P. 1
CATIA V5 - základy navrhování - Designtech

CATIA V5 - základy navrhování - Designtech

|Views: 291|Likes:
Published by studenic

More info:

Published by: studenic on Nov 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. O programu
 • 2. Natavení pohledu
 • 3. Sketcher (skicá )
 • 4. Parametrické kóty a geometrické vazby
 • 5. Souhrnná úloha tvorby skic
 • 6. Nástroje ur ené pro vytvo ení geometrie sou ásti pomocí skic
 • 7. Zaoblení, zkosení a ukos
 • 8. Díry
 • 9. Sestavy
 • 10. Výkresová dokumentace
 • 11. Kontrola kolize sou ástí

1

CATIA V5 - základy navrhování
( zdroj: www.designtech.cz )
1. O programu
Software pro 3D poítaové konstruování v oblastech CAD/CAM/CAE. Nejrozšíenjší CAx systém v automobilovém
prmyslu na svt.
Nejpoužívanéjší CAD systém v leteckém a automobilovém prumyslu na celém svété.
Poskytuje komplexní nástroje pro konstruování a vývoj výrobku v nejruznéjších prumyslových odvétvích (mechanika,
téžké strojírenství, letectví, automobilismus, spotrební zboží...).
Oproti ostatním CAD/CAE/CAM systémum vykazuje CATIA mimorádné krátkou dobu mezi uvolnéním dvou po sobé
následujících releasu (zhruba 4 mésíce) – velký potenciál ve vývoji software.
CATIA umožñuje práci více konstruktéru v rámci jednoho projektu pricemž program zarucuje okamžité promítnutí
provedených zmén do ostatních cástí konstruované soucásti v rámci projektu.
Parametrizace – nástroje k parametrizaci dílu kdykoliv béhem jejich návrhu, která prináší konstruktérum volnost pri
návrhu koncepce a zároveñ jistotu správného výsledku.
Otevrená architektura - systém CATIA umožñuje zaclenéní i jiného software a napr. nacítat jejich data.
Variacní modelování v kombinaci s parametrickým, pri vhodné konfiguraci je možné pokrýt návrhárskou práci od tvorby designu,
vlastní konstrukce, pres ruzné analýzy, simulace a optimalizace až po tvorbu dokumentace a NC programu pro vlastní výrobu.
Zachovává plnou provázanost mezi výkresem - modelem - NC programem. Systém CATIA je používán ve všech oblastech
prumyslu. Nékolik tisíc pracovišt má napr. Boening - svétový výrobce letadel. Pro konstrukci svých produktu používají tento
systém napr. IBM nebo LUX. Používá se i pro návrh a konstrukci lodí, ci prumyslových provozu. Nejrozšírenéjší je CATIA v
automobilovém prumyslu, používají je velké automobilky jako Chrysler, BMW, VW nebo ŠKODA. Více jak 50 % uživatelu jsou
malí výrobci s méné jak péti pracovišti.
CATIA V5 je systém založený nových technologiích (Open GL, Java, …), a používá tzv. specifikacní modelárský systém. Ten
umožñuje uchovávat designérské, konstrukcní i výrobní specifikace jako soucást modelu. Tím, že konstruktérovo i firemní know-
how je uchováno v modelu, se usnadñují pozdéjší zmény. CATIA V5 je nezávislá na platformé, je možné ji provozovat jak na
UNIX-ových platformách, tak i na platformé Windows. Uživatelské prostredí na všech platformách vypadá stejné a je velmi
snadné naucit se ho používat.
Stejné jako u predchozí verze, je CATIA velmi dobre "škálovatelná" a to jak ve smyslu sestavování jednotlivých produktu do
konfigurací dle potreby, tak i ve smyslu rozlišení uživatelského prostredí s ohledem na ruzné uživatele. Jednotlivé moduly
(produkty) jsou sdružovány do konfigurací a ty jsou pak déleny dle oblasti urcení na Mechanical Design, Analysis apod. Vše je
pak clenéno do platforem. Právé platformou je specifikováno, pro jaké uživatele jsou konfigurace nebo produkt urceny. Obé
platformy jsou vytvoreny na základé stejné architektury a produkty z jednotlivých platforem lze kombinovat.
Celý systém CATIA V5 spocívá na trech ruzných platformách: P1, P2 a P3. Tyto platformy se úzce zamérují na specifické
úrovné potreb zákazníka. Již zde muže zákazník zakoupit svou „funkcnost na míru“. Jádro systému CATIA V5 opét jako u V4
predstavují konfigurace tvorené jednotlivými produkty.
Platforma P1 - se zabývá základním modelováním pro malé a strední procesné orientované zákazníky, kterí chtéjí
rozšírit své možnosti tvorby návrhu, tak aby obsáhli digitální definici produktu. Nejedná se o oklešténou „light“ verzi
platformy P2, ale o rešení respektující moderní postupy v návrhu výrobku – s respektem na celkovou cenu systému.
Platforma P2 - predstavuje plné sestavové orientovaný produkt, který prináší standardní 3D modelárské prostredí pro
modelování soucástí a generování výkresu a také prevodník IGES pro komunikaci s ostatními CAD systémy. Mimoto
ale nabízí unikátní nástroje a definici prostredí pro vytvorení digitálního podniku prostrednictvím modelování výrobku,
procesu a zdroju daného podniku. Pocínaje návrhem, prvotní koncepcí až po definici vlastní výrobku je tak
podporován celý životní cyklus výrobku v rámci jednoho software na jednéch nativních datech!! Tvorba návrhu
výrobku probíhá na znalostním podkladé pricemž se využívá firemního know-how k podpore technického myšlení,
kreativity a inovace.
Platforma P3 - poskytuje nejvyšší úroveñ programu. Jeho unikátní prostredí /pro chod je nutný speciální objektový
manažer COM 3/ a je urcen pro nejvétší zákazníky z automobilního a leteckého prumyslu. Nabízí nástroje k predikaci
tolerancí plechových soucástí pri využití deformacních analýz v rámci sestav.
Data vytvoená v jedné platform lze snadno použít i v produktu z platformy druhé.



2

CATIA Verze 5...
nezávislá na platformé – béží volitelné na Windows NT resp. 2000 nebo UNIX,
téží z intuitivního a uživatelsky príjemného prostredí na standardu ovládání Windows,
lze oznacit jako SW „Easy to use“ a „Easy to learn“,
jako CATIA V4 plné modulární a pružné škálovatelný produkt,
systém plné respektující firemní know-how, výrobní parametry, oborové normy atp.,
sestavové /assembly/ orientovaný produkt, který prináší inovované modelárské prostredí pro modelování soucástí a
generování výkresu,
disponuje nástroji k modelování ploch až po jejich vyhlazování a rendering,
poskytuje nástroje pro pevnostní analýzy (aplikace jak na soucást tak celou sestavu),
podporuje tvorbu digitálního prototypu /DMU: Digital Mock-Up/, taktéž umožñuje jeho prohlížení vcetné analýzy a
simulace,
obousmérná komunikace s CATIA V4 je (ukládá modely ve formátu V4 a nacítá z V4),
nabízí pro uživatele verze V4 plynulý a prirozený prechod /migraci/ do verze V5, podporuje standardní neutrální
formáty pro výménu dat mezi ruznými CAD systémy.
Soubor rešení aplikace CATIA V5 nabízí unikátní rešení pro integrované procesy návrhu a vývoje produktu jakož i nástroje
urcené k optimalizaci týmové práce. Jeho otevrená architektura umožñuje zákazníkum budovat rešení pro digitální definici a
simulaci 3D výrobku. V oblasti propojení tvorby návrhu, modelování geometrie a tvaru produktu je tak ve smyslu
konkurenceschopnosti vuci jiným CAD systémum skvélým produktem. Dostatecné rešení však poskytuje i zákazníkum, kterí
jsou zamérení na vývoj 2D modelu a sestav. Pro prechod takovýchto zákazníku na kompletní technické zpracování v oblasti 3D
je CATIA V5 špickové rešení.
Systém V5 plné pokrývá celý proces od návrhu urcení prvotní koncepce a upresñování výrobku, samozrejmé nabízí i
integrovanou analýzu a nástroje pro prípravu výroby (NC programování). Do systému byly implementovány katalogy
standardních soucástí (s prednaplnéným stavem a možností postupného rozširování), nástroje ke kompletnímu návrhu
plechových soucástí, strukturálnímu navrhování, nástroje ke správé velkých sestav a správy kusovníku. Produkt DMU Navigator
nabízí oproti CATIA V4 nové konferencní možnosti (vzdálené konzultace techniku), automatické montážní dráhy nástroju,
automatické definice kinematiky a podporu zobrazování složeného 2D CAD dokumentu. Integrace systému CATIA V5 a
produktu ENOVIA VPM vybavuje uživatele možností podpory konfigurovaných digitálních procesu modelování pomocí produktu
ENOVIA.
Pracovní prostedí aplikace CATIA
CATIA V5 prodélala zcela zásadní modernizaci, jedná se prakticky o zcela novou radu produktu firmy Dassault Systèmes (IBM)
pro komplexní navrhování. Proti ctvrté verzi produktu CATIA byl soucasné zcela prepracován uživatelský interface, který je
výrazné intuitivnéjší a bližší uživatelum Microsoft Windows.

Základní vzhled pracovního prostedí CATIA V5
3

CATIA V5 je koncipována jako modulární systém, který obsahuje celou radu samostatných nástroju pro rešení jednotlivých
inženýrských problému. Podle úrovné licence lze pak tyto nástroje využívat pri práci. Výhodou je plná integrace téchto nástroju
v jednotném uživatelském prostredí a jejich snadná inicializace prostrednictvím roletové nabídky. Mezi jednotlivými pracovními
plochami (moduly) lze jednoduše v prubéhu rešeného problému precházet.

Inicializace modul CATIA V5
Koncepce tvorby projektu
CATIA V5 je hybridní modelár, což znamená, že kombinuje v jednom modelu jak plošné (surface) tak i objemové (solid)
elementy. Právé tato volnost pri výbéru modelárských technik a možnost je kdykoliv kombinovat, ciní CATIA tak silným
systémem. Velkou výhodou je také možnost nepovinné parametrizace. Díky tomu se konstruktér muže rozhodnout jestli díl
zparametrizuje a využije tím výhod parametrických modifikací, nebo bude provádét zmény prostrednictvím modifikací
jednotlivých elementu. Všechny moduly a modelárské techniky jsou integrovány, takže zmény jednotlivých modelu ci elementu
se okamžité projeví i na souvisejících dílech. Samozrejmostí je podpora tvorby digitálního prototypu (Digital Mock-Up) a
soubéžného konstruování (Concurent Engineering).

Projekt je popsán stromem specifikací (klávesa F3)
4
Veškeré vytvárené prvky a objekty jsou prubéžné zobrazovány stromem specifikací. Ten popisuje nejen postup jakým je daný
objekt vytvoren, ale popisuje i jeho umísténí v rozsáhlejším systému, napríklad v sestavé.
In Work Object
Volné preloženo „prvek na kterém právé provádíte úpravy“. Implicitné je tímto objektem poslední vytvorený prvek zobrazený ve
stromu specifikací. Následující vytvárené prvky jsou umistovány ihned za pracovní objekt. Pracovní prvek je zobrazen jako
podtržený. Pokud potrebujete zménit aktivní pracovní objekt, provedete to jednoduše pomocí myši.

Pepnutí pracovního prvku
2. Natavení pohledu
Základním nástrojem pro práci v jakémkoli software vystavéném na principech 3D modelování je možnost libovolného nastavení
prostorového pohledu na soucást. V aplikaci CATIA je tímto nástrojem, mimo jiné, ikona kompasu.
Pohyb a zména pohledu v jakékoli 3D aplikaci je vždy složitým oríškem. Vývojári aplikací využívajících 3D modelování reší tento
problém ale v posledních letech obdobné. Lze prakticky využívat bud prostredku integrovaných prímo v aplikaci, nebo
prostredku svázaných s nasazením speciálního hardware (napríklad SpaceMouse). Základním nástrojem v CATII je kompas,
který je standardné umístén v pravém horním rohu pracovní plochy.
5

Kompas je zobrazen v každé pracovní ploše
Kompas je nástrojem, který v sobé integruje funkcnosti, známé z jiných aplikací pro 3D modelování jako posun a rotace.
Umožñuje tedy libovolné posouvat a otácet pohledy na zobrazenou soucást. Použití kompasu vyžaduje urcitý cvik, predevším
pri jeho rízení.

Otáení kompasem kolem bodu a v rovin
Pri seznámení se s funkcnostmi nástroje kompasu vénujte predevším dukladnou pozornost výbéru jednotlivých funkcních prvku.
Svuj význam mají prakticky všechny geometrické prvky zobrazené ikony, at už se jedná o body, hrany nebo o roviny.
6

Posun kompasem v ose nebo v rovin
Pomocí kompasu mužete provádét libovolnou rotaci nebo posun objektu v jednotlivých osách, prípadné rovinách. Lze
samozrejmé provádét i zcela volnou rotaci kolem bodu. Pro obé tyto funkce existují v CATII i samostatné nezávislé funkce. Pro
zacínající uživatele je ikona kompasu ovšem nejsnadnéjší cestou jak se rychle v úpravé pohledu na soucásti rychle zorientovat.

