1

CATIA V5 - základy navrhování
( zdroj: www.designtech.cz )
1. O programu
Software pro 3D poítaové konstruování v oblastech CAD/CAM/CAE. Nejrozšíenjší CAx systém v automobilovém
prmyslu na svt.
Nejpoužívanéjší CAD systém v leteckém a automobilovém prumyslu na celém svété.
Poskytuje komplexní nástroje pro konstruování a vývoj výrobku v nejruznéjších prumyslových odvétvích (mechanika,
téžké strojírenství, letectví, automobilismus, spotrební zboží...).
Oproti ostatním CAD/CAE/CAM systémum vykazuje CATIA mimorádné krátkou dobu mezi uvolnéním dvou po sobé
následujících releasu (zhruba 4 mésíce) – velký potenciál ve vývoji software.
CATIA umožñuje práci více konstruktéru v rámci jednoho projektu pricemž program zarucuje okamžité promítnutí
provedených zmén do ostatních cástí konstruované soucásti v rámci projektu.
Parametrizace – nástroje k parametrizaci dílu kdykoliv béhem jejich návrhu, která prináší konstruktérum volnost pri
návrhu koncepce a zároveñ jistotu správného výsledku.
Otevrená architektura - systém CATIA umožñuje zaclenéní i jiného software a napr. nacítat jejich data.
Variacní modelování v kombinaci s parametrickým, pri vhodné konfiguraci je možné pokrýt návrhárskou práci od tvorby designu,
vlastní konstrukce, pres ruzné analýzy, simulace a optimalizace až po tvorbu dokumentace a NC programu pro vlastní výrobu.
Zachovává plnou provázanost mezi výkresem - modelem - NC programem. Systém CATIA je používán ve všech oblastech
prumyslu. Nékolik tisíc pracovišt má napr. Boening - svétový výrobce letadel. Pro konstrukci svých produktu používají tento
systém napr. IBM nebo LUX. Používá se i pro návrh a konstrukci lodí, ci prumyslových provozu. Nejrozšírenéjší je CATIA v
automobilovém prumyslu, používají je velké automobilky jako Chrysler, BMW, VW nebo ŠKODA. Více jak 50 % uživatelu jsou
malí výrobci s méné jak péti pracovišti.
CATIA V5 je systém založený nových technologiích (Open GL, Java, …), a používá tzv. specifikacní modelárský systém. Ten
umožñuje uchovávat designérské, konstrukcní i výrobní specifikace jako soucást modelu. Tím, že konstruktérovo i firemní know-
how je uchováno v modelu, se usnadñují pozdéjší zmény. CATIA V5 je nezávislá na platformé, je možné ji provozovat jak na
UNIX-ových platformách, tak i na platformé Windows. Uživatelské prostredí na všech platformách vypadá stejné a je velmi
snadné naucit se ho používat.
Stejné jako u predchozí verze, je CATIA velmi dobre "škálovatelná" a to jak ve smyslu sestavování jednotlivých produktu do
konfigurací dle potreby, tak i ve smyslu rozlišení uživatelského prostredí s ohledem na ruzné uživatele. Jednotlivé moduly
(produkty) jsou sdružovány do konfigurací a ty jsou pak déleny dle oblasti urcení na Mechanical Design, Analysis apod. Vše je
pak clenéno do platforem. Právé platformou je specifikováno, pro jaké uživatele jsou konfigurace nebo produkt urceny. Obé
platformy jsou vytvoreny na základé stejné architektury a produkty z jednotlivých platforem lze kombinovat.
Celý systém CATIA V5 spocívá na trech ruzných platformách: P1, P2 a P3. Tyto platformy se úzce zamérují na specifické
úrovné potreb zákazníka. Již zde muže zákazník zakoupit svou „funkcnost na míru“. Jádro systému CATIA V5 opét jako u V4
predstavují konfigurace tvorené jednotlivými produkty.
Platforma P1 - se zabývá základním modelováním pro malé a strední procesné orientované zákazníky, kterí chtéjí
rozšírit své možnosti tvorby návrhu, tak aby obsáhli digitální definici produktu. Nejedná se o oklešténou „light“ verzi
platformy P2, ale o rešení respektující moderní postupy v návrhu výrobku – s respektem na celkovou cenu systému.
Platforma P2 - predstavuje plné sestavové orientovaný produkt, který prináší standardní 3D modelárské prostredí pro
modelování soucástí a generování výkresu a také prevodník IGES pro komunikaci s ostatními CAD systémy. Mimoto
ale nabízí unikátní nástroje a definici prostredí pro vytvorení digitálního podniku prostrednictvím modelování výrobku,
procesu a zdroju daného podniku. Pocínaje návrhem, prvotní koncepcí až po definici vlastní výrobku je tak
podporován celý životní cyklus výrobku v rámci jednoho software na jednéch nativních datech!! Tvorba návrhu
výrobku probíhá na znalostním podkladé pricemž se využívá firemního know-how k podpore technického myšlení,
kreativity a inovace.
Platforma P3 - poskytuje nejvyšší úroveñ programu. Jeho unikátní prostredí /pro chod je nutný speciální objektový
manažer COM 3/ a je urcen pro nejvétší zákazníky z automobilního a leteckého prumyslu. Nabízí nástroje k predikaci
tolerancí plechových soucástí pri využití deformacních analýz v rámci sestav.
Data vytvoená v jedné platform lze snadno použít i v produktu z platformy druhé.2

CATIA Verze 5...
nezávislá na platformé – béží volitelné na Windows NT resp. 2000 nebo UNIX,
téží z intuitivního a uživatelsky príjemného prostredí na standardu ovládání Windows,
lze oznacit jako SW „Easy to use“ a „Easy to learn“,
jako CATIA V4 plné modulární a pružné škálovatelný produkt,
systém plné respektující firemní know-how, výrobní parametry, oborové normy atp.,
sestavové /assembly/ orientovaný produkt, který prináší inovované modelárské prostredí pro modelování soucástí a
generování výkresu,
disponuje nástroji k modelování ploch až po jejich vyhlazování a rendering,
poskytuje nástroje pro pevnostní analýzy (aplikace jak na soucást tak celou sestavu),
podporuje tvorbu digitálního prototypu /DMU: Digital Mock-Up/, taktéž umožñuje jeho prohlížení vcetné analýzy a
simulace,
obousmérná komunikace s CATIA V4 je (ukládá modely ve formátu V4 a nacítá z V4),
nabízí pro uživatele verze V4 plynulý a prirozený prechod /migraci/ do verze V5, podporuje standardní neutrální
formáty pro výménu dat mezi ruznými CAD systémy.
Soubor rešení aplikace CATIA V5 nabízí unikátní rešení pro integrované procesy návrhu a vývoje produktu jakož i nástroje
urcené k optimalizaci týmové práce. Jeho otevrená architektura umožñuje zákazníkum budovat rešení pro digitální definici a
simulaci 3D výrobku. V oblasti propojení tvorby návrhu, modelování geometrie a tvaru produktu je tak ve smyslu
konkurenceschopnosti vuci jiným CAD systémum skvélým produktem. Dostatecné rešení však poskytuje i zákazníkum, kterí
jsou zamérení na vývoj 2D modelu a sestav. Pro prechod takovýchto zákazníku na kompletní technické zpracování v oblasti 3D
je CATIA V5 špickové rešení.
Systém V5 plné pokrývá celý proces od návrhu urcení prvotní koncepce a upresñování výrobku, samozrejmé nabízí i
integrovanou analýzu a nástroje pro prípravu výroby (NC programování). Do systému byly implementovány katalogy
standardních soucástí (s prednaplnéným stavem a možností postupného rozširování), nástroje ke kompletnímu návrhu
plechových soucástí, strukturálnímu navrhování, nástroje ke správé velkých sestav a správy kusovníku. Produkt DMU Navigator
nabízí oproti CATIA V4 nové konferencní možnosti (vzdálené konzultace techniku), automatické montážní dráhy nástroju,
automatické definice kinematiky a podporu zobrazování složeného 2D CAD dokumentu. Integrace systému CATIA V5 a
produktu ENOVIA VPM vybavuje uživatele možností podpory konfigurovaných digitálních procesu modelování pomocí produktu
ENOVIA.
Pracovní prostedí aplikace CATIA
CATIA V5 prodélala zcela zásadní modernizaci, jedná se prakticky o zcela novou radu produktu firmy Dassault Systèmes (IBM)
pro komplexní navrhování. Proti ctvrté verzi produktu CATIA byl soucasné zcela prepracován uživatelský interface, který je
výrazné intuitivnéjší a bližší uživatelum Microsoft Windows.

Základní vzhled pracovního prostedí CATIA V5
3

CATIA V5 je koncipována jako modulární systém, který obsahuje celou radu samostatných nástroju pro rešení jednotlivých
inženýrských problému. Podle úrovné licence lze pak tyto nástroje využívat pri práci. Výhodou je plná integrace téchto nástroju
v jednotném uživatelském prostredí a jejich snadná inicializace prostrednictvím roletové nabídky. Mezi jednotlivými pracovními
plochami (moduly) lze jednoduše v prubéhu rešeného problému precházet.

Inicializace modul CATIA V5
Koncepce tvorby projektu
CATIA V5 je hybridní modelár, což znamená, že kombinuje v jednom modelu jak plošné (surface) tak i objemové (solid)
elementy. Právé tato volnost pri výbéru modelárských technik a možnost je kdykoliv kombinovat, ciní CATIA tak silným
systémem. Velkou výhodou je také možnost nepovinné parametrizace. Díky tomu se konstruktér muže rozhodnout jestli díl
zparametrizuje a využije tím výhod parametrických modifikací, nebo bude provádét zmény prostrednictvím modifikací
jednotlivých elementu. Všechny moduly a modelárské techniky jsou integrovány, takže zmény jednotlivých modelu ci elementu
se okamžité projeví i na souvisejících dílech. Samozrejmostí je podpora tvorby digitálního prototypu (Digital Mock-Up) a
soubéžného konstruování (Concurent Engineering).

Projekt je popsán stromem specifikací (klávesa F3)
4
Veškeré vytvárené prvky a objekty jsou prubéžné zobrazovány stromem specifikací. Ten popisuje nejen postup jakým je daný
objekt vytvoren, ale popisuje i jeho umísténí v rozsáhlejším systému, napríklad v sestavé.
In Work Object
Volné preloženo „prvek na kterém právé provádíte úpravy“. Implicitné je tímto objektem poslední vytvorený prvek zobrazený ve
stromu specifikací. Následující vytvárené prvky jsou umistovány ihned za pracovní objekt. Pracovní prvek je zobrazen jako
podtržený. Pokud potrebujete zménit aktivní pracovní objekt, provedete to jednoduše pomocí myši.

Pepnutí pracovního prvku
2. Natavení pohledu
Základním nástrojem pro práci v jakémkoli software vystavéném na principech 3D modelování je možnost libovolného nastavení
prostorového pohledu na soucást. V aplikaci CATIA je tímto nástrojem, mimo jiné, ikona kompasu.
Pohyb a zména pohledu v jakékoli 3D aplikaci je vždy složitým oríškem. Vývojári aplikací využívajících 3D modelování reší tento
problém ale v posledních letech obdobné. Lze prakticky využívat bud prostredku integrovaných prímo v aplikaci, nebo
prostredku svázaných s nasazením speciálního hardware (napríklad SpaceMouse). Základním nástrojem v CATII je kompas,
který je standardné umístén v pravém horním rohu pracovní plochy.
5

Kompas je zobrazen v každé pracovní ploše
Kompas je nástrojem, který v sobé integruje funkcnosti, známé z jiných aplikací pro 3D modelování jako posun a rotace.
Umožñuje tedy libovolné posouvat a otácet pohledy na zobrazenou soucást. Použití kompasu vyžaduje urcitý cvik, predevším
pri jeho rízení.

Otáení kompasem kolem bodu a v rovin
Pri seznámení se s funkcnostmi nástroje kompasu vénujte predevším dukladnou pozornost výbéru jednotlivých funkcních prvku.
Svuj význam mají prakticky všechny geometrické prvky zobrazené ikony, at už se jedná o body, hrany nebo o roviny.
6

Posun kompasem v ose nebo v rovin
Pomocí kompasu mužete provádét libovolnou rotaci nebo posun objektu v jednotlivých osách, prípadné rovinách. Lze
samozrejmé provádét i zcela volnou rotaci kolem bodu. Pro obé tyto funkce existují v CATII i samostatné nezávislé funkce. Pro
zacínající uživatele je ikona kompasu ovšem nejsnadnéjší cestou jak se rychle v úpravé pohledu na soucásti rychle zorientovat.

Nastavení ortogonálních pohled pomocí kompasu
Kompas má je primárné urcen pro rízení pohledu na soucást. Jeho sekundární funkcí je možnost fyzického natocení
libovolného objektu vuci souradným rovinám. Tato funkcnost je aktivována pri pretažení ikony kompasu za jeho cervený bod a
jeho prichycení na libovolném prvku soucásti. Soucást pak mužete natocit, prípadné posunout libovolné vuci souradnému
systému.
Praktická rada: Fyzické presouvání objektu pomocí kompasu nikdy neprovádéjte. Nemá pri standardní práci se soucástmi
kritický význam. Tato funkce se používá prevážné pri konstrukci obecné umísténých prostorových krivek, napríklad pri
modelování ploch. Naopak si práci s modelem mužete porádné zkomplikovat právé díky zméné umísténí soucásti vuci
globálním rovinám.
7

Fyzické zmny polohy souásti neprovádjte
3. Sketcher (skicá)

Základní prístupy k modelování soucástí lze rozdélit do dvou základních oblastí. První možností je využití prednastavených
konstrukcních prvku, druhou je pak možnost tvorby soucástí pomocí parametrických nácrtu.
Základním nástrojem pro tvorbu nácrtu v CATII je skicár obsahující všechny potrebné funkce pro tvorbu skic s urcitou úrovní
parametrizace.

