P. 1
Bartos 1886.Dialektologie moravska

Bartos 1886.Dialektologie moravska

|Views: 591|Likes:
Published by finnfolcwalding

More info:

Published by: finnfolcwalding on Dec 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/14/2011

pdf

text

original

4

\j^,.

41^ ^^- :^'

é

-


fc^
if".

.'.iié^

Dialektologie

moravská.

První

díl.

Náeí

slovenské, dolskó, valašské
a lašské.

Sepsal

František Bartoš,
e.

k. professor.

-^^^.

V

BRN

1886.
Nákladem Matice Moravsk(

Jiskcm Mor. ako. knihtiskárny.

PredmlTiva.

Spisem tímto podávám
ravské, v

na veejnost první
zase v nkolikero

díl

nmž
z

popsána jsou náfeí slovenské,
nichž

dialektologie modolské, valašské
se

a

lašské,

každé

rznoeí

rozvtvuje.

jemuž mi nejt^íce asu a pozornosti vnovati lze bylo. Podstatné znaky rznoeí tohoto mnjí celkem svou platnost' i^ ná^íNi ostatních,^ pokud ^dlišné rozdíly výslovn vyteny nejsou. Trední ~zretel obracel jsem vfude k zákonm
zlinským.

Poínám svým domácím rznoeím

hláskovým, jimiž podstatné rozdíly mezi jednotlivými

náeími

a

rzno-

eími
a

nejjasnji probleskují.
tu zevrubnji,

Hláskosloví

a tvarosloví

každého

náeí
jevila,

rznoeí,

tu strunji, jak se kde

poteba toho

popsáno o sob. Potom následuje spolená nauka o tvoení slov, skladba slovník abecední a první polovice slovníku vcného druhá jeho polovice
;

pidána bude ke druhému dílu dialektologie moravské, v nmž vypsati hodlám náeí hanácké, horácké a eské. Na konec pidal jsem nkolik píklad, z nichž ti psány jsou pravopisem fonetickým, v ostatních ponechán pravopis obecný, aby se tení jich neíilologm píliš nestžovalo. I v ostatním spise užil

píše za ni

z,

jsem pravopisu knihového až na hlásku kde se tak v náeích moravských odchodn od eštiny
.9,

vyslovuje.

*)

Co

se

týe uspoádání

látky,

spravoval

jsem

se

vzornými
se

spisy

Miklosichovými a Gebauerovými.
Dležitost' a poteba studií
dialektických

uznává

nyní vbec,

že neteba rozepisovati se o tom do široka. Geografická rozloha dialekt'

moravských vrhá zajímavé svtlo na pvodní kolonisaci naší vlasti. Náeí dolské a kelecké, mající do sebe nepopiratelné známky ei eské,
nevyvinulo se jistotn v nynjších svých hranicích z
a valašského, nýbrž jest

náeí

slovenského
od*

pvodním jazykem osadník rznorodých
tená
mém

sousedních

Slovákv

a

Valachv.

*) Píklady ostatních

rznoeí

najde laskavý

v

spise

nadepsa-

ném

^Lid a národ."

proti tetka. Leckde snad i moje nevdeckou. a zmna jejich práv naopak vyerpáno nebude. uiteli komu se jest ležito jest pímo stýkati s lidem.*) Píborské tvary: nesete. a lok. Mluví se posud v tchto mstech náeím zcela rzným od okolního. slyšíce je jménem sob že i cizím. což hy tedy ukazovalo k 1 pvodu kový lašskému. mn.Tak osadníci mst. dojm smyslových koza mekoce šemrati (z temna mluek se mekoce ve vod (blyští) viti) a šemoiti se (kmitati): bravý =:r barvy temnohné i bruivý chutný — . Hranic. Zvlášt pak národnímu znáti dkladn náeí svých žák.) nesl a p. Meziíí mluví se po lašsku: Bartkove pole. nemá-li za nedlouho zcela pozbyti cizoty. vytýkám je tu vlastn tyto hlásky jsou pvodními. kolik doliovati. jako jsou skon (skonání). tetka zavedl. rozmanité zmny hlásek tam v náeích. j. podrobující se ode dávna neporušené- vplyvm cizím. obraz (pkný). že jsou jiného kmenového pvodu nežli obyvatelstvo Perova ddin okolních. susedove tla. platba. dtem o vcech. posvítka (posvcení. a maje lexikální vdomosti nebude mluviti novati náeí domácího. (vykládání). a m. o pevnou pdu ei lidu opírati se musí. vedet. ciziny bez nichž e pesných termin. Vykládaje na p. Lipníka a zdá se. mlaba. jehož charakteristickou známkou jest pízvuk polský a a nedostatek dlouhých samohlásek. na p. Kolik v našich kolik se obchodí náeích nebo je z krásných a pípadných jadrných úsloví. seba a m. : MsíPozoruhodná na p. Val. Znaje pesné jim. jest v té píin zámna. sklonných á''í a ')/'. mnohem snáze bude moci vštpovati dtem jme- zákony jazyka spisovného. úsených a vypjenými nahrazuje! lidová má hojnost jadrných. j. záida zaízení). .umti. i školy). spisovného rozmanité odchylky od jazyka podmínny jsou. . ba žádným tomu. svého pvodního rázu slovanského a osáknouti v kalu toho neteba tuším teprve slov. kde 'vzhledem k jazyku spisovnému.iž d- a dsledné zákony jmenovité hláskoslovné. toho kdy podobným. nikdy obíral. Meziíí s Krásnem. Výtyk : e spisovná všelijak (vytýkání). jimiž by ovšem spisovatel v nynjší tvar za eská verbaliav dob antibrusiské leda posmchu došel. tvarm v dalekém . badáním se neteba dokazovati kdo se methoda bude zdáti i *) Ve Val. vykládka • I psycholog v ei lidové nejednu zajímavou stránku postehne.širokém okolí užívaným: nesete. vedete. Znalost domácího dialektu nebude zajisté nikomu bez prospchu. jimž nemohou ro/. zaved. kyselé plátno (hrubé. režné). A náš jazyk spisovný. jásati — ^ trhati i svítiti se Ze spisem tímto všechno vyerpáno tuším liení. nes opravují k téže domnnce. mne (pedlož- dat.

Pikryl. slova ostatní Tak vznikl slovník vcný. Peck. bylo zachycovati z hovoru souvislého. v Prostjov. c. Tebíi. Kachník. editel eského gymnasia v Opav. p. u. abych zbytené rozvlánosti. pouil mne o náeí frýdeckém. kdyby se mi nebylo dostalo vydatné pouioci od vlastenc spanilomyslných a spolupracovníkv obtovných. Ant. k. slovenská uitel ve Vyzovicích. tyto Slovníku a c. Abych s tím mohl voln manipulovati. Ant. fará na Rusav. íkadla. Každý nový mi pak sle- dovati všemi možnými analogiemi. Však to vyžadovalo práce nemalé. jichž na míst vyhledati také nebylo vždy bez obtíže. I sice dílo mé bez nkterých vad a^ nedostatk nebude. kteréž ve spise tomto podávám. povry — — \ jsem se vtami na každý jednotlivý tvar. Machá v Brn o náeí keleckém. Tak staiký. pp. Stojan. jak se domnívám jejž dosti úplný. Rom. ministerstva dvouleté dovolené. fará v eladné. Dvorský. bylo každý tvar. P. k. Daniel Sloboda. Jos. p. Frant. Ignác líýl pispl nkterými slovy z Trnávky u Píbora. p. k. ctihodný vlastenec p. fará ve Skípov na Opavsku Matouš Václavek na Vsetín mnohými sty Vincenc Prásek. „jak stádo bží". Ant. zvyky a obyeje. c. P. kaplan v Píbore slovy píborskými. Velepilní pispívatelé do zvláštní cedulku pepsati. chyb hrubých doutám však pece že jsem se uvaroval. dr. Koželuha. mimo hojné píspvky ethnografické propjil mi svého znamenitého slovníku idiotism valašských. Ulehla na cedulky pepsal a i ze svého všelico piinil. ev.— v jazyce III — uinil jsem tak spisovném nastoupila. pozoroval výslovnost jednotli- vých hláse a vyzvídal dle hotového rejstíku názvy rozmanitých vcí. uitel Jos. k. sbíraje nejen materiál dialektický. Le vdom. jehož jest výteným znalcem. Z hovoru souvislého doploval slovné jednotlivým jsem o rozmanitých vcech jsem si též zákony hláskozjev bylo náeím vlastní. uitel v Jersín. nýbrž plody ducha národ- Co se týe dialekt nebo nic samých. professor v . Ostatek dosti na tom. poskytl-li jsem aspo nco dobrého matese uvaroval mn i riálu badatelm povolanjším. nežli konené uspoádání celého materiálu hotovo bylo Avšak i touto usilovnou a namáhavou prací nebyl bych se ani tch resultát dodlal. rozpádal. Kotova. putoval i Nabyv muniíicencí vysokého jsem ddinu od ddiny. Tomáš Smýd. prof. Slova i fráze valašské poslali mi pp. nespoléhal jsem nikde na lidi grammaticky vzdlané se tak snadno nezapomíná jako náeí tak píbuzné celkem jazyku spisovnému. fará na Lhot u Luhaovic. Hradišti. prof. viká v Olomouci. jejž mi p. Fr. slova Edv. c. každé slovo na pak tisíce a tisíce cedulek bez potukráte pekládati a rovnati. Ignác Tká. professor v Uh. Bayer. uvedl mne v grammatickou soustavu náeí opavského. Fr. hlavn od starcv a babiek vyptával ního : písn. Karel Lysý. okresní inspektor cedulek mi pispli. dr. ostatní atd. nýbrž od lidu samého. Všecko to zapisoval jsem si do sešit.

února 1886. kooperatoru v Koryanech. kterouž mi poskytnuto potebné prázdn na sebrání hojného materiálu ethnografického.— Dubový pezdívkami i IV — z Opavska. Zvláštními však díky zavázán jsem vel. I. Bartoš. rožnovském tak zevrubnou a tak dkladnou. že jsem této znamenité práce v úzký rámec celé. jakýmkoli V Brn dne 10. jakož bude pipomenuto. ministerstvu kultu a vyuování za milostivé udlení dvouleté dovolené. Skoro všichni tuto vyjmenovaní pánové rozhojnili. jsa tehdy bohoslovcem v poslal monografii o rznoeí že mi jen Jest litovati jest. Jest to jmenovit naše vlastenecké knžstvo a uitelstvo. kteréž mi všude pohostinného písteší poskytovalo a styk s lidem usnadovalo. kterýž mi. Fr. i platn jmen jiných pispívatel na svých místech ostatní mj ethnografický materiál vdn ehož. svého spisu nemohl pojati mi tedy milou povinností vzdáti srdené díky všem. nyní roce. kdož mi zpsobem pi mé práci nápomocni byli. . Zvlášt pak díky nejuctivjší iním vysokému c. k. pánu Karlu Frkovi.

I. . Náeí slovenské.

.

*) *) i Píšeme „slovenský. Strážnici jejich nejbližší sousedé tvarv onch užívají. Od Napajedel postupuje po celém sever i behu Moravy. a a jdouc tu na Brumovsku. ves) k nmu náležejí. jmenovit pomoravští. kdež pechází u Lednice do Rakous k této Valicm a Cahnovu. Mistína. Náeí slovenské na Morav rozestupuje se v nkolikero rznoeí.. Odtud Vyzovsku podél hranic náeí pes Bohuslavice a Hrubou Lhotu pestupuje na Napajedelsko. na štít: „N. Prušánek až k Podivínu. od Rohatce pak na po pravém behu podél hranic farních osad Ratiškovic. nebo ^Slovenka" (ne: „Slováka"). Hovoran. kdež jmenovit osady Žlutavý. slovensky" místo obvyklého „slovácký. N. Alenkovice a Nová ddina levém (n. kdež se stýká s uherskou slovenštinou. se Ve te «ZoíJensfc?^ krejí. slovácky" ponvadž i Slováci sami. Klobucku valašského.i Náeí slovenské pestupuje na Uherskobrodsku z Uher na Moravu." Podobn mluví se „Slovenka" 1* . na východ od áry všude hranic uherských dostupujíc. Milotic. pechází na Zlínsko.

.

zvoní (srovn. ó. dóm (dom). t í. v. se n. od sebe rozdílných. o hláskách vbec. nepoítajíc sebe pímo k žádnému kmeni moravskému. e. c. ú (). kterýmž sedláci panství Zlínského tu . nýbrž i kroj. ž. dobrého. . pisk. Dlouhé o zhusta se vyskytuje u výslovnosti slovenské loni. Panství Zlínské bylo o i sob malým celkem ethnografickým. chóra. í. Rznoeí f. Nejbližší sousedé na severovýchod jsou Valaši bývalého panství Vyzovského a Lukovského.). Jaroslavice. má 1. lidu Rznoeí zlínské jest obecným jazykem Zlínském v jihovýchodní Morav. Píluk. Na severozápad bydlejí Handci. k. . Valaších i Slovácích jako o kmenech V názorech lidu o rznosti kmenové nerozhodovaly . obyvatelstvo toliko rozdíly dialektické. bží. . . p. tyto hlásky: a. š. h. . j. Mlatcova. Na jih za lesem sousedí Zdhoané^ jejichž první ddiny za Kudlo vem jsou Bezvky a Provodov. z. za naš rža. ježto jsou: Prštné. Kudlov a Beznica. Hláskosloví. dz. zlínské í. 8. kolem msta Zlína a z osmí msta rozložených. my-mí. . str. B. 2. s. é. jichž náeí málo ím se liší od zlínského. pece pysk- po retnících a po ^ zcela jasn se rozeznávají od i a í: byt-bít. výr-vír. m. . na y SL ý jakkoli neznjí tak zhruba jako v ruštin a polštin. b. p.I. chlap. za kterýž samo se pokládalo. byíy-bylí.znan se lišili ode všech svých sousedv. Loužkovice. zbóník. 3. g. o. r. Panství Zlínské skládalo se z na bývalém panství ddin. f. nejbližší ddina hanácká je Rackova. mluvíc o Hanácích. i. ž. d. . róchat. Rznoeí zlínské. troník. á. m. u. za t. dobe : dv krátké chvála. Želechovice. ch. húfy-fiet. Samohláska dlouhá velmi rázn : vyslovuje a zní stodolu. v. na jihozápad obyvatelé panství Malenovského.

klzký. dlžen. jako: v mei. potom v Mí. vyslovují se ob íslovky dvojslabin. vchtitý (vrchovatý). fe. agan. 9. koze klobáse (nom. žitý. zemú. zgrbnút (zdechnouti). v lesi. sipt jako sypat. dhý. astji mají platnos samohlásek nežli v eštin: brla^ šrba. nýbrž stední samohláska mezi obma znjící. chíp. 4. Šklbal. . Hláska g velmi asto se slyší: gágor (husí krk). 10. a sda. ná- eích ped znjí o. víiat^ . lapí (chytne) — lapí lež (liege). XVI. 6e. Slabiky hi. c tvrdne i syn. cyzý vey. šrk. mjilý. kupa. šklbat. v masi (lok^ jedn. gombík (knoflík). trní. 1. lepit (udeiti) (sedí). Tvrdé a mkké Z (í a 1) u výslovnosti jasn se odlišují: íaskalebe-lenoch. ve stívoch. s 11.— Po sykavkách Toto i s. Ano na rozdíle tchto hlásek za- kládá se rozdílný význam slov: uhel (kout) (chlup) — chlp r. pabícat sa (potloukati V íslovkách sedn a osn hláska n zastupujíc m má hláskový. 8. p^ vi. žignút (píchnouti). zingra (jiskra). pádlit sa. peze^ pozvihová. vlas (vlastní). *) V samohláskové r drží se posud ve své míe." O promnách samohláskových. na poli). klu). zhíbka úkol samo- (hloubka). žr. 1. Slovník). (die Liige) I — — —uhel — (spálené devo). ohpara. Hlásky a z v deklinaci mají platnos hlásek mkkých: obraze^ lese. laluja. se). cizí vci jako kosy. klzat. krvú.. ž. mkce se slabým jotovým pídechem. chlpat. j. ale Samohláska a proti eštin zachovala se celkem nepehlaso vána pece astji se pehlasuje nežli v ostatní slovenštin. asto se slyší u výslovnosti slovenské kr (ke)^ vrš (verš). V matrikách st. ímž hláska nabývá platnosti samohláskové. (oni). gdy. hlboký. jako: mee. lyko-líto. kl 7. . lež 5. ani nevysloví. A zvuk mají tyto mkké retnice u: híBa.. krmit. nynjší jména Tlusták a Škubai psána jsou Tlsták. Pehlasování. (ani). mi. po sykavkách není ani podnebné i ani hrdeln ?/. „já o vozi a on o kozi. chlm. Siný zní jako : z. 6 — a neliší se nic od y. fjertocb Moravan bez namáhání o. glgat (deglutire). drn. v ^u a lú. Po ' se z a 2 u výslovnosti z pravidla pohlcuje. valaštin a laštin. ý. husi gagocú. šigat (lámati halouzky) a m. Tvrdé f a í vokalisuje pešlo naped v khl. klbko^ kadtb. chíp lepit (klížiti). zvo (srovn. rže). kdel (houf). kadle. kže. ží. brablc. zima. podobná v té píin eskému stedníma I. v hoferstvú. tuh-lud. kosi. í žbat. šrbatý. zingnút (udeiti). tu dlouhá:' o šphú. týž mé v moravských pjivo. plnit. zyma. stíkat. 6. jak se na ddinách posud mst se — K — vyslovují. ve. síneko. tlstý. množ. trn. síp (sloup). plut (plovati) plut (plivati). slabikotvorné. (chlpnutí). *) : Dlouhé (v. jsouc tu krátká. pi.

smíl sa. okít. poklidit. jedn. Toliko pehlasováno nesúženo v genit. : boží muku. zabe). stávat. vzoru lekat (lákat). prodaj (vyjmouc obyej. za boží muk (božiu) a gen. plíce (plca). stavaj. kiet. žabíjat. u kmenové pehlasováno ve slovech: díra. v nkterých slabikách kmenových: šika. . bez uší (oú. na poloch. etázek. tídy a pehlasovala: kleet. ušú ***). z nenadání (nenadána). jezero (jazero).: ! — a) 7 — hejno Pehlasováno jest a v nkterých slabikách kmenových: (hajno). poklúzat. svázat. sice drží se nepehlasována bruch. kviela. tídy (optovacích) házat. plut. *) **) postoupila. duál. kdežto v koncovkách ohýbacích u nepehlasované tou mrou se drží jako na ddinách. vyjmouc ve sklonní složeném kmen mkkých : akk. kdežto slovesa III. vzoru podstatných jménech vzoru : ale zelí: do želé. jedn. buvol). uch. polúbit. pít. vzoru pole: polom. ***) V mst pehláska znanji /. kí- želka. pam znamení v e. pítel (priatel)* b) Pehlasováno jest a v infinitive a píestí inném sloves III. lišaj. okíí. pehršle (želá*). hoat. macocha. vzoru pole: se moe. trovo. visat). poklízat. tžký (ažký). pádio (pedivo) paza. jazovec. c) Pehlasováno a súženo v i jest a v nom. šúr. majstr. ž. . (pama). vedle vajco 3. jest c) ve slovech Pehlasováno o v nom. : do náruí (náruá). eštin pít. híí. ps (pas). ž. se: lid (lud). cizí (cuzí). lože. 2. V mst úží se tu ^ v V mst: kure-kurete. lehký (lahký). juh. tídy vzoru háti: hít. ozíbe mne (zebe. pehlasováno a súženo v infinitive a píestích sloves V. viset-visél (podl. srdce. kuati (telací). kuate. Samohláska n pehlasovala a) cítit. kožuch. poklid. mžikat (mžukat) se . mn. hovzí (hovazí). obliej a superlativní nej) dj v : mkkých kmenech sloves V. akk. d) V kue kmenové a se drží nepe- hlasováno kua. zehítý. žúžata) — vsíknút. jedn. šidit (šudit). ut. a instr. : dosíhat. líbit sa. Krom toho ve slovech : píšetka. V koncovkách ohýbacích u drží se všude nepehlasováno. zapíhat. b) šú- — Proti eštin pehlasuje u v i ve slov bivol (. obilé. Samohláska o se nepehlasuje dušo a) ve vokativ vzoru duša b) v dative a lok. úra. do oí. Posud drží se o nepehlasované kmenech: jatelina. smít Proti jest a sa. ve složeném sklonní kmen mkkých: boží muka (božia) a v genitiv jedn. vjakar šlahat b) v koncovkách deklinace jmenné a námstkové (mimo se) c) ve spežce aj: a) ve voiaj. kluka. tídy tchto: hoet-hoél. držet. žúžel (v. uzíbnút. íká obyejnji vajíko. etaz. pazka. **) ale pehlasuje se v odvozených od nich pídavných: telecí e) knížecí (knížací). . mkký (rhakký). jedn. a vok.