Nastavení ortogonálních pohled pomocí kompasu
Kompas má je primárné urcen pro rízení pohledu na soucást. Jeho sekundární funkcí je možnost fyzického natocení
libovolného objektu vuci souradným rovinám. Tato funkcnost je aktivována pri pretažení ikony kompasu za jeho cervený bod a
jeho prichycení na libovolném prvku soucásti. Soucást pak mužete natocit, prípadné posunout libovolné vuci souradnému
systému.
Praktická rada: Fyzické presouvání objektu pomocí kompasu nikdy neprovádéjte. Nemá pri standardní práci se soucástmi
kritický význam. Tato funkce se používá prevážné pri konstrukci obecné umísténých prostorových krivek, napríklad pri
modelování ploch. Naopak si práci s modelem mužete porádné zkomplikovat právé díky zméné umísténí soucásti vuci
globálním rovinám.
7

Fyzické zmny polohy souásti neprovádjte
3. Sketcher (skicá)

Základní prístupy k modelování soucástí lze rozdélit do dvou základních oblastí. První možností je využití prednastavených
konstrukcních prvku, druhou je pak možnost tvorby soucástí pomocí parametrických nácrtu.
Základním nástrojem pro tvorbu nácrtu v CATII je skicár obsahující všechny potrebné funkce pro tvorbu skic s urcitou úrovní
parametrizace.

Inicializace dokumentu vytváeného ve skicái
Skicár lze inicializovat dvéma základními postupy. První, ten využijete pri tvorbé obecných skic napríklad i bez jejich cílového
urcení, je prímé spušténí skicáre z nabídky start. Tento postup se používá napríklad v prípadech kdy je nutné pripravit nácrty
predem, napríklad pri modelování ploch. Béžnéjší postup inicializace skicáre prímo v Part Designu. Tento postup je snadnéjší a
intuitivnéjší i pro zacínajícího uživatele.
8

Inicializace nártu pímo v prbhu modelování souásti
Nácrt (skica) je skupinou, v prubéhu modelování soucástí, nejcastéji 2D car, které mohou být cástecné nebo plné urceny
pomocí rozmérových a geometrických vazeb. Stupeñ geometrického urcení je závislý zcela na uživateli, ale témér vždy skoncí
tvarové modifikace na plné parametrizaci. Plná parametrizace nácrtu navíc usnadñuje dodatecné modifikace nácrtu a zarucuje
jeho „zcela pruhledné“ tvarové zmény.

Nárt se skládá z geometrických prvk a je ízen vazbami a kótami


9

Základní nástroje pro tvorbu nárt
Nácrty lze umístovat bud do globálních rovin, na rovinných plochách soucástí, prípadné do predem pripravených pomocných
rovin. Nelze jednoznacné ríci, která z možností je efektivnéjší, jedná se predevším o véc zkušeností a priorit daného uživatele.
Obecné se prvotní nácrt prevážné umístuje do globálních rovin. Další tvorba nácrtu již probíhá v rovinách urcených geometrií
soucásti.
10

Nárt se skládá z geometrických prvk a je ízen vazbami a kótami
Správné vytvorený nácrt by nemél být príliš geometricky složitý. Rada zacínajících uživatelu se snaží v jediném nácrtu zachytit
maximálné tvar budoucí soucásti. To vede ovšem k zbytecným komplikacím jak v prvotní parametrizaci, tak v následné úpravé
nácrtu. Složité a komplikované nácrty lze mnohdy nahradit skupinou jednodušších a snadno modifikovatelných geometrických
skupin.

Vytvoení souásti pomocí píkazu Pad z nártu

11

4. Parametrické kóty a geometrické vazby
Definice geometrických vazeb
Geometrické vazby a parametrické kóty jsou základním prostredkem pro definici geometrie nácrtu a tím i budoucí soucásti.
Znalost této problematiky je jak se ríká principiální. Predem bych rád upozornil naše ctenáre, že nemá smysl u zacínajících
uživatelu príliš uvažovat o modelování pomocí hybridní geometrie. To znamená, že finální soucást by méla obsahovat pouze
prvky kompletné urcené a to at pomocí geometrických vazeb, tak pomocí rozmérových parametrických kót. Obecné dáváme
prednost geometrickým vazbám proti kótám. Nácrty jsou pak jednodušší a prehlednéjší.
Obecné budeme používat v následující kapitole zcela béžnou terminologii. Skica neboli nácrt je skupinou objektu, které jsou
popsány pomocí geometrických vazeb a rozmérových parametru (kót). Jisté rozdíly v pojmenování jsou v aplikacích a
prekladech pomérné béžné.
V nástrojovém panelu Constraint naleznete funkce, pomocí kterých mužete definovat vzájemné geometrické vazby mezi dvéma
elementy. Další skupina funkcí v panelu slouží k urcení velikosti (kótování) elementu.
Funkcí Constraints Defined in Dialog Box vytvoríte geometrické vazby mezi dvéma vybranými elementy. Tyto elementy musíte
vybrat ješté pred aktivací funkce. Podotknéme pouze, že více objektu mužete vybrat pomocí výbérového okna, prípadné
pomocí ukazatele myši a klávesy CTRL. Vlastní geometrickou vazbu definujete v okné funkce Constraint Definition zaškrtnutím
príslušného polícka.
Vytvorenou vazbu vymažete nejsnadnéji pomocí místní nabídky aktivované pomocí klepnutí na pravém tlacítku myši v oblasti
príslušného symbolu geometrické vazby.

Ukázková definice tené vazby
Definice parametrických kót a diagnostika
Rozmérové parametry, jinak nazvané také jako parametrické kóty vytváríme pomocí funkce Constraint. Tou vytvoríte
modifikovatelné rozmérové vazby okótováním elementu zadáním jednoho nebo dvou elementu mezi kterými chcete vytvorit
kótu. Po výbéru elementu mužete pred zadáním polohy kóty vyvolat stiskem pravého tlacítka lištu s nékterými dalšími
možnostmi vlastností kóty. Po výbéru elementu mužete pred zadáním polohy kóty vyvolat stiskem pravého místní nabídku s
nékterými dalšími možnostmi tvorby kóty. Lze tak napríklad prepnout nastavení mezi horizontální a šikmou kótou.
12

Definice rozmrových vazeb
Funkce Diagnostics je standardné zapnuta a umožñuje kontrolu polohové, tvarové a rozmérové úplnosti skici. Pokud jsou
elementy skici polohové, tvarové i rozmérové zcela urceny, zméní se jejich barevné podání. Pri základním nastavení se barva
zméní na zelenou. Zelená pri tom definuje, že je geometrický prvek plné urcen a nelze jej dále volné modifikovat bez prímého
zásahu do geometrické vazby nebo kóty. Zelená by méla tedy být každá skica, pokud se chcete vyvarovat hybridním modelum,
u kterých mohou vznikat pri modifikacích nekontrolovatelné zmény.
Ukázkový píklad
Ukázkový príklad je urcen všem, kterí si chtéjí vyzkoušet vytvorení plné geometricky urcené skici, která bude dále využita
napríklad pro vytvorení modelu soucásti. Naše doporucení všem zacínajícím se dá shrnout do triviální poucky „v jednoduchosti
je síla“. To znamená, že byste méli vždy minimalizovat složitost nácrtu a radéji preferovat konstrukci, pri které je nácrt složitéjší
prezentován pomocí nékolika jednodušších. Geometrie nácrtu a tím modelu je pak výrazné pruhlednéjší a výhodnéjší v týmové
spolupráci.

Zadání píklad (pomrové rozmry)
Geometrie našeho nácrtu je muže být vytvorena ve skicári, stejné jako v nástroji pro modelování soucástí. Nácrt je tvoren pouze
z úsecek a oblouku, které jsou umístény ve zvolené nácrtové roviné. Pozice a orientace nácrtu, pokud je prvotní a je využit pro
modelování nezávislé soucásti, je prakticky libovolná. Skicu lze tedy umístit do libovolné nácrtové roviny. Ze cvicných duvodu
doporucuji rovinu XY.
13

Start skicáe
Po startu skicáre je možné geometrii nácrtu kreslit pouze približné. Veškerou presnost dodají nácrtu geometrické vazby a
parametrické kóty. Pravidlem pro zacínající, které casto využíváme je dokonce zákaz presného kreslení. Uživatelé jsou casto
preškolování z 2D CAD systému, u kterých byl požadavek presnosti zcela zásadní. Pri tvorbé geometrie skic tomu tak ovšem
není. Dalším doporucením je kreslení skic v pohledu kolmém na nácrtovou rovinu. Casem, až získáte nad prostorem prehled a
kontrolu mužete nácrty kreslit v libovolné poloze.

Inicializace nártové roviny
Postup konstrukce nácrtu není nijak kritický. Obecné se postupuje od vytvorení prvotní, približné presné geometrie, pres její
upresnéní pomocí geometrických vazeb a rozmérových kót až po fixaci nácrtu vuci souradnému systému (poslední dva stupné
14
volnosti nácrtu). Ta se provádí nejcastéji pomocí „prilepení“ dvou hran nácrtu vazbou Coincidence k souradným osám, prípadné
k existujícím hranám soucásti. Mužete samozrejmé použít i dvé kóty.

Finální skica
Správné a plné parametrický nácrt by mél standardné v CATII zezelenat. Pokud tomu tak není muže být vypnuta diagnostika,
prípadné máte nékde chybu. Pamatujte si, že cím je nácrt jednodušší, tím lépe se u néj vyhledávají chyby. Pro nácrty je také
rozhodující jejich uzavrenost. Nácrty uzavrené mužete použít pro vytvorení téles a ploch, ovšem nácrty otevrené mužete využít
pouze standardné pro vytvorení ploch. Je ovšem možné nácrt uzavrít nékterou z již existujících hran soucásti. Uzavrenost
nácrtu se pomérné špatné analyzuje, proto vždy kreslete nácrty spojené v jednotlivých koncových bodech.

15
Skica po opuštní skicáe

5. Souhrnná úloha tvorby skic
V minulých kapitolách jsme si popsali postupy vedoucí k vytvorení plné parametrického nácrtu, který je urcen pomocí
geometrických vazeb a rozmérových parametru. Jedná se o základní znalosti, které vám jako zacínajícím uživatelum postací k
vytvorení podkladových skic prvních modelu. Tato kapitola je urcitým souhrnem toho, co jsme si doposud vysvétlili a pokuste se
celý príklad proto správné zvládnout s prípadnými variantními zménami. Nácrt je zadán z duvodu jisté variantnosti zrcadlové
obrácený, z hlediska modelu to ovšem není nijak kritické.

Nartnutý prez budoucí souásti
Nácrty tužkou na papíre jsou casto totiž prvotní informací o tom, jak má soucást vypadat. Nakreslíte si jej napríklad na
dovolené, v práci, v metru a jsou casto nosnou myšlenkou budoucího výrobku. 3D modelování poskytuje daleko vétší variabilitu
a akceleraci rozvinutí téchto prvotních myšlenek. Spustíme tedy CATII a inicializujeme skicár. Pred vlastním zacátkem práce je
vhodné mít v panelu Sketch Tools inicializovánu minimálné volbu pro automatické generování geometrických vazeb.

Nastavení základních nástroj pro tvorbu nártu
Polotovar nácrtu mužete kreslit libovolné, ideálním stavem je když se približné proporcné podobá budoucímu prurezu v našem
prípadé hrídele. Osobné doporucuji napríklad udélat kolem nácrtu obdélník s maximálními rozméry a do néj nácrt doslova
nacmárat. Tento obdélník musíte samozrejmé dodatecné smazat, jinak se stane soucástí nácrtu.
16

Vygenerované, pípadn vytvoené geometrické vazby a definice osy
Pokud máte inicializovánu funkci pro automatické generování geometrických vazeb, aplikace generuje podle tolerancí jejich
finální stavy. Pokud je napríklad cára približné svislá, CATIA dosadí svislou vazbu a srovná cáru presné. Problém muže nastat v
prípadé, že se jedná napríklad o pozvolný úhel. Pak je nutné sklon cáry v nácrtu lehce prehnat a upravit jej úhlovou vazbou.
Pokud vznikne vazba v nežádoucím místé, musí být pomocí výmazu jejího symbolu smazána.
Pomérné zásadní význam má v našem nácrtu poloha osy, která je nakreslena pomocí príkazu Axis. Poloha osy vuci
souradnému systému není kritická, ale doporucuji osu hrídele proložit napríklad osou X. Pro prumér hrídele je samozrejmé
rozhodující vzdálenost osy od vlastního prurezu.

Definice prmr pomocí místní nabídky

17

Celkem béžnou chybou zacínajících uživatelu, která ovšem není kritická, je to, že si pri definici profilu pro tvorbu rotacních
soucástí neuvédomí možnost definice pruméru. Vétšina parametrických modeláru má standardné „na pravém tlacítku myši“
funkci, která funguje tak, že pokud zadáte lineární rozmér, máte možnost ješté vybrat, jestli se bude jednat o prumér nebo
polomér. Tato funkce je velmi užitecná a výrazné zjednodušuje práci.

Finální zelená (pln parametrická) skica
Jak bylo v našem seriálu již nékolikrát uvedeno, je CATIA hybridním modelárem. To znamená, že muže a dokáže pracovat s
nácrty s ruznou úrovní jejich geometrického urcení. Opét se držte v tomto prípadé, precizní definice všech geometrických prvku
pomocí rozmérových parametru a geometrických vazeb. Jinak se model muže vymknout pri prípadných modifikacích vaší
kontrole.

18
Skica pipravená k orotování
Po vytvorení nácrtu mužete lehce experimentovat a vyzkoušet si vytvorení rotacní soucásti pomocí príkazu Shaft, který je
dostupný v modulu pro modelování soucástí Part Design. Nemusíte samozrejmé moduly prepínat, stací pouze v pravém horním
panelu použít príkaz Exit workbench. Tím se moduly prepnou a mužete vytvorit hrídel z nácrtu pomocí príkazu Shaft. Príkaz Exit
workbench si hodné dobre zafixujte v paméti, je velmi casto používaným.