Inicializace dokumentu vytváeného ve skicái
Skicár lze inicializovat dvéma základními postupy. První, ten využijete pri tvorbé obecných skic napríklad i bez jejich cílového
urcení, je prímé spušténí skicáre z nabídky start. Tento postup se používá napríklad v prípadech kdy je nutné pripravit nácrty
predem, napríklad pri modelování ploch. Béžnéjší postup inicializace skicáre prímo v Part Designu. Tento postup je snadnéjší a
intuitivnéjší i pro zacínajícího uživatele.
8

Inicializace nártu pímo v prbhu modelování souásti
Nácrt (skica) je skupinou, v prubéhu modelování soucástí, nejcastéji 2D car, které mohou být cástecné nebo plné urceny
pomocí rozmérových a geometrických vazeb. Stupeñ geometrického urcení je závislý zcela na uživateli, ale témér vždy skoncí
tvarové modifikace na plné parametrizaci. Plná parametrizace nácrtu navíc usnadñuje dodatecné modifikace nácrtu a zarucuje
jeho „zcela pruhledné“ tvarové zmény.

Nárt se skládá z geometrických prvk a je ízen vazbami a kótami


9

Základní nástroje pro tvorbu nárt
Nácrty lze umístovat bud do globálních rovin, na rovinných plochách soucástí, prípadné do predem pripravených pomocných
rovin. Nelze jednoznacné ríci, která z možností je efektivnéjší, jedná se predevším o véc zkušeností a priorit daného uživatele.
Obecné se prvotní nácrt prevážné umístuje do globálních rovin. Další tvorba nácrtu již probíhá v rovinách urcených geometrií
soucásti.
10

Nárt se skládá z geometrických prvk a je ízen vazbami a kótami
Správné vytvorený nácrt by nemél být príliš geometricky složitý. Rada zacínajících uživatelu se snaží v jediném nácrtu zachytit
maximálné tvar budoucí soucásti. To vede ovšem k zbytecným komplikacím jak v prvotní parametrizaci, tak v následné úpravé
nácrtu. Složité a komplikované nácrty lze mnohdy nahradit skupinou jednodušších a snadno modifikovatelných geometrických
skupin.

Vytvoení souásti pomocí píkazu Pad z nártu

11

4. Parametrické kóty a geometrické vazby
Definice geometrických vazeb
Geometrické vazby a parametrické kóty jsou základním prostredkem pro definici geometrie nácrtu a tím i budoucí soucásti.
Znalost této problematiky je jak se ríká principiální. Predem bych rád upozornil naše ctenáre, že nemá smysl u zacínajících
uživatelu príliš uvažovat o modelování pomocí hybridní geometrie. To znamená, že finální soucást by méla obsahovat pouze
prvky kompletné urcené a to at pomocí geometrických vazeb, tak pomocí rozmérových parametrických kót. Obecné dáváme
prednost geometrickým vazbám proti kótám. Nácrty jsou pak jednodušší a prehlednéjší.
Obecné budeme používat v následující kapitole zcela béžnou terminologii. Skica neboli nácrt je skupinou objektu, které jsou
popsány pomocí geometrických vazeb a rozmérových parametru (kót). Jisté rozdíly v pojmenování jsou v aplikacích a
prekladech pomérné béžné.
V nástrojovém panelu Constraint naleznete funkce, pomocí kterých mužete definovat vzájemné geometrické vazby mezi dvéma
elementy. Další skupina funkcí v panelu slouží k urcení velikosti (kótování) elementu.
Funkcí Constraints Defined in Dialog Box vytvoríte geometrické vazby mezi dvéma vybranými elementy. Tyto elementy musíte
vybrat ješté pred aktivací funkce. Podotknéme pouze, že více objektu mužete vybrat pomocí výbérového okna, prípadné
pomocí ukazatele myši a klávesy CTRL. Vlastní geometrickou vazbu definujete v okné funkce Constraint Definition zaškrtnutím
príslušného polícka.
Vytvorenou vazbu vymažete nejsnadnéji pomocí místní nabídky aktivované pomocí klepnutí na pravém tlacítku myši v oblasti
príslušného symbolu geometrické vazby.

Ukázková definice tené vazby
Definice parametrických kót a diagnostika
Rozmérové parametry, jinak nazvané také jako parametrické kóty vytváríme pomocí funkce Constraint. Tou vytvoríte
modifikovatelné rozmérové vazby okótováním elementu zadáním jednoho nebo dvou elementu mezi kterými chcete vytvorit
kótu. Po výbéru elementu mužete pred zadáním polohy kóty vyvolat stiskem pravého tlacítka lištu s nékterými dalšími
možnostmi vlastností kóty. Po výbéru elementu mužete pred zadáním polohy kóty vyvolat stiskem pravého místní nabídku s
nékterými dalšími možnostmi tvorby kóty. Lze tak napríklad prepnout nastavení mezi horizontální a šikmou kótou.
12

Definice rozmrových vazeb
Funkce Diagnostics je standardné zapnuta a umožñuje kontrolu polohové, tvarové a rozmérové úplnosti skici. Pokud jsou
elementy skici polohové, tvarové i rozmérové zcela urceny, zméní se jejich barevné podání. Pri základním nastavení se barva
zméní na zelenou. Zelená pri tom definuje, že je geometrický prvek plné urcen a nelze jej dále volné modifikovat bez prímého
zásahu do geometrické vazby nebo kóty. Zelená by méla tedy být každá skica, pokud se chcete vyvarovat hybridním modelum,
u kterých mohou vznikat pri modifikacích nekontrolovatelné zmény.
Ukázkový píklad
Ukázkový príklad je urcen všem, kterí si chtéjí vyzkoušet vytvorení plné geometricky urcené skici, která bude dále využita
napríklad pro vytvorení modelu soucásti. Naše doporucení všem zacínajícím se dá shrnout do triviální poucky „v jednoduchosti
je síla“. To znamená, že byste méli vždy minimalizovat složitost nácrtu a radéji preferovat konstrukci, pri které je nácrt složitéjší
prezentován pomocí nékolika jednodušších. Geometrie nácrtu a tím modelu je pak výrazné pruhlednéjší a výhodnéjší v týmové
spolupráci.

Zadání píklad (pomrové rozmry)
Geometrie našeho nácrtu je muže být vytvorena ve skicári, stejné jako v nástroji pro modelování soucástí. Nácrt je tvoren pouze
z úsecek a oblouku, které jsou umístény ve zvolené nácrtové roviné. Pozice a orientace nácrtu, pokud je prvotní a je využit pro
modelování nezávislé soucásti, je prakticky libovolná. Skicu lze tedy umístit do libovolné nácrtové roviny. Ze cvicných duvodu
doporucuji rovinu XY.
13

Start skicáe
Po startu skicáre je možné geometrii nácrtu kreslit pouze približné. Veškerou presnost dodají nácrtu geometrické vazby a
parametrické kóty. Pravidlem pro zacínající, které casto využíváme je dokonce zákaz presného kreslení. Uživatelé jsou casto
preškolování z 2D CAD systému, u kterých byl požadavek presnosti zcela zásadní. Pri tvorbé geometrie skic tomu tak ovšem
není. Dalším doporucením je kreslení skic v pohledu kolmém na nácrtovou rovinu. Casem, až získáte nad prostorem prehled a
kontrolu mužete nácrty kreslit v libovolné poloze.

Inicializace nártové roviny
Postup konstrukce nácrtu není nijak kritický. Obecné se postupuje od vytvorení prvotní, približné presné geometrie, pres její
upresnéní pomocí geometrických vazeb a rozmérových kót až po fixaci nácrtu vuci souradnému systému (poslední dva stupné
14
volnosti nácrtu). Ta se provádí nejcastéji pomocí „prilepení“ dvou hran nácrtu vazbou Coincidence k souradným osám, prípadné
k existujícím hranám soucásti. Mužete samozrejmé použít i dvé kóty.

Finální skica
Správné a plné parametrický nácrt by mél standardné v CATII zezelenat. Pokud tomu tak není muže být vypnuta diagnostika,
prípadné máte nékde chybu. Pamatujte si, že cím je nácrt jednodušší, tím lépe se u néj vyhledávají chyby. Pro nácrty je také
rozhodující jejich uzavrenost. Nácrty uzavrené mužete použít pro vytvorení téles a ploch, ovšem nácrty otevrené mužete využít
pouze standardné pro vytvorení ploch. Je ovšem možné nácrt uzavrít nékterou z již existujících hran soucásti. Uzavrenost
nácrtu se pomérné špatné analyzuje, proto vždy kreslete nácrty spojené v jednotlivých koncových bodech.

15
Skica po opuštní skicáe

5. Souhrnná úloha tvorby skic
V minulých kapitolách jsme si popsali postupy vedoucí k vytvorení plné parametrického nácrtu, který je urcen pomocí
geometrických vazeb a rozmérových parametru. Jedná se o základní znalosti, které vám jako zacínajícím uživatelum postací k
vytvorení podkladových skic prvních modelu. Tato kapitola je urcitým souhrnem toho, co jsme si doposud vysvétlili a pokuste se
celý príklad proto správné zvládnout s prípadnými variantními zménami. Nácrt je zadán z duvodu jisté variantnosti zrcadlové
obrácený, z hlediska modelu to ovšem není nijak kritické.

Nartnutý prez budoucí souásti
Nácrty tužkou na papíre jsou casto totiž prvotní informací o tom, jak má soucást vypadat. Nakreslíte si jej napríklad na
dovolené, v práci, v metru a jsou casto nosnou myšlenkou budoucího výrobku. 3D modelování poskytuje daleko vétší variabilitu
a akceleraci rozvinutí téchto prvotních myšlenek. Spustíme tedy CATII a inicializujeme skicár. Pred vlastním zacátkem práce je
vhodné mít v panelu Sketch Tools inicializovánu minimálné volbu pro automatické generování geometrických vazeb.

Nastavení základních nástroj pro tvorbu nártu
Polotovar nácrtu mužete kreslit libovolné, ideálním stavem je když se približné proporcné podobá budoucímu prurezu v našem
prípadé hrídele. Osobné doporucuji napríklad udélat kolem nácrtu obdélník s maximálními rozméry a do néj nácrt doslova
nacmárat. Tento obdélník musíte samozrejmé dodatecné smazat, jinak se stane soucástí nácrtu.
16

Vygenerované, pípadn vytvoené geometrické vazby a definice osy
Pokud máte inicializovánu funkci pro automatické generování geometrických vazeb, aplikace generuje podle tolerancí jejich
finální stavy. Pokud je napríklad cára približné svislá, CATIA dosadí svislou vazbu a srovná cáru presné. Problém muže nastat v
prípadé, že se jedná napríklad o pozvolný úhel. Pak je nutné sklon cáry v nácrtu lehce prehnat a upravit jej úhlovou vazbou.
Pokud vznikne vazba v nežádoucím místé, musí být pomocí výmazu jejího symbolu smazána.
Pomérné zásadní význam má v našem nácrtu poloha osy, která je nakreslena pomocí príkazu Axis. Poloha osy vuci
souradnému systému není kritická, ale doporucuji osu hrídele proložit napríklad osou X. Pro prumér hrídele je samozrejmé
rozhodující vzdálenost osy od vlastního prurezu.

Definice prmr pomocí místní nabídky

17

Celkem béžnou chybou zacínajících uživatelu, která ovšem není kritická, je to, že si pri definici profilu pro tvorbu rotacních
soucástí neuvédomí možnost definice pruméru. Vétšina parametrických modeláru má standardné „na pravém tlacítku myši“
funkci, která funguje tak, že pokud zadáte lineární rozmér, máte možnost ješté vybrat, jestli se bude jednat o prumér nebo
polomér. Tato funkce je velmi užitecná a výrazné zjednodušuje práci.

Finální zelená (pln parametrická) skica
Jak bylo v našem seriálu již nékolikrát uvedeno, je CATIA hybridním modelárem. To znamená, že muže a dokáže pracovat s
nácrty s ruznou úrovní jejich geometrického urcení. Opét se držte v tomto prípadé, precizní definice všech geometrických prvku
pomocí rozmérových parametru a geometrických vazeb. Jinak se model muže vymknout pri prípadných modifikacích vaší
kontrole.

18
Skica pipravená k orotování
Po vytvorení nácrtu mužete lehce experimentovat a vyzkoušet si vytvorení rotacní soucásti pomocí príkazu Shaft, který je
dostupný v modulu pro modelování soucástí Part Design. Nemusíte samozrejmé moduly prepínat, stací pouze v pravém horním
panelu použít príkaz Exit workbench. Tím se moduly prepnou a mužete vytvorit hrídel z nácrtu pomocí príkazu Shaft. Príkaz Exit
workbench si hodné dobre zafixujte v paméti, je velmi casto používaným.