srkat. erný. vozit.: —8— Dloužení. a. *) sa. ledvá. vlk-vlek. viévám. rojit. svbí mne ruka (rža vonla. volala. tužit (sýr tužiti = lisovati). volat. tržit. slunce. veera. trápení. plnit. -M sa. veeru .vy právám. néni (není). sa lúší). nosit. ert. vezl. mluvit. Druhdy v rznoeí zlínském samohlásky jinak se dlouží nežli v jazyce spisovném g) fára. d. c) mnohých sloves trvacích tídy IV. zakryj. vinit. malování. e) sedli. ij\ yj zdlouha se vyslovují: néjsu. trkat. 2. d) V inném píestí kmen zavených I. : V píslovcích dlouží se koncové a sotva. nikdá. zdžat. dójím-nadájám. ruka svrbla). tídy). bíju. honit. osn-ósmý. pálení. kuli. žaludek. f) Slabiky pij. pénit. žbat. hograt. : cenit. e a) podstatných jménech v dní je-li a ení dlouží se ve slabice e pedposlední se krátí tetí slabika od konce krátká. klóním-kláám o v o. dovolení ale : ká- zaní. tídy dlouží se samohláska kmenová: nesl. choéní. kúl. védí. papež. pékí.odstrášám. medvka. b) Dlouží se kmenová hláska v íslovkách adových tchto Dlouží se kmenová hláska strojit. enúvám. Optovací slovesa IV. nocúvám. stanivá. mýju. kamení. vrzat. staúvám sa (iterativa sloves VI. seél ale: : : : . lozit. ménit. hojit. Dlouhá jest kmenová samohláska proti eštin ve slovech rzných k veeru. a V. indová. zhat. krmit. ronit. -bojím sa. e v mkké dlouhé e: umévám. za- V ostatních tvarech e se nedlouzí: g. stojím-. róchat. kojit. seévám. klonit. milování. V témže píestí všecka slovesa dlouží samohlásku ped I v rod mužském jedn. evanélium. plch-plšek. tancúvám. tídy mají o krátké chodit. atd. popíchá. kropí-pokrápá. smrkat. 1. kup vám. cabat. . slyšévám. Slovesa vont a svrbt mají kmenovou samohlásku dlouhou jen v ase pítomném rža voní. kleévám. naprotivá. ukrít sa-ukat dhat. téj dobréj. pracúvám.*) vera. o v d: kroím-okráám. init. drobím-pedrábám. chlpat. zvonit. lúšit (vyká chrkat. Zví: r v : vrcch-víšek. prosím-odprášám. prlit. céra. straším. odclo-nezacíóaj. — a v d: pravím. vrata. ej. dupat. strójím-odstrájám. smje : sa. hnojit. : šest- šéstý. hrb-hbek. ženit. chlopit-chlópat. v ?Á: arúvám. podlévá. chodilo. rubat. chodil. chromát. pakli jest dlouhá. veer dle. Rznoeí V : zlínské má mnohé slabiky dlouhé proti eským krátkým: a. lešení. šíju. sedn-sédmý. nutit. léju. stolvka.

osmý. Nkdy rznos kvantity dodává témuž slovu rzného významu: hora (les) —hra (pda pod stechou). o p sedmým. bránám. krávách. c) v ase pítomném sloves plakat a moct: pláu. dojím (sním) zemáky atd. Krátí se kmenová samohláska podstatného kráva v dat. mostek. kozle (a tak ve všech zdrobnlých dya. p P^D • P^ P^^^ loka. pojím (sním) — pojím (spojuji). možeš. psáni (der Brief). Proti eštin krátká jest samohláska kmenová: délka v a) ve slovech rzných. šito. pruh. ale: — co to to praská? Koka škrábe má Co škrabe? dlá škrabot. luskat prstama (schnalzen) (praští). šora (pípletek na bii) šra ostré (provaz). lýko. raná. zakusit (do jabka) — zakusit (vytrpti) — Hráb (Graf) — hrab (Rechen) — v eštin kvantita opaná. ten j. — : Ze kmen zavených nedlouzí toliko klást. kut. kdovíjaký. Krátí se kmenová samohláska adových íslovek se s pátý. misa.a: pomáhat-pomaha. — se ale ovšem: : hrát. kravám. sedmý. krást. luh. mí noha. do pásu (ale pome za pasy zápasit). šestéj. telatom. mil. stavení (das Bauen) stavení (das Gebáude). 4. šit. dvei. v pust. infinitivech dvojslabiných kmenv otevených . = : 3. (hieme. j. kl. dat. v zim. husle. stíkat-stika. dut. Krátí se ! chvála Bohu (ale kmenová samohláska v nkterých formulích obecných: bu Bohu chvála). po let. pst. v lét Krácení. Podstatná déš. san. koom. pás. psaní (das Schreiben) — c. mt. 2. puto. rýnský. práh. kryt.— : : —9— 3. pit. Ostatní jména toho druhu nekrátí: trávu. vt. — koár. škrabat — dojím (krávu). oechy. šestý. Krátí se ídit-iditel. lipa. mráz nekrátí kmenové samohlásky do déša. sila. d) v dative mn. kana. 6. past. Zliák. skala. kame. spojí-li se slovem j)'^ (=^ po p osmém. noša. klobuník. — luskat t. hruda. dubom. . hlina. kmenová samohláska jmen Zlín. bláto. mak. kmenové krátké: stromek. aestate) — v zim (v chladu). Ve slov paní pozbývá i délky: pani.. psát. para. chtt. lok. bvijaký. a instr. n je jáma. práská! (biem) pazoury. jichž eštin vznikla pízvukem tylo. vitam vás (ale pkn vás : : vítám). Rýn. jest (jísti). vitaj. zatloukali kly. mn. hrách. kostka). mucha. šava. koza. b) ve skrácených lhát. plut atd. : . kravama (gen. om se nedlouzí chlapom. 1. -a^. 7. drát-drata. luza. mra v odvo- zeninách: zHnský. uhel. lék-leka. stát. Krátí se kmenová samohláska podstatných jmen v -t(d. klada. 5. mrazem. rynšák. bát sa a p.. krav).

klocek. ***) V mst malí. vc (více). želé. veko. talé. dvoje. troje. 2. pha. viéí-y's (=. Mkké e a ^« neúží se v í: lesa. víc.**) te. výhlav (vijohlav). petržele. íica (etice. kohút. Dlouhé ú drží se všude ve slabikách kmenových i ohýbacích: muka. po i: bliskat. polívka. . pilí. od malý. této zmn rznoeí zlínské srovnává se s jazyke m spisovným nestahují se tvary: bojazlivý (bázlivý). tente. ani tam. ave: o v u\ o v e o : oštera. Sesilují se: a) v 2/ : b) jde-li po retnicích ve slovech výtž. tvoje. patos. vtr. a sesilování samohlásek. chrastl. *) b) v koncovkách ohýbacích: obilé. vidl-li jsi. 2. sovný jazyk pipouští. meža. Dlouhé ý nerozšiuje se nikdy v «. petrželí. zlúpnút (s chutí snísti). Seslabování 1. : : šenké. Seslabují se: (v. Tvrdé é neúží se nikdy. v z: ?/: lubivý (libový). pilé. talí. vyká i za slovem vyzvukujícím tvrdou hláskou rád yde (zní jako : : rády). pehršlí. éct úží se ve slovech íká. pehršle.. malér. Rozšiování. ***) a) ve slabikách kmenových: beza. a -^ o\ lomcovat lamcovat). kde toho i spi1. znovy. jako : vidly). V mst. kopys. mynáé. obilí. múdrý. sromot. tote. od póly. vedle klempé. šenké.. . zelí. c) ve pípon -é\ klempé. jako: hýl. táte. mrka.: 10 úžení. 1. knýp a p. zdoly. zíypnút v. oboje. spš (spíše). dlo (velí dlo a ve rení: spropadené dlo!). a p. ošterný. tajat se : (táti). po kolensky (po kolenou). snh. w v y v z okýat (okounti). : 2. Stahování. stahují tvary námstky pisvoj ovací moja. V leda že 1. héct. štyé. uka. kút. kocúr. tú veliká vodu. nmecky vískat. : málo kdy svojích a íslovek 2. budu. *) **) V mst: snih-snihu. spíš.

pípony odsuto a) od infinitiv: nést. kleca. : Nevysouvá 2. i se v kosých pádech slova poheb pit. : zám : (závj). koncové a jmen. utkat. níž. os. *) Píchat znamená strkati : pichi tam ruku. spšej. pich to do kapce — ale . dte. ase slovesa idu. 1. jedn. rancllík. ve pít. ostroha. sedt. b) má a : nesem. ve pídavném veliký. nesnáza. nižej. *) pchá. zametat. opraa. poheb. ohebto (heblo). peze mne. vcej. kde 1. dobrá mysel. kravsko. pedchází-li nebo v robsko. vichor. poznov. vyjmouc imperativ: 3. požat (požiat pjiti). blíž. jem (jemu) b) v píslovcích 4. strža. moset. i : blacko (blatisko). žbrunda. ve chlév. zatékat. — to? = Neodsuto v imperative otevi. sloves. od poheba. travsko pchaní. labua. = mírni se. bližej. sklonní námstko vého a složeného kom je Tom dobrém lovkovi. chléb). stráža. To však se nedje tak asto jako Jmenovit pedložky bez. huspanina. vysej. mn. pchá mne v boku. gen. jež se skloují v eštin dle hra. ale: zahemuj vz). P 1. pjdeme) od komparativ píslovcí: výš. málo kde jinde než-li ped skupeninou námstek: beze mne. skrze mne. di. kaa. mý (v. meza. žama. na a. zavý. nelza. babsko. . tozit (iter. os. spš. smraiitý (smrdutý). volat b) od tak isko h když se : piiuje k substantivm ženského rodu v . v e. jako vodit. pod. telacko. 2.^ : — e 11 — hamovat (hamuj sa ! v a : baran. vc. papua. nad. napká mu (tlí mu. pahnozt. kupujeme. pjdem neseme. pede mnú. taktéž neodsuto e ve slov oje (voj). kupujem. mu úzko ale . e se odsouvá a) v 1. veza. ke stodole. obrus. i s o u v á n í. menj) c) ve slovese okávat (oekávati). v o : o v a: hamatný (homatný). ve Skalici. se dóm (dom). ped vokalizují se mn osobních Vysouvání. obrua. Pedložky vyzvukující souhláskou pibírají skupeninou nesnadnou vysloviti : poíná-li slovo ná- sledující ve Zlín. zere. nosit) v n: klupat. v tch tídách (v. Tvojem mladším : bratrovi. jest dopéká y Y v ti žbrundat (bryndati). ode dveí. vichora. e e e v o: poíynek. Neodsouvá vzoru da: hráza. pede v nejnovjším slohu eském. skrz. prasacko c) ze slov pchat. u odsuto a) v dative jedn. pes.

z lopatu. Rozeznáváme v k. abyzme. zmaž to ! (smazati)— smaž ! (smažiti). s v : Výjimkou zstávají nespodobeny skupiny temných souhlásek svaž (vázati). d. istý. íšerka (ještrka) atd. Vytlate vs. piavica. jošidí švihaja. k nám. — a Ped i nepisouvá j : idáš. píává. iskra. ped pi Temná souhláska mní souhláskou jasnou a : se v jasnou a) ped Jaká mlaba. g oltá. t. g uovi. zaplame. ž. Vbec j 2. /. idu tém mizí: naím sa. z Abrahámem. ju studénky stála. upežme.: 12 — Hiát. s. V násloví: Ozef se (v. Nemní se toliko ped osobními námstkami : ke c) mne. Jb) ped samohláskami ped /. ít. jaboru. napóím. p. íva. mý. . íkavec. nosti dle síly zvukové. nehrne. už. g mýtu. s nama. . fa b. Jmenovit pedložky vidla v ^ a 2 : kas ped tmito hláskami mní se z pra- g almae. na krai. ž. Daj mi nš. g. Poháá ju našeho. Pdadvacet. hiát proti zjeovat. osa. Nidz u náz nenandeš. Jozef). kubme. Tvoje erné joi. izba. pozdraovat. z. g yným. kafka. mu eše šezd (šest) groši. z rechtorem. Spodobování souhlásek. joka utíraja. jmenovit ped samo- hláskami u asto Pámb. ch. ze g strýcem. kvt. bóíja sa. pauina. k ním. . dz. žebrat. enom.*) ped osobní píponou me: zme. První zpsob spodobování temné iasné : : souhlásek zakládá se na jejich píbuzté š. souhlásky . (jdu). " 1. v. ropka. w. piák. ve stedosloví jen slabým pídechem se vyslovuje. Jasná souhláska mní : se v temnou: a) b) k nám. h. — — *) Zmrká sa (= zmráká)— smrká (smrkati). píin c. 1. s nmá. Ostalo I. i ve stedosloví i v násloví. když v ei následuje pestávka: To je dobrý chlép. 3. r slova pedcházejícího mní se v jasnou: temná koncová souhláska Syneg ihéí ýd g ofcám. souhláskou temnou 2. g naším. oje. eštin astý bývá: paúk. zamezuje vsutým j: jošidilas-i ma. taká plaba. se O promnách souhláskových. g evanélium. ale: štátuja. svj zvaž (vážiti) . se mnú. ba eše. V o písních hiát a. staovat a pauz. Ve stedosloví piovár. staúvat sa slovesa sta viti se). n. (iter.

:


Vždy
sh
:

13


i

se

mní

spodobou souhláska pedcházející,
:

ve skupin-

zhoet, zhodit, zhon, zhnit (ne

schoet, schodit

!).

Druhý zpsob spodobování souhlásek zakládá
píbuzenství dle mkkosti
1.

se

na jejich

a tvrdosti.
t

Tvrdé hlásky

i,

u,

d,

mknou ped mkkými:

bítý-blší, konec-koit, iný-iší, chutný-chunjší, de-a, rynský-ryšák. liskám-liším, 2. Tvrdé sykavky mknou ped sykavkami mkkými hvízdám-hvížžu, š eho (z eho), sítat (sítat).
:

dto-dlník^ chod-choník^

Splývání souhlásek.

Dv
sykavka
1.
s,

hlásky sousední, z nichž první jest zubnice
s, z,

t,

t,

d,

,

druhá

ž splývají u výslovnosti v jednu hlásku, a to

t -\- s

v c:

pt

set

rýnských ==

pced
^r=

rýnských,

podsypat-pot-

sypat

= pocypat,
2.
3.

chy

sa ho-chyt sa ho

chyca ho,

= pocem.
f-|-s

po

sem-pot sem

v

^.-

kratší-kraší

c-j-f v ž. odžat ožat. Skupina dvou stejných hlásek splývá u výslovnosti v hlásku jednu: rozsypat-rossypat rosypat, bez sebe besebe, bez zimy bezimy, panáci - panácci panáci, andlíci - andlícci andlíci, turecí - tureccí turecí, koce =^ koce, panna pana, súkenný =^ súkený, nad domem nadomem.

=

= kráí, radši-raCši = rai, podšit i= poiL

=

=

=

=

=

=

=

=

Promny
1.

souhlásek retnýcli
mezi sebou:

&,

p,

wi,

v,

/.

Retné

mní
v.

se

p
o

\ h\ babrat

pabrat, charba.

\ f: cúfat, fúsa (neutr. pl.). v v b: brablc, brablenec, brstva, brstevník, béskat, bešák, bed, teno, klebeta, skyba, pízbisko, obíslo, jabor.

be-

p

m
p

v /: fastrky, fácat v. pácat, figle (pikle), fortáš v b: bramor, brablenec, darebný, pisebný.
2.

v.

portáš.

Retné

mní

se v

hrdeln:
v.

v k: kíkopa (píkop, znamená však struhu mlýnskou).

h \ g: grmle (brumle),
3.

zgíýat

zbíyat, zgrgnút

v.

zgrbnút.

Retné

mní

se v plynné:

v

\ j:
1:

séjat, šíjat, léjat; ale:

rozsývat, došívat, nalévat.

v v

sloboda, síobodný.

v \ n: závdanek, pidánek.

m

v n: veznu, vezni, sndý, sedn, osn, tajenství.

-

i4


I,

Promny
:

souhlásek plynných/,
v.

r,

n.

j v n nandu, pindu, vyndu, odendu, hongat j y 1: krahulec. I v n: nedakdo v. ledakdo; lebo . nebo.

hojkat.

=

I

v

:
:
1:

chakat

v.

chatgat.

i

Y r:

kr
v.

v.

kl

(paez

;

srvn. kluovati).
Ižice),

i

Y u: užica*) (jinde lužica^=
škubat
šklbat,
sa,

chúm

v.

chím,

Tumaov

v.

Tlmaov,

kuovat
provtrat.

v.

klovat.

r Y

modrat

Y r Y

r. uderyi,

varyt

(sklouje se všemi asy),

hoe

(na

hoe),

stela

(stela do toho!).
pliský, pliskyica, legruta.
r v w a v e;

mrmlat,

gua v. gra, bublat v, brblat, dudlat v. drdlat, mumlat kubaa (jinde krbaa i glbaa), kubík v. krbíb i klbík (devná nádobka na brousek), škuek v. skrek (= skrek, Knirps), pa-

papra, vypuit, vypúat v. vypruit, vyprúat, koza mrkoce v. mekoce . mukat-zl. mrkat sedí ani nemrká. **) n Y jelen, kame, koe, vyjmouc b) ve všech podstatných v -en jména msíc: leden, duben, bezen, b) ve pípon na: kolna, kovárna
v.
; :
:

pua

lýat, hanba, honba d) ped a sloves V. tídy c) ped píponou ha míat, vyhýat, zelejiat sa, ervenat sa e) v pechodníku pítomném seda, leha, ua, veza f) po rznu: hnusit, hnus. Y n Y& slabice we, která se spojuje s námstkami a píslovci: nkdo, nekerý, njaký, nkde. nh v mh : pámb, pochváJem bu, Stemberk.
: : :

Promny
3
;

souhlásek

s

y k a v ý ch

s,

z,

c,

š,

2,

.