Finální model dutého hídele
Závérem bych rád uvedl jednu poznámku. Je pomérné nejednotný prístup pri vytvárení modelu hrídelu. Nékterí uživatelé
preferují skládání hrídelu z válcu a nékterí preferují rotaci. Nelze obecné ríct, co je efektivnéjší. Oba postupy mají své výhody i
nevýhody, ale méli by být vždy v týmu pokud možno sjednoceny.
6. Nástroje urené pro vytvoení geometrie souásti
pomocí skic
Pri tvorbé modelu soucástky postupujeme tak, že zacneme konstruovat základní prvek soucásti. Ten je definován ve vétšiné
prípadu nékterým z charakteristických tvaru soucásti. K tomuto prvku následné pripojujeme další konstrukcní prvky tvorící
jednotlivé detaily. Konstrukcní prvky mohou být vytváreny bud pomocí skic, nebo pomocí nástroju (zaoblení, zkosení apod.).
Doporucujeme vždy preferovat jednoúcelové nástroje pred skicami, pokud je to samozrejmé možné. Zjednodušujete tak nejen
tvorbu soucásti, ale soucasné usnadñujete svým kolegum prípadnou editaci soucásti. Objektový strom je navíc prehlednéjší.
Takto postupujeme až vznikne požadovaný model. Pro tvorbu modelu soucástí slouží modul Part Design. Lze do néj vstupovat
prímou volbou Part Design nebo použít volbu spušténí skicáre Sketcher.
Sled inností
Standardní sled cinností, nelze samozrejmé popsat 100% obecné. Obecný postup ovšem existuje a je vétšinou uživatelu
preferován. Jedná se o posloupnost ctyr dílcích cinností (kroku):
volba nácrtové roviny a orientace skici (modul skicár)
tvorba nácrtu a nakreslení skici (modul skicár)
doplnéní vazeb geometrie a zakótování skici (modul skicár)
vlastní vytvorení prvku (part modelár)
19
Jelikož cinnosti v prvních trech krocích jsou témér vždy shodné, ukážeme si celý postup u jednoho, casto používaného typu
geometrického prvku. Jedná se o soucást, která vznikne vysunutím nácrtu pomocí funkce Pad (výstupek). Tvorbu skici provedte
samostatné v rámci procvicování v modulu skicáre.

Tvorba vysunutého konstrukního prvku pomocí funkce Pad
Funkce Pad slouží k vytažení vybrané kontury (skici) a jejímu prictení k télesu. Vytahování kontur je možné nejenom ve sméru
normálovém ke skicovací roviné, ale i ve vámi definovaném sméru. Jestliže vytahujete geometrické elementy vytvorené pomocí
modulu pro vytvárení ploch, je nutné definovat smér vytažení kontury, protože zde není definovaný implicitní (defaultní) smér -
kontury nejsou tvoreny ve skicovacích rovinách.

Finální vysunutý prvek s objektovým stromem
20
Obecné lze ríci, že konstrukcní funkce, které využívají pro tvorbu konstrukcního prvku (soucásti) skic, se používají velmi
podobné. Základem pro práci je vždy cástecné, prípadné plné parametrický nácrt a ten je využit pro další tvorbu soucásti.
Funkce jsou obecné schopny využívat pro vytvárení konstrukcních prvku jednoho a více nácrtu.
Pro další ukázku jsme zvolili konstrukcní prvek pro vytvorení rotacní soucásti, prípadné její definované výsece. Príkaz Shaft
využívá pro svou cinnost zcela totožných postupu prípravy nácrtu jako príkaz Pad, jediné co musíte urcit navíc je osa rotované
soucásti. Opét muže být použita cástecné nebo zcela parametrická skica.
Kontura nemusí být v tomto prípadé uzavrená, ale pouze tehdy, lze-li ji uzavrít osou rotace. Jako konturu lze použít skicu nebo
rovinnou krivku. Použijete-li skicu, musí obsahovat jen jeden profil a osu rotace vytvorenou funkcí Axis. Použijete-li rovinnou
krivku, musíte dále vytvorit uživatelský souradný systém, který musí ležet v roviné krivky a jehož jedna osa je osou rotace.

Ukázka rotovaného konstrukního prvku vytvoeného funkcí Shaft
Dalším velmi casto používaným nástrojem využívajícím jako definicní geometrie nácrtu je vytvorení vybrání. Príkaz Pocket je
obdobou funkce pro vytvorení výstupku (Pad), ovšem pracuje jako množinový rozdíl, nikoli pripojení. Je jej tedy možné efektivné
využít pro tvorbu ruzných typu drážek a vybrání. Zde je vhodné zduraznit, že v této funkcnosti se aplikace výrazné odlišují,
nékteré využívají pro tvorbu vybrání klasického vysunutí nácrtu s množinovým odectením, naopak CATIA má tuto funkcnost
rešenu pomocí samostatného nástroje.
21

Vybrání vytvoené pomocí píkazu Pocket
Vytahování kontur je možné nejenom ve sméru normálovém k skicovací roviné, ale i ve vámi definovaném sméru. Jestliže
vytahujete geometrické elementy vytvorené pomocí modulu pro vytvárení ploch, je nutné definovat smér vytažení kontury,
protože zde není definovaný implicitní (default) smér - kontury nejsou tvoreny ve skicovacích rovinách.
7. Zaoblení, zkosení a ukos
Konstrukcní prvky patrí mezi nástroje výrazné urychlující tvorbu modelu. Obecné se jedná o nástroje, které nahrazují skicování
pomocí komplexnéjších postupu. Jejich funkcnost je založena na jednoduché vstupní definici geometrických charakteristik, pro
jejichž konstrukci je dále využita již existující geometrie soucásti.
Obecné lze v aplikacích postavených na parametrickém modelování využívat dvou základních typu téchto konstrukcních prvku
z výše uvedené kategorie:
Prvky pednastavené – jedná se napríklad o díru, zaoblení apod. Tyto funkce prezentují nejcastéji používané
geometrické modifikace soucástí používané v technické praxi.
Prvky uživatelské – jsou nástrojem pro zajišténí efektivní konstrukce pomocí prenosu geometrických prvku mezi
soucástmi. V praxi to znamená napríklad to, že vytvoríme drážku na hrídeli a tu pak muže kolega použit pro tvorbu své
soucásti napríklad plochého tvaru. Pro tvorbu uživatelských konstrukcních prvku se využívají speciální nástroje jejich
zvládnutí ovšem vyžaduje již výrazné vétší znalosti modelování.
Obecné platí pravidlo, že v objektovém stromu prvku, které tvorí soucást, by méli být umístény konstrukcní prvky až za
nacrtnutými. Konstrukce je pak daleko snadnéji modifikovatelná bez prípadného vzniku chybových hlášení o nemožnosti
provedení modifikace, prípadné o nutnosti smazat konstrukcní prvek.
Dalším pravidlem by mélo být preferování konstrukcních prvku pred nacrtnutými. Jednoduše rešeno, pokud lze vytvorit
geometrii pomocí konstrukcního prvku, nepoužívejte nacrtnutý.
Konstrukce zaoblení
Zaoblení dlouhou dobu patrilo k nejvíce diskutovaným konstrukcním prvkum. Obecné se jedná o nástroj, který dokáže v prípadé
složitých kombinací rádius výrazné provérit schopnosti modelovacího jádra CAD aplikace. CATIA patrí v této oblasti opravdu ke
špicce, obsahuje celou radu postupu jak definovat rádius a jak provádét jejich tvarování na soucásti. Pro zacátek si pouze
reknéme to, že pro definici rádius je nutné vybrat hrany urcené k tvorbé zaoblení.
22

Zadání defininích hran pro zaoblení
Funkcí Edge Fillet zaoblíte hranu nebo hrany. Mužete vybrat více hran najednou nebo vybrat plochu, na okrajích které vytvorí
zaoblení. Standardní pravidlo pro tvorbu kombinovaných rádiusu spocívá v nutnosti definovat napred vétší poloméry a poté
menší. Dodržením tohoto pravidla ušetríte hlášení o nemožnosti vytvorit rádius v nékterých složitéjších kombinacích.
Zaoblení jsou neoddélitelnou soucástí predevším odlitku a vstrikovaných dílu. Tyto soucásti prakticky v polotovarech nikdy
neobsahují ostré hrany a jsou zde preferovány rádiusy pred zkosenými hranami.

Finální vzhled zaoblení na souásti
Konstrukce zkosených hran
23
Zkosené hrany patrí k dalším prvkum, bez kterých se konstruktér pri své práci neobejde. Žádná hrana na soucásti, již z duvodu
bezpecnosti pri montáži by neméla zustat ostrou, pokud to není vyslovené technickou funkcností vyžadováno.

Definice zkosení na souásti
Funkcí Chamfer vytvoríte sražení hrany na vybraných hranách nebo kolem vybraných ploch télesa. Zkosené hrany vytváríme
obdobné jako rádiusy pomocí nástroje, který vychází pri jejich tvorbé ze zadání vstupních geometrických charakteristik. Zkosení
hran je vhodné opét realizovat až v závéru tvorby geometrie modelu, není to ovšem tak kritické jak tomu bylo u zaoblení.
Zkosení hran je ideální využívat prakticky u všech typu soucástí, jeho uplatnéní najdete u rotacních tvaru, stejné dobre jako u
plochých tvaru. Zkosení, obdobné jako zaoblení, muže být použito jako další operace na již existujícím konstrukcním prvku,
napríklad díre.

Finální vzhled zkosení na souásti
Konstrukce úkos
24
Úkosování ploch na soucástech patrí již ke složitéjším operacím, které využijí predevším návrhári odlitku, u kterých je nutné
vytvorit tvar stény tak, aby byla se dala soucást bez poškození snadno vyjmout z formy. Jedná se samozrejmé pouze o jednu z
možností, kde tuto funkci využít.
Pri vytvorení úkosu na ploše je nutné pomérné striktné dodržet postup definice modifikace plochy. V první fázi je nutné zadat
hranu, od které se úkos vytvárí, v druhé fází je nutné definovat smérový vektor úkosu, prípadné zménit jeho orientaci a teprve
pak, mužeme vytvorit vlastní úkos.

Defininí hrana a smr úkosu
Funkcí Draft Angle vytvoríte úkos na vybraných plochách télesa. Použití této funkce ovšem doporucujeme pouze zkušenéjším
uživatelum, predevším z duvodu pomérné složitého zadávání vstupních parametru. Obecné lze tuto funkci nahradit u
jednodušších tvaru pomocí zmény nacrtnutého geometrického prvku.

Zúkosovaná plocha na souásti
8. Díry
25
Funkce pro tvorbu dér patrí k základnímu vybavení každé 3D aplikace pro technické navrhování. Jsou soustredény nejcastéji do
jediného nástroje, pomocí kterého lze definovat nejen geometrii vytvárené díry, ale také její umísténí, prípadné závit.
Funkcí Hole vytvoríte díru do télesa. Tato funkce umožñuje rychle vytváret kruhové otvory ruzných typu vcetné závitu v téchto
otvorech a zahloubení pro hlavy šroubu. Všechny parametry otvoru se definují na kartách Extension, Type a Thread Definition.

Nárt pro umístní díry
Chcete-li díru na tlese pesn umístit máte k dispozici nkolik možností:
Oznacíte-li pred aktivací funkce Hole plochu, na které chceme umístit otvor a dále pak hrany od kterých chceme
definovat polohu stredu otvoru budou mezi stredem otvoru a vybranými hranami vytvoreny kóty, pomocí kterých lze
definovat presné polohu stredu otvoru.
Oznacíte-li pred aktivací funkce Hole plochu, na které chceme umístit otvor a dále pak rotacní plochu, bude osa otvoru
sesouhlasena s osou rotace rotacní plochy.
Oznacíte-li pred aktivací funkce Hole kruhovou plochu, bude osa otvoru sesouhlasena s osou rotace rotacní plochy.
26

Definice tvaru a rozmr díry
Zacínajícím uživatelum doporucujeme využít pro definici polohy díry pozicního nácrtu. Tato metoda je obecné složitéjší, ale lze ji
využít prakticky ve všech prípadech bez ohledu na geometrii soucásti. Pri vrtání díry urcíte její polohu (Positioning Sketch) až pri
tvorbé samotné díry. Vyvolejte funkci pro tvorbu díry Hole a podle obrázku vyberte sténu (Select a face or a plane) do které
chcete díru vytvorit. CATIA vám nabídne dialogový panel, ve kterém je možné nastavit celou radu parametru budoucí díry. Témi
nejduležitéjšími je tvar díry, definice její polohy, prípadné typ závitu:
Simple - válcová díra
Tapered - kónická (kuželová) díra
Counterbored - díra s válcovým osazením
Countersunk - díra s kuželovým osazením
Counterdrilled - díra s válcovým osazením a kuželovým prechodem
Thread Definition - definice parametru závitu
27

Dialogový panel pro tvorbu díry (záložka pro závity)
Pro umísténí díry pomocí pozicního nácrtu nejprve v panelu Hole Definition provedte nastavení díry, na karté Extension
nastavte hloubku, rozmér a umísténí díry (Positioning Sketch) na karté Type typ díry. V prípadé závitové díry na karté Thread
Definition provedte nastavení závitu.

Finální díra umístná na souásti
Díra je vytvorena na soucásti po potvrzení vstupních parametru. Ty lze samozrejmé díky komplexnosti nástroje modifikovat
prostrednictvím objektového stromu. Nemusíte se tak obávat toho, že budete muset zadávat vstupní parametry v prípadé jejich
nesprávného zadání znovu.
28
9. Sestavy
Sestavy jsou neodmyslitelnou soucástí koncepce navrhování pomocí 3D aplikací. Ve své podstaté se jedná ve vétšiné prípadu
také o prvotní podobu návrhu, na kterém lze napríklad prezentovat funkcnost nového výrobku, nebo provérit jeho technické
parametry.
Sestavy ve 3D aplikacích jsou koncipovány jako soubory obsahující predevším základní vazební specifikace jednotlivých dílu.
To je nutné si uvédomit vždy, pokud chcete sestavu vytváret. Vlastní soubor sestavy je pouze sjednocujícím datovým
souborem, který obsahuje externí vazby na jednotlivé soucásti. Zjednodušené receno, není možné prenášet soubor sestavy bez
souboru soucástí v sestavé obsažených.
Rád bych zduraznil, že pro zacínající uživatele je nejvýhodnéjší všechny soubory projektu zahrnout do jediného adresáre. Proto
je vhodné predem pripravit adresár projektu, do kterého budete postupné v první radé umístovat soubory soucástí a v zápétí
soubor sestavy. Neuváženým premísténím sestavy rozložené v adresárové strukture muže dojít ke ztráté jednotlivých dílu.