Finální model dutého hídele
Závérem bych rád uvedl jednu poznámku. Je pomérné nejednotný prístup pri vytvárení modelu hrídelu. Nékterí uživatelé
preferují skládání hrídelu z válcu a nékterí preferují rotaci. Nelze obecné ríct, co je efektivnéjší. Oba postupy mají své výhody i
nevýhody, ale méli by být vždy v týmu pokud možno sjednoceny.
6. Nástroje urené pro vytvoení geometrie souásti
pomocí skic
Pri tvorbé modelu soucástky postupujeme tak, že zacneme konstruovat základní prvek soucásti. Ten je definován ve vétšiné
prípadu nékterým z charakteristických tvaru soucásti. K tomuto prvku následné pripojujeme další konstrukcní prvky tvorící
jednotlivé detaily. Konstrukcní prvky mohou být vytváreny bud pomocí skic, nebo pomocí nástroju (zaoblení, zkosení apod.).
Doporucujeme vždy preferovat jednoúcelové nástroje pred skicami, pokud je to samozrejmé možné. Zjednodušujete tak nejen
tvorbu soucásti, ale soucasné usnadñujete svým kolegum prípadnou editaci soucásti. Objektový strom je navíc prehlednéjší.
Takto postupujeme až vznikne požadovaný model. Pro tvorbu modelu soucástí slouží modul Part Design. Lze do néj vstupovat
prímou volbou Part Design nebo použít volbu spušténí skicáre Sketcher.
Sled inností
Standardní sled cinností, nelze samozrejmé popsat 100% obecné. Obecný postup ovšem existuje a je vétšinou uživatelu
preferován. Jedná se o posloupnost ctyr dílcích cinností (kroku):
volba nácrtové roviny a orientace skici (modul skicár)
tvorba nácrtu a nakreslení skici (modul skicár)
doplnéní vazeb geometrie a zakótování skici (modul skicár)
vlastní vytvorení prvku (part modelár)
19
Jelikož cinnosti v prvních trech krocích jsou témér vždy shodné, ukážeme si celý postup u jednoho, casto používaného typu
geometrického prvku. Jedná se o soucást, která vznikne vysunutím nácrtu pomocí funkce Pad (výstupek). Tvorbu skici provedte
samostatné v rámci procvicování v modulu skicáre.

Tvorba vysunutého konstrukního prvku pomocí funkce Pad
Funkce Pad slouží k vytažení vybrané kontury (skici) a jejímu prictení k télesu. Vytahování kontur je možné nejenom ve sméru
normálovém ke skicovací roviné, ale i ve vámi definovaném sméru. Jestliže vytahujete geometrické elementy vytvorené pomocí
modulu pro vytvárení ploch, je nutné definovat smér vytažení kontury, protože zde není definovaný implicitní (defaultní) smér -
kontury nejsou tvoreny ve skicovacích rovinách.

Finální vysunutý prvek s objektovým stromem
20
Obecné lze ríci, že konstrukcní funkce, které využívají pro tvorbu konstrukcního prvku (soucásti) skic, se používají velmi
podobné. Základem pro práci je vždy cástecné, prípadné plné parametrický nácrt a ten je využit pro další tvorbu soucásti.
Funkce jsou obecné schopny využívat pro vytvárení konstrukcních prvku jednoho a více nácrtu.
Pro další ukázku jsme zvolili konstrukcní prvek pro vytvorení rotacní soucásti, prípadné její definované výsece. Príkaz Shaft
využívá pro svou cinnost zcela totožných postupu prípravy nácrtu jako príkaz Pad, jediné co musíte urcit navíc je osa rotované
soucásti. Opét muže být použita cástecné nebo zcela parametrická skica.
Kontura nemusí být v tomto prípadé uzavrená, ale pouze tehdy, lze-li ji uzavrít osou rotace. Jako konturu lze použít skicu nebo
rovinnou krivku. Použijete-li skicu, musí obsahovat jen jeden profil a osu rotace vytvorenou funkcí Axis. Použijete-li rovinnou
krivku, musíte dále vytvorit uživatelský souradný systém, který musí ležet v roviné krivky a jehož jedna osa je osou rotace.

Ukázka rotovaného konstrukního prvku vytvoeného funkcí Shaft
Dalším velmi casto používaným nástrojem využívajícím jako definicní geometrie nácrtu je vytvorení vybrání. Príkaz Pocket je
obdobou funkce pro vytvorení výstupku (Pad), ovšem pracuje jako množinový rozdíl, nikoli pripojení. Je jej tedy možné efektivné
využít pro tvorbu ruzných typu drážek a vybrání. Zde je vhodné zduraznit, že v této funkcnosti se aplikace výrazné odlišují,
nékteré využívají pro tvorbu vybrání klasického vysunutí nácrtu s množinovým odectením, naopak CATIA má tuto funkcnost
rešenu pomocí samostatného nástroje.
21

Vybrání vytvoené pomocí píkazu Pocket
Vytahování kontur je možné nejenom ve sméru normálovém k skicovací roviné, ale i ve vámi definovaném sméru. Jestliže
vytahujete geometrické elementy vytvorené pomocí modulu pro vytvárení ploch, je nutné definovat smér vytažení kontury,
protože zde není definovaný implicitní (default) smér - kontury nejsou tvoreny ve skicovacích rovinách.
7. Zaoblení, zkosení a ukos
Konstrukcní prvky patrí mezi nástroje výrazné urychlující tvorbu modelu. Obecné se jedná o nástroje, které nahrazují skicování
pomocí komplexnéjších postupu. Jejich funkcnost je založena na jednoduché vstupní definici geometrických charakteristik, pro
jejichž konstrukci je dále využita již existující geometrie soucásti.
Obecné lze v aplikacích postavených na parametrickém modelování využívat dvou základních typu téchto konstrukcních prvku
z výše uvedené kategorie:
Prvky pednastavené – jedná se napríklad o díru, zaoblení apod. Tyto funkce prezentují nejcastéji používané
geometrické modifikace soucástí používané v technické praxi.
Prvky uživatelské – jsou nástrojem pro zajišténí efektivní konstrukce pomocí prenosu geometrických prvku mezi
soucástmi. V praxi to znamená napríklad to, že vytvoríme drážku na hrídeli a tu pak muže kolega použit pro tvorbu své
soucásti napríklad plochého tvaru. Pro tvorbu uživatelských konstrukcních prvku se využívají speciální nástroje jejich
zvládnutí ovšem vyžaduje již výrazné vétší znalosti modelování.
Obecné platí pravidlo, že v objektovém stromu prvku, které tvorí soucást, by méli být umístény konstrukcní prvky až za
nacrtnutými. Konstrukce je pak daleko snadnéji modifikovatelná bez prípadného vzniku chybových hlášení o nemožnosti
provedení modifikace, prípadné o nutnosti smazat konstrukcní prvek.
Dalším pravidlem by mélo být preferování konstrukcních prvku pred nacrtnutými. Jednoduše rešeno, pokud lze vytvorit
geometrii pomocí konstrukcního prvku, nepoužívejte nacrtnutý.
Konstrukce zaoblení
Zaoblení dlouhou dobu patrilo k nejvíce diskutovaným konstrukcním prvkum. Obecné se jedná o nástroj, který dokáže v prípadé
složitých kombinací rádius výrazné provérit schopnosti modelovacího jádra CAD aplikace. CATIA patrí v této oblasti opravdu ke
špicce, obsahuje celou radu postupu jak definovat rádius a jak provádét jejich tvarování na soucásti. Pro zacátek si pouze
reknéme to, že pro definici rádius je nutné vybrat hrany urcené k tvorbé zaoblení.
22

Zadání defininích hran pro zaoblení
Funkcí Edge Fillet zaoblíte hranu nebo hrany. Mužete vybrat více hran najednou nebo vybrat plochu, na okrajích které vytvorí
zaoblení. Standardní pravidlo pro tvorbu kombinovaných rádiusu spocívá v nutnosti definovat napred vétší poloméry a poté
menší. Dodržením tohoto pravidla ušetríte hlášení o nemožnosti vytvorit rádius v nékterých složitéjších kombinacích.
Zaoblení jsou neoddélitelnou soucástí predevším odlitku a vstrikovaných dílu. Tyto soucásti prakticky v polotovarech nikdy
neobsahují ostré hrany a jsou zde preferovány rádiusy pred zkosenými hranami.

Finální vzhled zaoblení na souásti
Konstrukce zkosených hran
23
Zkosené hrany patrí k dalším prvkum, bez kterých se konstruktér pri své práci neobejde. Žádná hrana na soucásti, již z duvodu
bezpecnosti pri montáži by neméla zustat ostrou, pokud to není vyslovené technickou funkcností vyžadováno.

Definice zkosení na souásti
Funkcí Chamfer vytvoríte sražení hrany na vybraných hranách nebo kolem vybraných ploch télesa. Zkosené hrany vytváríme
obdobné jako rádiusy pomocí nástroje, který vychází pri jejich tvorbé ze zadání vstupních geometrických charakteristik. Zkosení
hran je vhodné opét realizovat až v závéru tvorby geometrie modelu, není to ovšem tak kritické jak tomu bylo u zaoblení.
Zkosení hran je ideální využívat prakticky u všech typu soucástí, jeho uplatnéní najdete u rotacních tvaru, stejné dobre jako u
plochých tvaru. Zkosení, obdobné jako zaoblení, muže být použito jako další operace na již existujícím konstrukcním prvku,
napríklad díre.

Finální vzhled zkosení na souásti
Konstrukce úkos
24
Úkosování ploch na soucástech patrí již ke složitéjším operacím, které využijí predevším návrhári odlitku, u kterých je nutné
vytvorit tvar stény tak, aby byla se dala soucást bez poškození snadno vyjmout z formy. Jedná se samozrejmé pouze o jednu z
možností, kde tuto funkci využít.
Pri vytvorení úkosu na ploše je nutné pomérné striktné dodržet postup definice modifikace plochy. V první fázi je nutné zadat
hranu, od které se úkos vytvárí, v druhé fází je nutné definovat smérový vektor úkosu, prípadné zménit jeho orientaci a teprve
pak, mužeme vytvorit vlastní úkos.

Defininí hrana a smr úkosu
Funkcí Draft Angle vytvoríte úkos na vybraných plochách télesa. Použití této funkce ovšem doporucujeme pouze zkušenéjším
uživatelum, predevším z duvodu pomérné složitého zadávání vstupních parametru. Obecné lze tuto funkci nahradit u
jednodušších tvaru pomocí zmény nacrtnutého geometrického prvku.

Zúkosovaná plocha na souásti
8. Díry
25
Funkce pro tvorbu dér patrí k základnímu vybavení každé 3D aplikace pro technické navrhování. Jsou soustredény nejcastéji do
jediného nástroje, pomocí kterého lze definovat nejen geometrii vytvárené díry, ale také její umísténí, prípadné závit.
Funkcí Hole vytvoríte díru do télesa. Tato funkce umožñuje rychle vytváret kruhové otvory ruzných typu vcetné závitu v téchto
otvorech a zahloubení pro hlavy šroubu. Všechny parametry otvoru se definují na kartách Extension, Type a Thread Definition.

Nárt pro umístní díry
Chcete-li díru na tlese pesn umístit máte k dispozici nkolik možností:
Oznacíte-li pred aktivací funkce Hole plochu, na které chceme umístit otvor a dále pak hrany od kterých chceme
definovat polohu stredu otvoru budou mezi stredem otvoru a vybranými hranami vytvoreny kóty, pomocí kterých lze
definovat presné polohu stredu otvoru.
Oznacíte-li pred aktivací funkce Hole plochu, na které chceme umístit otvor a dále pak rotacní plochu, bude osa otvoru
sesouhlasena s osou rotace rotacní plochy.
Oznacíte-li pred aktivací funkce Hole kruhovou plochu, bude osa otvoru sesouhlasena s osou rotace rotacní plochy.
26

Definice tvaru a rozmr díry
Zacínajícím uživatelum doporucujeme využít pro definici polohy díry pozicního nácrtu. Tato metoda je obecné složitéjší, ale lze ji
využít prakticky ve všech prípadech bez ohledu na geometrii soucásti. Pri vrtání díry urcíte její polohu (Positioning Sketch) až pri
tvorbé samotné díry. Vyvolejte funkci pro tvorbu díry Hole a podle obrázku vyberte sténu (Select a face or a plane) do které
chcete díru vytvorit. CATIA vám nabídne dialogový panel, ve kterém je možné nastavit celou radu parametru budoucí díry. Témi
nejduležitéjšími je tvar díry, definice její polohy, prípadné typ závitu:
Simple - válcová díra
Tapered - kónická (kuželová) díra
Counterbored - díra s válcovým osazením
Countersunk - díra s kuželovým osazením
Counterdrilled - díra s válcovým osazením a kuželovým prechodem
Thread Definition - definice parametru závitu
27

Dialogový panel pro tvorbu díry (záložka pro závity)
Pro umísténí díry pomocí pozicního nácrtu nejprve v panelu Hole Definition provedte nastavení díry, na karté Extension
nastavte hloubku, rozmér a umísténí díry (Positioning Sketch) na karté Type typ díry. V prípadé závitové díry na karté Thread
Definition provedte nastavení závitu.

Finální díra umístná na souásti
Díra je vytvorena na soucásti po potvrzení vstupních parametru. Ty lze samozrejmé díky komplexnosti nástroje modifikovat
prostrednictvím objektového stromu. Nemusíte se tak obávat toho, že budete muset zadávat vstupní parametry v prípadé jejich
nesprávného zadání znovu.
28
9. Sestavy
Sestavy jsou neodmyslitelnou soucástí koncepce navrhování pomocí 3D aplikací. Ve své podstaté se jedná ve vétšiné prípadu
také o prvotní podobu návrhu, na kterém lze napríklad prezentovat funkcnost nového výrobku, nebo provérit jeho technické
parametry.
Sestavy ve 3D aplikacích jsou koncipovány jako soubory obsahující predevším základní vazební specifikace jednotlivých dílu.
To je nutné si uvédomit vždy, pokud chcete sestavu vytváret. Vlastní soubor sestavy je pouze sjednocujícím datovým
souborem, který obsahuje externí vazby na jednotlivé soucásti. Zjednodušené receno, není možné prenášet soubor sestavy bez
souboru soucástí v sestavé obsažených.
Rád bych zduraznil, že pro zacínající uživatele je nejvýhodnéjší všechny soubory projektu zahrnout do jediného adresáre. Proto
je vhodné predem pripravit adresár projektu, do kterého budete postupné v první radé umístovat soubory soucástí a v zápétí
soubor sestavy. Neuváženým premísténím sestavy rozložené v adresárové strukture muže dojít ke ztráté jednotlivých dílu.

