Web <http://www.google.com/search?sa=N&hl=cs&tab=Tw> Obrázky <http://images.google.

com/images?sa=N&hl=cs&tab=Ti> Videa <http://video.google.com/videosearch?sa=N&hl=cs&tab=Tv> Mapy <http://maps.google.com/maps?sa=N&hl=cs&tab=Tl> Zprávy <http://news.google.com/news?sa=N&hl=cs&tab=Tn> *Překladač* Gmail <http://mail.google.com/mail/?hl=cs&tab=Tm> _další_ <http://www.google.com/intl/cs/options/> Blogy <http://blogsearch.google.com/blogsearch?sa=N&hl=cs&tab=Tb> YouTube <http://www.youtube.com/results?sa=N&hl=cs&tab=T1> Kalendář <http://www.google.com/calendar/render?hl=cs&tab=Tc> Fotografie <http://picasaweb.google.com/lh/view?sa=N&hl=cs&tab=Tq> Dokumenty <http://docs.google.com/?hl=cs&tab=To> Reader <http://www.google.com/reader/view/?hl=cs&tab=Ty> Weby <http://sites.google.com/?hl=cs&tab=T3> Skupiny <http://groups.google.com/groups?sa=N&hl=cs&tab=Tg> Nápověda <http://translate.google.com/support/#googtrans(en cs)> [Zobrazení vedle sebe] </?hl=cs&eotf=1&layout=2&sl=en&tl=cs> [Zobrazení nad sebou (vybráno)] Google *Překlad* Přeložené vyhledávání </translate_s?hl=cs&layout=1&eotf=1&source=translation_tab> Translator Toolkit <http://translate.google.com/toolkit?hl=cs&layout=1&eotf=1&sl=en&tl=cs> Nástroje a zdroje </translate_tools?hl=cs&layout=1&eotf=1&sl=en&tl=cs> Překlad textu, webových stránek a dokumentů Zadejte text nebo adresu URL webových stránek <javascript:ctr._select_text()>, nebo nahrajte dokument. Zadejte text nebo adresu URL webových stránek, nebo nahrajte dokument <javascript:ctr._select_document();javascript:_rollup()>. Terrorism is not new, and even though it has been used since the beginning of recorded history it can be relatively hard to define. Terrorism has been described variously as both a tactic and strategy; a crime and a holy duty; a justified reaction to oppression and an inexcusable abomination. Obviously, a lot depends on whose point of view is being represented. Terrorism has often been an effective tactic for the weaker side in a conflict. As an asymmetric form of conflict, it confers coercive power with many of the advantages of military force at a fraction of the cost. Due to the secretive nature and small size of terrorist organizations, they often offer opponents no clear organization to defend against or to deter. That is why preemption is being considered to be so important. In some cases, terrorism has been a means to carry on a conflict without the adversary realizing the nature of the threat, mistaking terrorism for criminal activity. Because of these characteristics, terrorism has become increasingly common among those pursuing extreme goals throughout the world. But despite its popularity, terrorism can be a nebulous concept. Even within the U.S. Government, agencies responsible for different functions in the ongoing fight against terrorism use different definitions. The United States Department of Defense defines terrorism as “the calculated use of unlawful violence or threat of unlawful violence to inculcate fear; intended to coerce or to intimidate governments or societies in the pursuit of goals that are generally political, religious, or ideological.” Within this definition, there are three key elements—violence, fear, and intimidation—and each element produces