Dialogový panel pro vložení existující komponenty
CATIA obsahuje celou radu funkcí pro skládání sestavy. My se pokusíme v dnešním díle našeho seriálu vysvétlit ty
nejzákladnéjší, které vám umožní jednoduše zacít s modelováním sestav.
Vložení existující soucásti
V prvním kroku oznacte položku (modré zvýraznéní) existujícího produktu v datovém stromu (Cvicná). Pokud se jmenuje výchoz
produkt jinak, mužete tento název ponechat, prípadné jej upravit pomocí pravého tlacítka myši. Dále aktivujte funkci Existing
Component a v zobrazené strukture souboru a adresáru vyhledejte požadovaný komponent. Pripomínám to, že je dobré mít
vše umísténo v jediném adresári, pokud jste zacátecníci.
Po výbéru komponentu volbu potvrdte (Otevrít). Soucást se objeví v pracovní ploše a jeho název v datovém stromé. Je
standardné vložena do pracovního prostoru, podle své orientace v puvodním souradném systému. Zména její polohy je
samozrejmé možná, ale pravidlem u první soucásti v sestavé je její pevné ukotvení vuci souradnému systému sestavy.
29

Vložená komponenta do pracovního prostoru
Vložení existující souásti se zmnou její orientace
Funkcí Existing Component With Positioning vložíte komponent do aktuálního produktu (sestavy). Pri vkládání je mezi
stávajícími komponenty a vkládaným komponentem možné vytvorit rychlé pozicní vazby (Quick Constraints). Tyto vazby mají
pouze význam pozicní, nejsou identické s vazbami montážními, které jsou pro sestavu stéžejní.
V prvním kroku oznacte položku existujícího produktu v datovém stromu (Cvicná). Poté aktivujte funkci Existing Component
With Positioning a v zobrazeném panelu vyhledejte požadovaný komponent.

Panel pro výbr komponentu
30
Po výbéru komponentu volbu potvrdte (Otevrít). Geometrie se objeví v produktu, jeho název v datovém stromé a zobrazí se
panel Smart Move. Vyberte rychlou vazbu (Quick Constraint) plošný kontakt (Surface contact) a vyberte nejdríve plochu
vkládaného komponentu a poté plochu již vloženého komponentu. Vzor vidíte na obrázku.

Panel manipulace s tvorbou rychlých vazeb
Nyní mužete pomocí zelených šipek vazbu ovládat, v našem prípadé ménit zrcadlové stranu umísténí (vyzkoušejte si!). Mezi
polohami je možné podle požadavku cyklovat a upravit tak finální polohu soucásti.

Rychlá vazba ped dokonením
31
Nakonec funkci Existing Component With Positioning dokoncete (OK). Tento postup je vhodný predevším v prípadé, že chcete
sestavu poskládat náhledové bez vzniku fyzických 3D vazeb zobrazených v objektovém stromu. Zacínajícím uživatelum tento
postup príliš nedoporucuji, je výhodnéjší nacíst pár soucástí do sestavy a ty pak svázat pomocí montážních vazeb. Cílem je
samozrejmé fixovat nejcastéji všechny stupné volnosti (3 obousmérné translace, 3 obousmérné rotace).

Vložený komponent s umístním
Postup se také dá nazvat jako hrubé poskládání geometrie sestavy. Negenerují se pri tom žádné montážní vazby, pouze se
méní orientace soucástí. Soucástmi mužete posouvat libovolné v prostoru pomocí funkce Manipulation. Ta obsahuje nékolik
tlacítek pro zménu polohy vybraného objektu v prostoru.
Montážní vazby souástí v panelu nástroj Constraints
Nyní to nejduležitéjší. Po vložení soucástí do sestavy je nutné urcit jejich montážní vazby. Predstavte si napríklad šroub, který
musíte vsunout do díry a z druhé strany zajistit maticí. Montážní vazby jsou základním nástrojem každého konstruktéra, který
chce vytvorit ze sady samostatných soucástí model budoucího výrobku. Vazby definují nejen vzájemnou polohu soucástí, ale
také jejich prípadné pohybové vlastnosti. Vzhledem k jejich významu je nutné považovat správné pochopení a zvládnutí vazeb
za naprostý základ modelování sestav.
Po nactení, respektive vytvorení soucástí v režimu sestavy je nutné tyto prvky vzájemné provázat a tím vytvorit výsledný tvar
sestavy. Tímto provázáním dochází k postupnému odebírání stupñu volnosti jednotlivých komponentu. Jednotlivé funkce pro
tvorbu montážních vazeb jsou usporádány v panelu Constraints.

Metodika definice montážních vazeb v "modrém" aktivním produktu
32
Zacínající uživatele jisté zaskocí to, že vytvorená vazba ihned nezméní pozici vazebných soucástí. Pro zménu pozice je nutné,
nejlépe v objektovém stromu sestavy, aktivovat na príslušné vazbé pravým tlacítkem myši funkci Update. Tato definice zméní
graficky znázornénou vazební podmínku na skutecnou úpravu polohy soucásti.

Pi vytváení montážních vazeb je teba respektovat následující pravidla:
Montážní vazby lze vytváret pouze mezi komponenty aktivního komponentu
Montážní vazby nelze definovat mezi geometrickými elementy stejného komponentu
Montážní vazby nelze aplikovat mezi dvéma komponenty nacházejícími se v jedné podsestavé, jestliže tato
podsestava není v aktivním komponenté
Vazba nemuže být aplikována protože Product K nepatrí do aktivního komponentu Product B. Pro definici vazby by
musel být aktivní Product A.
Vazba nemuže být definována, protože Product E a Product F nepatrí do aktivního komponentu. Aby mohla být
vazba definována musel by být aktivní Product D.
Vazba muže být aplikována, protože Product C patrí do aktivního komponentu Product B a Product E patrí do
Productu D, který patrí do aktivního komponentu Product B.

Symboly montážních vazeb
Pri tvorbé sestav musíte výraznou pozornost vénovat predevším pozici aktivního objektu. Pokud nebude pri skládání sestavy
oznacen jako modrý príslušný objekt sestavy nebude možné vytváret vazební podmínky. Komponent zaktivujeme (napr. pro
úpravy) dvojitým kliknutím a bude oznacen modrou barvou. Komponent vybereme jedním kliknutím a je oznacen barvou
oranžovou.
33

Aktivovaný a vybraný komponent v datovém stromu
Constraints Analysis - analýza vazeb
Funkce Constraints Analysis poskytuje analýzu všech vazeb definovaných v produktu. Analýzu aktivujte položkou Constraints...
z roletové nabídky Analyze. Po vyvolání funkce Constraints Analysis se objeví dialogové okno, které popisuje veškeré
vlastnosti vazeb. Pokud pocet nékteré z vlastností není nulový, objeví se príslušná záložka, která obsahuje názvy daných
vazeb.
Velmi duležitou položkou v dialogovém panelu je ovšem záložka Degrese of Freedom. Ta umožñuje informovat uživatele o
poctech stupñu volnosti, které jsou ješté k dispozici u konkrétní soucásti v sestavé. Nezapomeñte ovšem na to, že musí být
vždy první soucást v sestavé pro korektní analýzu zajišténa pomocí pevné vazby Fix Component (symbol kotvy). Zásadné !!!
používejte vazbu Fix Component vždy pouze u jediné soucásti.

Panel Constraints Analysis
34
10. Výkresová dokumentace
Výkresová dokumentace má i v dobé vyspélých 3D systému nezastupitelnou úlohu. Postupy tvorby pohledu a rezu jsou
samozrejmé jiné, ale podstata výstupu je neustále spojena s cisté provedeným výkresem z hlediska standardu a norem.
Dnešní cást našeho seriálu vénovaného navrhování v aplikaci CATIA vénujeme „konstruktérské klasice“, tvorbé výkresové
dokumentace. Rád bych zde predem zduraznil predevším to, že se jedná o oblast, která je s nástupem 3D modelování trošku
opomíjená, ale je nutné si uvédomit, že výkresy, zustávají i v dobé špickových postupu stále nezastupitelným výstupem pro
výrobu.
Proto je dobré vždy i pri studiu 3D aplikace vénovat jistý cas seznámení se s postupy tvorby výkresové dokumentace, která je
asociována z modely soucástí a sestav. Existují samozrejmé i oblasti, kde jsou 3D data prímo využívána pro prípravu
technologie výroby, ale i zde se ve vétšiné prípadu vytvárí výkresová dokumentace.
Základní rozdíl v klasických 2D prístupech a v nových 3D prístupech k tvorbé výkresové dokumentace spocívá predevším v
tom, že u nových postupu není nutné vytváret pohledy a rezy. Ty jsou odvozeny asociativné (provázané) prímo z modelu. Jedná
se o velmi efektivní postup, který výrazné zrychluje práci, na druhou stranu se musíme oprostit, nékterých postupu, které slouží
napríklad pro tvorbu názorných zobrazení. Veškerá 2D geometrie vychází vždy ze skutecného modelu, který je modelován na
jmenovité rozméry.
Pro úplné zacátecníky doporucuji v první radé nastudovat aktuální normy a standardy pro tvorbu výkresové dokumentace
napríklad z ucebnice Technického kreslení.
Píprava prostedí výkresu (formát, rámeek, popisové pole).
Nyní si prakticky vyzkoušíte jeden ze zpusobu prípravy prostredí pro tvorbu výkresu. Postup si detailné popíšeme, protože
obsahuje velké množství funkcí, které je nutné pri tvorbé výkresu využít. Spustte Start > Mechanical Design > Drafting a
otevrete soubor výkresu. Ten je vytváren pomocí samostatného aplikacního modulu.

Aktivace prostedí pro tvorbu výkresu
V panelu New Drawing je nutno nastavit standard (normu) nového výkresu, formát listu a umísténí na výšku nebo na šírku.
Zvolte Standard ISO, Sheet Style A2 ISO a Landscape. Mužete samozrejmé zvolit i jiný formát, prípadné jinou výkresovou
normu.
35

Nastavení nového výkresu
Nastavení potvrdte OK. Dojde k otevrení nového souboru s požadovaným nastavením. V pracovní ploše se vám zobrazí
orámovaný výkresový list. Standardné budeme v tuto chvíli uvažovat pouze s výkresem s jediným listem. S tím vystacíte
pomérné dlouho, vždy lze více listu nahradit více samostatnými soubory s logickým pojmenováním.

Nový soubor výkresu
36
Na novém listu Sheet 1 je nyní možné upravit vlastnosti (Properties). Aktivaci provedte obvyklým zpusobem pres pravé tlacítko
myši v datovém stromé výkresu. V zobrazeném panelu vypnéte polícko Display (zobrazení hranice listu).

Vypnutí hranice listu
Potvrdte OK, a získáte tak potrebnou prázdnou plochu výkresu bez rámce.

istý list formátu A2 pipravený pro práci
Nyní je treba do listu vložit rámecek s popisovým polem. I když jsou popisová pole cástecné normalizovaná, každá organizace
používá specifický typ. Velice jednoduchým zpusobem jak vytvorit svoji šablonu je využít rámecek s popisovým polem z
AutoCADu, který jste uložili do souboru ve formátu *.dxf. Pro naši úlohu zde najdete soubor A3.dxf - rámecek A3 s popisovým
polem, který používáme u nás. Stáhnéte si jej na disk a otevrete (File > Open).
37

Otevený souboru A3.dxf
Nyní potrebujete zobrazený rámecek s popisovým polem prenést ze souboru A3.dxf do výkresu. Nejprve v datovém stromé v
souboru A3.dxf vyberte položku Main View (pravým tlacítkem) a zkopírujte ji do schránky (Copy).

Kopírování šablony pes schránku
Prejdéte do výkresu (Windows > Drawing) a v datovém stromu rámecek s razítkem vložte do požadovaného listu (Sheet >
Paste). Použijte opét pravé tlacítko myši
38

Vložení do výkresu
Rámecek s popisovým polem se objeví v listu Sheet 1.

Rámeek s popisovým polem v listu
Nyní v rozvinutém datovém stromé v úpravé vlastností (Sheet > Main View > Properties) vypnéte na karté View viditelnost
hranice (Display View Frame).
39

Panel vlastností rámeku s popisovým polem
Potvdte zménu vlastností (OK) dále funkcí Fit All In zvétšete šablonu do celého okna a nakonec zavrete soubor A3.dxf,
nebudete ho už potrebovat.

Tím je prostedí pro tvorbu výkresu pipraveno
Generování a úprava pohledu, rezu, detailu…
V druhé fázi tvorby výkresu již budeme pracovat soucasné s 3D modelem a ten budeme využívat pro tvorbu pohledu a rezu. 3D
model je nutné mít samozrejmé predem vymodelován, ale jsou možné jeho prípadné dodatecné úpravy. Veškeré modifikace
tvaru modelu se promítají automaticky do výkresových pohledu.
40
Otevrete soubor s modelem soucásti (*.CATPart, *.CATProduct), ze které bude výkres odvozen. Pokud nemáte vlastní model,
použijte cvicný soubor Rameno.

Model ramena
Dále budete do pripraveného prostredí výkresu vkládat jednotlivé pohledy, rezy a detaily. Zacnéte vložením nárysu. Aktivujte
funkci Front View , prepnéte se do souboru soucásti (Windows > … nebo rychleji Ctrl+F6) a vyberte promítací rovinu
vkládaného pohledu.

