduje přepracování dokumentů nut-
ných pro posouzení stavby. Jednou z vý-
tek ministerstva je to, že na jihu Moravy
chybí dopravní koncepce, v níž by byl
koridor R43 pevně zakotven.
Defnitivní vedení R43 v krajině mají ur-
čit takzvané zásady územního rozvoje
Jihomoravského kraje, které se nyní
zpracovávají. V létě kraj předloží jeho
návrh, který bude veřejně projednán. Na
konci roku by ho, doplněný o připo-
mínky, měli schválit zastupitelé.
Ministerstvo dopravy
zpřísnilo cenové limity
pro stavby
Ministerstvo dopravy zpřísnilo cenové
limity pro silniční stavby. Od nynějška
bude posuzovat každou zakázku Ředi-
telství silnic a dálnic, kde se předpoklá-
daná cena v tendru zvýší o více než de-
set procent. Na tiskové konferenci to
uvedl ministr dopravy Gustáv Slamečka.
Cílem je podle Slamečky snaha ušetřit
a získat lepší přehled o fnanční náročnosti
jednotlivých staveb. Novinkou je také pra-
vomoc fondu dopravy, který všechny stav-
by fnancuje, stavbu v ur čité fázi přípravy
zastavit kvůli nedostatku peněz.
„To je velký rozdíl. Stát, i když řekne, že
cena je nakonec v pořádku, může za-
kázku odmítnout, když na to nemá pení-
ze,“ uvedl Slamečka. V minulosti se podle
něj začínalo stavět i v případech, kdy
stavba nebyla fnančně kryta.
Fondu dopravy podle Slamečky na příští
léta hrozí zásadní nedostatek peněz. Ač-
koliv ministr původní odhad chybějících
prostředků snížil z 50 miliard korun na
polovinu, stále příští rok hrozí zastavení
desítek staveb.
„Pokud má fond informaci, že stavba stojí
20 miliard (korun), a ona pak stojí 30 mili-
ard, tak je to problém,“ uvedl Slamečka.
Podle něj je určité navýšení cen v průbě-
hu realizace zdůvodnitelné, limit deseti
procent má zabránit extrémům v podobě
růstu o desítky až stovky procent.
Šéf ŘSD Alfred Brunclík záměr prezento-
val na příkladu obchvatu Havlíčkova
Brodu. Podle původních plánů z roku
2005 měl stát 634 milionů korun, ve fázi
územního rozhodnutí v roce 2008 byla
cena o více než miliardu vyšší.
„Ten rozdíl byl tak dramatický, že jsme
přistoupili k expertíze,“ řekl Brunclík. Od-
borníci poté upravili část záměrů projek-
tanta, pozměnili například křižovatky a
jednu zcela vypustili; cena se tím snížila
o 400 milionů korun.
Ministerstvo, fond a ŘSD chtějí také dů-
sledněji využívat cenové normy, které
vypracoval tým odborníků pod vedením
děkana dopravní fakulty ČVUT Petra Mo-
ose. „Podstatně lépe tak vidíme excesy
v cenách,“ uvedl Moos. Podle něj by MD
navíc mělo hlídat, aby zisk stavebních f-
rem nepřekročil „přiměřenou míru“.
ŘSD je často terčem kritiky, že české dál-
nice jsou dražší než zahraniční. Podle
Moose jsou náklady na výstavbu v tu-
zemsku zhruba na úrovni 85 procent
průměru v zemích Organizace pro hos-
podářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Například tunely jsou ale v českých ze-
mích až o pětinu dražší než v Německu.
Ministerstvo zároveň představilo plán
úspor. Jde vesměs o již dříve zveřejněné
nápady. Úřad chce například zrychlit vy-
vlastňování pozemků, omezit stavby mi-
moúrovňových křižovatek nebo změkčit
normy pro stavbu dálnic na úroveň rych-
lostních silnic.
Aktuálně se v ČR staví zhruba 200 kilo-
metrů dálnic a rychlostních silnic a 130 ki-
lometrů silnic první třídy. Dohromady za
130 miliard korun.
Veřejné stavební
zakázky letos stouply
o 16 procent na
66 mld. Kč
Celková hodnota zadaných veřejných
stavebních zakázek se od ledna do květ-
na letošního roku meziročně zvýšila
o 16,4 procenta na 65,94 miliardy korun.
Jejich počet se zvýšil na 1398, což je me-
ziroční nárůst o 67 procent. Vyplývá to
z analýzy veřejných zakázek.
Počet veřejných zakázek na pozemní
stavby se v tomto období zvýšil o více
než 150 %. Jejich hodnota se zvýšila
o 115 % na 18,56 miliardy korun.
Množství zakázek na inženýrské stavby
vzrostlo ve sledovaném období o 26 pro-
cent, jejich hodnota však klesla o 1,4 pro-
centa na 47,38 miliardy korun. Hodnota
zakázek na dopravní infrastrukturu se
meziročně propadla dokonce o 23 pro-
cent na 30,49 miliardy korun.
Z celkové hodnoty veřejných staveb -
ních tendrů připadlo 37,52 miliardy
korun 646 jednotlivým zhotovitelům,
kteří získali celkem 1332 zakázek. Zbý-
vající 28,42 miliardy získalo 66 sdružení
stavebních frem, která od ledna vyhrála
ve stejném počtu soutěží.
Největší objem veřejných zakázek získa-
ly od začátku roku frmy ze skupiny Vinci,
do které v Česku patří například Eurovia
CS (bývalá SSŽ), SMP CZ nebo Průmstav.
Z toho 2,3 miliardy získaly samostatně,
další zakázky v hodnotě 14,81 miliardy
získaly ve sdružení s dalšími frmami.
Druhou nejúspěšnější frmou ve veřej-
ných stavebních soutěžích byla od letoš-
ního ledna do května Skanska CS, jako
třetí se umístil Metrostav.
VÍCE K TÉMATU STAVEBNICTVÍ:
Mosty pro budoucnost STR. 70
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 8 červenec~srpen 2009
Stavebnictví
Míchací zařízení pro
výrobu MZK
Společnost Strojírny Podzimek, s. r. o. se
pohybuje v oboru dodávek technologií
do kamenoprůmyslu a průmyslu výroby
stavebního hmot již více než 15 let,
s návazností na tradici výroby v tomto
oboru od konce 60. let. V posledních
letech pro své zákazníky vyvinuli
ucelenou řadu semimobilních linek pro
výrobu mechanicky zpevněného kame-
niva (MZK), případně certifikovaných
štěrkodrtí.
MZK - mechanicky zpevněné kamenivo
(minerální beton) je určeno jako spodní
nebo horní podkladní vrstva vozovek
v závislosti na třídě dopravního zatížení.
Charakteristika zařízení
Míchací zařízení pro výrobu mecha-
nicky zpevněného kameniva (MZK)
míchá v určitém poměru podle pře-
dem navolených receptur různé frak-
ce přírodního nebo umělého kameni-
va a dodává směsi optimální vlhkost.
Celé zařízení je semimobilní, snadno
ovladatelné a schopné samostatného
provozu.
Výrobní řada míchacích zařízení společ-
nosti Strojírny Podzimek vychází z po-
žadavků zákazníků a pokrývá výkonový
rozsah od 100 t/hod. do 350 t/hod. vy-
robeného MZK na výstupu.
Vstupní část zařízení s násypkami pro
různé frakce, pásovými podavači a vy-
nášecím dopravníkem může sepa-
rátně sloužit i jako vstupní zařízení
pro obalovny a betonárky.
Přeprava a instalace
Míchací zařízení pro výrobu MZK společ-
nosti Strojírny Podzimek jsou navržena
jako semimobilní. Umožňují přemístění
a zprovoznění přímo v místě použití (na
stavbě), nebo v místě surovinové základ-
ny (kamenolom, pískovna).
Pro vlastní instalaci zařízení není potře-
ba budovat pevné základy, postačí rov-
ná zpevněná plocha s únosností pro
průjezd nákladního vozidla.
Ovládání
Řídicí systém zařízení MZK je od základu
vyvinut firmou Engas s. r. o., se kterou
společnost Strojírny Podzimek v této
oblasti dlouhodobě spolupracuje. Celý
systém je postaven na ověřených a spo-
lehlivých komponentech. Zařízení je
monitorováno a ovládáno automatic-
kým řídicím systémem s možností
tvorby a výběru receptur. Volba a výběr
receptur se provádí pomocí panelu ope-
rátora z prostoru velínu. Po nastavení
receptury a spuštění zařízení, již vše fun-
guje automaticky. V případě potřeby ří-
dicí systém upozorní obsluhu na možný
problém a zabrání tak výrobě nekvalitní-
ho produktu. Obsluhu celé linky zvládne
jeden pracovník.
Příslušenství
Místnost velínu, odkud je možno ovlá-
dat chod linky, je umístěna v prefabriko-
vané buňce. Součástí buňky může být
i vybavení laboratoře pro možnost vlast-
ních rozborů vlastností vstupních mate-
riálů i výstupních směsí.
V případě potřeby je součástí dodávky
i samostatný zásobník technologické
vody, případně dieselagregát pro výro-
bu a dodávku elektrické energie.
Závěrem
Míchací zařízení mechanicky zpevněné-
ho kameniva společnosti Strojírny Pod-
zimek splňují všechny kvalitativní poža-
davky, spokojenost stávajících zákazníků
je toho přímým důkazem. Výsledný pro-
dukt – mechanicky zpevněné kamenivo
– je čistě ekologický produkt moderního
dopravního stavitelství s širokým použi-
tím, od klasických podkladních vrstev
silnic a dálnic, přes vrchní vrstvy les-
ních cest, cyklostezek a sportovišť, až po
použití jako architektonického prvku při
úpravách cest v parcích a zahradách.
Míchací zařízení bylo oceněno zvláštní
cenou Platformy podnikatelů pro zahra-
niční rozvojovou spolupráci.
Autor: Ing. Pavel Wiesner
www.soussro.cz
STAVBY
stavby silnic, kruhových
objezdů, chodníků,
obslužných ploch, parkovišť
s povrchem živičným,
betonovým, dlážděným,
prolévaným asfaltem
OPRAVY
lokální i plošné opravy
vozovek a ploch s krytem
živičným nebo prolévaným
asfaltem
ÚDRŽBA
údržba silnic, příkop,
propustků, dopravního
značení, zimní údržba silnic
foto: foto: foto: foto: oto: o cesk cesk cesk cesk cesk c edaln edaln edaln edaln n edalnice.c ice.c ice.c ice.c c c zzzzzz
Certifikace ISO 9001, ISO 14001
OHSAS 18001
ddddddd eeeeeeeee jjjjjjj tttttttt eeeeeeeee ssssssss eeeeeeeeeee nnnnnnnn aaaaaaaa
cccccccccccccccccc eeeeeeeeee sssssssss tttt yyyyyyyyyyy ssssssss nnnnnnnn ááááááááá mmmmmmmmm iiiiii
dejte se na cesty s námi
742 91 Velké Albrechtice 256
tel. č. 556 411 240
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 9 červenec~srpen 2009
Strojírenství
Výrobce obráběcích
strojů Intos končí,
o práci přijde 183 lidí
Výrobce obráběcích strojů Intos ze
Žebráku na Berounsku oznámil tento
tý den ukončení výroby. O práci tak při-
jde 183 lidí. Tuto skutečnost sdělil před-
seda odborové organizace KOVO Jaro-
slav Středula. Firma doplatila na ho spo-
dářskou krizi.
„Společnost by měla svůj podnik v Žeb-
ráku definitivně zavřít na podzim. Vět-
šina zaměstnanců je ale již nyní doma,“
řekl vedoucí regionálního pracoviště
Odborového svazu KOVO pro Prahu
a střední Čechy Milan Fiala. Podle Středu-
ly pracovalo ve frmě 183 zaměstnanců.
„S vedením společnosti nyní jednáme
o podmínkách výpovědí,“ dodal Středula.
Výroba obráběcích strojů v Žebráku se
datuje už od roku 1880. V průběhu tr-
vání změnila frma několikrát majitele.
Po znárodnění pak byl TOS Žebrák něko-
likrát samostatný nebo opakovaně za-
členěn k podniku TOS Čelákovice. V roce
1993 byl státní podnik TOS Žebrák zpri-
vatizován a stal se soukromou společ-
ností Intos. V roce 2004 frmu odkoupil
nadnárodní rakouský koncern EMCO.
Siemens nedostane
od SB kvůli úplatkům
zakázky po dva roky
Německý strojírenský koncern Siemens
se nesmí ucházet po dobu dvou let
o projekty od Světové banky kvůli aféře
s úplatky. Světová banka dnes také
uvedla, že podnik za 15 let splatí 75 mili-
onů eur do globálního fondu na potírání
korupce a zpronevěry.
Roční tržby německého koncernu mo-
hou kvůli zákazu od Světové banky kles-
nout až o 100 milionů eur. Siemens do-
dal, že má rozhodnutí banky zpětnou
platnost od začátku letošního roku. Zá-
kaz proto skončí 1. ledna 2011. Akcie
koncernu po zveřejnění zprávy klesly
o více než pět procent.
Skandál Siemensu představuje jednu
z největších korupčních afér v historii.
Šetření se zastavilo v prosinci, kdy Sie-
mens odsouhlasil, že se s německými
a americkými úřady vyrovná zhruba jed-
nou miliardou eur. Podnik si roky zajišťo-
val zakázky podplácením.
Banka vyšetřovala korupci Siemensu
v jednom ruském projektu. Ruská divize
koncernu se proto nebude smět na pro-
jektech Světové banky podílet čtyři roky.
Sie mens je nadnárodním podnikem,
který působí v řadě zemí světa včetně
České republiky.
V Praze nejspíš skončí
výroba kolejových
vozidel
Výroba kolejových vozidel má v Praze
svou historickou tradici. Lokomotivy, že-
lezniční vagony a tramvaje se zde začaly
vyrábět už na přelomu 19. a 20. století.
Tovární haly v Praze na Smíchově zalo-
žila firma Ringhoffer už v roce 1852
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 10 červenec~srpen 2009
Strojírenství
a v ro ce 1876 z ni vyjel první vůz pro
pražskou koněspřežnou dráhu. Ring-
hoferovy závody byly po válce znárod-
něny a dalších 18 let fungovaly pod ná-
zvem Tatra. V roce 1963 se smíchovská
továrna připojila ke koncernu ČKD a vy-
ráběla pouze tramvaje. Zde fungovala až
do roku 2002, kdy ji Siemens přemístil
na pražský Zličín.
Siemens má v tuzemsku zastoupení
od roku 1990 a v současnosti patří
k největším zdejším zaměstnavatelům
(zhruba 12.500 lidí). V obchodním roce
2007/2008 vykázala skupina podniků
Siemens v České republice obrat 44 mi-
liard korun. O rok dříve to bylo 68,8 mili-
ardy korun.
Výběr hlavních bodů týkajících se
fungování závodu Siemens Kolejová
vozidla, který dnes oznámil ukončení
výroby a propuštění všech tisíc za-
městnanců:
8.října 2001 – Siemens získal závod na
výrobu kolejových vozidel (podpis
smlouvy) od krachující společnosti ČKD
Dopravní systémy za 750 milionů korun.
Firma vyráběla například vozy pro praž-
ské metro nebo železniční vagóny. Kole-
jová vozidla byla zařazena do divize kon-
cernu transportní systémy a Siemens
výrobu přesunul ze Smíchova do praž-
ského Zličína.
9. června 2004 – Společnost Siemens
otevřela v Praze-Zličíně novou lakovnu
kolejových vozidel. Firma do zařízení in-
vestovala více než 150 milionů korun. Ve
stejném roce frma převzala výrobu vozů
metra z Německa.
22. prosince 2005 – Firma dokončila za-
kázku pro olympijské hry v Turíně, která
sestává ze 46 vlaků takzvaného lehkého
metra jezdícího na pneumatikách za cel-
kem 82 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy
korun).
5. ledna 2006 – Švýcarské spolkové
dráhy si dle týdeníku Ekonom nechaly
u frmy Siemens Kolejová vozidla vyrobit
35 kusů dvoupatrových elektrických vla-
ků za 8,5 miliardy korun. Zakázka byla
v březnu rozšířena o dalších 25 kusů
v hodnotě 6,6 miliardy.
23. července 2008 – Koncern Siemens
oznámil, že se do druhé poloviny roku
2009 stáhne z továrny na výrobu kolejo-
vých vozidel v Praze na Zličíně. Do té
doby chtěl najít kupce, který bude po-
kračovat v průmyslové výrobě. Odbory
v reakci na toto oznámení zahájily stáv-
kovou pohotovost. Dle jejich názoru šlo
o politické rozhodnutí, aby se zacho vala
výroba v ostatních provozech v Ně-
mecku.
29. července 2008 – Zástupci koncernu
Siemens po jednání s odbory oznámili,
že společnost zachová ve své továrně
Siemens Kolejová vozidla všech tisíc pra-
covních míst do konce září roku 2009.
Dle informace frmy hodlá závod uzavřít
kvůli nadbytečným kapacitám v celé Ev-
ropě. Dle deníku E15 o prodeji Kolejo-
vých vozidel jednala s 15 zájemci.
1. července 2009 – Společnost přestala
dle serveru iHNED podle dohody z mi-
nulého roku vyplácet zaměstnancům
výkonnostní prémii, kterou spustila loni
v srpnu. Díky prémii se přitom zaměst-
nancům vyplácená mzda zvedla během
roku téměř trojnásobně.
2. července 2009 – Vedení koncernu
Siemens při jednání s odbory oznámilo,
že uzavře výrobu ve frmě Kolejová vo-
zidla a propustí všech tisíc zaměstnanců.
VÍCE K TÉMATU STROJÍRENSTVÍ:
Symbol inovace a nových
řešení STR. 32
Nová tramvaj ForCity vyjela
do ulic STR. 40
Prvotřídní kolejová vozidla
z Ostravy STR. 46
Perspektivní plasty STR. 58
Specialista na obráběcí
stroje STR. 66
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 11 červenec~srpen 2009
Chemický průmysl
Tunica AG chce koupit
celý Plastochem,
požádala ÚOHS
o souhlas
Švýcarská frma Tunica AG chce stopro-
centně ovládnout předního domácího
dodavatele plastů a chemikálií Plasto-
chem Brno a jeho sesterskou frmu síd-
lící v Bratislavě Plastochem spol. s r. o.
Požádala proto o souhlas Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
Tunica má nyní v Plastochemu Brno po-
loviční podíl.
Necelou třetinu (32 procent) vlastní pů-
vodní většinový majitel Michal Valíček,
18 procent patří právě slovenskému
Plastochemu. V něm mají zároveň Tuni-
ca AG a Valíček stejný, poloviční podíl.
Tunica AG vstoupila do celého holdingu
Plastochem v říjnu 2007, získala polovič-
ní podíl. Také tehdy fúzi schvaloval a na-
konec schválil antimonopolní úřad. Valí-
ček chtěl tehdy příchodem strategického
partnera zajistit svému podniku další
rozvoj. Tunica AG patří do švýcarské sku-
piny Omya.
Plastochem Brno v roce 2007 dosáhl tr-
žeb za prodej vlastních výrobků a služeb
769 milionů korun. Zisk činil 24,4 milio-
nu korun. Výsledky za loňský rok frma
dosud nezveřejnila. Kromě ČR působí
holding Plastochem také v dalších ev-
ropských zemích a v Rusku.
Agrofert chce v další
arbitráži od PKN Orken
17,3 mld. Kč
Společnost Agrofert patřící Andreji Babi-
šovi požaduje v další arbitráži od polské
ropné frmy PKN Orlen 17,3 miliardy ko-
run. Předmětem sporu jsou smlouvy,
podle nichž měl Agrofert získat část pet-
rochemického holdingu Unipetrol. Ba-
bišův holding se domáhá náhrady za
škodu a za to, že slíbené frmy Unipetro-
lu nemohl užívat. Agrofert přitom už
v jedné arbitráži vysoudil celkem přes
105 milionů eur (2,75 miliardy Kč).
„Běží ještě jedna arbitráž proti Orlenu,
a to o 17 miliard korun. Jde o náhradu
škody,“ sdělil Babiš. Teď se ale ukazuje, že
se suma navýší až ke 20 miliardám ko-
run.
Rozhodčí soud v Praze už dříve další dvě
z celkem čtyř podaných arbitráž ních
žalob proti Orlenu zamítl. Babiš neu-
spěl s požadavkem na vyplacení zhru ba
2,6 mi liardy korun. A o tuto částku by se
nyní pokusil navýšit vymáhanou sumu
ve čtvrté arbitráži.
Je možné, že arbitři tentokrát nepři-
řknou Agrofertu celou vymáhanou část-
ku. I v případě dvacetimiliardové sumy si
ale Babišovi právníci věří. „Vzhledem
k tomu, že arbitři nyní tou dvoumiliardo-
vou pokutou pravomocně potvrdili, že
Orlen smlouvy skutečně porušil, máme
jednoznačně šance i v případě náhrady
škody. Na vše máme posudky,“ řekl ad-
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 12 červenec~srpen 2009
Chemický průmysl
vokát Radek Pokorný z pražské kance-
láře Pokorný, Wagner & spol.
Babiš dále řekl, že on přemluvil zástupce
PKN Orlen, aby se privatizace Unipetrolu
zúčastnili. „Beze mě by nikdy neuspěli.
Podepsali řádnou smlouvu, kterou však
nesplnili,“ uvedl.
Pro Orlen, s loňským obratem 80 miliard
zlotých (asi 474 miliard korun), čtvrtletní
ztrátou 1,1 miliardy zlotých a mnoha-
miliardovými dluhy, by další prohraná
arbitráž měla drtivé důsledky. Za 63-pro-
centní podíl v Unipetrolu Orlen v roce
2005 zaplatil zhruba 14,7 miliardy korun.
Podle předprivatizačních smluv měli Po-
láci po dokončení privatizace přenechat
Agrofertu celkem pět společností. Šlo
o podíly ve společnostech Agrobohe-
mie, Aliachem, Kaučuk, Paramo a Che-
mopetrol.
Agrofert podniká v zemědělství, potravi-
nářství, chemickém průmyslu, ale také
prodeji pozemní techniky.
Unipetrolu koncernu PKN Orlen českým
partnerem Orlenu. Doležel byl poté ob-
žalován z pokusu o podvod. Letos v úno-
ru jej pražský městský soud již podruhé
osvobodil, verdikt není pravomocný.
Závěry sněmovní vyšetřovací komise
k privatizaci Unipetrolu:
V říjnu 2005 poslanci zřídili sněmovní
vyšetřovací komisi s cílem objasnit roli
vlády a soukromých subjektů v priva-
tizaci Unipetrolu polskému koncernu
PKN Orlen. Prodej měla podle některých
spekulací provázet korupce. Zkoumal ji
i polský Sejm a začala ji vyšetřovat kra-
kovská prokuratura.
V lednu 2006 přišla komise se závěrem,
že vláda se při privatizaci Unipetrolu
žádných zásadních chyb nedopustila.
Rozhodnutí kabinetu podle komise ni-
kdo neovlivnil a Unipetrol se podařilo
prodat za odpovídající cenu. Podle ODS
ale komise selhala a kauzu spíše zaml-
žila. Tehdejší předseda vlády Jiří Parou-
bek (ČSSD) uvedl, že případ Unipetrol
se mu od začátku zdál vykonstruovaný.
Aféra podle něj byla součástí politického
boje v Polsku a prostřednictvím podni-
katele Tomáše Pitra a polského lobbisty
Jacka Spyry se přenesla do Česka.
Obžaloba lobbisty Spyry z pokusu pod-
vodu na majiteli Agrofertu Babišovi:
V květnu 2007 protikorupční policie
obvinila polského lobbistu Jacka Spyru
a podnikatele Tomáše Kejlu (zemřel
v listopadu 2007) z pokusu o podvod.
Spyra údajně nabízel Babišovi, že ho za
úplatek deset milionů korun zbaví pro-
blémů s jeho možnou kriminalizací či
vyšetřováním v Polsku okolo privatizace
Unipetrolu. Agrofert na něj proto podal
trestní oznámení. V dubnu 2008 pod-
le tisku státní zástupkyně obžalovala
Spyru v této kauze z pokusu o podvod.
Spyra již předtím uvedl, že vše, se dělo
na jeho jednáních s Babišem, byla jen
cílená provokace, kterou chtěl dokázat
domnělé korupční jednání majitele Ag-
rofertu.
Hlavní aféry
kolem privatizace
společnosti Unipetrol
Spory společnosti Agrofert podnikatele An-
dreje Babiše s polským koncernem PKN Orlen:
V dubnu 2004 česká vláda schválila prodej
státního podílu (63 procent) v petrochemic-
kém holdingu Unipetrol polskému ropnému
koncernu PKN Orlen. Privatizace se uskutečnila
v roce 2005, PKN Orlen za majoritní podíl v Uni-
petrolu zaplatil zhruba 14,7 miliardy korun.
Ještě před privatizací Unipetrolu Agrofert
a PKN uzavřely smlouvy, podle nichž měli
Poláci po dokončení privatizace přenechat
Agrofertu celkem pět společností. Šlo o podí-
ly ve společnostech Agrobohemie, Aliachem,
Kaučuk, Paramo a Chemopetrol. Polský kon-
cern však v únoru 2006 uvedl, že od smluv
odstupuje s tím, že jsou pro něj nevýhodné.
Společnost Agrofert Holding poté podala
proti PKN Orlen několik arbitrážních žalob.
K říjnu 2006 šlo podle tehdejšího vyjádření
mediálního zástupce Agrofertu Vladimíra
Bystrova o čtyři žaloby s celkovou žalovanou
částkou přes 22 miliard korun. Dnes server
iDnes.cz informoval, že společnost Agrofert
uspěla u pražského soudu s žalobou proti PKN
Orlen. Podle rozhodnutí arbitrů musí Orlen
Agrofertu vyplatit 77,2 milionu eur, v přepočtu
přes dvě miliardy korun.
Údajně korupční kauza „pět na stole v čes-
kých“:
V srpnu 2005 televize Nova odvysílala repor-
táž, podle které si někdejší tajemník českých
premiérů Zdeněk Doležel měl říct polskému
lobbistovi Jacku Spyrovi o úplatek pět milionů
korun slovy „pět na stole v českých“. Chtěl ho
prý za to, že dostane zpět do hry o Unipetrol
společnost Seta, za kterou Spyra lobboval.
Seta, na kterou měl údajně úzké vazby nyní
uprchlý podnikatel Tomáš Pitr, bojovala se spo-
lečností Agrofert o to, kdo se stane po prodeji
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 13 červenec~srpen 2009
Energetika a suroviny
Agenturu pro
atomovou energii
(MAAE) povede
Japonec Jukija Amano
Mezinárodní agenturu pro atomovou
energii (MAAE) povede v příštích čtyřech
letech Japonec Jukija Amano. Do čela
této organizace OSN ho zvolila její rada
guvernérů. Dlouholetému šéfovi MAAE
Muhammadu Baradejovi vyprší mandát
30. listopadu a znovu už nekandidoval.
Amano, který působí při MAAE jako ja-
ponský velvyslanec, získal podle Reuters
potřebné dvě třetiny z 35 hlasů. Obdržel
jich 23. Jeden z guvernérů se prý hlaso-
vání zdržel.
Guvernérská rada vybírala dnes ze tří
kandidátů. Kromě Amana se o ředitelské
křeslo ucházel také jihoafrický velvy-
slanec při MAAE Abdul Samand Minty
a Španěl Luis Echavarri, který působí
jako šéf jaderné agentury Organizace
pro ekonomickou spolupráci a rozvoj.
Španělský kandidát po prvním kole ze
hry vypadl.
Původně bylo kandidátů pět. Slovinský
a belgický uchazeč ze souboje odstou-
pili. Volba se konala už podruhé. Letos na
jaře totiž skončila neúspěchem. I tehdy
se o post šéfa MAAE ucházeli Amano
a Minty. Za japonským kandidátem
tehdy stály průmyslové země a dostal
23 hlasů. K jihoafrickému uchazeči se
přiklonily rozvojové státy, měl 12 hlasů.
Agentura MAAE, která je jednou z insti-
tucí OSN, začala fungovat v roce 1967.
Dohlíží na jadernou bezpečnost a na do-
držování dohod o nešíření nukleárních
zbraní, podporuje výzkum a snaží se
propagovat mírové využití atomu. Bara-
dejův nástupce se bude mimo jiné mu-
set vypořádat s nedořešenými spory
o nukleární programy Íránu, Sýrie a Se-
verní Koreje, která nedávno provedla ja-
derné zkoušky. Inspektory MAAE navíc
před časem vypověděla ze země.
Baradej stál v čele úřadu od roku 1997.
O čtvrtý čtyřletý mandát se tento egypt-
ský diplomat už ucházet nechtěl. V roce
2005 společně s MAAE získal za boj o ne-
šíření jaderných zbraní Nobelovu cenu
za mír.
Jukija Amano –
diplomat a odborník
na jadernou
energetiku
a odzbrojení
- Jukija Amano se narodil 9. května 1946
v japonské prefektuře Kanagawa. Vystu-
doval Právnickou fakultu na Tokijské
univerzitě a v roce 1972 nastoupil na mi-
nisterstvo zahraničí, kde se specializoval
na otázky odzbrojení, nešíření jaderných
zbraní a jaderné energie.
Jako diplomat působil v laoském Vienti-
anu, Ženevě, Washingtonu a v Bruselu.
- V roce 1995 se zúčastnil konference,
na které bylo rozhodnuto o prodlou-
žení Smlouvy o nešíření jaderných
zbraní (NPT) na neurčito, o rok později
byl například členem japonské delegace
při podpisu Smlouvy o úplném zákazu
jaderných zkoušek (CTBT). Působil také
v odborných orgánech OSN, které se za-
bývají odzbrojením a snahou o nešíření
jaderných zbraní.
- V letech 2005-2006 byl předsedou
Rady guvernérů MAAE, výkonného
orgánu organizace, jenž řídí její práci
v období mezi Generálními konference-
mi, což je nejvyšší orgán MAAE. Od září
2005 je také japonským velvyslancem
při MAAE. Zajímavostí je, že v roce 2005,
kdy zahájil kariéru v MAAE, tato organi-
zace a její tehdejší šéf Muhammad Bara-
dej dostali Nobelovu cenu za mír.
- Amano je považován za technokrata,
který by rád „odpolitizoval“ činnost
MAAE a rád by se zabýval možnostmi
mírového užití jaderné energie. Součas-
ně je ale podle agentury Reuters přívr-
žencem tvrdého postoje Washingtonu
k Íránu kvůli jeho jadernému programu.
V této otázce se shoduje se svým před-
chůdcem Baradejem, který v červnu
řekl, že Írán se snaží vyrobit atomovou
bombu, aby získal postavení velmoci na
Blízkém východě. Amano by také rád
zlepšil komunikaci a spolupráci uvnitř
MAAE.
- Do funkce šéfa MAAE byl Japonskem
nominován loni v září. K vítězství ve
volbách měl blízko již letos v březnu,
chyběly mu ale dva hlasy. Podporu měl
především od rozvinutých zemí.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 14 červenec~srpen 2009
Energetika a suroviny
Energie AG Bohemia
může ovládnout
vodárenský trh i na
Svitavsku
Vodárenská společnost Energie AG Bo-
hemia může koupit moravskotřebov-
skou firmu VHOS, a ovládnout tak do-
dávky vody na Svitavsku. Fúzi povolil
Úřad pro ochranu hospodářské sou-
těže (ÚOHS), firmy nemají příliš velký
tržní podíl, navíc působí v odlišných
lokalitách, řekl první místopředseda
antimonopolního úřadu Robert Ne-
ruda.
Nový majitel, který patří pod rakouskou
frmu Energie AG Oberösterreich Wasser,
získá 75.000 odběratelů pitné vody a od-
kanalizování odpadů pro téměř 40.000
lidí. Energie AG Bohemia tak bude dodá-
vat vodu více než milionu odběratelů
a téměř 700.000 zákazníkům bude zpra-
covávat odpadní vodu.
Společný tržní podíl obou frem v celo-
státním měřítku se podle údajů ÚOHS
pohybuje pod deseti procenty, na trhu
jsou i větší dodavatelé pitné vody a pro-
vozovatelé kanalizací. Jsou jimi Ondeo
ze skupiny GDF Suez a zejména Veolia
Voda. Energie AG Bohemia je třetím nej-
větším dodavatelem vody v ČR. Tyto tři
společnosti kontrolují většinu tuzem-
ského trhu.
Společnost VHOS dosud vlastnilo něko-
lik fyzických osob. Největší podíly po-
dle výroční zprávy frmy za loňský rok
držel Pavel Binka (34,71 procenta), Vla-
dimír Langer (22,15 procenta), Jan Ši-
mon (18,24 procenta) a Petr Lukovics
(11,91 procenta).
V loňském roce klesly VHOS tržby za pro-
dej vlastních výrobků a služeb o 7,5 pro-
centa na 243,7 milionu korun. Zisk se
snížil o dvě pětiny na 3,9 milionu. Firma
v loňském roce zaměstnávala v průměru
190 lidí, tedy zhruba stejně jako o rok
dříve.
Energie AG Bohemia vlastní vodárenské
frmy 1. JVS, Vodovody a kanalizace Jižní
Čechy, Vodovody a kanalizace Beroun,
Vodárenskou společnost Chrudim a ko-
línský Vodos. Skupina za poslední účetní
období dosáhla celkového obratu ve
výši kolem 2,2 miliardy korun. Zaměst-
nává přes 1500 lidí.
EK vyzvala členské
státy ke zvýšení zásob
plynu kvůli možné
krizi
Evropská komise vyzvala členské státy
Evropské unie k tomu, aby si před zimou
zabezpečily vyšší zásoby plynu. Ty by
měly unii pomoci překonat případné
přerušení dodávek ruského plynu, který
do EU proudí přes Ukrajinu.
„Ve světle nejisté situace ohledně zásob
plynu na Ukrajině komise doporučila
členským státům, aby byly lépe připra-
veny na nadcházející zimu a aby naplnily
své zásobníky plynu ze všech dostup-
ných zdrojů,“ píše se v tiskovém prohlá-
šení výkonného orgánu unie.
Přes Ukrajinu jde 80 procent plynu, který
Rusko posílá do Evropy. Letos v lednu se
kvůli výpadkům dodávek ruské suroviny
přes Ukrajinu několik evropských zemí
ocitlo uprostřed mrazivé zimy zcela bez
plynu, který je využíván také k topení.
Ukrajina nyní nakupuje od Ruska plyn,
který bude do zimy skladován v ukrajin-
ských zásobnících. Kyjev nicméně potře-
buje na zaplacení ruského plynu půjčit
peníze. Nemá zatím ani na zaplacení
červnové splátky ve výši asi 300 milionů
dolarů (5,5 miliardy Kč).
EK v pondělí v Bruselu zprostředkovala
jednání, na nichž zástupci EU, Ukrajiny,
Ruska a mezinárodních měnových in-
stitucí jednali o případném úvěru Ukraji-
ně, která by chtěla 4,2 miliardy dolarů
(zhruba 77,4 miliardy Kč). Na žádném
podobném závazku se ale zatím mě nové
instituce neshodly. Jednání podle nich
nicméně pokračují dobrým směrem,
zvažovaná výše úvěru je však podle
zdroje z EK oproti požadavku Ukrajiny
zhruba poloviční.
Rusko v poslední době opakovaně Evro-
pu varovalo před novými výpadky dodá-
vek, pokud Ukrajina nesežene peníze,
aby do podzemních zásobníků načer-
pala dostatek plynu pro plynulé zásobo-
vání během zimy.
ČEZ si půjčil téměř
7 miliard Kč na
větrnou elekrárnu
v Rumunsku
Energetická společnosti ČEZ si na vý-
stavbu větrné elektrárny v rumunském
Fantanele půjčila 262,3 milionu eur
(přibližně 6,8 miliardy Kč). Úvěr na 15 let
poskytlo konsorcium evropských bank
v čele s Bayerische Landesbank. Jde
o největší přímořský větrný park v Evro-
pě o instalovaném výkonu 347,5 me-
gawattů.