Dialogový panel pro vložení existující komponenty
CATIA obsahuje celou radu funkcí pro skládání sestavy. My se pokusíme v dnešním díle našeho seriálu vysvétlit ty
nejzákladnéjší, které vám umožní jednoduše zacít s modelováním sestav.
Vložení existující soucásti
V prvním kroku oznacte položku (modré zvýraznéní) existujícího produktu v datovém stromu (Cvicná). Pokud se jmenuje výchoz
produkt jinak, mužete tento název ponechat, prípadné jej upravit pomocí pravého tlacítka myši. Dále aktivujte funkci Existing
Component a v zobrazené strukture souboru a adresáru vyhledejte požadovaný komponent. Pripomínám to, že je dobré mít
vše umísténo v jediném adresári, pokud jste zacátecníci.
Po výbéru komponentu volbu potvrdte (Otevrít). Soucást se objeví v pracovní ploše a jeho název v datovém stromé. Je
standardné vložena do pracovního prostoru, podle své orientace v puvodním souradném systému. Zména její polohy je
samozrejmé možná, ale pravidlem u první soucásti v sestavé je její pevné ukotvení vuci souradnému systému sestavy.
29

Vložená komponenta do pracovního prostoru
Vložení existující souásti se zmnou její orientace
Funkcí Existing Component With Positioning vložíte komponent do aktuálního produktu (sestavy). Pri vkládání je mezi
stávajícími komponenty a vkládaným komponentem možné vytvorit rychlé pozicní vazby (Quick Constraints). Tyto vazby mají
pouze význam pozicní, nejsou identické s vazbami montážními, které jsou pro sestavu stéžejní.
V prvním kroku oznacte položku existujícího produktu v datovém stromu (Cvicná). Poté aktivujte funkci Existing Component
With Positioning a v zobrazeném panelu vyhledejte požadovaný komponent.

Panel pro výbr komponentu
30
Po výbéru komponentu volbu potvrdte (Otevrít). Geometrie se objeví v produktu, jeho název v datovém stromé a zobrazí se
panel Smart Move. Vyberte rychlou vazbu (Quick Constraint) plošný kontakt (Surface contact) a vyberte nejdríve plochu
vkládaného komponentu a poté plochu již vloženého komponentu. Vzor vidíte na obrázku.

Panel manipulace s tvorbou rychlých vazeb
Nyní mužete pomocí zelených šipek vazbu ovládat, v našem prípadé ménit zrcadlové stranu umísténí (vyzkoušejte si!). Mezi
polohami je možné podle požadavku cyklovat a upravit tak finální polohu soucásti.

Rychlá vazba ped dokonením
31
Nakonec funkci Existing Component With Positioning dokoncete (OK). Tento postup je vhodný predevším v prípadé, že chcete
sestavu poskládat náhledové bez vzniku fyzických 3D vazeb zobrazených v objektovém stromu. Zacínajícím uživatelum tento
postup príliš nedoporucuji, je výhodnéjší nacíst pár soucástí do sestavy a ty pak svázat pomocí montážních vazeb. Cílem je
samozrejmé fixovat nejcastéji všechny stupné volnosti (3 obousmérné translace, 3 obousmérné rotace).

Vložený komponent s umístním
Postup se také dá nazvat jako hrubé poskládání geometrie sestavy. Negenerují se pri tom žádné montážní vazby, pouze se
méní orientace soucástí. Soucástmi mužete posouvat libovolné v prostoru pomocí funkce Manipulation. Ta obsahuje nékolik
tlacítek pro zménu polohy vybraného objektu v prostoru.
Montážní vazby souástí v panelu nástroj Constraints
Nyní to nejduležitéjší. Po vložení soucástí do sestavy je nutné urcit jejich montážní vazby. Predstavte si napríklad šroub, který
musíte vsunout do díry a z druhé strany zajistit maticí. Montážní vazby jsou základním nástrojem každého konstruktéra, který
chce vytvorit ze sady samostatných soucástí model budoucího výrobku. Vazby definují nejen vzájemnou polohu soucástí, ale
také jejich prípadné pohybové vlastnosti. Vzhledem k jejich významu je nutné považovat správné pochopení a zvládnutí vazeb
za naprostý základ modelování sestav.
Po nactení, respektive vytvorení soucástí v režimu sestavy je nutné tyto prvky vzájemné provázat a tím vytvorit výsledný tvar
sestavy. Tímto provázáním dochází k postupnému odebírání stupñu volnosti jednotlivých komponentu. Jednotlivé funkce pro
tvorbu montážních vazeb jsou usporádány v panelu Constraints.

Metodika definice montážních vazeb v "modrém" aktivním produktu
32
Zacínající uživatele jisté zaskocí to, že vytvorená vazba ihned nezméní pozici vazebných soucástí. Pro zménu pozice je nutné,
nejlépe v objektovém stromu sestavy, aktivovat na príslušné vazbé pravým tlacítkem myši funkci Update. Tato definice zméní
graficky znázornénou vazební podmínku na skutecnou úpravu polohy soucásti.

Pi vytváení montážních vazeb je teba respektovat následující pravidla:
Montážní vazby lze vytváret pouze mezi komponenty aktivního komponentu
Montážní vazby nelze definovat mezi geometrickými elementy stejného komponentu
Montážní vazby nelze aplikovat mezi dvéma komponenty nacházejícími se v jedné podsestavé, jestliže tato
podsestava není v aktivním komponenté
Vazba nemuže být aplikována protože Product K nepatrí do aktivního komponentu Product B. Pro definici vazby by
musel být aktivní Product A.
Vazba nemuže být definována, protože Product E a Product F nepatrí do aktivního komponentu. Aby mohla být
vazba definována musel by být aktivní Product D.
Vazba muže být aplikována, protože Product C patrí do aktivního komponentu Product B a Product E patrí do
Productu D, který patrí do aktivního komponentu Product B.

Symboly montážních vazeb
Pri tvorbé sestav musíte výraznou pozornost vénovat predevším pozici aktivního objektu. Pokud nebude pri skládání sestavy
oznacen jako modrý príslušný objekt sestavy nebude možné vytváret vazební podmínky. Komponent zaktivujeme (napr. pro
úpravy) dvojitým kliknutím a bude oznacen modrou barvou. Komponent vybereme jedním kliknutím a je oznacen barvou
oranžovou.
33

Aktivovaný a vybraný komponent v datovém stromu
Constraints Analysis - analýza vazeb
Funkce Constraints Analysis poskytuje analýzu všech vazeb definovaných v produktu. Analýzu aktivujte položkou Constraints...
z roletové nabídky Analyze. Po vyvolání funkce Constraints Analysis se objeví dialogové okno, které popisuje veškeré
vlastnosti vazeb. Pokud pocet nékteré z vlastností není nulový, objeví se príslušná záložka, která obsahuje názvy daných
vazeb.
Velmi duležitou položkou v dialogovém panelu je ovšem záložka Degrese of Freedom. Ta umožñuje informovat uživatele o
poctech stupñu volnosti, které jsou ješté k dispozici u konkrétní soucásti v sestavé. Nezapomeñte ovšem na to, že musí být
vždy první soucást v sestavé pro korektní analýzu zajišténa pomocí pevné vazby Fix Component (symbol kotvy). Zásadné !!!
používejte vazbu Fix Component vždy pouze u jediné soucásti.

Panel Constraints Analysis
34
10. Výkresová dokumentace
Výkresová dokumentace má i v dobé vyspélých 3D systému nezastupitelnou úlohu. Postupy tvorby pohledu a rezu jsou
samozrejmé jiné, ale podstata výstupu je neustále spojena s cisté provedeným výkresem z hlediska standardu a norem.
Dnešní cást našeho seriálu vénovaného navrhování v aplikaci CATIA vénujeme „konstruktérské klasice“, tvorbé výkresové
dokumentace. Rád bych zde predem zduraznil predevším to, že se jedná o oblast, která je s nástupem 3D modelování trošku
opomíjená, ale je nutné si uvédomit, že výkresy, zustávají i v dobé špickových postupu stále nezastupitelným výstupem pro
výrobu.
Proto je dobré vždy i pri studiu 3D aplikace vénovat jistý cas seznámení se s postupy tvorby výkresové dokumentace, která je
asociována z modely soucástí a sestav. Existují samozrejmé i oblasti, kde jsou 3D data prímo využívána pro prípravu
technologie výroby, ale i zde se ve vétšiné prípadu vytvárí výkresová dokumentace.
Základní rozdíl v klasických 2D prístupech a v nových 3D prístupech k tvorbé výkresové dokumentace spocívá predevším v
tom, že u nových postupu není nutné vytváret pohledy a rezy. Ty jsou odvozeny asociativné (provázané) prímo z modelu. Jedná
se o velmi efektivní postup, který výrazné zrychluje práci, na druhou stranu se musíme oprostit, nékterých postupu, které slouží
napríklad pro tvorbu názorných zobrazení. Veškerá 2D geometrie vychází vždy ze skutecného modelu, který je modelován na
jmenovité rozméry.
Pro úplné zacátecníky doporucuji v první radé nastudovat aktuální normy a standardy pro tvorbu výkresové dokumentace
napríklad z ucebnice Technického kreslení.
Píprava prostedí výkresu (formát, rámeek, popisové pole).
Nyní si prakticky vyzkoušíte jeden ze zpusobu prípravy prostredí pro tvorbu výkresu. Postup si detailné popíšeme, protože
obsahuje velké množství funkcí, které je nutné pri tvorbé výkresu využít. Spustte Start > Mechanical Design > Drafting a
otevrete soubor výkresu. Ten je vytváren pomocí samostatného aplikacního modulu.

Aktivace prostedí pro tvorbu výkresu
V panelu New Drawing je nutno nastavit standard (normu) nového výkresu, formát listu a umísténí na výšku nebo na šírku.
Zvolte Standard ISO, Sheet Style A2 ISO a Landscape. Mužete samozrejmé zvolit i jiný formát, prípadné jinou výkresovou
normu.
35

Nastavení nového výkresu
Nastavení potvrdte OK. Dojde k otevrení nového souboru s požadovaným nastavením. V pracovní ploše se vám zobrazí
orámovaný výkresový list. Standardné budeme v tuto chvíli uvažovat pouze s výkresem s jediným listem. S tím vystacíte
pomérné dlouho, vždy lze více listu nahradit více samostatnými soubory s logickým pojmenováním.

Nový soubor výkresu
36
Na novém listu Sheet 1 je nyní možné upravit vlastnosti (Properties). Aktivaci provedte obvyklým zpusobem pres pravé tlacítko
myši v datovém stromé výkresu. V zobrazeném panelu vypnéte polícko Display (zobrazení hranice listu).

Vypnutí hranice listu
Potvrdte OK, a získáte tak potrebnou prázdnou plochu výkresu bez rámce.

istý list formátu A2 pipravený pro práci
Nyní je treba do listu vložit rámecek s popisovým polem. I když jsou popisová pole cástecné normalizovaná, každá organizace
používá specifický typ. Velice jednoduchým zpusobem jak vytvorit svoji šablonu je využít rámecek s popisovým polem z
AutoCADu, který jste uložili do souboru ve formátu *.dxf. Pro naši úlohu zde najdete soubor A3.dxf - rámecek A3 s popisovým
polem, který používáme u nás. Stáhnéte si jej na disk a otevrete (File > Open).
37

Otevený souboru A3.dxf
Nyní potrebujete zobrazený rámecek s popisovým polem prenést ze souboru A3.dxf do výkresu. Nejprve v datovém stromé v
souboru A3.dxf vyberte položku Main View (pravým tlacítkem) a zkopírujte ji do schránky (Copy).

Kopírování šablony pes schránku
Prejdéte do výkresu (Windows > Drawing) a v datovém stromu rámecek s razítkem vložte do požadovaného listu (Sheet >
Paste). Použijte opét pravé tlacítko myši
38

Vložení do výkresu
Rámecek s popisovým polem se objeví v listu Sheet 1.

Rámeek s popisovým polem v listu
Nyní v rozvinutém datovém stromé v úpravé vlastností (Sheet > Main View > Properties) vypnéte na karté View viditelnost
hranice (Display View Frame).
39

Panel vlastností rámeku s popisovým polem
Potvdte zménu vlastností (OK) dále funkcí Fit All In zvétšete šablonu do celého okna a nakonec zavrete soubor A3.dxf,
nebudete ho už potrebovat.

Tím je prostedí pro tvorbu výkresu pipraveno
Generování a úprava pohledu, rezu, detailu…
V druhé fázi tvorby výkresu již budeme pracovat soucasné s 3D modelem a ten budeme využívat pro tvorbu pohledu a rezu. 3D
model je nutné mít samozrejmé predem vymodelován, ale jsou možné jeho prípadné dodatecné úpravy. Veškeré modifikace
tvaru modelu se promítají automaticky do výkresových pohledu.
40
Otevrete soubor s modelem soucásti (*.CATPart, *.CATProduct), ze které bude výkres odvozen. Pokud nemáte vlastní model,
použijte cvicný soubor Rameno.

Model ramena
Dále budete do pripraveného prostredí výkresu vkládat jednotlivé pohledy, rezy a detaily. Zacnéte vložením nárysu. Aktivujte
funkci Front View , prepnéte se do souboru soucásti (Windows > … nebo rychleji Ctrl+F6) a vyberte promítací rovinu
vkládaného pohledu.