Výbr promítací roviny
Po výbéru roviny se automaticky vrátíte do výkresu, kde provedete dokoncení nastavení nárysu pomocí orientacní ružice.
Jakmile vám orientace pohledu bude vyhovovat, kliknéte myší do plochy pro ukoncení funkce.
41

Orientaní ržice pohledu
Funkcí Fit All In zvétšete rámecek a uchopením a tažením rámecku pohledu (View Frame) presuñte pohled do požadované
polohy.

Vložený pohled Front View
Pokracujte vložením ortogonálního odvozeného pohledu Projection View . Funkci aktivujte, prejedte myší pres nárys a vyberte
vhodný pohled. Vyberte pudorys.
42
11. Kontrola kolize souástí

Tvorba sestav pomocí nezávislých soucástí poskytuje uživateli celou radu dalších možností polohových, pohybových, prípadné
kontaktních analýz. Jednou se základních je kontrola kolizních stavu, které poskytují základní informace o prípadných
problémech.
Parametrické modelování soucástí patrí mezi efektivní metody pocítacového navrhování. Samozrejmé, že nový výrobek není
tvoren pouze jedinou soucástí, ale sestavením celé rady normalizovaných a nenormalizovaných soucástí. Výsledné sestavení
nového zarízení muže být analyzováno, názorné rozloženo v podobé scény a vykresleno. CATIA navíc obsahuje velmi výkonné
nástroje pro týmovou spolupráci na projektu s prípadnou možností vzdálené výmény dat pomocí síté Internet.

Píkaz Clash
Panel nástroju Check Clash slouží pro stanovení kolizí (Clash), kontaktu (Contact) a vulí (Clearance) v produktu. Je možné jej
aktivovat položkou Clash... z roletové nabídky Analyze. Príkaz obecné slouží ke kontrole kolizí mezi soucástmi v sestavé nebo v
souboru kombinované soucásti. Analyzují pozici vybraných soucástí a vrací informaci o všech nalezených kolizích. Kolizní
soucásti je možné vykreslit jako samostatné téleso.

Inicializace a výbr voleb analýzy
43
Vytvorte nebo otevrete sestavu minimálné se dvéma soucástmi a prejmenujte ji na Cvicna (pravým tlacítkem myši +
Properties). V našem prípadé použijeme sestavu soucástí Prícník, Šroub a Rameno, které patrí do sestavy Stahovacího
prípravku. Aktivujte panel Check Clash a v položce Type aktivujte detekci kolízí, kontaktu a vulí (Clearance + Contact + Clash).
V polícku vpravo zadejte požadovanou vuli, zvolíme napr 0,5 mm.

Analýza kolizí a její výsledek
Nyní spustte detekci volbou Apply. V prípadé , že je detekována kolize, kontakt nebo vule, objeví se hlášení v dialogovém okné
(Check Clash) a v geometrickém prostoru jsou vyznaceny konturou. Ješte pred dokoncením funkce je možné prohlížet
jednotlivé kolize, kontakty a vule v okné Preview.
Souásti vytvoené v CATII


Nékteré z produktu firmy Evektor, spol. s.r.o

CATIA Verze 5... nezávislá na platform – b ží voliteln na Windows NT resp. 2000 nebo UNIX, t ží z intuitivního a uživatelsky p íjemného prost edí na standardu ovládání Windows, lze ozna it jako SW „Easy to use“ a „Easy to learn“, jako CATIA V4 pln modulární a pružn škálovatelný produkt, systém pln respektující firemní know-how, výrobní parametry, oborové normy atp., sestavov /assembly/ orientovaný produkt, který p ináší inovované modelá ské prost edí pro modelování sou ástí a generování výkres , disponuje nástroji k modelování ploch až po jejich vyhlazování a rendering, poskytuje nástroje pro pevnostní analýzy (aplikace jak na sou ást tak celou sestavu), podporuje tvorbu digitálního prototypu /DMU: Digital Mock-Up/, taktéž umož uje jeho prohlížení v etn analýzy a simulace, obousm rná komunikace s CATIA V4 je (ukládá modely ve formátu V4 a na ítá z V4), nabízí pro uživatele verze V4 plynulý a p irozený p echod /migraci/ do verze V5, podporuje standardní neutrální formáty pro vým nu dat mezi r znými CAD systémy. Soubor ešení aplikace CATIA V5 nabízí unikátní ešení pro integrované procesy návrhu a vývoje produktu jakož i nástroje ur ené k optimalizaci týmové práce. Jeho otev ená architektura umož uje zákazník m budovat ešení pro digitální definici a simulaci 3D výrobk . V oblasti propojení tvorby návrhu, modelování geometrie a tvaru produktu je tak ve smyslu konkurenceschopnosti v i jiným CAD systém m skv lým produktem. Dostate né ešení však poskytuje i zákazník m, kte í jsou zam ení na vývoj 2D model a sestav. Pro p echod takovýchto zákazník na kompletní technické zpracování v oblasti 3D je CATIA V5 špi kové ešení. Systém V5 pln pokrývá celý proces od návrhu ur ení prvotní koncepce a up es ování výrobku, samoz ejm nabízí i integrovanou analýzu a nástroje pro p ípravu výroby (NC programování). Do systému byly implementovány katalogy standardních sou ástí (s p ednapln ným stavem a možností postupného rozši ování), nástroje ke kompletnímu návrhu plechových sou ástí, strukturálnímu navrhování, nástroje ke správ velkých sestav a správy kusovníku. Produkt DMU Navigator nabízí oproti CATIA V4 nové konferen ní možnosti (vzdálené konzultace technik ), automatické montážní dráhy nástroj , automatické definice kinematiky a podporu zobrazování složeného 2D CAD dokumentu. Integrace systému CATIA V5 a produktu ENOVIA VPM vybavuje uživatele možností podpory konfigurovaných digitálních proces modelování pomocí produktu ENOVIA. Pracovní prost edí aplikace CATIA CATIA V5 prod lala zcela zásadní modernizaci, jedná se prakticky o zcela novou adu produkt firmy Dassault Systèmes (IBM) pro komplexní navrhování. Proti tvrté verzi produktu CATIA byl sou asn zcela p epracován uživatelský interface, který je výrazn intuitivn jší a bližší uživatel m Microsoft Windows.

Základní vzhled pracovního prost edí CATIA V5

2

CATIA V5 je koncipována jako modulární systém, který obsahuje celou adu samostatných nástroj pro ešení jednotlivých inženýrských problém . Podle úrovn licence lze pak tyto nástroje využívat p i práci. Výhodou je plná integrace t chto nástroj v jednotném uživatelském prost edí a jejich snadná inicializace prost ednictvím roletové nabídky. Mezi jednotlivými pracovními plochami (moduly) lze jednoduše v pr b hu ešeného problému p echázet.

Inicializace modul CATIA V5 Koncepce tvorby projektu CATIA V5 je hybridní modelá , což znamená, že kombinuje v jednom modelu jak plošné (surface) tak i objemové (solid) elementy. Práv tato volnost p i výb ru modelá ských technik a možnost je kdykoliv kombinovat, iní CATIA tak silným systémem. Velkou výhodou je také možnost nepovinné parametrizace. Díky tomu se konstruktér m že rozhodnout jestli díl zparametrizuje a využije tím výhod parametrických modifikací, nebo bude provád t zm ny prost ednictvím modifikací jednotlivých element . Všechny moduly a modelá ské techniky jsou integrovány, takže zm ny jednotlivých model i element se okamžit projeví i na souvisejících dílech. Samoz ejmostí je podpora tvorby digitálního prototypu (Digital Mock-Up) a soub žného konstruování (Concurent Engineering).

Projekt je popsán stromem specifikací (klávesa F3)

3

Veškeré vytvá ené prvky a objekty jsou pr b žn zobrazovány stromem specifikací. Ten popisuje nejen postup jakým je daný objekt vytvo en, ale popisuje i jeho umíst ní v rozsáhlejším systému, nap íklad v sestav . In Work Object Voln p eloženo „prvek na kterém práv provádíte úpravy“. Implicitn je tímto objektem poslední vytvo ený prvek zobrazený ve stromu specifikací. Následující vytvá ené prvky jsou umis ovány ihned za pracovní objekt. Pracovní prvek je zobrazen jako podtržený. Pokud pot ebujete zm nit aktivní pracovní objekt, provedete to jednoduše pomocí myši.

P epnutí pracovního prvku

2. Natavení pohledu
Základním nástrojem pro práci v jakémkoli software vystav ném na principech 3D modelování je možnost libovolného nastavení prostorového pohledu na sou ást. V aplikaci CATIA je tímto nástrojem, mimo jiné, ikona kompasu. Pohyb a zm na pohledu v jakékoli 3D aplikaci je vždy složitým o íškem. Vývojá i aplikací využívajících 3D modelování eší tento problém ale v posledních letech obdobn . Lze prakticky využívat bu prost edk integrovaných p ímo v aplikaci, nebo prost edk svázaných s nasazením speciálního hardware (nap íklad SpaceMouse). Základním nástrojem v CATII je kompas, který je standardn umíst n v pravém horním rohu pracovní plochy.

4

a už se jedná o body. který v sob integruje funk nosti. p edevším p i jeho ízení. hrany nebo o roviny. Otá ení kompasem kolem bodu a v rovin P i seznámení se s funk nostmi nástroje kompasu v nujte p edevším d kladnou pozornost výb ru jednotlivých funk ních prvk . 5 . Sv j význam mají prakticky všechny geometrické prvky zobrazené ikony. Použití kompasu vyžaduje ur itý cvik. Umož uje tedy libovoln posouvat a otá et pohledy na zobrazenou sou ást. známé z jiných aplikací pro 3D modelování jako posun a rotace.Kompas je zobrazen v každé pracovní ploše Kompas je nástrojem.

Nastavení ortogonálních pohled pomocí kompasu Kompas má je primárn ur en pro ízení pohledu na sou ást. 6 . Naopak si práci s modelem m žete po ádn zkomplikovat práv díky zm n umíst ní sou ásti v i globálním rovinám. Praktická rada: Fyzické p esouvání objekt pomocí kompasu nikdy neprovád jte. Lze samoz ejm provád t i zcela volnou rotaci kolem bodu. Pro ob tyto funkce existují v CATII i samostatné nezávislé funkce. Tato funkce se používá p evážn p i konstrukci obecn umíst ných prostorových k ivek. Nemá p i standardní práci se sou ástmi kritický význam. nap íklad p i modelování ploch. p ípadn rovinách. Pro za ínající uživatele je ikona kompasu ovšem nejsnadn jší cestou jak se rychle v úprav pohled na sou ásti rychle zorientovat. Tato funk nost je aktivována p i p etažení ikony kompasu za jeho ervený bod a jeho p ichycení na libovolném prvku sou ásti.Posun kompasem v ose nebo v rovin Pomocí kompasu m žete provád t libovolnou rotaci nebo posun objekt v jednotlivých osách. Sou ást pak m žete nato it. p ípadn posunout libovoln v i sou adnému systému. Jeho sekundární funkcí je možnost fyzického nato ení libovolného objektu v i sou adným rovinám.

je p ímé spušt ní skicá e z nabídky start. První možností je využití p ednastavených konstruk ních prvk . B žn jší postup inicializace skicá e p ímo v Part Designu. Tento postup se používá nap íklad v p ípadech kdy je nutné p ipravit ná rty p edem. První. ten využijete p i tvorb obecných skic nap íklad i bez jejich cílového ur ení. nap íklad p i modelování ploch. 7 . Základním nástrojem pro tvorbu ná rt v CATII je skicá obsahující všechny pot ebné funkce pro tvorbu skic s ur itou úrovní parametrizace. druhou je pak možnost tvorby sou ástí pomocí parametrických ná rt . Inicializace dokumentu vytvá eného ve skicá i Skicá lze inicializovat dv ma základními postupy. Tento postup je snadn jší a intuitivn jší i pro za ínajícího uživatele.Fyzické zm ny polohy sou ásti neprovád jte 3. Sketcher (skicá ) Základní p ístupy k modelování sou ástí lze rozd lit do dvou základních oblastí.

Plná parametrizace ná rt navíc usnad uje dodate né modifikace ná rt a zaru uje jeho „zcela pr hledné“ tvarové zm ny. ale tém vždy skon í tvarové modifikace na plné parametrizaci. které mohou být áste n nebo pln ur eny pomocí rozm rových a geometrických vazeb.Inicializace ná rtu p ímo v pr b hu modelování sou ásti Ná rt (skica) je skupinou. v pr b hu modelování sou ástí. Stupe geometrického ur ení je závislý zcela na uživateli. nej ast ji 2D ar. Ná rt se skládá z geometrických prvk a je ízen vazbami a kótami 8 .

Základní nástroje pro tvorbu ná rt Ná rty lze umís ovat bu do globálních rovin. která z možností je efektivn jší. Nelze jednozna n íci. jedná se p edevším o v c zkušeností a priorit daného uživatele. 9 . p ípadn do p edem p ipravených pomocných rovin. Další tvorba ná rt již probíhá v rovinách ur ených geometrií sou ásti. Obecn se prvotní ná rt p evážn umís uje do globálních rovin. na rovinných plochách sou ástí.

Vytvo ení sou ásti pomocí p íkazu Pad z ná rtu 10 . tak v následné úprav ná rtu. Složité a komplikované ná rty lze mnohdy nahradit skupinou jednodušších a snadno modifikovatelných geometrických skupin. To vede ovšem k zbyte ným komplikacím jak v prvotní parametrizaci.Ná rt se skládá z geometrických prvk a je ízen vazbami a kótami Správn vytvo ený ná rt by nem l být p íliš geometricky složitý. ada za ínajících uživatel se snaží v jediném ná rtu zachytit maximáln tvar budoucí sou ásti.