Výstavba větrné elektrárny ve Fantanele
je podle ČEZ pouze první fází z celkově
zamýšleného větrného parku o instalo-
vaném výkonu kolem 600 MW. Společ-
nost loni v srpnu uvedla, že se chystá do
celého projektu investovat zhruba
28,4 miliardy korun. Zamýšlený větrný
park dosahuje trojnásobku instalova-
ného výkonu dosud největší provozova-
né větrné farmy ve španělském Guadala-
jaru.
Ve Fantanele má být do roku 2009 na-
instalováno 139 strojů technologie Ge-
neral Electric. Větrné stožáry budou
100 metrů vysoké a budou se na nich
točit rotory o průměru 99 metrů. Druhá,
závěrečná fáze projektu o instalovaném
výkonu 252,5 MW má být dokončena do
roku 2010. ČEZ předpokládá, že díky vě-
trné farmě v Dobrudže a velkým vodním
elektrárnám bude v Rumunsku vyrá-
běno z obnovitelných zdrojů deset pro-
cent elektřiny.
Úvěr na první fázi projektu poskytly Ba-
yerische Landesbank, BNP Paribas Bank,
Československá obchodní banka a KBC
Bank Deutschland.
Elektrárenská společnost ČEZ uzavřela
smlouvu s konzultační frmou Worley-
Parsons, která dohlédne na výstavbu
nového bloku elektrárny v bulharské
Varně.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 15 červenec~srpen 2009
Farmaceutický průmysl
Češi přispěli
farmaceutickým
balíčkem k lepší
informovanosti
Češi přispěli takzvaným farmaceutickým
balíčkem k tomu, aby evropští pacienti
měli více informací o lécích i jejich pří-
padných nežádoucích účincích, shrnu la
přínos českého předsednictví EU v lé-
kové oblasti mluvčí Státního ústavu pro
kontrolu léčiv (SÚKL) Veronika Petlá-
ková. Farmabalíček je souborem legisla-
tivních návrhů cílených do tří klíčových
oblastí regulace farmaceutického trhu.
První se zabývá zjišťováním a hodnoce-
ním nežádoucích účinků léčivých pří-
pravků po jejich uvedení na trh. „Kromě
racionalizace a modernizace již fungují-
cího systému zavádí návrh i možnost
hlášení nežádoucích účinků léčiv přímo
od pacientů,“ vysvětlila.
SÚKL na svém webu nově dává možnost
českým pacientům, aby sami tyto nežá-
doucí účinky do připraveného formu-
láře zapsali. V tuto chvíli mají povinnost
hlásit nežádoucí účinky jen zdravotníci,
kteří jsou schopni rozeznat a odborně
popsat příznaky nežádoucího účinku.
„Možnost hlášení laickou veřejností od-
ráží snahu posílit postavení pacientů
tím, že se mohou aktivně zapojit do pro-
cesu sledování kvality péče,“ uvedla
mluvčí.
Druhou klíčovou oblastí je boj proti pro-
nikání nelegálních přípravků a padělků
léčiv na evropský trh. Padělky mohou
ohrozit zdraví a život, boj proti nim tedy
podle Petlákové výrazně zlepšuje kvalitu
služeb pro pacienty. Jde zejména o ná-
vrhy na zavedení dokonalejších ochran-
ných prvků a inspekcí u výrobců léčiv ve
třetích zemích.
Třetí oblast, na kterou se SÚKL zaměřil,
se týká informací pro pacienty. Legisla-
tivní návrh Evropské komise zpřesňuje
pravidla pro šíření informací o léčivých
přípravcích. „Jen informovaný pacient
může spolurozhodovat o svém zdraví,
léčení a předcházení nemocem,“ podo-
tkla mluvčí.
Návrhy budou zřejmě ještě podrobeny
odborné diskusi. Výrobci by totiž měli
nově dostat možnost poskytovat veřej-
nosti informace o přípravcích vázaných
na lékařský předpis. „Jde o zcela nový
princip, který by poprvé umožňoval far-
maceutickému průmyslu, aby přímo
oslovil širokou veřejnost,“ vysvětlila
mluvčí. Dosavadní úprava umožňuje re-
klamu jen na volně prodejné léky. O pří-
pravcích na recept mohou výrobci infor-
movat pouze zdravotníky.
Všechny návrhy připravené za českého
předsednictví jsou v rámci evropského
legislativního řízení projednávány ve
spolurozhodovací proceduře, v níž musí
být dosažen kompromis mezi Radou EU
a Evropským parlamentem. Pro rozhod-
nutí Rady se vyžaduje kvalifkovaná vět-
šina. Stanovisko Evropského parlamentu
v rámci prvního čtení návrhu se s ohle-
dem na nedávné volby očekává nejdříve
na podzim 2009.
Americký
Johnson & Johnson
koupí podíl v irském
Elanu
Americký farmaceutický koncern John-
son & Johnson (J&J) koupí za miliardu
dolarů 18,4 procenta irské společnosti
Elan. J&J uvedl, že s aktivy převezme
i část portfolia testovaných léčiv Elanu
proti Alzheimerově chorobě.
Akcie Elanu po zveřejnění zprávy vysko-
čily o více než deset procent, zatímco
emise J&J o 1,7 procenta klesla. Ame-
rický koncern díky transakci získá čtvrti-
nový podíl ve vývoji léku proti Alzhei-
merově nemoci, který nese pracovní
název bapineuzumab. Elan tento lék vy-
víjí v partnerství (50 ku 50 procentům) se
společností Wyeth. Tu kupuje jiný ame-
rický gigant Pfzer.
Dohodou končí dlouhodobá bitva mezi
Elanem a několika jeho velkými akcio-
náři. Ti dlouhou dobu volali po vý-
měně vedení společnosti, její reorgani-
zaci a přísnějším řízení podniku.
Minulý měsíc tak byl jmenován do ve-
dení Elanu akcionář Jack Schuler. Ten
se jako potenciální člen správní rady
nechtěl ke smlouvě s J&J vyjádřit. Jiní
z bývalých kritiků Elanu smlouvu s J&J
přivítali.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 16 červenec~srpen 2009
Farmaceutický průmysl
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 16 enec~s červe e srpen 2009
Farmaceutický průmysl
V USA vzniká
z Watsonu a Arrow
významný výrobce
generických léků
Americká Watson Pharmaceuticals kou-
pí výrobce generických léků Arrow
Group. Watson oznámil, že tím vytvoří
výrobce léků bez patentové ochrany
s ročními tržbami kolem tří miliard do-
larů. Kupní cena bude 1,75 miliardy USD
(33,7 miliardy Kč).
Watson zaplatí za aktiva Arrow Group
v hotovosti a akciích. Předpokládá, že
transakci dokončí ve druhé polovině le-
tošního roku a že mu akvizice zvýší zisk
již v příštím roce. Akcie Watsonu díky
tomu vzrostly téměř o pět procent. Ana-
lytici akviziční plán ocenili.
Watson se pod vedením generálního ře-
ditele Paula Bisara netajil tím, že chce
akvizicí získat přístup na zahraniční
trhy. Arrow prodává léky ve více než
dvou desítkách zemí včetně Kanady,
Francie a Británie. Loni vytvořil tržby té-
měř 650 milionů dolarů, napsala agen-
tura Reuters.
Světově největším výrobcem generik je
izraelská Teva Pharmaceutical Industries,
která vyrábí léky i v České republice. Teva
měla v prvním čtvrtletí čistý zisk 451 mi-
lionů a tržby 3,15 miliardy dolarů.
Zentiva bude pod
Sanofi rozvíjet trh
generik ve východní
Evropě
Tuzemská farmaceutická jednička Zen-
tiva se bude v rámci skupiny Sanofi-
-Aventis pod svou značkou starat o roz-
voj obchodů s generiky ve střední
a východní Evropě. Francouzská Sanof
tak zachová určitou samostatnost tu-
zemské frmy i po jejím nedávném pře-
vzetí, v Zentivě nyní drží více než 99 pro-
cent akcií.
Sanof s tímto cílem vytvořila takzvanou
generickou platformu, kterou povede
generální ředitel společnosti Zentiva Jiří
Michal a která bude sídlit v Praze. Rozvoj
obchodních aktivit Sanof v západní Ev-
ropě bude mít i nadále na starost její ob-
chodní jednotka, společnost Winthrop,
která se o tuto oblast starala doposud.
Nyní se připravuje rozpočet platformy
na příští rok a plán obchodních aktivit na
následujících pět let. Michal nevyloučil
ani nové akvizice. „My bychom neradi
propásli jakoukoliv příležitost, nicméně
o nich můžeme hovořit, až budou mno-
hem konkrétnější,“ dodal Michal.
Zentiva je jedním z největších výrobců
generik ve střední Evropě. Generika jsou
léky, kterým vypršela patentová ochrana
a jsou tudíž levnější. Zentiva vyrábí té-
měř 120 milionů balení léků za rok, to je
zhruba pětinový podíl v objemu spotře-
bovaných léků v ČR.
Společnost převzali Francouzi v únoru
poté, co uspěli se svou nabídkou na
koupi akcií za cenu 1150 korun. Nabídka
ohodnotila Zentivu na 43,9 miliardy Kč.
V dubnu se stáhla frma i z burzy. Název
společnosti i organizační struktura bu-
dou zachovány.
Kombinovaný podnik Zentivy a Sanof-
Aventis je jedničkou na většině dosa-
vadních hlavních trzích Zentivy, tedy
v Česku, Polsku, na Slovensku, v Ru-
munsku a Turecku, pouze v Rusku je
dvojkou.
Farmaceutické firmě
Farmak loni stoupl
zisk na 36,6 milionu
korun
Chemicko-farmaceutické společnosti
Farmak z Olomouce vzrostl v uplynulém
roce podle auditovaných čísel zisk na
36,6 milionu korun. V roce 2007 skončilo
hospodaření frmy ziskem 18 milionů
korun.
Celková aktiva Farmaku dosahovala v zá-
věru loňského roku 890,7 mi lio nu korun,
jeho vlastní kapitál obnášel 672,4 mi -
lio nu korun a cizí zdroje 217,4 mi lionu Kč.
V roce předcházejícím cizí zdroje frmy
činily 244,9 milionu korun.
Farmak se specializuje na kvalifkova-
nou chemii organických sloučenin. Do
jeho výrobního portfolia patří produkce
léčivých látek a chemických mezipro-
duktů, specialit chemické výroby a de-
zin fekčních prostředků. Produkce olo -
moucké frmy míří zhruba do 40 zemí
celého světa, mezi nejvýznamnější ex-
portní teritoria Farmaku patří státy EU,
USA, Indie, Japonsko a Švýcarsko. Podíl
exportu na tržbách společnosti se blíží
k 90 procentům.
Novodobá historie Farmaku začala
v roce 1992 založením akciové společ-
nosti. O čtyři roky později Farmak zvítě-
zil ve veřejné soutěži vyhlášené Fondem
národního majetku a převzal v průběhu
privatizace majetkovou podstatu che-
micko-farmaceutického závodu stát ní-
ho podniku Farmakon. Podle interne-
tové prezentace Farmaku má společnost
50 ak cionářů, majoritní postavení mají
dva z nich.
Abbott má skupině
Johnson&Johnson
zaplatit za zneužití
patentů
Biotechnologická frma Abbott Labora-
tories má podle rozsudku amerického
okresního soudu zaplatit farmaceutické
skupině Johnson & Johnson 1,67 mili-
ardy dolarů za to, že porušila její práva
patentové ochrany. Týká se to preparátů
na revmatické záněty a další poruchy
imunity.
Okresní soud ve státě Texas došel k zá-
věru, že nejprodávanější lék laboratoří
Abbot, Humira, zneužívá patent skupiny
Johnson & Johnson z jejího léku Remi-
cade. Oba biologické preparáty léčí artri-
tidu tím, že blokují proteiny způsobující
zánět.
Tiskový mluvčí Abbottu uvedl, že frma
dle svého přesvědčení u odvolacího
soudu vyhraje.“ Neutrpíme proto žádné
škody,“ dodal. Abbott proto také nebude
měnit odhad výsledků.
Remicade i Humira jsou nitrožilní léky,
které jsou schválené i k léčení řady dal-
ších chorob spojených s imunitním sys-
témem, například lupénky. Stejným způ-
sobem fungují i preparáty od dalších
výrobců.
Analytici připomínají, že proces odvo-
lání může trvat roky. Odškodnění pak
může být nižší nebo zrušené.
Remicade získal schválení od úřadů v ro-
ce 1999 a Humira na konci roku 2002.
Tržby za Remicade dosahují ročně kolem
dvou miliard dolarů a Johnson & John-
son pracuje na jeho novější verzi.
Hu mira je s loňskými tržbami 4,5 mi-
li ardy dolarů nejprodávanějším lékem
Ab bottu.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 17 červenec~srpen 2009
Letecký průmysl
Airbus získal zakázku
na 24 letadel
od Qatar Airways
Evropský výrobce letadel Airbus získal
od aerolinek Qatar Airways zakázku na
výrobu 24 letounů A320. Podle šéfa Qa-
tar Airlines přijde dohoda s Airbusem na
1,84 miliardy dolarů (zhruba 36 miliard
korun). Součástí zakázky bude také ná-
kup čtyř letadel A321, který byl ohlášen
již v loňském roce.
Katarské aerolinky cestují do více než
80 měst světa a rozšiřují svůj letový park.
První dodávky nových letadel přijdou
ještě letos a poslední v roce 2012. Mno-
ho velkých objednávek však na letošním
aerosalonu zadáno nebylo, neboť aero-
linky mají vzhledem k ekonomické krizi
problém plně využít své kapacity.
Airbus i jeho americký konkurent Boe-
ing se kvůli recesi nacházejí v obtížném
ekonomickém období. Pomoci by jim
však mohla zakázka od americké letecké
společnosti United Airlines za více než
deset miliard dolarů na 150 letadel,
o kterou oba rivalové usilují.
Japonské aerolinky ANA
si objednaly dalších
pět boeingů 787
Japonské aerolinky All Nippon Airways
Co. (ANA) zvýšily svoji objednávku na
nový letoun Boeing 787 Dreamliner
o pět kusů na celkem 55. Pro americký
Boeing je to pozitivní zpráva, protože
v poslední době většina aerolinek své
objednávky spíše ruší. Boeing navíc kon-
cem června opět odložil první zku -
šební let svého nového letadla, což vy-
volalo obavy z dalšího odklonu zájemců
o koupi. Katalogová hodnota nové ob-
jednávky je 800 milionů dolarů (14,7 mi-
liardy Kč).
ANA je druhou největší leteckou společ-
ností v Japonsku. První letoun měly ae-
rolinky obdržet již na počátku příštího
roku, kvůli zpoždění zkušebního letu je
však načasování dodávek zatím nejisté.
Boeing již popáté odložil první zkušební
let svého nového letounu 787 Dreamli-
ner. Firma to odůvodnila dalším vyztuže-
ním postranní části stroje. První let se
měl konat do konce druhého čtvrtletí,
tedy do konce června, kdy se tak oprav-
du stane, ale Boeing zatím neví.
ANA si objednaly 50 letadel Dreamliner
před pěti lety a jejich objednávka byla
v té době největší objednávkou Boeingu
v jeho historii. Aerolinky současně tlačí
na Boeing, aby zveřejnil nový termín do-
dávek. Ten by mohl být znám v několika
týdnech.
Také na společnost ANA dolehl prudký
propad poptávky po letecké přepravě
způsobený krizí. Aerolinky tak za rok do
konce letošního března vykázaly čistou
ztrátu 4,3 miliardy jenů (814,6 milionu Kč).
Ztráta byla první za šest let. K zisku se
chce ANA vrátit ještě v letošním roce, pře-
devším prostřednictvím snížení nákladů.
Boeing dodal ve druhém
čtvrtletí zhruba stejně
letadel jako loni
Americký výrobce letadel Boeing dodal
ve druhém čtvrtletí letošního roku odbě-
ratelům 125 letadel, což je o jedno méně
než ve stejném období loni. Od počátku
letošního roku tak dodávky letadel Boe-
ingu vrostly o pět na 246. Firmu však
trápí prudký propad nových zakázek.
Výrobci letadel nyní zažívají těžké časy.
Ekonomická krize prudce snížila poptáv-
ku po letecké přepravě a přinutila aero-
linky šetřit. Ty proto neobjednávají nová
letadla nebo ruší staré objednávky. Boe-
ing nedávno uvedl, že jeho čisté objed-
návky, tedy počet nových objednávek
minus zrušené objednávky, od počátku
letošního roku činí pouze devět letadel.
Společnost upřesnila, že dodala ve čtvrt-
letí 99 letounů 737, což je nejprodáva-
nější model Boeingu, a 21 letadel 777.
Dále dvě letadla 747 a tři 767.
Boeing je druhým největším výrobcem
komerčních letadel na světě za evrop-
ským Airbusem. Věnuje se však rovněž
výrobě systémů pro vojenské účely.
Lufthansa nabízí
v Praze odbavení
přes mobil
Německé aerolinie Lufthansa se v první
polovině července staly po Air France-
KLM a Austrian Airlines třetí leteckou
společností, která cestujícím na praž-
ském letišti umožnila odbavení přes mo-
bilní telefon. Lufthansa z Prahy létá do
Düsseldorfu, Frankfurtu nad Mohanem
a Mnichova.
Pražské letiště spustilo systém odbavení
přes mobil nebo kapesní počítač PDA
v pátek 26. června, jako první jej začala
využívat společnost Air France - KLM na
lince Praha - Amsterodam. Po Lufthanse
by se měla připojit španělská Iberia, ČSA
se zavedením mobilního odbavení počí-
tají zřejmě až příští rok.
Pro využití nové služby je nutné mít tele-
fon s internetovým prohlížečem. Cestu-
jící se přihlásí k odbavení pomocí webo-
vých stránek leteckých společností a po
vyplnění všech potřebných údajů obdrží
elektronickou palubní vstupenku s bez-
pečnostním čárovým kódem.
Telefon pak stačí jen přiložit ke čtečce při
bezpečnostní kontrole a nástupu do le-
tadla. Cestovat takto mohou i lidé se za-
vazadly, odloží je na speciální samoob-
služné přepážce. Odbavení přes mobil je
běžné například na letištích v Německu.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 18 červenec~srpen 2009
Automobilový průmysl
Volkswagen v červnu
prodal o šest procent
více aut než loni
Největší evropská automobilka Volks-
wagen v červnu prodala o šest procent
více osobních a užitkových automo -
bilů, než ve stejné době před rokem.
Za prvních šest měsíců letošního roku
však automobilce prodej meziročně
klesl o 5,1 procenta.
Půlroční výsledek ale vyznívá mnohem
příznivěji při srovnání situace v odvětví.
Globální trh totiž v prvním pololetí me-
ziročně propadl zhruba o 18 procent.
Šéf automobilky Martin Winterkorn
před pokládá, že v celém světě by se
letos mohlo prodat zhruba 47 milionů
osobních automobilů. To by bylo asi
o 12 milionů méně než v roce 2007.
„Volkswagen se drží svého kurzu,“ řekl
Winterkorn. Samo o sobě to není důvod
k euforii, ale frma jde správným smě-
rem, dodal.
Hartmut Meine z odborové organizace
IG Metall uvedl, že Volkswagen bude ve
druhém pololetí dosahovat lepších vý-
sledků než jeho rivalové. To znamená, že
by měl navázat na vývoj z první poloviny
roku, kdy si vedl obdobně.
„Očekáváme, že citelný nárůst zakázek
bude pokračovat i ve druhé polovině
roku, částečně díky šrotovnému, které
zavedla německá vláda,“ uvedl Meine,
který je členem dozorčí rady Volkswa-
genu. „Na rok 2010 čekáme, že se trhy
v západní Evropě stabilizují, protože toto
opatření zavádějí i další země,“ dodal.
Poptávka je teď hlavně po menších au-
tomobilech, a to právě díky šrotovnému,
které nelze využít na drahá auta. To hraje
do karet především Volkswagenu, který
tak získává větší podíl na trhu na úkor
automobilek BMW nebo Daimler, které
se zaměřují na luxusnější vozy.
Meine řekl, že příznivou situaci ve
Volkswagenu podtrhuje to, že po letní
dovolené skončí zkrácená pracovní doba
v závodě v Hannoveru, kde Volkswagen
vyrábí užitkové vozy. „V ostatních továr-
nách zkrácenou pracovní dobu nemá-
me, což je velký rozdíl proti jiným ně-
meckým automobilkám,“ konstatoval
Meine.
Zkrácená pracovní doba se týká méně
než 1000 zaměstnanců, které má podnik
v Německu. Ke zkrácení pracovní doby
management sáhl kvůli poklesu poptáv-
ky v důsledku fnanční krize.
Meine ze své pozice mimo jiné vyjed-
nává s managementem Volkswagenu
o mzdových podmínkách pro zaměst-
nance. Na příští období chtějí odbory
zvýšení mezd o 4,2 procenta, což Maine
považuje za rozumné.
Čínská automobilka
BAIC předložila
nabídku na podíl
v Opelu
Čínská automobilka Beijing Automotive
Industry Corp (BAIC) předložila nabídku,
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 19 červenec~srpen 2009
že koupí podíl v německém koncernu
Opel z americké skupiny General Mo-
tors. Nabídka představuje konkurenci
pro kanadskou frmu Magna, která má
podle předběžné dohody v Opelu získat
většinu v konsorciu s ruskou bankou
Sberbank. Očekává se, že vítěze čeká
důkladné prověřování Evropskou komisí
kvůli možnému dopadu na trh.
Čínská státní BAIC zatím předložila infor-
mativní a nezávaznou nabídku. Závaz-
nou nabídku chce připravit do poloviny
července.
Výrobce automobilových součástek
Magna, podporovaný ruskými partnery,
je v převzetí Opelu hlavním kandidá-
tem. Vedení kanadské společnosti chce
schvá lit podnikatelský plán pro Opel.
Dalším uchazečem o Opel je belgická
holdingová společnost RHJ Internatio-
nal. Ve středu ale oznámila celoroční
ztrátu a analytici pochybují, zda bude
mít dost hotovosti v konkurenci s rivaly.
Zájem v minulosti projevila také italská
automobilka Fiat.
Ruská banka Sberbank má podle před-
běžné dohody o převzetí Opelu získat ve
frmě 35 procent a její partner v konsor-
ciu Magna by obdržel 20 procent. Kon-
sorcium by tak v automobilce mělo ma-
joritu. Dosavadní mateřská společnost
Opelu General Motors si má ponechat
35 procent. Zbývajících deset procent
má připadnout zaměstnancům.
V prvním červencovém týdnu uběhl ko-
nečný termín, kdy mají právníci General
Motors předložit v USA federálnímu
bankrotovému soudu podklady pro re-
organizaci koncernu. Soudce Robert
Gerber pak rozhodne o plánu vytvořit
novou GM se značkami Chevrolet, Ca-
dillac a Buick a s divizí nákladních vozů
GMC.
Hybridní auta
v Japonsku možná
budou muset být
hlučnější
Zrakově postižení v Japonsku si stěžují,
že automobily na hybridní pohon jsou
příliš tiché a že je proto na přechodech
pro chodce téměř není slyšet. Tamní mi-
nisterstvo dopravy zvažuje, zda by v zá-
jmu bezpečnosti lidí se zrakovým posti-
žením neměla být do těchto aut
montována zařízení, která budou dělat
hluk.
Hybridní automobily, které se v Japon-
sku nejvíce prodávají, jsou v režimu, kdy
jedou na elektromotor, velice tiché. Mi-
nisterstvo dopravy proto svolalo komisi,
která se touto záležitostí má zabývat
a do konce roku má zveřejnit svůj posu-
dek. Jedním z možných řešení by bylo
nařídit výrobcům hybridních automo-
bilů, aby do nich montovali zařízení, jež
budou dělat hluk a upozorňovat tak
chodce, že se blíží auto.
Prius, nejoblíbenější hybridní automobil,
začala frma Toyota v Japonsku prodávat
v roce 1997.
Mluvčí Toyoty řekl, že automobilka zatím
neplánuje vybavovat hybridní auta zaří-
zeními, jež by dělala hluk. Podotkl ale, že
pokud by se z toho stal společenský pro-
blém, frma by ho řešila.
TPCA v prvním pololetí
mírně zvýšila výrobu
na 174949 aut
Automobilka TPCA Toyota Peugeot Cit-
roën vyrobila v letošním prvním pololetí
174949 vozů. Meziročně tak zvýšila
produk ci o šest desetin procenta. Mírný
nárůst očekává i za celý rok. Loni frma
vyrobila přes 324000 aut, sdělil vicepre-
zident Jiří Černý. Pololetní hospodářské
výsledky frma nezveřejňuje.
Od zahájení výroby v únoru 2005 kolín-
ská automobilka vyrobila přes 1,2 milionu
vozů modelů Toyota Aygo, Peugeot 107
a Citroën C1. Poptávka po vozech z TPCA
neklesá ani v době, kdy je většina auto-
mobilek nucena omezovat výrobu. Nej-
většími trhy pro TPCA zůstávají Itálie,
Francie, Německo a Velká Británie.
Mluvčí automobilky Radek Kňava ne-
dávno řekl, že frma má odbyt na druhé
pololetí zajištěný a bude záležet na tom,
jak se jí bude dařit zvyšovat kapacitu,
a také na dodavatelích. V květnu frma
obnovila náborovou kampaň na získání
nových pracovníků. Pozastavila ji na za-
čátku roku kvůli nejistotě vyvolané hos-
podářskou krizí.
Loni vzrostla produkce vozů Toyota Aygo,
Peugeot 107 a Citroën C1 o pět procent.
Tržby dosáhly 49 miliard Kč a byly v me-
ziročním srovnání o čtyři procenta nižší.
Důvodem poklesu byl především silný
kurz české měny. Zisk před zdaněním
1,4 miliardy korun byl stejný jako v roce
2007.
Automobilový průmysl po celém světě
se nyní potýká s propadem poptávky,
protože světová fnanční krize vedla ke
zpomalení ekonomiky, obtížnějšímu pří-
stupu k úvěrům a poklesu spotřebitelské
důvěry a výdajů. Poptávka po malých
vozech, které vyrábí TPCA, ale roste.
Podle prezidenta Sdružení automobilo-
vého průmyslu (SAP) a generálního ředi-
tele Volkswagen Group v Rusku Martina
Jahna se celosvětové úrovně prodejů
automobilů z období před současnou
globální krizí podaří znovu dosáhnout
až mezi roky 2011 a 2013. Celosvětová
produkce automobilů je v současné
době podle něj zhruba 30 procent nad
kapacitou trhu.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 20 červenec~srpen 2009
Elektronika a elektrotechnika
Prodejci elektroniky
v tuzemsku navzdory
krizi dál expandují
Prodejci spotřební elektroniky navzdory
hospodářské recesi a klesajícím útratám
českých zákazníků rozšiřují v Česku sítě
svých prodejen. Někteří obchodníci se
ale letos při expanzi potýkají s nedostat-
kem vhodných prostor, protože deve-
lopeři kvůli fnanční krizi zpomalili vý-
stavbu nákupních komplexů.
Do nových obchodů bude v Česku a na
Slovensku investovat společnost Datart.
„Máme podepsané čtyři smlouvy na
pronájem nových prodejen v projek-
tech, které se budou stavět v následují-
cích dvou letech. Jednáme o dalších
osmi projektech, které jsou ve fázi pro-
jektové přípravy,“ uvedl Petr Seman ze
společnosti Datart International, která
má v Česku 29 a na Slovensku devět pro-
dejen.
Nové prodejny letos otevírá společnost
Okay Elektro, která v Česku provozuje
83 prodejen se spotřební elektronikou.
Ředitel expanze společnosti Okay Hol-
ding Milan Přikryl sdělil, že v červnu
Okay rozšíří tuzemskou síť o celkem tři
nové obchody v Mladé Boleslavi, Soko-
lově a Bruntále, přičemž další tři prodej-
ny otevře také na Slovensku a Polsku.
Společnost Electro World letos plánuje
otevřít jednu novou prodejnu a zároveň
hodlá investovat do modernizace stá-
vajících obchodů. „Jako první pilotní
prodejnu jsme vybrali tu z Brněnské
Olympie, u které provedeme komplet-
ní redesign a zvětšíme její prodejní plo-
chu,“ řekl generální ředitel společnosti
Electro World Jiří Klíčník. Electro World
provozuje v ČR 17 prodejen.
Rozšiřovat síť letos bude rovněž společ-
nost Euronics, do které spadá 195 pro-
dejen se spotřební elektronikou. „Za po-
slední tři týdny jsme otevřeli tři nové
prodejny a další tři plánujeme,“ uvedl
mluvčí sítě prodejen Euronics Bohuslav
Komín, podle kterého by se počet ob-
chodů Euronics měl na konci letošního
roku pohybovat kolem 200.
Expandovat hodlá v Česku také sloven-
ský elektroprodejce Nay, který první ob-
chod na tuzemském trhu otevřel v zá-
věru loňského roku. Nay chce postupně
vybudovat síť po celé České republice.
Přikryl upozornil, že kvůli fnanční krizi
se ale letos snížil počet nových projektů
nákupních center. „Realizace projektů je
velmi často odkládána z důvodu ne pou-
ze všeobecně známých a spočívajících
ve vztahu developer–investor–banka, ale
také z důvodu přehodnocení expanz-
ních plánů budoucích nájemců, což je
Přehled největších tuzemských prodejců spotřební elektroniky (tržby v mld. Kč)
Pořadí
2008
Společnost Počet obchodů 2008
Tržby
2008
Tržby
2007
Tržby
2006
1. HP Tronic 36 Elektro Proton 6,8* 6,1* 4,9*
2. Fast ČR
26 Planeo,
21 Planeo Quick Time
5,8* 5,1* 4,3*
3. Electro World 17 Electro World 4,3* 4,1* 3,5*
4. Datart International 29 Datart 4,3* 3,8* 3,5*
5. K+B Expert 21 K+B Elektro Expert 3,5* 3,3* 3,0*
6. Okay 55 Okay 3,3* 3,7* 3,1*
Celkem 28,0 26,1 22,3
*odhad
Zdroj: Incoma Research, Moderní obchod
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 21 červenec~srpen 2009
s ohledem na současnou situaci docela
logické,“ podotkl. Okay se proto při své
expanzi nebude zaměřovat pouze na
obchodní parky, ale také na na dobře
umístěné samostatně stojící objekty či
obchodní pasáže.
Šesti největším tuzemským řetězcům
prodejen se spotřební elektronikou
loni podle údajů společnosti Incoma
Research a časopisu Moderní obchod
vzrostly tržby meziročně o 1,9 miliardy
korun na rekordních 28 miliard korun.
Nákupy elektroniky se totiž v Česku sou-
střeďují do specializovaných obchod -
ních řetězců a prodejen elektro.
Letos ale Češi kvůli hospodářské krizi
méně nakupují technické spotřební
zboží a tržby z jeho prodeje se v prvním
čtvrtletí podle údajů společnosti GfK
meziročně snížily o sedm procent na
16,19 miliardy korun. Klesl především
prodej domácích spotřebičů, fotoapa-
rátů, výpočetní a kancelářské techniky,
naopak trh telekomunikační techniky
a spotřební elektroniky vykázal růst.
Sony vstoupí v srpnu
s novým Vaio na trh
s netbooky
Japonský elektronický gigant Sony Corp.
plánuje vstoupit na rychle rostoucí trh
s netbooky. Společnost v srpnu zahájí
v Japonsku prodej nové verze svého
laptopu Vaio za cenu kolem 60 000 jenů
(přes 11 700 Kč).
Netbooky mají obecně menší rozměry
a hmotnost než klasické přenosné počí-
tače a mají také nižší spotřebu elektrické
energie. Využívají se hlavně k připojení
na internet.
Průkopníkem výroby netbooků je tchaj-
wanský Asustek, který přišel na trh s tě-
mito počítači v roce 2007. Později ho ná-
sledovaly všechny přední velké značky,
jako Acer, Hewlett-Packard a Dell.
Nový netbook Sony bude vybaven ope-
račním systém Windows XP frmy Micro-
soft a procesorem Atom od Intelu.
Podle výzkumné agentury IDC se net-
booky v letošním roce prodávají velmi
dobře a za celý letošní rok by dodávky
těchto počítačů na trh měly proti loň-
skému roku stoupnout o 127 procent na
26,4 milionu kusů. Naopak celosvě tový
prodej osobních počítačů má podle
frmy Gartner klesnout o šest procent.
Sony letos očekává již druhý rok za se-
bou ztrátu. Důvodem je hlavně slabá
globální poptávka po spotřební elektro-
nice a silný jen, který snižuje zisky frmy
ze zahraničí. K tomu se přidává i pokles
cen spotřební elektroniky. V loňském
fskálním roce, za rok do konce března
2009, Sony prodělala 98,9 miliardy jenů
(19,3 miliardy Kč) po předchozím zisku
369,4 miliardy jenů. Tržby společnosti
loni klesly o 13 procent na 7,73 bilionu
jenů. V novém fnančním roce počítá
s nárůstem ztráty na 120 miliard jenů.
Panasonic vyrobil
robota pro práci
v lékárnách
Japonský elektronický koncern Panaso-
nic vyrobil robota, který má v lékárnách
pacientům rozdělovat léky. Panasonic
začne v březnu 2010 robota prodávat
japonským nemocnicím a poté jej na-
bídne trhům v USA a Evropě. Podle
mluvčího společnosti bude robot stát
několik stovek tisíc dolarů.
„Tento robot je naším prvním robotic-
kým projektem. Rozděluje pacientům
injekční léky, čímž šetří čas lékárníkům,“
uvedl mluvčí a dodal, že robot svou po-
dobou nepřipomíná člověka. „Vypadá
jako skříňka s mnoha malými zásuv-
kami.“
Robot ve své paměti skladuje zdravotní
údaje o pacientech a na jejich základě
rozděluje léky, které do něho lékárníci
vloží. Pacienti si pak z příslušné při-
hrádky se svým jménem vytáhnou ze
zařízení svůj předepsaný lék.
Robotikou se zabývá řada japonských
frem. Společnost Honda vyvinula napří-
klad humanoidního robota Asimo, který
dokáže chodit, běhat, vyhýbat se pře-
kážkám a vést jednoduché rozhovory.
Firmě Mesit přístroje
loni výrazně klesl zisk
na 2,2 milionu Kč
Firmě Mesit přístroje, která se zabývá vý-
vojem a výrobou elektroniky pro letecký
průmysl, dopravu nebo armádu, loni vý-
razně klesl zisk. Snížil se z předloňských
19,2 milionu korun na loňských 2,2 mili-
onu Kč. Tržby uherskohradišťského vý-
robce za prodej vlastních výrobků a slu-
žeb meziročně klesly o necelou desetinu
na 175,7 milionu korun.
Vedení společnosti horší výsledky zdů-
vodnilo dvěma faktory. Kromě poklesu
poptávky v druhé polovině roku v sou-
vislosti s hospodářskou krizí to bylo
i zrušení armádní zakázky.
Těsně před začátkem roku stát zrušil
kontrakt na nákup obrněných kolových
transportérů Steyr, na které společnost
měla písemně nasmlouvány dodávky
digitálních intercomů VICM 100 ve výši
asi 30 milionů korun, uvedl jednatel spo-
lečnosti Vladislav Mazúrek. Plánované
tržby frmy se tak snížily asi o 15 procent.
Čistý zisk pro změnu ovlivnila 22-milio-
nová opravná položka za společností
AIRFIN Praha.
Společnost Mesit přístroje měla loni
celková aktiva 387,7 milionu korun. Její
vlastní kapitál obnášel 331,2 milionu
a cizí zdroje činily 56,6 milionu korun.