terror in its victims. The FBI uses this: "Terrorism is the unlawful use of force and violence against persons or property to intimidate or coerce a government, the civilian population, or any segment thereof, in furtherance of political or social objectives." The U.S. Department of State defines "terrorism" to be "premeditated politically-motivated violence perpetrated against non-combatant targets by sub-national groups or clandestine agents, usually intended to influence an audience. Outside the United States Government, there are greater variations in what features of terrorism are emphasized in definitions. The United Nations produced this definition in 1992; "An anxiety-inspiring method of repeated violent action, employed by (semi-) clandestine individual, group or state actors, for idiosyncratic, criminal or political reasons, whereby - in contrast to assassination - the direct targets of violence are not the main targets." The most commonly accepted academic definition starts with the U.N. definition quoted above, and adds two sentences totaling another 77 words on the end; containing such verbose concepts as "message generators" and 'violence based communication processes." Less specific and considerably less verbose, the British Government definition of 1974 is"…the use of violence for political ends, and includes any use of violence for the purpose of putting the public, or any section of the public, in fear." Terrorism is a criminal act that influences an audience beyond the immediate victim. The strategy of terrorists is to commit acts of violence that .draws the attention of the local populace, the government, and the world to their cause. The terrorists plan their attack to obtain the greatest publicity, choosing targets that symbolize what they oppose. The effectiveness of the terrorist act lies not in the act itself, but in the public’s or government’s reaction to the act. For example, in 1972 at the Munich Olympics, the Black September Organization killed 11 Israelis. The Israelis were the immediate victims. But the true target was the estimated 1 billion people watching the televised event. The Black September Organization used the high visibility of the Olympics to publicize its views on the plight of the Palestinian refugees. Similarly, in October 1983, Middle Eastern terrorists bombed the Marine Battalion Landing Team Headquarters at Beirut International Airport. Their immediate victims were the 241 U.S. military personnel who were killed and over 100 others who were wounded. Their true target was the American people and the U.S. Congress. Their one act of violence influenced the United States’ decision to withdraw the Marines from Beirut and was therefore considered a terrorist success. There are three perspectives of terrorism: the terrorist’s, the victim’s, and the general public’s. The phrase “one man’s terrorist is another man’s freedom fighter” is a view terrorists themselves would accept. Terrorists do not see themselves as evil. They believe they are legitimate combatants, fighting for what they believe in, by whatever means possible. A victim of a terrorist act sees the terrorist as a criminal with no regard for human life. The general public’s view is the most unstable. The terrorists take great pains to foster a “Robin Hood” image in hope of swaying the general public’s point of view toward their cause. This sympathetic view of terrorism has become an integral part of their psychological warfare and needs to be countered vigorously. Copyright Terrorism-Research.com - Privacy Policy Přeložit z: Přeložit do:

Překlad (anglicky > česky)Zobrazit romanizaci Terorismus není nic nového, a to i když byla využívána již od začátku zaznamenané historie může být poměrně obtížné definovat. Terorismus byl

popsán různě jako i taktika a strategie, zločinu a svatá povinnost, oprávněná reakce na útisk a neomluvitelná ohavnost. Je zřejmé, že hodně záleží, na jehož názor je ztvárnění. Terorismus často byl efektivní taktiku pro slabší stranu v konfliktu. Jako asymetrický forma konfliktu, přiznává donucovací moc s mnoha výhodami vojenské síly za zlomek nákladů. Vzhledem k utajenou povahu a malou velikost teroristických organizací, které často nabízejí oponenty žádný jasný plán organizace na obranu proti nebo odradit. To je důvod, proč se preempce byla považována za tak důležité. V některých případech, terorismus byl prostředky k provedení konfliktu, aniž by si uvědomil, protivník povaze hrozby, zaměňovat terorismu trestné činnosti. Protože těchto vlastností, terorismus se stal stále běžnější mezi těmi, které sledují extrémní cíle po celém světě. Ale i přes jeho popularitu, může terorismus být nejasný koncept. I v rámci americké vlády, subjekty odpovědné za různé funkce v probíhajícím boji proti terorismu používat různé definice. Oddělení Spojených států obrany definuje terorismus jako "vypočítává užití protiprávní násilí nebo hrozba protiprávního násilí vštípit strach, má donutit nebo dohnat vlády nebo společnosti ve snaze o cíle, které jsou obecně politické, náboženské či ideologické." V rámci této definice, jsou tam tři klíčové prvky-násilí, strachu a zastrašování-a každý element vytváří teroru v jeho obětí. FBI používá tento: "Terorismus je nezákonné použití síly a násilí proti osobám nebo majetku s cílem zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo, nebo segment této smlouvy, na podporu politických nebo sociálních cílů." US Department of State definuje pojem "terorismus" být "promyšlené, politicky-motivované násilí spáchané proti non-bojovník cílů tím, že sub-národních skupin nebo tajných agentů, obvykle určené k ovlivňování veřejnosti. Mimo Spojených států, tam jsou větší rozdíly v tom, co znaky terorismu jsou zdůrazněny v definicích. Organizace spojených národů vyrábí tuto definici v roce 1992, "úzkost-inspirující metodou opakované násilné akce, který je zaměstnán (polo-) tajné individuálních, skupinových či státní subjekty, pro výstřední, trestný čin nebo z politických důvodů, přičemž - na rozdíl od atentátu - přímé cíle násilí nejsou hlavní cíle. " Nejčastěji přijala akademické definice začíná definicí OSN citoval výše, a dodává, dvě věty v celkové výši dalších 77 slov na konci, které obsahují tyto verbose pojmy jako "zpráva generátory" a 'násilí na komunikační procesy. "Méně konkrétní a podstatně méně upovídaný, Britská vláda definice z roku 1974 je "... použití násilí k politickým účelům, a zahrnuje jakékoli použití násilí za účelem uvedení veřejnosti, nebo jakékoli části veřejnosti, ve strachu." Terorismus je trestný čin, který ovlivňuje publika než jen přímých obětí. Strategie teroristů je spáchat násilí, že. Upozorňuje místních obyvatel, vláda, a ve světě pro svou věc. Teroristé plán jejich útoku k získání co největší publicity, výběr cíle, které symbolizují to, co jim oponovat. Účinnost teroristického činu nespočívá v akt samotný, ale i ve veřejných či vládní reakce na akt. Například v roce 1972 na mnichovské olympiádě, organizace Černé září zabito 11 Izraelců. Izraelci byli bezprostřední oběti. Ale skutečný cíl byl přibližně 1 miliardu lidí sleduje televizní událost. Černé září organizace používá vysoká viditelnost olympijských her zveřejňuje své názory na neutěšenou situaci palestinských uprchlíků. Podobně, v říjnu 1983, Středního východu teroristy bombardován námořní prapor Přistání týmu sídle v Bejrút mezinárodní letiště. Jejich okamžité