Po výb ru element m žete p ed zadáním polohy kóty vyvolat stiskem pravého tla ítka lištu s n kterými dalšími možnostmi vlastností kóty. 11 . P edem bych rád upozornil naše tená e. Ná rty jsou pak jednodušší a p ehledn jší. Další skupina funkcí v panelu slouží k ur ení velikosti (kótování) element .4. že finální sou ást by m la obsahovat pouze prvky kompletn ur ené a to a pomocí geometrických vazeb. To znamená. Vlastní geometrickou vazbu definujete v okn funkce Constraint Definition zaškrtnutím p íslušného polí ka. Skica neboli ná rt je skupinou objekt . které jsou popsány pomocí geometrických vazeb a rozm rových parametr (kót). Obecn dáváme p ednost geometrickým vazbám proti kótám. že nemá smysl u za ínajících uživatel p íliš uvažovat o modelování pomocí hybridní geometrie. Parametrické kóty a geometrické vazby Definice geometrických vazeb Geometrické vazby a parametrické kóty jsou základním prost edkem pro definici geometrie ná rtu a tím i budoucí sou ásti. Tou vytvo íte modifikovatelné rozm rové vazby okótováním element zadáním jednoho nebo dvou element mezi kterými chcete vytvo it kótu. Vytvo enou vazbu vymažete nejsnadn ji pomocí místní nabídky aktivované pomocí klepnutí na pravém tla ítku myši v oblasti p íslušného symbolu geometrické vazby. Funkcí Constraints Defined in Dialog Box vytvo íte geometrické vazby mezi dv ma vybranými elementy. tak pomocí rozm rových parametrických kót. jinak nazvané také jako parametrické kóty vytvá íme pomocí funkce Constraint. pomocí kterých m žete definovat vzájemné geometrické vazby mezi dv ma elementy. V nástrojovém panelu Constraint naleznete funkce. p ípadn pomocí ukazatele myši a klávesy CTRL. Tyto elementy musíte vybrat ješt p ed aktivací funkce. Po výb ru element m žete p ed zadáním polohy kóty vyvolat stiskem pravého místní nabídku s n kterými dalšími možnostmi tvorby kóty. Podotkn me pouze. Lze tak nap íklad p epnout nastavení mezi horizontální a šikmou kótou. Znalost této problematiky je jak se íká principiální. Ukázková definice te né vazby Definice parametrických kót a diagnostika Rozm rové parametry. Obecn budeme používat v následující kapitole zcela b žnou terminologii. Jisté rozdíly v pojmenování jsou v aplikacích a p ekladech pom rn b žné. že více objekt m žete vybrat pomocí výb rového okna.

tvarové a rozm rové úplnosti skici. Naše doporu ení všem za ínajícím se dá shrnout do triviální pou ky „v jednoduchosti je síla“. zm ní se jejich barevné podání. tvarov i rozm rov zcela ur eny. pokud je prvotní a je využit pro modelování nezávislé sou ásti. Geometrie ná rt a tím model je pak výrazn pr hledn jší a výhodn jší v týmové spolupráci. které jsou umíst ny ve zvolené ná rtové rovin . pokud se chcete vyvarovat hybridním model m. To znamená. že je geometrický prvek pln ur en a nelze jej dále voln modifikovat bez p ímého zásahu do geometrické vazby nebo kóty. je prakticky libovolná. stejn jako v nástroji pro modelování sou ástí. kte í si cht jí vyzkoušet vytvo ení pln geometricky ur ené skici. Ukázkový p íklad Ukázkový p íklad je ur en všem. že byste m li vždy minimalizovat složitost ná rt a rad ji preferovat konstrukci.Definice rozm rových vazeb Funkce Diagnostics je standardn zapnuta a umož uje kontrolu polohové. Skicu lze tedy umístit do libovolné ná rtové roviny. P i základním nastavení se barva zm ní na zelenou. 12 . Ze cvi ných d vod doporu uji rovinu XY. Ná rt je tvo en pouze z úse ek a oblouk . Zadání p íklad (pom rové rozm ry) Geometrie našeho ná rtu je m že být vytvo ena ve skicá i. Zelená by m la tedy být každá skica. Pozice a orientace ná rtu. která bude dále využita nap íklad pro vytvo ení modelu sou ásti. Pokud jsou elementy skici polohov . Zelená p i tom definuje. p i které je ná rt složit jší prezentován pomocí n kolika jednodušších. u kterých mohou vznikat p i modifikacích nekontrolovatelné zm ny.

Veškerou p esnost dodají ná rtu geometrické vazby a parametrické kóty. až získáte nad prostorem p ehled a kontrolu m žete ná rty kreslit v libovolné poloze. Dalším doporu ením je kreslení skic v pohledu kolmém na ná rtovou rovinu. Obecn se postupuje od vytvo ení prvotní. Inicializace ná rtové roviny Postup konstrukce ná rtu není nijak kritický. P i tvorb geometrie skic tomu tak ovšem není. Pravidlem pro za ínající. u kterých byl požadavek p esnosti zcela zásadní. p es její up esn ní pomocí geometrických vazeb a rozm rových kót až po fixaci ná rtu v i sou adnému systému (poslední dva stupn 13 . které asto využíváme je dokonce zákaz p esného kreslení. p ibližn p esné geometrie.Start skicá e Po startu skicá e je možné geometrii ná rtu kreslit pouze p ibližn . Uživatelé jsou asto p eškolování z 2D CAD systém . asem.

p ípadn k existujícím hranám sou ásti. Uzav enost ná rt se pom rn špatn analyzuje.volnosti ná rtu). že ím je ná rt jednodušší. Je ovšem možné ná rt uzav ít n kterou z již existujících hran sou ásti. Pamatujte si. 14 . Pokud tomu tak není m že být vypnuta diagnostika. tím lépe se u n j vyhledávají chyby. Ta se provádí nej ast ji pomocí „p ilepení“ dvou hran ná rtu vazbou Coincidence k sou adným osám. Ná rty uzav ené m žete použít pro vytvo ení t les a ploch. Finální skica Správn a pln parametrický ná rt by m l standardn v CATII zezelenat. ovšem ná rty otev ené m žete využít pouze standardn pro vytvo ení ploch. M žete samoz ejm použít i dv kóty. p ípadn máte n kde chybu. proto vždy kreslete ná rty spojené v jednotlivých koncových bodech. Pro ná rty je také rozhodující jejich uzav enost.

Skica po opušt ní skicá e 5. který je ur en pomocí geometrických vazeb a rozm rových parametr . Tento obdélník musíte samoz ejm dodate n smazat. 3D modelování poskytuje daleko v tší variabilitu a akceleraci rozvinutí t chto prvotních myšlenek. v metru a jsou asto nosnou myšlenkou budoucího výrobku. 15 . jinak se stane sou ástí ná rtu. Nastavení základních nástroj pro tvorbu ná rtu Polotovar ná rtu m žete kreslit libovoln . Ná rt je zadán z d vodu jisté variantnosti zrcadlov obrácený. Nakreslíte si jej nap íklad na dovolené. které vám jako za ínajícím uživatel m posta í k vytvo ení podkladových skic prvních model . Souhrnná úloha tvorby skic V minulých kapitolách jsme si popsali postupy vedoucí k vytvo ení pln parametrického ná rtu. co jsme si doposud vysv tlili a pokuste se celý p íklad proto správn zvládnout s p ípadnými variantními zm nami. z hlediska modelu to ovšem není nijak kritické. Na rtnutý pr ez budoucí sou ásti Ná rty tužkou na papí e jsou asto totiž prvotní informací o tom. Spustíme tedy CATII a inicializujeme skicá . v práci. Jedná se o základní znalosti. Tato kapitola je ur itým souhrnem toho. Osobn doporu uji nap íklad ud lat kolem ná rtu obdélník s maximálními rozm ry a do n j ná rt doslova na márat. ideálním stavem je když se p ibližn propor n podobá budoucímu pr ezu v našem p ípad h ídele. P ed vlastním za átkem práce je vhodné mít v panelu Sketch Tools inicializovánu minimáln volbu pro automatické generování geometrických vazeb. jak má sou ást vypadat.

Pokud vznikne vazba v nežádoucím míst . p ípadn vytvo ené geometrické vazby a definice osy Pokud máte inicializovánu funkci pro automatické generování geometrických vazeb. která je nakreslena pomocí p íkazu Axis. že se jedná nap íklad o pozvolný úhel. Definice pr m r pomocí místní nabídky 16 . Pom rn zásadní význam má v našem ná rtu poloha osy. Pokud je nap íklad ára p ibližn svislá. musí být pomocí výmazu jejího symbolu smazána. Pak je nutné sklon áry v ná rtu lehce p ehnat a upravit jej úhlovou vazbou. CATIA dosadí svislou vazbu a srovná áru p esn . Pro pr m r h ídele je samoz ejm rozhodující vzdálenost osy od vlastního pr ezu. Problém m že nastat v p ípad . Poloha osy v i sou adnému systému není kritická. ale doporu uji osu h ídele proložit nap íklad osou X.Vygenerované. aplikace generuje podle tolerancí jejich finální stavy.

že m že a dokáže pracovat s ná rty s r znou úrovní jejich geometrického ur ení. která funguje tak.Celkem b žnou chybou za ínajících uživatel . jestli se bude jednat o pr m r nebo polom r. která ovšem není kritická. je CATIA hybridním modelá em. Tato funkce je velmi užite ná a výrazn zjednodušuje práci. Op t se držte v tomto p ípad . že pokud zadáte lineární rozm r. To znamená. precizní definice všech geometrických prvk pomocí rozm rových parametr a geometrických vazeb. 17 . je to. V tšina parametrických modelá má standardn „na pravém tla ítku myši“ funkci. že si p i definici profil pro tvorbu rota ních sou ástí neuv domí možnost definice pr m r . máte možnost ješt vybrat. Finální zelená (pln parametrická) skica Jak bylo v našem seriálu již n kolikrát uvedeno. Jinak se model m že vymknout p i p ípadných modifikacích vaší kontrole.

nelze samoz ejm popsat 100% obecn . N kte í uživatelé preferují skládání h ídel z válc a n kte í preferují rotaci. Pro tvorbu model sou ástí slouží modul Part Design. Nemusíte samoz ejm moduly p epínat. Lze do n j vstupovat p ímou volbou Part Design nebo použít volbu spušt ní skicá e Sketcher. sta í pouze v pravém horním panelu použít p íkaz Exit workbench. Je pom rn nejednotný p ístup p i vytvá ení model h ídel . Jedná se o posloupnost ty díl ích inností (krok ): volba ná rtové roviny a orientace skici (modul skicá ) tvorba ná rtu a nakreslení skici (modul skicá ) dopln ní vazeb geometrie a zakótování skici (modul skicá ) vlastní vytvo ení prvku (part modelá ) 18 . Nelze obecn íct. Takto postupujeme až vznikne požadovaný model. že za neme konstruovat základní prvek sou ásti. Sled inností Standardní sled inností. Oba postupy mají své výhody i nevýhody. zkosení apod. Obecný postup ovšem existuje a je v tšinou uživatel preferován. Finální model dutého h ídele Záv rem bych rád uvedl jednu poznámku. Objektový strom je navíc p ehledn jší. je velmi asto používaným. ale sou asn usnad ujete svým koleg m p ípadnou editaci sou ásti. Ten je definován ve v tšin p ípad n kterým z charakteristických tvar sou ásti.Skica p ipravená k orotování Po vytvo ení ná rtu m žete lehce experimentovat a vyzkoušet si vytvo ení rota ní sou ásti pomocí p íkazu Shaft. Zjednodušujete tak nejen tvorbu sou ásti. který je dostupný v modulu pro modelování sou ástí Part Design. ale m li by být vždy v týmu pokud možno sjednoceny. pokud je to samoz ejm možné. Nástroje ur ené pro vytvo ení geometrie sou ásti pomocí skic P i tvorb modelu sou ástky postupujeme tak. Tím se moduly p epnou a m žete vytvo it h ídel z ná rtu pomocí p íkazu Shaft. Doporu ujeme vždy preferovat jednoú elové nástroje p ed skicami.). K tomuto prvku následn p ipojujeme další konstruk ní prvky tvo ící jednotlivé detaily. 6. co je efektivn jší. P íkaz Exit workbench si hodn dob e zafixujte v pam ti. nebo pomocí nástroj (zaoblení. Konstruk ní prvky mohou být vytvá eny bu pomocí skic.

Tvorbu skici prove te samostatn v rámci procvi ování v modulu skicá e. která vznikne vysunutím ná rtu pomocí funkce Pad (výstupek). Jedná se o sou ást. protože zde není definovaný implicitní (defaultní) sm r kontury nejsou tvo eny ve skicovacích rovinách. Vytahování kontur je možné nejenom ve sm ru normálovém ke skicovací rovin . ale i ve vámi definovaném sm ru. Jestliže vytahujete geometrické elementy vytvo ené pomocí modul pro vytvá ení ploch. Tvorba vysunutého konstruk ního prvku pomocí funkce Pad Funkce Pad slouží k vytažení vybrané kontury (skici) a jejímu p i tení k t lesu. ukážeme si celý postup u jednoho. je nutné definovat sm r vytažení kontury. Finální vysunutý prvek s objektovým stromem 19 .Jelikož innosti v prvních t ech krocích jsou tém vždy shodné. asto používaného typu geometrického prvku.