V předchozím roce představovaly cizí
zdroje společnosti 55,2 milionu.
Firma Mesit přístroje loni zaměstnávala
v průměru 165 lidí. Společnost je sou-
částí uherskohradišťské skupiny Mesit,
která sdružuje několik frem zabývající
se převážně výrobou elektrotechniky.
Patří mezi ně například producent navi-
gačních a komunikačních technologií
Dicom nebo výrobce přesných odlitků
Fimes.
Sony prý chystá vývoj
zařízení spojujícího
mobil s herní konzolou
Japonský výrobce elektroniky Sony plá-
nuje vývoj hybridního zařízení, jež by
kombinovalo mobilní telefon s herní
konzolou. Zařízení by mělo firmě po-
moci v konkurenčním boji s populár-
ními hudebními přehrávači iPod a multi-
mediálními mobilními telefony iPhone
amerického rivala Apple.
Sony hodlá podle listu již příští měsíc za-
ložit projektový tým, jenž by vyvíjel pro-
dukt spojující funkce její přenosné herní
konzoly PlayStation Portable a mobil-
ních telefonů společnosti Sony Ericsson.
Ta je společným podnikem Sony a švéd-
ského Ericssonu.
Sony před 30 lety zahájila prodej svého
prvního přenosného hudebního přehrá-
vače Walkman, který dlouho dominoval
trhu. Nyní však výrazně zaostává za pří-
stroji iPod a iPhone. Pro ty teď navíc řada
frem nabízí herní software, což předsta-
vuje hrozbu pro PlayStation Portable.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 22 červenec~srpen 2009
Potraviny a nápoje
Zisk Danone v Česku
loni poklesl o čtvrtinu
na 146 milionů korun
Zisk mlékárenské společnosti Danone
v Česku loni poklesl o více než čtvrtinu
na 146,1 milionu korun z předloňských
197,8 milionu Kč. Celkové provozní vý-
nosy se frmě snížily meziročně o dvě
procenta na 3,697 miliardy korun.
Danone je součástí stejnojmenné sku-
piny, která je s 20-procentním podílem
jedničkou na celosvětovém trhu mléč-
ných výrobků. Na tuzemský trh frma
vstoupila v roce 1990, kdy začala spolu-
pracovat s benešovskou mlékárnou.
V roce 1991 v Benešově založila společ-
nost s ručením omezením a o tři roky
později se transformovala na akciovou
společnost. V závěru loňského roku dle
výroční zprávy společnost v Česku za-
městnávala 428 lidí.
Benešovský závod Danone zpracuje
denně 240000 litrů mléka, což jsou dvě
procenta produkce mléka v zemi. Ode-
bírá ho od 74 dodavatelů z pěti oblastí.
Zhruba 45 procent výrobků frma expor-
tuje do evropských zemí, nejvýznam-
nější odběratelé jsou ze Skandinávie,
Rakouska a Itálie.
Firma letos podle odhadu v Česku vy-
robí přes 70000 tun fermentovaných
mléčných výrobků. Je to zhruba stejně
jako loni. Celosvětová ekonomická krize
se frmy z hlediska objemu výroby zatím
nedotkla, už loni ale kvůli ní musela sní-
žit ceny výrobků celkově o více než pět
procent, uvedla společnost již dříve.
Podle výzkumu agentury AC Nielsen
patří Danone na českém trhu jogurtů
30-procentní podíl, o druhé a třetí místo
se dělí společnosti Zott a Olma s deseti
až 12-procentním podílem.
Penam loni snížil
zisk, obrat ale dosáhl
rekordních 3,8 mld. Kč
Společnosti Penam, která je dvojkou
na tuzemském trhu s pečivem, loni po-
dle auditovaných výsledků klesl čistý
zisk meziročně o 26 milionů korun na
143,63 mi lionu korun. Tržby Penamu
v minulém roce díky větším odběrům
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 23 červenec~srpen 2009
Nowaco Czech
Republic s.r.o.:
Historie: Společnost založil v roce 1972
Dán Preben Nielsen se svou ženou Jut-
tine. Sídlí v dánském Aalborgu. Firma je
pojmenována na počest manželky zakla-
datele, která se za svobodna jmenovala
Nowaková. Firma se specializovala na
export potravin a rychle expando vala,
pronikla do USA, jihovýchodní Asie,
na Blízký východ a do řady evropských
zemí. V roce 1990 začal podnikat v teh-
dejším Československu.
Nowaco v ČR: Nowaco je v Česku jednou
z největších frem v oblasti distribuce
mražených, chlazených a čerstvých po-
travin.
Předmět činnosti: export, import, vý-
roba a distribuce potravin a zeměděl-
ských plodin.
Sídlo: Kralupy nad Vltavou
Pobočky: Nowaco má v Kralupech krom
centrály (vedení, sklady, distribuce)
i bourárnu a zpracovnu masa Nowa-
meat. Výrobnu zmrzlin (Prima), zelenin
a hotových jídel, depo a sklady pro Mo-
ravu má v Opavě, další depo ve Velkém
Meziříčí a několik dalších distribučních
míst po celé ČR. Dceřiné společnosti má
na Slovensku (Nové Město nad Váhom)
a v Maďarsku (Ráckeve).
Hospodářské výsledky:
tržby 8,94 miliardy Kč (2008)
Počet zaměstnanců:
zhruba 1500
Základní kapitál:
200.000,- Kč
Společníci:
Nova Luxembourg Investments S.a r.l. •
(98,01 procenta)
Nova Cayman Investments Limited •
(1 procento)
Nova Cayman Finance Limited •
(0,99 procenta)
(zdroj Obchodní rejstřík)
zboží vzrostly o 801 milionů korun na
rekordních 3,776 miliardy korun.
Celková výroba společnosti za rok
2008 činila 253.735 tun, což odpovídá
96,3 pro centa výkonu roku 2007. „K úbyt-
ku došlo u těstárenské a speciální vý roby
z důvodů prodeje části podniku těstárna
k 1. červenci 2007 společnosti Tero Ro-
sice. Dále došlo k poklesu mlýnské vý-
roby. Naopak pekárenská výroba byla
o 7565 tun vyšší oproti roku 2007. Dů-
vodem bylo rozšíření pekařské divize
v rámci fúze společnosti Hepek a KLS Kli-
mentov,“ stojí ve výroční zprávě Pe namu.
Penam pokračuje ve svém plánu z roku
2007 stát se v nejbližších letech jednič-
kou na tuzemském trhu s pečivem. V po-
lovině minulého roku koupil česko-
budějovickou pekárnu Pekast a mo-
ra v ský podnik Nobrs, čímž jeho podíl
na pekárenském trhu vzrostl ze 12 na
15 procent.
Lídrem domácího trhu je společnost
United Bakeries podnikatelů bratří Pa-
říků, která ovládá podle odhadů možná
čtvrtinu trhu v Česku a na Slovensku.
Jednička na trhu vznikla roce 2006 slou-
čením Odkolku a Delta Pekáren, loni utr-
žila 4,346 miliardy korun a hospodaření
ukončila ziskem 473 milionů korun.
United Bakeries se
v ČR loni propadla
do ztráty 67 milionů
korun
Pekárenská skupina United Bakeries,
která je považována za největší na tu-
zemském trhu, se loni propadla do ztrá-
ty 67 milionů korun z předloňského zis-
ku 473 milionů. Tržby společnosti se
zvýšily z 3,56 miliardy v roce 2007 na
loňských 3,66 miliardy.
Skupina, která v roce 2006 vznikla slou-
čením Odkolku a Delta Pekáren, loni
v Česku prodala 134 milionů kilogramů
výrobků, což je meziročně o více než
7,5 rocenta méně. „Tento pokles byl za-
příčiněn mediálním varováním před na-
stupující hospodářskou recesí, které
změnilo nákupní zvyklosti spotřebitelů
i v případě nákupu základních potravin,“
uvedl generální ředitel společnosti
Marko Pařík.
Do skupiny United Bakeries patří dále
slovenské Delta Pekárne a maďarský In-
terback. Mateřskou společností skupiny
United Bakeries je společnost European
United Bakeries S.A. se sídlem v Lucem-
bursku.
United Bakeries, největší hráč na tu-
zemském pekárenském trhu, měla loni
podle odborníků zhruba pětinový podíl
na trhu. Za českou pekárenskou dvojku
je označován Penam patřící do skupiny
Agrofert Holding podnikatele Andreje
Babiše.
Potravinářská firma
Nowaco je na prodej
Výrobce zmražených potravin Nowaco
je na prodej. Současný vlastník, fond
CCMP Capital Advisor, začal pro středo-
evropskou pobočku hledat kupce. Ve-
dení společnosti do skončení transakce
nechce sdělovat žádné podrobnosti.
„Proces je v běhu, ale do ukončení ho
nebudeme nijak komentovat,“ řekl dlou-
holetý šéf společnosti Nowaco Bohumil
Volf.
Spolu s centrálou středoevropského No-
waca v Česku jsou na prodej i dceřiné
firmy české pobočky v Maďarsku a na
Slovensku. Tuzemské Nowaco je vý-
znamným distributorem mražených,
chlazených a čerstvých potravin. Kromě
toho vyrábí i vlastní výrobky.
Prodej Nowaca by mohl být letos záro-
veň jednou z větších evropských trans-
akcí v potravinářství. Podle agentury
Reuters by se hodnota transakce měla
pohybovat okolo 250 milionů eur, asi
6,5 mi liardy korun.
Nowaco s tržbami 8,94 miliardy Kč v loň-
ském roce a více než 1500 zaměstnanci
společnosti za rok 2008 patřilo 68. místo
v žebříčku nejvýznamnějších tuzem-
ských frem Czech Top 100.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 24 červenec~srpen 2009
Zdravotnictví
Čtvrtina absolventů
medicíny odchází
do ciziny, v ČR jsou
nespokojeni
Čtvrtina absolventů medicíny odchází
za prací do ciziny. Do českého zdra-
votnictví vůbec nenastoupí. Je to mini -
málně 200 lékařů ročně, přitom v ne-
mocnicích aktuálně chybí 600 lékařů.
Tuto statistiku zveřejnil prezident České
lékařské komory (ČLK) Milan Kubek.
Podpořil přípravnou skupinu Mladí lé-
kaři, která chce situaci změnit. Doktoři
jsou nespokojeni s pracovními podmín-
kami a možnostmi dalšího vzdělávání
v ČR.
Odchodům lékařů čelí ministerstvo zdra-
votnictví tím, že přidá peníze na jejich
další vzdělávání. Ministryně Dana Jurás-
ková oznámila, že každý rok půjde ze
státního rozpočtu půl miliardy korun na
specializační vzdělávání zdravotníků
a téměř miliarda z evropských fondů
v následujících třech letech na celoži-
votní vzdělávání.
„Na atestaci se připravuje 5000 lékařů,
to je zhruba každý osmý lékař v Česku.
Nemají svého zástupce, který by se vě-
noval jejich problematice. Proto jsme
se rozhodli oslovit manifestem kolegy
a zor ganizovat se,“ vysvětlil iniciátor
ma ni festu Tomáš Kocourek, který se
připravuje na atestaci v Brně v oboru
úrazové chi rurgie. Mladí lékaři chtějí
o zlepšení s ituace vyjednávat s politiky.
Když se nedomluví, jsou připraveni us-
pořádat i ná tlakové akce.
Podle ministerstva šíří ČLK o atestačním
vzdělávání nepravdy. Pro následující rok
jsou vyčleněny peníze na specializační
vzdělávání pro 2700 zdravotníků. Pe-
níze na celoživotní vzdělávání stačí
pro 45000 zdravotníků. Podle Kubka se
ale peníze určené na vzdělávání k vě t-
šině mladých lékařů vůbec nedostanou.
Skupina zveřejnila v časopise ČLK Mani-
fest stále více nespokojeného mladého
lékaře pracujícího v českém zdravotnic-
tví. Jejich požadavky se zaměřují hlavně
na atestačního vzdělávání. Po ukončení
lékařské fakulty musejí složit atestaci,
aby mohli samostatně léčit. Vadí jim, že
mají platit za atestační zkoušky. Dosud
byly zadarmo.
Kritizují systém atestační přípravy v Čes-
ku. I když všichni mají v prvních dvou
letech společný základ a teprve od tře-
tího roku se specializují, nemohou změ-
nit obor, který zvolili na počátku. Mi-
nisterstvo totiž váže různou výši dotace
na rezidentská místa v různých oborech
– v těch, kde je největší nedostatek od-
borníků, jsou dotace nejvyšší.
Mladí lékaři žádají systém atestačního
vzdělávání jako v zemích EU, dlouhodo-
bou koncepci rezidenčních míst váza-
ných na lékaře, nikoli na zdravotnické
zařízení a hrazené studijní volno na před-
atestační přípravu.
Ministerstvo uvedlo, že úprava z roku
2004, kterou ČLK kritizuje, už neplatí.
Změnila se loni novelou. V tuto chvíli od-
povídá český systém atestačního vzdě-
Příspěvky na vzdělávání v korunách
předchozí stav stav 2009
provoz dvou institucí
vzdělávajících lékaře
a sestry
189 milionů 52 milionů
dotace na rezidentní
místo:
- jde za školencem 0 275 milionů
- jde za školitelem 0 100 milionů
- náklady pracoviště
maximálně
0 125 milionů
Zdroj: ministerstvo zdravotnictví
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 25 červenec~srpen 2009
lávání zemím EU. „Místo 81 oborů, jak
u vádí ČLK, jich je nyní 40. Nový systém
rovněž zajišťuje, že lékař nově po dvou
letech bude moci vykonávat některé
činnosti samostatně. Nemusí tedy čekat
pět, šest let, jak tvrdí ČLK,“ uvedlo v re-
akci na Kubkova vyjádření ministerstvo.
Rezidentská místa jsou podle Kubka jen
pro čerstvé absolventy fakult, a tak lé-
kaři, kteří už se na atestaci připravují,
nemohou o rezidentské místo požádat.
To je podle ministerstva rovněž neprav-
da. Kubek uvedl, že při současných ce-
nách je povinný třítýdenní kurz přijde na
15.000 korun. Pokud odejdou za prací
například do Německa, mohou si tam
za výhodných podmínek atestaci složit
také a mohou pak počítat i s několika-
násobně vyšším platem, než by dostali
v Česku.
Ministerstvo uvedlo, že výběrová řízení
na specializační přípravu jsou otevřena
a může se přihlásit jakýkoli lékař zařa-
zený do tohoto specializačního vzdělá-
vání. Různou výši dotací vysvětluje mi-
nisterstvo tím, že chce podpořit zejména
obory, kde je lékařů málo, například
obor praktický lékař, neurolog či radio-
log.
Za problematický označil Kubek i tak-
zvaný „vázací akt“. Lékař před nástupem
stvrdí podpisem, že se bude připravovat
v nemocnici, která na něj dostane pení-
ze, a že po skončení specializačního stu-
dia bude dalších pět let pracovat v da-
ném oboru v Česku. „Takový závazek
může podepsat jen naprostý hlupák,“
poznamenal Kubek.
Asociace nemocnic ČR
považuje snahu krajů
za tříštění sil
Asociace nemocnic ČR (ANČR), která
sdružuje velké nemocnice bez ohledu
na zřizovatele, se nelíbí záměr krajů vy-
tvořit další asociaci pro krajské nemoc-
nice. Hejtmani se koncem června v Lito-
myšli shodli, že by chtěli nový subjekt
zastřešující nemocnice vlastněné kraji.
Slibují si od toho lepší pozici při vyjedná-
vání se zdravotními pojišťovnami a stát-
ními úřady. Předsedkyně ANČR, šéfka
plzeňské fakultní nemocnice Jaroslava
Kunová, to ale považuje za tříštění sil při
jednání s pojišťovnami a zbytečné utrá-
cení peněz za další organizaci.
V současné době existuje kromě ANČR
ještě Asociace českých a moravských
nemocnic (AČMN) sdružující převážně
střed ní a malé nemocnice a také Sdru-
žení soukromých nemocnic. „Nerozu-
mím snaze krajů zřídit další asociaci
vzhledem k tomu, že ANČR jedná v do-
hodovacích řízeních i za jejich některé
krajské nemocnice a prosazujeme jejich
zájmy,“ poznamenala Kunová.
Krajské nemocnice mohou podle ní
u plat nit svoje požadavky přes ANČR
už nyní při dohodovacím řízení s pojiš-
ťovnami o úhradách na rok 2010. „To-
též mohou učinit ostatní nemocnice
přes AČMN. Jednání vede vždy zástup-
ce jedné z asociací. V letošním roce
jsem mluvčím pro tato jednání já,“ řekla
Kunová.
Iniciativa krajů podle ní vznikla zřejmě
z neznalosti systému určování úhrad
zdravotní péče, nesprávnou interpretací
úhradových mechanismů a tedy názoru,
že fakultní nemocnice mají jiné úhrady
než nemocnice krajské. „Úhradové me-
cha nismy jsou stejné pro všechny ne-
mocnice, neboť nemocnice všech aso-
ciací podléhají stejné úhradové vyhlášce,“
zdůraznila Kunová. Krajům vadí, že jako
politické reprezentace nemají větší mož-
nost ovlivňovat kroky a způsoby vyjed-
návání, řekl minulý týden v Litomyšli
hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Nový subjekt pro krajské nemocnice by
měl podle něj proto vyjednávat pod-
mínky úhrad pro krajské nemocnice.
„... aby nedocházelo k dalšímu rozevírání
rozdílů v platbách pro státní a krajská za-
řízení,“ uvedl tehdy Běhounek.
Kunová se domnívá, že krajské nemoc-
nice by měly systém stanovování úhrad
krajským politikům vysvětlit a aktivně se
zapojit do návrhů na úhradový systém
příštího roku. „Osobně přivítám jakéko-
liv návrhy i od nemocnic, které zatím ne-
jsou členy naší asociace, vítám i pří pad-
né návrhy od samotných krajských ú řa -
dů,“ dodala.
Zaznamenaná
odolnost viru H1N1
vůči Tamiflu podle
WHO ojedinělá
První případ zaznamenané rezistence
nového kmene viru takzvané prasečí
chřipky vůči léku Tamifu u dánského pa-
cienta je podle Světové zdravotnické or-
ganizace (WHO) ojedinělý a nemá „dů-
sledek pro zdraví veřejnosti“.
Případ odolnosti vůči léku nevypovídá
o tom, že vir zesílil a stal se nebezpečněj-
ším, řekl mluvčí WHO Dick Thompson.
„Musíme zůstat ostražití, protože virus
se může kdykoliv změnit,“ dodal.
Pacientovi, o kterém média informovala,
se daří dobře. Žádné další případy odol-
nosti viru A(H1N1), jak je oz načován,
vůči Tamifu nebyly zazname nány.
Chřipkový virus mutuje pravidelně.
U viru H1N1 sezonní chřipky se kmen re-
zistentní vůči Tamifu objevil loni a nyní
je již hodně rozšířen. Včasné podání léku
Tamifu zmírňuje příznaky nemoci a sni-
žuje riziko, že se choroba přenese dál.
Světová zdravotnická organizace (WHO)
kvůli nové chřipce zvýšila v polovině
června pandemické riziko na nejvyšší,
šestý stupeň. Je to první pandemie
chřipky od roku 1968.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 26 červenec~srpen 2009
Svět, Evropa a my
IEA: Světová poptávka po ropě
v příštím roce oživí
Celosvětová poptávka po ropě v příštím roce stoupne o 1,7 procen-
ta díky rostoucí spotřebě v rozvíjejících se zemích. Předpovídá to
Mezinárodní agentura pro energii (IEA) v pravidelné měsíční zprá-
vě. Dodala, že odhad poklesu poptávky pro letošní rok ponechala
beze změny na 2,9 procenta.
EA podle své první prognózy pro rok 2010 předpokládá, že po-
ptávka po ropě se napřesrok zvýší o 1,4 milionu barelů denně na
85,2 milionu barelů denně.
Šéf divize IEA pro ropný průmysl a trh David Fyfe upozornil, že
rozsah oživení poptávky po ropě bude záviset na výkonu světové
ekonomiky a vývoji cen suroviny. „Je to vysoce závislé na příchodu
hospodářského oživení a na očekávání, že ceny (ropy) zůstanou
v relativně mírném rozpětí,“ uvedl Fyfe.
Mezinárodní měnový fond předpověděl, že světová ekonomika
letos klesne zhruba o 1,4 procenta, příští rok by se ale měla vrátit
k růstu, který by mohl dosáhnout 2,5 procenta.
Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) uvedla, že poptávka po
ropě se na loňskou úroveň zřejmě nevrátí dříve než v roce 2013.
Hlavním důvodem je hospodářská recese, která podle organizace
zřejmě trvale ovlivní strukturu poptávky.
Cena americké lehké ropy se propadla pod 60 dolarů za barel. Drží
se tak hluboko pod rekordním maximem 147,27 dolaru, jehož do-
sáhla loni v červenci. OPEC se ve snaze podpořit ceny ropy od září
dohodl na snížení těžby o celkem 4,2 milionu barelů denně, což
odpovídá zhruba pěti procentům celosvětové spotřeby ropy.
Průmyslové zakázky v Německu
rostly nejrychleji za téměř dva
roky
Průmyslové zakázky v Německu vzrostly v květnu o 4,4 procenta,
což byl nejvyšší růst od června 2007. Vyplývá to z údajů, které zve-
řejnilo německé ministerstvo hospodářství. Analytici dotazovaní
agenturou Reuters přitom očekávali zvýšení jen o 0,5 procenta.
Průmyslové zakázky se stabilně snižovaly od konce roku 2007, nyní
však rostou již třetí měsíc za sebou. To naznačuje, že průmyslový
sektor v zemi by se mohl již stabilizovat. Ministerstvo také revido-
valo dubnový údaj směrem vzhůru. Původní zpráva uváděla, že za-
kázky zůstaly beze změny, po revizi se však zvýšily o 0,1 procenta.
„Zpráva podtrhuje naději, že máme již to nejhorší za sebou,“ uvedl
analytik HSBC Lothar Hessler. Výsledky přivítali i další analytici,
všichni však zůstávají i nadále obezřetní. Podle Hesslera není zprá-
va důvodem k příliš velkému slavení, protože pokud by zakázky
zůstaly na současné úrovni, tak by si do konce roku neudržely růst.
Zatím se však zdá, že svého dna dosáhly zakázky v únoru a mohly
by vykázat první čtvrtletní růst za šest čtvrtletí.
Zakázky se zvýšily ve všech průmyslových sektorech a poptávka
stoupla na domácím trhu i v zahraničí. Domácí zakázky vzrostly
o 3,9 procenta a zahraniční o 5,2 procenta. Poptávka po polotova-
rech se zvýšila o tři procenta a po investičním zboží o 5,9 procenta.
Ministerstvo poznamenalo, že vysoký růst zaznamenala výroba
auto mobilů a automobilových součástek. Poptávka však přišla
převážně ze zemí mimo eurozónu. Zpráva německé automobilové
asociace VDIK ukázala, že prodej aut v zemi v květnu díky šrotov-
nému vyskočil o 40 procent.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 27 červenec~srpen 2009
Energetická společnost ČEZ se jako jediná frma ze střední Evropy
udržela mezi 300 nejcennějšími podniky světa, i když si v žebříčku
pohoršila. Tržní hodnota většiny evropských společností přitom
kvůli nynější hospodářské recesi nadále klesá, zatímco hodnota
asijských společností v letošním roce vzrostla. Vyplývá to z vý-
sledků analýzy tržních hodnot 300 celosvětově nejvýše hodnoce-
ných společností, kterou v půlročním srovnání provedla pora denská
společnost Ernst & Young.
V čele žebříčku po půl roce vystřídal čínský ropný a plynárenský
gigant PetroChina svého amerického rivala Exxon Mobil. Společ-
nost ČEZ se jako jediná z frem ze střední Evropy umístila mezi nej-
lepšími 300 podniky, když obsadila 246. místo. Loni na konci roku
byla na 208. místě. Do Top 300 se opět nedostal žádný podnik
z Polska, Slovenska, Maďarska ani Rakouska.
Celková tržní hodnota nejdražších společností se za první pololetí
letošního roku zvýšila o osm procent, tedy o 1,1 bilionu USD (zhru-
ba 19,7 bilionu Kč). Tato suma odráží pokles trhu cenných papírů
v prvním čtvrtletí, ale zároveň postupné zlepšování situace po
březnu letošního roku. U první stovky společností přesáhl růst tržní
hodnoty v průběhu úvodní poloviny letošního roku hranici šesti
procent.
Zatímco zastoupení společností ze Severní Ameriky zůstává více-
méně neměnné, počet evropských frem v žebříčku klesl ze 110 na
95. Počet podniků z Asie přitom za pololetí vzrostl z 63 na 73.
V první stovce je propad společností z Evropy ještě dramatičtější,
když jejich počet klesl ze 46 na současných 35.
Počet společností ze západoevropských států včetně Francie,
Německa, Itálie, Španělska a Nizozemí v první stovce žebříčku
v průběhu letošního prvního pololetí nadále klesal. Na jejich místa
nastupovaly stále silnější podniky z Číny, Velké Británie, Ruska
a Brazílie, uvedla Ernst & Young.
Tržní hodnota společností v první stovce z pohledu jednotlivých
odvětví se za prvních šest měsíců letoška značně změnila. Hodnota
akcií energetických podniků se zvýšila o 23 procent, poskytovatelé
fnančních služeb si polepšili o 40 procent a společnosti zabývající
se komoditami zaznamenaly významný nárůst o 81 procent.
Na opak pozice společností, které obchodují se spotřebním zbožím,
se v rámci nejlepších 100 společností z hlediska tržní hodnoty
zhor šila, podobně jako u subjektů veřejně prospěšných služeb či zástupců těžkého
průmyslu.
Společnost Ernst & Young patří mezi celosvětové frmy poskytující odborné pora-
denské služby v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poraden-
ství. Řídící společností je britská Ernst & Young Global Limited, každá ze členských
frem má vlastní právní subjektivitu.
Top 10 společností podle tržní kapitalizace (v miliardách USD)
P
o
ř
a
d
í
T
r
ž
n
í

h
o
d
n
o
t
a
T
r
ž
n
í

k
a
p
i
t
a
l
i
z
a
c
e

k

3
1
.

1
2

2
0
0
8
T
r
ž
n
í

k
a
p
i
t
a
l
i
z
a
c
e

k

3
0
.

6
.

2
0
0
9
Z
e
m
ě
S
e
k
t
o
r
1 PetroChina 259,814 366,662 Čína Energetika
2 Exxon Mobil 406,067 341,141 USA Energetika
3
Ind.& Comm. bank
of China
173,873 257,004 Čína Finance
4 Microsoft 172,930 211,546 USA Technologie
5 China Mobile 201,295 200,832 Hongkong
Telekomu-
nikace
6 Wal-Mart Stores 219,898 188,752 USA
Spotřební
zboží
7
China Construction
Bank
128,266 182,187 Čína Finance
8
Petrobras – Petróleo
Brasileiro
95,895 164,818 Brazílie Energetika
9 Johnson & Johnson 166,002 156,516 USA
Spotřební
zboží
10 Royal Dutch Shell 161,096 156,339 Nizozemsko Energetika
Zdroj: Ernst & Young, Bloomberg
E&Y: ČEZ se přes krizi udržel mezi nejcennějšími firmami světa
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 28 červenec~srpen 2009
Svět, Evropa a my
Nejvíce superpočítačů je od HP,
žebříček Top 500 ale vede IBM
Nejvýkonnějším počítačem světa je stále hybridní systém Roadrun-
ner od IBM v úřadu pro národní jadernou bezpečnost v americkém
Los Alamos. Počítač má výkon 1,1 petafopu, tedy více než trilion
operací za vteřinu. Největší podíl mezi superpočítači má značka
Hewlett-Packard se 212 systémy v žebříčku Top 500. Vyplývá to
z červnového žebříčku zveřejněného na internetu.
Za Roadrunnerem následuje systém Jaguar od společnosti Cray
s výkonem 1,059 petafopu z národní laboratoře v americkém Oak
Ridge. Třetí příčka patří rovněž stroji z dílny IBM a nejvýkonnějšímu
počítači v Evropě. Systém pod názvem Jugene (BlueGene/P) s vý-
konem 826 terafopů je umístěn ve výzkumném středisku v ně-
meckém Jülichu.
HP má v žebříčku podíl 42 procent, druhá je IBM s 37procentním po-
dílem. Celkem 291 superpočítačů z Top 500 pracuje v USA, v Evropě
145 a v Asii je 49 systémů.
Zřejmě nejrychlejším superpočítačem v Česku je systém Amálka,
který slouží ke zkoumání vesmíru v Ústavu fyziky atmosféry Aka-
demie věd ČR. Jeho teoretický výkon se na konci minulého roku
pohyboval kolem čtyř terafopů.
Žebříček superpočítačů Top 500 vydávají dvakrát ročně výzkumníci
univerzit v Tennessee a Mannheimu a NERSC Lawrence Berkeley
National Laboratory. Tento seznam hodnotí superpočítače po celém
světě podle rychlosti procesorů a možnosti stupňování výkonu sys-
tému podle konkrétní potřeby, takzvané škálovatelnosti.
Google: operační systém
Chrome využijí miliony
počítačů
Nový operační systém společnosti Google bude zaveden v milio-
nech počítačů a získá tím potenciál odebrat část trhu softwarové-
mu výrobci Microsoftu. V rozhovoru s televizí Bloomberg to sdělil
šéf internetového gigantu Google Eric Schmidt.
„Nemáme žádná čísla, ale víme, že to budou miliony (počítačů),“
odpověděl Schmidt na dotaz, v jaké míře bude operační systém in-
stalován. O vývoji operačního systému Chrome informoval Google
druhý červencový týden. První počítače s ním by se měly na trhu
objevit ve druhé polovině příštího roku.
Novým operačním systémem hodlá Google vytvořit tlak na Micro-
soft, který dosud dominuje trh se systémem Windows. Ten je na-
instalován na drtivé většině osobních počítačů ve světě. Schmidt
ovšem uvedl, že očekává od Microsoftu změnu strategie v reakci na
operační systém Google Chrome.
V rozhovoru pro Financial Times Schmidt přiznal, že se vytvoření
operačního systému Google dlouho bránil. „Chtěli jej vytvořit už
od založení společnosti,“ řekl o spoluzakladatelích frmy Google
Larrym Pageovi a Sergeyi Brinovi. Oba se pak ale výrazně podíleli
na vytvoření webového prohlížeče Chrome. „Byl tak dobrý, že jsem
změnil názor,“ dodal Schmidt.
Zatímco zhruba 45 procent z loňského provozního zisku Microsoftu
22,5 miliardy dolarů činily příjmy z prodeje operačních systémů,
Google hodlá Chrome OS poskytovat zdarma. Chce, aby systém
přivedl uživatele k internetovým aplikacím Google, které jsou
dominantním zdrojem příjmů společnosti. „Těžíme z toho, když
se (uživatelé) více soustředí na internet,“ řekl Schmidt. „Věnují se
vyhledávání, klikají na reklamy. Je to jasná strategie.“
Chrome OS má být kromě vyhledavače úzce spjat také s dalšími
aplikacemi jako Google Maps, Google Calendar nebo Gmail. Pří-
stup na internet by měl umožnit za několik sekund. Page na tiskové
konferenci dokonce podotkl, že by Chrome OS neměl být nazýván
operačním systémem, neboť jím není v pravém slova smyslu. Fun-
govat má na bázi prohlížeče Chrome a bude podporovat webové
aplikace, spíše než software instalovaný v počítači.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 29 červenec~srpen 2009
Zákazů kouření v Evropě přibývá,
v ČR zatím kromě restaurací
Přehled zemí, jež zakazují kouření ve veřejných prostorách (země řa-
zeny abecedně):
1) VE VŠECH VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍCH VČETNĚ RESTAURACÍ
A BARŮ (V NĚKTERÝCH ZEMÍCH ALE PLATÍ RŮZNÉ VÝJIMKY):
Británie – Ve Skotsku se nesmí na všech veřejných místech kouřit
od 26. března 2006, ve Walesu od 2. dubna 2007, v Severním Irsku od
30. dubna 2007 a v Anglii od 1. července 2007
Bulharsko – Zákaz kouření na všech veřejných místech schválili zá-
konodárci letos v květnu s platností od června 2010.
Černá Hora – Od července 2004 zakázáno kouření na veřejných pro-
stranstvích a ve veřejných budovách včetně restaurací, barů, kin a škol.
Dánsko – Zákaz kouření i v barech a v restauracích začal platit od
15. srpna 2007; v oddělených místnostech ale kouřit lze.
Estonsko – Od 5. června 2007 platí zákaz kouření v barech a restau-
racích s výjimkou podniků, kde budou oddělené místnosti pro kouření
se samostatnou ventilací.
Finsko – Zákaz kouření ve veřejných prostorách se od 1. června 2007
týká i barů a restaurací; za přísných podmínek jsou povoleny speciální
kuřácké místnosti.
Francie – Od ledna 2008 platí zákaz kouření i v restauracích, barech,
trafkách a na diskotékách.
Chorvatsko – Rozsáhlý zákaz kouření v restauracích, na pracovištích
a úřadech začal platit 6. května 2009.
Irsko – Od března 2004 se nesmí kouřit ve veškerých veřejných pro-
storách s výjimkou věznic, psychiatrických zařízení, univerzitních kolejí
a klášterů.
Island – „Nekuřáckou“ zemí je od 1. června 2007; platí zde zákaz kou-
ření ve všech veřejných zařízeních včetně restaurací.
Itálie – Od ledna 2005 platí zákaz kouření ve veřejných zařízeních,
která nemají prostory vybavené stanovenou ventilací.
Litva – Od ledna 2007 platí zákon zakazující kouření na všech veřej-
ných místech včetně barů, restaurací a diskoték.
Makedonie – Zákaz kouření platí od ledna 2005 ve všech veřejných
prostorách, v restauracích a barech (mohou v nich však za přísných pod-
mínek vyčlenit prostory pro kuřáky).
Německo – Od 1. ledna 2008 platí zákaz kouření na veřejnosti v devíti
spolkových zemích, včetně Bavorska. Na celém území spolkové repub-
liky je zakázáno kouřit na nádražích, na letištích, ve vlacích a taxících
stejně jako ve federálních institucích a justičních budovách. Dále si pra-
vidla určují jednotlivé spolkové země samy.
Nizozemsko – Od ledna 2004 zákaz kouření na veřejných místech,
mimo jiné na pracovištích; od 1. července 2008 i v barech a restau-
racích.
Norsko – Jako druhá země Evropy po Irsku zakázala v červnu 2004
kouření i v restauracích a barech.
Rakousko – Od ledna 2009 je zakázáno kouření na všech veřejných
místech včetně barů a restaurací.
Řecko – Od 1. července začíná platit zákaz kouření ve všech veřejných
prostorách včetně kaváren, barů a restaurací.
Slovinsko – Od 5. srpna 2007 se nesmí kouřit ve veřejných prostorách;
v restauracích a barech jen na speciálních místech.
Švédsko – Zákaz kouření platí ve všech veřejných prostorách, v restau-
racích a barech od 1. června 2005.
2) VE VĚTŠINĚ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ, KOUŘENÍ V RESTAU-
RACÍCH A BARECH ALE ZÁKON STRIKTNĚ NEZAKAZUJE:
Belgie – Od ledna 2006 platí zákaz kouření na veřejných místech, od
ledna 2007 se týká zákaz i restaurací, ale ne kaváren, barů, bister a ven-
kovních zahrádek.
Bosna a Hercegovina – Od roku 2004 platí zákon zakazující kouření
na veřejných prostranstvích, ale téměř nikdo ho nedodržuje.
Česko – Kouřit se nesmí ve veřejných budovách, ve vlacích, na nádra-
žích a zastávkách. Kouření v restauracích je omezeno. Poslanci tento
měsíc rozhodli, že restauratéři si budou moci vybrat, jestli jejich zařízení
bude kuřácké či nekuřácké.