oběti byly 241 amerických vojáků, kteří byli zabiti a více než 100 dalších, kteří byli zraněni. Jejich skutečný cíl byl americký lid a Kongres USA. Jejich jednom aktu násilí, vliv Spojených států 'rozhodnutí odstoupit Marines od Bejrút a byla proto považována za teroristickou úspěch. Existují tři perspektivy terorismu: teroristické to, oběti a široké veřejnosti. Fráze "jednoho muže teroristické je další bojovník za svobodu", je pohled sami teroristé by akceptovat. Teroristé nevidí sebe jako zlo. Věří, že jsou legitimní bojovníků, bojuje za to, co oni věří, jakýmkoli způsobem je to možné. Obětí teroristického činu vidí teroristů jako trestný bez ohledu na lidský život. Široké veřejnosti je toho názoru, nejvíce nestabilní. Teroristé přičinit se k podpoře "Robin Hood" image v naději, že se kymácí veřejnosti pohledu směrem k jejich příčinu. Tento soucitný pohled na terorismus se stal nedílnou součástí jejich psychologické války a je třeba čelit aktivně. Copyright Terorismus-Research.com - Ochrana osobních údajů Navrhnout lepší překlad Děkujeme, že jste přispěli svým návrhem překladu pro Překladač Google. Přispět lepším překladem: Terorismus není nic nového, a to i když byla využívána již od začátku zaznamenané historie může být poměrně obtížné definovat. Terorismus byl popsán různě jako i taktika a strategie, zločinu a svatá povinnost, oprávněná reakce na útisk a neomluvitelná ohavnost. Je zřejmé, že hodně záleží, na jehož názor je ztvárnění. Terorismus často byl efektivní taktiku pro slabší stranu v konfliktu. Jako asymetrický forma konfliktu, přiznává donucovací moc s mnoha výhodami vojenské síly za zlomek nákladů. Vzhledem k utajenou povahu a malou velikost teroristických organizací, které často nabízejí oponenty žádný jasný plán organizace na obranu proti nebo odradit. <br> <br>To je důvod, proč se preempce byla považována za tak důležité. V některých případech, terorismus byl prostředky k provedení konfliktu, aniž by si uvědomil, protivník povaze hrozby, zaměňovat terorismu trestné činnosti. Protože těchto vlastností, terorismus se stal stále běžnější mezi těmi, které sledují extrémní cíle po celém světě. Ale i přes jeho popularitu, může terorismus být nejasný koncept. I v rámci americké vlády, subjekty odpovědné za různé funkce v probíhajícím boji proti terorismu používat různé definice. <br> <br>Oddělení Spojených států obrany definuje terorismus jako &quot;vypočítává užití protiprávní násilí nebo hrozba protiprávního násilí vštípit strach, má donutit nebo dohnat vlády nebo společnosti ve snaze o cíle, které jsou obecně politické, náboženské či ideologické.&quot; V rámci této definice, jsou tam tři klíčové prvky-násilí, strachu a zastrašování-a každý element vytváří teroru v jeho obětí. FBI používá tento: &quot;Terorismus je nezákonné použití síly a násilí proti osobám nebo majetku s cílem zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo, nebo segment této smlouvy, na podporu politických nebo sociálních cílů.&quot; US Department of State definuje pojem &quot;terorismus&quot; být &quot;promyšlené, politicky-motivované násilí spáchané proti non-bojovník cílů tím, že sub-národních skupin nebo tajných agentů, obvykle určené k ovlivňování veřejnosti. <br> <br>Mimo Spojených států, tam jsou větší rozdíly v tom, co znaky terorismu jsou zdůrazněny v definicích. Organizace spojených národů vyrábí tuto definici v roce 1992, &quot;úzkost-inspirující metodou opakované násilné akce, který je zaměstnán (polo-) tajné individuálních, skupinových či státní subjekty, pro výstřední, trestný čin nebo z politických důvodů, přičemž - na rozdíl od atentátu - přímé cíle násilí nejsou hlavní cíle. &quot; Nejčastěji přijala akademické definice začíná definicí OSN citoval výše, a dodává, dvě věty v celkové výši dalších 77 slov na konci, které obsahují tyto verbose pojmy jako &quot;zpráva generátory&quot; a &#39;násilí na komunikační procesy. &quot;Méně