Zde je vhodné zd raznit. který musí ležet v rovin k ivky a jehož jedna osa je osou rotace. 20 . Jako konturu lze použít skicu nebo rovinnou k ivku. ale pouze tehdy. Ukázka rotovaného konstruk ního prvku vytvo eného funkcí Shaft Dalším velmi asto používaným nástrojem využívajícím jako defini ní geometrie ná rtu je vytvo ení vybrání. Základem pro práci je vždy áste n . n které využívají pro tvorbu vybrání klasického vysunutí ná rtu s množinovým ode tením.Obecn lze íci. Použijete-li rovinnou k ivku. se používají velmi podobn . ovšem pracuje jako množinový rozdíl. P íkaz Pocket je obdobou funkce pro vytvo ení výstupku (Pad). p ípadn její definované výse e. P íkaz Shaft využívá pro svou innost zcela totožných postup p ípravy ná rtu jako p íkaz Pad. Funkce jsou obecn schopny využívat pro vytvá ení konstruk ních prvk jednoho a více ná rt . Op t m že být použita áste n nebo zcela parametrická skica. Použijete-li skicu. že v této funk nosti se aplikace výrazn odlišují. Je jej tedy možné efektivn využít pro tvorbu r zných typ drážek a vybrání. naopak CATIA má tuto funk nost ešenu pomocí samostatného nástroje. nikoli p ipojení. lze-li ji uzav ít osou rotace. které využívají pro tvorbu konstruk ního prvku (sou ásti) skic. musí obsahovat jen jeden profil a osu rotace vytvo enou funkcí Axis. jediné co musíte ur it navíc je osa rotované sou ásti. Pro další ukázku jsme zvolili konstruk ní prvek pro vytvo ení rota ní sou ásti. musíte dále vytvo it uživatelský sou adný systém. že konstruk ní funkce. Kontura nemusí být v tomto p ípad uzav ená. p ípadn pln parametrický ná rt a ten je využit pro další tvorbu sou ásti.

kontury nejsou tvo eny ve skicovacích rovinách. Pro tvorbu uživatelských konstruk ních prvk se využívají speciální nástroje jejich zvládnutí ovšem vyžaduje již výrazn v tší znalosti modelování. pro jejichž konstrukci je dále využita již existující geometrie sou ásti. p ed na rtnutými. CATIA pat í v této oblasti opravdu ke špi ce. V praxi to znamená nap íklad to. že pro definici rádius je nutné vybrat hrany ur ené k tvorb zaoblení. p ípadn o nutnosti smazat konstruk ní prvek. že vytvo íme drážku na h ídeli a tu pak m že kolega použit pro tvorbu své sou ásti nap íklad plochého tvaru. Pro za átek si pouze ekn me to. že v objektovém stromu prvk . Konstrukce je pak daleko snadn ji modifikovatelná bez p ípadného vzniku chybových hlášení o nemožnosti provedení modifikace. Prvky uživatelské – jsou nástrojem pro zajišt ní efektivní konstrukce pomocí p enosu geometrických prvk mezi sou ástmi. Obecn lze v aplikacích postavených na parametrickém modelování využívat dvou základních typ t chto konstruk ních prvk z výše uvedené kategorie: Prvky p ednastavené – jedná se nap íklad o díru. Obecn se jedná o nástroje. který dokáže v p ípad složitých kombinací rádius výrazn prov it schopnosti modelovacího jádra CAD aplikace. Obecn platí pravidlo. zkosení a ukos Konstruk ní prvky pat í mezi nástroje výrazn urychlující tvorbu modelu. je nutné definovat sm r vytažení kontury. Tyto funkce prezentují nej ast ji používané geometrické modifikace sou ástí používané v technické praxi. zaoblení apod. Zaoblení. Obecn se jedná o nástroj. by m li být umíst ny konstruk ní prvky až za na rtnutými. které tvo í sou ást.Vybrání vytvo ené pomocí p íkazu Pocket Vytahování kontur je možné nejenom ve sm ru normálovém k skicovací rovin . Jestliže vytahujete geometrické elementy vytvo ené pomocí modul pro vytvá ení ploch. Jejich funk nost je založena na jednoduché vstupní definici geometrických charakteristik. 7. Dalším pravidlem by m lo být preferování konstruk ních prvk geometrii pomocí konstruk ního prvku. protože zde není definovaný implicitní (default) sm r . které nahrazují skicování pomocí komplexn jších postup . ale i ve vámi definovaném sm ru. nepoužívejte na rtnutý. obsahuje celou adu postup jak definovat rádius a jak provád t jejich tvarování na sou ásti. 21 . Jednoduše ešeno. pokud lze vytvo it Konstrukce zaoblení Zaoblení dlouhou dobu pat ilo k nejvíce diskutovaným konstruk ním prvk m.

Finální vzhled zaoblení na sou ásti Konstrukce zkosených hran 22 . Dodržením tohoto pravidla ušet íte hlášení o nemožnosti vytvo it rádius v n kterých složit jších kombinacích. Zaoblení jsou neodd litelnou sou ástí p edevším odlitk a vst ikovaných díl . na okrajích které vytvo í zaoblení. M žete vybrat více hran najednou nebo vybrat plochu.Zadání defini ních hran pro zaoblení Funkcí Edge Fillet zaoblíte hranu nebo hrany. Tyto sou ásti prakticky v polotovarech nikdy neobsahují ostré hrany a jsou zde preferovány rádiusy p ed zkosenými hranami. Standardní pravidlo pro tvorbu kombinovaných rádius spo ívá v nutnosti definovat nap ed v tší polom ry a poté menší.

již z d vodu bezpe nosti p i montáži by nem la z stat ostrou. Žádná hrana na sou ásti. Zkosené hrany vytvá íme obdobn jako rádiusy pomocí nástroje. není to ovšem tak kritické jak tomu bylo u zaoblení. jeho uplatn ní najdete u rota ních tvar . Zkosení hran je ideální využívat prakticky u všech typ sou ástí.Zkosené hrany pat í k dalším prvk m. stejn dob e jako u plochých tvar . obdobn jako zaoblení. Finální vzhled zkosení na sou ásti Konstrukce úkos 23 . který vychází p i jejich tvorb ze zadání vstupních geometrických charakteristik. nap íklad dí e. bez kterých se konstruktér p i své práci neobejde. Zkosení hran je vhodné op t realizovat až v záv ru tvorby geometrie modelu. Definice zkosení na sou ásti Funkcí Chamfer vytvo íte sražení hrany na vybraných hranách nebo kolem vybraných ploch t lesa. m že být použito jako další operace na již existujícím konstruk ním prvku. Zkosení. pokud to není vysloven technickou funk ností vyžadováno.

Obecn lze tuto funkci nahradit u jednodušších tvar pomocí zm ny na rtnutého geometrického prvku. Díry 24 . aby byla se dala sou ást bez poškození snadno vyjmout z formy. u kterých je nutné vytvo it tvar st ny tak. p edevším z d vodu pom rn složitého zadávání vstupních parametr .Úkosování ploch na sou ástech pat í již ke složit jším operacím. Použití této funkce ovšem doporu ujeme pouze zkušen jším uživatel m. Defini ní hrana a sm r úkosu Funkcí Draft Angle vytvo íte úkos na vybraných plochách t lesa. V první fázi je nutné zadat hranu. kde tuto funkci využít. m žeme vytvo it vlastní úkos. Jedná se samoz ejm pouze o jednu z možností. od které se úkos vytvá í. Zúkosovaná plocha na sou ásti 8. v druhé fází je nutné definovat sm rový vektor úkosu. P i vytvo ení úkosu na ploše je nutné pom rn striktn dodržet postup definice modifikace plochy. p ípadn zm nit jeho orientaci a teprve pak. které využijí p edevším návrhá i odlitk .

Ozna íte-li p ed aktivací funkce Hole kruhovou plochu. bude osa otvoru sesouhlasena s osou rotace rota ní plochy. Ozna íte-li p ed aktivací funkce Hole plochu. ale také její umíst ní. p ípadn závit. pomocí kterého lze definovat nejen geometrii vytvá ené díry. Type a Thread Definition.Funkce pro tvorbu d r pat í k základnímu vybavení každé 3D aplikace pro technické navrhování. 25 . Jsou soust ed ny nej ast ji do jediného nástroje. Ná rt pro umíst ní díry Chcete-li díru na t lese p esn umístit máte k dispozici n kolik možností: Ozna íte-li p ed aktivací funkce Hole plochu. na které chceme umístit otvor a dále pak hrany od kterých chceme definovat polohu st edu otvoru budou mezi st edem otvoru a vybranými hranami vytvo eny kóty. na které chceme umístit otvor a dále pak rota ní plochu. Funkcí Hole vytvo íte díru do t lesa. bude osa otvoru sesouhlasena s osou rotace rota ní plochy. Tato funkce umož uje rychle vytvá et kruhové otvory r zných typ v etn závit v t chto otvorech a zahloubení pro hlavy šroub . Všechny parametry otvoru se definují na kartách Extension. pomocí kterých lze definovat p esn polohu st edu otvoru.

p ípadn typ závitu: Simple . Tato metoda je obecn složit jší. CATIA vám nabídne dialogový panel. definice její polohy. ve kterém je možné nastavit celou adu parametr budoucí díry.Definice tvaru a rozm r díry Za ínajícím uživatel m doporu ujeme využít pro definici polohy díry pozi ního ná rtu.díra s válcovým osazením a kuželovým p echodem Thread Definition . ale lze ji využít prakticky ve všech p ípadech bez ohledu na geometrii sou ásti.díra s kuželovým osazením Counterdrilled .válcová díra Tapered .díra s válcovým osazením Countersunk . P i vrtání díry ur íte její polohu (Positioning Sketch) až p i tvorb samotné díry. Vyvolejte funkci pro tvorbu díry Hole a podle obrázku vyberte st nu (Select a face or a plane) do které chcete díru vytvo it.kónická (kuželová) díra Counterbored .definice parametr závitu 26 . T mi nejd ležit jšími je tvar díry.

Finální díra umíst ná na sou ásti Díra je vytvo ena na sou ásti po potvrzení vstupních parametr . že budete muset zadávat vstupní parametry v p ípad jejich nesprávného zadání znovu. Nemusíte se tak obávat toho. na kart Extension nastavte hloubku. rozm r a umíst ní díry (Positioning Sketch) na kart Type typ díry. Ty lze samoz ejm díky komplexnosti nástroje modifikovat prost ednictvím objektového stromu.Dialogový panel pro tvorbu díry (záložka pro závity) Pro umíst ní díry pomocí pozi ního ná rtu nejprve v panelu Hole Definition prove te nastavení díry. 27 . V p ípad závitové díry na kart Thread Definition prove te nastavení závitu.

Dialogový panel pro vložení existující komponenty CATIA obsahuje celou adu funkcí pro skládání sestavy. Je standardn vložena do pracovního prostoru. na kterém lze nap íklad prezentovat funk nost nového výrobku.9. Rád bych zd raznil. Zm na její polohy je samoz ejm možná. které vám umožní jednoduše za ít s modelováním sestav. My se pokusíme v dnešním díle našeho seriálu vysv tlit ty nejzákladn jší. Vložení existující sou ásti V prvním kroku ozna te položku (modré zvýrazn ní) existujícího produktu v datovém stromu (Cvi ná). pokud chcete sestavu vytvá et. nebo prov it jeho technické parametry. Pokud se jmenuje výchoz produkt jinak. není možné p enášet soubor sestavy bez soubor sou ástí v sestav obsažených. Ve své podstat se jedná ve v tšin p ípad také o prvotní podobu návrhu. že je dobré mít vše umíst no v jediném adresá i. p ípadn jej upravit pomocí pravého tla ítka myši. P ipomínám to. Sestavy ve 3D aplikacích jsou koncipovány jako soubory obsahující p edevším základní vazební specifikace jednotlivých díl . podle své orientace v p vodním sou adném systému. Vlastní soubor sestavy je pouze sjednocujícím datovým souborem. Proto je vhodné p edem p ipravit adresá projektu. To je nutné si uv domit vždy. že pro za ínající uživatele je nejvýhodn jší všechny soubory projektu zahrnout do jediného adresá e. Neuváženým p emíst ním sestavy rozložené v adresá ové struktu e m že dojít ke ztrát jednotlivých díl . Zjednodušen e eno. Dále aktivujte funkci Existing Component a v zobrazené struktu e soubor a adresá vyhledejte požadovaný komponent. Sou ást se objeví v pracovní ploše a jeho název v datovém strom . Sestavy Sestavy jsou neodmyslitelnou sou ástí koncepce navrhování pomocí 3D aplikací. 28 . ale pravidlem u první sou ásti v sestav je její pevné ukotvení v i sou adnému systému sestavy. který obsahuje externí vazby na jednotlivé sou ásti. m žete tento název ponechat. Po výb ru komponentu volbu potvr te (Otev ít). do kterého budete postupn v první ad umís ovat soubory sou ástí a v záp tí soubor sestavy. pokud jste za áte níci.

Poté aktivujte funkci Existing Component With Positioning a v zobrazeném panelu vyhledejte požadovaný komponent. V prvním kroku ozna te položku existujícího produktu v datovém stromu (Cvi ná). Panel pro výb r komponentu 29 .Vložená komponenta do pracovního prostoru Vložení existující sou ásti se zm nou její orientace Funkcí Existing Component With Positioning vložíte komponent do aktuálního produktu (sestavy). P i vkládání je mezi stávajícími komponenty a vkládaným komponentem možné vytvo it rychlé pozi ní vazby (Quick Constraints). nejsou identické s vazbami montážními. které jsou pro sestavu st žejní. Tyto vazby mají pouze význam pozi ní.

Mezi polohami je možné podle požadavk cyklovat a upravit tak finální polohu sou ásti. Vzor vidíte na obrázku. Panel manipulace s tvorbou rychlých vazeb Nyní m žete pomocí zelených šipek vazbu ovládat. Vyberte rychlou vazbu (Quick Constraint) plošný kontakt (Surface contact) a vyberte nejd íve plochu vkládaného komponentu a poté plochu již vloženého komponentu. jeho název v datovém strom a zobrazí se panel Smart Move.Po výb ru komponentu volbu potvr te (Otev ít). Geometrie se objeví v produktu. v našem p ípad m nit zrcadlov stranu umíst ní (vyzkoušejte si!). Rychlá vazba p ed dokon ením 30 .