Kypr – Kouření je od roku 2004 zakázáno ve všech veřejných prosto-
rách s výjimkou restaurací a barů.
Lotyšsko – Zákaz kouření na většině veřejných míst v zemi platí od
roku 2006; jeho dodržování je vymáháno od července 2006.
Malta – Od dubna 2005 zakazuje kouření ve veřejných prostorách,
výjim ku mají restaurace a bary.
Portugalsko – Od 1. ledna 2008 zakazuje kouření v téměř všech veřej-
ných prostorách s výjimkou některých restaurací a barů.
Španělsko – Od roku 2006 se nesmí kouřit na pracovištích; zákon
rovněž omezuje kouření v hospodách a restauracích.
Ukrajina – Od října 2005 je zakázáno kouření na veřejných místech
a na pracovištích.
Vatikán – Od července 2002 se nesmí kouřit ve veřejných prostorách
a v uzavřených pracovních místnostech.
Svět průmyslu | umys mys mys mys yyy lu lu. lu. lu. lu. lu. lu. u. u. u.ccz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz cz zz www.svetpr
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 30 červenec~srpen 2009
Tuzemské banky jsou podle výsledků
zátě žových testů, které provedla Česká
národní banka, odolné vůči možnému
negativnímu i katastrofckému vývoji
ekonomiky. Vyplývá to ze Zprávy o f-
nanční stabilitě, kterou ČNB v červnu
zveřejnila. Důvodů, proč jsou na tom
české banky dobře, je několik. Zpráva
uvádí například vysokou ziskovost, vy-
soký poměr vkladů na úvěrech a velmi
nízký podíl úvěrů v cizích měnách.
„Český bankovní sektor vykazuje jako
jediný ve střední a východní Evropě
kladnou čistou externí pozici, má nízký
externí dluh, a je tak nezávislý na vněj-
ším fnancování,“ uvádí zpráva ČNB.
Podle centrální banky je pravděpodob-
né, že i nadále bude český bankovní sek-
tor řazen mezi těch několik málo evrop-
ských, kde vláda nebyla nucena použít
ke stabilizaci prostředky daňových po-
platníků. Je tedy reálné, že by banky vět-
ší měrou podpořily český průmysl, který
je na tom naopak stejně, jako v ostatních
evropských zemích – dále se propadá?
Na situaci v českém bankovnictví a na
postoj vůči korporátní klientele jsme
se zeptali předního českého bankéře
Ing. Vladimíra Jeřábka, člena předsta-
venstva Komerční banky, která je pod-
le průzkumů považována za nejoblíbe-
nější banku českých podnikatelů.
České bankovnictví je z mnoha důvo-
dů relativní oázou klidu uprostřed
finanč ní krize. Myslíte si, že to tak zů-
stane i nadále, i když je většina tu-
zemských bank v rukou zahraničních
subjektů?
Česká republika globálnímu ekonomic-
kému oslabení neunikla a do recese se
propadla koncem minulého roku a první
čtvrtletí to ještě více potvrdilo. To se jis-
tě projeví v růstu nesplácených úvěrů,
které mu budou muset banky čelit. Nic-
méně český bankovní sektor byl na
počát ku krize ve velmi dobrém stavu
a podíl toxických aktiv byl velmi malý,
představoval méně než 1 % ze všech
aktiv. V důsledku toho banky nemusely
odepisovat velkou část svého majetku.
V tomto ohledu si bankovní sektor
v České republice vedl mnohem lépe,
než tomu bylo v případě mnoha zápa-
doevropských zemí.
Podíl úvěrů proti vkladům je pro český
bankovní sektor nižší než jedna. To zna-
mená, že banky disponují dostatkem lik-
vidity z primárních vkladů k fnancování
úvěrů a nebyly tak nuceny domácí úvěry
fnancovat výpůjčkami na zahraničních
trzích. Vzhledem k tomu, že české úro-
kové sazby se po dlouhou dobu pohy-
bovaly pod sazbami v Evropě, ani do-
mácnosti a podniky neměly důvod
čer pat úvěry v zahraničních měnách.
V tomto ohledu jsme na tom lépe než
mnoho zemí v regionu, které nyní čelí
velkým problémům s fnancováním díky
globálnímu poklesu likvidity a důvěry,
zvýšení rizikové prémie a vyšší volatilitě
trhu v důsledku globální krize.
Je celá řada dalších faktorů jako nižší
míra zadluženosti domácností, minimál-
ní zadluženost v cizích měnách apod.,
které nás výrazně odlišují od okolí. Čes-
ký bankovní sektor bude současnou krizí
zprostředkovaně ovlivněn, nicméně v mno-
hem menší míře než v jiných zemích
v regionu. Měli bychom si toho vážit.
Stát by se pak měl soustředit na udržení
fskální rovnováhy, která nebude až ta-
kovým problémem v roce 2009, spíše
v letech následujících.
Nakolik se v souvislosti s hospodář-
skou krizí změnil přístup Komerční
banky ke korporátní klientele? V čem
se odlišujete od dalších předních bank
na českém trhu?
Jsme vedoucí korporátní bankou a f-
nancovat podniky samozřejmě chceme.
Nicméně je jasné, že vedle samotného
úvěrového businessu se nyní ve zvýšené
míře soustředíme i na monitoring rizika.
Je logické, že při značném propadu
expor tu, průmyslové produkce a růstu
nezaměstnanosti nelze čekat, že úvěro-
vá emise půjde proti tomuto trendu.
Nedávno jsme představili nový obchodní
model pro zájemce o projekty využívající
obnovitelné zdroje energie. Sestavili jsme
tým specialistů, kteří se zaměřují výhrad-
ně na tento sektor a poskytují klientům
konzultace a podporu již při přípravě pro-
jektu, v průběhu realizace i po jeho ukon-
čení. Pomáhají se zpracováním podnika-
telského záměru, s výběrem optimální
struktury fnancování, a pokud jsou vy-
užity dotace, tak i se sladěním podmínek
s podmínkami konkrétního dotačního
titu lu. Toto řešení je určeno pro podniky
s obratem nad 30 mil. korun ročně a pro
veřejný a neziskový sektor.
Také poskytujeme komplexní služby ža-
datelům o dotace ze strukturálních fon-
dů EU. Jen v průběhu loňského roku
specialisté z KB EU Point konzultovali té-
měř 2 000 projektů celkem za 50 miliard
korun. Dvě třetiny jsou podniky a podni-
katelé, jedna třetina veřejný sektor. Díky
speciálnímu úvěrovému produktu Pon-
České banky stabilní
krizi navzdory?
Rozhovor
o stavu
českých bank
s členem představenstva Komerční banky.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 31 červenec~srpen 2009
te II umíme zároveň vyřešit předfnanco-
vání dotace i spolufnancování nákladů,
které dotace nepokrývá.
Na české firmy začíná doléhat recese
i tím, že jim jejich obchodní partneři
neplatí včas své závazky, čímž se sami
mohou dostat na pokraj bankrotu.
Tako vé pohledávky za klienty či ob-
chodními partnery většinou musí řešit
banky, podniky, leasingové společ-
nosti a další ekonomické subjekty. Jak
v této otázce postupuje KB – podle čeho
se banka rozhoduje, komu pomoci
a komu ne? Lze vůbec spolehlivě odhad-
nout, kdo za pomoc stojí a kdo ne?
My máme strategii řízení rizik nastave-
nou obezřetně již dlouhodobě. Každý
projekt pečlivě posuzujeme, hodnotíme
kvalitu podnikatelského záměru a míru
rizika. Nezávislé posouzení kvality pod-
nikatelského záměru považujeme za vý-
znamnou přidanou hodnotu pro každý
podnik. Vždy důkladně hodnotíme schop-
nost klienta hradit závazky. K hodnocení
klientů používáme nejen scóringové mo-
dely, které pracují s parametry klientů,
ale i expertní znalosti našich analy tiků.
Využíváme tak know-how celé skupiny
Société Générale. Dojde-li ke zhor šení
proflu klienta, má to přímý dopad na
jeho hodnocení. Tomu však chceme ro-
zumět, stejně tak jako chceme porozu-
mět dalšímu možnému vývoji. Právě bu-
doucí vývoj a jeho analyzování je značná
alchymie. Prognózování na papíře je jed-
noduché, klient i my však tomu musíme
věřit a ztotožnit se s tím. Máme několik
typů prognóz a budoucí vývoj zkoumá-
me na základě testů citlivosti na vybrané
parametry. Pokud například někomu
z klientů klesá odbyt a negeneruje do-
statečné cash-fow na úhradu závazků
bance, je pro něj úvěr hůře dostupný
nebo získá nižší úvěrový rámec.
Jsme přední korporátní bankou a pocho-
pitelně tak máme v portfoliu i klienty, kte-
ří mají určité potíže. V případě jakýchkoli
problémů však s nimi jednáme důsledně
individuálně a vždy se snažíme najít vzá-
jemně přijatelné možnosti řešení. Ty jsou
pochopitelně odlišné podle toho, v jakém
stádiu případného problému se klient
ocitl a jak vysoké je riziko.
Jsou bankovní služby v Česku drahé?
Různé průzkumy ukazují, že průměrný
klient v Česku uhradí na poplatcích
skoro o pětinu více než průměrný kli-
ent eurozóny. Je to jen zdání, či realita?
Těžko srovnávat. Při každém průzkumu
je použit trochu jiný pohled. Studie ob-
vyk le posuzují několik klientských pro-
flů v závislosti na aktivitě klienta a v zá-
vislosti na způsobu používání bankovních
služeb, tj. zda převažuje využívání po-
bočky nebo internetu. My se při tvorbě
cen snažíme dívat na klienta kom plexně
a nabídnout mu alternativy. Klient může
kombinovat možnosti, měnit je dle svých
potřeb a optimalizovat tak své náklady
na bankovní služby. Komplexní posou-
zení zahrnuje i celkové náklady klienta
na bankovní službu, tedy včetně úroko-
vých nákladů, které jsou naopak u nás ve
srovnání se zahraničím v mnoha přípa-
dech nižší. Tento kombinovaný pohled
tak zvláště v období recese zajišťuje
vyšší stabilitu bankovního systému.
Jinými slovy, snažíme se nabídnout
velmi dobrou cenu za produkty a služby,
které klienti využívají nejčastěji; naopak
u služeb, jejichž poskytování je pro ban-
ku nákladné a klienti přitom mají mož-
nost zvolit si alternativní službu, se ceny
někdy mírně zvyšují. Typickým příkla-
dem jsou třeba poplatky za výpisy
z účtů, kdy cena za papírový výpis zasí-
laný poštou se mírně zvýšila, zatímco
cena za elektronický výpis zůstala stejná.
Řadu služeb a transakcí mohou klienti
využít i zdarma v rámci balíčků.
Bohužel střetáváme se stále s pohledem,
že kvalitní službu, produkt a kompletní
poradenství lze získat za minimální cenu.
Takto to ale nefunguje. Jistě, cena musí
být přiměřená, tím nejlepším arbitrem je
ale trh.
Chtěl byste na závěr něco vzkázat
českým průmyslníkům? Má pro ně
bankovní sektor do budoucna nějaká
příjemná překvapení?
Krize přicházejí a odcházejí, to je realita.
Ta aktuální však bude bolestivá. Její ře-
šení není triviální, spíše bude středně-
dobé. Více než kdy dřív vystupuje do po-
předí nutnost striktního fnančního řízení
vý ro by, optimalizace nákladů, pružnost
a schop nost se adaptovat na nové pod-
mínky. Důležité je mít přiměřeně oše -
třena podstatná rizika, jak komoditní,
kur sová, úroková, tak rizika protistrany –
odběratele apod. Diverzifkace pro dukce
i odběra telů by měla snížit obavu bank
z mož ného rychlého zhoršování platební
schopnosti klienta. Věřím, že nepřimě-
řené zadlužování je již za námi a jsme po-
učenými klienty i fnančníky.
Ing. Vladimír
Jeřábek, MBA
Vladimír Jeřábek (1968) vystudoval
Fakultu strojní VUT v Brně a MBA na
Nottingham Trent University. Od roku
1998 působil v Komerční bance v růz-
ných manažerských pozicích v distri-
buční síti. Od roku 2007 byl výkonným
ředitelem pro distribuční síť.
Vladimír Jeřábek je členem dozorčí
rady Penzijního fondu Komerční banky,
a.s. Dále zastává pozici místopředsedy
správní rady Vysokého učení technic-
kého v Brně. Od roku 2008 je členem
představenstva Komerční banky.
Komerční banka
je jednou z nejefektivnějších univerzál-
ních bank ve střední Evropě. Poskytuje
klientům komplexní služby v oblasti
drobného, podnikového a investičního
bankovnictví. Na 8 500 zaměstnanců
skupiny Komerční banky obsluhuje
1 580 000 klientů, kteří mohou vy-
užít rozsáhlé sítě 386 obchodních míst
v celé České republice.
KB je součástí skupiny Société Générale,
která je jednou z největších bankovních
skupin v eurozóně (podle tržní kapita-
lizace). Jejích 151 000 zaměstnanců
ob sluhuje na celém světě 27 miliónů
individuálních klientů.
My jsme připraveni podporovat naše
podnikatele v jejich záměrech a být je-
jich dlouhodobým partnerem. Máme
dostatek kapitálu pro fnancování kvalit-
ních projektů s jasnou návratností. I my
jsme podnikatelé, na jedné straně po-
skytujeme úvěry, na druhé straně spra-
vujeme vklady klientů, musíme tedy
vždy velmi obezřetně zvažovat, jak vy-
soké riziko si můžeme dovolit a optima-
lizovat alokaci našich zdrojů a kapitálu.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 32 červenec~srpen 2009
ŠKODA ELECTRIC
Symbol inovace a nových řešení
ŠKODA ELECTRIC a.s. je předním světo-
vým výrobcem trakčních elektronických
pohonů, zdrojů i elektrických motorů
pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy,
příměstské vlakové jednotky, metro
a pro důlní vozidla.
Síla v komplexnosti
Škoda Electric vznikla v roce 2003 slou-
čením výrobních kapacit, know-how
a výrobních prostředků, které souvisely
s elektrovýzbrojí pro trakční aplikace,
a to z několika rozdílných útvarů a frem
skupiny ŠKODA do jedné společnosti.
Výsledkem je silná společnost, ve které
jsou dnes tři hlavní obory výroby: vývoj
a výroba elektrických trakčních motorů,
elektrických trakčních měničů a trolej-
busů. Na otázku, co je tedy největší kon-
kurenční výhodou společnosti, její ge-
nerální ředitel odpovídá: „Jsme schopni
nabízet kompletní řešení, která souvisí
s elektrickým pohonem pro kolejová
vozid la městské a meziměstské dopravy
plus pro trolejbusy. S výjimkou rychlo-
vlaků máme kompletní portfolio vý -
robků pro všechny druhy elektrických
ko lejových vozidel – tramvaje, metra,
pří městské vlaky, lokomotivy. Jsme pro
zákazníky zajímaví také v tom, že umíme
dodat nejen vlastní motory, ale také
měni če, což nás odlišuje od velké části
konkurence, která se soustřeďuje větši-
nou pouze na dodávky jedné z těchto
komodit.”
Hospodářská
recese a hrozba
protekcionalismu
Obecná opatrnost v plánování budou-
cích investic je cítit všude. Státy, města
i soukromí investoři redukují svoje roz-
počty, mnohé projekty se odsouvají.
Kromě motorů pro kolejová vozidla do-
dává Škoda Electric i velké motory pro
důlní nakladače 440 tun. Cena ropy,
mědi a podobných surovin šla prudce
dolů, poptávka po důlních vozidlech ra-
pidně klesá. I přes varování se začínají
prosazovat ochranářská opatření ně-
kterých vlád. Přesto zůstává Jaromír
Šilhá nek mírně optimistický: „Náš obor
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 34 červenec~srpen 2009
ŠKODA ELECTRIC
Symbol inovace a nových řešení
je poměrně více setrvačný, než obory
ostatní, např. automobilový. Prodleva,
resp. zpomalení nastává později. I když
na druhou stranu to platí pak i pro oži-
vení. Zároveň máme dlouhodobé kon-
trakty, takže úplně veliký propad v na-
šich zakázkách necítíme. Ale sekundární
dopad krize může ještě přijít, ostražitosti
a tvrdá práce jsou rozhodně třeba.”
Kromě zmíněných dodávek pro důlní
vozidla do společností Terex a Caterpil-
lar putujících do Mexika, Kanady a Aus-
trálie výrazný pokles tedy nenastal.
Stabilní zákazníci a paralelně hledání
nových teritorií a nových zákazníků,
které by mělo vykrýt propad právě tam,
kde se dá očekávat jisté zbrždění, za-
jišťuje Škodovce slibnou budoucnost
i v tomto nestabilním prostředí. „Tato
rece se bude mít i pozitivní dopady. Je to
příležitost pro připravené, pro ty, kteří
v minulosti, v dobrých časech mysleli na
budoucnost. Kromě toho lidé si začnou
více vážit práce, ne dodavatel, ale zá-
kazník bude zase pánem, růst a úspěch
nebude samozřejmostí, ale výsledkem
schopností těch nejlepších. Je to těžší,
ale spravedlivé“, dodává Jaromír Šil-
hánek.
Exportní trhy
Zajímavými exportními teritoriemi pro
nás nadále zůstává Evropa obecně – kro-
mě ČR, kde Škoda Electric patří defacto
mezi exkluzivní dodavatele trolejbusů
do našich měst, Slovenska a zákazníků
ve skupině Škoda, jsou to dále Itálie,
Němec ko a vlastně celá střední a vý-
chodní Evropa. Za zmínku stojí dlouho-
dobá zakázka na dodávku 150 trolej-
busů do Rigy, což byl největší tendr na
trolejbusy v Evropě za poslední roky.
Mimo Evropu pak USA, Jižní Korea, kde
máme partnery, se kterým se velmi in-
tenzivně bavíme o možných zakázkách.
Tato teritoria jsou zajímavá jednak pro-
to, že jsou stále relativně bohatá, vyža-
dují moderní řešení a doprava v těchto
zemích bude prioritou. Mezi zajímavé
zákazníky, se kterými se jedná o budou-
cích kontraktech, patří země jako jsou
Rusko, Indie, Brazílie, Čína – to jsou ob-
ɵ konektory pro kolejová vozidla ɵ prŢmyslové konektory
ɵ snímaÿe otáÿek pro kolejová vozidla a automatizaci
ɵ kabelové prŢchodky a pŐíslušenství
ɵ ochranné hadice a koncovky
Pro další informace nás prosím kontaktujte:
Tel.: +420 251 610 180 ɵ Fax: +420 251 610 199
www.medelektronik.cz ɵ info@medelektronik.cz
OFICIÁLNÍ ZASTOUPENÍ PRO þESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU
DÁLE DODÁVÁME

je dodavatelem hliníkových chladičů
pro společnost Škoda Electrics.
Společnost
tel.: 00421 456 722 054
fax: 00421 456 722 055
e-mail: gamaaluminium@stonline.sk
web: www.gamaaluminium.sk
GAMAalumínium
Na Vartičke
965 01 Žiar nad Hronom
- hliníkové profily
- stavební prvky
- opracování hliníkových profilů
- eloxování
- dodávka a montáž
stavebních prvků
Dále nabízíme:
H+ J St roj írenská výroba s.r.o. j e pĜedním dodavat elem st roj í-
renských souþást í, ozubených kol þelních i kuželových a dílcĤ
pro papírenský prĤmysl, kt erý svoj e výrobky dodává spokoj eným
zákazníkĤm j iž více j ak 15 let . Naše spoleþnost j e držit elem
nČkolika cert i¿kací mimo j iné i cer t i ¿kace pr o dodávky díl Ĥ
pr o j ader ný pr ogr am.
Vyr ábíme:
- ozubená kola
- st roj ní díly
Dodáváme:
Náhradní díly na st roj e
ŠKODA, TOS, MAS
H+ J St roj írenská výroba s.r.o.
Dopravní 6
318 04 PlzeĖ – Nová Hospoda
web: www.hj sro.cz
e-mail: info@hj sro.cz
t el.: 377 389 682
fax: 377 389 682
• Svařování všech druhů kovovvých materiálů
(certifikát ČSN EN ISO3834-2, ČD V95/5 a EN15085-2)
• Výroba speciálních dílů a zařízení pro kolejová vozidla
dle dokumentace zákazníka
• Třískové obrábění kovů
• Zámečnické a lakýrnické práce
HILLEX s.r.o., Železniční 34, 326 00 Plzeň
Tel.: + 420 – 377 456 448, Fax: + 420 – 377 456 450
E-mail: info@hillex.cz
Výrobce speciálních spínaných napájecích
zdroju a nabíjecu pro tramvaje, metro,
vlakové soupravy a prumyslové aplikace
Zarízení jsou vyrábèna podle pozadavku
zákazníka prímo pro konkrétní aplikace
www.hbelectronic.cz : 235 520 592
Pr ažská 268
342 01 Suši ce
t el .: 376 503 821
f ax: 376 503 825
kor amex@kor amex.cz
www.kor amex.cz
Koramex a.s. Sušice j e specializovaná a cert i¿kovaná ¿rma na
výrobu speciálních rozvadČþových skĜíní pro nároþné provozy
( j aderné elekt rárny) a dále pro kolej ová vozidla ( lokomot ivy,
t ram vaj e, met ro, t rolej busy) . Výroba probíhá podle t echnické
dokument ace a požadavkĤ odbČrat ele na CNC st roj ích, z oceli,
hliníku, nerezi, mČdi i mosazi, svaĜováno na základČ cert i¿kace
ýSN EN 3834-2, EN 15085 a DI N 6700-2.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 36 červenec~srpen 2009
ŠKODA ELECTRIC
Symbol inovace a nových řešení
rovská teritoria s přelidněnými městy
a naprostou nutností investic do veřejné
dopravy, která ovšem skýtají svá rizika.
Nepřímá ochrana trhu představují vy-
soká, až třicetiprocentní cla. Lokalizace
výroby je téměř pravidlem. Dělat byznys
zde je velmi složité, mnohdy jde spíše
o politiku než obchod, navíc svoji nema-
lou roli hraje i jiná mentalita, zvyklosti,
společenské normy.
Poslední mezinárodní
úspěchy
Jaromír Šilhánek v rozhovoru pro náš
časo pis prozradil, že se Škodě Electric
podařilo získat dodávku elektrovýzbrojí
pro trolejbusy v Římě: „Jedná se o veliký
kontrakt, o který jsme hodně a dlouho
usilovali a nyní podepsali. Tato zakázka
pro nás znamená jistý průlom, pro do-
dávku trolejbusů je to nové teritorium,
vysoce náročný a prestižní zákazník
a navíc jde o zakázku technicky značně
náročnou – půjde o kombinaci trolej-
busu se silným dieselgenerátorem a su-
perkapacitory.” Celková hodnota této
zakázky dosahuje 20 mil. eur.
Škoda Electric se také významně podí-
lela na vývoji vozidla poháněného vodí-
kem, které bylo oficiálně představeno
v červnu v Praze a které vzniklo ve spolu-
práci s Proton Motors, která dodala pa-
livový článek a management řízení,
a Ústavem jaderného výzkumu Řež.
Jedná se o autobus pro přepravu osob,
který se stavěl ve Škodovce a do kterého
Škoda Electric, kromě výše uvedeného
palivového článku, dodala vše ostatní –
kompletní měniče, superkapacitory, ka-
roserii, motory, baterie... “ Jde o úplnou
novinku, vyrobili jsme první trihybrid
autobus s palivovými články, který vyu-
žívá vodík a kombinuje tři zdroje, resp. tři
zásobníky energie: vodík, baterie a su-
perkapacitory. To umožňuje dosáhnou
některé zajímavé parametry vozu.” do-
dává k projektu Jaromír Šilhánek.
Zelená budoucnost?
Ekologicky v tomto případě znamená
fnanč ně nákladněji. Zatím. Být to tak
nemusí. Stačí se rozhodnout, začít eko-
logicky myslet, jednat. Vozidla šetrná
k životnímu prostředí, tedy vozidla na
vodíkový pohon nebo elektrobusy kom-
binující moderní baterie a super- či ultra-
kapacitory, jsou zatím v porovnání s naf-
tovými autobusy výrazně dražší. Jenže
cena je závislá na objemech výroby a ty
jsou zatím malé. „Pokud dojde k navýše-
ní poptávky po těchto nových technolo-
giích, půjde cena konečného produktu
výrazně dolů,” připomíná Jaromír Šilhá-
nek a dodává, že kromě environmentál-
ního aspektu, je u vodíkem poháněného
autobusu i hodnota pro cestujícího
vyšší. A zatímco některá města, např.
Hamburk či Berlín v Německu, podpo-
TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o.
tel.: +420 053 450
e-mail: info@ttc.cz
www.ttc-telekomunikace.cz
www.vyroba-elektroniky.cz
Komplexní služby v oblasti
výroby a servisu elektroniky
Firma ABK-STAVBY s.r.o. vznikla na poēátku roku 1993,
za úēelem podnikání. Provádí veškeré stavební práce
vēetnĢ rekonstrukcí prƽmyslových objektƽ, dále má
velké zkušenosƟ s realizací základƽ pro strojírenský
prƽ mysl, energeƟku a zpracovatelský prƽmysl v tuzem-
sku a zahraniēí.
V roce 2005 jsme získali cerƟĮkát ISO SN EN 9001:2001
s vylouēením ēl. 7.3. Firma ABK-STAVBY s.r.o. zavedla
a používá systém managementu jakosƟ pro provádĢní
staveb, jejich zmĢn a odstraŸování.
ABK – STAVBY s.r.o.
Zahradní 173/2 (areál KRPA)
PlzeŸ 326 00
Tel.: 377 222 429
377 236 381
Fax: 377 235 935
e-mail: abk@abkstavby.cz
www.abkstavby.cz
$KììP
®
4th generatìon
$ìntered chìps - tor hìgh operatìon temperatures
Intelligent Power Module: IPM
ggggg nnnn iii ll oo ooooo ccc , rrrr, oooo tttttt cccccc uuu ddddddd nnnnnnn ooooooooooo ccccccccc iiiii mmmm eeeeee ssssssss ,, rrrr,, eeeeee vvvvvvvvvv iiiiii rrrrrrrrr DDDDDDDDDDDDD ::::::: 1111 nnn iiii 33333
400 400 400 400 00 00 00 kW– kW kW – kW– kW – W kW– kk 1,8 1,8 1,8 1,8 MMM MW MW MW MW MW M MMM
33% 333% %% 3% mo m re po po e po e po e powe wwe we werrr, sa , sa , sa saamme v me volum olumee rrrrr
5 x x 5 x 555 high hhig ig g ig g er t r t tthermm hhermaaalll cyc cyc cllllliiiiing ng ng ng ng g ccccaaaapab pab pab pab pabil il il il ilit it it it iityyyy
SSSSint Sin in S eeeerrrrrreed c ed c e hips p
www.semìkron.com
Firma Elis-Plast byla založena v roce 1991. V současnosti je její hlavní
zaměření především na výrobu technických dílů a disponuje těmito tech-
nologiemi zpracování plastů: Vstřikování, vakuové tvarování, vysokotlaké
lití PUR/RIM, povlakování a výroba dílů z laminátu. Hlavními odběrateli
jsou Škoda Elektric a Škoda Transportation, CZ Loko, Avia, Škoda Auto,
Borgers CZ a MEX. Firma získala v roce 2004 certifikát ISO9001.
Elis-Plast s.r.o.
Chrást 134, 330 03 Chrást u Plzně
tel.: +420 377 945 640
fax: +420 377 945 639
www.elis-plast.cz
Ê Trakční kabely RADOX pro instalci v elektrických vozidlech
Ê Vodiče pro vinutí trakčních elektrických strojů
Ê Komutátory pro stejnosměrné trakční stroje
Ê Permanentní magnety pro trakční elektrické stroje
Ê Anténní systémy pro přenos dat v elektrických vozidlech
Ê Poradenství pro aplikaci uvedených komponentů
PZK, s.r.o., Křižíkova 68, 612 00 Brno
www.pzk.cz, tel.: 532 043 090
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 38 červenec~srpen 2009
ŠKODA ELECTRIC
Symbol inovace a nových řešení
rují zavádění nových technologií a in-
vestují do elektrobusů a vozidel s vo-
díkovým pohonem, jinde tyto plány
zůstávají na listech předvolebních plánů
politických stran.
Kam dál?
„Jsme česká frma a v Čechách chceme
působit i nadále. Máme v plánu navázat
na 150 let starou tradici Škodovky, na
kterou může být každý z nás opravdu
hrdý, a fungovat dlouhodobě,” říká Ja-
romír Šilhánek a dodává: „Jsme společ-
ností, která se snaží přicházet s novými
výrobky, firma, co skutečně inovuje.
Inves tujeme do znalostí, ne do nových
budov. Ročně jdou do vývoje nových
produktů a technologií celá dvě pro-
centa z našeho obratu. Plus investice do
zkušeben, strojního vybavení a po dob-
ně. A všechno z vlastních zdrojů, nejsme
zadluženi, což může být v dnešní době
pro mnoho společností smrtelné. Kromě
zmíněných výzbrojí kombinující baterie
a superkapacitory pro dodávku do Říma
a autobusu s palivovými články, nasazu-
jeme do provozu motory s permanent-
ními magnety, což nás opět řadí mezi
špičku ve svém oboru. Oproti gigantům
jako Siemens, Alstom nebo Bombardier
jsme mnohem fexibilnější, dokážeme
připravit řešení na míru i pro střední
a menší zakázky, máme krátké dodací
termíny a stále držíme velmi dobrý po-
měr mezi cenou a kvalitou.”
Výrobní program společnosti:
Trolejbusy:
dodávky kompletních trolejbusů •
náhradní díly pro trolejbusy •
servis a údržba trolejbusů •
Trakční motory:
AC trakční motory
DC trakční motory
Synchronní motory s permanentními magnety •
Reluktanční motory •
Motory nebo komponenty pro speciální aplikace •
Komponenty AC motorů (cívky, statory, …) •
Trakční pohony:
Kompletní trakční elektrické výzbroje pro veřejné dopravní prostředky •
Měniče pro hlavní pohony s trolejovým napětím 600 V a 750 V DC •
Měniče pro hlavní pohony pro drážní aplikace (1500 V DC, 3000 V DC, 25 kV 50 Hz, 15 kV 16 2/3 Hz) •
Měniče pro pomocné pohony trakčních vozidel •
Nabíječe pojezdových baterií •
Přepěťové a proudové ochrany •
Diagnostické a informační systémy •
Řídicí systémy trakčních vozidel •
Základní údaje
o společnosti:
ŠKODA ELECTRIC a.s. je předním světo-
vým výrobcem trakčních elektrických
po honů, zdrojů i elektrických motorů
pro trolejbusy, tramvaje, lokomotivy,
pří městské vlakové jednotky, metro,
důlní vozidla apod. a navazuje na dlou-
holetou tradici elektrotechnické výroby
Škodových závodů v Plzni, která byla za-
hájena v roce 1923 v Elektrotechnickém
závodě. Od roku 1961, kdy byla uvedena
do provozu nová továrna na mo tory,
bylo vyrobeno a dodáno více než 80 tisíc
trakčních motorů a okolo 45 tisíc po-
mocných a průmyslových motorů.
Společnost vznikla v průběhu roku 2003
fůzí společností ŠKODA TRAKČNÍ MOTO-
RY s.r.o., závodu CONTROLS společnosti
ŠKODA ENERGO s.r.o. a oddělení Elek-
trické pohony ze ŠKODA DOPRAVNÍ
TECHNIKA s.r.o. se záměrem koncent-
rovat technické a výrobní kompetence
vztahující se k oboru elektrického poho-
nu vozidel a zařízení.
Firma je ve svých základech postavená
na inovativním využití posledních vý-
sledků vědy a výzkumu. Špičková tech-
nická řešení jsou důležitá pro konkuren-
ceschopnost výrobků společnosti a tvoří
důležitou součást její oborové strategie.
VOCHOC je česká certifkovaná frma, která již od roku 1991
nabízí komplexní sortiment ochranných pracovních prostředků.
Specialitou společnosti VOCHOC je vývoj, výroba a prodej osob-
ních ochranných pracovních prostředků proti tepelným rizikům
pod vlastníznačkou GoodPRO.
Svoje produkty frma VOCHOC vyrábí výhradně z prvotřídních
materiálů, garantuje dokonalé zpracování, využívá svoji zku-
šenost i tradici a přináší tak nejvyšší kvalitu, stoprocentní spo-
lehlivost i mimořádný užitek svým zákazníkům na českém trhu
i v zahraničí.
Značka GoodPRO Vám dává nejen efektivní ochranu, ale i po-
hodlí a komfort. Tím prokazatelně šetří Vaše síly a významně tak
přispívá k Vašemu úspěchu při práci v extrémních podmínkách.
info@vochoc.cz
Pro:
- průmyslovou výrobu
- montáže
- stavebnictví
- zemědělství
- svařování
- slévárny, hutě
- hasiče
- petrochemii
www.vochoc.cz
VOCHOC TRADE s.r.o.
- osobní ochranné
pracovní prostředky
- ochranná a pracovní
obuv
- pracovní oděvy
VOCHOC s.r.o.
- vývoj a výroba OOPP
- OOPP proti tepelným
rizikům
- výroba speciálních
OOPP
- ochrana technologií
2&+5$11©35$&291­35267¸('.<
YÝYRMYÝUREDDSURGHM
g o o d p r o t e c t i o n
TVRZENÉ ELEKTROIZOLAČNÍ
MATERIÁLY OD RENOMOVANÉHO
VÝROBCE VONROLL – SKELNÉ,
SLÍDOVÉ, PAPÍROVÉ A SPECIÁLNÍ
VRSTVENÉ MATERIÁLY
DODÁVÁME POLOTOVARY –
DESKY, PŘÍŘEZY, TRUBKY,
KULATINY I OBRÁBĚNÉ
KOMPONENTY (CNC NEBO
VODNÍ PAPRSEK)
ŠIROKÝ SORTIMENT MATERIÁLŮ
PRO LIBOVOLNÉ POUŽITÍ
A MECHANICKÉ NAMÁHÁNÍ,
S TEPELNOU ODOLNOSTÍ
-200 AŽ +1200 °C
MATERIÁLY CERTIFIKOVÁNY PRO
DOPRAVNÍ TECHNIKU V EVROPĚ
I USA (SNPE, NFF, LAPI, UL)
ISOMA s.r.o., Magistrů 13, 14000 Praha 4 - Michle, Tel./Fax: 244 094 241, E-Mail: isoma@isoma.cz, Web: www.isoma.cz
Naše Įrma provádí nátĢry strojƽ a zaƎízení pro široké spektrum zákazníkƽ.
Hlavní zákazníci:
Škoda Electric Pohony – nátĢry komponentƽ pro Metro, Tramvaje,
Trolejbusy, PƎímĢstské jednotky a tƎísystémové lokomoƟvy
Škoda Electric Trakēní motory – nátĢry trakēních motorƽ pro D, DB aj.
BRUSH SEM – nátĢry turbogenerátorƽ, koster DAX 7,8,9
Pilsen Steel – nátĢry hƎídelí vĢtrných elektráren, nátĢry modelƽ
Faiveley – nátĢry klimaƟzací a skƎíní pro kolejová vozidla
Tenzo – nátĢry komponentƽ pro kolejová vozidla
Evobus Bohemia Holýšov – nátĢry komponentƽ pro autobusy
TS PlzeŸ – nátĢry lisƽ, rƽzných strojních výrobkƽ
Wikov Gear – nátĢry pƎevodovek
EurosoŌ – nátĢry rozvadĢēƽ
Molins – nátĢry komponentƽ pro baliēky, cigaretové stroje atd.