Výbr promítací roviny
Po výbéru roviny se automaticky vrátíte do výkresu, kde provedete dokoncení nastavení nárysu pomocí orientacní ružice.
Jakmile vám orientace pohledu bude vyhovovat, kliknéte myší do plochy pro ukoncení funkce.
41

Orientaní ržice pohledu
Funkcí Fit All In zvétšete rámecek a uchopením a tažením rámecku pohledu (View Frame) presuñte pohled do požadované
polohy.

Vložený pohled Front View
Pokracujte vložením ortogonálního odvozeného pohledu Projection View . Funkci aktivujte, prejedte myší pres nárys a vyberte
vhodný pohled. Vyberte pudorys.
42
11. Kontrola kolize souástí

Tvorba sestav pomocí nezávislých soucástí poskytuje uživateli celou radu dalších možností polohových, pohybových, prípadné
kontaktních analýz. Jednou se základních je kontrola kolizních stavu, které poskytují základní informace o prípadných
problémech.
Parametrické modelování soucástí patrí mezi efektivní metody pocítacového navrhování. Samozrejmé, že nový výrobek není
tvoren pouze jedinou soucástí, ale sestavením celé rady normalizovaných a nenormalizovaných soucástí. Výsledné sestavení
nového zarízení muže být analyzováno, názorné rozloženo v podobé scény a vykresleno. CATIA navíc obsahuje velmi výkonné
nástroje pro týmovou spolupráci na projektu s prípadnou možností vzdálené výmény dat pomocí síté Internet.

Píkaz Clash
Panel nástroju Check Clash slouží pro stanovení kolizí (Clash), kontaktu (Contact) a vulí (Clearance) v produktu. Je možné jej
aktivovat položkou Clash... z roletové nabídky Analyze. Príkaz obecné slouží ke kontrole kolizí mezi soucástmi v sestavé nebo v
souboru kombinované soucásti. Analyzují pozici vybraných soucástí a vrací informaci o všech nalezených kolizích. Kolizní
soucásti je možné vykreslit jako samostatné téleso.

Inicializace a výbr voleb analýzy
43
Vytvorte nebo otevrete sestavu minimálné se dvéma soucástmi a prejmenujte ji na Cvicna (pravým tlacítkem myši +
Properties). V našem prípadé použijeme sestavu soucástí Prícník, Šroub a Rameno, které patrí do sestavy Stahovacího
prípravku. Aktivujte panel Check Clash a v položce Type aktivujte detekci kolízí, kontaktu a vulí (Clearance + Contact + Clash).
V polícku vpravo zadejte požadovanou vuli, zvolíme napr 0,5 mm.

Analýza kolizí a její výsledek
Nyní spustte detekci volbou Apply. V prípadé , že je detekována kolize, kontakt nebo vule, objeví se hlášení v dialogovém okné
(Check Clash) a v geometrickém prostoru jsou vyznaceny konturou. Ješte pred dokoncením funkce je možné prohlížet
jednotlivé kolize, kontakty a vule v okné Preview.
Souásti vytvoené v CATII


Nékteré z produktu firmy Evektor, spol. s.r.o

CATIA Verze 5... nezávislá na platform – b ží voliteln na Windows NT resp. 2000 nebo UNIX, t ží z intuitivního a uživatelsky p íjemného prost edí na standardu ovládání Windows, lze ozna it jako SW „Easy to use“ a „Easy to learn“, jako CATIA V4 pln modulární a pružn škálovatelný produkt, systém pln respektující firemní know-how, výrobní parametry, oborové normy atp., sestavov /assembly/ orientovaný produkt, který p ináší inovované modelá ské prost edí pro modelování sou ástí a generování výkres , disponuje nástroji k modelování ploch až po jejich vyhlazování a rendering, poskytuje nástroje pro pevnostní analýzy (aplikace jak na sou ást tak celou sestavu), podporuje tvorbu digitálního prototypu /DMU: Digital Mock-Up/, taktéž umož uje jeho prohlížení v etn analýzy a simulace, obousm rná komunikace s CATIA V4 je (ukládá modely ve formátu V4 a na ítá z V4), nabízí pro uživatele verze V4 plynulý a p irozený p echod /migraci/ do verze V5, podporuje standardní neutrální formáty pro vým nu dat mezi r znými CAD systémy. Soubor ešení aplikace CATIA V5 nabízí unikátní ešení pro integrované procesy návrhu a vývoje produktu jakož i nástroje ur ené k optimalizaci týmové práce. Jeho otev ená architektura umož uje zákazník m budovat ešení pro digitální definici a simulaci 3D výrobk . V oblasti propojení tvorby návrhu, modelování geometrie a tvaru produktu je tak ve smyslu konkurenceschopnosti v i jiným CAD systém m skv lým produktem. Dostate né ešení však poskytuje i zákazník m, kte í jsou zam ení na vývoj 2D model a sestav. Pro p echod takovýchto zákazník na kompletní technické zpracování v oblasti 3D je CATIA V5 špi kové ešení. Systém V5 pln pokrývá celý proces od návrhu ur ení prvotní koncepce a up es ování výrobku, samoz ejm nabízí i integrovanou analýzu a nástroje pro p ípravu výroby (NC programování). Do systému byly implementovány katalogy standardních sou ástí (s p ednapln ným stavem a možností postupného rozši ování), nástroje ke kompletnímu návrhu plechových sou ástí, strukturálnímu navrhování, nástroje ke správ velkých sestav a správy kusovníku. Produkt DMU Navigator nabízí oproti CATIA V4 nové konferen ní možnosti (vzdálené konzultace technik ), automatické montážní dráhy nástroj , automatické definice kinematiky a podporu zobrazování složeného 2D CAD dokumentu. Integrace systému CATIA V5 a produktu ENOVIA VPM vybavuje uživatele možností podpory konfigurovaných digitálních proces modelování pomocí produktu ENOVIA. Pracovní prost edí aplikace CATIA CATIA V5 prod lala zcela zásadní modernizaci, jedná se prakticky o zcela novou adu produkt firmy Dassault Systèmes (IBM) pro komplexní navrhování. Proti tvrté verzi produktu CATIA byl sou asn zcela p epracován uživatelský interface, který je výrazn intuitivn jší a bližší uživatel m Microsoft Windows.

Základní vzhled pracovního prost edí CATIA V5

2

CATIA V5 je koncipována jako modulární systém, který obsahuje celou adu samostatných nástroj pro ešení jednotlivých inženýrských problém . Podle úrovn licence lze pak tyto nástroje využívat p i práci. Výhodou je plná integrace t chto nástroj v jednotném uživatelském prost edí a jejich snadná inicializace prost ednictvím roletové nabídky. Mezi jednotlivými pracovními plochami (moduly) lze jednoduše v pr b hu ešeného problému p echázet.

Inicializace modul CATIA V5 Koncepce tvorby projektu CATIA V5 je hybridní modelá , což znamená, že kombinuje v jednom modelu jak plošné (surface) tak i objemové (solid) elementy. Práv tato volnost p i výb ru modelá ských technik a možnost je kdykoliv kombinovat, iní CATIA tak silným systémem. Velkou výhodou je také možnost nepovinné parametrizace. Díky tomu se konstruktér m že rozhodnout jestli díl zparametrizuje a využije tím výhod parametrických modifikací, nebo bude provád t zm ny prost ednictvím modifikací jednotlivých element . Všechny moduly a modelá ské techniky jsou integrovány, takže zm ny jednotlivých model i element se okamžit projeví i na souvisejících dílech. Samoz ejmostí je podpora tvorby digitálního prototypu (Digital Mock-Up) a soub žného konstruování (Concurent Engineering).

Projekt je popsán stromem specifikací (klávesa F3)

3

Veškeré vytvá ené prvky a objekty jsou pr b žn zobrazovány stromem specifikací. Ten popisuje nejen postup jakým je daný objekt vytvo en, ale popisuje i jeho umíst ní v rozsáhlejším systému, nap íklad v sestav . In Work Object Voln p eloženo „prvek na kterém práv provádíte úpravy“. Implicitn je tímto objektem poslední vytvo ený prvek zobrazený ve stromu specifikací. Následující vytvá ené prvky jsou umis ovány ihned za pracovní objekt. Pracovní prvek je zobrazen jako podtržený. Pokud pot ebujete zm nit aktivní pracovní objekt, provedete to jednoduše pomocí myši.

P epnutí pracovního prvku

2. Natavení pohledu
Základním nástrojem pro práci v jakémkoli software vystav ném na principech 3D modelování je možnost libovolného nastavení prostorového pohledu na sou ást. V aplikaci CATIA je tímto nástrojem, mimo jiné, ikona kompasu. Pohyb a zm na pohledu v jakékoli 3D aplikaci je vždy složitým o íškem. Vývojá i aplikací využívajících 3D modelování eší tento problém ale v posledních letech obdobn . Lze prakticky využívat bu prost edk integrovaných p ímo v aplikaci, nebo prost edk svázaných s nasazením speciálního hardware (nap íklad SpaceMouse). Základním nástrojem v CATII je kompas, který je standardn umíst n v pravém horním rohu pracovní plochy.

4

hrany nebo o roviny. 5 .Kompas je zobrazen v každé pracovní ploše Kompas je nástrojem. známé z jiných aplikací pro 3D modelování jako posun a rotace. Umož uje tedy libovoln posouvat a otá et pohledy na zobrazenou sou ást. p edevším p i jeho ízení. Sv j význam mají prakticky všechny geometrické prvky zobrazené ikony. a už se jedná o body. Otá ení kompasem kolem bodu a v rovin P i seznámení se s funk nostmi nástroje kompasu v nujte p edevším d kladnou pozornost výb ru jednotlivých funk ních prvk . který v sob integruje funk nosti. Použití kompasu vyžaduje ur itý cvik.

Tato funkce se používá p evážn p i konstrukci obecn umíst ných prostorových k ivek. Pro za ínající uživatele je ikona kompasu ovšem nejsnadn jší cestou jak se rychle v úprav pohled na sou ásti rychle zorientovat. p ípadn rovinách. Sou ást pak m žete nato it. Nemá p i standardní práci se sou ástmi kritický význam. Pro ob tyto funkce existují v CATII i samostatné nezávislé funkce. Lze samoz ejm provád t i zcela volnou rotaci kolem bodu. 6 . nap íklad p i modelování ploch. Nastavení ortogonálních pohled pomocí kompasu Kompas má je primárn ur en pro ízení pohledu na sou ást. Tato funk nost je aktivována p i p etažení ikony kompasu za jeho ervený bod a jeho p ichycení na libovolném prvku sou ásti. Naopak si práci s modelem m žete po ádn zkomplikovat práv díky zm n umíst ní sou ásti v i globálním rovinám.Posun kompasem v ose nebo v rovin Pomocí kompasu m žete provád t libovolnou rotaci nebo posun objekt v jednotlivých osách. p ípadn posunout libovoln v i sou adnému systému. Praktická rada: Fyzické p esouvání objekt pomocí kompasu nikdy neprovád jte. Jeho sekundární funkcí je možnost fyzického nato ení libovolného objektu v i sou adným rovinám.

B žn jší postup inicializace skicá e p ímo v Part Designu.Fyzické zm ny polohy sou ásti neprovád jte 3. Tento postup se používá nap íklad v p ípadech kdy je nutné p ipravit ná rty p edem. První. ten využijete p i tvorb obecných skic nap íklad i bez jejich cílového ur ení. druhou je pak možnost tvorby sou ástí pomocí parametrických ná rt . je p ímé spušt ní skicá e z nabídky start. 7 . Inicializace dokumentu vytvá eného ve skicá i Skicá lze inicializovat dv ma základními postupy. Tento postup je snadn jší a intuitivn jší i pro za ínajícího uživatele. Základním nástrojem pro tvorbu ná rt v CATII je skicá obsahující všechny pot ebné funkce pro tvorbu skic s ur itou úrovní parametrizace. První možností je využití p ednastavených konstruk ních prvk . nap íklad p i modelování ploch. Sketcher (skicá ) Základní p ístupy k modelování sou ástí lze rozd lit do dvou základních oblastí.

nej ast ji 2D ar. Stupe geometrického ur ení je závislý zcela na uživateli. Ná rt se skládá z geometrických prvk a je ízen vazbami a kótami 8 . Plná parametrizace ná rt navíc usnad uje dodate né modifikace ná rt a zaru uje jeho „zcela pr hledné“ tvarové zm ny. ale tém vždy skon í tvarové modifikace na plné parametrizaci. které mohou být áste n nebo pln ur eny pomocí rozm rových a geometrických vazeb. v pr b hu modelování sou ástí.Inicializace ná rtu p ímo v pr b hu modelování sou ásti Ná rt (skica) je skupinou.

p ípadn do p edem p ipravených pomocných rovin. která z možností je efektivn jší. Nelze jednozna n íci. na rovinných plochách sou ástí.Základní nástroje pro tvorbu ná rt Ná rty lze umís ovat bu do globálních rovin. Další tvorba ná rt již probíhá v rovinách ur ených geometrií sou ásti. jedná se p edevším o v c zkušeností a priorit daného uživatele. 9 . Obecn se prvotní ná rt p evážn umís uje do globálních rovin.

To vede ovšem k zbyte ným komplikacím jak v prvotní parametrizaci. Vytvo ení sou ásti pomocí p íkazu Pad z ná rtu 10 . tak v následné úprav ná rtu. ada za ínajících uživatel se snaží v jediném ná rtu zachytit maximáln tvar budoucí sou ásti.Ná rt se skládá z geometrických prvk a je ízen vazbami a kótami Správn vytvo ený ná rt by nem l být p íliš geometricky složitý. Složité a komplikované ná rty lze mnohdy nahradit skupinou jednodušších a snadno modifikovatelných geometrických skupin.