Tento postup je vhodný p edevším v p ípad . Ta obsahuje n kolik tla ítek pro zm nu polohy vybraného objektu v prostoru. Vazby definují nejen vzájemnou polohu sou ástí. Po na tení. Tímto provázáním dochází k postupnému odebírání stup tvorbu montážních vazeb jsou uspo ádány v panelu Constraints. Cílem je samoz ejm fixovat nej ast ji všechny stupn volnosti (3 obousm rné translace. Montážní vazby sou ástí v panelu nástroj Constraints Nyní to nejd ležit jší. který musíte vsunout do díry a z druhé strany zajistit maticí. 3 obousm rné rotace). P edstavte si nap íklad šroub. který chce vytvo it ze sady samostatných sou ástí model budoucího výrobku. je výhodn jší na íst pár sou ástí do sestavy a ty pak svázat pomocí montážních vazeb. ale také jejich p ípadné pohybové vlastnosti. respektive vytvo ení sou ástí v režimu sestavy je nutné tyto prvky vzájemn provázat a tím vytvo it výsledný tvar volnosti jednotlivých komponent . Po vložení sou ástí do sestavy je nutné ur it jejich montážní vazby. že chcete sestavu poskládat náhledov bez vzniku fyzických 3D vazeb zobrazených v objektovém stromu. Sou ástmi m žete posouvat libovoln v prostoru pomocí funkce Manipulation. Vzhledem k jejich významu je nutné považovat správné pochopení a zvládnutí vazeb za naprostý základ modelování sestav. Vložený komponent s umíst ním Postup se také dá nazvat jako hrubé poskládání geometrie sestavy. pouze se m ní orientace sou ástí. Za ínajícím uživatel m tento postup p íliš nedoporu uji. Jednotlivé funkce pro sestavy. Metodika definice montážních vazeb v "modrém" aktivním produktu 31 .Nakonec funkci Existing Component With Positioning dokon ete (OK). Negenerují se p i tom žádné montážní vazby. Montážní vazby jsou základním nástrojem každého konstruktéra.

Za ínající uživatele jist zasko í to. protože Product C pat í do aktivního komponentu Product B a Product E pat í do Productu D. Komponent zaktivujeme (nap . Pro zm nu pozice je nutné. že vytvo ená vazba ihned nezm ní pozici vazebných sou ástí. Vazba m že být aplikována. Tato definice zm ní graficky znázorn nou vazební podmínku na skute nou úpravu polohy sou ásti. Vazba nem že být definována. Pokud nebude p i skládání sestavy ozna en jako modrý p íslušný objekt sestavy nebude možné vytvá et vazební podmínky. pro úpravy) dvojitým kliknutím a bude ozna en modrou barvou. nejlépe v objektovém stromu sestavy. protože Product E a Product F nepat í do aktivního komponentu. Pro definici vazby by musel být aktivní Product A. 32 . Aby mohla být vazba definována musel by být aktivní Product D. Symboly montážních vazeb P i tvorb sestav musíte výraznou pozornost v novat p edevším pozici aktivního objektu. Komponent vybereme jedním kliknutím a je ozna en barvou oranžovou. aktivovat na p íslušné vazb pravým tla ítkem myši funkci Update. P i vytvá ení montážních vazeb je t eba respektovat následující pravidla: Montážní vazby lze vytvá et pouze mezi komponenty aktivního komponentu Montážní vazby nelze definovat mezi geometrickými elementy stejného komponentu Montážní vazby nelze aplikovat mezi dv ma komponenty nacházejícími se v jedné podsestav . jestliže tato podsestava není v aktivním komponent Vazba nem že být aplikována protože Product K nepat í do aktivního komponentu Product B. který pat í do aktivního komponentu Product B.

Aktivovaný a vybraný komponent v datovém stromu Constraints Analysis . Analýzu aktivujte položkou Constraints. Zásadn !!! používejte vazbu Fix Component vždy pouze u jediné sou ásti.. Nezapome te ovšem na to. které popisuje veškeré vlastnosti vazeb. Ta umož uje informovat uživatele o po tech stup volnosti. že musí být vždy první sou ást v sestav pro korektní analýzu zajišt na pomocí pevné vazby Fix Component (symbol kotvy).analýza vazeb Funkce Constraints Analysis poskytuje analýzu všech vazeb definovaných v produktu. objeví se p íslušná záložka. Velmi d ležitou položkou v dialogovém panelu je ovšem záložka Degrese of Freedom. Panel Constraints Analysis 33 .. Po vyvolání funkce Constraints Analysis se objeví dialogové okno. Pokud po et n které z vlastností není nulový. které jsou ješt k dispozici u konkrétní sou ásti v sestav . z roletové nabídky Analyze. která obsahuje názvy daných vazeb.

že se jedná o oblast. p ípadn jinou výkresovou normu. Aktivace prost edí pro tvorbu výkresu V panelu New Drawing je nutno nastavit standard (normu) nového výkresu. Sheet Style A2 ISO a Landscape. ráme ek. formát listu a umíst ní na výšku nebo na ší ku. Výkresová dokumentace Výkresová dokumentace má i v dob vysp lých 3D systém nezastupitelnou úlohu. Jedná se o velmi efektivní postup. 34 . která je asociována z modely sou ástí a sestav. který výrazn zrychluje práci. popisové pole). Zvolte Standard ISO. z stávají i v dob špi kových postup stále nezastupitelným výstupem pro výrobu. ale i zde se ve v tšin p ípad vytvá í výkresová dokumentace. které je nutné p i tvorb výkresu využít. Proto je dobré vždy i p i studiu 3D aplikace v novat jistý as seznámení se s postupy tvorby výkresové dokumentace. protože obsahuje velké množství funkcí. nastudovat aktuální normy a standardy pro tvorbu výkresové dokumentace P íprava prost edí výkresu (formát. Ty jsou odvozeny asociativn (provázan ) p ímo z modelu. M žete samoz ejm zvolit i jiný formát. Existují samoz ejm i oblasti. Veškerá 2D geometrie vychází vždy ze skute ného modelu. n kterých postup . Pro úplné za áte níky doporu uji v první ad nap íklad z u ebnice Technického kreslení. Rád bych zde p edem zd raznil p edevším to. která je s nástupem 3D modelování trošku opomíjená. že výkresy. Postupy tvorby pohled a ez samoz ejm jiné. tvorb výkresové dokumentace. Spus te Start > Mechanical Design > Drafting a otev ete soubor výkresu. že u nových postup není nutné vytvá et pohledy a ezy. jsou Dnešní ást našeho seriálu v novaného navrhování v aplikaci CATIA v nujeme „konstruktérské klasice“. který je modelován na jmenovité rozm ry. na druhou stranu se musíme oprostit.10. které slouží nap íklad pro tvorbu názorných zobrazení. ale je nutné si uv domit. Ten je vytvá en pomocí samostatného aplika ního modulu. Nyní si prakticky vyzkoušíte jeden ze zp sob p ípravy prost edí pro tvorbu výkresu. Základní rozdíl v klasických 2D p ístupech a v nových 3D p ístupech k tvorb výkresové dokumentace spo ívá p edevším v tom. ale podstata výstupu je neustále spojena s ist provedeným výkresem z hlediska standard a norem. kde jsou 3D data p ímo využívána pro p ípravu technologie výroby. Postup si detailn popíšeme.

Nový soubor výkresu 35 . V pracovní ploše se vám zobrazí orámovaný výkresový list. S tím vysta íte pom rn dlouho. Standardn budeme v tuto chvíli uvažovat pouze s výkresem s jediným listem. vždy lze více list nahradit více samostatnými soubory s logickým pojmenováním. Dojde k otev ení nového souboru s požadovaným nastavením.Nastavení nového výkresu Nastavení potvr te OK.

Aktivaci prove te obvyklým zp sobem p es pravé tla ítko myši v datovém strom výkresu. Velice jednoduchým zp sobem jak vytvo it svoji šablonu je využít ráme ek s popisovým polem z AutoCADu. Stáhn te si jej na disk a otev ete (File > Open). Vypnutí hranice listu Potvr te OK. I když jsou popisová pole áste n normalizovaná.ráme ek A3 s popisovým polem. V zobrazeném panelu vypn te polí ko Display (zobrazení hranice listu).Na novém listu Sheet 1 je nyní možné upravit vlastnosti (Properties). a získáte tak pot ebnou prázdnou plochu výkresu bez rámce. Pro naši úlohu zde najdete soubor A3. 36 . istý list formátu A2 p ipravený pro práci Nyní je t eba do listu vložit ráme ek s popisovým polem.dxf . který používáme u nás. každá organizace používá specifický typ.dxf. který jste uložili do souboru ve formátu *.

Nejprve v datovém strom v souboru A3.dxf Nyní pot ebujete zobrazený ráme ek s popisovým polem p enést ze souboru A3.Otev ený souboru A3. Kopírování šablony p es schránku P ejd te do výkresu (Windows > Drawing) a v datovém stromu ráme ek s razítkem vložte do požadovaného listu (Sheet > Paste).dxf vyberte položku Main View (pravým tla ítkem) a zkopírujte ji do schránky (Copy).dxf do výkresu. Použijte op t pravé tla ítko myši 37 .

Ráme ek s popisovým polem v listu Nyní v rozvinutém datovém strom hranice (Display View Frame).Vložení do výkresu Ráme ek s popisovým polem se objeví v listu Sheet 1. v úprav vlastností (Sheet > Main View > Properties) vypn te na kart View viditelnost 38 .

39 . ez . Veškeré modifikace tvaru modelu se promítají automaticky do výkresových pohled . nebudete ho už pot ebovat. 3D model je nutné mít samoz ejm p edem vymodelován.Panel vlastností ráme ku s popisovým polem Potv te zm nu vlastností (OK) dále funkcí Fit All In zv tšete šablonu do celého okna a nakonec zav ete soubor A3. ale jsou možné jeho p ípadné dodate né úpravy. detail … V druhé fázi tvorby výkresu již budeme pracovat sou asn s 3D modelem a ten budeme využívat pro tvorbu pohled a ez .dxf. Tím je prost edí pro tvorbu výkresu p ipraveno Generování a úprava pohled .

Pokud nemáte vlastní model. Aktivujte funkci Front View .CATPart. *. ezy a detaily. kde provedete dokon ení nastavení nárysu pomocí orienta ní r žice.CATProduct). ze které bude výkres odvozen. Za n te vložením nárysu. Model ramena Dále budete do p ipraveného prost edí výkresu vkládat jednotlivé pohledy. p epn te se do souboru sou ásti (Windows > … nebo rychleji Ctrl+F6) a vyberte promítací rovinu vkládaného pohledu. Výb r promítací roviny Po výb ru roviny se automaticky vrátíte do výkresu. 40 . použijte cvi ný soubor Rameno. Jakmile vám orientace pohledu bude vyhovovat. klikn te myší do plochy pro ukon ení funkce.Otev ete soubor s modelem sou ásti (*.

Vyberte p dorys. 41 . Funkci aktivujte.Orienta ní r žice pohledu Funkcí Fit All In zv tšete ráme ek a uchopením a tažením ráme ku pohledu (View Frame) p esu te pohled do požadované polohy. p eje te myší p es nárys a vyberte vhodný pohled. Vložený pohled Front View Pokra ujte vložením ortogonálního odvozeného pohledu Projection View .

11.. Kontrola kolize sou ástí Tvorba sestav pomocí nezávislých sou ástí poskytuje uživateli celou adu dalších možností polohových. p ípadn kontaktních analýz. Analyzují pozici vybraných sou ástí a vrací informaci o všech nalezených kolizích.. kontakt (Contact) a v lí (Clearance) v produktu. CATIA navíc obsahuje velmi výkonné nástroje pro týmovou spolupráci na projektu s p ípadnou možností vzdálené vým ny dat pomocí sít Internet. Je možné jej aktivovat položkou Clash. Samoz ejm . P íkaz Clash Panel nástroj Check Clash slouží pro stanovení kolizí (Clash). Inicializace a výb r voleb analýzy 42 . které poskytují základní informace o p ípadných problémech. z roletové nabídky Analyze. ale sestavením celé ady normalizovaných a nenormalizovaných sou ástí. pohybových. Výsledné sestavení nového za ízení m že být analyzováno. názorn rozloženo v podob scény a vykresleno. Parametrické modelování sou ástí pat í mezi efektivní metody po íta ového navrhování. Jednou se základních je kontrola kolizních stav . P íkaz obecn slouží ke kontrole kolizí mezi sou ástmi v sestav nebo v souboru kombinované sou ásti. Kolizní sou ásti je možné vykreslit jako samostatné t leso. že nový výrobek není tvo en pouze jedinou sou ástí.

V p ípad .r. které pat í do sestavy Stahovacího p ípravku. že je detekována kolize. zvolíme nap 0.5 mm. Ješte p ed dokon ením funkce je možné prohlížet jednotlivé kolize. s. spol. Analýza kolizí a její výsledek Nyní spus te detekci volbou Apply. V polí ku vpravo zadejte požadovanou v li.o 43 . objeví se hlášení v dialogovém okn (Check Clash) a v geometrickém prostoru jsou vyzna eny konturou. Šroub a Rameno.Vytvo te nebo otev ete sestavu minimáln se dv ma sou ástmi a p ejmenujte ji na Cvicna (pravým tla ítkem myši + Properties). kontakty a v le v okn Preview. kontakt a v lí (Clearance + Contact + Clash). kontakt nebo v le. V našem p ípad použijeme sestavu sou ástí P í ník. Aktivujte panel Check Clash a v položce Type aktivujte detekci kolízí. Sou ásti vytvo ené v CATII N které z produkt firmy Evektor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->