Dále naše Įrma provádí reklamní práce – fóliopísmo, šơtky,
reklamní cedule, poƟsk odĢvƽ apod.
- síƛ prƽmyslových lakoven
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 40 červenec~srpen 2009
ŠKODA TRANSPORTATION
Nová tramvaj ForCity vyjela do ulic
Na tramvajových tratích města
Prahy začíná ve zkušebním
provozu jezdit první vyrobený
vůz nové nízkopodlažní tram-
vaje ŠKODA ForCity (ŠKODA
15T) plzeňského výrobce
ŠKODA TRANSPORTATION.
Slavnostní zahájení jízdních
zkoušek se uskutečnilo za
účasti primátora hlavního
města Prahy Pavla Béma,
radního Ra dovana Šteine-
ra, generálního ředitele
Dopravního podniku hlavního města
Prahy Libora Dvořáka a dalších hostí.
Výrob ce zastupoval Tomáš Krsek, ge-
nerální ředitel ŠKODA HOLDING a. s.
a ŠKODA TRANSPORTATION a. s.
Měníme tvář Prahy
Do roku 2017 dodá ŠKODA TRANSPOR-
TATION pražskému dopravnímu pod-
niku celkem 250 těchto tříčlánkových
stoprocentně nízkopodlažních tram-
va jí. Podle primátora Béma bude nová
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 42 červenec~srpen 2009
ŠKODA TRANSPORTATION
Nová tramvaj ForCity vyjela do ulic
tram vaj důstojným příspěvkem pro mo-
dernizaci pražské hromadné dopravy.
„Moderní výrobek se zcela novými
tech nickými řešeními pomůže měnit
tvář města v 21. století,“ uvedl Bém.
„ŠKODA ForCity je naší první zcela
nízkopodlažní tramvají. Pohodlný ná-
stup, výstup, ale i přepravu ocení jistě
nejen Pražané, ale i návštěvníci naší
metropole,“ uvedl při loňském předsta-
vení prototypu Tomáš Krsek, generální
ředitel společnosti.
Druhý vůz ŠKODA ForCity bude dodán
k jízdním zkouškám do Prahy v měsících
srpnu až září 2009. Zpočátku budou
nové tramvaje jezdit po pražských kole-
jích ve zkušebním provozu bez cestují-
cích, později s cestujícími. První cestující
se tedy mohou svézt novými tramvaje-
mi ŠKODA ForCity již v druhé polovině
letošního roku. Prototypy vozů se pod-
robují zkouškám, podle jejichž výsledku
výrobce obdrží všechna potřebná osvěd-
čení státních institucí (například Dráž-
ního úřadu) pověřených dozorem a kon-
trolou vyráběných vozidel před jejich
uvedením do provozu.
Sériová výroba až po
přísných zkouškách
Jízdní zkoušky zhodnotí také výrobce
ŠKODA TRANSPORTATION svými odbor-
níky včetně externích specialistů. Vy-
hodnocení zkoušek poslouží jako pod-
klad pro úpravy, s nimiž bude počítat
první série 32 kusů, které mají být vyro-
IGE-CZ s.r.o. – dveřní systémy – www.ige.cz
Společnost IGE-CZ s.r.o. vyrábí od roku 1997 elektromechanické dveřní pohony
pro vozidla hromadné přepravy osob.
Koncepty pohonů a řídících jednotek pro všechny typy dveří jsou výborně pou-
žitelné pro renovaci vozidel i pro nové projekty světových parametrů.
Během své existence společnost získala pověst technicky inovativního, fexi-
bilního a spolehlivého partnera četných výrobců vozidel ale i provozovatelů,
tedy dopravních podniků.
Důvěru společnost dostala například pro dodávku dveřních systémů pro super-
moderní tramvaj Škoda 15T pro Prahu, jejíž dodávky se rozbíhají tento rok. Další
projekty realizujeme např. pro Brno (Škoda 13T) a Wroclaw (Škoda 16T, 19T).
Původně se IGE-CZ s.r.o. zaměřila na moderní dveřní pohony pro klasické typy
dveří, tedy skládací, otočné a kyvné, pro nová vozidla i pro renovace a jako ná-
hrada za stávající opotřebované a zastaralé pohony. Dalším krokem byl návrh
posuvného pohonu pro renovaci Pražského Metra pod patronátem Škodovky.
Logickým pokračováním je vývoj moderního předsuvného pohonu, nejnovější
verze je určena pro typ Škoda 15T.
Spoleēnost IGE-CZ s.r.o. vyrábí od roku 1997 elektromecha-
nické dveƎní pohony pro vozidla hromadné pƎepravy osob.
Koncepty pohonƽ a Ǝídících jednotek pro všechny typy dveƎí
jsou výbornĢ použitelné pro renovaci vozidel i pro nové pro-
jekty svĢtových parametrƽ.
BĢhem své existence spoleēnost získala povĢst technicky
ino vaƟvního, Ňexibilního a spolehlivého partnera ēetných
vý rob cƽ vozidel ale i provozovatelƽ, tedy dopravních podnikƽ.
DƽvĢru spoleēnost dostala napƎíklad pro dodávku dveƎních
systémƽ pro supermoderní tramvaj Škoda 15T pro Prahu,
jejíž dodávky se rozbíhají tento rok. Další projekty realizu-
jeme napƎ. pro Brno (Škoda 13T) a Wroclaw (Škoda 16T, 19T).
www.ige.cz
IGE-CZ s.r.o.
\ípská 11a
627 00 Brno
tel. +420 548 424 050
fax. +420 548 424 051
e-mail: ige@ige.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 44 červenec~srpen 2009
ŠKODA TRANSPORTATION
Nová tramvaj ForCity vyjela do ulic
beny do 31. 12. 2010. Výsledky zkoušek
budou předány také Dopravnímu pod-
niku hl. města Prahy. Tramvaje ŠKODA
ForCity se mají sériově vyrábět a dodá-
vat v letech 2010 až 2017.
Nadčasový design
a luxus pro
61 cestujících
Tříčlánková jednosměrná tramvaj ŠKO-
DA ForCity je navržena pro 61 sedících
a až 239 stojících cestujících (pro srovná-
ní – Š 14T má celkovou kapacitu 270 ces-
tujících). Je dlouhá 31,4 m, široká 2,46 m
Historie společnosti ŠKODA TRANSPOR-
TATION a.s. se datuje již od roku 1918,
kdy byl ve Škodových závodech zalo-
žen nový kmenový obor zabývající se
opravou a později i výrobou kolejových
vo zidel. První lokomotiva vlastní kon-
strukce byla vyrobena v roce 1923, čímž
byl položen základ pro celé řady slav-
ných parních lokomotiv nesoucích logo
ŠKODA. Parní lokomotivy s touto slav-
nou značkou byly dodávány například
do Rumunska, Bulharska, Portugalska
a Řecka, ale i do exotické Kolumbie,
Číny či Indie. Výroba parních lokomotiv
byla ukončena až v roce 1954 po více
než 3000 vyrobených kusech.
Vývoj elektrických lokomotiv se v Plzni
úspěšně rozvíjel již od dvacátých let
mi nulého století, první elektrické loko-
motivy byly vyrobeny a uvedeny do
provozu v roce 1927. Škodovácké elek-
trické lokomotivy se v náročném pro-
vozu velice osvědčily, díky čemuž byly
také dodávány i do zahraničí, zejména
do SSSR.
Po změně situace u tradičních zákaz-
níků a rozpadu stávajících trhů koncem
devadesátých let přistoupila ŠKODA
TRANSPORTATION a.s. k diverzifkaci
svého výrobního programu. Od roku
1993 ŠKODA TRANSPORTATION a.s. roz-
šířila své aktivity také na poli městské
hromadné dopravy. Od roku 1994 pro-
bíhají rozsáhlé modernizace souprav
pražského metra. V roce 1997 byla
zahá jena výroba moderních nízko-
podlažních tramvají, které záhy našly
uplatnění nejen na domácím trhu, ale
i například v Itálii či USA.
V současnosti opět nabývají na význa-
mu dodávky do zemí východní Evropy.
Úspěšné investice do nových produk-
tových řad jsou spolu s dlouhodobě za-
jištěným odbytem a fnanční stabilitou
frmy dokladem toho, že ŠKODA TRANS-
PORTATION a.s. se řadí opět mezi leadry
evropského kolejového průmyslu.
Výrobní program:
elektrické lokomotivy a jejich •
modernizace
soupravy metra a jejich modernizace •
nízkopodlažní tramvaje •
důležité komponenty kolejových •
vozidel a jejich servis
Profil společnosti ŠKODA TRANSPORTATION a.s.
SIKA CZ, s.r.o.
SEGMENTY TRHU
– Automotive OEM
– Automotive OES
– Aftermarket – výměny autoskel a opravy karosérií
– Transportation
– Lepení fasád
– Marine
– Appliances & Components – stroje, zařízení, klimatizace
a výška vozidla přes sběrač je 3,6 m. Ma-
ximální dovolená rychlost je elektronic-
ky omezena na 60 km/h. Autorem nad-
časového designu je ing. arch. Patrik
Kotas.
Tramvaj ŠKODA ForCity je vybavena
šesti dvoukřídlými dveřmi pro cestující,
které otevírají v zastávkách 40 procent
boční plochy celého vozu. První dveře
jsou určeny jen pro řidiče a jsou grafcky
i polohou zřetelně odlišeny od dveří pro
cestující. Podlaha vozu je uložena nad
temenem kolejnice ve výšce 350 mm,
což se blíží úrovni nástupních ostrůvků
zastávek.
Vnitřní vybavení
„na míru“
Vnitřní vybavení tramvaje, rozmístění
sedaček a záchytný systém, zcela odpo-
vídají požadavkům zákazníka – pražské-
ho dopravního podniku – a je možné je
dále v určitých mezích upravovat podle
zkušeností provozovatele i výrobce. Pra-
coviště řidiče je ve zcela oddělené kli-
matizované části kabiny. Podobně jako
u současných osobních automobilů je tu
spojena funkce topení a větrání. Řízení
vozu usnadňují počítačové systémy.
Vozid lo je standardně vybaveno kame-
rovým systémem, který snímá prostor
exteriéru vozu i interiér tramvaje, řidič
vše sleduje na dvou monitorech.
Hnací podvozky mají extrémně malou
stavební výšku, která dovoluje celý vnitř-
ní prostor vozidla řešit bez jakýchkoliv
schodů. Podvozky jsou zcela otočné.
Tramvaj je poháněna 16 synchronními
střídavými motory uspořádanými ve
čtveřicích. Elektronika umístěná u kaž-
dého motoru dovoluje řídit moment
a otáčky každého motoru zvlášť. Toto ře-
šení je zcela revoluční a umožňuje řídit
jízdu tramvaje v mnoha režimech odpo-
vídajících geometrickému proflu tratě.
Vyvíjíme řešení pro lepení, tmelení, tlumení a zesilování.
Kontakt firmy Sika se zákazníky nekončí prodejem výrobku. Ve skutečnosti otevírá druhou
část efektivního partnerství. Nejvyšším cílem firmy Sika je nabídnout zákazníkovi společná
řešení, která mu pomohou vytvářet přidanou hodnotu a být vždy o krok před konkurencí.
Základem tohoto poslání je pevné přesvědčení, že nejen výrobek vysoké kvality, ale
současně komplexní formulace řešení mohou zaručit dlouhodobý úspěch.
I
n
d
u
s
t
r
y
Sika CZ, s.r.o.
Bystrcká 1132/36
624 00 Brno
tel.: +420 546 422 464
fax: +420 546 422 480
e-mail: sikacz.sika.com
Inventing the Future
www.sika.cz
Sika Schweiz AG
Tüffenweis 16
8048 Zürich, Schwitzerland
tel: +41 58 436 40 40
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 46 červenec~srpen 2009
ŠKODA VAGONKA a.s.
Prvotřídní kolejová vozidla z Ostravy
ŠKODA VAGONKA, a. s., získala v po-
sledním období zajímavé nové zakázky
a očekává úspěch v dalších výběrových
řízeních v rámci modernizace evropských
železnic. Hospodářská krize výkony
firmy do dnešního dne ovlivnila pouze
nepřímo.
Zatím největší novou zakázkou, pode-
psanou v závěru loňského roku, je do-
dávka 10 elektrických dvoupatrových
jednotek za 96,2 milionů eur pro sloven-
ského zákazníka. Nové soupravy zlepší
hromadnou kolejovou dopravu cestují-
cích především v aglomeracích Žiliny
a Košic. Dle slov vedení se jedná o ex-
port technicky vysoce náročného pro-
duktu a zhodnocení skvělé a kvalitní
práce českých vývojových pracovníků.
„Přílivem nových významných zakázek
a z nich plynoucím růstem objemu prá-
ce se odlišujeme od mnoha společností,
které se nyní musí potýkat s dopady
ekonomické recese,“ říká ředitel společ-
nosti Škoda Vagonka a.s. a předseda
představenstva Ing. Jiří Paruza. „Důvo-
dem tohoto mimořádného úspěchu je
především úsilí našich pracovníků a vy-
soká kvalita konečného produktu.“
V nedávných dnech Škoda Vagonka
uspěla v další soutěži na dodávku kom-
binovaných souprav, a sice opět pro
Slovenské železnice. „Předností naších
jednotek je hlavně podstatné zlepšení
kultury cestování. Tyto jednotky jsou
plně klimatizované, nabízí vysoký kom-
fort a kromě toho jsou vybavené pro
- Vývoj a konstrukce železniþních
vozidel pro osobní dopravu
a vozidel MHD
- Technická podpora vývoje
pevnostní analýza
dynamické výpoþty kolejových
vozidel
- Konstrukce dílþích komponentĤ
vozidel
- Návrh uzavĜených systémĤ WC
do vozidel
- Výroba sanitárních modulĤ WC,
vodojemĤ a odpadových nádrží
pro železniþní vozidla
- Servis uzavĜených systémĤ WC
VKV Praha s.r.o.
vkv@vkvpraha.cz

VKV Praha s.r.o.
pracovištČ Studénka
vkv@vkv-studenka.cz
www.vkv-studenka.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 48 červenec~srpen 2009
ŠKODA VAGONKA a.s.
Prvotřídní kolejová vozidla z Ostravy
zajiš tění přístupu imobilních osob. Sa-
mozřejmostí jsou vynikající technické
pa rametry, zejména z pohledu pohodlí
strojvedoucího, to znamená vysoký stu-
peň automatizace obsluhy,“ upřesňuje
Jiří Paruza.
Pohodlí moderních vozů z ostravské Va-
gonky si mohou užívat i čeští cestující:
České dráhy tyto vozy nasadily na sever-
ní Moravě na nově elektrifkované trati
mezi Opavou a Českým Tešínem, roz-
hodující počet příměstských patrových
jednotek je provozován v okolí Prahy,
hlavně na trase Praha–Kolín, Pardubice–
Hradec Králové, Praha–Děčín a Praha–
Benešov. Jednotky slouží nejen pro
příměst skou dopravu, ale nově byly
nasa zeny i na delší vzdálenost na trati
Praha–Český Těšín.
Pod křídlem
holdingu Škoda
Škoda Vagonka a.s. je přímým po-
kračovatelem tradice výroby osob-
ních kolejových vozidel s výrobním
programem orientovaným na pro-
dukty v oblasti elektrických jed-
notek pro příměstskou dopravu,
motorových souprav, lehkých re-
gionálních vozidel a osobních pří-
pojných vozů. Zajišťuje také kompletní
servis vozidel, opravy a modernizace
a v neposlední řadě také prodej náhrad-
ních dílů.
Za dobu své existence vyrobila společ-
nost velké množství nejrůznějších vozi-
del pro osobní i nákladní kolejovou do-
pravu i dalších výrobků a v průběhu času
prošla celou řadou výrobkových, organi-
začních i vlastnických změn. Tyto byly
završeny příchodem zahraničního maji-
tele do společnosti ČKD Vagonka Stu-
dénka, a.s. a vyčleněním osobních kole-
jových vozidel z výrobních i obchodních
záměrů této společnosti.
Produkce osobních kolejových vozidel
byla převedena do nové společnosti
ČKD Vagonka, s.r.o., založené společ-
ností ČKD Praha Holding, a.s. dne
8. března 2000. Od 1.1.2001 se podnik
transformoval na akciovou společnost,
o 3 měsíce později pak opustila Studén-
ku a přemístila se do modernizovaných
pracovišť v Ostravě.
Od roku 2005 je Škoda Vagonka a.s. za-
členěna do skupiny Škoda Holding do
tepelné a vodotěsné izolace
Vážený zákazníku.
dovolte abychom vám představili firmu Zdeněk Šopík – tepel-
né a vodotěsné izolace, která vznikla v roce 1991. Za dobu své
činnosti již zrealizovala značný počet zakázek a získala tak bohaté
zkušenosti.
Adresa naší firmy: Zdeněk Šopík
tepelné a vodotěsné izolace
Heřmanice 5
741 01 Nový Jičín
Sídlo naší firmy: Zdeněk Šopík
Butovická č. 14
742 13 Studénka II
Telefonní kontakt: 556 400 177
602 713 148
602 562 031
602 603 327
Nabídka naší firmy:
provádíme: klempířské práce
rekonstrukce střech
izolace - kotelen
- výměníkových stanic
- horkovodů
- vzduchotechniky
- protipožární izolace
- chladících zařízení
- cisternových vozů pro České dráhy
- rozvodů UTV
- jímek, nádrží
- vodotěsné izolace střech těžkými
pásy, foliemi
- další práce dle domluvy se zákazníkem
vyrábíme a prodáváme: - patentní uzávěry č. 1, č. 2 a č. 3
(hliníkové,pozinkované a nerezové)
nabízíme: - pronájem vysokozdvižné pracovní plošiny – 20 m
- kontejnerovou přepravu
www.sopik.ostravsko.com
...tak zní motto společnosti Pars Komponenty s.r.o. se sídlem ve Stu-
dénce, která je přímým pokračovatelem výroby komponentů pro osobní
kolejová vozidla dnes již zaniklé Vagónky ve Studénce.
Od svého vzniku až do současnosti prošla firma dynamickým vývojem
a stala se významným výrobcem a dodavatelem komponentů pro tuzem-
ské i zahraniční firmy, zabývající se výrobou, rekonstrukcemi a opravami
prostředků hromadné dopravy.
Nosným výrobním programem společnosti Pars Komponenty s.r.o.
je vý roba a vývoj dveřních systémů, oken, zavazadlových polic a zdvi-
ha cích plošin pro imobilní občany. S našimi komponenty v různých
modifikacích se setkáte nejen v dopravních prostředcích tuzemské
vý roby, ale také v prostředcích hromadné dopravy zahraniční výroby.
V současné době vyrábíme komponenty jak pro osobní kolejová vozidla
tak také pro metro, tramvaje, autobusy a trolejbusy.
Do budoucna připravujeme nové výrobky tak, aby byli uspokojeni nejen
přední výrobci prostředků hromadné dopravy, ale i samotní cestující.
Aby námi vyráběné a dodávané nové výrobky odpovídaly vysokému
evrop skému standardu kvality, podporujeme náš výrobní potenciál mo-
dernizací technologií a rozšiřováním výrobních možností.
tel.: +420 556 455 000
e-mail: info@parskomponenty.cz
www.parskomponenty.cz
„JSME SOUČÁSTÍ VAŠICH CEST“
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 50 červenec~srpen 2009
ŠKODA VAGONKA a.s.
Prvotřídní kolejová vozidla z Ostravy
divize Transportation. Mimo ni jsou její
součástí Škoda Transportation a.s.,
Škoda Electric s.r.o., MOVO Plzeň a.s,
PARS Šumperk a.s., VÚKV Praha a.s.,
maďarský GANZ-Skoda a ruská akvizice
Sibelektroprivod v Novosibirsku .
Rozšířený areál
pro nové zakázky
Nové zakázky elektrických patrových
jednotek pro evropské železnice si vyža-
dují postavit nový výrobní a skladovací
areál s rozsáhlým zázemím. „Opravdu
plánujeme rozšiřovat výrobní plochy,
a sice řádově o 3400 čtverečních metrů,“
potvrzuje ředitel společnosti. „Pro tento
účel jsme koupili pozemky od Holdingu
Vítkovice a nyní připravujeme studii
stav by. Pro Ostravsko je navyšování
kapa cit důležité i z hlediska zaměstna-
nosti – v první etapě se počítá s vytvoře-
ním čtyřiceti nových pracovních míst.“
Investice má plánovaný objem 250 mi-
lionů korun.
Nový areál budou tvořit výrobní a skla-
dové haly a dále odstavná plocha a také
odstavná kolej. Trojlodní výrobní hala
má mít celkovou výměru 2000 m2. Nej-
větší loď haly je určena pro montážní
pracoviště s technologickou kolejí. Jeho
součástí bude i montážní kanál o délce
30 metrů s pojízdným krytováním. Ostat-
ní lodě výrobní haly mají sloužit k mon-
táži skupin a k uložení nakupovaných
dílců pro montáž. Budou tu také svařo-
vací pracoviště.
K výrobním halám má přiléhat nová
skladovací hala s výměrou 1400 m2. Skla-
dovat se tu budou například profly z hli-
níkových slitin. Dominantou bude roz-
sáhlý zakládací systém pro uložení až
200 tun různého materiálu. Nový areál
má být uveden do provozu velmi rychle.
Stavba má být zahájena v nejbližších
měsících.
Krize Vagonku zatím ovlivnila pouze
z hlediska jejího dopadu na dodavatel-
ské frmy a také z hlediska škrtů ve státní
rozpočtu. Nicméně potenciál pro nové,
moderní železniční jednotky je značný,
zejména ve východní Evropě. Potvrzují
to i slova Jiřího Paruzy: „Do pěti let počí-
táme s dalším podstatným zvýšením
současného výrobního objemu, který
jsme za poslední 3 roky zdvojnásobili.
Dodávat budeme nový produkt plně od-
povídající vysokému evropskému stan-
dardu.“
Společnost Lichna Trade získala certifikát technické
způsobilosti pro české, slovenské a německé dráhy.
V současné době má společnost výrobní provozovny
v Lískovci u Frýdku-Místku a od roku 2007 také v Opavě.
Výrobní program
- výroba dílčích ocelových konstrukcí včetně montáže do hmotnosti 12 tun
- výroba technologických svařenců včetně opracování
- výroba kusových a malosériových dílů do hmotnosti 8 tun/ks
- výroba a vývoj jednoúčelových strojů, jednoduchých strojů a zařízení
- výroba strojních součástí a náhradních dílů včetně montáží
LICHNA TRADE CZ, spol. s r.o. Vršavec č. p. 1848, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: +420 558 636 274
Fax: +420 558 636 653
www.lichnatrade.cz, info@lichnatrade.cz
zámečnické a svářečské práce
NC ohraňovací lisy
zakružování plechů
dělení matriálů – řezací stroj plasma
svařování metodou MIG/MAG/TIG +
velký svařečský průkaz SLV Berlin
pájení mědi
svařování hliníku, svařování nerezi
strojní opracování
vyvrtávání H 100, H 130
frézování, CNC
vertikální obráběcí centra, CNC
soustružení, CNC soustruhy
broušení na kulato, broušení na plocho
Nabídka služeb:
Německý výrobce vysocejakostních
průmyslových laků s dlouholetou
působností na českém a slovenském
trhu v oblasti dodávek barev pro
kolejová vozidla, automobilový průmysl, strojírenství,
slévárenský průmysl a mnoho dalších.
Držitel certifikátů
DIN EN ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2002
kvalifikace dodavatele
pro Německé, České
a Slovenské dráhy.
www.weckerle-lacke.de
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 52 červenec~srpen 2009
BOMBARDIER
Zelená budoucnost unikátních technologií
Generální ředitel společnosti odpoví-
dá v exkluzivním rozhovoru pro Svět
průmyslu na otázky týkající se nových
zakázek společnosti, zvyšování efektivi-
ty výroby a unikátních technologických
vylepšení, která přinášejí obrovskou
úsporu energie.
1. Vaše společnost se již deset
let soustředí na výrobu a dodávky
vagonů osobní dopravy – dodáváte
komponenty pro vlaky pařížského
metra nebo regionální vlaky pro
německé a francouzské dráhy. A jak
se ukazuje, hospodářská recese Vaši
společnost nezastaví, spíše naopak.
V rámci plánů na podporu zaměst-
nanosti se rozjely projekty na rozvoj
infrastruktury v mnoha evropských
zemích. Dalo by se tedy očekávat,
že dojde k nárůstu zakázek. Existují
oblasti, v kterých Vaše společnost
pocítí hospodářskou recesi?
Hlavní náplní výroby v závodu v České
Lípě jsou svařované sestavy, ze kterých
se později při fnální montáži postaví
kostra vlaku nebo tramvaje. U regionál-
ního vlaku pro Německo svařujeme ce-
lou vozovou skříň vlaku včetně řady ná-
sledných operací, které během krátké
doby začneme rovněž zajišťovat: tmele-
ní, fnální lakování, montáž oken apod.
Kolik zaměstnáme lidí a jak se bude náš
závod rozvíjet závisí samozřejmě vždy
na objemu nových zakázek. Těžko se dá
nyní přesně odhadnout, jak bude vypa-
dat stav nových zakázek, které dostane-
me v příštím a dalším roce (právě vzhle-
dem k současné krizi) ...závisí to i na
zakázkách např. z našeho českého trhu.
2. Vaše divize je součástí nad-
národní skupiny, která je předním
světovým výrobcem dopravních
řešení od regionálních a obchodních
proudových letadel až po vybavení
pro železniční dopravu. V Česku
firma investovala v minulých letech
desítky milionů korun do moder-
nizace a rozšíření závodu. Jakým
způsobem ovlivňuje investiční plány
společnosti současná recese?
Rozšířením a modernizací naší lakovny
jsme prakticky ukončili nutné nové in-
vestice; nyní se zaměřujeme na to, jak
tyto nové investice co nejefektivněji vy-
užívat. Hlavními úkoly je neustálé zvyšo-
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 53 červenec~srpen 2009
vání produktivity a celkové snížení ná-
kladů ve všech úsecích. Např. na projektu
AGC se nám letos podařilo zvýšit pro-
duktivitu o více než 20 %. A to se jedná
o projekt, který vyrábíme již několik let;
nedávno jsme oslavili dodávku 1000. vy-
robeného motorového vozu. Chci i tou-
to formou všem našim pracovníkům za
jejich úsilí poděkovat.
3. Společnost investovala i do vý-
razného rozšíření podniku a ohlásila
nábor nových zaměstnanců. Je vaše
pozice, coby zaměstnavatele, který
se v minulosti potýkal s problémy
na obsazení některých pracovních
míst, díky nárůstu nezaměstnanosti,
výhodnější?
Logicky ano, v posledních měsících
k nám nastoupila díky tomu celá řada
velmi dobrých a perspektivních dělníků,
techniků i manažerů. V přijímání nových
pracovníků stále pokračujeme, v násle-
dujících měsících potřebujeme hlavně
svářeče a lakýrníky pro rozšíření výroby.
4. Jaké typy vagónových souprav
vyrábí Bombardier v Česku?
Z více než 70 % se jedná o regionální vla-
ky hlavně pro Francii – AGC a Německo –
Talent 2. Regionální vlak Talent 2 je ná-
stupcem oblíbeného Talentu, se kterým
se můžete svézt v Německu, Rakousku
nebo Maďarsku. Další důležitou oblastí
jsou tramvaje, zde pracujeme na celé
řadě projektů pro různá města západní
Evropy. Novinkou je další regionální vlak
pro Francii – NAT nebo označovaný také
jako Spacium. Jedná se o velkoprostoro-
vý vlak s originálně řešeným interiérem
a minimální hlučností. Tento vlak se bude
co nejdříve testovat i na testovacím okru-
hu u nás ve Velimi. Na tomto okruhu se
v současné době ukončuje testování dal-
šího úspěšného výrobku Bombardier pro
český trh – lokomotivy TRAXX.
5. Jakou měrou se podílí na fungo-
vání společnosti lokální a zahraniční
dodavatelé?
Lokální dodavatelé představují zatím
pouze 15 %, ale tento podíl pořád stou-
pá. Z uvedeného čísla je jasné, že mož-
nosti nárůstu jsou značné. Hlavním kri-
tériem při výběru nových dodavatelů je
kvalita.
Podstatně důležitější pro náš liberecký
region je ale to, že značný podíl výroby
základních dílů dáváme z našeho závo-
du do kooperace externím místním fr-
mám. Naším cílem je vyrábět externě
minimálně polovinu všech potřebných
dílů. A budu se opakovat, hlavním krite-
riem je opět kvalita a stabilní dodávky.
6. Asociace krajů ČR nedávno
oznámila, že příští rok zveřejní
v rámci svých Regionálních ope-
račních programů (ROP) výzvu na
nákup vozů pro regionální železniční
dopravu za čtyři miliardy korun. Je
pravdou, že se o zakázku budete
ucházet?
Rozhodně ano. Myslím si, že pokud za-
městnáváme v našem závodě a v exter-
ních frmách dohromady více než 1000 li-
dí a tento počet stále navyšujeme, bylo
by hezké vidět naše výrobky na kole-
jích v České republice a mít možnost se
v nich pravidelně vozit.
7. Většina produkce českolipské-
ho podniku končí nyní v zahraničí.
Jakou percentuální část by tvořila
výroba souprav určená pro regionál-
ní dopravu, o kterou má společnosti
Bombardier v Česku zájem?
To je dobrá otázka. Můžeme říci, že asi
25–30 % všech výrobních hodin nutných
pro výrobu vlaku dodávají pracovníci zá-
vodu v České Lípě a dodavatelé z České
republiky.
Lze také odpovědět tak, že výroba avizo-
vaných 50 regionálních vlaků (např. AGC
nebo Talent 2) by odpovídala naší dvou
až tříměsíční plné výrobě.
8. Jaké jsou nejdůležitější plánova-
né investice?
Kromě průběžných menších investic do
výrobního zařízení je největší naší sou-
časnou investicí zásadní modernizace
lakovny včetně jejího kapacitního rozší-
ření.
Dnes je naší hlavní výrobní náplní svařo-
vání. Naším cílem je, aby od nás odchá-
zely výrobky s podstatně vyšší přidanou
hodnotou, tedy s dalším podílem např.
montážní práce a ve fnálním laku.
9. Jakými zajímavými zakázkami
se nyní vaše společnost může po-
chlubit?
Nové výrobky a technologie by měly být
především příznivější k životnímu pro-
středí. Doprava celosvětově odpovídá za
20–30 % emisí CO
2
. Přes 80 % z těchto
emisí vzniká na silnicích, zatímco kolejo-
vá doprava způsobuje pouze asi 1 %.
Nové technologie ECO 4 vyvinuté a za-
váděné v nových moderních regionál-
ních vlacích Bombardier umožňují do-
sáhnout při dlouhodobém normálním
provozu až 50 % úspor energií oproti
dnešním vlakům. Bombardier je v tomto
směru absolutní světovou špičkou. Ně-
které z těchto asi 10 různých technolo-
gických vylepšení, které dohromady za-
jišťují zmíněnou 50 % úsporu energií, je
naprosto unikátní a nabízí je pouze
Bombardier.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 54 červenec~srpen 2009
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Bezpečně a pohodlně v Ostravě s MHD
Do nového tisíciletí vstoupila ostrav-
ská městská hromadná doprava jako
nepostradatelná veřejná služba, která
snese srovnání s vyspělejšími zeměmi
Evropy. Stálé zkvalitňování dopravy a její
přizpůsobování potřebám veřejnosti je
prvořadou úlohou i pro nadcházející obdo -
bí. O plánovaném rozvoji hromadné do -
pravy v severomoravské metropoli hovoří
ředitel Dopravního podniku Ostrava a.s.
Ing. František Kořínek.
Vznik a rozvoj hromadné dopravy na
Ostravsku si již na počátku 19. století vy-
nutil prudký nárůst těžkého průmyslu
a s tím spojený příliv nových obyvatel,
kteří se zde stěhovali za prací. Tradice
a vývoj města v minulém století daly zá-
kladní rysy dnešnímu systému MHD
v Ostravě, který je v mnohém odlišný od
způsobů přepravy cestujících v jiných
českých a moravských městech.
Městskou hromadnou dopravu v Ostra-
vě dnes provozuje akciová společnost
Dopravní podnik Ostrava, jehož zaklada-
telem je Statutární město Ostrava. Mno-
haleté zkušenosti a snaha udržet dobrou
tradici MHD jsou pro vedení dopravního
podniku zavazující k udržování trvale
dobrých a kvalitních služeb cestujícím.
Cíle Dopravního
podniku Ostrava
Nová éra městské dopravy začala po
politických změnách v devadesátých
letech minulého století. Výrazně bylo
reorganizováno linkové vedení s cílem
Fa Jiří Janošík – projektování, montáže, opravy
a rekonstrukce UTZ, specializace trakční měnírny MHD.
Kontejnerová
měnírna
u HM Interspar
(MR Dubina).
Trakční měnírna
Zábřeh-Česká
po rekonstrukci.
Jiráskova 1192/5c
725 25 Ostrava - Polanka nad Odrou
tel: 596 943 042
e-mail: jiri_janosik@volny.cz
Fa: Jan MuroŸ – Kvaprus vznikla 15. 12. 1992.Hlavní ēinnost Įrmy jsou stavební
a montážní práce. Firma se podílí na zakázkách DPO a.s vēetnĢ provádĢní
pravidelné údržby výmĢníkových stanic, odstraŸování havarijních poruch
v oblasƟ ply noinstalací, topenáƎstní, kanalizace a vodohospodáƎství.
Jan MuroŸ – Kvaprus
Polanecká 244/5
721 00 Ostrava – Svinov
Tel.: +420 596 964 360
Mob.: +420 602 74 20 46 – 43
Fax: +420 596 235 087
e-mail:kvaprus@seznam.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 56 červenec~srpen 2009
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Bezpečně a pohodlně v Ostravě s MHD
vytvořit jednodušší a přehlednější sys-
tém, s tím, že byly upřednostňovány
ekologické druhy dopravy v už tak prů-
myslem zatíženém městě. Byla dokon-
čena výstavba nových trolejbusových
tratí v oblasti městské části Slezská Os-
trava a zároveň byly připravovány další
velké projekty. Náročnými změnami pro-
šla také tramvajová doprava. Starší vozy
byly a jsou postupně modernizovány,
aby odpovídaly oprávněným požadav-
kům cestujících na pohodlnou a příjem-
nou jízdu.
Zásadní přelom v komfortu cestování
nastal zaváděním nízkopodlažních tram-
vajových, trolejbusových i autobuso-
vých vozidel do pravidelné dopravy.
Bezbariérový způsob přepravy cestují-
cích je velmi důležitým faktorem, který
zvyšuje přitažlivost MHD, a to nejen pro
méně pohyblivé spoluobčany.
„V současné době zhruba 60% cestují-
cích využívá městskou hromadnou do-
pravu, zbytek se dopravuje individuálně.
Tento poměr je ve vyspělé Evropě přes-
ně opačný a vývoj v tomto duchu bo-
hužel pomalu zaznamenáváme i u nás.
Musíme tedy učinit vše proto, aby si ve-
řejná doprava zachovala přízeň co nej-
větší části obyvatel. Z ekologického hle-
diska je preference městské hromadné
dopravy jednoznačným přínosem – dnes
v podstatě všechna evropská města vy-
nakládají velké prostředky na to, aby za-
mezila zahlcení městských center osob-
ními vozy. My v tomto ohledu nejsme
výjimkou,“ říká Ing. Kořínek.
Statistiky prokazují,
jak se zvyšuje komfort
cestování v Ostravě
Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje
městskou hromadnou dopravu 321 au-
tobusem, 282 tramvajemi a 64 trolejbu-
sy. Z celkového počtu je 193 nízkopod-
lažních vozidel: 95 autobusů, 64 tram vají
a 34 trolejbusů. Servis vozidel zajišťují
vozovny: dvě autobusové (Autobusy
Hranečník, Autobusy Poruba), dvě tram-
vajové (Tramvaje Ostrava, Tramvaje Po-
ruba) a jedna trolejbusová (Trolejbusy
Ostrava). Těžkou údržbu a modernizaci
kolejových vozidel provádí Ústřední díl-
ny Dopravního podniku Ostrava a.s.
v Martinově.