Y š: šrše, rúšat zpravidla ve skupin sk : škop, skivanek, škeat, skekat, skítek, škídélka. « v z v cizích slovech ped samohláskou: Klaus-Klauza, Glós-Glóza,
lós-pl. loze, ratús-na ratúzi.
I.

« v c: a) v infinitive sloves

tídy

samohláska
(másti) b)

e:

véct, kvéct, pléct,
:

mní ses ped ve, pedchází-li héct; mimo to jen v inf. máct

po rznu kapca, kerúci obáhnút. z Y ž: žmola, žmot (= zmot, smot). pota. š Y : oklivý.

= kterousi

(kdysi), sedlcký.

SY:
SY:

*)

V

mst

ližica.

**)

Sloveso skapmit rozmanitými

zmnami

nabývá tchto

syn.

tvar

:

skapnút,

zgabnút, zgebnút, zgrbnút, zgrgnút (srovn. kapka

= krapka).


z
c c

15

-

v v

:

drbe, mláde, kráde, rohoka.
patnást atd.

s: jedenást,

\ s: švrek,

švela

(jméno ptáka).

c

v g: gébit sa v. cébit sa (breeti). v š: štyry, štvr, štvrtek, štverák štená.
v),

\ g: šmigec (smyec). š( \ , c: vat, moraví, malenoví (vždy po
Pozn. Sykavky
s

hradišcí.
I.

a z

nemknou

proti

eštin v píestí trpném

a IV. tídy

:

nesený, pokažený, vozený, vyprosený, pohrúzený.

Promny
1.

souhlásek zubných
i

d,

t.

zachovává: hos, ze, loke, smr, ni,

mužských všude pvodní mkkost vyjmouc it (han. val. i). 2. t ?i d mknou a) v pechodníku: vea, bua, plea, mea b) ped píponou ha klaba, svaba, mtaba. Po rznu mlaoch, smroch, balamua, žtuat sa. 3. d mkne ve všech píslovcích: hned', sná, poá, dokú, dosavá, proste. 4. t mkne a) ve pípon krát: ptkrá, tenkrá b) ve slovech
\ i-kmenech ženských

fa d

m,

:

:

pák,
5.

šesták.
t

tvrdne ve všech tvarech ukazovací

námstky

:

tch, tem, terna

a ve sloT etaz, etázek.

d tvrdne ve slovech arodeník, arodenica. v trpném píestí zstává nezmnno ohradný, oslobodný, 7. vycúdný, kdežto se mní v ce jako v eštin vymlácený, zaplacený.
6.

d

:

t

:

Proti

eským tvarm:
Mimo
to

cihla,

cihlika, etice, citvár jsou

slov.:

tihla,

tihlika, íica, cicvár.

zuhnice se

mní:

f

po s" v í: mšan, což i dám? už nepotebuju, árešt-v áreše. hvízdat- hviždzet, jezdit- vyjížžat, (íož želáš? po z v t v d: delegraf, ždárat. d Y n: drážnit.

a

ž

:

d

v

j: jatel,

jásna (neutr.

pl.

= ásn).
(sandály),

d y g: agvent, štangla (Standa na vodu) cangály
ždárat, pížgit v. píždit

žgárat

v.

(makati), mázgra

v.

mázderka (drobotina),

švirgat

v.

švidrat (s

pesmyknutím

typ:

pípec (tipec).

Promny

hlásek

h

r

d e

1

n ý ch

h, ch, g, k.

h y g: mizga, gra (vl. jest g pvodní!). h ye v: levký, kevký, srvký v. srhký.


ch
v.

16

k

.

kotár,

kapt, kapák,

nátka, skovaf, vypláknút, vetký, kvadat

v.

chvadat (chadnouti).
dochtor, rechtor, dyrechtor, precechtor,

ch v š'. míšat, míšanina. k v ch v cizích slovech ped

t:
;

prachtykant, trachta (hostina)

krom

toho v

:

lechtat, žvýchat, hazucha.

k \ g: gavaí, gebula, glej, Grán (Krainer), gréjcar, groniga, cigán, fagan, traga, mozeg, glvat, zgarby (pol. skarb), zgrblík (skrblík). k \ c: macat. k \
f:

uhýk,
(i

k ve v: vdákat. k w p: klzký v. plský
h
a,

slzký).

ch

ped

s

v komparativ

nemní

se: drahší, tichší, hluchší.

Pisouvání.
m
blenec.
:

kolémbat, kolemba.
láža (agio).

v

:

onakvý.

j: letojší, letojšek, žajkrut (zákrut cesty), zasej.

1:

brablc, bra-

i:

—:

krají.


:

v:

jaet

(jaet),

ma

(liia),

zemáky
s
:

(zemáky),

máct

(iháct),

handrlák.

steša, stapec, škidélka, škidlica, škeek, stída (tída školní), z nazhlas (srovn. nazpam =^ na stenovní zub, Stebí, Stehová. pam), zdovd sa, zdohnat, zdorozumt sa, zpodívat sa („na to bych

sa zpodíváí", sice podívat

sa).

— o:

jednúc, po druhúc, po inúc

(=:^

jindy),

nekerúc
h
:

(= nkdy).
Danihél, Spanihél, pléhnit sa (srvn. plený

= hojný). — k: kdosik,

cosik, tudyk, kdysik.
tv
:

proceství.

Proti

eštin nevsouvá

se

d ve slov

dtážit.

Vysouvání.
p:
štros,

roztopášnos.

v:

sak,

stanu,

íaštvka,
-uova),
í,

stak

(svlak,

svlaec), piovár, spraovat

(vbec vždy -ova místo
v koncovkách vždy po

ped píponou

štvi: králoství, blaznoství;

w

:

u súsed,

ssed

syn, teprú

(—

teprúv, teprv).

j: puit, troník, zbóník,

pi

v.

pijdi,

po,

zedí (zjedl), zez (zjež),

zest (zjest), zim (zjím*). Píklonná ástice ji'i=: Z?' odsouvá J po souhláskách: má-ji to? daleko-ji? víš-i? býl-y tam? Jotový píhlas pi souhláskách

retných se neodsouvá: konopa, kupa, hrabata, kniia, Míatcovan, Malenovan, vadnut, vyjmouc: vežá (vž), vetva (vtev), medve, pata, patro. masnica (maslnica), emesník, upek (lupek), myná (ale: mlýn), a. i:
/,

šupka
*)

(slupka),

p

(== pl).

:

žídlo

(

— zídlo

i

žiliadlo).

V mst: sncU, snz,

sním.


s
t
:

17

tín,

tínit.

:

kadle, kerak, kerý,

zez

(stež), košlák (kostlák, St/innuss),

hršle (pehrštlí), zaratit
a)

(zatratit).

d: zvihat.

pe-

t

a d vysouvají se

ped

c,

:

otec-oca, matka-mace,

vysvcení

b) ze

skupin stn a zda:

masný

(mastný), šasný,

zmsnat,

zvíášní, prázný, pozní.

h: moždí,

zamúit oi, rožnút
dáí).

(m. roželmut),

Pamb,

dá-li

B,

bvijaký

(ale:

Bh

k. dyž, dyby, taják

(=

tak jak).
jeví se ve

vž: dy, dycky.
Pozn. Nkolikerá

zmna

slov

iek = zítek.

Pesmykování.
Hrab-habr, škaj-lúp-škraloup, zerz, zerzavt, zerzavý-rez, cerél-celer,
melec, melci-mle, mléi, pahnozt-pazneht, maryjánek-majoránka, karamád.

P
Z
pravidla bývá
není-li enklitická. Ale
:

í

z v

u

k.

pízvuk jako v eštin na slabice první; ovšem dvrném asto se pesmykuje na slabiku pedposlední Kde ste byli ? Ja ve stodole. Dobe je vám sedt na sluneku! V otázkách vybízecích pízvuk se klade na poslední slabiku celé vty: No, eše nepjdete? Pokáte tu na nás? Pjdete s nama?
v hovoru

Tvarosloví.
Skloování jmenné.
I. T>

(a)-k

mny.
chíapi,-é

nom.
vok.

chlap chlape

chlapi,-é

akk.
gen.
dat.
ihstr.

chlapa

chlapy

chlapa
chlapovi

chlap
chlapom chtapama
chlapoch.

chlapem
chlapovi

lok.

nom.
vok.

nuz

noze nože nože

nož

akk.
gen.
dat.
instr.


noža

nož
nožom nožama
nožoch.

nož
nožem
noži

lok.


nom.

18

bratrové

19

(=
(v

pátelé

;

ale

:

milí

brati

pútnikové
vidla
e,

ei
i

žebrácké).

=

fratres),

ludkové

Životná zakonení
:

(= lidiky) a mkkého mají z pra-

jakož

nkterá zakonení tvrdého
s

zíoéjé, tovaryše, komináé,

zajicé, strýce,

holube, kohúté.

Neživotná vyzvnkující v sykavky

a z mají

e

:

voze, etaze, lese.

Vyata
8.

jsou:

as-asy,

vías-víasy,
se

pote

„za pasy" (sice „páse").

Gen. nin.

koní

v

íí.

Nkteré

mkké kmeny

mají píponu

i:

groši, loktí, víasí, paesí.

Starý tvar genitivní zachoval se

pi urování

geografickém: ze Slovák, z Valach.
9.

Instr.

mn. Obyejná koncovka

jest

-ama. Pravidelná pípona za-

chovala se toliko v nkterých instrumentalech pedložkových

ped ped

svátky,

ped asy, nad

kostely, za rámy,

ped

vánoci, s

pod ploty, téma penzi.
:

Jmenovit pravidelný jsou instrumentaly jmen místm'ch: za Topolany,
Vyzovici, za Malenovici.
10.

Lokal mn.
ve

má píponu

och

:

chlapoch, duboch, mužoch, nožoch.

Ale pluralia jmen místních mají ich a ech, snad

psobením jazyka

spi-

sovného

:

Vyzovicích, v Bezolupích

(Bezotupy), v Topolanech (To-

polany), v Napajedlích (Napajedla).

nom. .

povinen. hlave. 3. fajfa-fajfí. na to hlea (= z vtší. Pídavná jména pisvoj ovaci. mn. zám. chalupa pišla do ciza. lampa-lampí. da skloují se : rozkoš. nkterá pídavná: 1. kleaky. maštal. ia. str. hospody. po nmecky. teu. nom. pa. 11. prodat obilé na stojato. 5. Jiná jména toho druhu pvodní a zachovala. Genitiv mn. kúpíí ovoce na syrovo. sedaky. : je to enom z vtša oprané. kuchy. oách-ušách. od jak živa. /a. ruce— na ruku. stqjaky. po po mály. za stará. za. svaba-svabí. mláde. zima-zimí („pamatuju kolik takových ziraí"). Zbytky jmenného skloování jmen pídavných. ta. : charba-charbí. z dalša. tichy. z blíža z mensa je to hotové. V nominative jmenný tvar mají jenom 1. zhta. haluz. vinen. kráde. pí. wa. jmenovit pi jménech zakonsa izba-izbí. toka. desátu rýnském. (= paní) v nom. astji vyskytuje tvar jmenný v form urité žito je rod stedním už : : Neutrálního tvaru jmenného užívá se jako v eštin: za asto. pán. dížen-dlžna-dlžni. taksa-taksí. z mtadu. akk. ležaky. zorta-zortí. rád. kapca-kapcí.minutí. koza-kozí. kudel. — živ- živa-živo. vzdálenosti). súsedova súsedovo súsedovo súsed súsedovu . Nkterá adjektiva mkkého zakonení zachovala posud tvar po po málu i jmenný v gen. škoden. vdomky. jedn. mhía-mhlí („kolik mhlí v beznu. znovu. (pl) užívá Ve spojení s nesklonným adových tvaru jmenného v rod muž. oima-ušima. škra. štvrta druhu. : p se pravideln íslovek druha. klobása-klobásí. ocel. zv. tolik búek v lét"). menší udláme to z kratša. súsed súsedového. beza-bezí. palma-palmí. Jednotné íslo. steše. po p p tea.: Dle vzoru 21 drbe. z prvu. barva-barví. vidomky. da. (rr^ i na ležato. Dvojné íslo. forma-formí. í^ spadajíce pode vzor duša (srovn. na sucho tichu sušené). pánva-pánví. Steša má v gen. zb. je zaplaceno. asto se konívá v ených v 6a.). a st. — 2. ua. mn. chajda. vymlácené. minuta.chajdí. oí-uší oám-ušám. Dvojného ísla zachovaly se ješt skrovnjší zbytky než-li v jazyce spisovném oi-uši. 4. stvrtu. jablo. sí. ta. modlitba-modlitbí. 2. nohy do noh. Pani misa-misí. Participia trpná objevují se skoro vždy ve požaté.

spojena jsouc se substantivem má -tma: pišel s ptima. lok. všecko: všecek oves. jedn. Ostatní íslovky základní skloují se pravideln až na instrumenta). všecko gen. doch. sucha. dat. sítima . súsedového súsedovéj súsedovéj súsedového súsedovém súsedovém súsedovým. živ. s demá obyejn -i ped pti dama. kterýž. instr. súsedovým súsedovú Množné nom.-22 $ gen. akk. je-li íslovka bez substantiva. pti a ticíti. gen. lidima. tírohý ktobúk. instr.) den ^ má v lok. lok. kosti kostí nom. gen. gen. loktí. všecek žito. dat. kos kosti kosti kosám kostima (-ama) kosú ' lok. i-kmeny mužské mimo gen. lidí. súsedovy súsedovy súsedovy súsedovy súsedovy súsedovy súsedových súsedových súsedových súsedovým súsedovýma súsedových súsedovým súsedovým súsedovýma súsedových súsedovýma súsedových. súsedovi. instr. akk. Pilno má též plurál: vil sú veliké pilná (srovn. jedn. všecku vyku. : nom. hosama atd. všeckéj vyky. dn. všeckého ovsa. . té — styé tech ž. i-k mny. oves. mokra). gen. dní pestoupily ve všech pádech pod -L-kmeny mkké (hosta. dat. íslo. m. pestoupila jména zem a ohec pod i-kmeny než. všecka vyká. všecka. Dle tohoto vzoru sklouje se také všecek. lidi. dti. ve lidé. se — štyry Pvodní tí zachoval ve složeninách: voda ti- králova. — dti. a st. hosom. : s desíti chíapama. mn. dom ze zemi dtima. V do obci. dtí. dat. všecko žito. kosti kosách. ale: o dni. hostí. po dvúch a padesáti. lioch. instr. IV. ti — štyrech tem — štyrem tema — štyrema tvar genitivu (štyrma). po dni. složených íslovkách skloují se z pravidla V ob ásti : po štyrech a dvacíti. všeckého žita atd. liom.

. v gen. pánva dle vzoru ryba. híBata hiíBata nom. instr. kamea. liíBa híBa híBate híBati híBat híBatom híBataraa híBatoch.23 - v. . kamen. tykva. vyjmouc krév^ jež krvú. 1. jemen' Vyká. Ostatní hláskové: kame. má Skloování námstek osobní ch. (-y) híBatem híBati *) lok. dat. mrkva. kmeny souhláskové pestoupily všecky pod kmeny samotak: koe. Kmeny souhláskové. emen. gen. instr. akk.. mn. krvi. plame a j. gen.

Hen je pedložkový: šéí : pkné 5. Kdo^ co sklouje se zcela dle eského mimo oni elidovaný dativ: kom. instr. akk. Ten buk je velice híaný. instr. vylez pro ni. v ísle mn. : 2. nom. nevylezeš na ni. ten tá to ti ty ty toho tú téj téj to ty toho toho tch tem téma tch. jedna. nom. dat. jedni. nom. Pvodní tvar genitivu dvú zachoval se ve složeninách dvúryšak. a lok. lok. tote. pi emž se o se v íe Potem šéí do lesa (= deinde) už je po tom. Dle toho vzoru sklouje se íslovka jeden. 1. jedny. vysouvá: tohte. jedno v ísle jednotném. dat. instr. dvá jest pro životné: dvá chlapci-dva cepy. sice drazný: ho sa já nic nebojím. mojém . dvúm dvúma. Dativní tvar jem jest sem k nm. nm bývá tvar ho^ i Genitivního tvaru jeho užívá se jen po pedložkách (od nho). dvá-dva dva dv dv dvúch gen. em. ji též jenom s pedložkami o životných i neživotných a o rod stedním: Pute mi toho koa. ono ho. akk. tvar — : groška. gen. jedným.- 24 - Skloování námstkové. nom. lok. dvúgrejcarový. táte. v gen. dat. gen. sednu si na ni. v ostatních pádech dle skloování složeného jedných. dvú- V nom. jem ním ím nmá nich. jeho mu. jabko. a akk. Sesilovací to mní — . i bezpedložkový Pámb jem odpus. V akk. bývá jeho jen s pedložkami o životných. toliko v nom. mj mojého mojého moja moju mojéj mojéj moje moji moje moje mojích moje mojého mojého mojém mojím mojém mojím mojém mojú mojéj mojím mojíma mojích. ji ony ich ich ony ho. tyté. jednýma. akk. 3. tom tým tom tú téj tom tým tom : tente.

hoíja. bíju. látat-lácu. Instr. zívat-zívu. mojina. a 3. mn. rst séct. hrát. trojí zachovaly tvary nepehlásené nom. mojino Nebudeš. dvoje. héct. míšat. lécu. Slovesa. tídy vzoru Toliko krájeti mají v 1. jedn.. hoet. mužs. za to v gen. súkat-súu. ostatek skloují se pravideln jako v jazyce spisovném. os. Skloování složené. valu. hrýzt— past. válat mají kráju-kráj. okít. vít. tlct. smíja Slovesa V. jedn. kdekoli druhá os. smt. klást. jat. trkat-tu. pít. plut. héju. na mu híšnú a i p. tu-tú . mlet bit. házat. os. léju. asování mimo zvláštnosti hláskoslovné. mého. sázat. žat. asování. : krájat. Stát za boží muk. jest dobrýma. prosíja.atd. véct. Koní-li se os. plut. mi ceíá rodina. jejino. ryt. nojsoti ve reních: na astý. krájat. íja: amíja. ic: orát- párat-páu. mn. vo kterýchž u se skracuje. hvízdat-hvížžu. sméju sa. 3. hít. akk. mít. os. jež mají v lajú. pískám (val. ale též sbírám. : — divu sa). máj. sážu-sáž. dvojím-dvojéj dvojím-dvojú. : mu vru. zaat. jfjina. -ám ve 3. dímat-dímu. os. mn. tob otec nedá. t. ajú: stavám-stavajú. strhat-stržu. mých atd. kleíja. jedn. méct. ž. asu koní se všude v ?í. vzoru tesati mají pravideln v oru. jedn. os. Uritá pídavná v dative jedn. kvéct. péju. máct. pást. — V písních vyskytuje se tvar mojin. krást. hážu-háž. dvoj ího-d voj éj. Toliko podílné : : íslovky instr. moct pat. at. plet. viset prosit volat. 1. tást. odmítají u: dobrém lovkovi. lízat-lížu. stávat kupovat. zpívám. vzít dít. jedn. vyzvukuje v 1. dvojího-dvoju-dvoje. bójíja sa. péct. smít sa hynut. es: nesu. dvojí. Infinitiv: nést. Tvaru -ára jen tehdy se užívá.: možu-možú. kiat. lehnt-umt. -ajíí: stílaj. mn. kdyby tvarem v u nejasnost vznikla: pichám. pnu. peu-peú. Uritá pídavná mkkého zakonení pehlasují vesms jako v eštin Celu dnešní noc oka sem nežamžéí. kupuju. ped w a ú v 1. hrub od asování eského. g. dat a lok. má milá. létat- vtat-vcu.^ 26 - Stažené tvary má. set. zpívu. a st. mají v 3. dat. má vo- vezu. jejinéj . obojí. myt. Místo její užívá se jcjin. míšu-míš. os. téct. sbíu. zrát. a. k plynným r rozlišují tyto hlásky. lézt. lét. — — První osoba pít. vt. j neodmítají dobréj matce. neliší se — — — — — — 1. dívám sa. nebudeš mojina. bžat. dvojí-dvojagen. pravidlem však jejiného. v -im. -dm. mn. na svých místech vytené. Iterativa V. máat. máu-má.val- i Kmeny zavené hrdelnicemi h.