konkrétní a podstatně méně upovídaný, Britská vláda definice z roku 1974 je &quot;... použití násilí k politickým účelům, a zahrnuje jakékoli použití násilí za účelem uvedení veřejnosti, nebo jakékoli části veřejnosti, ve strachu.&quot; <br> <br>Terorismus je trestný čin, který ovlivňuje publika než jen přímých obětí. Strategie teroristů je spáchat násilí, že. Upozorňuje místních obyvatel, vláda, a ve světě pro svou věc. Teroristé plán jejich útoku k získání co největší publicity, výběr cíle, které symbolizují to, co jim oponovat. Účinnost teroristického činu nespočívá v akt samotný, ale i ve veřejných či vládní reakce na akt. Například v roce 1972 na mnichovské olympiádě, organizace Černé září zabito 11 Izraelců. Izraelci byli bezprostřední oběti. Ale skutečný cíl byl přibližně 1 miliardu lidí sleduje televizní událost. <br> <br>Černé září organizace používá vysoká viditelnost olympijských her zveřejňuje své názory na neutěšenou situaci palestinských uprchlíků. Podobně, v říjnu 1983, Středního východu teroristy bombardován námořní prapor Přistání týmu sídle v Bejrút mezinárodní letiště. Jejich okamžité oběti byly 241 amerických vojáků, kteří byli zabiti a více než 100 dalších, kteří byli zraněni. Jejich skutečný cíl byl americký lid a Kongres USA. Jejich jednom aktu násilí, vliv Spojených států &#39;rozhodnutí odstoupit Marines od Bejrút a byla proto považována za teroristickou úspěch. <br> <br>Existují tři perspektivy terorismu: teroristické to, oběti a široké veřejnosti. Fráze &quot;jednoho muže teroristické je další bojovník za svobodu&quot;, je pohled sami teroristé by akceptovat. Teroristé nevidí sebe jako zlo. Věří, že jsou legitimní bojovníků, bojuje za to, co oni věří, jakýmkoli způsobem je to možné. Obětí teroristického činu vidí teroristů jako trestný bez ohledu na lidský život. Široké veřejnosti je toho názoru, nejvíce nestabilní. Teroristé přičinit se k podpoře &quot;Robin Hood&quot; image v naději, že se kymácí veřejnosti pohledu směrem k jejich příčinu. Tento soucitný pohled na terorismus se stal nedílnou součástí jejich psychologické války a je třeba čelit aktivně. <br>Copyright Terorismus-Research.com Ochrana osobních údajů

Jazyky, které lze překládat: afrikánsky albánsky anglicky arabsky bělorusky bulharsky česky čínsky dánsky estonsky filipínsky finsky francouzsky galicijsky haitská kreolština hebrejsky hindsky holandsky chorvatsky indonésky irsky islandsky italsky japonsky jidiš

katalánsky korejsky litevsky lotyšsky maďarsky makedonsky malajsky maltsky německy norsky persky polsky portugalsky rumunsky rusky řecky slovensky slovinsky srbsky svahilsky španělsky švédsky thajsky turecky ukrajinsky velšsky vietnamsky ©2010 Google - Vypnout okamžitý překlad </?hl=cs&layout=1&eotf=0&sl=en&tl=cs> - Zásady ochrany osobních údajů <http://www.google.com/intl/cs/privacy.html> - Nápověda <http://translate.google.com/support/#googtrans(en cs)> Překládám...