Všechna nová i modernizovaná vozidla
Dopravního podniku Ostrava jsou od
roku 2002 standardně vybavována indi-
viduálním dekorem protiskluzových
podlahových krytin ALTRO. Dekor bez-
pečnostních podlahovin ALTRO byl na-
vržen v souladu s fremními barvami tak,
aby podlaha vozidel splňovala nejen po-
žadavky na bezpečnost cestujících, ale
i nejmodernější trendy v užití barev v in-
teriéru vozidel při zachování firemní
identity a zajištění snadné údržby.
První nízkopodlažní vozidla zakoupil
Dopravní podnik Ostrava a.s. v roce
1996. Byly to dva autobusy Renault a dva
trolejbusy ŠKODA 21 Tr. První nízkopod-
lažní tramvaj ŠKODA Inekon LTM 10.08
podnik pořídil v roce 1998, přičemž v le-
tech 1999–2001 bylo do provozu zařaze-
no dalších 12 vozů.
„V současné době 30 % vozidel celkové-
ho počtu, které má dopravní podnik
ve svém vozovém parku, je nízkopo-
dlažních. Provozovány jsou především
v trolejbusové dopravě. V případě níz-
kopodlažních tramvají postupuje ob-
měna pomaleji, nicméně všechny nově
poři zované jsou a také do budoucna
bu dou pouze nízkopodlažní,“ informuje
ředitel Dopravního podniku Ostrava a.s.
Ing. František Kořínek.
Co se týká autobusové dopravy, tak zde
dopravní podnik v dubnu letošního roku
rozšířil svůj vozový park o sedmnáct no-
vých nízkopodlažních autobusů Solaris.
Nově zakoupené autobusy splňují nej-
přísnější ekologická kriteria, a budou tak
k „ostravskému“ životnímu prostředí še-
trnější. „Další novinky usnadní práci také
samotným řidičům, kteří se budou moci
při couvání spolehnout na kamery umís-
těné v zadní části vozu. Nově budou
moci díky kamerovému systému sledo-
vat také dění přímo ve vozidle,“ říká ředi-
tel Dopravního podniku Ostrava a.s. „Ne-
máme v plánu nakupovat jiná než
moderní pohodlná a nízkopodlažní vo-
zidla,“ dodává. Obnova vozového parku
si ročně vyžádá investice ve výši 200 mi-
lionů korun. Dalších 50 milionů podnik
každoročně vynaloží na opravy tramva-
jových tratí. Tyto investice sice naši ces-
tující přímo nevidí, ale mohli by díky nim
vnímat menší hlučnost a vibrace při ces-
tování.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 57 červenec~srpen 2009
Ekologická doprava je
jednou z priorit
Odhlučnění tramvajových tratí je jed-
ním z problémů, který Dopravní podnik
v Ostravě musí řešit, protože tramvaje
ve městě na rozdíl (například) od Brna
jezdí po celou noc. „Jedná se o obecný
problém, tramvaje prostě způsobují
větší vibrace i hluk než třeba autobuso-
vá doprava. Řešením není pouze ome-
zení rychlosti v nočních hodinách, ale
i konkrétní úpravy tratí jako je poklád-
ka pryžových pásů pod koleje, umístění
pryžových koberců do mezikolejního
prostoru, anebo broušení kolejí pro do-
cílení jejich vyšší hladkosti,“ vysvětluje
ředitel.
Dodává také, že i když jsou obecně auto-
busy méně ekologické než tramvaje
nebo i trolejbusy, normy na jejich emise
se neustále zpřísňují. „Od loňského roku
platí norma EURO 4, letos v říjnu vstoupí
v platnost EURO 5. Všechny naše nové
vozy tyto emisní limity již nyní splňují.
Pro vozy staršího typu, u kterých jsou ex-
halace stále téměř dvojnásobné, zahájí-
me v květnu pilotní projekt – tyto vozy
začnou jezdit na emulzní naftu, to je
směs vody a klasické nafty s přidáním
emulgátorů. Snížení exhalací je pak
opravdu výrazné.“ A to je přesně to, co
naše město potřebuje!
K lepší ochraně životního prostředí se
Dopravní podnik Ostrava snaží přispět
i v jiných ohledech. V nedávné době se
zapojil do projektu „Zelená frma“. V rám-
ci tohoto projektu svým zaměstnancům
poskytuje možnost zbavit se vyslouži-
lých elektrospotřebičů prostřednictvím
sběrného boxu. „Chceme tak deklarovat
kladný přístup k ekologickému smyšlení
naší společnosti jak směrem k zaměst-
nancům, tak směrem k veřejnosti,” říká
František Kořínek.
Výhledy hromadné
dopravy
V dohledné době se na strategii dalšího
rozvoje městské hromadné dopravy pří-
liš nezmění. Hodně bude záležet na vý-
voji legislativy a také na nových opatře-
ních ze strany Evropské unie.
„Do městské dopravy začíná vstupovat
prvek konkurence. Už v roce 2010 nebo
2011 budeme muset prokazovat efekti-
vitu služeb i celkového fungování spo-
lečnosti. Maximální úsilí musíme věno-
vat snižování nákladů a zlepšování
služeb tak, aby byl náš podnik plně kon-
kurenceschopný. Z hlediska dalšího roz-
voje je i významná vazba na rozpočet
města vzhledem k tomu, že dnešní ceny
jízdného představují pouhých 30 % cel-
kových nákladů na přepravu cestujících,“
uvádí Ing. Kořínek.
Doufáme, že nejen v Ostravě, ale i v celé
ČR vykonáme vše pro to, aby poměr
mezi hromadnou a individuální přepra-
vou zůstal alespoň takový, jaký je. A že
naše města a silnice nezahltíme osobní
dopravou, tak jak to můžeme vidět ve
světových metropolích, kde se doprava
obyvatel stala reálným, každodenním
problémem, a to nejen ekologickým, ale
také osobním.
PODLAHY
PRO
TRANSPORT
ANVI TRADE s.r.o., Bečovská 1273/1, 104 00 Praha 10
tel.: 271 096 610, fax: 241 482 127
e-mail: anvitrade@anvitrade.cz, www.anvitrade.cz
PP
TR TR
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 58 červenec~srpen 2009
UNIPETROL
Perspektivní plasty
Společnost Unipetrol se letos opět stala
druhou nejvíce oceňovanou energetic-
kou firmou regionu střední a východní
Evropy (CEE). Žebříček „Best companies
of CEE“ sestavuje každoročně britský
časopis Euromoney na základě hlasování
analytiků nejvýznamnějších bank a fi-
nančních institucí daného regionu.
Ocenění za výsledky, úroveň řízení a kon -
kurenceschopnost je významné zejmé-
na v době, kdy se Unipetrol, stejně jako
řada jiných frem, potýká s dopady glo-
bální hospodářské krize. „Je to hodnoce-
ní odborníků, kteří dennodenně sledují
úzký okruh vybraných společností z jed-
noho odvětví. Je tedy srovnávací a vypo-
vídá o tom, že si frma, přes obtížné pod-
mínky, které panují v daném odvětví
a na trzích daného regionu, vede velmi
dobře,“ říká mluvčí skupiny Unipetrol
Blanka Růžičková.
To, že Unipetrol bodoval v kategorii
Power a Energy, může být podle ní po-
někud zavádějící. Činnost této petro-
chemické společnosti se zdaleka neo-
mezuje jen na výrobu paliv. Skupina
Unipetrol, která zastřešuje nejvýznam-
nější podniky české petrochemie, se
kromě zpracování ropy zabývá také
navazující výrobou pohonných hmot
a dalších petrochemických produktů,
například agrochemikálií a plastů.
Sídlo firmy: LITVÍNOV-ZÁLUŽÍ 1
Pobočky: NERATOVICE
KRALUPY n. VLTAVOU
ŠTĚTÍ
tel: (+420) 476 163 152
fax: (+420) 476 164 342
www.elsev.cz, elsev@elsev.cz
„
KOMPLEXNÍ ÚDRŽBA ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ
„
DIAGNOSTIKA, OPRAVY ELEKTROMOTORŮ A TRAF
„
ÚDRŽBA KABELOVÝCH SÍTÍ
„
ÚDRŽBA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
„
DODÁVKY, MONTÁŽE, REVIZE, SERVIS, TERMOVIZE
Dodavatel zařízení pro ekologii
ZVVZ-Enven Engineering, a.s., dceřiná společnost ZVVZ a.s., projektuje, dodává a realizuje
následující dodávky:
- Zařízení pro čištění odpadních plynů od tuhých a plynných znečišťujících látek
- Zařízení pro pneumatickou dopravu sypkých hmot
- Zařízení pro klimatizaci a větrání jaderných elektráren
- Zařízení pro klimatizaci budov a větrání průmyslových objektů, dolů, tunelů a metra
Kontakt:
ZVVZ-Enven Engineering, a.s.
Sažinova 1339, CZ – 399 01 Milevsko
Tel: + 420 382 551 111*, Fax: + 420 382 522 158
E-mail: info@zvvz-enven.cz, www.zvvz-enven.cz
Akciová spoleēnost Chempex-HTE je vysoce kvaliĮkovanou
projektovou a dodavatelskou organizací poskytující své služby
(od úvodního projektu až po dodávku “na klíē”) v oblasƟ raĮ-
nérského, petrochemického a chemického prƽmyslu.
Adresa: Chempex-HTE, a.s. VeveƎí 117, 616 00 Brno, eská republika
Telefon: +420 549 428 211
Telefax: +420 541 214 070
E-mail: chempex@chempex.cz
hƩp://www.chempex.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 60 červenec~srpen 2009
UNIPETROL
Perspektivní plasty
Tento ucelený řetězec dalšího zpracová-
ní rafnérských a petrochemických pro-
duktů na výrobky s vyšší přidanou hod-
notou doplňuje distribuce a prodej
pohonných hmot a motorových olejů ve
vlastní síti čerpacích stanic Benzina.
Rafinérie, výroba
plastů a Benzina
Unipetrol patří k největším frmám v Čes-
ké republice, v žebříčku těch nejvýznam-
nějších, tj v Czech TOP 100, se vloni se
svým obratem převyšujícím 98 miliard
korun umístil na pátém místě. V České
republice je největším výrobcem po-
honných hmot. Motorovými palivy ze
svých rafnérií České rafnérské v Litví-
nově a v Kralupech a v rafnériích pardu-
bického Parama zásobuje třetinu české-
ho trhu. Další podnik skupiny, Unipetrol
RPA, je jedním z největších výrobců po-
lyetylénu a polypropylénu ve střední Ev-
ropě a zároveň jediným producentem
těchto ekologických plastů v České re-
publice.
Unipetrol RPA (dříve Chemopetrol) v sou-
časné době nabízí přes třicet typů poly-
merů na bázi polyetylénu pod značkou
Liten a podobný počet typů polypropy-
lénu Mosten. Polyolefny se v této litví-
novské chemičce vyrábějí sice už od
roku 1975, ale výroba se stále moderni-
zuje. Polyetylén se rozšířil o druhou vý-
robní jednotku v roce 2002, polypropy-
lén se od roku 2003 vyrábí ve zcela nové
výrobní jednotce. Vlastnosti těchto pro-
duktů umožňují nejrůznější způsoby
zpracování a rozsáhlé využití prakticky
ve všech průmyslových odvětvích. Po-
lyetylén a polypropylén patří navíc s vy-
soce ekologickým plastům – jsou snad-
nou recyklovatelné a při jejich spalování
nedochází ke vzniku jedovatých plynů.
Dopravní společnosti skupiny, tj. Uni-
petrol Doprava a Petrotrans, jsou nej-
většími přepravci paliv nebo (v případě
Unipetrolu Doprava) chemikálií po že-
leznici.
Benzina, jež je rovněž stoprocentní dce-
rou společnosti Unipetrol, má v České
republice největší síť více než 330 čer-
pacích stanic a největší téměř 14pro-
centní podíl prodeje pohonných hmot.
Dlouholetá tradice
Benzina vloni oslavila padesát let od
vstupu této značky na český trh. Par-
dubické Paramo bylo založeno před
120 lety. A průmyslový areál v Záluží
u Mostu, kde má dnes skupina největší
výrobní kapacity a většinu servisních
oraganizací, si letos připomenul sedm-
desáté výročí svého založení.
Historie areálu, který položil základ
dnešní petrochemické skupiny Unipet-
rol, se datuje od roku 1939. Ve vybra-
né lokalitě, katastru obce Záluží, byla
5. května toho roku zahájena výstavba
první tamější rafnérie. První tuny syn-
tetického benzínu byly vyexpedovány
o tři roky později. Továrna zaznamenala
obrovský rozvoj v poválečném období
a se zaváděním navazujících petroche-
mických výrob znovu v sedmdesátých
a osmdesátých letech minulého století.
Rafnérské a petrochemické provozy,
které se dále modernizovaly v posled-
ních patnácti letech, patří k nejmoder-
nějším v Evropě. V současné době se
coby součást největší středoevropské
frmy – nadnárodního koncernu PKN
Orlen – řadí mezi důležité hráče globál-
ního trhu.
„Historie areálu v Záluží jakoby mapova-
la historii střední Evropy se všemi změ-
nami a zvraty, jimiž tento region v po-
sledních 70 letech prošel. Za dynamický
vývoj, na jehož konci jsou dnes výrobní
kapacity evropského významu, vděčí
především schopnostem lidí, kteří tady
pracovali a pracují,“ řekl minulý měsíc při
setkání s bývalými zaměstnanci a se sta-
rosty regionu předseda představenstva
a generální ředitel Unipetrolu Krzysztof
Urbanowicz.
V areálu dnes působí osm výrobních
chemických frem a několik desítek dal-
ších podnikatelských subjektů. Největší
výrobní kapacity – tj. rafnérie České raf-
nérské a navazující petrochemické pro-
vozy Unipetrolu RPA, jsou součástí sku-
piny Unipetrol. Litvínovský areál je tak
pro skupinu nejvýznamnější lokalitou.
Kromě největších výrobních kapacit zde
sídlí podnik Unipetrol Services, který po-
skytuje administrativní a další služby pro
všechny frmy skupiny, a specializované
společnosti například Unipetrol Dopra-
va nebo Petrotrans.
Podpora kultury,
sportu i regionů
Podniky skupiny Unipetrol v posledních
dvaceti letech investovaly do moderni-
zace výrobních kapacit a nových tech-
nologií téměř čtyřicet miliard korun. Vel-
ká část těchto investic, téměř deset
procent, přitom směřovala do opatření
pro zlepšení životního prostředí. Skupi-
na dlouhodobě podporuje také sport,
kulturu a vzdělávání. Tato podpora z vel-
ké části směřuje do regionů, v nichž má
své výrobní kapacity. V Litvínově napří-
klad tradičně sponzoruje lední hokej.
V současné době ho podporuje pro-
střednictvím dceřiné společnosti Ben-
zina, která je generálním partnerem
HC Litvínov od roku 2007.
Významnou součástí jsou však i drobněj-
ší projekty podpory. Na různé sponzor-
ské aktivity v litvínovském regionu šlo
vloni zhruba 9,5 milionu korun a v par-
dubickém 700 tisíc korun.
Skupina Unipetrol podporuje Národní
divadlo a v oblasti vzdělávání je partne-
rem VŠCHT. Vloni kromě toho sponzoro-
vala ještě například olympijský tým ČR
nebo Karlovarský flmový festival. Letos
tyto aktivity značně omezila a v někte-
rých už nepokračuje.
Dopady globální ekonomické krize sku-
pinu zasáhly už vloni a promítly se i do
celkového výsledku za rok 2008. Nízké
marže způsobené poklesem poptávky
spolu s negativními makroekonomický-
mi faktory způsobily pokles čistého zis-
ku o 95 % na 65 milionů korun. Skupina
nicméně dosáhla i ve ztížených podmín-
kách dobrých provozních výsledků. Trž-
by Unipetrolu se oproti předchozímu
roku zvýšily o 11 %, objem zpracované
ropy vzrostl meziročně o 9 %.
„Unipetrol se potýká s důsledky eko-
nomické recese a s dopady krize, která
se již plně promítla do našeho hospo-
daření,“ říká tisková mluvčí společnosti
Blanka Růžičková. „Přijali jsme proto
úsporný plán, který by nám měl po-
moct toto období překonat. Společ-
nost v letošním roce předpokládá té-
měř miliardovou úsporu v nákladech.
Podobně by se měly snížit i investice
firmy. Naším cílem je stabilizovat sku-
pinu Unipetrol, provést ji současnou
ekonomickou krizí a zajistit, aby z ní
vyšla silnější, až znovu nastane období
růstu,“ shrnuje tisková mluvčí priority
vedení firmy pro nejbližší období.
357 31 Horní Slavkov
tel.: 352 329 211
fax: 352 688 186
e-mail: pentar@pentar.cz
www.pentar.cz
vyrábí a dodává:
- tlakové nádoby stabilní, trubkové
výměníky tepla, chladiče, kolony,
vařáky, reaktory a ostatní aparáty
z ocelí konstrukčních a nerezových
pro chemické a potravinářské
provozy
- železniční cisterny pro drážní provoz
- nádoby s vnitřním opryžováním
- provádí opravy vyhrazených tlakových
zařízení
- jednoúčelové stroje a zařízení
Firma má oprávnění na výrobu tlakových
nádob dle ČSN a certifikát řízení jakosti
dle EN ISO 9001:2000.
OKMP s.r.o.
Záluží 1, 436 70 Litvínov, Česká republika
Telefon: +420 476 162 229
Fax: +420 476 708 895
Internet: http://www.okmp.cz
Servis měření a regulace
- polní instrumentace
- analyzátorů, chromatografů, hlásičů výronu plynu
- regulačních ventilů, vážících zařízení, teplotních čidel
Metrologie
- průtoku, tlaku, teploty, stejnosměrných elektrických veličin,
hmotnosti a clon a clonových tratí.
Oprava a výroba
- kalibračních plynů, clon a clonových tratí
- regulačních ventilů, vážících zařízení, teplotních čidel
Ostatní služby
- tuzemské i zahraniční dodávky komponent měření a regulace
- projekty
- montáž
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 62 červenec~srpen 2009
Ministerstvo životního prostředí
Rostoucí úloha a zodpovědnost MŽP
O tom, že ekologické otázky v posledním
desetiletí prudce vzrostly na významu,
se můžeme přesvědčit dnes a denně.
S tímto vývojem došlo i k posílení pozice
ministerstva životního prostředí. Jak
si Česká republika v oblasti ochrany
životního prostředí stojí ve srovnání
s ostatními evropskými zeměmi a jaké
jsou největší výzvy dalšího vývoje? Na to
jsme se zeptali ředitele odboru vnějších
vztahů Ministerstva životního prostředí
Jakuba Kašpara.
Miliony tun emisí, které nebudou muset
být vypuštěny do ovzduší, miliony giga-
joulů tepla, které nebudeme muset vyro-
bit, miliony tun uhlí, které nebudeme mu-
set vytěžit a miliardy korun, které zůstanou
v peněženkách domácností v České re-
publice. To je ve zkratce přínos programu
Zelená úsporám, který byl zahájen v dub-
nu letošního roku a který se zaměřuje na
podporu nízkoemsiních zdrojů pro vytá-
pění, ale také investic do energetických
úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.
Ovšem tento program je pouze jednou z
mnoha činností, které Ministerstvo ži-
votního prostředí iniciuje nebo spravuje.
Mezi často diskutované události patří
například nový zákon o odpadech, od-
straňování starých ekologických zátěží
či intervence Ministerstva životního
prostředí do oblasti vodohospodářství
či zlepšování dopravní infrastruktury.
Skoro by se zdálo, že ministerstvo má
dnes téměř neomezenou moc. Je tomu
tak doopravdy? „Je zcela evidentní, že se
• Vrtané studny, odvodňovací vrty, zasakovací vrty, sanační vrty
• Vrty pro tepelná čerpadla
• Regenerace vrtaných studní a vrtů
• Geologická služba – projektování, sled a řízení, vyhodnocení
geologických prací
• Sanace horninového prostředí a vod
• Havarijní plánování, non-stop havarijní služba pro ekologii
• Úpravny vody a sanační technologie
• Perforování trubek pro vrtané studny
a ostatní vrty
Nabízí společnost
VODNÍ ZDROJE, a.s.
Komunardů 309/6, Praha 7
Tel.: 220875947, 602227872
e-mail: obchodni@vodnizdroje.cz
www.vodnizdroje.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 64 červenec~srpen 2009
Ministerstvo životního prostředí
Rostoucí úloha a zodpovědnost MŽP
ministerstvo životního prostředí ve
vládě stalo úřadem, se kterým se musí
při všech rozhodnutích počítat a který
není možno obejít,“ říká Jakub Kašpar.
„Stalo se naprosto rovnocenným part-
nerem takzvaným silovým resortům,
jako je ministerstvo fnancí či minister-
stvo průmyslu a obchodu.“
Dodává také, že je to výsledkem obec-
ného vývoje. „Občané v České republice
stejně jako občané jiných evropských
zemí kladou čím dál větší důraz na to,
že chtějí žít ve zdravém prostředí. I vlá-
da tedy musí vnímat to, že ochrana ži-
votního prostředí se posunula na vyšší
úroveň.“
Obejdeme se bez
hnědého uhlí?
Operační program Životní prostředí,
který v letech 2007–2013 nabízí přes
5 miliard eur z Fondu soudržnosti, z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj
a z národních zdrojů, má již konkrétní
výsledky. Největší objem prostředků
v celkové výši 21 miliard putuje dle in-
formací ministerstva do 253 projektů na
zlepšení vodohospodářské infrastruktu-
ry, tzn. do výstavby a rekonstrukce čistí-
ren a kanalizací. Přes 5,8 miliardy Kč za-
mířilo do oblasti výstavby a rekonstrukce
zdrojů tepla a dále do úspor energie bu-
dovách veřejných budov. Nejvíce pro-
jektů – 1 067 – se realizovalo v oblasti
zlepšování stavu přírody a krajiny.
Jak si Česká republika v oblasti životního
prostředí stojí v porovnání s tradičními
zeměmi EU? Srovnání je těžké, protože
situace je v každé zemi EU jiná a jiné jsou
i priority či hlavní výzvy v této oblasti.
„Přistoupíme-li k určité míře zjednodu-
šení lze říct, že nové členské země EU
včetně České republiky jsou na tom
z hlediska zachování krajiny a přírody
celkově lépe, prostě proto, že zde nastal
po válce jiný vývoj. Ekonomický růst zá-
padních zemí šel v poválečném období
mnohdy na úrok přírody, takže paradox-
ně socialistické hospodářství mělo i po-
zitivní prvek – vyšší procento zachovalé
přírody než třeba v sousedním Německu
či v Nizozemí. Tento historický vývoj měl
samozřejmě i svoje negativa – hlavním
z nich je znečištění ovzduší prachem
a zdraví škodlivými částicemi. Tento pro-
blém je u nás téměř analogický jako
např. v Německu, ale má určité rozdíly.
V Německu se týká velkých měst v sou-
vislosti s dopravou, tady se týká celého
území ČR a kromě dopravy k němu vý-
razně přispívá také půl milionu domác-
ností vytápěných hnědým uhlím. To je
opravdu velký ekologický problém,“ vy-
světluje Jakub Kašpar.
Kompromis mezi
přírodou a lidskou
činností
S problematickou vytápění úzce souvisí
další problém, totiž že v České republice
je produkce emisí skleníkových plynů
výrazně nad evropským průměrem,
a sice téměř o 50 % v přepočtu na jedno-
ho obyvatele. To opět souvisí s tím, že se
vytápí hlavně uhlím. „Šedesát pět pro-
cent české elektroenergetiky je založe né
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 65 červenec~srpen 2009
na uhlí. Obecně lze říct, že česká ekono-
mika je málo energeticky efektivní,“ tvrdí
Jakub Kašpar.
V devadesátých letech 20. století sice
bylo v České republice investováno
mnoho fnančních prostředků do sníže-
ní emisí (zejména z velkých elektráren),
čímž došlo k výraznému zlepšení kvality
ovzduší, nicméně rozvoj průmyslu a ná-
růst dopravy po roce 2000 způsobily, že
se kvalita ovzduší začala opět zhoršovat.
Rychlé řešení ovšem neexistuje. Bez
hnědého uhlí se naše ekonomika v sou-
časné době prostě neobejde. Dílčí řešení
či alespoň zlepšení v této oblasti nabízí
třeba právě program Zelená úsporám.
Ministerstvo životního prostředí není
nicméně každým vnímáno jako aktér,
který za každých okolností pozitivně při-
spívá k lepšímu a zdravějšímu životu.
Nejmarkantněji se rozdíly přístupu noto-
ricky projevují např. v oblasti zlepšování
dopravní infrastruktury či vodohospo-
dářství. „Konfiktům s jinými resorty se
samozřejmě nevyhneme, není to snad-
né, pokud v jedné oblasti dochází k roz-
dělení kompetencí. My hlídáme kvalitu,
oni – například ministerstvo zemědělství
či ministerstvo dopravy – jsou hospo-
dářským resortem zaměřeným na byz-
nys. Ale komunikace se daří a trvale se
zlepšuje. Po mnoha letech zákopového
boje se podařilo najít společnou řeč
mezi naším ministerstvem a minister-
stvem zemědělství například v oblasti
protipovodňových opatření a naše pro-
tichůdné pozice více méně sladit,“ uvádí
ředitel odboru vnějších vztahů.
Nejsledovanější
vedlejší produkt
Relativně mladou, avšak dynamicky se
rozvíjející oblastí národního hospo-
dářství, je odpadové hospodářství. Prů-
myslově a ekonomicky vyspělé země se
začaly odpadovým hospodářstvím in-
tenzivně zabývat teprve v posledních
20–30 letech, v České republice vznikl
první zákon o odpadech až v roce 1991.
Odpady představují nejčastější a nejsle-
dovanější „vedlejší produkt“ lidské spo-
lečnosti. Většina z nás se denně setkává
s produkcí odpadů průmyslových, sta-
vebních, biologicky rozložitelných, ne-
bezpečných a řady dalších. Ministerstvo
připravila zcela nový zákon o odpadech,
který již prošel mezirezortním připomín-
kovým řízením a nyní čeká na povolební
vládu. „Řešení odpadů rozhodně patří
mezi naše priority,“ říká Jakub Kašpar.
„Nový zákon je opravdu potřeba, řeší ce-
lou řadu palčivých problémů,“ tvrdí.
Proces, který svým rozsahem a systema-
tičností nemá v Evropské unii obdoby, je
odstraňování starých ekologických zátě-
ží na území naší republiky. K dnešnímu
dni již pohltilo více než 22 miliard korun.
V České republice je v současné době
známo více jak 8900 lokalit se starou
ekologickou zátěží, na více než 4000 lo-
kalitách již proběhly ověřovací a prů-
zkumné práce. Nepatří sem pouze loka-
lity léta využívané Sovětskou armádou,
ale také staré vrty a sondy na ropu a plyn,
dále staré těžební technologie jako po-
trubí, kaliště či zbytky technologických
zařízení. Ministerstvo ze svých zdrojů za-
tím zajistilo odstranění zátěží po Sovět-
ské armádě v hodnotě zhruba jedné mi-
liardy. Podle dosavadního vývoje sa-
načních prací na jednotlivých lokalitách
se do roku 2012 počítá s dalšími výdaji
ve výši zhruba 270 milionů korun. Sana-
ce ostatních starých zátěží řeší Minister-
stvo fnancí, které převzalo štafetu po
Fondu národního majetku.
Klima a kvalita
ovzduší – hlavní
priority
„Výzvy a priority pro české ministerstvo
životního prostředí jsou jasné,“ říká Ja-
kub Kašpar. „Číslem jedna rozhodně zů-
stane ochrana klimatu, to znamená do-
pracování politiky ochrany klimatu
v České republice a adaptační strategie.
Změna klimatu je realita, její dopady se
již projevují a projevovat budou ještě in-
tenzivněji. S tím souvisí nutnost změn
zemědělského hospodaření, územního
plánování a změn v užívání krajiny.“
V oblasti ochrany klimatu ministerstvo
připravilo celou řadu opatření, od návr-
hu obnovy vozového parku ve státní
správě, přes daňové úpravy až po akce
v rámci Operačního programu Životní
prostředí.
Druhou prioritou je ovzduší a jeho kva-
lita, která je dle slov ředitele odboru
vnějších vztahů největším environmen-
tálním problémem České republiky.
„Snažíme se prosazovat ve vládě záleži-
tosti, které jsou v kompetenci i jiných
resortů a které vedou k ekologizaci naší
země. Máme připravený nový zákon
o ovzduší, který bude po ukončení při-
pomínkového řízení předložen nové vlá-
dě. Tento zákon mimo jiné řeší i stanove-
ní limitů pro malé zdroje znečištění,“
informuje.
S problematikou klimatických změn ce-
losvětově úzce souvisí i ochrana vod
a řešení nedostatku pitné vody, který
bude v souvislosti s globálním oteplová-
ním čím dál více trápit i Českou republi-
ku. Z pohledu budoucího vývoje se zdá,
že se role ministerstva životního prostře-
dí v příštích desetiletí bude nadále mě-
nit a vyvíjet. Stane se nejen „silovým“
ministerstvem, ale – ať se nám to líbí či
nikoliv – možná vůbec nejdůležitějším
ministerstvem ze všech.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 66 červenec~srpen 2009
TAJMAC - ZPS, a.s.
Specialista na obráběcí stroje
TAJMAC - ZPS, a.s. je přední český
výrobce obráběcích strojů, navazující na
dlouholetou tradici strojírenské výroby
ve Zlíně. Patří mezi největší zaměstna-
vatele zlínského regionu. Hospodářský
útlum vedení společnosti chápe jako
výzvu vedoucí k optimalizaci výrobního
procesu a zajištění vyšší efektivity.
Společnost byla původně založena To-
mášem Baťou jako jeho první strojíren-
ská dílna. Svůj klíčový sortiment, obrá-
běcí stroje, začala vyrábět od roku 1936,
v roce 1950 vznikl samostatný podnik
Závody přesného strojírenství Gottwal-
dov (ZPS). Ten v červnu roku 2000 v kon-
kurzu koupil současný majitel – italská
frma TAJMAC - MTM s.p.A. Po dokonče-
ní transformačních procesů je TAJMAC -
ZPS, a.s. nejenom nositelem dlouholeté
tradice, ale hlavně předním evropským
výrobcem obráběcích strojů a ze svě-
tového hlediska špičkovým výrobcem
vícevřetenových automatů. Současný
výrobní program se skládá z vysoce vý-
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 67 červenec~srpen 2009
kon ných vertikálních a horizontálních
obráběcích center, CNC soustruhů , ví-
cevřetenových soustružnických auto-
matů a dlouhotočných jednovřeteno-
vých automatů.
Jako první v České republice zahájila
společnost TAJMAC - ZPS v roce 2001 vý-
robu multifunkčních víceosých obrá-
běcích center, přinášejících moderní
progresivní obrábění na jedno upnutí.
Obráběcí stroje ze Zlína se uplatňu-
jí v nejnáročnějších průmyslových od-
větvích na všech světových trzích. Spo-
lečnost je držitelem certifikátu jakosti
EN ISO 9001:2000. V letošní tabulce Sco-
reboard 2009 výrobců obráběcích strojů
zaujímá TAJMAC - ZPS v celosvětovém
žebříčku 92. místo.
Krize nás posílí
Dnes je Tajmac komplexní frma s vlast-
ním vývojem a výrobou včetně slévá-
renských prostorů – to znamená, že je
schopna pokrýt veškeré etapy výrobní-
ho procesu. „Před pěti lety byl jedno-
značný trend nechávat si vyrábět spous-
tu výrobků v Číně. Nicméně ty doby jsou
již pryč. Postupně se ztrácela cenová,
ale hlavně časová výhodnost dodávek
z Číny. Kontejnery byly minimálně měsíc
na moři, přičemž kvalita nebyla úplně
ideální. Pro nás je nyní klíčový rychlý ter-
mín realizace a vynikající kvalita – proto
si většinu činností dnes zajišťujeme
sami,“ říká výrobní ředitel společnosti
Rostislav Kolář. „Jsme plně vybaveni pro
veškeré dokončovací operace. Náš stro-
jový park čítá zhruba 400 strojů, u frézo-
vacích operací jsme schopni se udržet
do 10 mikronů na metr délky, u brou-
šení, hlavně kruhových součástí jsme
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 68 červenec~srpen 2009
TAJMAC - ZPS, a.s.
Specialista na obráběcí stroje
schopni dodržet přesnost na jeden mik-
ron. To je naše největší konkurenční vý-
hoda.“
Zlínský výrobce, který loni utržil za pro-
dej zboží a vlastních výrobků a služeb
1,747 miliardy korun, zaujímá v Česku ve
svém oboru přední pozici. Orientuje se
nicméně především na export. Ten se na
jeho loňských tržbách podílel více než
71 procenty. Nadpoloviční většinu spo-
lečnost utržila prodejem do Itálie (52 %),
následovaly Německo, Francie, Japon-
sko a Slovensko.
První stagnaci trhu s obráběcími stroji
frma zaznamenala v polovině loňského
roku a pokles zakázek pocítí i letos. Kvůli
němu byla nucena dočasně omezit pra-
covní dobu ve výrobních provozech
a v montážích a snížit stav na součas-
ných zhruba 800 lidí. Vedení ovšem vní-
má hospodářskou recesi jako výzvu.
„Krize nás donutila zaměřit se intenziv-
něji na optimalizaci, a to nejen výrob-
ních procesů, ale i celkové organizace
práce,“ říká Rostislav Kolář, výrobní ředi-
tel společnosti.
Vstřikolisy –
perspektivní obor
Výroba je organizovaná do jednotlivých
divizí dle výrobkových skupin. „Fakt, že
máme více komodit, je jednoznačnou
výhodou, protože zákazníci si často ob-
jednávají různorodé výrobky. My jim
můžeme nabídnout celou šíři daného
sortimentu,“ uvádí Ing. Kolář. Dodává
také, že základní komoditou je skupina
vícevřetenových automatů. „V této pro-
duktové řadě jednoznačně vede stroj
TMZ642CNC. Pokrokové technické řeše-
ní vyvinuté našimi konstruktéry dovolu-
je u tohoto stroje nezávislé řízení otáček
každého vřetena a přesné rozdělení vý-
konu na každý AC pohon vřetena v ná-
vaznosti na podmínky obrábění. Sou-
časně absolutní nezávislost každého
vřetena umožňuje využít jakýkoliv způ-
sob obrábění, včetně operací vyžadující
zastavení a orientaci vřeten, což vytváří z
TMZ642CNC skutečně multifunkční ob-
ráběcí centrum,“ vysvětluje. Stroje
MTZ642CNC se dodávají například vý-
znamnému rakouskému zákazníkovi,
frmě JOHANN DVORAK GMBH. „Zákaz-
ník si cení především toho, že tyto stroje
jsou dlouhodobě vysoce přesné a hlav-
ně spolehlivé,“ uvádí Ing. Kolář.
V oblasti obráběcích strojů dosahu-
je nejlepších tržeb model MCV 1210,
což je portálové centrum s pevným či
otočně-sklopným stolem – vysoce pro-
duktivní stroj se širokým uplatněním
při obrábění složitých prostorových
tvarů ve třech nebo v pěti osách. Na
Mezinárodním strojírenském veletrhu
v Brně v roce 2005 získalo toto verti-
kální obráběcí centrum ocenění Zlatá
medaile v kategorii Obrábění, tváření
a povrchové úpravy. Vyváží se hlavně
do Německa.