Parametrické kóty a geometrické vazby Definice geometrických vazeb Geometrické vazby a parametrické kóty jsou základním prost edkem pro definici geometrie ná rtu a tím i budoucí sou ásti. Tou vytvo íte modifikovatelné rozm rové vazby okótováním element zadáním jednoho nebo dvou element mezi kterými chcete vytvo it kótu. P edem bych rád upozornil naše tená e. Skica neboli ná rt je skupinou objekt . Obecn dáváme p ednost geometrickým vazbám proti kótám. Obecn budeme používat v následující kapitole zcela b žnou terminologii. Další skupina funkcí v panelu slouží k ur ení velikosti (kótování) element . pomocí kterých m žete definovat vzájemné geometrické vazby mezi dv ma elementy. Vytvo enou vazbu vymažete nejsnadn ji pomocí místní nabídky aktivované pomocí klepnutí na pravém tla ítku myši v oblasti p íslušného symbolu geometrické vazby. které jsou popsány pomocí geometrických vazeb a rozm rových parametr (kót). Tyto elementy musíte vybrat ješt p ed aktivací funkce. Podotkn me pouze. Ukázková definice te né vazby Definice parametrických kót a diagnostika Rozm rové parametry. Znalost této problematiky je jak se íká principiální. p ípadn pomocí ukazatele myši a klávesy CTRL. že nemá smysl u za ínajících uživatel p íliš uvažovat o modelování pomocí hybridní geometrie. jinak nazvané také jako parametrické kóty vytvá íme pomocí funkce Constraint.4. To znamená. Po výb ru element m žete p ed zadáním polohy kóty vyvolat stiskem pravého místní nabídku s n kterými dalšími možnostmi tvorby kóty. Vlastní geometrickou vazbu definujete v okn funkce Constraint Definition zaškrtnutím p íslušného polí ka. Funkcí Constraints Defined in Dialog Box vytvo íte geometrické vazby mezi dv ma vybranými elementy. Jisté rozdíly v pojmenování jsou v aplikacích a p ekladech pom rn b žné. Lze tak nap íklad p epnout nastavení mezi horizontální a šikmou kótou. že finální sou ást by m la obsahovat pouze prvky kompletn ur ené a to a pomocí geometrických vazeb. tak pomocí rozm rových parametrických kót. V nástrojovém panelu Constraint naleznete funkce. 11 . Po výb ru element m žete p ed zadáním polohy kóty vyvolat stiskem pravého tla ítka lištu s n kterými dalšími možnostmi vlastností kóty. že více objekt m žete vybrat pomocí výb rového okna. Ná rty jsou pak jednodušší a p ehledn jší.

Pokud jsou elementy skici polohov . pokud je prvotní a je využit pro modelování nezávislé sou ásti. Ukázkový p íklad Ukázkový p íklad je ur en všem. 12 . Geometrie ná rt a tím model je pak výrazn pr hledn jší a výhodn jší v týmové spolupráci. pokud se chcete vyvarovat hybridním model m. Zelená p i tom definuje. Ná rt je tvo en pouze z úse ek a oblouk .Definice rozm rových vazeb Funkce Diagnostics je standardn zapnuta a umož uje kontrolu polohové. kte í si cht jí vyzkoušet vytvo ení pln geometricky ur ené skici. To znamená. Ze cvi ných d vod doporu uji rovinu XY. stejn jako v nástroji pro modelování sou ástí. Naše doporu ení všem za ínajícím se dá shrnout do triviální pou ky „v jednoduchosti je síla“. p i které je ná rt složit jší prezentován pomocí n kolika jednodušších. u kterých mohou vznikat p i modifikacích nekontrolovatelné zm ny. je prakticky libovolná. tvarové a rozm rové úplnosti skici. že je geometrický prvek pln ur en a nelze jej dále voln modifikovat bez p ímého zásahu do geometrické vazby nebo kóty. které jsou umíst ny ve zvolené ná rtové rovin . P i základním nastavení se barva zm ní na zelenou. že byste m li vždy minimalizovat složitost ná rt a rad ji preferovat konstrukci. zm ní se jejich barevné podání. Pozice a orientace ná rtu. Zelená by m la tedy být každá skica. Skicu lze tedy umístit do libovolné ná rtové roviny. tvarov i rozm rov zcela ur eny. Zadání p íklad (pom rové rozm ry) Geometrie našeho ná rtu je m že být vytvo ena ve skicá i. která bude dále využita nap íklad pro vytvo ení modelu sou ásti.

Start skicá e Po startu skicá e je možné geometrii ná rtu kreslit pouze p ibližn . Veškerou p esnost dodají ná rtu geometrické vazby a parametrické kóty. asem. u kterých byl požadavek p esnosti zcela zásadní. p ibližn p esné geometrie. Pravidlem pro za ínající. Inicializace ná rtové roviny Postup konstrukce ná rtu není nijak kritický. až získáte nad prostorem p ehled a kontrolu m žete ná rty kreslit v libovolné poloze. Obecn se postupuje od vytvo ení prvotní. které asto využíváme je dokonce zákaz p esného kreslení. Dalším doporu ením je kreslení skic v pohledu kolmém na ná rtovou rovinu. P i tvorb geometrie skic tomu tak ovšem není. p es její up esn ní pomocí geometrických vazeb a rozm rových kót až po fixaci ná rtu v i sou adnému systému (poslední dva stupn 13 . Uživatelé jsou asto p eškolování z 2D CAD systém .

M žete samoz ejm použít i dv kóty. Ná rty uzav ené m žete použít pro vytvo ení t les a ploch. Je ovšem možné ná rt uzav ít n kterou z již existujících hran sou ásti. že ím je ná rt jednodušší. Uzav enost ná rt se pom rn špatn analyzuje. Pamatujte si. Ta se provádí nej ast ji pomocí „p ilepení“ dvou hran ná rtu vazbou Coincidence k sou adným osám. Finální skica Správn a pln parametrický ná rt by m l standardn v CATII zezelenat. p ípadn k existujícím hranám sou ásti. Pro ná rty je také rozhodující jejich uzav enost. 14 . p ípadn máte n kde chybu. ovšem ná rty otev ené m žete využít pouze standardn pro vytvo ení ploch.volnosti ná rtu). tím lépe se u n j vyhledávají chyby. proto vždy kreslete ná rty spojené v jednotlivých koncových bodech. Pokud tomu tak není m že být vypnuta diagnostika.

Ná rt je zadán z d vodu jisté variantnosti zrcadlov obrácený. Tento obdélník musíte samoz ejm dodate n smazat. ideálním stavem je když se p ibližn propor n podobá budoucímu pr ezu v našem p ípad h ídele. 15 . Na rtnutý pr ez budoucí sou ásti Ná rty tužkou na papí e jsou asto totiž prvotní informací o tom. Nastavení základních nástroj pro tvorbu ná rtu Polotovar ná rtu m žete kreslit libovoln . P ed vlastním za átkem práce je vhodné mít v panelu Sketch Tools inicializovánu minimáln volbu pro automatické generování geometrických vazeb. Souhrnná úloha tvorby skic V minulých kapitolách jsme si popsali postupy vedoucí k vytvo ení pln parametrického ná rtu. jinak se stane sou ástí ná rtu. Spustíme tedy CATII a inicializujeme skicá . Jedná se o základní znalosti. z hlediska modelu to ovšem není nijak kritické. Osobn doporu uji nap íklad ud lat kolem ná rtu obdélník s maximálními rozm ry a do n j ná rt doslova na márat. které vám jako za ínajícím uživatel m posta í k vytvo ení podkladových skic prvních model . v práci.Skica po opušt ní skicá e 5. jak má sou ást vypadat. 3D modelování poskytuje daleko v tší variabilitu a akceleraci rozvinutí t chto prvotních myšlenek. který je ur en pomocí geometrických vazeb a rozm rových parametr . v metru a jsou asto nosnou myšlenkou budoucího výrobku. co jsme si doposud vysv tlili a pokuste se celý p íklad proto správn zvládnout s p ípadnými variantními zm nami. Nakreslíte si jej nap íklad na dovolené. Tato kapitola je ur itým souhrnem toho.

ale doporu uji osu h ídele proložit nap íklad osou X. Pom rn zásadní význam má v našem ná rtu poloha osy. Pro pr m r h ídele je samoz ejm rozhodující vzdálenost osy od vlastního pr ezu.Vygenerované. která je nakreslena pomocí p íkazu Axis. p ípadn vytvo ené geometrické vazby a definice osy Pokud máte inicializovánu funkci pro automatické generování geometrických vazeb. Poloha osy v i sou adnému systému není kritická. musí být pomocí výmazu jejího symbolu smazána. že se jedná nap íklad o pozvolný úhel. aplikace generuje podle tolerancí jejich finální stavy. Pokud je nap íklad ára p ibližn svislá. CATIA dosadí svislou vazbu a srovná áru p esn . Pokud vznikne vazba v nežádoucím míst . Definice pr m r pomocí místní nabídky 16 . Problém m že nastat v p ípad . Pak je nutné sklon áry v ná rtu lehce p ehnat a upravit jej úhlovou vazbou.

že pokud zadáte lineární rozm r. Finální zelená (pln parametrická) skica Jak bylo v našem seriálu již n kolikrát uvedeno. 17 . Tato funkce je velmi užite ná a výrazn zjednodušuje práci. je to.Celkem b žnou chybou za ínajících uživatel . která funguje tak. V tšina parametrických modelá má standardn „na pravém tla ítku myši“ funkci. že m že a dokáže pracovat s ná rty s r znou úrovní jejich geometrického ur ení. Op t se držte v tomto p ípad . Jinak se model m že vymknout p i p ípadných modifikacích vaší kontrole. která ovšem není kritická. že si p i definici profil pro tvorbu rota ních sou ástí neuv domí možnost definice pr m r . máte možnost ješt vybrat. je CATIA hybridním modelá em. jestli se bude jednat o pr m r nebo polom r. precizní definice všech geometrických prvk pomocí rozm rových parametr a geometrických vazeb. To znamená.

pokud je to samoz ejm možné. Sled inností Standardní sled inností. nelze samoz ejm popsat 100% obecn . Tím se moduly p epnou a m žete vytvo it h ídel z ná rtu pomocí p íkazu Shaft. Doporu ujeme vždy preferovat jednoú elové nástroje p ed skicami. že za neme konstruovat základní prvek sou ásti. Pro tvorbu model sou ástí slouží modul Part Design. K tomuto prvku následn p ipojujeme další konstruk ní prvky tvo ící jednotlivé detaily. sta í pouze v pravém horním panelu použít p íkaz Exit workbench. Takto postupujeme až vznikne požadovaný model. Finální model dutého h ídele Záv rem bych rád uvedl jednu poznámku. ale m li by být vždy v týmu pokud možno sjednoceny. ale sou asn usnad ujete svým koleg m p ípadnou editaci sou ásti.Skica p ipravená k orotování Po vytvo ení ná rtu m žete lehce experimentovat a vyzkoušet si vytvo ení rota ní sou ásti pomocí p íkazu Shaft. Nástroje ur ené pro vytvo ení geometrie sou ásti pomocí skic P i tvorb modelu sou ástky postupujeme tak. Konstruk ní prvky mohou být vytvá eny bu pomocí skic. Oba postupy mají své výhody i nevýhody. P íkaz Exit workbench si hodn dob e zafixujte v pam ti. nebo pomocí nástroj (zaoblení. Objektový strom je navíc p ehledn jší. který je dostupný v modulu pro modelování sou ástí Part Design. Nelze obecn íct. Zjednodušujete tak nejen tvorbu sou ásti. N kte í uživatelé preferují skládání h ídel z válc a n kte í preferují rotaci. Nemusíte samoz ejm moduly p epínat. Lze do n j vstupovat p ímou volbou Part Design nebo použít volbu spušt ní skicá e Sketcher. Je pom rn nejednotný p ístup p i vytvá ení model h ídel . Obecný postup ovšem existuje a je v tšinou uživatel preferován. Ten je definován ve v tšin p ípad n kterým z charakteristických tvar sou ásti.). Jedná se o posloupnost ty díl ích inností (krok ): volba ná rtové roviny a orientace skici (modul skicá ) tvorba ná rtu a nakreslení skici (modul skicá ) dopln ní vazeb geometrie a zakótování skici (modul skicá ) vlastní vytvo ení prvku (part modelá ) 18 . co je efektivn jší. 6. je velmi asto používaným. zkosení apod.

která vznikne vysunutím ná rtu pomocí funkce Pad (výstupek). ale i ve vámi definovaném sm ru. asto používaného typu geometrického prvku. je nutné definovat sm r vytažení kontury. protože zde není definovaný implicitní (defaultní) sm r kontury nejsou tvo eny ve skicovacích rovinách. Jestliže vytahujete geometrické elementy vytvo ené pomocí modul pro vytvá ení ploch.Jelikož innosti v prvních t ech krocích jsou tém vždy shodné. Tvorbu skici prove te samostatn v rámci procvi ování v modulu skicá e. Vytahování kontur je možné nejenom ve sm ru normálovém ke skicovací rovin . Jedná se o sou ást. ukážeme si celý postup u jednoho. Tvorba vysunutého konstruk ního prvku pomocí funkce Pad Funkce Pad slouží k vytažení vybrané kontury (skici) a jejímu p i tení k t lesu. Finální vysunutý prvek s objektovým stromem 19 .