zavi-zavete-zaveme. ždúit (ždurnouti). tišit (tisknouti). kupuja. napal. jeza. vyrýpit. ukúsit (ukousnout). Mnohá chytit (ne : slovesa II. z. voíaja. zavitý. eža. je-li slovesem uritým. mja. tídy vzoru tesati po retnicích oživuje stoja. ide. — / pr. ty bua. zašlápit. tvrdé hlásky nesa. lél. nechat . tídy or. (transgr. Píestí trpné má Kmeny I. va. pech. kázaja. pékí. stavaja. živa. vykopá. saja. stúpit (stoupnouti). uraja. sednisednte-sednme. lišit (lisknouti). ždušit (žduchnouti). d t n zmkuje a toliko paa. pech. mají delší tvar v aja: púšaja. néni. zamit (zamknouti). sypa. Pechodník jest jenom jeden. Sloveso byt. naža. íja. nejsi. lepit (lepnouti). dlouhá. píí. mají tvary uat nikdy najmul. zme. hynul. chél. os. zim. Sloveso dat má : v 3. mizí. zapál-zapaía. zhlupit. si na Sloveso ít néni vc súcí (možná). dúl. jest eša. skíl.. sea. asuje se v ste. vydrápit vyplazit. jejichž : kmen rožít. koní nosovkami m. Nechat má nech i nechaj. plešit (plesknouti). daja védét : víja. roz- drápit. tvary urité: nesený-á-é. m?'. jejížto jotový píhlas ve pedcházející souhlásce mkké míáa. je. pobžím (pobhnu). teša. roža. rožéí. oa. „Dkujíc Pánubohu" zobecnlo z jazyka spisovného. voíáí. kupovat. inné'. Slovesa tídy. : chytnout). kiáí. zakusit. dýchaja. veza. Kratší tvar v ia mají toliko ta slovesa. chca: chca práce. néjsú. jest ím. ideš. keša. pech. rozšípit. tél-teli-tely. íova. jedn. jichž prostý s. n. nesl. tídy kmen zavených pestupují do tídy IV. seda. mohl. ia to . šlažit (šlehnouti). pít =^ pijít. kyša. samocha. sem: Pe- chodník jest to (schopen). pech. ušípit. pech. zatepá. ml mají v tomto píestí píponu se pemítý I. najma. Met má pech.: : - 26 hlásky c Imperativ je pravidelný až na zmkování v (T a z v z: pe-pete-peme. má v 1. svéj Chtt má chcu-chcú. podepítý. povza takto : . žat. vesms pravidelné p. si. spa. dut. (zimou). ovoat (pivonti) ovo i ovoaj. kmen se koní souhláskami píša. bíl- sméí-smía-smli. kmenová samohláska pechodník vyzvukuje v aja: kúsaja. on k tom néni súcí nic súcí.. tvaru sa (jsa) užívá se jen adjektivn: s to) to On je súcí udlat (mohoucí. lízaja. Má pro všecky rody a pro ob ísla píponu za. prosil. zemletý.. vyprosený. krma. . rožni. rozkúpit. najat. nerožihaj. mu udlat. odítý. zehítý. : utnout a — Rozžžati má: rožnu. su. zedl. dajú. sú — néjsu. smíl sa. má v ase pít. ale: necha. vydrápa). mn. hora. pítomný. híí. vázaja. os. nejste. néjzme. dmul. r a má samohlásku Pakli krátkou: maža. pá- PHestí bita-biío. ro- žihám. Slovesa V. str^ vr. dímaja. . Pakli jest slovesem pomocným. pítomném ase slyšel sem. veda. leza. prostítý.: idu. pomož-pomožte-pomožme.

duál. *) drží se och. na Bojkovsku. . Listrumental mn. ova. Staí lidé íkají též céra Formánkoch. pode. jenom na Slavisku gen. súsedového wy. Brod. Bánpv. kdežto sklonní jmenné zachovalo tvary pravidelné za nima (zl. ušami. ovo vedle novjšího új. za rmat (rousati) v Horní Lhot ruchat^ za nif v Hrao vících. v tvarm mi. : ") „Mladší íkajú Formánkj. : : : : štyrma. se Matulíkj. ova. všude v ama. Bezolupy. v akk. s pedložkami pezeií. jména rodinná (vyjmouc po hrdelnicích) tvoí jé\ píponou 3. slyšeti na Bojkovsku valašské sykavek. štyrech. Tamtéž zní instr. Domarád-Domaráé. ovo súsedj." pravili mi v Krhov. Pozlovice. Pitín. mezi zdvojování souhlásek. Co týe a stránky hláskoslovné. jmenovit kass"a. ovo: všude v j. Komna. tc. a zlínským má v dative jedn. ova. s našima. íslovky jeden. Vlnov. ÍBojkovice. se tu farní osady I K Záhoí poítají Oechové. v Nivnici. je zmkený akk. štyrma.). všude mn. dativ dvma. Nominativ mn. za obíslo v Nivnici prohíslo. zaho. štyr. rznoeí se zlínského se odlišuje. 2. dvd. dvú. ne. : dvma samohláskami: pesnou oddlenou výslovnos skupenin dn. Na Slavisku má sklonní námstkové a složené. Nivnice. 6. kibet. Dolní Újezd. styé skloují se všude jako na Zlínsku.sa na Bojkovsku mit. Luhaovice. ovo 5. ova. V Krhov : a ve Bzovém na Bojkovsku posud starší tvar Formánkoch. Slavisku a v Bánov. chlapci Formánkoch. — Vedle {= ni) u nho. mynáoch. c Za hbet íkají na Bojkovsku jednora. Horní Nmí. Jen v Nivnici má koncovky atd. s tyma chlapci. tchto Záhoan \ celkem jen nkterými nepatrnými od- Nmí. Sudice. jest dvú. Ve Bzovém u Bojkovic gen. nmá). Osobní námstka on (proti mria. té. Zítochvost-Zítochvosé. za nho vyskytují se též skrácené tvary uho. Uh. oami. mlaíci. husami. vyzvukuje však tento tvar jen : 4. tú. tema. na Uherskoteodsku. mne). v instr. Slaviín. a p. od svých západních a severozápadních Zlínsku íkají Záhoané. Horm Lhota. tech. tvar mmí v Horní Lhot.' Hraovice. Pídavné pisvoj ovací koní súsedv. Dolní Rznoeí chylkami od 1. ale eše sa dycky tle Formánkoch. Michálíkj (gen. Rznoeí záhorské. Šumice. nn. koíce. dativ dvma. ehož na Zlínsku není. Slovákm na soukmenovc vysokými horami oddleným. v Horním a Dolním Nmí a do les. : Hromíkv. tema.: 27 2. Nezdenice. súke«wý. Provodov.

nec^me. kusech odlišuje se 'podeí hdnovské. ste neni ste. 28 - Ukazovací námstka ten sklouje se celkem jako na Zlínsku: tom. dlo zní zvláštním zvukem mezi w a v: stodova. Jasné hlásky b. úka (lúka). Samohláska e substantiv v -ení vyzvukujících se nedlouzí: stavem. druhému. V ddinách Bohuslavících a Hrubé Zlínsku. Pohoelským Lhot panství Ma- lenovského mluví se liší práv tak jako na náeí ostatních osad se jenom nepatrn od zlínského wiessA. haluz. v. jedn. iu. yf jako au. jaúvka (jalvka). lískat (luskat). jsou v ísle mn. dek (dlek). z s s ve slov srcadto. Rziioeí pomoravské. Koncovka u v dat. — ti. o tom. c) lu a lú zní jako u sl ú: puh (pluh). tým^ tyma. pravidelné Jenom na Bojkovsku. uopata. tým ten. védu. Zvlášt charakteristické pro podeí bánovské je tak eené obalování neboli obalkovdní. . sedu. jmenovit po stránce dojit Bánov Komn. b) 1% ié.e7io. kamení. uo. suza (slza). suáma. tustý dúhý (dfhý). uechtat. yu jednoslabiné uáska. zní jako wa. jednomu. ue. mn. tuu. suova. Tak jmenovit v minulém píestí kmen zavených nesu (nesl). lehu. t. uh (luh). stoh. lešení. e) I mezi o a Z tvarosloví odlišuje se toliko asování záporného slovesa býti: su neni su. tem. sme neni sme. toho. m ve slovech mif (ni). eu. d. byu. stup (štíp). kteréž se dje dle tchto asi zákon hláskoslovné = — : a) I (tlstý). mám tam známých. il. samohláskové zní za ": hutnút (žitý). mydvo. je neni. v Nivnici a v tm^ tma Ve . tak se dlouží i krást. pak mezi m a e mizí: koek (kolek). Jablo zní jabó. uy jednoslabiné. si neni si. smiu sa. v více : v Slaviín a ve Bzovém fych. mízký (nízký). životných v Bánovn a v Nivnici užívá se genitivu: má dvúch bratr. (hltnút). to. šeu. ho. led. komu. s Na jihozápad panství Zlínské sousedilo a Napajedelským. h. tech syn. Za akk. buato.. (mkké) tvary: tch^ znamená oboje i krávu dojiti i dojíti. peku (pekl). kiau. z. má nohu opuchú. drév. nž. el. Ve slov jatelina odsouvá se j Hláska w stídá se s hláskou atelina. al. teaia. tch. iy. jmenovit pehláskou spežky . sklonní námstkového a složeného se neodmítá: tomu. za to temné hlásky ped osobní píponou -me z ostrá zvuí: sme (ne: zme). po s a ve pípon io. j. I Malenovským. st (stl). d) i mezi dvma samohláskama. uozit. sú neni sú. zutý : : — — — — — — — 3. vokalisace tvrdého ^. skvo. muýn. Jako pást.7. ž na konci slov znjí zcela jemn pvodním zvukem: dub.

rzvora. z nenadána. (zl. dojit — znamená na Strážniku 4. o se odsouvá ve na Podluží). Nepehlasované tvary jsou astjší nežli ve slovenštin zlínské. pát píl). sklonní námstkového a složeného odsouvá se toliko v£ východní ásti této krajiny až po Ostroh: tom dobrém lovkovi. hrbek. mrzat. e se nemkí ve slovech: vymetat.^ . lahký. zajtra. rukávca (neutr. Hovoran. i brabtat (Milotice). pebédli. ostáí-ostála. jazero. 5. toliko Staré Msto a Písek. ažký. jo). do oú. utékat. mladšímu. a seslabují v nkterých jiných slovech nežli uazit (lazit na Zlínsku stupka. = lozit). i j. pas. dia. se vysouvá slov sídla (osidla — 8. a) 1. námstkou mn (dat. Na Podluží tvar rží (nom. bez úšú. rhakký. i 6. ze stavená. Milotic. telací. cuzí ludé. visat. r-ži. u v dative jedn. rži. pokej.) a potakacím slovcem ano . hoat. lákat. dále na jihozápad: temu dobrému. žíní). do zvlášt na Podluží : želá. knížací. (zl. po pamati (s pominutím jotace). jehož náeí i od slovenštiny zlínské i v tchto hranicích mezi sebou nkterými zvláštnostmi se liší. poprchá. **) Mistína. (na Podluží). véž) vyslovuje se dvojslabin: ve rží). . 2. vyslovujíce: vrba. Prušánek a Podivína až po hranice uherské bydlí kmen slovenský.Krajince v nryjižnjším cípe Moravy. mica v r-ži (zl. Na : Podluží úží se sesilují v i ve slovech brablic. z víášá (vlásí. Poínajíc od Napajedel na celém levém sever na behu Moravy. jenom ve Strážnici a Mistín dlou- hého r neznají. chrumat. — zapaht zapíhl). pšu. r dlouží se jako na Zlínsku. : mkí se v pít. ve slovech: velký. i akk. Samohlásky arteple. bhala. napekat. slubovat.). Samohlásky. záblo ma. ) Z '*) osad na pravém behu Moravy sluší sem Vyjmouc pifaené tam Skoronice. (zl. kiala atd. mžukat. pervenire i mulgere.2d <y v ej (dej. tvojemu. do náruá. dvea.*) od Rohatce pak^a pravém behu podél hranic farních osad Ratiškovic. ase slovesa kvést: strom kvte nechál-necháia (ale: Odchylno jest dloužení nkterých slabik pást-pádla. tolký. vtsnaném mezi Rakousy a Uhrami od Podivína k Prušánkám a odtud k Beclav íká se Podluží a slovenskému obyvatelstvu tamjšímu Podlužáci^ Hláskosloví. 7. trpilka. 3. by (Mistín a Podluží). pl.). nejlepší). pamatlivý.

. ranný. práporá (plápolá. „í peca stoí. ked (na (ni). Na 6. což vzniklo asi lichou analogií z tací. snad (na Podl. Cej). 28. obrátný. V Lanžhot: kame 5. t a. . v Blatnici a v Miloticích." . — Zajímavý jest podlužský tvar uoje kterýž pedpokládá Zpívajíce Slováci tito vyslovují *j i v hovoru nyní psobením školy V Bílovicích uovk. sto (stoh). chrbefc (hbet). Z . (nikoliv stední eské) jinde všude „obaíujú" i tustý. dúhý. vz. Mimo písuvky i jinde známé pisouvá se j ve slovech vedlej. úka. Sesouvání souhlásek na Podluží astjší jest nežli v : rznoeí (kdo).*) uh (tuh). osn. seci. mízký (v :=: mi — ni (v Blatnici nízký. V Kunovicích. S na konci slov znjí zcela jemn h vy- pvodním zvukem: znívá jen slabým mizí: dub. msíc ny jelen. n mezi dvma 3. v Ostroze. vzda. loje. sfátek. n se a f zmkuje : ve všech podstatných v en vyzvukujících. dost. otad. dtom. Podluží zní jako /: kft. ce a s. Podluží slyšeti astji tacovi vo-^le takoví. kame. gaa (kana). huava uechtat.). z. drév. 2. samohláskami se zdvojuje: vonný. zutý. de zlínském (kde). Jasné hlásky h. pak ve slov tr (trn). da t ve píestí trpném nemní v ze a v z v témž píestí sloves IV. Taktéž nemní se d v z ve slov sádka (sázka). šecko. na skvál Nové Vsi beclavské).). na Hradišsku a na Podluží). lež. zakrútný. zkušený. jinde sedn. zedzený (snžený). švajdlena. se — V Kunovicích tvrdne n ve slov Na Podluží mkne d ve slov dek (dlek). tídy se nemkí: narodný. íastovika. zahrazdný. uonský onsky. michat (mžikat). z 4. necli je to jak tžko. 30 — Souhlásky. súnko sa míží (v Lanžhot). nasadný. ovk. suovo. scu. pták jinde fták. bu. koženný. Podl. podlej. zaražený.). d. Ve Strážnici. vyprosený. Jmenovit v Blatnici) pídechem a v nkterých osadách s nsi tém sn (sníh). v po k. do Novej (vsi). chtl). h. tfj. tvrdne ve slovech: hned. stodova. v dubni. rznoeí je tak eené „obalo- vání" (srvn I vyslovuje se ist ž toliko ve farních osadách Nové Vsi Ostrožské. obšený. k fám. Chýlících a v Miloticích vyslovují sedm. a na Podluží: hrvat (rvát). bezen. tuu. stoh. sa vrí (vrtí). (j. hrable. led. smiu (voje). hrazdní. harvany (varhany).). gula (kula). sceí (jinde si : chcu. a z tvrdne v z ve slov drbež (na Podl. Zvlášt charakterické pro toto str. v Rohatci a na Ceji mají jenom jedno" : a to mkké sa. hrát na raricha (na mžíku). i ve jménech tot. zvlášt na Podluží charva (charba). uáska. v. pokad. osm. najraik. : Souhlásky se astji stídají. leden. kterýžto tvar jest obyejnjší. dyt. kviika. — b) 1. koek.

ch. v gen. do (Znorovy). iha (na Poduží) mn ma nebo (v ma. uší). jenom v Miloticích tu po h. Podluží. {ne). i Lokal mn. c) tom — tch. uši mají vtšinou tyto tvary: oú. o konch. tch. tebú (ve východní ásti) b) teBa. paúk u Mistína vyslovují pauz. oách. v stohoch. vedle této koncovky. dobe-li si vede škola na Slovensku. Mékká tato výslovnost porušuje též deklinaci. Hovorany. — tým (Mutnice. Valkové pole. Mutnice. to a) toho. starou. pirozenou výslovnost vykoeujíc. Hroznová Lhota.) temu— tych. a taktéž sebe. — tch. Už nyní asto slyšeti od mladších do škole. Strážnice. o nožech. Jméno. paMk. ušácb. Malšv. (Ostrožská Lhota. Mutnicích a ten. akk. Hovorany) d) teho. teho. : Ostroze. kluk. Mitym (Mistín) e) teho temu tých. žlutý jest i ve slovech: strnadel). ušama. 2.) 3. v truhli. jako by se hodil cilindr k slovenskému kroji národnímu. a st. Mimo I to skoro všude ve slovech strnadeu (zl. tob. po stromech. sebe. o vtákách. Strážnice. koní se všude v och. jinde v dat. Juráskn (Znorovy). slza. v Blatnici Za obecné pauz. a v akk. Nevím tedy. Vsi. v žochoch. c) Klimšj Miloticích. Tvarosloví. pavúk. : Duální tvary jsou astjší do ruku. Ostrožské Nové v Mistín) b) ú-ova-ovo súsed. ušú (ve východní ásti: oí. 7. I jest mkké. Ale není to slovenské a valašské mkké I. v koli. tem (Blatnice) lotice. a nepozorujíc pi tom velikých vad z této reformy nabývá vrchu. Co ruznoeí se týe hiátu platnost má celkem. — Oi. kteréž se : vyplývajících. dat. na Podluží). po domech. Pídavné jméno pivlastovací má trojí tvar a) j-ova-ovo : súsedj. k. td. ve stodoli. Za mkké mandeu-mandevy (mandel- mandele). muž. palúz. Kunovicích. tem (na Hradišsku) temu b) toho. (v Bílovicích. a) 1. mné. ušám. v-ova-ové : ssedv. tvary: na stromách 2. tem (Znorovy. do jehle. Námstka já má na Hradišsku a Ostrožsku v gen. ty má a) tebe. oama. v Lanžhot pavúz. i V Mistín pat na stromech. . Podluží. vojákoch. oám. a) íebú b) Hovoranech.— : — I 31 — nýbrž slovenské a valašské i ani eské stední l^ k ostatním rázným tvarm domácího náeí asi tak hodí. o koách. pravidelné po jiných souhláskách obecný jsou vyskytuje se též koncovka ich : o vtákoch. pauk. co v té píin povdno o zlínském. tebe. sob tomu seBa. Blatnice.