Nejlepší prodejní výsledky má v součas-
né době divize vícevřetenových auto-
matů, v těsném závěsu je divize CNC
soustruhů. „Strategicky nejdůležitějším
projektem je dnes skupina vstřikolisů,
které vyrábíme v různých rozměrech až
po velikost 530,“ říká Ing. Kolář. „Vstřiko-
lisy mají největší potenciál ze všech na-
šich výrobků, nasazují se pro výrobu
produktů v nejrůznějších průmyslových
odvětvích.“
Investice se v letošním roce omezí do
oblasti software, které má zajistit zvý-
šení efektivity, především v oblasti
hospodaření s nářadím. „Pokles obje-
mu zakázek nám dal možnost zaměřit
úsilí na oblasti, na které bychom jinak
neměli čas,“ tvrdí Rostislav Kolář. Mezi
zásadní změny, ke kterým vedení při-
stoupilo, patří vytěsnění některých
komodit (ozubená kola) a zavření ka-
lírny, což je vzhledem k tomu, že řada
dílců prochází procesem kalení něko-
likrát, změna zásadního charakteru.
Další radikální změnou je zavedení čá-
rového kódu pro externí kooperace.
I toto opatření má maximálně zvýšit
efektivnost. Rostislav Kolář nepochy-
buje, že tato opatření pozici firmy
z dlouhodobého hlediska posílí. „Sil-
né firmy zůstanou, z krize vyjdou ze-
ští hlené a mnohem produktivnější. To
bude i náš případ,“ tvrdí.
MTH, MTR, MTA, SPK, MTRE
Vícestupňová odstředivá čerpadla
s ponornou hydraulikou
> široký rozsah výkonů čerpadel
> provozní spolehlivost
> standardní motor
> jednoduchá údržba
> možnost volby instalační délky
> jednoduchá instalace
> čerpadla MTRE mají vestavěný
frekvenční měnič
> výkon MTRE se přizpůsobuje
aktuálním podmínkám,
je ideální pro aplikace,
kde je třeba měnit průtok
při konstantním tlaku, spoří energii
MTB
Jednostupňová čerpadla v blokovém
provedení s polootevřeným kolem
> standardní rozměry podle EN a ISO
> kompaktní konstrukce
ČERPADLA NAVRŽENÁ SPECIÁLNĚ PRO OBRÁBĚCÍ STROJE A MYCÍ/ČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ
MTPO
Samonasávací čerpadlo
> vhodné pro obráběcí stroje
> odolné pro média obsahující
pevné částice do 10mm
MTS
Vysokotlaké třívřetenové čerpadlo
> max. provozní tlak do 120 bar
> vysoká účinnost
> odolnost
> možnost dodávky s integrovaným
frekvenčním měničem
Aplikace / čerpadlo Vrtání Řezání Frézování Broušení
Elektro-
jiskrové
obrábění
Cirkulace
Soustru-
žení
Chlazení Praní
MTA
MTH / MTR / MTRE / SPK
MTS
MTPO
MTB
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 70 červenec~srpen 2009
SMP CZ a.s.
Mosty pro budoucnost
Specialista v oboru mostního stavitel-
ství, firma SMP CZ, je v dnešních dnech
pod drobnohledem veřejnosti zejména
z důvodu opravy Karlova mostu. Nicméně
tato progresivní společnost si vybudovala
solidní pozici v České republice a na Slo-
vensku díky celé řadě jiných významných
staveb. Mostní stavitelství přitom již dáv-
no není její jedinou parketou – prosadila
se také v oboru podzemních či vodohos-
podářských staveb a energetiky.
V současné době patří společnost SMP
CZ podle statistických údajů mezi pat-
náct nejvýznamnějších stavebních spo-
lečností v ČR. Jejím jediným akcionářem
je skupina VINCI Construction.V novém
tisíciletí společnost významně diverzif-
kovala, ale důležitým cílem zůstává udr-
žení vedoucího postavení v mostním
stavitelství.
SMP CZ má dvě stoprocentně vlastněné
dceřiné společnosti: stavební společnost
SM 7, a. s., která byla založena s cílem vy-
tvořit specializovanou frmu zabývající
se předpínáním betonových konstrukcí,
a akciovou společnost Stavby mostov
Slovakia, založenou v roce 1997 a za-
měřenou na novostavby, rekonstrukce
a opravy mostních a inženýrských sta-
veb a dodávky speciálních mostních
technologií na území Slovenské repu-
bliky. Dnes skupina SMP v České republi-
ce a na Slovensku zaměstnává téměř
1000 zaměstnanců. Podílela se na roz-
NAŠÍ HLAVNÍ ýI NNOSTÍ JE PěEPRAVA
NADMċRNÝCH NÁKLADģ
Dále zajišĢujeme vnit rost át ní a mezinárodní dopravu,
spedi ci , zasi l at el st ví, j eĜábni cké pr áce.
V žádné z oblast í naší þinnost i nezĤst áváme pozadu
a snažíme se rozšiĜovat rozsah našich služeb, abychom
uspokoj ili co nej širší vrstvu zákazníkĤ.
Jsme schopni rychle se pĜizpĤsobit pĜáním a požadavkĤm
a t ím Ĝešit co nej výhodnČj i akt uální sit uaci na t rhu.
Naším hlavním cílem j e uspokoj i t zákazníky kvalit nČj i
a rychlej i, než naše konkurence a nabídnout i t akové
služby, kt eré j iní nabídnout nemohou, nebo nechtČj í.
B+ V Tr ans, s.r .o., Krále JiĜího 1323, 390 02 Tábor
t el: + 420 381 253 271, fax: + 420 381 253 271
E-mail: bvt rans@seznam.cz, Web: www.bvt rans.cz
Váš part ner pro komplet ní I T servis…
CHW GROUP spol. s.r.o.
Ohradní 1166/ 26
140 00 Praha 4 - Michle
t el.: 241 723 749
mob: 777 556 626
ht t p: / / www.chwgroup.cz/
dodávky:
- HW
- SW
- servis
- služby
- výst avba sít í
- out sourcing
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 72 červenec~srpen 2009
SMP CZ a.s.
Mosty pro budoucnost
sáhlých stavebních projektech po celé
republice, ale oblasti, ve kterých provo-
zuje nejvíce činností, jsou kraje Ústecký,
Karlovarský, Liberecký, Plzeňský, Středo-
český a Hlavní město Praha.
Jedinečné schopnosti
Na přelomu tisíciletí bylo cílem společ-
nosti SMP CZ, a. s., rozšíření portfolia své
stavební činnosti o nové obory – kon-
krétně stavby vodohospodářské, pod-
zemní a průmyslové. Již od roku 2000
zahájila svou činnost v oboru podzem-
ních staveb a do dnešní doby se podílela
na realizaci několika úseků pražského
metra na trase IV.C - úseky v otevřených
výkopech, podílela se subdodavatelsky
na výstavbě tunelu Mrázovka, Panenská,
Jihlava a rekonstrukci stanice metra C
Vltavská po povodních.
Dalším oborem, ve kterém se společnost
úspěšně uplatnila, je obor vodohospo-
dářských staveb. Z dokončených staveb
je možné uvést např. rekonstrukci zárub-
ních zdí u vývaru přehrady Orlík, proti-
povodňová opatření Prahy v Karlíně,
opravy plavebních komor a jezů po po-
vodních na Vltavě a na Labi a v poslední
době pak velké zdravotně technické
stavby-rekonstrukce úpravny vody Hra-
diště a vodovodního napáječe Bílina
(program ISPA), kanalizační a vodovodní
systém v Klatovech, rekonstrukce ČOV Aš
nebo ČOV Varnsdorf.
Konkurenční výhodou společnosti jsou
její jedinečné technologie. „Jsou staveb-
ní činnosti, které v České republice dělá-
me výhradně my,“ říká generální ředitel,
Ing. Martin Doksanský. „Například jako
jediná společnost na území České re-
publiky dokážeme montovat mosty
středního rozpětí letmou montáží, tzv.
segmentové mosty, což představuje ve-
lice úsporný způsob, který je šetrný ke
krajině a k životu v okolí stavby. Pouze
v naší Prefě se vyrábí prefabrikáty s pou-
žitím vláknobetonů pro dopravní stavi-
telství. Nicméně naším největším kapi-
tálem jsou naši zaměstnanci – to je
opravdový základ našich úspěchů,“
upřesňuje.
Rekonstrukce národní
památky
O kvalitě práce frmy SMP CZ, a. s., svědčí
řada prestižních ocenění získaných v mi-
nulosti za jednotlivé stavby. V roce 2006
získala společnost ocenění Stavební fr-
ma roku 2006 v kategorii „Velká frma“,
které uděluje Svaz podnikatelů ve sta-
vebnictví. V roce 2008 SMP přidaly dal-
ších 7 ocenění, a to nejen v oboru most-
ního stavitelství. Oceněny byly tyto
stavby a výrobek:
Most přes údolí potoka Hačka na pře- •
ložce silnice I/7 Chomutov-Křimov
Stavba Ústeckého kraje 2008 •
– 2. místo
Úpravna vody Hradiště •
Vodohospodářská stavba roku 2007 •
v kategorii staveb pro zásobování
pitnou vodou, odvádění a čištění od-
padních vod nad 50 mil. Kč
Most Chmelda – Projekt EIII-9, Přelož- •
ka silnice 1/7 Chomutov-Křimov
Stavba roku 2007 – Cena SFDI •
Tuhnický most přes řeku Ohři v Karlo- •
vých Varech
Spol eþnost j e zaĜazena do seznamu provČĜených dodavatel Ĥ z hl edi ska požadavku
ýEZ, a.s.na systém j akosti . Je drži tel em certi ¿kátĤ ýSN EN I SO 9001:2001,
ýSN EN I SO 14001:2005 a OHSAS 18001:1999
Od zaþátku své exi stence j e ¿rma zamČĜená na zaj i štČní ucel ených þástí provádČní
údržby a opravárenských þi nností pro energeti ku.
V rámci kompl exní obnovy KO ETU I I pro spol eþnosti SMP CZ zaj i šĢuj e
kompl etní proj ektovou dokumentaci stavební þásti -el ektro a provádí kompl etní
dodávky el ektro pro vybrané stavební obj ekty.
Nabízené þinnosti:
- Proj ekce - inženýr ing - Návr hy - I nstalace - Montáže - Opr avy - Údr žba -
Revize
- Dodávky fotovoltaických elektr áren na klíþ
- Rekonstr ukce zaĜízení do i nad 1000 V v obj ektech tĜídy A i B
- Výroba rozvadČþĤ do 1000 V - MČĜení osvČtlení - Technická, por adenská
a konzultaþní þinnost
- Školící þinnost
se sídl em v Tuši mi cích 19, 432 01 KADAĕ
tel .: 471 113201, e-mai l : energo@energotusi mi ce.cz
spol. s r.o
Vrchlického 735, 415 01 Teplice
tel. 417816811, info@ipossoft.cz, www.ipossoft.cz
Procesní nákladové Ĝízení stavebních ¿rem
IPOS
Komplexní infor maþní a Ĝídicí systém, umožĖuj ící provázané zpr acování
vešker ých technických i ekonomických infor mací k minimalizaci r izik stavební
¿r my a zavedení procesního nákladového Ĝízení ke snižování nákladĤ staveb.
Vančurova 1946
390 01 Tábor
tel.: 361 256 464
Bělohorská 81
110 00 Praha 10
tel.: 271 732 245
Zvonařka 16
617 00 Brno
tel.: 543 254 067
Příčná 293
736 01 Havířov – Město
tel.: 696 819 787
Dodavatel technologických celků vodohospodářského charakteru
Výrobní program F.T.W.O. Zlín, a.s.
• Výroba a dávkování vápenného mléka a vápenné vody
• Skladování, úprava a pneudoprava vápenného hydrátu
• Výroba a dávkování chlordioxidu, dávkování chloru,
CO
2
atd.
• Skladování a dávkování veškerých pevných, kapalných
a plynných chemikálií a přípravků používaných v chemických,
vodohospodářských a ostatních průmyslových provozech
• Likvidace bakterie Legionella v nemocničních provozech
F.T.W.O. Zlín, a.s. , Odboje 712, 760 01 Zlín
Tel.: +420 577 104 561, 577 106 324, 577 158 095, 602 749 139
Fax: +420 577 158 096
e-mail: ftwo@ftwo.eu, WEB: www.ftwo.eu
STREICHER, spol. s r. o. Plzeň
K Lomu 426, 332 09 Štěnovice
www.streicher.cz
certifikát jakosti ISO 9001:2001, EMS ISO 14001:2005,
OHSAS 18001:1999, GAS v rozsahu G-S5, 2,O, N
Stavební divize provádí:
• Výstavbu inženýrských sítí
• Výstavbu rekonstrukce plynovodů a produktovodů
• Vodohospodářské stavby
• Pozemní stavby
• Řízené horizontální vrty
Stavební a strojírenská divize
Společnost Hobst a.s. nabízí širokou paletu
stavebních prací:
- mostní a železobetonové konstrukce
- inženýrské a vodohospodářské stavby
- sanace betonových konstrukcí
Naše společnost je významným partnerem Staveb mostů Praha a.s.
www.hobst.cz hobst@hobst.cz
MOSTNÉ HRNCOVÉ
A ELASTOMEROVÉ LOŽI SKÁ
CEDRON
®
Adresa:
Buzal kova 3
831 07 Brati sl ava
Sl ovenská republ i ka
Tel : +421 243711690
Fax: +421 243639272
cedron@i sternet.sk
www.cedron.sk
ISO EN 9001:2001 14001:2005 18001:1999
stavební a obchodní spoleēnost, s.r.o.
U kotelny 349, 405 05 DĢēín IX
Tel.: 412 544 310, horak@horak-ist.cz
Zrealizujeme
pro Vás stavby:
• inženýrské
• prƽmyslové
a obēanské
• vodohospodáƎské
• ekologické
• sportovní
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 74 červenec~srpen 2009
SMP CZ a.s.
Mosty pro budoucnost
Stavba Karlovarského kraje 2008 •
– 3. místo
Stavba Karlovarského kraje 2008 •
– cena návštěvníků
Most přes řeku Ohři v Libochovicích •
Sanační dílo roku 2007 •
Zavěšený most přes Labe u Nym- •
burka
Dopravní stavba roku 2007 •
– Čestné uznání poroty
Dopravní stavba roku 2007 •
– Cena odborného časopisu Silnice,
železnice
Výrobek Mostní římsa ze syntetické- •
ho vláknobetonu
Cena inovace roku 2008 •
– tým SMP CZ a ČVUT, soutěž byla
vypsána Asociací inovačního
podnikání ČR
Před dvěma lety se podařilo SMP CZ, a.s.
získat prestižní akci „Oprava Karlova
mostu – etapa 0003 – oprava mostovky.“
„Mostovka se bude opravovat po dobu
tří let včetně izolace a kamenného para-
petního zábradlí. Stavba je provázena
množstvím komplikací především díky
extrémně vysokým zájmům o stavbu
z laické i odborné veřejnosti. Na jejím
pozadí se odehrává mnoho vypjatých
debat a sporů, a to o koncepci opravy,
správnost administrativních postupů,
oprávněnost k rozhodování ze strany or-
gánů státní správy, apod. Tyto spory ale
v historii vždy provázely opravy této mi-
mořádné historické památky. Věřím
tomu, že nakonec zvítězí zdravý rozum
a oprava Karlova mostu bude včas, šetr-
ně a odborně dokončena a most tak za-
chován pro mnoho dalších generací.“
Kam kráčí stavebnictví
v Česku
Stejně jako jiné sektory, i stavebnictví
nyní hledí při rodící se krizi s očekáváním
na postoje nové vlády. Potřeba nových
staveb je jednoznačná, ovšem hlavním
faktorem dalších investic bude objem
fnančních prostředků pro tyto účely
dostupných. „Vyjádření politiků z po-
sledních týdnů nám klidu nepřidává,“
komentuje současnou situaci Martin
Doksanský. „Státní fond dopravní infra-
struktury bude omezen a program Ev-
ropské unie OPD přispěje ke zlepšení si-
tuace pouze po určitou dobu. Většina
prostředků z OPD již byla alokována, vý-
stavba dopravní sítě bez národních pro-
středků nebo půjček je nemyslitelná.“
Jako další překážka pro stavebnictví se
jeví postoj „zelených“ aktivistů i samot-
ného Ministerstva životního prostředí,
který z pohledu stavařů často postrádá
logiku. „Máme za sebou třetinu času
z přístupového období k EU 2007 až
2013 a z prostředků vyčleněných pro ži-
votní prostředí v rámci OPŽP nebylo vy-
čerpáno na vodohospodářské projekty,
tzn. prostavěno, téměř nic. Na papíře
sice vznikla některá rozhodnutí, ale fak-
ticky se nestaví. A do konce roku tomu
asi nebude jinak. Snad nová vláda změní
přístup a zasadí se o efektivní čerpání
evropských zdrojů, které jsou na dosah.
Současné nevyužívání těchto možností,
zvláště pak v těžkých časech světové
ekonomiky, je trestuhodné.“
Kromě dopravních a vodohospodář-
ských staveb se SMP CZ v posledních le-
tech zaměřuje na oblast staveb energe-
tických. V nedávné době byly zahájeny
rozsáhlé práce na stavební části v rámci
komplexní rekonstrukce tepelné elekt-
rárny Tušimice II. „Není žádným tajem-
stvím, že energetika skýtá obrovský po-
tenciál. Současné zdroje dožívají a bude
třeba je obnovovat a opravovat. Stejně
jako voda a pohyb osob, i energie je pro
chod světa nezbytná. Potenciál staveb
v těchto oblastech bude ale záviset na
platební schopnosti státu, obcí a dalších
investorů,“ říká generální ředitel.
Energetické stavby budou ale i v bu-
doucnu tvořit pouze jeden z pilířů frmy
SMP CZ. „Dnes představují tržby z ener-
getiky zhruba 20 % a tak by to mělo zů-
stat i nadále. Jádrem naší činnosti zůsta-
ne mostní stavitelství a budeme se snažit
rozvíjet i další stavební obory,“ říká ge-
nerální ředitel. Ohledně dalšího vývoje
zůstává optimistou. „Pevně věřím, že pe-
níze na financování zakázek v rámci
zlepšování veškeré infrastruktury se na-
jdou i v budoucnu,“ dodává na závěr.
t Čžba a zpr acov ání písk ovcového k amene
- št ípané a Ĝezané dlažby
- obklady
- zdící mat eriály
- št ípané kost ky
- kámen pro zahradní
archit ekt uru a gabionové
konst rukce
- Ĝezané mat eriály
formát ované desky,
záklopné desky
- nákladní doprava
- drcení kamene
a st avebních hmot
- realizace dČl
z pískovcového kamene
Vy r ábíme:
KOKAM, s.r .o.
Kamenolom KocbeĜe 544 64
Tel: 602 542 236, 602 205 577, 499 629 501
Fax: 499 624 248,
e- mail: kokam. kokam@t iscali. cz www. kokam. cz
Dodavat el písk ovcového k amene na opr avu Kar l ova most u
SPECIALISTÉ PRO IZOLAČNÍ
A ZATEPLOVACÍ PRÁCE
Stavební společnost realizující celou řadu stavebních pro-
fesí. Dlouhodobě se specializující na různé typy izolačních
prací, zateplovacích prací při aplikaci fasádních systémů
– kontakt ní zateplovací systémy, provětrávané fasády.
Nabízející kom pletní servis v procesu revitalizace pane-
lových a bytových domů včetně poradenské a přípravné
činnosti.
Kardašovská 625/3
198 00 Praha 9
Tel.: 00420 281 861 910
Fax: 00420 281 866 127
belstav-praha@belstav-praha.cz
www.belstav-praha.cz
Středisko speciálního zakládání :
- Pilotové a mikropilotové založení
- Kompletní provádění zajištění stavebních jam
- Záporové a mikrozáporové pažení
- Zemní kotvy a hřebíky
- Injektáží práce vysokotlaké a nízkotlaké
- Vibroberanění larsen, ocel. profilů a trubek
Středisko vrtných prací
- Vrtné práce pro technologický a ložiskový průzkum
- Vrtné práce pro těžební společnosti
- Svodové vrty
- Odvodňovací vrty
- Hydrogeologické vrty
- Ověřování propadů a podzemních dutin
- Likvidace starých důlních děl,propadů a dutin
- Plavení a injektáží práce
- Karotážní práce
Kontakty:
Vrtný a geologický průzkum s.r.o.
Dušní 112/16,110 00 Praha 1
Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001,
14001:2005 a OHSAS 18001:1999
Kontaktní údaje :
Provozovna Osek
Sokolská 288, 417 05 Osek
Tel/fax: 417 837 281, 417 837 137
www.vgp-praha.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 76 červenec~srpen 2009
POVODÍ VLTAVY
Bezpečná Vltava
Rostoucí důraz na zajištění vyšší ochrany
životního prostředí jde ruku v ruce
s otázkou kvality vody českých toků.
V posledních dvaceti letech došlo k vý-
raznému zlepšení, dokonce vzhledem
k charakteru krajiny jsme na tom v mno-
hém lépe než naši sousedé směrem na
západ. Nicméně ochrana životního pro-
středí někdy naráží na zájmy týkající se
zajištění bezpečnosti vodních toků. Na
otázky protipovodňové ochrany a nové
projekty vodohospodářských děl jsme
se zeptali generálního ředitele státního
podniku Povodí Vltavy, Ing. Jana Slance.
Povodí Vltavy, státní podnik, je správce
významných a určených vodních toků,
provozuje a udržuje vodní díla ve vlast-
nictví státu, s nimiž má právo hospoda-
řit. Ve své činnosti navazuje na nejlep-
ší tradice a zkušenosti. „Naším hlavním
úkolem je péče o vodní toky, jejich údrž-
- Projekty rekonstrukcí plavebních zařízení, plavidel, hydraulických obvodů
- Kompletní opravy a rekonstrukce plavebních komor (včetně hydrauliky
a automatického ovládání)
- Kompletní opravy a rekonstrukce jezů (včetně hydrauliky a automatického
ovládání)
- Výroba, opravy a rekonstrukce hradidel
- Výroba, opravy a rekonstrukce lodí, plovoucích pontonů a plovoucích zařízení
- Výroba, opravy a rekonstrukce lodních bagrů
- Kovoobrábění, různé ocelové konstrukce
- Hydraulické systémy
- Povrchové úpravy včetně metalizace a pískování
Montážní a výrobní sdružení spol. s r.o. Mělník
Celní 3542, 276 01 Mělník, Tel./fax: 315 670 326
www.mvs-walter.cz, e-mail: mvs.walter@tiscali.cz
spol. s r.o.
ěídicí systémy plavebních komor, Ĝídicí systémy pohyblivých jezĤ,
monitorovací systémy hrází.
Propojení systémĤ Ĝízení, hlasové komunikace a prĤmyslové televize.
Dálková správa Ĝídicích systémĤ.
Projektování, realizace, software.
18 let zkušeností.
www.satec.cz
e-maiI. sIuzby©ge!os.cz • vvv.ge!os.cz
Praha Ceské ßudèjovice PIzeñ OsIrava
Tábor 1. Hradec Cheb ßraIisIava Poprad Krakóv
Ceoinlormacni lechnologie CPS Slericke snimkovani Digilalni lechnicke mapy lnzenyrska, prumyslova a specialni geodezie Mereni delormaci a moniloring
Prace v kalaslru nemovilosli Majelkopravni smlouvy Komplexni pozemkove upravy Velkoplosny lisk a skenovani Prodej merickych prislroju Leica
Technicko-provozní evidence Iokû Práce v I5yPo GI5 GeomeIrické pIány a Evidence majeIku
OrIo!oIomapy Mèrení proăIû a 3D modeIy Ierénu VizuaIizace GeoporIáIy 3D skenování
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 78 červenec~srpen 2009
POVODÍ VLTAVY
Bezpečná Vltava
ba, zajištění provozu vodních děl, ochra-
na a správa množství a jakosti povrcho-
vých a podzemních vod. Cílem je stále
zlepšovat možnosti všestranného využí-
vání celého povodí Vltavy tak, aby byla
významným prvkem bezpečného a zdra -
vého životního prostředí v České repub-
lice,“ popisuje náplň činnosti své společ-
nosti generální ředitel.
Na území o celkové rozloze 28 708 km2
pečuje Povodí Vltavy o 4 877 km vod-
ních toků v hydrologickém povodí řeky
Vltavy a v dalších vymezených hydrolo-
gických povodích, z toho významných
je 4 760 km, 18 vodních děl první a dru-
hé kategorie, 18 plavebních komor na
Vltavské vodní cestě, 46 pohyblivých
a 285 pevných jezů a 17 malých vodních
elektráren.
Příjmy státního podniku Povodí Vltavy
pocházejí ze tří zdrojů – zhruba 860 mili-
onů ročně společnost získá z prodeje
surové vody vodohospodářským spo-
lečnostem a také ČEZu pro účely chladí-
cí vody pro JE Temelín, další část pochází
z výroby elektrického proudu v malých
vodních elektrárnách (215 milionů roč-
ně), a třetím zdrojem je spolupráce se
společností ČEZ při výrobě elektrické
energie na některých vodních dílech
v rámci povodí Vltavy (120 milionů).
Praktická činnost podniku spočívá dle
slov generálního ředitele v opravování
a údržbě vodních děl, vodního toku a in-
vesticích do těchto činností.
Z hlediska právního je Povodí Vltavy,
státní podnik, právnickou osobou pro-
vozující podnikatelskou činnost s majet-
kem státu vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost. Podnik má dnes zhruba
800 zaměstnanců.
Investice do
bezpečnosti
„Dlouhodobě věcně i ekonomicky jsme
stabilizovaný podnik bez dramatických
výkyvů,“ říká generální ředitel. „Význam-
nou událostí nejen pro naši činnosti, ale
především pro obyvatelstvo, byl vliv po-
vodně z roku 2002, kdy vláda rozhodla
realizovat rozsáhlý systém protipovod-
ňové ochrany v hodnotě dvou miliard
korun. Loni se investovalo do protipo-
vodňových opatření 450 milionů, před-
loni 300 a v letošním roce máme naplá-
novaných opět 450 milionů investic.
Realizaci jednotlivých projektů v rámci
tohoto systému věnujeme maximální
úsilí.“
Povodeň v roce 2002 byla přitom oprav-
du výjimečná, byla to takzvaná tisíciletá
voda. „Pravděpodobnost výskytu velké
povodně je zhruba jednou za sto let,
ovšem tento časový interval nikdo ne-
může zaručit“ pokračuje Jan Slanec.
„Ochranná opatření proto dělat musíme
průběžně. Cílem je investovat do regula-
ce odtoku vody z krajiny tak, aby nebyl
nebezpečný pro obyvatele.“
V letech 2009–2010 připravuje podnik
Povodí Vltavy na území Jihočeského kra-
je vodohospodářské stavby v celkovém
objemu zhruba 540 milionů Kč. Mezi
hlavní akce letošního roku patří napří-
klad projekty Český Krumlov – úpravy
koryta a prohrábka Vltavy, nebo Polečni-
ce–Český Krumlov – úprava koryta. Pro
budoucí realizaci staveb budou použity
pozemní stavby
dopravní a inženýrské
stavby
development
vodohospodářské
stavby a rekultivace
V oblasti vodohospodářských staveb a rekultivací provádíme
výstavbu či rekonstrukce staveb vodních děl, regulace toků
koryt řek, protipovodňové stavby na tocích, ekologickou
výstavbu spojenou s nakládáním s odpady, rekultivace
a projektování výstavby zabezpečených skládek.
www.stavbyas.cz
STAVBY a. s.
Táborská 1148
251 01 Říčany
info@stavbyas.cz
www.stavbyas.cz
Společnost provádí komplexní
dodávku stavebních prací v oblastech:
Rudolfovská tř. 597
P.O.BOX 65
370 04 České Budějovice
tel./fax: 387 221 549
e-mail: info@zvanovec.cz
www.zvanovec.cz
Firma byla založena v roce
1992 panem Jaroslavem
Zvánovcem a specializuje
se na vodní stavby.
Fi
1
Zv
se
Provádíme
• průmyslové a inženýrské stavby
• ekologické stavby
• ČOV
• skládky odpadů
• vodní a zemědělské stavby
• občanské stavby a rekonstrukce
• výroba ocelových konstrukcí
• obchodní činnost
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 80 červenec~srpen 2009
POVODÍ VLTAVY
Bezpečná Vltava
fnanční prostředky z vlastních zdrojů
podniku, z dotací Ministerstva zeměděl-
ství ČR a Státního fondu životního pro-
středí. Od roku 2002 byla na protipovod-
ňovou ochranu v Jihočeském kraji vy-
naloženo již celkem 897 mil. Kč.
Kvalita je
prokazatelná
Za kvalitu vody jako takovou dnes zod-
povídá Ministerstvo pro životní pro-
středí. Od roku 1990 se kvalita surové
vody ve vodních tocích se zlepšila mno-
honásobně, z čehož samozřejmě prof-
tujeme my všichni. Vodohospodářské
společnosti dnes vyrábějí vodu z lepších
zdrojů, z lepších surovin a s využitím lep-
ších technologií na úpravnách a čistír-
nách vody. Co si o kvalitě vody v povodí
naší největší řeky myslí Jan Slanec? „Kva-
lita vody ve vodním toku do velké míry
zá visí na tom, co k nám přiteče. Největ-
ším znečišťovatelem jsou samozřejmě
průmyslové podniky, následované měst-
skými aglomeracemi, ale od roku 1990
se v této oblasti pravdu hodně zlepšilo.
Já osobně považuji za největší problém
dneška znečištění vod hormonální anti-
koncepcí – nikdo nezná dlouhodobý do-
pad tohoto typu znečištění jak na vodu,
tak na lidské zdraví,“ připouští.
Ve srovnání s cizinou se Česká republika
v oblasti čistoty vod nemá se za co sty-
dět. Česká republika přijala od Evropské
unie rozhodnutí, že celé území státu je
citlivým územím. To znamená, že na ce-
lém území ČR musí čistírny odpadních
vod splňovat poměrně přísné paramet-
ry. „Musíme ještě hodně investovat, ale
řekl bych, že Česká republika jako zá-
sobovatel všech sousedních států pro
čistotu vody v řekách udělala opravdu
hodně. Pro srovnání - ve Velké Británii
bylo citlivé území deklarováno pouze
v deltách velkých řek a na mořské po-
břeží, celé vnitrozemí má horší systém
čištění než u nás,“ tvrdí generální ředitel.
Ochrana životního
prostředí i obyvatel
Další rozvoj by dle jeho slov měl jít ces-
tou, kterou ochránci přírody stejně jako
Ministerstvo životního prostředí dvakrát
nevítají. Jedná se o akumulaci vody na
území České republiky. „V dobách, kde
se opravdu mění klima a období výraz-
ných srážek se střídá s obdobím enorm-
ního sucha, potřebujeme vodu zadržet
tak, aby v suchých obdobích bylo mož-
no dotovat vodní toky. Myslím si, že
počin Ministerstva zemědělství, které
oprášilo staré projekty na vybudování
retenčních nádržích na jednotlivých
vodních tocích, je činem pozitivním a do
budoucna bychom se neměli zříkat
možnosti vytvoření další kapacity na jí-
mání vody na řekách tak, abychom umě-
li vodu zadržovat a pouštět v době, kdy ji
potřebujeme,“ říká Ing. Slanec.
Co dodat na závěr? Snad jen to, že ochra-
na životního prostředí by přece do určité
míry měla zohledňovat životní potřeby
obyvatelstva, kteří v oblasti řek žijí. Ge-
nerální ředitel Slanec k tomu říká: „V tuto
chvíli dostáváme pokuty za to, že reali-
zujeme protipovodňová opatření, nebo
za to, že udržujeme vodní tok, jelikož
ochrana životního prostředí je mnohdy
nadřazena ochraně lidských životů a ma-
jetku jak státu tak i jeho obyvatel. Bylo
by pro mě velkým zadostiučiněním, kdy-
by příslušné resorty dokázali najít spo-
lečnou řeč při ochraně životního pro-
středí a zároveň při vodohospodářské
činnosti, kterou zajišťujeme my, jako Po-
vodí Vltavy.“ Nelze než doufat, že k do-
mluvě v této oblasti, na rozdíl od celé
řady jiných, skutečně dojde.
HRÁZE NOVÁ ŘEKA
REKONSTRUKCE
www.zakladanigroup.cz
Elektrotechnika technologických procesů
Komplexní dodávky v oboru elektro:
•Průmyslová automatizace a MaR
•Komunikační a zabezpečovací systémy
Projekce, Inženýring, Výroba rozvaděčů,
Realizace, Revize, Servis
ELTEP s.r.o., Tel.: (+420) 469 620 639 / Email: info@eltep.cz, www.eltep.cz
Potápěčská stanice, v.o.s.
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
Tel.: 474 625 207, fax: 474 686 959
e-mail: dive@psvos.cz, www.psvos.cz
• práce stavebního
a strojního charakteru
• záchranářské práce
• video a fotodokumentace
• poradenská služba
• pohotovostní služba
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 82 červenec~srpen 2009
POVODÍ LABE
Hospodaření s vodou v Polabí
Geografické povodí Labe se rozkládá
na území čtyř států – České republiky,
Německa, Polska a Rakouska. Celková
plocha tohoto mezinárodního povodí
přesahuje 148 tis. km
2
, z toho je jedna
třetina na území České republiky. Úkoly
vodního hospodářství jsou na této části
mezinárodního povodí zabezpečovány
správci povodí. Vedle státního podni-
ku Povodí Labe to jsou ještě správci
hydrologického území dvou nejvýznam-
nějších labských přítoků, Vltavy a Ohře.
Generálního ředitele státního podniku
Povodí Labe, pana ing. Tomáše Vaňka,
jsme se proto zeptali na problematiku
hospodaření s vodou, významnou z mezi-
národního hlediska.
Od roku 1966, na základě radikální pře-
stavby struktury vodního hospodářství
po povodňové katastrofě na Dunaji, pů-
sobí podniky Povodí v rámci hydrologic-
kých hranic hlavních povodí. Hlavní cíle,
úkoly a činnosti všech pěti státních pod-
niků Povodí jsou v podstatě shodné. „Ve
vazbě na evropskou spolupráci tak již
více než čtyřicet let v České republice
splňujeme základní požadavek Evropské
směrnice o vodní politice, která v roce
2000 vymezila, jako jeden ze základních
požadavků, hospodaření s vodou v rám-
ci hydrologických oblastí povodí,“ uvádí
Ing. Vaněk.
Vel ké Losi ny, Komenského 315, PSý 788 15
I ýO: 65138333, DI ý: CZ65138333
Spoleþnost VDP STAVBY a.s. se zamČĜuj e
pĜedevším na realizaci vodních a dopravních
st aveb mimo nichž provádí i st avby v oblast i
pozemního a prĤmyslového st avit elství.
Tel: 583 213 216
Fax: 583 248 435 e-mail: info@vdpst avby.cz
Rodax elektronik s.r.o., to jsou systémy pro měření a regulaci.
Nabízíme:
- dodávky na klíč
- procesorové jednotky
- snímače a sondy
- klimatizace a chlazení
- zdroje a nabíječky
- baterie a záložní zdroje
- projekty a dozory
- výroba rozvaděčů
Rodax elektronik s.r.o.