Pro další ukázku jsme zvolili konstruk ní prvek pro vytvo ení rota ní sou ásti. musí obsahovat jen jeden profil a osu rotace vytvo enou funkcí Axis. se používají velmi podobn . Jako konturu lze použít skicu nebo rovinnou k ivku. že konstruk ní funkce. který musí ležet v rovin k ivky a jehož jedna osa je osou rotace. Zde je vhodné zd raznit. ale pouze tehdy. Op t m že být použita áste n nebo zcela parametrická skica. které využívají pro tvorbu konstruk ního prvku (sou ásti) skic. musíte dále vytvo it uživatelský sou adný systém. nikoli p ipojení. n které využívají pro tvorbu vybrání klasického vysunutí ná rtu s množinovým ode tením. P íkaz Shaft využívá pro svou innost zcela totožných postup p ípravy ná rtu jako p íkaz Pad. Základem pro práci je vždy áste n . Funkce jsou obecn schopny využívat pro vytvá ení konstruk ních prvk jednoho a více ná rt . 20 . P íkaz Pocket je obdobou funkce pro vytvo ení výstupku (Pad). jediné co musíte ur it navíc je osa rotované sou ásti. Kontura nemusí být v tomto p ípad uzav ená. že v této funk nosti se aplikace výrazn odlišují. lze-li ji uzav ít osou rotace.Obecn lze íci. Ukázka rotovaného konstruk ního prvku vytvo eného funkcí Shaft Dalším velmi asto používaným nástrojem využívajícím jako defini ní geometrie ná rtu je vytvo ení vybrání. naopak CATIA má tuto funk nost ešenu pomocí samostatného nástroje. p ípadn pln parametrický ná rt a ten je využit pro další tvorbu sou ásti. p ípadn její definované výse e. ovšem pracuje jako množinový rozdíl. Použijete-li skicu. Použijete-li rovinnou k ivku. Je jej tedy možné efektivn využít pro tvorbu r zných typ drážek a vybrání.

Tyto funkce prezentují nej ast ji používané geometrické modifikace sou ástí používané v technické praxi. Pro za átek si pouze ekn me to. Konstrukce je pak daleko snadn ji modifikovatelná bez p ípadného vzniku chybových hlášení o nemožnosti provedení modifikace. že pro definici rádius je nutné vybrat hrany ur ené k tvorb zaoblení. p ed na rtnutými. Obecn se jedná o nástroje. je nutné definovat sm r vytažení kontury. pro jejichž konstrukci je dále využita již existující geometrie sou ásti. by m li být umíst ny konstruk ní prvky až za na rtnutými. zkosení a ukos Konstruk ní prvky pat í mezi nástroje výrazn urychlující tvorbu modelu. pokud lze vytvo it Konstrukce zaoblení Zaoblení dlouhou dobu pat ilo k nejvíce diskutovaným konstruk ním prvk m. Obecn lze v aplikacích postavených na parametrickém modelování využívat dvou základních typ t chto konstruk ních prvk z výše uvedené kategorie: Prvky p ednastavené – jedná se nap íklad o díru. protože zde není definovaný implicitní (default) sm r . Jejich funk nost je založena na jednoduché vstupní definici geometrických charakteristik. obsahuje celou adu postup jak definovat rádius a jak provád t jejich tvarování na sou ásti. které nahrazují skicování pomocí komplexn jších postup . nepoužívejte na rtnutý. že vytvo íme drážku na h ídeli a tu pak m že kolega použit pro tvorbu své sou ásti nap íklad plochého tvaru. zaoblení apod. ale i ve vámi definovaném sm ru. Obecn se jedná o nástroj.kontury nejsou tvo eny ve skicovacích rovinách. V praxi to znamená nap íklad to. Obecn platí pravidlo. že v objektovém stromu prvk . Pro tvorbu uživatelských konstruk ních prvk se využívají speciální nástroje jejich zvládnutí ovšem vyžaduje již výrazn v tší znalosti modelování. které tvo í sou ást. 7. Dalším pravidlem by m lo být preferování konstruk ních prvk geometrii pomocí konstruk ního prvku. p ípadn o nutnosti smazat konstruk ní prvek. který dokáže v p ípad složitých kombinací rádius výrazn prov it schopnosti modelovacího jádra CAD aplikace. Prvky uživatelské – jsou nástrojem pro zajišt ní efektivní konstrukce pomocí p enosu geometrických prvk mezi sou ástmi. Zaoblení. Jestliže vytahujete geometrické elementy vytvo ené pomocí modul pro vytvá ení ploch. Jednoduše ešeno. 21 .Vybrání vytvo ené pomocí p íkazu Pocket Vytahování kontur je možné nejenom ve sm ru normálovém k skicovací rovin . CATIA pat í v této oblasti opravdu ke špi ce.

Dodržením tohoto pravidla ušet íte hlášení o nemožnosti vytvo it rádius v n kterých složit jších kombinacích. na okrajích které vytvo í zaoblení. M žete vybrat více hran najednou nebo vybrat plochu. Tyto sou ásti prakticky v polotovarech nikdy neobsahují ostré hrany a jsou zde preferovány rádiusy p ed zkosenými hranami.Zadání defini ních hran pro zaoblení Funkcí Edge Fillet zaoblíte hranu nebo hrany. Finální vzhled zaoblení na sou ásti Konstrukce zkosených hran 22 . Standardní pravidlo pro tvorbu kombinovaných rádius spo ívá v nutnosti definovat nap ed v tší polom ry a poté menší. Zaoblení jsou neodd litelnou sou ástí p edevším odlitk a vst ikovaných díl .

Zkosené hrany vytvá íme obdobn jako rádiusy pomocí nástroje. Finální vzhled zkosení na sou ásti Konstrukce úkos 23 . není to ovšem tak kritické jak tomu bylo u zaoblení. Definice zkosení na sou ásti Funkcí Chamfer vytvo íte sražení hrany na vybraných hranách nebo kolem vybraných ploch t lesa. obdobn jako zaoblení. stejn dob e jako u plochých tvar . m že být použito jako další operace na již existujícím konstruk ním prvku. Žádná hrana na sou ásti. Zkosení. bez kterých se konstruktér p i své práci neobejde. Zkosení hran je vhodné op t realizovat až v záv ru tvorby geometrie modelu. jeho uplatn ní najdete u rota ních tvar .Zkosené hrany pat í k dalším prvk m. pokud to není vysloven technickou funk ností vyžadováno. Zkosení hran je ideální využívat prakticky u všech typ sou ástí. nap íklad dí e. který vychází p i jejich tvorb ze zadání vstupních geometrických charakteristik. již z d vodu bezpe nosti p i montáži by nem la z stat ostrou.

které využijí p edevším návrhá i odlitk . P i vytvo ení úkosu na ploše je nutné pom rn striktn dodržet postup definice modifikace plochy. Použití této funkce ovšem doporu ujeme pouze zkušen jším uživatel m. p edevším z d vodu pom rn složitého zadávání vstupních parametr . od které se úkos vytvá í. u kterých je nutné vytvo it tvar st ny tak.Úkosování ploch na sou ástech pat í již ke složit jším operacím. kde tuto funkci využít. Zúkosovaná plocha na sou ásti 8. Díry 24 . aby byla se dala sou ást bez poškození snadno vyjmout z formy. V první fázi je nutné zadat hranu. Defini ní hrana a sm r úkosu Funkcí Draft Angle vytvo íte úkos na vybraných plochách t lesa. Jedná se samoz ejm pouze o jednu z možností. Obecn lze tuto funkci nahradit u jednodušších tvar pomocí zm ny na rtnutého geometrického prvku. v druhé fází je nutné definovat sm rový vektor úkosu. p ípadn zm nit jeho orientaci a teprve pak. m žeme vytvo it vlastní úkos.

Type a Thread Definition. na které chceme umístit otvor a dále pak rota ní plochu. pomocí kterých lze definovat p esn polohu st edu otvoru. pomocí kterého lze definovat nejen geometrii vytvá ené díry. ale také její umíst ní. Jsou soust ed ny nej ast ji do jediného nástroje. Ná rt pro umíst ní díry Chcete-li díru na t lese p esn umístit máte k dispozici n kolik možností: Ozna íte-li p ed aktivací funkce Hole plochu.Funkce pro tvorbu d r pat í k základnímu vybavení každé 3D aplikace pro technické navrhování. bude osa otvoru sesouhlasena s osou rotace rota ní plochy. Ozna íte-li p ed aktivací funkce Hole kruhovou plochu. Funkcí Hole vytvo íte díru do t lesa. Všechny parametry otvoru se definují na kartách Extension. p ípadn závit. Tato funkce umož uje rychle vytvá et kruhové otvory r zných typ v etn závit v t chto otvorech a zahloubení pro hlavy šroub . 25 . bude osa otvoru sesouhlasena s osou rotace rota ní plochy. na které chceme umístit otvor a dále pak hrany od kterých chceme definovat polohu st edu otvoru budou mezi st edem otvoru a vybranými hranami vytvo eny kóty. Ozna íte-li p ed aktivací funkce Hole plochu.

díra s kuželovým osazením Counterdrilled . p ípadn typ závitu: Simple . ale lze ji využít prakticky ve všech p ípadech bez ohledu na geometrii sou ásti.válcová díra Tapered . definice její polohy. ve kterém je možné nastavit celou adu parametr budoucí díry. Vyvolejte funkci pro tvorbu díry Hole a podle obrázku vyberte st nu (Select a face or a plane) do které chcete díru vytvo it.definice parametr závitu 26 .díra s válcovým osazením Countersunk . CATIA vám nabídne dialogový panel. P i vrtání díry ur íte její polohu (Positioning Sketch) až p i tvorb samotné díry. T mi nejd ležit jšími je tvar díry.Definice tvaru a rozm r díry Za ínajícím uživatel m doporu ujeme využít pro definici polohy díry pozi ního ná rtu.díra s válcovým osazením a kuželovým p echodem Thread Definition .kónická (kuželová) díra Counterbored . Tato metoda je obecn složit jší.

že budete muset zadávat vstupní parametry v p ípad jejich nesprávného zadání znovu. V p ípad závitové díry na kart Thread Definition prove te nastavení závitu. Finální díra umíst ná na sou ásti Díra je vytvo ena na sou ásti po potvrzení vstupních parametr . Nemusíte se tak obávat toho. na kart Extension nastavte hloubku. 27 .Dialogový panel pro tvorbu díry (záložka pro závity) Pro umíst ní díry pomocí pozi ního ná rtu nejprve v panelu Hole Definition prove te nastavení díry. rozm r a umíst ní díry (Positioning Sketch) na kart Type typ díry. Ty lze samoz ejm díky komplexnosti nástroje modifikovat prost ednictvím objektového stromu.

nebo prov it jeho technické parametry. Ve své podstat se jedná ve v tšin p ípad také o prvotní podobu návrhu. Po výb ru komponentu volbu potvr te (Otev ít). 28 . To je nutné si uv domit vždy. které vám umožní jednoduše za ít s modelováním sestav. Neuváženým p emíst ním sestavy rozložené v adresá ové struktu e m že dojít ke ztrát jednotlivých díl . na kterém lze nap íklad prezentovat funk nost nového výrobku. Sestavy ve 3D aplikacích jsou koncipovány jako soubory obsahující p edevším základní vazební specifikace jednotlivých díl . Rád bych zd raznil. Dále aktivujte funkci Existing Component a v zobrazené struktu e soubor a adresá vyhledejte požadovaný komponent. Sou ást se objeví v pracovní ploše a jeho název v datovém strom . p ípadn jej upravit pomocí pravého tla ítka myši. do kterého budete postupn v první ad umís ovat soubory sou ástí a v záp tí soubor sestavy. Sestavy Sestavy jsou neodmyslitelnou sou ástí koncepce navrhování pomocí 3D aplikací. Dialogový panel pro vložení existující komponenty CATIA obsahuje celou adu funkcí pro skládání sestavy. My se pokusíme v dnešním díle našeho seriálu vysv tlit ty nejzákladn jší. Pokud se jmenuje výchoz produkt jinak. Vlastní soubor sestavy je pouze sjednocujícím datovým souborem. Zm na její polohy je samoz ejm možná. že pro za ínající uživatele je nejvýhodn jší všechny soubory projektu zahrnout do jediného adresá e. Vložení existující sou ásti V prvním kroku ozna te položku (modré zvýrazn ní) existujícího produktu v datovém stromu (Cvi ná). pokud chcete sestavu vytvá et. Je standardn vložena do pracovního prostoru. P ipomínám to. podle své orientace v p vodním sou adném systému. že je dobré mít vše umíst no v jediném adresá i. m žete tento název ponechat. který obsahuje externí vazby na jednotlivé sou ásti. ale pravidlem u první sou ásti v sestav je její pevné ukotvení v i sou adnému systému sestavy. Zjednodušen e eno.9. pokud jste za áte níci. Proto je vhodné p edem p ipravit adresá projektu. není možné p enášet soubor sestavy bez soubor sou ástí v sestav obsažených.

P i vkládání je mezi stávajícími komponenty a vkládaným komponentem možné vytvo it rychlé pozi ní vazby (Quick Constraints). V prvním kroku ozna te položku existujícího produktu v datovém stromu (Cvi ná). nejsou identické s vazbami montážními.Vložená komponenta do pracovního prostoru Vložení existující sou ásti se zm nou její orientace Funkcí Existing Component With Positioning vložíte komponent do aktuálního produktu (sestavy). které jsou pro sestavu st žejní. Poté aktivujte funkci Existing Component With Positioning a v zobrazeném panelu vyhledejte požadovaný komponent. Panel pro výb r komponentu 29 . Tyto vazby mají pouze význam pozi ní.

Panel manipulace s tvorbou rychlých vazeb Nyní m žete pomocí zelených šipek vazbu ovládat. v našem p ípad m nit zrcadlov stranu umíst ní (vyzkoušejte si!). Mezi polohami je možné podle požadavk cyklovat a upravit tak finální polohu sou ásti. Rychlá vazba p ed dokon ením 30 . jeho název v datovém strom a zobrazí se panel Smart Move. Vzor vidíte na obrázku.Po výb ru komponentu volbu potvr te (Otev ít). Geometrie se objeví v produktu. Vyberte rychlou vazbu (Quick Constraint) plošný kontakt (Surface contact) a vyberte nejd íve plochu vkládaného komponentu a poté plochu již vloženého komponentu.