Slovesa. b) koho. Ostrožsku. umyj.) = do 5. Tvary: 4. -genitiv netvrdne v r štyem. : sto jest nesklonné: pt sto. má dobrých rodi. Veskách. jichž 1. dve ve východní ásti tohoto rznoeí (mimo pro Hradišsko. íja jen starší atc i lidé mluví. má dvoch bratr. v Mutnicích v Miloticích. dvom-dvm. pro muzikant. (Hradišsko). muchy íjú. kde nyní v vbec vedle ustálena jest. Petrov). štyé-Štyry sklouji se jako na Zlínsku. víjú (Chylice. a) jeden jednoho. devt sto. pkné kon. v Hovoranech a na Podluží 1. Mistín a v Ro- jchodija. Znorovech. s : lák b) Sloveso. v Sudomicích. (v Bílovicích a v osadách pifaených. klek- nte. tyto tvary: a) ^: dti chuapci bží. Lhot. Msto. Blatnice. v Rohatci. mn. chodíjú. b- chodíja. mn. koho. va (ve Veselí. v Blatnici a v Mi- . c) íja: ležíja. — Do kolci hodin (na Podl. — Na Podluží za kvésti a ísti jsou tvary kvitnút a nút. jeda. os. mladší vesms p. žíja. Mistín. naši stojí. chodíjrí. štyech. jednému (na Podluží a dvd-dva. Strážnice) c) keho. Mutnice. V infinitive mní se v st v ct: kvéct. zavete (na Hradišsku. dvoma.) ného. instr. Koncovka ijii jest asi mladšího pvodu i tam. Derfli. pro mstských. bžá. se koní v im mají ve 3. kom. ludé chodí. dvoch-dvch.dvma (taktéž obá-oba. nebo v novjší dob v osadách pod a) vytených pravidelného staršího tvaru velmi asto slyšeti ijú. Vacenovicích a v stojá. ské a ve Lhot Ostrožské) b) íj\í: iežíjú. sednte. uho. Mistíu) d) id: ležá. — Ale má dobré voly. bžíjú. Blatnice) jedneho.kdo a) 32 komu (Blatnice. choá. kuact (klásti). jedn. j. kemu (Milotice. kract. v Hovoranesh. íja. imperativ jest dvojího tvaru sa. Bílovice) gen. na tých voják došeu strach. Hovorany. topá slyšeti též uijú sa a a) napij 3. víja Strážnice. v Zeravinách. mužských jmen osobních nastupuje všude (mimo mn. Nové Vsi Ostrožstójíjú. St. Hroz. stílau houbu. brzo by sed: grunt zháali. jednemu (Strážnice. Podolí. pléct. proho. jednom (Hradišsko) b) jednoho. všeci ví (v Kunovicích. jenom že v dative a lok. ob). os. Za akk. dat. a zí. a na Podluží. stójíja. Znorovy. Podlužíj. ijú vedle chod. té-ti. 2. zaho. ve Strážnici. leží. Mistín. c) všude jsou tu obyejný. v Dubanech. jednomu Milotice) d) jed- peze (Ostrožsko. kolika. uifiá. véct. Ostrožsko a i v Blatnici) má zvláštní tvary rod mužský a ženský v pádech nepímých: gen. lok.) Pozn.

Slovenska jest jich osmnáct. Z osad tch nejdále posunuta jest a zcela osamla ddina Alenstávše své obyvatelstvo v dobách pozdjších z kovice. . kleknite. píestí inné kde se neobaluje. sedeu si. veden. sedel. Lanžhot. séu. ít-išeu (podl. Znan v kraj postreny a sousedním obyvatelstvem (Bystrica). védu. Blatnice. seeu. vytkneme toliko podstatné znaky. Mezi ddinami do- rzných krajin Slovenska uherského. jsou tytéž tvary jako na Zlínsku: nesl. v Týnci a v Hruškách) y9) nesu. Do obce Hrozenkovsls é píslušejí kopanice (paseky). zakrý. okiu. Velká. vlekeu. i a y se dlouží: napí sa. Starý Hrozenkov. od Blatniky. scet-scu-sceu (pod!. hádzat-hadž. zehíu. Lipov. kmen zavených má dvojí tvar a) neseu. se tyi se kilometry cesty na západ od Napajedel. sedu si. i : vleku. jsou tolikéž osady Bystice moravským ve stálém styku na silnici mezi Bánovem a St. Hrozenkovem. za dau. Vápenice a Výškovec. pod-podme-pote (v (jezdit) Beclav a v (v Lanžhot. a Boršice. smiu sa. bežél. Siíchov. Náeí mají do sebe jich v této krajin jest více ráz takm tolikero. všecka slovenštiny uherské nežli moravské. Javorník. a) sednite. zvlášt hledíc ku stránce hláskoslovné. posavad podstatné znaky svého pvodního náeí zachovávají. smíi sa b) kde se obaluje.do Bezovské Lopenik. jenom že tyto se prodlužují: dáu. tam inné píestí se védi. t. jsouce tu po jedné. jen že umy. t. jinde po-pome pote). pifaená do na východ Ostatních trnáct osad vtšinou zastreno jest v hluboké úvaly na strmé strán jihovýchodního pohoí moravskouherského. 33 — zavité (všude jinde. Nové Lhotky s kolonií Vápenkami. jimiž od sousední slovenštiny moravské.). rozptý- lené po kopcích samoty: Zídková. Blatnika. a Strání. ' Rznoeí moravského uherskoslovenská. Bezová s blízkým OlŠovcem. voláí. Poínajíc od západu a jdouc na východ a severovýchod jsou to osady: Radjov. Velká Vrbka. ježat Lanžhot) céra vydatá (vdaná). v Mistín 4. Kmeny ote- vené mají tu všude ?í tvary v Mistín velmi 5. Kuželové. Vypisovati do podrobná se liší nehodláme. Kosticích. Tvrdonicích. tí osad od sebe oddleny vysokými hbety horskými.— loticích) b) napi sa. kde se i drží nebo v I promnilo. jež.). utrheu (v podlužských osadách Beclav. utrhu (všude jinde).^. kolik tu osad . umýte). zedz 4. tu po skupinách dvou. j. Malá Vrbka. Louka. j.

" Od horkého (hokého) rozeznává se horúci (horký). ?/ : Castji než jinde seslabuje se w v od hlady. prutnný. pauz. samohláskami souhlásky w. sa. luc. zálo. v hoi. Imperativ. 8. 3. napi. tc. ohat. díva. jako i jinde ve slov „Pamb". ist (jíti) 4. ve výslovnosti jasn a oste od sebe se odlišují vala«-. ba skoro docela mizí. na hri. brecA. z mladý. tak po- vahou rznoeí alenkovské. jinde seslabuje se jedn. tak i v této za mn. jenom na Hrozenvíce se i kovsku: vzdalují napij. dá-li „B" sn. tak i tito vyslovují dlouhé r: vrba. k jari. š zostra se vyslovují neboli zdvojují: kašša. 11. na fari. vinný. po hri. narodný. Boršice a Bystici všude z daleky. Vyjmouc Hrozenkovsko zubnice t bl d nerozlišují se v píestí trpném ped v c a z: vysvtný. súkenný. na Strání však za horký vyslovují horský. kréu. zakry. z blízky. vy mlát ný. v chotári. nocle. ma pt akkusativ mužs. . 9. bre. nespac-ni. Ju studniky ju studenej. Blatniku. V písni tedy zcela správn rýmují se slabiky loh a lo. : du6. projit. a íslovka sto jest nesklonná: sto. Nejbližší jsou jak polohou. npla(^-c. 2. sednime si. ím blíže k hranicím uherským. 10. Abych ti jopraía šáteek. mla-ci. zahradný. — Ob hlásky skupenin dc. Kedy ty len ju nás budeš. Za zpvu pedsouvá se^' skoro ped každou samohláskou: Ju Prešpurku ju Dunaja kasárna malovaná. 5. s. nájis. pauz. užívá se genitivu. masso. nehledíc ku zmnám hláskovým. na úhoi. zakryté. v i: po souhlásce r samohláska v lokále a v dative na javori. na kari. 6. napité sa. Mimo Alenkovice. Jenom na Hrozenkovsku vyslovují sac^. Radjov. zaplatný. éc. popchá. tím jí od slovenštiny moravské. je všude: pošlite. Daj nám. najit. slamenný. Jako v sousední slovenštin moravské. n. brd-co. drevenný. odsúdný. Jale už vím. ped hláskou j. Jako Slováci moravští. Všude odlišují se zcela pesn jasné souhlásky od temných na konci slov: du6. z doly.: — Nejpodstatnjší znaky 1. h zní jen slabounkým pídechem. ale luá. radjovské. Všude se dlouží samohláska pedložky složené se slovesem ít. nz. na košári.9ký. 34 — jsou asi tyto : rzným tmto náeím spolené Všem spolená jest hláska r za kepelek peletlo pres naše pole. : dn a p. deset sto. boršické a bystické. Mezi dvma na panském trávu žalo. daj ' nám co's 7. eskomoravské f „Tri a ticet smjí se jim sousedé „Moravíci". zavité. huá-ci. blatnické. zdžat. napijc Jednotlivá rznoeí. na dvori. plu. : dojit. Ze ty joklamáš.

— 3. Múkv. sob. — Pídavné pisvojovací: súsedv. pijú. (n) teBa.' 5. polodlouhé). teho. choá. dvom se Infinitiv piju. ti. našich súsed. tem. škorvánek (skivánek). ten. jedných. soBa— tob. ke (mladší dyž). z póza a p. (odkud). Tvary námstkové iha. jes. jednoho. — — dvma. Tvary íslovkové: jeden. v mkké volám. — (vrabec). týma. tem.. jen že za „zvláštní slova* tam slabik vytená má tvary moravské a tam poznamenaných nemkí. v jednm. Infinitiv má tvrdé t : nést. husi. prinde. 3. pi. Odlišné bidlo. I se obaluje: suovo. ti. tomu. Pídavné pisvojovací: súsed. te^dá. vola. 3. jednému. Rznoeí mosí í. — Píestí inné: : védt. tych. 4. teho. — ten. Pvodní r uhýbá znenáhla k nám 2. Paíja. jedl. kad (kady). ovk. c) 1. chodíja. jeda. I je isté: h^ava. temu. chlap — rob. Tvary námstkové: toBa. slabiky mkké: : jatl (datel). dvch nesu. ii : Zvláštní slova a p. s Ostatek srovnává se alenkovským. dvoma os. nési. koní jím. — — vido := 4. jakorka íká se jakos^ka. toho. peí z nasej 6. chodit. ponad. f: nés. všade. umá. složené vru. byme. bííej Námstky pisvojovací kon- covek nedlouzí: mojeho. hodinách. dúhý. štyrech. nesl. : — dvm.— a) 35 — alenkovské. žitý. tch. védu (vedl). Juren. odkel vrábel pedložky: popod. tým. os. v tom — ti. sebe ten. nesu. radj ovské. — 1. cholek ježá — pacholci jezdíja. nesu. vda (mladší (jezdí) pejímají od soused: umíja. jednomu. byte. péct. volat. vedl. 1. jednýma. dMhý. o 7. dvch. Tvary íslovkové: jeden. 8. tch. v tem. mn. víja). 2. Tvary námstkové: teba-tob. styrech. tech. kedy (kdy). temu. 1. Za mor. umreu. 3. tem. Rznoeí blatnické. Pídavné pisvoj ovací súsed. téma. I je isté : žitý. Kubic. Imperativ slovesa býti jest: by. jedným. jedn. tri hodiny moravskému f\ Za ei slyšeti: Než Pod takovú krivú bezú. tech. kupil (-al. 2. b) Rznoeí huava. dvoch. 4. volal. v jednom—jedni. seBa-sob. — . téma. jedného. vouau. tebe : mn — — seBa.

vovk. volat. 1. kras. — —^jedných. dlúhý. tec. uihá. néni. kleá. raízký. pit. Infinitiv: nés. vá. : 3. os. klea chváli. d) 1. kleku. — nesem. 3. pijú. tolký. vda. vést. zavrí. v jednom dvch. tem. bu. — — 1. — su. 1 je isté: i: slze. nesu. plést. — — : — — kolky. priu. néjsu. téma. nesl. -velký. vedu. umrí. je isté: slza. prcís. dvom téct. kúpela. štyrma. idú. velce. díhý. \ Rznoeí : boršické. smiu sa. volat. seBa tob. rol (gen. sob. tréma. sme. žitý. í — Infinitiv: nést. vouau. pit. Píestí inné: nesl. — dvm. kleá. 3. huava. s j vtšinou tvrdé velký. tomu. jedn. kostelník. tlstý. — — ten. chodit. nesu. os. vézí. prast. mížit. 4. jmenovit bánovským. — néni sem. tech. — — dvom. 36 — dvch.: nesu. štyrma — dvma. — umrél. Sem. mn. piu. i stídá se 8 j ve slov palchova. — os. pi. štyroch — dvma. volajú. Ostatek srovnává se rznoeí toto celkem se sousedním záhorským. pec. vedl. néni ste. voiajú. seét. néni si. . — Za mkké I slyšeti postel— postela. si? Mikšíkových. volám. ste. tch. troch. 3. Tvary íslovkové : dvoch. nesu. védu. mn. choda. vedu. tma. chodit. mn. víja.' e) 1. kúpet ^ se nevysouvá vr srnua (jméno krávy). toho. laný. néjsu. íja. ušil. tm. idu.) stídá se slov jablko ^jablk. Kováík. vola. mn. idu. Pídavné pisvoj ovací súsed. Pídavné pisvoj ovací eledín súsedových. jest. moct. krást. chodím. štyrech. 2. voiál. os. ua. 1 se obaluje : suzy. — Su— bu. vdem. Infinitiv: nést. pradi. i se vysouvá ve slovech ve slov atlina. o tom tch. 2. štyrech — — trém. nesu. pletem. Tvary námstkové: toho. moc. štyrem 7.— — jedných. 3. umréi. : 4. os. dvm. zutý. žitý. je. os. sú. n mní se v w ve slovech: mi. tíc. idem. néni sme. 5. spadu. silný. tech štyrech — dvoch. tréma. pijem. dúhý. péct. volal. tech. í i ís. jeá. 1. f) Rznoeí stráské. jest. trém. — Píestí inné: štyrem — — jednoho. Píestí: nesu. néni sú. plést. možem. jedn. péct. dvoma. v tom. stup. jedn. muátíja. si. chodíja. moct. tomu. Rznoeí bystické. 1. dvoma 5. kleím. jednomu. jeda. Tvary námstkové: teBa. íst. tolký.

(kl). 3. 6. Spojka ke (když). tomu. s 37 Instr. ale . neni ste. hádžem id. mn. jeá. zedz. : Brat terna chlapy. : bu. brate. tem. os. troch. **") Tak v osadácli následujících. vozy. sebe.. pu kolá a ková a f podobn. nesu. rozeznává se pece. Na Lhotkách réž— réži. 3. léz. dvacet. o kom. — — Píestí: sú nésél. mláá. Sem. pt. vdem.. Jano. chodil. volal. nasej biuej husi — eži. štyry. 2. syna. tem. ušú — — í teBa. Tvary námstkové: daj ni (= mi). jejichho lozit n. dvoma. — našho. jedn. . ked. tékél. si? Kovára. Jurko. Infinitiv nés. ušima. Vz. bez noh na rukách. (pluh). choá. odkad. Duál: do oú. plétéí. suza. seba temu. štyrema. si. ke mn. : nesem. pásél. šohajko. neni si. a Lhot. to je pes panáka. idem. tikrát. . Tvary námstkové: mn. tem. **) — se nevysouvá e v : vsouvá parchova. neni sme. tech. to je kovára zahrada. Ruky. ***) — — chren = : ma — — — mor.). nohy do ruku. štyrom — dvm. — našho. štyrem zehrí. dvch. : mn. mívá koncovku o: strýko. šest. Pídavné pisvoj ovací: a) ssedj. — neni sem. snad. se. osem. šijem. Nom. : okrí. Purupj. seba tob. jedn. s pacholkama vozi. 5. usoch . kozi. I se obaluje : uaciný. snad. Purupových. g) 1 Rznoeí zní velmi : lipovské. koho. Pídavné pisvoj ovací súsed. — ve hned. se m. pit. koza a p. štyrech. jednému. nohách. Mikuláškových c) To je strýca pole. — tácoví? i : — (= takoví). i seora. 3. Zeman. 4. je. povdz. co. v tvrdne v píslovcích tot. sob. Tvary íslovkové jeden. byl sem. pás. i nahoe vytených Bez. trém. téma týma. našmu. teho. moc. tch. za vrátý. — — 1. štyroch — — neživ. uazit. pékél. našmu—jejichho. — na ooch. trom. zutý. vda. kupoval. 5. tréma. tým. jejichmu. devatnást. tych. troma. Na šetko. išél. Imper. téma. védéí. os. nic. — — dvoch. i - svojima synama. tri. jedného. (házím). v nom. délek). sme. b) Popelkových. : jedn.oima. dva (živ. — ped svátky. mojeho dobrého otca. ken. a stedn. zapríhél. poád. ran. teba. 4. vola.dvom. ste. rodu mužs. jejichmu synovi ) V **) osadách Hroz. neni. téc. — ten. péc. — k . vízdat pádech kosých ve slov: šecek I — šecko. neni sú. kras. ale v lok. ^ se vysouvá ve slovech: réž vzda. o — tebe. Popelkuj. v boz r stídá se s j ve slov slov záuosek (záosek). 2. štyroma dvma. mn. kozy. *) uopata. volajú. uozit. má v nom. teho.ú. ode ma. — do.

kvitn. troch. páseu. spádeu. : telata. pás. vedu. 2. tec. vés. 2. 2. zapríheu. tetka. neseš. smiu sa. se : též píslovce (kolik). povedz. lézeu. pomoc. h) Rznoeí velické. hrít. rodu st. kupovau. hrnec — v íe **). štyroch 6. hrýz. jes. : povz. o tem. súchovské. d. tech. sedne. uat. utrheu. idt. kleat. Rznoeí uu (luh). — choá. tomu. *) nkdo. jedz.*) jedných. jedn. — Imper. mkké jest — Zmkují A. sebe. V. Hláska r na konci vter. (jíti). teho. vouau. atd. pora. k) 1. vdem. Ostatek všecko jako v Lipov. sceu — Píestí védu. kleá. májuvka. idem. (chtíti). — Imper. hmí. cuker. štyroch ti rody: o dvoch hodinách. do ženichovho co. chodit. os. — 1. i se obaluje: suze. umret. nesu. póvdz. uau. krás. ušiu. nesem. vedu. íslovkové tvary: dvoch. smít idu. vda. J. utrhnut. ke. lehu. duu (dluh). kvitnút.— : : i: u Zemánkovho póla. — zedzený. 3. štyrech 7. i) Rznoeí slov se javor nické. 5. zavret. išeu. Tvary námstkové: teBa. povdz. mn. — toho. zedu. jeá. rznoeím velickým stejno jest rznoeí kuželovské a obou Vrbek. jako: V. okna. provísuo veda. Ostatek všecko jako ve Velké díly. týma. jabuék. o komu. Infinitiv: nés. nic. os. Komárkovmu pachoukovi. ternu. týd. (ale sna. 3. ís voíajú. bu. hn. zapat. scu. su. de a te mkne : vedet. 1. e po ve slovech kla Tak **) i v osadách následujících. Píestí: néseu. hrušek. mimo nkteré mén dležité rozmajvka — J. o kom. nesu. V. pobrísuo. sedt. vda. 4. dvoch. kupovat. z krušpánkovho listu. os. byu. péc. jedn. vokalisuje: 1. nenecháš ne v n toliko v koncovkách d a jatlina. zez. — tebe. tým. — scet. d (kde). pkný — J. tých. hrimí — J. kmoter. puku (pukl). troch. nesu. b) e vsuvné : oken. peku. s dvoma robama. nkerý). — sem — neni sem atd. S 1. pít. švová. . Výjimky níže v náeí lašském vytené i tu platnost' mají. Dlouží se a) koncové a v nom. Tvary íslovkové: jedného tak — — — dvch. set. domu. sa. mn. muatit. lét. mau (ml). pkný. jsou pro všecky Ten. léz. V. atd. néjsu. Peter (ale: brat). seba na tomu poli.