Koněvova 1491/1a
400 01 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 205 353
www.r-e.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 84 červenec~srpen 2009
POVODÍ LABE
Hospodaření s vodou v Polabí
Mezinárodní
spolupráce
Z mezinárodního hlediska byla v po-
předí zájmu jakost vody v řece Labi,
která se v důsledku industrializace po
2. světové válce výrazně zhoršila a byla
klasifko vána jako silně znečištěná. Vlá-
dy Německa a České republiky spolu
s Evropským společenstvím proto usta-
novily v říjnu 1990 Mezinárodní komisi
na ochranu Labe (MKOL) a zahájily pro-
gramy ke snížení znečištění. „Výstavbou
čistíren městských odpadních vod, in-
tenzifkací čistíren a na základě provoz-
ních opatřeních u rozhodujících prů-
myslových zdrojů znečištění, zejména
podniků Synthesia Pardubice-Semtín,
Draslovka Kolín, Spolana Neratovice,
Lovo chemie Lovosice či Spolchemie
Ústí nad Labem, došlo postupně k ra-
zantnímu snížení znečištění tak, že na
dolním úseku Labe jsou v mnoha uka-
zatelích splňovány hodnoty I. třídy ja-
kosti a celkově lze dnes úroveň znečiš-
tění zařadit do II.–III. třídy jakosti,“ tvrdí
generální ředitel.
V současné době se cíle mezinárodní
spolupráce zaměřují na zabezpečení
dobrého ekologického stavu vod, tj. vy-
tvoření podmínek pro život vodních
organismů a ryb. V této souvislosti bude
nutno dle slov generálního ředitele vy-
řešit prioritně snížení či odstranění de-
rivátů hormonálních přípravků a léků
proti bolesti z vodního prostředí, snížit
eutrofzaci vod odstraňováním dusíku
a fosforu na komunálních čistírnách,
obnovit či znovu vytvořit vhodné bio-
topy v příbřežních zónách Labe a zprů-
chodnit příčné překážky vybudováním
rybích přechodů.
Trvalým úkolem je zamezení tzv. „hava-
rijnímu znečištění“ vod. K tomu vedou,
v preventivní oblasti, průmyslovými
podniky zpracované provozní a havarij-
ní plány a jejich důsledné dodržování.
„Z pohledu mezinárodního, vznikne-li již
havárie únikem škodlivých látek do
Labe, je nutné zabezpečit včasné varo-
vání oblastí níže po toku tak, aby byla
přijata včasná opatření na eliminaci ha-
várie a bylo zabráněno následným ško-
dám,“ vysvětluje Ing. Vaněk. „Proto byl
v gesci MKOL v roce 1991 vytvořen Mezi-
národní varovný a poplachový plán
Labe, v jehož rámci je státní podnik Po-
vodí Labe hlavní varovnou centrálou
v České republice.“ Mimořádnou zkouš-
kou prošel tento systém počátkem roku
2006, když došlo pod Kolínem k havarij-
nímu znečištění labské vody kyanidy.
Nejenom díky mezinárodní spolupráci,
ale především díky spolupráci mezi dis-
pečinky státních podniků Povodí Labe
Potápěčská stanice, v.o.s.
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Tel.: 474 625 207, fax: 474 686 959
e-mail: dive@psvos.cz, www.psvos.cz
• práce stavebního a strojního charakteru
• záchranářské práce • video a fotodokumentace
•poradenská služba • pohotovostní služba p
Wat ers – pĜední svČt ový výrobce laborat orní
inst rument ální t echniky LC a MS
pro analýzy cizorodých lát ek ve vodách.
www. wat ers. com
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 86 červenec~srpen 2009
POVODÍ LABE
Hospodaření s vodou v Polabí
a Povodí Vltavy (z Vltavské kaskády byl
řízeně zvýšen odtok tak, aby koncentra-
ce kyanidů byly v proflu státní hranice
podlimitní) byly možné negativní do-
pady havárie mezinárodního rozsahu
úspěšně eliminovány.
Snížení povodňových
škod
Příčinou havarijního znečištění nemusí
být jen provozní porucha, ale mohou jí
být také povodňové stavy. „Státní pod-
nik Povodí Labe věnuje velkou pozor-
nost výstavbě protipovodňových opat-
ření,“ říká generální ředitel ing. Vaněk.
„V letech 2002 – 2007 jsme realizovali 22
staveb v celkových nákladech 701 mil.
Kč. Akce byly odezvou na katastrofální
povodeň v roce 1997 a 1998 a byly loka-
lizovány zejména v horní části povodí.
Nejvýznamnějšími stavbami bylo zabez-
pečení ochrany regionálních center
Hradce Králové a Pardubic na úroveň
stoleté vody a dále vytvoření retencí
v povodí Třebovky a Tiché Orlice výstav-
bou poldrů a rekonstrukcí rybníku Hvěz-
da,“ upřesňuje.
V současné době v rámci programu „Pre-
vence před povodněmi – II“ společnost
zabezpečuje realizaci dalších 23 proti-
povodňových staveb za téměř 3 miliardy
Kč, které jsou v reakci na povodeň z roku
2002 situovány zejména na dolním úse-
ku řeky Labe. Vedle protipovodňové
ochrany významných měst jako je Ústí
nad Labem či Děčín je jednou z nejdůle-
žitějších staveb ochrana průmyslového
areálu v Lovosicích na úroveň stoleté
vody. Tato stavba by měla v případě vý-
skytu povodně zamezit znečištění vod
a kontaminaci území nejen v Čechách,
ale také v Německu. Návrh a rozpracová-
ní protipovodňových staveb na Labi
s vyhodnocením jejich vlivu na německé
území bylo prezentováno zastupitelům
Drážďan na jejich veřejném zasedání
v únoru 2007, kde byly přijaty s pozitiv-
ním ohlasem.
A co plavba?
„Specifckým prvkem hospodaření s vo-
dou, spíše však typem užívání vody
s mezinárodním dopadem, je vodní do-
prava,“ říká generální ředitel. Povodí
Labe, státní podnik, jako správce vý-
znamné vodní cesty na Labi zabezpeču-
je podmínky pro provoz plavby v rozsa-
hu stanovených zákonných povinností.
Na kanalizovaném úseku od Chvaletic až
po zdymadlo ve Střekově je celoroční
provoz zajištěn i v případě minimálních
průtoků, protože hladina vody je na pla-
vební cestě udržována jezy, vybavenými
plavebními komorami.
Jiná je situace od Střekova po státní hra-
nici. V tomto cca 40-kilometrovém úse-
ku je hladina závislá na průtocích a v let-
ních měsících je z důvodu nízkých vod-
ních stavů periodicky zastavována,
někdy až na osmdesát dní. „Je to spojni-
ce České republiky do přístavu Ham-
burk, po které můžeme vozit zboží zdar-
ma. Lodní doprava je proto jako
obchodní konkurent také významným
cenovým regulátorem pro převoz naše-
ho zboží po německé železnici,“ uvádí
Ing. Vaněk. Nicméně zlepšení plaveb-
ních podmínek na tomto úseku tak, aby
bylo možné zajistit plavbu celoročně
včetně regulérního jízdního řádu, je již
více než deset let blokováno ochránci
přírody a „zelenými“ iniciativami. „Je žá-
doucí nastolit takové podmínky, které
nebudou vyhánět rejdaře z České re-
publiky a které přinesou exportérům
průmyslového zboží cenově lepší do-
pravní podmínky,“ míní generální ředitel.
Nelze než doufat, že v budoucnu bude
přece jen ekologická lodní přeprava
úspěšně konkurovat přepravě železniční
i silniční.
Poskytuje služby spojené se stavbou nových a opra-
vou stávajících vodohospodáƎských staveb v eské
republice i v zahraniēí. Projekēní a konstrukēní práce
vēetnĢ výroby a montáže technologií (napƎ. prová-
dĢcí projekt vodního díla Ashi Baran v Severním
Iráku). Provádíme speciální práce pod vodou – široký
rozsah stavebních prací. TĢžení sedimentƽ a jejich
likvidaci za podpory Strukturálních fondƽ EU.
PS PROFI s.r.o. je ēlenem APPR (Asociace pro fe-
sio nálních potápĢēƽ eské republiky).
Dlouholeté zkušenosƟ, Ǝada úspĢšnĢ dokonēených
zakázek z nás ēiní spolehlivého partnera zákazníkƽ
pƎi Ǝešení problémƽ spojených s provozem vodních
staveb.
www.psproĮ.cz
PS PROFI s.r.o.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 88 červenec~srpen 2009
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Kvalitní voda není samozřejmost
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
je vodárenskou společností, která zajiš-
ťuje komplex činností souvisejících s vý-
robou a zásobením pitnou vodou, odka-
nalizováním obcí a čištěním odpadních
vod. Působí zejména na území okresu
Hradec Králové a zasahuje i do okrajo-
vých částí okresů Rychnov nad Kněžnou,
Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk,
Jičín a Trutnov. Za posledních deset
let došlo ve společnosti k významným
změnám – důležitý je jistě fakt, že v sou-
časné době je stav vodovodů společnosti
a úroveň veřejného zásobování vodou na
Hradecku srovnatelná s regiony vyspělé
Evropy. O společnosti hovoří její ředitel,
Ing. František Barák...
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 89 červenec~srpen 2009
1. Vaše společnost na trhu působí
již druhé desetiletí. Jakým vývojem
prošla?
Společnost Vodovody a kanalizace Hra-
dec Králové, a.s. vznikla na základě zakla-
datelské listiny ze dne 8. října 1993 a zare-
gistrována byla k 1. listopadu 1993.
Společnost byla od založení tzv. smíše-
nou vodárenskou společností, to zna-
mená, že byla vlastníkem i provozovate-
lem veřejného vodovodu a kanalizace.
V září 2005 nabyly účinnosti smlouvy, na
základě kterých byla prodána provozní
část podniku novému provozovateli,
Královéhradecké provozní, a.s., a infra-
strukturní majetek byl dlouhodobě pro-
najat k provozování. Společnost Vodo-
vody a kanalizace Hradec Králové se
stala ke stejnému datu 34% akcionářem
provozovatele.
Od roku 2005 je naše společnost vlast-
nickou vodárenskou společností, mezi
jejíž klíčové činnosti patří: technická
a majetko-právní správa nemovitostí, re-
alizace obnovy stávajících vodovodů
a kanalizací, rozhodování o technických
standardech, vedení evidence majetku,
rozhodování o ceně vodného a stočné-
ho a kontrola činnosti provozovatele.
Dnes je naše společnost regionální vo-
dárenskou společností působící v re-
gionu bývalého okresu Hradec Králové
a okrajových oblastí Rychnovska. Spravu-
je majetek ve výši téměř 12 miliard Kč.
Akcionáři společnosti je 114 měst a obcí,
z nichž největší podíl mají kromě Hradce
Králové města Nový Bydžov, Chlumec
nad Cidlinou a Třebechovice pod Ore-
bem.
2. Jaký je charakter majetku, který
spravujete a kolika spotřebitelům
slouží?
Infrastruktura zásobuje pitnou vodou
147 tisíc obyvatel. Vodovodní sítě dosa-
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 90 červenec~srpen 2009
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Kvalitní voda není samozřejmost
hují délky 1207 km včetně 28 500 odbo-
čení pro přípojky. Hlavním zdrojem je
podzemní voda z oblasti Litá s využitel-
nou vydatností cca 250 l/s. Kvalita dodá-
vané vody se v posledních letech výraz-
ně zlepšila – většina zdrojů s vodou
problematické kvality byla ze systému
odpojena a povrchový zdroj Orlice bude
využíván jen v mimořádných provozních
režimech.
Délka kanalizační sítě je 466 km a má
14 900 ks odboček pro kanalizační pří-
pojky. Největší čistička odpadních vod je
v Hradci Králové, menší potom v Novém
Bydžově, Chlumci nad Cidlinou a v Po-
hoří.
Provoz kanalizací je doprovázen někde
nevyhovujícím technický stavem potru-
bí a zejména hydraulickými obtížemi.
Nepříznivé provozní podmínky způso-
buje existence nadměrného množství
balastních vod v Hradci Králové. Provo-
zování kanalizací lze však i přes uvedené
potíže označit za spolehlivé.
3. Za poslední tři roky ve vaší
společnosti došlo k významným
změnám. Které měly na její vývoj
největší vliv?
Odpovím jednoznačně: jednou z důle-
žitých okolností bylo podstatné zlepšení
komunikace mezi společností a akcio-
náři a posílení pozice menších munici-
pálních akcionářů zastoupením ve sta-
tutárních orgánech.
Došlo k přijetí dlouhodobého investič-
ního programu na období 2007–2016
v prosinci 2006. Uvedený program před-
pokládá obnovu a další rozvoj sítí ve výši
2,3 miliardy Kč. Uvádí konkrétní zařízení
ve stanovených termínech v jednotli-
vých obcích v rozdělení na vodovodní
a kanalizační síť. Tento program je vý-
znamným nástrojem, který spravedlivě
rozděluje investice dle potřeb, a vyluču-
je snahy o výhodu mezi akcionáři.
Další významnou skutečností bylo zru-
šení veřejné obchodovatelnosti akcií
společnosti a následná směna vykou-
pených akcií za vodárenský majetek
s municipálními akcionáři. Tímto aktem
došlo rovněž k radikálnímu snížení
drobných akcionářů a adekvátnímu
úbytku spekulativních soudních žalob
na společnost.
Důležitým rozhodnutí akcionářů bylo
zavedení dvousložkové ceny vodného
a stočného od roku 2008 a současné roz-
hodnutí o zachování jednotné solidární
ceny. Pevná složka, nezávislá na spotře-
bě, byť je pouhým zlomkem pohyblivé
složky, je spravedlivým, i když jen čás-
tečným podílem všech spotřebitelů na
fxních nákladech. Neméně důležité pro
rozvoj společnosti bylo to, že akcionáři
rozhodli o dlouhodobém využití zisku
společnosti k obnově vodárenského
majetku, nikoliv k výplatě dividend.
Nesmím zapomenout ani na získání vý-
znamných dotačních titulů od Minister-
stva zemědělství na rekonstrukce vodo-
jemu v Třebechovicích pod Orebem,
čističek odpadních vod v Chlumci nad
Cidlinou a Hradci Králové.
A v neposlední řadě byla zahájena re-
konstrukce čističky v Hradci Králové
i bez předpokládaných dotací EU a za-
jištění financování této akce ve výši
zhruba 150 mil Kč. Nová technologie
umožní čistit městské odpadní vody od
roku 2011 podle přísnějších evropských
norem.
4. Otázka životního prostředí
a nutnost jeho přísnější ochrany
je na přetřesu dnes a denně. Řada
průmyslových podniků již dnes
činní razantní opatření v očekávání
zpřísněných limitů Evropské unie.
Co v této oblasti děláte vy?
Obecně lze říci, že všechny rekonstruk-
ce, obnova vodárenského majetku a je-
ho další rozvoj přispívá ke zlepšení ži-
votního prostředí. Nejmarkantnějším
příkladem u nás jsou opravené kanali-
zační systémy a čističky. Rekonstrukcí
čističky v Chlumci jsme výrazně přispěli
ke zkvalitnění vody v Cidlině, obdobně
tomu bude po rekonstrukci čističky
v Hradci Králové, která čistí vodu pro
více než 100 000 obyvatel. Nová techno-
logie umožní snížit od ledna 2011 para-
metry dusíku a fosforu vypouštěné vody
a zkvalitní vodu v Labi.
Výrazně se naše společnost podílí na
ochraně přírody ve zdrojové oblasti Litá,
kde úpravou a odstraněním zátěží a re-
kultivací vznikla naší zásluhou v místě
kdysi nepohledném a kontaminovaném
přírodní oáza. Bohužel se do ní zamilo-
vali ochránci přírody a chtějí lokalitu pro
sebe. Nehledí na veřejný zájem a potře-
by člověka podřizují žábám a broukům.
5. Jak pociťujete současný
hospodářský útlum? Určitě se
projevil i na výsledcích vaší
společnosti…
Zpomalení hospodářského růstu se pro-
jevuje nižší spotřebou vody. Máme pou-
ze malý podíl průmyslových klientů,
proto u nás nedochází k radikálním změ-
nám z důvodu likvidace výrob. Odchod
průmyslu jsme zaznamenali v minulých
deseti letech, kdy skončila výroba mlé-
kárenských výrobků, a byly uzavřeny ko-
želužny, což jsou z hlediska vodárenské-
ho významní odběratelé služeb.
6. Jak vidíte vývoj ceny vody
v budoucnosti?
Je jasné, že v budoucnosti budou muset
vlastníci vodárenského majetku v České
republice spoléhat při získávání zdrojů
na obnovu a další rozvoj vodárenského
majetku sami na sebe. Evropské dotace
jsou jednorázové a řeší pouze realizace
směrnice EHS 91 k čištění městských od-
padních vod. Představují pouze velmi
malou část potřebnou na obnovu ma-
jetku. Tu podstatnou část musí zajistit
vlastníci z vodného a stočného. Jiné ces-
ty není. Státní dotace končí, za pár let
budou využitelné zřejmě pouze při ži-
velných pohromách. Ostatně, brzy bu-
dou dotace do vodárenství v Evropě za-
kázanou podporou.
Jedině řádná obnova a péče o vodáren-
ský majetek nám zajistí bezporuchové
dodávky a odkanalizování a vyčištění
vody a její návrat zpět do přírody. Popu-
listické řeči o tom, že voda musí být zdar-
ma je třeba ukončit. Voda je u nás levná,
musíte si pro ni ovšem dojít ke zdroji. Mít
ji kvalitní kdykoliv v kohoutku je drahé.
Nákladná je výroba pitné vody, její dopra-
va ke spotřebiteli a následné vyčištění.
Drahé jsou vodovodní a kanalizační sítě,
úpravny, vodojemy a čističky. Fixní nákla-
dy dosahují u vodárenských společností
až 75 % všech nákladů. Dodávka vody je
služba, za kterou je třeba platit.
Cena vody se bude podstatně zvyšovat
především z důvodů zajištění zdrojů na
nezbytnou obnovu majetku. Je pozoru-
hodné, že nejnižší cena je dnes tam, kde je
vodárenský majetek téměř vybydlen a do-
sluhuje. V nejbližších letech bude u většiny
vodárenských společností nutné, aby se
více než polovina z vybraného vodného
a stočného vracela zpět do investic.
7. A jak to bude vypadat konkrétně
v Hradci Králové?
V Hradci Králové a okolí máme sítě v po-
měrně dobrém stavu. V minulých 10 le-
tech jsme investovali více než 1 miliardu
korun do páteřní sítě. Úvěry a měkké
půjčky splácíme, využíváme zdroje obcí,
předplacené nájemné od provozovatele
a dotační tituly. Především však dál řád-
ně investujeme. To nám umožňuje i ná-
růst ceny vodného a stočného o po-
třebné investiční zdroje. Oceňuji naše
akcionáře, kteří i přes populistická hesla
nárůst ceny schválili. Zajistili si tím, že
voda poteče nejen nám, ale i našim po-
tomkům.
V nejbližších letech skokové a dramatic-
ké zvyšování ceny vody v našem regionu
nepředpokládám.
INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ýINNOST VE VŠECH
OBORECH VODNÍHO HOSPODÁěSTVÍ, KONZULTACE,
PORADENSTVÍ V ŽÁDOSTECH O FINANýNÍ PODPORU
Z FONDģ EU, PROJEKTY A DODÁVKY VAKOVÝCH JEZģ,
VEŠKERÉ GEODETICKÉ A PRģZKUMNÉ PRÁCE.
Pöyry Environment a. s.
ÚSTěEDÍ: Brno, Botanická 834/56, 602 00 Brno, tel.:+420 541 554 111,
fax: +420 541 211 205, e-mail: trade.wecz@poyry.com; Poboþky: Praha,
Ostrava, BĜeclav, Trenþín.
Základní údaje o společnosti
Společnost KUNST, spol. s r. o. byla založena 6. 5. 1991 zápisem do
obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 690.
Sídlo společnosti: Palackého 1906, 753 01 Hranice
Základní jmění společnosti: 1 000 000 Kč
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
V rámci předmětu podnikání
KUNST, spol. s r. o. zajišťuje
kompletní dodávky a montáže
technologické části vodoho-
spodářských investičních celků
vč. projektu, komplexního vy-
zkoušení, uvedení do provozu
a pozáručního servisu.
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 92 červenec~srpen 2009
Svět se mění
Před 55 lety byla
spuštěna první
jaderná elektrárna
na světě
V blízkosti Obninska, městečka vzdále-
ného zhruba 110 kilometrů jihozápadně
od ruské metropole Moskvy, byla
27. června 1954 uvedena do provozu
první jaderná elektrárna na světě. Měla
graftový, vodou chlazený reaktor AM-1
o výkonu 5000 kilowatt a elektřinu do
sítě dodávala pět let. Později byla využí-
vána pouze k vědeckým účelům.
Kolem elektrárny bylo záhy po jejím
spuštění vybudováno celé město a řada
laboratoří, které z Obninska vytvořily
středisko sovětského jaderného výzku-
mu. Postupem času však význam reakto-
ru nebyl ani z odborného hlediska tak
velký, aby ospravedlnil vysoké náklady
na jeho další provoz. Proto koncem dub-
na 2002 Rusko svou nejstarší jadernou
elektrárnu defnitivně uzavřelo. Dnes
slouží jako muzeum.
Před 185 lety byl
ve Strážnici otevřen
unikátní most
V zámeckém parku ve Strážnici byl
8. června 1824 otevřen první železný ře-
tězový most na evropské pevnině. Pře-
klenul jedno ze dvou ramen řeky Mora-
vy, která obklopují zdejší zámek, a měl
rozpětí 28,50 metru a šířku 4,42 metru.
Stál přibližně v místě dnešní poklonky
sv. Jana Nepomuckého za mostem přes
Baťův kanál, později však přestal vyho-
vovat a před rokem 1930 byl rozebrán.
Autorem jeho konstrukce byl vynikající
český inženýr Bedřich Schnirch, podle
jehož projektů byly později realizovány
i další řetězové mosty. Byl to například
most v Lokti nad Ohří (1836), most císaře
Františka I. v Praze (1841), který stával na
místě dnešního kamenného mostu Le-
gií, nebo most v Podolsku (1847), který
byl v 60. letech minulého století přene-
sen jako technický unikát ke Stádlci, kde
stojí dodnes.
Kladenský důl
Schoeller fungoval
ve třech stoletích
Kladno a uhlí k sobě patří již po několik
staletí. Ale teprve až koncem 19. století
se v této oblasti začalo uhlí systematicky
těžit. Postupně zde vzniklo 33 dolů. Mezi
nimi byl i libušínský důl Schoeller, známý
jako Šelerka. Ve středu 10. června uply-
nulo už 110 let od zahájení jeho hlou-
bení.
Schoeller jako jediný z kladenských dolů
fungoval v průběhu třech století. S hlou-
bením těžní šachty se začalo 10. června
1899, stavba trvala přes dva roky. Šachta
dosahovala hloubky přes půl kilometru
a v průměru měřila pět metrů. V této po-
době byla šachta využívána až do roku
1968, kdy začala její rozsáhlá rekonstruk-
ce. Zároveň byla v té době vyhloubena
i šachta nová.
V listopadu 2001 na dolu Schoeller vy-
buchl metan, který se zde nahromadil
z cigaretového kouře kvůli nedostateč-
nému větrání. Při výbuchu zahynuly čty-
ři horníci. Toto neštěstí před sedmi lety
vedlo k úplnému uzavření dolu. Horníci
ho defnitivně opustili v červnu 2002,
kdy vyfáral poslední vozík. Tím se uza-
vřela těžby uhlí v kladenské pánvi.
Důl je sice mimo provoz, ale jeho vlečka
stále slouží. Společnost OKD doprava po
ní dopravuje uhlí do a z třídírny, která
dosud funguje v areálu dolu.
Svět p průmyslu | p www.svetprumyslu.cz
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 93 červenec~srpen 2009
Před 140 lety oficiálně
vznikl předchůdce
pivovaru Gambrinus
Začátkem roku 1869 se skupina plzeň-
ských podnikatelů rozhodla vařit vlastní
pivo a 25. června 1869 se jim podařilo
do obchodního rejstříku zapsat frmu
První plzeňský akciový pivovar. První
ležák, inspirovaný produktem Měšťan-
ského pivovaru (dnešní Plzeňský Pra-
zdroj), opustil varnu již v říjnu 1870.
V roce 1907 se pak o pivu z Prvního akci-
ového pivovaru pochvalně vyjádřil císař
František Josef I. a proto správní rada
zavedla značku „Pilsner Kaiserquell“, ne-
boli Plzeňský císařský zdroj.
Po vzniku Československa si pivovar
nechal zaregistrovat známku „Plzeňský
Gambrinus“. Gambrinus je prý zkomole-
nina jména brabantského vévody Jana I.
(Jan Primus), předka Karla IV., který je
považován za patrona sladovníků a piva
vůbec. Název Gambrinus je proto mezi
pivovarníky oblíbený a piva této znač ky
se vaří i jinde – například v Německu
a Rakousku. Od začátku 30. let pak Gam-
brinus spojil svůj osud s Měšťanským
pivovarem. Nyní patří jako součást
akciové společnosti Plzeňský Prazdroj
do nadnárodní pivovarnické skupiny
SABMiller.
seznam inzerentů
ABK – STAVBY s.r.o. .............................37
ANVITRADE s.r.o. .................................37
AVE-SERVIS s.r.o. .................................77
B+V TRANS s.r.o. .................................71
BELSTAV PRAHA s.r.o. ..........................75
CEDRON spol. s r.o. ..............................73
COROLL s.r.o. .......................................69
DAKO-CZ a.s. .......................................51
ELFIS ...................................................37
ELIS-PLAST spol. s r.o. .........................37
ELSEV s.r.o. .........................................59
ELTEP s.r.o. ..........................................81
ELTOP-Praha s.r.o. ...............................37
ENERGO TUŠIMICE s.r.o. .......................73
F.T.W.O. Zlín a.s. ..................................73
GAMAaluminium s.r.o. .........................35
GEFOS a.s. ...........................................77
Grundfos .............................................69
H+J Strojírenská výroba s.r.o. ..............35
HILLEX s.r.o. ........................................35
HOBST a.s. ..........................................73
HORÁK – stavební a obchodní
společnosti s.r.o. .................................73
CHEMPEX-HTE a.s. ...............................59
CHW GROUP spol. s r.o. ........................71
IGE-CZ s.r.o. .........................................43
Ing. Zdeněk Hurych – HB electonic .......35
IPOS-SOFT spol. s r.o. ...........................73
ISOMA s.r.o. .........................................33
Jan Muroň – KVAPRUS .........................55
JANTAR PLZEŇ s.r.o. .............................33
Jiří Janošík ..........................................55
KLEMENT a.s. ......................................73
KOKAM s.r.o. .......................................75
KORAMEX a.s. ......................................35
KUNST spol. s r.o. ........................... 75, 91
Lichna Trade........................................51
MED ELEKTRONIK s.r.o. ........................35
MND SERVISNÍ a.s. ...............................63
MONTÁŽNÍ A VÝROBNÍ
SDRUŽENÍ spol. s r.o. ...........................77
OKMP s.r.o. .........................................61
PARS KOMPONENTY s.r.o. .....................49
PENTAR-ZBA s.r.o. ................................61
POTÁPĚČSKÁ STANICE v.o.s. ............ 81, 85
PÖYRY ENVIRONMENT a.s. ....................91
PROGEO s.r.o. ......................................81
PS PROFI s.r.o. .....................................87
PZK s.r.o. .............................................37
QUITTNER & SCHIMEK s.r.o. ..................39
Rodax Elektronik s.r.o. .........................83
SATEC s.r.o. ..........................................77
SEMIKRON s.r.o. ...................................37
SIKA CZ s.r.o. .......................................45
SOVIS CZ a.s. .......................................85
STAVBY a.s. .........................................79
STAVBY, OPRAVY A ÚDRŽBA SILNIC s.r.o. ....8
STAVMONTA spol. s r.o. .........................79
STAVOPLAST KL spol. s r.o. ....................85
STEMMANN-TECHNIK GmbH .................43
STREICHER spol. s r.o. Plzeň ..................73
STROJÍRNA OSLAVANY spol. s r.o. ..........41
STROJÍRNY PODZIMEK s.r.o. ..................81
TTC Telekomunikace s.r.o. ....................33
VDP STAVBY a.s. ..................................83
VKV PRAHA s.r.o. ................................47
VODING HRANICE spol. s r.o. .................91
VODNÍ ZDROJE a.s. ...............................63
VOCHOC TRADE s.r.o. ............................39
VRTNÝ A GEOLOGICKÝ PRŮZKUM s.r.o. ...75
VÚKV a.s. ............................................47
WATERS GESELLSCHAFT M.B.H. .............85
WECKERLE LACKFABRIK GmbH ..............51
Zakládání Group ..................................81
Zdeněk Šopík,
tepelné a vodotěsné izolace .................49
ZVÁNOVEC a.s. .....................................79
ZVVZ-ENVEN ENGINEERING a.s. ............59
Svět průmyslu | www.svetprumyslu.cz 94 červenec~srpen 2009
Ing. Václav Pašek miluje teplo rodinného
krbu, žije ve světě vědy a techniky
V komunikaci upřednostňuji osobní
kontakt s kolegy, rád vyslechnu
jejich názor a postoj k dané věci.
Ocením nové nápady. Největší radost
mám pak z dobrých výsledků a dobré
nálady ve frmě. Vzhledem k tomu, že
mám na starosti i další projekty ve skupi-
ně J&T, jejíž součástí je i PE, cestuji každý
den, zpravidla autem, na delší vzdále-
nosti letadlem.
Na oběd chdím pravidelně do fremní jí-
delny – mezi lid. Zásadně si nevybírám,
každý oběd je pro mne překvapením
a plně nechávám volbu na asistence. Já
bych si vybíral jen samé dobroty – určitě
nezdravá a hodně kalorická jídla. Jím
velmi rychle, po deseti minutách odchá-
zím zcela nasycen a v dobré náladě. Pak
následuje polední káva v kanceláři (prv-
ní!). Jsem-li na cestách, volím většinou
něco lehkého – salát, kuře, zeleninu.
Po obědě pokračuje program dle kalen-
dáře, mám více času pro samostatnou
tvořivost na projektech. Občas zajdu za
kolegy do jejich panství a čas od času
projdu provoz, většinou pozdě odpoled-
ne, abych viděl cvrkot v terénu.
Z práce jezdím později odpoledne a sna-
žím se chvíli věnovat rodině. Z cest se
vracím většinou pozdě navečer. Po pří-
jezdu z práce následuje lehká večeře
a rodinná podvečerní káva s nějakým
sladkým mlsem, či zmrzlinou. Probere-
me rodinné události, o práci se moc ne-
bavíme. V létě trávíme celý večer venku
na terase a zahradě, koupeme se v bazé-
nu. Občas si jdu zaběhat do lesa s dce-
rou. Také kolem domu a na zahradě je
hodně práce, která mne baví a je mi rela-
xací. Nepohrdnu sklenkou piva, občas
večer i sklenkou vína společně s manžel-
kou. Miluji letní teplé večery, oblohu pl-
nou hvězd, vůni lesa a pohodu rodiny.
Televizi moc nesleduji, v létě takřka
vůbec. Ze sportů mám rád cykloturisti-
ku a lyže. V zimě trávíme většinu víkendů
na horách - máme rádi Šumavu a její zá-
koutí.
Po večerní relaxaci pravidelně kolem
23. hodiny usedám do pracovny a dohá-
ním, co jsem neudělal, nebo co jsem ješ-
tě domyslel. Procházím večerní e-maily
a dělám si přípravu na další den. Hledám
zajímavosti a novinky ve světě techniky
a vědy. Spát chodím po půlnoci, větši-
nou příjemně unaven, takže v mžiku
upadám do hlubokého spánku.“
Ing.Václav Pašek – generální ředitel a místopředseda představenstva společnosti
Plzeňská energetika a.s. (dále PE). Před 47 lety se narodil v Kralovicích, je ženatý,
má dvě děti. Syn Václav (22) se dobrovolně potatil a studuje energetiku na ZČU
v Plzni, dcera Barbora (18) studuje gymnázium a poohlíží se po studiu farmacie
či medicíny. Se svojí rodinou žije v rodinném domku, který vlastnoručně postavil
v malé vesnici na sever od Plzně, v krásné přírodě, takřka v lese. Má rád teplo ro-
dinného krbu, jeho životu ale dominuje svět vědy a techniky...
„Celý život mne provází vztah k technice.
Již v klukovských letech mne fascinovaly
motorky a auta, můj zájem se později
rozšířil o otázky využití energie, zajímal
jsem se o kotle, tepelná čeradla, o auto-
matizaci domova. Středobodem mého
života zůstává rodina, bez které si
svůj život neumím představit a ve kte-
ré nacházím silnou oporu a podporu.
Od mých 14 let, kdy jsem tragicky přišel
o oba rodiče, mne provází heslo „Postav
se na vlastní nohy a jdi tím správným
směrem, uč se, pracuj a žij naplno“. Také
se snažím řídit sloganem: „Vše, co děláš,
dělej s radostí a úsměvem.“
Ráno pro mne začíná v 6 hodin. Většinou
se sám probouzím, ale budíka si pro jis-
totu řídím – nerad chodím pozdě, potr-
pím si na dochvilnost. Po ranní hygieně
si obléknu oblek, tedy až na pátky, kdy
do práce vyrážím obvykle volně, spor-
tovně oblečen. Oblékám si zásadně to,
co se mi líbí, nelpím na značce. Nasedám
do auta, cestu 25 km do práce si krátím
poslechem zpravodajství v rádiu a v hla-
vě probírám z večera naučený denní
program. Ve frmě vyjdu po schodech
pět pater nahoru, zásadně nepoužívám
výtah, alespoň trocha pohybu... Krátce
po sedmé vcházím do kanceláře, kde
mne každý den čeká lehká, zdravá snída-
ně, kterou připravila moje starostlivá
a pilná asistentka. Rád snídám čerstvé
ovoce a piji bylinkový čaj. Jak dosedám
k pracovnímu stolu, okamžitě zapínám
svůj počítač a rychle procházím denní
tisk a aktuality.
Nejvíce práce udělám ve své kanceláři,
na desce svého pracovního stolu. Zde
se také odehrávají interní jednání, jen
vyjímečně se s kolegy sejdu v zasedač-
ce. S ohledem na rychlost jednání vyu-
žívám sdílení kalendářů pro plánování
operativy.
KONTAKT
te|./lax: |420 474 656 239
GSM: |420 602 307 847
e-m©||: jetcon©jetcon.cz
www.jetcon.cz
12 |et v energetìce
Oeska spo|ecnost se 14-|etou h|stor||.
Obrat 1,1 m|d. Kc za up|vnu|vch 10 |et.
Urz|te| cert|l|katu svstemu r|zen| kva||tv
d|e OSN LN |SO 9001:2009
a svstemu env|ronmenta|n|ho
managementu d|e OSN LN |SO 14001.
Pea||zace |nvest|cn|ch stavebn|ch ce|k0,
rekonstrukce a vvstavba techno|og|ckvch
budov, |nzenvrskvch s|t|, svstemu pozarn|
odo|nost| objekt0, sanace konstrukcn|ch
prvk0 a vseobecne pozemn|
a vodohospodarske stav|te|stv|.
Dodavatel materiálů a výkovků pro
výrobu turbínových lopatek a turbín
www.bohler.cz bohler@bohler-uddeholm.cz
červenec~srpen | 2009 89 Kč | 3,2 € | www.svetprumyslu. cz
sděluje v reportáži
pro náš časopis
generální ředitel
firmy SMP CZ, a.s.
Ing. Martin Doksanský.
„Dokážeme montovat mosty
středního rozpětí letmou
montáží, tzv.
segmentové
mosty,“
červenec~srpen | 2009 89 Kč | 3,2 € | www.svetprumyslu. cz
sděluje v reportáži
pro náš časopis
generální ředitel
firmy SMP CZ, a.s.
Ing. Martin Doksanský.
Atomová energie
v rukách Japonce
Jukiji Amana
ČEZ se udržel
v Top 300
Bankovni ctví
po česku
Ing. Václav Pašek
miluje teplo rodinného
krbu, žije ve světě vědy
a techniky
Povodí Vltavy
Škoda Electric
Škoda Transportation
Tajmac - ZPS
Unipetrol