3 obousm rné rotace). respektive vytvo ení sou ástí v režimu sestavy je nutné tyto prvky vzájemn provázat a tím vytvo it výsledný tvar volnosti jednotlivých komponent . Vložený komponent s umíst ním Postup se také dá nazvat jako hrubé poskládání geometrie sestavy. Montážní vazby jsou základním nástrojem každého konstruktéra. že chcete sestavu poskládat náhledov bez vzniku fyzických 3D vazeb zobrazených v objektovém stromu.Nakonec funkci Existing Component With Positioning dokon ete (OK). Montážní vazby sou ástí v panelu nástroj Constraints Nyní to nejd ležit jší. Vazby definují nejen vzájemnou polohu sou ástí. Sou ástmi m žete posouvat libovoln v prostoru pomocí funkce Manipulation. Za ínajícím uživatel m tento postup p íliš nedoporu uji. Ta obsahuje n kolik tla ítek pro zm nu polohy vybraného objektu v prostoru. Jednotlivé funkce pro sestavy. Cílem je samoz ejm fixovat nej ast ji všechny stupn volnosti (3 obousm rné translace. Po na tení. Negenerují se p i tom žádné montážní vazby. ale také jejich p ípadné pohybové vlastnosti. Tímto provázáním dochází k postupnému odebírání stup tvorbu montážních vazeb jsou uspo ádány v panelu Constraints. P edstavte si nap íklad šroub. Tento postup je vhodný p edevším v p ípad . pouze se m ní orientace sou ástí. Metodika definice montážních vazeb v "modrém" aktivním produktu 31 . Po vložení sou ástí do sestavy je nutné ur it jejich montážní vazby. je výhodn jší na íst pár sou ástí do sestavy a ty pak svázat pomocí montážních vazeb. Vzhledem k jejich významu je nutné považovat správné pochopení a zvládnutí vazeb za naprostý základ modelování sestav. který chce vytvo it ze sady samostatných sou ástí model budoucího výrobku. který musíte vsunout do díry a z druhé strany zajistit maticí.

Pro definici vazby by musel být aktivní Product A. Aby mohla být vazba definována musel by být aktivní Product D. jestliže tato podsestava není v aktivním komponent Vazba nem že být aplikována protože Product K nepat í do aktivního komponentu Product B. Komponent zaktivujeme (nap . který pat í do aktivního komponentu Product B. Pokud nebude p i skládání sestavy ozna en jako modrý p íslušný objekt sestavy nebude možné vytvá et vazební podmínky. Vazba m že být aplikována. aktivovat na p íslušné vazb pravým tla ítkem myši funkci Update. Vazba nem že být definována. protože Product C pat í do aktivního komponentu Product B a Product E pat í do Productu D. Symboly montážních vazeb P i tvorb sestav musíte výraznou pozornost v novat p edevším pozici aktivního objektu. P i vytvá ení montážních vazeb je t eba respektovat následující pravidla: Montážní vazby lze vytvá et pouze mezi komponenty aktivního komponentu Montážní vazby nelze definovat mezi geometrickými elementy stejného komponentu Montážní vazby nelze aplikovat mezi dv ma komponenty nacházejícími se v jedné podsestav . protože Product E a Product F nepat í do aktivního komponentu.Za ínající uživatele jist zasko í to. nejlépe v objektovém stromu sestavy. Pro zm nu pozice je nutné. Komponent vybereme jedním kliknutím a je ozna en barvou oranžovou. 32 . Tato definice zm ní graficky znázorn nou vazební podmínku na skute nou úpravu polohy sou ásti. že vytvo ená vazba ihned nezm ní pozici vazebných sou ástí. pro úpravy) dvojitým kliknutím a bude ozna en modrou barvou.

Panel Constraints Analysis 33 . Velmi d ležitou položkou v dialogovém panelu je ovšem záložka Degrese of Freedom. Pokud po et n které z vlastností není nulový.analýza vazeb Funkce Constraints Analysis poskytuje analýzu všech vazeb definovaných v produktu.. Ta umož uje informovat uživatele o po tech stup volnosti. Zásadn !!! používejte vazbu Fix Component vždy pouze u jediné sou ásti.. které popisuje veškeré vlastnosti vazeb. z roletové nabídky Analyze. Analýzu aktivujte položkou Constraints. které jsou ješt k dispozici u konkrétní sou ásti v sestav . která obsahuje názvy daných vazeb. že musí být vždy první sou ást v sestav pro korektní analýzu zajišt na pomocí pevné vazby Fix Component (symbol kotvy). Po vyvolání funkce Constraints Analysis se objeví dialogové okno. Nezapome te ovšem na to.Aktivovaný a vybraný komponent v datovém stromu Constraints Analysis . objeví se p íslušná záložka.

p ípadn jinou výkresovou normu. která je asociována z modely sou ástí a sestav. Jedná se o velmi efektivní postup. nastudovat aktuální normy a standardy pro tvorbu výkresové dokumentace P íprava prost edí výkresu (formát. Postupy tvorby pohled a ez samoz ejm jiné. Spus te Start > Mechanical Design > Drafting a otev ete soubor výkresu. že u nových postup není nutné vytvá et pohledy a ezy. která je s nástupem 3D modelování trošku opomíjená. formát listu a umíst ní na výšku nebo na ší ku. Ten je vytvá en pomocí samostatného aplika ního modulu. ale i zde se ve v tšin p ípad vytvá í výkresová dokumentace. Nyní si prakticky vyzkoušíte jeden ze zp sob p ípravy prost edí pro tvorbu výkresu. Výkresová dokumentace Výkresová dokumentace má i v dob vysp lých 3D systém nezastupitelnou úlohu. kde jsou 3D data p ímo využívána pro p ípravu technologie výroby. Postup si detailn popíšeme. Základní rozdíl v klasických 2D p ístupech a v nových 3D p ístupech k tvorb výkresové dokumentace spo ívá p edevším v tom. z stávají i v dob špi kových postup stále nezastupitelným výstupem pro výrobu. 34 . které slouží nap íklad pro tvorbu názorných zobrazení. M žete samoz ejm zvolit i jiný formát. který je modelován na jmenovité rozm ry. Sheet Style A2 ISO a Landscape. n kterých postup . které je nutné p i tvorb výkresu využít. který výrazn zrychluje práci. na druhou stranu se musíme oprostit. Proto je dobré vždy i p i studiu 3D aplikace v novat jistý as seznámení se s postupy tvorby výkresové dokumentace.10. Pro úplné za áte níky doporu uji v první ad nap íklad z u ebnice Technického kreslení. že se jedná o oblast. jsou Dnešní ást našeho seriálu v novaného navrhování v aplikaci CATIA v nujeme „konstruktérské klasice“. že výkresy. ráme ek. protože obsahuje velké množství funkcí. Veškerá 2D geometrie vychází vždy ze skute ného modelu. ale podstata výstupu je neustále spojena s ist provedeným výkresem z hlediska standard a norem. ale je nutné si uv domit. Existují samoz ejm i oblasti. tvorb výkresové dokumentace. Ty jsou odvozeny asociativn (provázan ) p ímo z modelu. popisové pole). Rád bych zde p edem zd raznil p edevším to. Aktivace prost edí pro tvorbu výkresu V panelu New Drawing je nutno nastavit standard (normu) nového výkresu. Zvolte Standard ISO.

vždy lze více list nahradit více samostatnými soubory s logickým pojmenováním. S tím vysta íte pom rn dlouho. V pracovní ploše se vám zobrazí orámovaný výkresový list. Dojde k otev ení nového souboru s požadovaným nastavením.Nastavení nového výkresu Nastavení potvr te OK. Standardn budeme v tuto chvíli uvažovat pouze s výkresem s jediným listem. Nový soubor výkresu 35 .

Na novém listu Sheet 1 je nyní možné upravit vlastnosti (Properties). Stáhn te si jej na disk a otev ete (File > Open). a získáte tak pot ebnou prázdnou plochu výkresu bez rámce. istý list formátu A2 p ipravený pro práci Nyní je t eba do listu vložit ráme ek s popisovým polem.dxf. I když jsou popisová pole áste n normalizovaná.dxf . každá organizace používá specifický typ. V zobrazeném panelu vypn te polí ko Display (zobrazení hranice listu). který jste uložili do souboru ve formátu *. který používáme u nás. 36 . Aktivaci prove te obvyklým zp sobem p es pravé tla ítko myši v datovém strom výkresu. Pro naši úlohu zde najdete soubor A3. Velice jednoduchým zp sobem jak vytvo it svoji šablonu je využít ráme ek s popisovým polem z AutoCADu. Vypnutí hranice listu Potvr te OK.ráme ek A3 s popisovým polem.

Nejprve v datovém strom v souboru A3.Otev ený souboru A3.dxf vyberte položku Main View (pravým tla ítkem) a zkopírujte ji do schránky (Copy).dxf do výkresu. Kopírování šablony p es schránku P ejd te do výkresu (Windows > Drawing) a v datovém stromu ráme ek s razítkem vložte do požadovaného listu (Sheet > Paste).dxf Nyní pot ebujete zobrazený ráme ek s popisovým polem p enést ze souboru A3. Použijte op t pravé tla ítko myši 37 .

v úprav vlastností (Sheet > Main View > Properties) vypn te na kart View viditelnost 38 . Ráme ek s popisovým polem v listu Nyní v rozvinutém datovém strom hranice (Display View Frame).Vložení do výkresu Ráme ek s popisovým polem se objeví v listu Sheet 1.

39 . 3D model je nutné mít samoz ejm p edem vymodelován. ale jsou možné jeho p ípadné dodate né úpravy. ez . nebudete ho už pot ebovat.dxf.Panel vlastností ráme ku s popisovým polem Potv te zm nu vlastností (OK) dále funkcí Fit All In zv tšete šablonu do celého okna a nakonec zav ete soubor A3. Tím je prost edí pro tvorbu výkresu p ipraveno Generování a úprava pohled . Veškeré modifikace tvaru modelu se promítají automaticky do výkresových pohled . detail … V druhé fázi tvorby výkresu již budeme pracovat sou asn s 3D modelem a ten budeme využívat pro tvorbu pohled a ez .

Aktivujte funkci Front View . Výb r promítací roviny Po výb ru roviny se automaticky vrátíte do výkresu. ze které bude výkres odvozen.CATPart.Otev ete soubor s modelem sou ásti (*. klikn te myší do plochy pro ukon ení funkce. kde provedete dokon ení nastavení nárysu pomocí orienta ní r žice. Pokud nemáte vlastní model.CATProduct). Za n te vložením nárysu. *. Jakmile vám orientace pohledu bude vyhovovat. použijte cvi ný soubor Rameno. Model ramena Dále budete do p ipraveného prost edí výkresu vkládat jednotlivé pohledy. p epn te se do souboru sou ásti (Windows > … nebo rychleji Ctrl+F6) a vyberte promítací rovinu vkládaného pohledu. 40 . ezy a detaily.

Orienta ní r žice pohledu Funkcí Fit All In zv tšete ráme ek a uchopením a tažením ráme ku pohledu (View Frame) p esu te pohled do požadované polohy. Vyberte p dorys. 41 . Funkci aktivujte. Vložený pohled Front View Pokra ujte vložením ortogonálního odvozeného pohledu Projection View . p eje te myší p es nárys a vyberte vhodný pohled.

. že nový výrobek není tvo en pouze jedinou sou ástí. názorn rozloženo v podob scény a vykresleno. Výsledné sestavení nového za ízení m že být analyzováno. CATIA navíc obsahuje velmi výkonné nástroje pro týmovou spolupráci na projektu s p ípadnou možností vzdálené vým ny dat pomocí sít Internet. pohybových.11. Analyzují pozici vybraných sou ástí a vrací informaci o všech nalezených kolizích. Samoz ejm . Je možné jej aktivovat položkou Clash. p ípadn kontaktních analýz. kontakt (Contact) a v lí (Clearance) v produktu. Kolizní sou ásti je možné vykreslit jako samostatné t leso.. Inicializace a výb r voleb analýzy 42 . P íkaz Clash Panel nástroj Check Clash slouží pro stanovení kolizí (Clash). Kontrola kolize sou ástí Tvorba sestav pomocí nezávislých sou ástí poskytuje uživateli celou adu dalších možností polohových. které poskytují základní informace o p ípadných problémech. z roletové nabídky Analyze. Parametrické modelování sou ástí pat í mezi efektivní metody po íta ového navrhování. ale sestavením celé ady normalizovaných a nenormalizovaných sou ástí. Jednou se základních je kontrola kolizních stav . P íkaz obecn slouží ke kontrole kolizí mezi sou ástmi v sestav nebo v souboru kombinované sou ásti.

Aktivujte panel Check Clash a v položce Type aktivujte detekci kolízí. Analýza kolizí a její výsledek Nyní spus te detekci volbou Apply. V p ípad . které pat í do sestavy Stahovacího p ípravku. objeví se hlášení v dialogovém okn (Check Clash) a v geometrickém prostoru jsou vyzna eny konturou. kontakty a v le v okn Preview. V našem p ípad použijeme sestavu sou ástí P í ník.5 mm. s.Vytvo te nebo otev ete sestavu minimáln se dv ma sou ástmi a p ejmenujte ji na Cvicna (pravým tla ítkem myši + Properties). Sou ásti vytvo ené v CATII N které z produkt firmy Evektor. kontakt nebo v le.o 43 .r. V polí ku vpravo zadejte požadovanou v li. kontakt a v lí (Clearance + Contact + Clash). spol. Šroub a Rameno. Ješte p ed dokon ením funkce je možné prohlížet jednotlivé kolize. zvolíme nap 0. že je detekována kolize.