zelin. asi klas (klestí). a st. duha. ostatní tvary íslovkové jako v Javorníce. chvost.. plúznic (plísniti) a Neúží se mkké ani krátké ani dlouhé: pjést (píst). more). máu. nés. umre. rób. 6. vre. rúk. ma. ?/. pás. hrýz. telata i (hloh). jeda. synv má pídavné pis voj ovací. kurie. ve slovajco. Chce— ehcem — chcéu. 1. 7. pijem. Tvar oni jej jej = jí bratr. Samo hlásky. stodóu. preda. Za isté « slyší se Pehlasování velmi snah. to sední moravštiny. (vedle: pole. (kot). b) oken. spolený všem rodm: oni tam byvy (ženy). choá. Píestí: néséu. hledzi pletek. okrí. vúpic sa. Boršíc. zapau. jež podvázek. vedm. chój (chvoj). samohláska kmene skrámotýk. je 1) nénis. íóh jarmá. ž. stodou. samohláska kmene skráceného a st. ami pravidelného tu instrumentalu . nóh. —néni sem. 2. néni atd. 1. súsedv. Sem. ks. ríka. j. o kem. hladac. diouží se a) samohláska jinde nejznanji se liší od soukmenová mnohých slov. tlaa. chaúp. se šásc (šest). tráséu. bób — bobu. ís. jej kúsek (buchty). M v instr. bór. na Morav hríb. rodu st.-39klký (koliký). jes. asto á: zídka baž. handér (hadra). ovéc. (týž 4. jarém. vléc. péc. se. rovin. motýk. Vedle délek javornických a) okna. išéu. jakož vsuvné e: vran. hrušek dlouží c) se ješt : v genitiv množném rodu r. — strák. mn. kleá. léz.) 5. tlati. séu. f v ve slov koa— povedz. chodi. uékéu. — pítau. páséu. venštin uherské: škrjatek (skítek). skoiu do nj (do vody). níže). meríc. éo. rvóšt dóž ho vie (kdož). — tla. Boj- kovic. ojo. pékéu. vyslovuje se zkrátka jako v akk. os. trnek. ukrás. mn. má koncovku v. veá. rúk. Kvantitou samohlásek rznoeí hád. keho. jedn. : ceného jabúk. koaa 3. a její: daj — kdo. : — uéc. idm 3. za tu našu Pedložka tvar 'pro má tvar pre : pre nás. — c mní se — veá vedle v f ve slov tísar. rodu ž. hrí. zkrátka znjí: slavik. ž. éhdo. hrušek. spádot (spadl). faték d) moidél. : mrtvy. trás. Rznoeí hrozenkovské. tlatm. Seom. kemu. hézdo (více píklad 4. bót. tak jako lahký. si.^Genitiv mn. šudzic. uihá. rodu m. osem Infinitiv: (jako na Strání). v gen. kvitnú. kóp. bi. smrk b) koncové a c) v nom. biu ho ruku. (rošt). objevuje. Ostatní tvary námstkové jako je — mn v Javorníce. koncovky i. vrata. nesem. pác. os. mn. ohnišo 3.

: ) tak jemn jako v náeí lašském nic . bežac. ale vjéter. zabijaka). tvój. kvjétko. upek. zbjérac. svt. radšjej. Samohlásky se jinak sesilují a seslabují o: dodek (mor. — e spádoí. z znjí tu mkce. porjéz. vjéter povjévá. drjémac. vjazac. na- zpjatek. vrný. na hlav. tacík. o y d: rážd (roždí). tráva. krst. i se slovesa ihrác : Za mor. za tu našu stodolu. sestrami kmenové a. (prostedkem a íže) pecházejí tolikéž v ce a dz. prsc — prscjének. pjasc (ps). — e neodsouvá se z komparativ píslovcí dále. pekny. háž 5. kobyljá mjata (= koní máta). mní se v c a cz. 3. reme — remjének. mesjaek. žabjé mljéko (:= prýš). stádo. sjédmý. ul se neprodlužují. — . svjátek. stama. mjad. koe — korjének. kose hac (hat (stírá). prsc. scjérá (kecr cnký. pjatek. kráva. o káž. poj (po). bjaac (beeti). indz. e a de. strnádky Ijétajú z vrabci. — v instr. — nici (ni). vóz^ pójdzm. šjaš (= šáší). r jednoslabiných imperativ: dáj— dájc. dzsjatý. tídy. kvjécjé (kvítí). mljéko. ž. lahn. medza (meze). U. — kosci. (hráti). svjatý. chljéb. Souhlásky. Slabika ne mkne v np. 8. ye jotace pozbývají: obd. krev. kedz proci. idzc. žjadac^ nbožjátko. žjáden. lovk. šjéstý. Velmi astá jest jotace po retnicích. hnoj. jerný. cplý. pase (pásti). 7. : t sadn. hbet jsou tvary krv. e v a a y o: kobela. zac (ze). strjélac. hrjéch. 1. kdz. : — — popol. dzdzina. šiáva (šovík). mn. yl^ el. prjara (prám = práv). s : 40 - ze svojimi syny. mac — macri. e. rjenovac. krém (krom). kame — kamjének. nenechá. dvór. — u Koncovky indikativní asu pítomného sloves 3. se vysouvá z pípony zdrobovací : ef^ek: chlapek. vjánoce. sykavkách a plynných a. stoj. é I. ale ne 2. scna. šjance. mlác. mlýnec. žid židzi. handrlják. 6. anal. w tetí os. ludzja. dzjéca (dít). clací). mjakký. tecí. kest. a. uchodzil cvaly e) kravami. : sol. dudek). vjadnúc. hovjado. r. mech (mch i mech). /?e. pásoí. zasa. pjést (píst). o. pna. Jiná zase slova i tvary mají samohlásku krátkou proti mor. a 4. mjaso.: : — mn. vedzc (vedete). Kremeríž. — u v y: síychy. = ploty). = když). a koncovky inného píestí al. — blíže. kosic. pejénky (= šperky. me. Dlouhé zachovalo své pvodní znní: mój. koscl. dlouhé sádlo. e v hadbáv. z vojáky. — — i \ a: slepaí (dle o v e: hespoda. masto. hí f) píslovce zajtrá. chrbet. hnedz. sadnúc. — pékoí (inné píestí). nastupuje zetelná jotace : žac. Za to slabiky hé. r (= ) ped (=jé a í): pjata.. múcic (moutiti = stloukati máslo). Jotované í a cí (. had— hadzi. vjaz. c a. veerjac. je li dlouhé. schno. vyslovuje se zkrátka jako v akk. svjéca. klakn. zaclina (atlina -^jetelina). kljéše. ctka. dój. mesjac. — hážc. pjatý. rjecaz.

— — cbodme mní (cho= pedložka k v ch se ped ch tebe. s tými chlapy. kolái. Mezi k. vyzvukuje v óv : súsedóv. r. grajcari. peazí. ped dvac- z robami. rodu m. Moja duša 3. 4. jedn. stup. ženiši. svedkovja. o koze. Nominativ mn. ech— Cesi. ale též : z volmi. Bojkovjaa.! — — 41 : vymecený. : v ow. túc. o voze. tustý. Nominativ jedn. rodu m. — choj— chojc (to). a lok. sirvótka (sirotka stvót— štola. pánovja. *) Jméno cepy jest plurále tantam : Jedny cepy. rodii. ereša. mívá koncovku o: tato strýko. t a následující ó vsouvá se v: kvót (kl) 5. kvórka. lok. Skupeniny sk a ck uherscí. svrkovja.fvj: poj — pojc — poáme. nmeccí. sice zní z plna : duhy. m. sa. a v dat. rakúscí. a st. ereva. ludzja. jest až na délku vtšinou pravidelný se Dativ mn. kravarja. jatmi rokmi. hoferi. 4. mn. Jména v s. nájdzný. koní s chlapci. rvósc (rsti). t: (= tad. ženich panucha — panus. potvóek. Bánovjaa. kúb. mn. v och jako jinde Instrumental mn. hoferja. tu je moc Máchali (Machala). súnko — hlava. slov íóh — kvóla. i (í) : — Po mkkých souhláskách a po r zastupuje tuto píponu mesjaci (msícv). h se vysouvá ve — i toliko ped u se obaluje (vypou. sudza (slza). =-- vyhodzný. — Mimo mní se \ r: rašpra. kv(')— koa. ped ?' v nom. koní se predkovja. d ve slov džbán se neodsouvá. Ondej. sedzjom (seom ž v z: sedm). železo. Ozef! Jurko. (hloh). 6. lovk. po lenoch — lenoši. gazdovja. Genitiv mn. I plecný. pánóv. — = ocoun). rodu m. poj sem! chlapom. ze svojimi syny. to taj — toj v c: esnek. r. íopata. dvoje cepy. ch ternu. bratrovja. vsaje (^= všade). máji. Jména podstatná. mus. Skupenina str pechází v ee: erepy. Brodzaa. mucha : tros. má koncovku om asto v ovja. rvóšt. v s:. ja: : oknom. synovja. í" zavedzný. koši. jdi). 1. do troch králi. kozy. šúrja. na nose. 5. za vyzvukující skloují se dle tvrdých kmen dva vozy. mní se v se a cc zemscí. z. ped - tu). cigaa — cigáni. a.ští). ch ped i v nom. clacom (teletem). vósmý. zutý. 7. cepmi*) 8. šohajko. . sejko. rejko (jména vol) 2. Vokativ rovná se druhdy nominativu: Instrumental jedn. vón (on). — za duby. kovái (kováv). koíárja. tureccí.

túc (tlouci). našo (= našho). sadnme. dzjéva — dzjévence. mojím. — kolo Oi — do oú— do ušú. mn. — — — smac bežac. osem. od sebja. celce. inšej inšju. pl. dzsjatý. sedzjom. Dubnica je od Trenína telí. vedzc. ma. na ooch — ušoch. telí dá (kolik— tolik). i mlec. instr. kupovae. šjéstý. keho. vzjac. 42 zbožjem zbožje g. robám. o troch hodzinách — od dvacaci k treci. od nj (ní). tých. okríc ihrac (hráti). dvacac. ucjac. hrýzc. sadnu. — ovoce — lok. neseš. pic okrjac. Indikativ. štyroch synóv. — u. — m. g. obilje.) Jeden — jedného (dle „dobrý"). pase.: 9. Pídavná jména mkkého zakonení nemají koncovek pehlasováním otených: inší lovk. pjéc (péci). uši. desát. Jeden. zbožja d. tvojmu. daj teho. sadn. mojeho. za božju muku. pa- obi dva (mor. sjac (seti). padesátý. na tem. vrec. jej brat našjeho. sadnc. zbožju instr. božja muka. ticátý. cela — prasa — prasce. d. prjac (píti). šesdesát. 1. o kem. pjac sto. temu. prjasc. pjac. sadnm. k nj (ní). klase. ke mn. — kúra— kurence. našjemu. zboží. vedzš. telja. (její. krase. zaac. moc. dvom chlapom. vljéc. sadnš. jedenást. koljesa. í. vedu. krjac (híti). hrjebjaca. vedz. tyto kmeny mají zvláštní tvary v ence a d. — pjatý. hrjebjacom. hrjebja. jak od nás do Trenína (tak daleko). nebo skrácen: mojho. je.) — Ten — — vón. Sloveso. umrec. (sednouti). nsec. vedzm. Námstky. kemu. tricac. tria — tri. ode k sebe. — mávali po moci ovcách. telí. stavjanjft (stavení). nese. tým. o mojem. vjésc (vésti). — ništ. (píti). pjac. ono. tricaci. trjasc. sjédmý. hrjebjaci instr. Jméno pídavné. mojemu. dzvjac. lok. . hrjebencoch. nsem. hrjebencí. — — — — — — — kelkosi (koliksi. atd. (písti). oima — ušima.) íslovky. neseme. Tak ovocého. od tebja. ona. Infinitiv: ésc. — lahnúc. smjac (smti). tými. ce : hrjebnce. telje (toliký) kolje (koliký) Kelí má. kozla — kozlence. inšje dzjéca inšjého. ma dvoch. hrjebencom. Ijac sa. obá dvá. dva — dve (dva chlapci). kolja. — o. (líti). inšja žena. hdo. Já. vósmy. kvitnúc (kvésti) mlácic. dzsac. s — mój. — styrycac. a lok. voíac. rvósc (rsti). První — prvá— prvé. (utíti). — V ísle hrjebenéc. štyrjé— štyry. šesc. sadnúc. vašmu. klaknúc. ve g. chodzie klaac 2. nesu. ch tebe. vedzme. g. krovje (koví). troch. husa —húsence. božje slovo kolí. ja.

bratuóv . vieš. m) ušol (= utekl). hláskovými. Jiem. blednul. pásol. chocc (=jdi). odchyluje se rznoeí bezovské rovná se celkem však od nho podstatn nkterými zákony Dlouhé o pechází tu ve zetelnou dvojhlásku uó: muój. sme. míácim. nuóta. nni budz — budzme — bucc — si. jie. Idzm. — : Nmohoí mu ujc (ujíti = utéci). sed- zl. vecc (vedzc) pij— pijme— pije sadni sadnime— sadnic mlác mlácme mlácc 4. vejc ujc (ujíti = Zabudzm {= zapomenu) mínej). (vyjdi).). volá. zralé). ísc (jíti). nsc vedz— vedzme. Na Hrozenkov vozom n. bežal. jieme. tvuój> (gen. mláci. su. su. klai. míácic. voláme. zabol (zapomnl) . povedz. Išoí. klaja. ésla — éslo. puójdm. lahnul. Sol do msta? . zjédol — jesc. mlácis. šiét) z mimo to neznají sloves lézti loziti a utéci vejc do zahrady (vejíti vlézti). Tam su nni chalupy pri sebe. praví se tam: na voze. smjal sa. — = na Bezové nemají slovesa. voám. Na Hrozenkov sol (B. volác. zapjal. nni — nni som. — vyndzi (vejíti). sc. Snijalo sa mi noci (snilo). Urobil — i s to? „Som". chodzic po stromoch (= íozi). uejaí. praju. snijac sa. Rznoeí bezovské. mtácja. 2. sjaí. praješ. vyjidzi na hrušku (= vylez). klaime klaic. pjékoí. hrozen- Co do stránky tvarové kovskému. voláš. šoí: utéci). nzabývaj (nezapo- zapomenúc. inné ésol. choj. chcel. umel. bol. mn. klaiš. niácime. vjézol sa na voze. chodzme. smál (sml). — — su). : — — trjásol. nni sme. nnis. vieme. Som. vedzja. vuóz. hrjal. ale inf. pil. spádol. okril. — reku zbožje uzete (uzráté = i (= jáku). mohoí. jedzja. jieš. idzš. rvóstol. vjédol. Píestí — plac—plame — placce volaj — volajme — votajc. jeti. zjem. vljékoí. 1. 5. dvuór. — — — jedz. prajec. je. Su tato doma? „Nni" (^ nni Viem. téj Chcem. sc.- 43 - klaim. prajem (peji). Imperativ : ns — nesme. sadnul. jiec. vedzec. idú. chcec. Zazpjevajc! „Sak som už". ihral. klaal. volaju. išoí n. viec. praje. hrýzol. vie. . nni. povjédol. prajeme. volal. pjal.

p^e. míáti. pásél. tpíý. hriéba. tria — tri. va. všade. sice zní zplna lopata. *) ma (míti). Brezovania. nbožiátko. hovado. t Mezi a následující uó nevsouvá se o : kuól. zbožié ruce. hria. vola. padesát. o kom. okria. inšia žena. Infinitiv: niés. niéo. kým. piéc. za božiu Jedna. dvatnás. oiámi ušiámi. nýbrž dJouží v é: nejotují Slabiky pa. jedenás. zbožié. štyrié dva. kuó. . lia. pi. zbožiu. hrýz. r. vaz. ni. ierný. kvitnú. zbožia d. pás. zbiéra. šes. sviéti. pa sto) 5. postí. mle. a. tad. kdo. Dle výminek uvedených níže v náeí lašském. striébro. tustý. muku. kupova. nenechá. inšiej inšiu — božia muka. žiádám. túc. — o.). uósmý. te mknou v ni d. . V píestí inném e vsuté se nesesiluje v spádéí. puúdpora. tenký. obaluje (vypouští). perié. diéva. beža. dvaca. slabiky /ie. píestí ai. pkný. 1. instr. prsének. piékél. obilié. nset. Tvary jmenné. g. smia sa. prias. i. vza. moc. — oi — uši. Lopenaria. koho. : najdzený. lahnú. vliéc. uón. chodi. beža. inší lovk. ludiá. driéma. a f nemní se v aniž se v pedložka k y ch: k tebe. synovia (nora. niékd. požehnánié. kostel. 6 V. 6. mní v puód: a inného Koncovky indikativní asu pítomného m. pria. zapa (zapjati). to. mech. zavedený ale narodzený. tetka. Zubnice f a se nerozlišují. 4. 8. inšie diéva. komu. — piést. yi. trias. pas (ps). 1. žabié. k 4. šesdesát. štyry. sedbm. pletený. iš. svt. božie narodzenie. osem. zahradzený. dsa. žiáden. til se prodlužují. stepy. m^ se . tam se vyslovuje ia. kviétko. j ve tvarech pod' cho. cZe. makký. zutý. ve zboží. dve. trica. i. ii. Taktéž skupenina ste nemní : ee: 7. mliéko. bot (byl). 3. kliéše. 5. viés. ba. pa. hriéch. ie zcela zeteln dvojslabin: pata. 3. umre. ruós^ stuól. božiej muce. na ooch —ušoch. 2. kde se jotuje. sudza — hlava. sia. i Jako na Hrozenkovsku tak : na Bezové I toliko ped a se. inšieho. ma. zbožiém lok. mn. k temu. do oí — do uší. u V. — Tvary slovesné. atlina. chliéb. kras. steva. te: ža. puódvaía. ruós. dva — dve. duhy. vre. k. pa.— 44 se Pedložka pod ve složeninách jmenných vždy puódkova. niékdo. *) vedet.

odsúdený. — sadnime— sadnit — plame — plate niését — niésla — niéslo. v ye (šel). chodnýk. se). si (sedl). zbojnýk. nesu. . hriéch. šiél utrhnul. : zelí. v ný ti). klaia. A. c/t a skupeniny sk^ dc jmen pídavných ped i v nom. klaíme. Píestí: piékéí. vliékél. klacít. riéica. pla mohél. rznoeí I. myvý {-= milý). po jiných souhláskách: iérný. kJaí. se toliko jé substantiv rodu st. 3. zapal. zedzený. 3. šieu skliénka. 4.2. sa ruostél. dráby (nom. Rznoeí s. nýbrž rozvádí ve dvojhlásku té po *) z. riékat. jeseni). v liéte. vedet. vedeš. vyset. vydet. neouží se v chliéb. teuo. bežat. klaím. r. umrél. *) Srvn. mal (ml). dyéva. na suáme (= slám). (pna)' v chaupe (v chalup). mo- Hrdelnice ravský vojáci. šiestý. huuchý ludá (hluší lidé). (bílý). san. vedet. pil. mn. nsem. í. mimo zákony hláskové. šípy. udený. mn. byt houby (holubi). napij hriéba. devat. ( uáí. daj my (mi). patyérka. voíál. mlátíme. napy napyte sa (imper. . provyésuo. vyének. byéuý zpiévat. vedeme. i na Lhotkách dlouhé ^. nar dný. r: zapatý pna sa. lahnúl. kon. oby li. S. dedyna. lehocký chuapci (Ihotští). kvyétý. posvetený. se nemní. zlínské erný. mn. pýd. — Úží — pyést. Imperativ: ns — nesme — nst ve— veme — pij— pijme— pijte sadni vt triáséí. rovná se tu nominativu jednotnému: ubohý muádenci. siál. nýty (niti). mlátia. (šípí). ert. strešna. zpravyt. (ní). Ihoteckého jest úplné zmi(zapjatý).). zaby. mliéko. v jéseny (v kost. sedom tený. neseme. triéska . smety. Janýek. klaál. pyt (píti). na dne. veter. sádel smiél (—smál smél = sml). proež nom. zabyte (=^ zabij). šípy (bíti). nese. Ostatní tvary. do ný. vedu. mlátím. hrýzél. na nu (u ^^ ni). iért. suamený. mlátíte. vyjmouc pet. u mna (= ma). ty (= dyta (dít). vyrauá- — 2. zení jotace. vede. (-= seom = sedm). dyéra. pásél. (šel). spádéí. mlátí. kováovy suavýek. šafáovy. (dat. vedm. hlinný. driémat. viééí. žiéda (žide). s". Charakteristickým znakem i)0 c. klaíš. ke mne. pyvo. neseté. mlátíš. msto. makký.). se). 45 - Indikativ neseš. kriál. poliévat. rovnají se hrozenkovským' n) 1. Ihotecké. na koná (koa). devený. nešestý. Jako na Hrozenkov a na Bezové tak 2.

uu rauój. Odatý (irodtý. utyéct. Gen. belšieho puátna. na horném konci. liézt. vedu. 4. Píestí: nyéseu. — Instr. tást. ze svýma bratrama. kvuón. chodá. chodyt. kostú — košty. (míti). mat 2. hrýzt. jako na Hrozenkovsku obaluje se (hloh). kvytnút. z vojákama. okret. r. duhy. jedn. skloují se po bezovsku ovek. jež své mkkosti dnešný den. (setý). povedz — povedzte (po- vecte). telatoch. sát. vyém — veda. — : Ta. vouat. muátyt. utau. chodým. Kolo —tolo = kolik — nyést. Imperativ: ved muat — vedme — vedte —muatme — muatte (muate) sedny— sednyme — sednyte — Py— (vete) Pyiii6 pyte. kostám. hrýzeu. 2.— 4. zakonení. zjém. vedete. 5. bud. sa. sem — neny sem. telatom. v iíov ma dvoch bratuov. pyt. rosten. vedeš. ženama. která své inší pvodní mkkosti re. páseu. hrát. muátá. chody. laty. tolik. zedzené. pod horami. mn. 3. duu (dluh). íst Qí^^i)- smát sa. kostý. uozit. 3. utrheu. zapau. m. muátým. z vo- jáky. k tretej hodyne. sau sa. telaty. t 46 — ped kteréž po k. kolísá se mezi pravidelným a dualným: pod puoty. polné kvyétý. Indikativ: vdem. zutý. kostách. sátý . (sel). vyést. vede. puu (pluh). I vbec : suza. okreu. 4. mn. muátý. (luh). 1. Instr. byu pyu. muátýš. muátýte. odný). : Jména pídavná mkkého polného kvyétá. chodýte. lát. jedz —jedzte. inšia — hovadzié maso (hovzí). zehrau 5. chodýnie. inšie pole. uo muat (mla). kost. mezi potoky. za dubem. dnešná noc. prát. Infinitiv: pást. muátýme. lau. umret. liezeu. Tvary jmenné. telata. — : štyroch synuov. bou. smau smeu (sml). kostámi. jiém-jedá. bližná rodyna (= blízká). zedeu. vedeme. duójdu. Tvary slovesné. telatem — telata. vsouvá : šmuórky (šrky). chodýš. tráseu. koní se v ew: s chuapem. pozbývají. (bil). tyékeu. skloují se zcela dle vzoru „dobrý" dnešné ráno. stvuóu (stl). pyéct. tla. košty. umreu. pyékeu. nepozbyla. moct. Jako na Bezové tak v se i tu o pechází v mo. 1. lahnút. božiu vuólu. pvodn telat. putama. povedený. my hranyíme s Kopanyáry.

Praeteritum aoristové. Kondicionál.).). písauach. viduch. kúpiu nuili. Dybych byu (Velká). byuach. nehledíc ku 47 — hláskovým. Jách robyua. kebych byu (Javor. poháauach.).. pásua. sedeuch si. prauach (prala jsem). Bouch. védeuch. asu mi- nulého užívá se tvarv aoristových (jako na Tšínsku a na Místeku): Cos duaua? Byuach na tráv. Na Sucho v. — Ostatní tvary. neliší se zmnám podstatn od sousedních. . ! Verach páseu. alech nyc nedostaaa (Lh. Žech (= že jsem) to nevdu (Such. v Javorníku a na Lhotkách v žauach.).). ke bysme já bysem si. písauch. jach tam byu (Javor. Dyckych ty pravyua. peníze. kebys mau kúpiu bysi si. jedn. Kebych mau kupili . Ke bysem bou bysme si bysem sa opyu (Lh. Na jinéhoch ekaua. 1. Byuch. mauch (ml jsem). os.

.

Náeí dolské .n.

.

pod koleny na žluté kožené podvazky zavázané. již V nkterých osadách žlutenky zahynuly. Polešo- Domanín. hladkých bot) na dva. osm se pšu. jež z lýtkovic (tuhých. jehož náeí v nejedné píin se odchyluje od náSlovák. zlodí nýlepší. „grýcarem" od soused pijatým. konci slova: had. A) Obyvatelstvo kroje slovenského Sušicích.Na jihozápad od Napajedel na pravém behu Moravy. ale v nkterých dležitých kuších *) liší od nho patrn. pau%_ nz. Boišicích. jehož charakteristickou ástí jsou žluté koženice („žlutenice. Jalubí a Sušicích i mimo spežka oj v teplíší. 4* .a. za píšu íká V Kudlovicích íkají ješt paúk. (— zlodj) již — V íslovkách sedm. pkníší. masso. zase Slováky. v okolí kyjovském a klobuckém svým sousedm Slovákm jsou Hanáky^ Hanákm pak Severovýchodní Slováci eí sousedních eím eským. majíc nkteré tyto odchylky spolený s nánazývají je Doldcj^j^ri Uh. V Kudlovicích. tvarem dativu a akkusativu námstky oba pády mn (na to Zlínsku mi a mne) a 4. Spytinov neliší se podstatn od podeí zlínského le 1. Houštnovicích. poínajíc osadou Spytinovem ili Spytihnvem až je zvláštní po Klobouky brnnské. kterýž tu jest pro 3. tínov. pauz. jemnou výslovností jasných hlásek na. slovenského. nezývý. púz. Tra- Kostelanech a ve farních osadách Velehrad. nepecházejíc v w. podobného celkem kroji soused slovenských na levém behu Moravy. Osvtimanech a Buchlovicích. Hradišti náeím rozdluje se Doláky kroje slovenského. ý: „dý mn grýóar do tý dlan". Obyvatelstvo této krajiny více krojem nežli ve dvé. podivy sa se). . na ti prsty vynívají*) osazeno jest v ddinách SpyBabicích. v první osad.. Jalubí. ej pehla- sovaná jakož Bartolomí. kmen. zdvojováním souhlásek mezi dvma samohlávicích. v Jalubí púk. kože>iwý. Kudlovicích plicích. a modré punochy. žlutenky"). první osoby. . bu 2. b) I podeí se druhé skupiny dolských osad za podklad má všecky charakteristické znaky náeí zcelg. zavoíý. a Doláky kroje „polohanáckého". a) e skami: pan?. usazen tmto svým sousedm íkají Zdmoravíky. Syrovín. pvodní ej úží se v (i i a. vyslovuje se w.

kdo. neutrácej. i v této pehlasované v pvodní spežce ej se tém z. zehejí sa. /. vdijou. íkají už jen starší lidé. osad od sousední slo- venštiny se odlišuje. jeden v Babicích a Houštno- .. slov: do (gdo).) M i z/ rozšiuje se vždy v ou : louka. lejstek. kupujou. plice. oejm. okíl. dóm. jsou tyto 1. za našou stodolou. králejk. bra- o konch. uderejš sa. ejhat. sa po sadech. zejvat. mízkej (nízký). žali. jen v Boršicích íká se sná. Podobn: na 2. chlap. 4. troch. prase kviej. (oí. jimiž podeí tchto e. lejbit sa. osm žlu — — : Vedle tvaru och v lok. v y a takže zavolej. hadi. Polešovej {~ Polešovští). mn. osn). dvakrát se nezmkují. ohýbacích rozšiuje se vždy. — na stromoch. šiistej. mlátijou. silnejma chlapama. pouz. kleejte. mouka. psejk. lejzat.: : Ke druhé této 52 Houštnovice. neej husi (== ní). tejska. de (gde) a p. Dlouží se koncové : íká se tu všude 6. Na Polešovsku dlouží se ješt r po zpsobu slovenském vrba. — silnejm cejn. oej hložej. stromách stromech. é množném e se prodlužuje: ti staí vojáci. Tra- skupin náležejí ddiny(^abice. kejžejek. popchá. Za tvar dom sedíáci. . zehíl. i ve všech zvejška.). gen. jalovej. vtákoiih. vozejme. obila. okejí 3. hrubyj. hynou. (žlu). hodil kosou. nožejk. silnejch chlapou. mladší — 2'en. s. boej (boí). dobrá mláko. vouz. pejvoz. žejžnivej. pedložky podlé^ za kterýž tvar i podlej se slyší. (n) jest dativný i akkusativný. Tvar mn se. vyskytuje se též dch a ech i : telatech. nosejme. Boršice. snad. nesou. skoejm. ejka. sejkora. stejlat. v Boršicích a dále již se zkrátka vyslovuje. neutrácej a neutrácij. e po sykavkách. modlejme sa. dom (slov. Souhláska g se odsouvá se Koncovky d a. poád. mosejž. na uherskyj stran. cejtit. v zelou. volajou. rouža. telecej maso. (slov. (slov. s. Jasné hlásky na konci slova temnji let (led). sousedou chlapec. u sousedou. slabikách i kmea yj ej^ kteréžto ej tolikéž zní mezi silnej ej velikej bejk. mojejch kozej naších husí. sádmej. sedm. v ósmyj latinskyj. nš atd. dolou. PolešoviceA Nejdležitjší rozdíly. I. teprú). chlapem. f v píslovcích hned. se stídají: vták(pták). chláb. sej. 7. teprou (slov. mejto. silnejm chlapom. nejlepší a nyjlepší. na Pedmsou. moj^ch kozí). hoijou. Kostelany. (slov. ý i nových (ij): po c. pršej. ušej (uší). S. pouk. dlouho. našejch husej. 5. hejeh. tot. i Spežka aj se pehlasuje v úží e pak i. v zejme v zim). vozejk. Ve tvarosloví vyskytují se jenom nkteré mén patrné rozdíly sedn. polách. hovzej do- bytek. jedijou. šejpek. tozej. dobrej strejc. v nominative I a r zní jako nmecké a: álo. ve Stíbrnicejch. nejlepší zní mezi zavolej a zavolyj. bžejm. psej dni. v Polešovicejch. ejkat. cosi prašej. svajba (svadba). dejmat.) Souhlásky (slov. ejst. pak farní osady Velehrad.

jichž první osoba se koní v -íni mají v 3. — 4. poprchá. Hlásky se stídají: húžba (húžva). utéct. tídy kmene zaveného ženy. bojíjou sa. : vedli. stoja atd. zelú. sladké mlíko. mn. : chlíb. péct. lovk. tych. v í. peci. o jednom. : . ý SL í. kleijou. . jinde: malé dit. hoijou. komu. v k tomuto úžení Oechovým. temu. první: dobrý 3. púk. rýž. nežli Osvtimany. zabíjají. 8. tvrdé é se úží v ý (í) v nkterých tvarech prstýnek. mino (vedle méno).: — : - 53 - vicích sklouje se ješt po zlinsku: toho. jednom. — trojího zakoení hledíc nco takovýho. dlajú. koho. BuchlovieeA. Slyšeti tvary vdaný ženský vedle divé maso maso néni eše zaudéné. zlínský tvar -fy a jen v Babicích. husi. dách se pehlasuje k zelí. H a nerozšiují se v ej a o?/. ijou). Syrovín. kíkopa. — V minulém píestí kmen zavených 7. Ve skloování pídavných dýnko. o tem. potomá (potom). o tom. putýnka. vynášají. — a v tetí osob mn. . jedijou (vedle vijou. seda. krýv. ale: zelí smí! se. jednému. v ostatních osadách -ijou: umijou. o kom jedného. tem. to sú svobodný ženský. v ostatních osalí v dative a lokále V. jejich tvary : jako na Zlinsku : bua. o jednám. podstatných vzoru tídy trvá nepehlasováno jenom v boú. íkají Dlouhého r není: vrba. Mkké I I se v í: mlíko. takto teho. chlív. slza hachlík (haklík). I. os. prúti. jakož i ve skupin lík. tídy kmenové lezl. 2. sladký mlíko v Syrovín a v Zeravicích. ty hrušky sú na jedny stran zelené. skupin první: z tý naší bílý (slv. majíc nad to nkteré více mén dležité zvláštnosti 1. utiácají. krátké mní se v ^ a i ve slovech vaíka. esli (jestli). Kmenové á sloves páti a zapáhnouti se nepehlasuje : pát pál. Spežky aj a ej mní se jako ve néni. Zera- vice. z Hany z Hanéj) pomáhý Pamb. hoe. tym . takový školy nýpkníší. Slovesa. Podeí tchto osad srovnává se více s podeím skupiny první druhé. tch. vdijou. zazpívýte. volajú. utekl. veír. vedle ty ženský sú svobodné. é a in úží e za tú našú stodolu. púz. sloves v Domanín: k 6. obilí. prosíjou. kom. c) Ke tetí skupin náležejí farní osady Domanín. e od Domanína poínajíc na západ už se (slza). Slovesa I. už ho vedu. zelí. zapáhí. v obilú. Zvláštní píslovce jsou vzouru (vzhru) = slov. ze žltýho není dslednosti. — Pe- chodníky jsou hojny. tom. — mají é nezúžené: vézt. dýš. V ostatních osadách u v dative skloování nárastkového a složeného se neodsouvá a sklouje se koho. v prútí. o. o kom jednoho. uzený vedle to . nedlouzí: vezl. na druhý ervené malý dit.

jmenovit v Kostelci samém. jezdit. ijYi: Osvtimanech ijú. jedneho. tch. nezavazé. Bohuslavicích a v Bukovanech vládne ješt tvrdé a 1 mkké (í a 1). v Kostelci.: ait se (šúit. té naše bílé husi (v kovicích. odsouvá : napi se. nezavazej.) 54 vízdat. Brumovicích. jenom ve slovech z slza a ž/atý jest mkké (proti slov. — w se nevsouvá: vyját (vyal). jednemu.) B) Kroj „polohanácký" panuje ve farních osadách Vracov. Skloování námstkové má ti. V Želeticích. Starovikách. terna (v (v Buchlovicích: tých. Rakvicích. nejlepší. I V Ježov. Osvtimanech : sednite. Boeticích. do škole. 1. Némikách. Kobylí. jinde níkoch. V novjší dob i tu. esli (jestli. Želeticích (vyjmouc Dražvky). . 'na stromech. nebité. uijú. zavité. tým. Píslovce: henky. bu se j odNen(i) : souvá zavolé. tem. och vyškytá se nejastji v Osvtimanech vtákoch. kemu). jedijú. více 1. — Iterativum slovesa jeti jest ježdat. vidl andle (^= andly). Kyjov. nýlepší. kleknite. Bohuslavicích. koho. grécar. o bratroch. zazpívé. zavete. zjedt (sndí). vdijú — jeden. kleknte. umijú. Slovesa. Spežka trvá aj všude se pehlasuje v : ej. os. chodijú. nasej bílej husi (tak ve : vtšin osad na hoe vytených). tým. v Krumvíi. Kostelci. slza. jedn. tý naší bífý husi (v Ježov a na~ v Kostelci). grýcar. tídy j se bývá vrchu. — by. mají v 3. jinde sednte. — rušuje se tu všude deklinace: do truhle. zakryté.Násedlovicích (pifaených do Zarošic). nelepší. byl hoden chvále. — kdo. rativ v (v m. žitý). ve stodoii. 8. jak kde bu se slovenským bu s hanáckým mén se pozmuje. Sardicích. v popeli. Skoronicích. 2. (pifaených do Bílovicích. vyzvukuje v im. Vlkoši. Veteov a v Násedlovicích).V Náeí sousedí. Želeticích. v . týma). tem. toto pak pehlasované i p- vodní tej ej bu nezmnno zavolej. komu Osvtimanech keho. byte. této krajiny. jen v názvech pozemk: v díloch. V imperative otevených kmen I. 3. 9. teho. tyto tvary: ten.) — Impev Osv. bu se ej mní vý ej zavoíý." Jinde pevládá slovenské mkké I. nicích Milotic). : vijú. v Cejkovicích a na Vrbici jest eské stední Sousedé smjí se jim „že dlají lampy lampu a z pochoíka pacholka. toky. Cejkovicích. os. zazpívej. v hli- má píponu ách a ech : o vtákách. temu. po pti rokách. kteréž jmenovit Stedním a mkkým I pove Vracov velmi „mazliv" zní: volala. nezavazý. umy. zazpívý. Skoro- Ježov. Pavlovicích. — ^ se odsouvá ve slovech vzda. jejichž 1. grejcar. Pípona sice lokálu mn.

bu pechází ý (ásten též i) mimo to v nkolika jiných slovech v ej. — mní i se v * ve tvarech « : šil (vedle šel). rža. nabízat. bývajú (ve Vra4. mlíko. 10. tam dýš. rýnský. bejk. klíše. bejvajú. Ve Stražovicích na Zelecku starší lidé posud nejen ý nýbrž i í rozrejví. se kteréžto spežky ve Veteovj" se odsouvá: dobré lovk. u slepýmu žebrákovi. mn. — Utkat. dobrý hrušky. píro (v Pavlov. Dlouží se i v jmen podstatných dlouží nom. pute nám reje. Nenkovicích. majú. popíjat. zametat). pídavného všecek všecí v nom. Kostelci. osob mn. Šli Mkké é a ie úží se v i: líhat. a se pehlasuje a) ve slovech: jetelina. štyí. kutý". v nkterých osadách b) ve slovesných : v iterativech zabíjat. vyslíkat. a pauk. 9. v lít. sloves páté tídy ú vtšinou pehlasováno v t mají. mn. sladký mlíko. jinde všude púz (púza) a púk. posavad se posmívají sousedé. Tvrdé e se úží v ý (í) a) v podstatných : rýž. nech všeckýho. bejek. putýnka. že íkají: „Strejce. jetel (slov. kiel atd. Kyjov. A tak bývalo snad za stará i v jiných osadách nebo Pavlovjanm na p. mino. dýnko. snášat. rej. púšat. uklúzajú. podli. v boú. : méno. žlíbek." nyní již v Pavlovicích vyslovují: pikopá. jabka. pabúk. Ú v dative a lokále podstatných vzoru zelí vtšinou trvá posud nepehlasováno: v Kobylu. v Kobylí) drží e: se pvodní a jen po j : zabíjat. (slov. polívka. stávat. obilí. házat. V.) c) vacích prstýnek. kováa 8. jatel c) = datel) koncovkách III. 7. tídy: a piet d) ve všech pádech je dobrýho lovka. mn. volají ve Skoronicích : . ý bu trvá nezmnno cov. kidýlka zdrobove dvou kmenech zaveb) tvarech ných I. v novým to skloování složeného: kabát. drýv (gen. sednite. týct péro). zavité. zelí. lík. Ježov. chlíb. kyselý „v horách u kadlca dlaný. ale zam tat (slov. píníky (jméno šiují v ej: : a pozemku). : . Zeleticích. . holubí. Ve Skoronicích ješt je slov. po hanácku v v komparativ šerši (na západ od Kyjova). štyry. té. tídy a trvá vtšinou nepehlasováno utrácat. 6. pauz v Pavlovicích púza. Násedlovicích) bu mní se 3/ v tj jen v rod mužském jmen pídavných dobrej lovk. 5.: : 55 — dobrý lovk. rážet d) nepehlasuje se kmenové a sloves pát a zapahnút. ve tí. štyé). : : strejek. v hoerstvá. pejkopa. atý. zacházat. tídy kleet. ú a trvá všude ve své míe: za tú našú stodolu. Tak v Pavlovicích a Nmikách strejc. rýnské. nožejek. vyhlídat. (v Pavlovicích. pjdeme házat pejkopy pod pejníky. vtácí. se i na Zelecku: vojáci. sice pechází v utrácet. krýv. šly tam ti. hejch atd. zkúšat. hadi. rynskej (ve vtšin ostatních osad). Ve 3. e pošlite.

nj íslovka dv má všude dvúch (gen. a rod st. byte. — ale : tást. štyech [syn. dobrýho. ale ne v mnl (:=^ml ej- pijímají asi tato každé osad všecka a táž : Hapolena. osm sto (jinde set). (pivo).).:: : — formani. — Slov. „mazlivé". Cejkovicích a ve Vracov akkusativ ran. Styí má na západ od Kyjova štyech. zavolej. — Rovnž ve skloování r námstkovém vrba. a st. vyskytuje se též tvarje/po pedložkách a to pro rod mužs.:^ nasej bilej husi. e — o íslovky osmý dlouží se v íslovky šestý." pro dvá. — Dlouhého není : Hlásky se stídají: lozit). Tech malých uil.zbyde. di lok. „štyrech je uhersky. by. dobrýmu. Nedlouzí rtest. dýš. — V Némikáhh. Morkvkách i pídech v: voko. hulica. vect. Zavolal mlatc. Tam íká se též jako u sousedních Slovák pt. klait (v Cejkovicích tlustý. všude jest dch neb ech Vedle o vtákách. Hana. sedm. zní kvíerú. Skloování a asování jest celkem totéž jako v pedešlé skupin tetí. hni. dvora. a spojka . to je tvrdá e. sídmý. klúct. 13. — neživ. na herteplách. Sel mezi žená. ukract). kvést (na Zelecku kvect. lézt. mojeho. úsmý). jenom v Cejkovicíchv dvoch. húzký. sedmý v í k veeru I. 11. sladký mlíko.Vce" esi (jinde esli). paový peí. jeho v akk. : pehrazdit. 56 — w. tlait). tlúct. dvoma. vézt. šístý. sednite. To je pro muzikant. jednyho. jednymu. o telatech. úsmý se (ve Vracov e šestý. farnost Kqry. zastoupen jest genitivem : Má dvúch bratr. vták — pták. do nedávná „slovenský". lazit (vedle bait —vait (Ježov). žmíkat (Ježov). a Stajrovikách jest 14. Na všecky cesty posiavili vartý. hnízký. Boeticích. Náeí rovná se celkem kyjovskému východnímu: dobrý lovk. Jedno I je zvlášt v Bzenci Kroj na Koryansku. krýv. plést. skovej se za nj (strom). (slov. voves. dva. húterý. našího. o tvojem. vašemu. dvúm. mojího. hudit. osn. vokno. Zvláštní jest této krajin pídech fe. Pípona lokálu ran. . psu. klustý. Zvláštností jest zoužené : é yr í (y) námstky pisvojovací a íslovky . šístý. pást. po stromech. na polách. Pavlovicích. herteple. muset moset). našeho. štyem. : di pro nho (bratra). chcet (Pavlovice). živ. úsmý atd. V mužs. nejni. 12. dobrých rodi. osm — — mžikat vedle sedn. Za néni (není) je v Kobylí a v okolí tvar V hranice tohoto náeí spadá též anská. nyní se již pemštil. sedmý. nést. kmenové v infinitive kmen zavených tídy vézt. poprchá. mužs. kterýž slova. dvúma. ?e nedlouzí « plect. tej msto Bzenec a mkké. Hlásky se vsouvají a vysouvají ko vice). sídmý.

III. . Náeí valašské.

.

Beva. Leštná. jež patí k náeí keleckému. v zad opa-h tené širokým obojkem („cimbálem"). Z rzných slov. Délky o hláskách vbec. „Lid a národ" 227. kdežto haleny slovenské jsou volné bundy. Proto také nesnadno vytknouti pesné hranice mezi obojím tímto vatelstvo I náeím. Hláskosloví. jež se posud v náeí moravských Valach zachovala*). H. Lhotu. kteí nosí haleny v úpoly upjaté a v kulínec rozkídlené**). Fryštacku a Náeí Lukovski^mže ostatním se pokládati za stejné s náeím všude zlínským. na sever na Frenštátsku s lašským. Fryšták. Hrozenkov. Štípa. Meziíí. . sám pak Ostatní obyvatelstvo pibylo ze mezi ostatním obyvatelstvem slovenským zanikl. neliší se podstatn náeí valašské jest o té od slovenského. Karlovice odtud podél hranic uherských až po Brumov a Štítnou^ Stýká se tedy náeí valašské na Uh. Rajnochovice. Všeminsku. Rusava. v náeí slovenském vyjmouc Meziíí *) Krásnem a N. Vlachovice. vytýkajíce dležitjší rozdíly a úchylky jednotlivých osad. nade vši poživel chybnos postaveno. H. nežli úrodné roviny. Hvozdensku Stípsku. na Holešovsku s hanáckým. kdež není str. pohraniných osad valašských. zvlášt ano Tu oby- samo rzného vci mínní. s keleckým a jickým. roztroušených v dolinách a po návrších pedhoí valašského na(Slušovsku. Rožnov. i **) Takové haleny nosí se na Zlínsku. bylo by tedy Zlínsko poítati k Va- lachm! ***) Vyjmouc pifaené tam osady Kunovice a M. Dle toho byly by tedy pohraniními osadami tyto farní osady :/ Štítná. Slovák moravských i uherských. Hvozdná. Újezd. Zádveice. dále na severozápad Chory. 1 . O náeí pojednáme v jednom. kterýž našim Valachm jméno dal.: Jako hornaté krajiny vbec pozdji osazeny byly. Brodsku a na Zlínsku s náeím slovenským. i slabik dlouhých Srovn. více kroj rozhoduje- pokládají za Valachy ty. asomrné zachovávají se všude jako s I. . tak jmenovit pralesy valašské na jihovýchodní Morav v pozdjších dobách po rznu své obyvatelstvo dostaly.***) Branky. že mezi pvodními osadníky zastoupen byl také rumunských Valachv. Louka.

: (Karlovsko. ovéc (Brumovsko. pama. stejný. dlh. . Však í tu vyskytuje se nepehlasované o v komparativ písloveném: na kratšo. jemen. jasla (neutr. 4. vezu os. jinde se vokalisuje: žlutý. vcámi. Slovenské samohláskové slovenského: — — O promnách feamohláskových. luskanec. kleet. ohína. Samohláskové u obecno jest toliko na Fryštacku a na a. zubámi. na ervenšo. jed. Dloužení. : e vsuvné oken. i a í trvá jenom podél hranic náeí na Lukóvsku. jae. ep. mrek. I ve slovech zdrobnlých dlouží se všude: vlk vía. (vrtel). Pehlasování všech hlásek pehlasítelných zavládlo jen složeným sklonním šeredný. epka. ušima (Jasená). stíka. na Rožn. dlúhý.) Na Kožnovsku ržika. dovupný.). stfp. hláska w zní zkrátka v tchto slovech: Bh. ttstý. Štítná). 2. (na Rožnovsku. jedu. Vyzovsku. Bevy). cuzí — taktéž ve všech slabikách ohýbacích. prška. vedla. i v instr. Odchodnými od náeí slovenského délkami vyniká hlavn ruznoeí Brumovské (Nedašov. Rožnovsko) — nésél — nesla. a to mrou ješt vtší nežli na Zlínsku: kžky. mn. Karlovsko. : Hláska a pehlasována jen v nkolika kmenech eka. sttka. pak ve slovech velo. dva d. Karlovicámi. : duál. Klobucku a Bramovsku: žitý. jinde jame). pošúva. (instr. slov. a Karl.: — 2a tu nasu stodolu (3. mn. Rožn. dfhý. stedním oje. mkkým: lesní cesta. Bysticí) a Rožnovské (s Bevami) dloužit se 1. oima.) Slovesa tetí tídy vzoru držeti na Karíovsku a Rožnovsku a peHláska o pehlasována pouze ve sklonní : hlasují: prše. dvoje. védél —vedla (Karl. rženec. k iím (ním). 60 -- dobrého tatíka.). skel. Návojná. 2. Pehlasování. nevelo (mnoho nemnoho. jinde se drží a nepehlasované. vrtcl škrbal (Rožnov. škarbal). novem kabáte. jelen. Karlovské (s V. Lukóvsku až po Všeminu. leže. z vutka. Bilnica. lesní cestu. a v koncovce instr. 3.). ohpara. 3. snh. r a mají všude platnost samohláskovou : brla. Ostatn trvají samohlásky nepehlasované: jak (jek). hejno. dm. zutra (= zjutra). jehel. za horami . pl.

voli sice místo. Dlouhý jsou kmenové samohlásky i polohlásky hromadných jmen : nezdrobnlých. — díaj po voli svéj (pomalu. Ve slovech rzných: žúltý. zrní (Rožnovsko). Požn. dol. prasat. píestí inném ped y. — — list — listí. ros —uróstéí kamení móc— móžu — móh. : msto -~ anstatt msto nho. mn. Krácení. sedím. Rožn. Rožn. leže Dlouží stídné a v ase kmenová samohláska tchto sloves leží. vli. 9. hib (Franc. bocán. i nu ve všech rodech a : jen v rod mužs. lešení. Karl.) 8. Rož. 10. 1. stavení. — — hrábí. konáí —konárí. Rožn. stida. zánaška (slov. 2. jarmek (slov. žúl. slavík. bezí— beží vrbicí). obr. krýt. žúltek. — — — — ihágnúía — — fazol. projdu a pedpony jmen zákažka. uhlí. kašlaní (Rožn. 7. Dlouží se pedpony jmen a slovesa jíti dohra. hvizdnú (=r udeiti udlal to po kamenem). volal— volala— volali. 11. jedn. trní (slov. — zanáška).). trní). lano. rhagnúl mágnúío ríiágnúli ihágnúíy. sluka.. sed — — infinitive nosových kmen a. jarmak). puhý (Rožn. Dlouží se v pít. (bsti). Ve slovech rzných: kida. a 2. lína (slov. Ostatek jako na Zlinsku. V podstatných jménech v (slov. myslely. tídy: žá. Výjimky kamení. ení e se na Valaších nedlouzí: lešení. sáhá). Seslabování a sesilování samohlásek. htoh — hloží. i. zaá. mn. : vedeme — vedete. kaena. 5. — léší. bezií). Dlouží se v a. pršelo.) 3. I. (rsti). Dlouží se 6 v 1.). píí— pila— pilo. w.kryli.) . hoe hoí (Karl. (Karl. dojdu. pohodln).bezí. sáC. Rožn. : (Karl. vyga (vykev) výží. lesí kmenová samohláska hromadných jmen zdrobnlých: (slov. slavíek (Brumov. sedli. bóc hóe (Brumov). — vrbí (slov. pevný. újma. ave: a v i: jasen. trhán (Karl. síha (slov. beza . 61 — : zdrobovací pípona jat v gen. bžel bžela. Karl). bže—Béžíš. já v obou íslech. najdu. dvéi.). Rožn. kápla (Rožn.) Pozn. lána— . (vyhovl mu) — Hvízdnú (= hvízdnouti).— 4. Výjimky: 2. olší. kle- kaní. : Krátí se c v koncovce ání podstatných slovesných kázaní. os. Karl. vrba vrbí (slov. : : — boí. Krátí se hrábí vrbí — hrabí. chytrý. dóm. vrba vrbí). škubán. Lhota). stavení. hloží— hloží. Pozn.). kamení). jinde dlouží se tu jako na Zlinsku). udlá! mu po — 1. kút kula (Karl. dubí— dubí. bor hrab buk búcí. koat (Rožnovsko). neseme — nesete. haluzí. na p. napá. zakázka. prohra.

hulica (Meziíí.) 4. 3. opnú. Pisouvání samohlásek. trmín. Vencel. žuí (Rožn. om. 1. chíap- ek.) Vysouvání samohlásek. w v e: košela. pozadky. rš: spravedelnos. utkat. y ve slov íyžka. jedél. himí (Polanka).ir krom). ledvá). z domy. erbo vat— dditi).). op. luterský. zarzavý (slov. u: petruželé. pylný. Karl. orputný. a Karl. užnu: muse (slov. . Karl. kret (krtek) na Rožn. ahat=lézti na strom). (slov. Ana — Hanika. 1. píta (Vsacko. žuítý. utékat. vylna. naprotivá). : e v v o: o : haštoi sa. — laný. o v e: krema (Rožn. Pozn. v. mozg. ped skupinou rsk. mohél. blusknú (oima). e ootky eetky (belis perennis). pohodelný. védél (Rožn. lyžica. zametat. slech.) ve slov ste (str) Rožn. 2. Karl. okúat). enem (Vsacko). po tichy. zerzavý). z doíy.) Hiát. a ve slovech smrek (smrk). sloves (Zubí). záme:z:slov. O hiáte platí celkem totéž. oha (slov. e ped i a I a. Zuberský mysel. bavylna (Rožn. poma. y Y e: hanéza (anýz.) jinde: paúk. kmene zave- ného : néséí 3. handel. škarbat).) 4. t. tolký. hrbova kolky. i: 5. braterský — braterší. surový. zaía. a Brum. bluska. o: sidía (Vsacko. y \ u: íužica ((Vsacko) v. zametat. o rznoeí zlinském. — nésíá. pomatova. Klob. a: škrbát (slov. zmyset. ledvo i ledvy (slov. mši. é v rod mužském inného píestí I. Karl.) se i ve slovech: Nevysouvá písa. Rožn.) y: kylnu — prokyla. opi (nevstu epiti) o v a: chrama. 6. naprotivo (slov. ohtechnú u v y: od maíy. Na Brumovsku: pavúz. Jeva.) 2. Brum. tyžica (Rožn. kysly (=kyselý). pavúk. Karl. co povdno pauz. setva.— : 62 — a v o škroba. kohtrbucí (Rožn. okrutný. moset). i: velký. zaío (Rožn. e: bría. e v a tara (ter). oproste (Vyzovsko). okýa (slov. z novy. kibet^hbet (Klob. zám. u v o : (Rusava). Karl.).

m y n: nimo v ve v: jahody kvt šáb (Rožn. (ošívati se) v y b: bidlice. nz. vtší. j. Lyssá.) patro v. bez kvasnic. masso. palagraf a mn.). medunica kri). nic ská sekyra. j y I Promny souhlásek plynných y. n v rí: nedla (Rožn. p y p: p v f: facht (Karl. fácnú v. chladný. p. v y p: ošipova sa v y f: fak (Rožn. r y j: jarášek (v. Rusava. f. spodobuje: bez sebe. 2. a na Na Klobucku velmi jemn vyznívají: panna. y r: moár. snadno.) rvu: mua (v. prassa. v. medrnica)." t. jadt=svrbti). bohádka (Mez. vz. pantazirova. y r\ korovrat. /. chamra (v. lebarbora.— 63 — O promnách souhláskových. lippí. zgubík (zizgrblíkzi skrblík). tyj: I Bajcar. Od Vsetína až po Štítnou souhlásky w. Jemnní 1. r.) p v k: kesno („na kesno zadlat. chamla^lakotn požírati). j. p. Karl. (Klob. kui (v. tesajedna. c. n. Brumovsku jasné souhlásky na konci slov be/í. š mezi dvma samohláskama se z ostrá vyslovují ili zdvojují: vinný. leberia. r v : mení (zzrmen. sklenný. klobat. melmomocú. ráfnú rápnú (udeiti). pácnú (zzvya facku). (= roura).) v ve v: devenný (Rožn. levírník. Na Klobucku a Brumovsku všecky souhlásky jednotiivých skupin se nepohlcuje ani z ostrá se vyslovují. s oícem. mra — ulpas). ».) v y h: htaštovnka (Klobucko) f y p: pantazija.).). mú . afclina (Rožn. žitý. necco. Vsacko) rula ryl: teolocký.) m v b: chubelica. kašša. povinnost'. Promny b v souhlásek retných b. a ostení souhlásek. dub. zgrýfa v. kysselý. apka. Karl. lichtá. p f: flekota v b: bažitka (Mez. dobyíd. hlete. blamór.). d: dad (slov. súkenný.. zgrýpa (hupkem utíkati. 3. m.) (šovík). Rožn.

s: srcadto (Rožn. drveno— poleno d y g: manglova. se v z ve y 1: : drážli (slov. zídlo. nemní Pozn. jedz. (teprv). c. drýný— štíhlý). (v tídy. h. tyf: tys: v f : jatlina (Karl. se v í ve slov žlu.) — y v: sednete. dlapa. tídy: zkušený. povdz — povdzte. Rožn. oba. scho.) milistr. štrbatý. slov. narodzen. k. brúsený.) hodía (slov. z.). Promny g y d: souhlásek hrdelných hogMat). v píestí trpném se nemní v c: chytný. pokažený. lehnete etc. zmyslený. d Promny souhlásek zubných á. diážnit) nemní —džbán. deprvej. y d: dka.) papratí (Rožn. Pozn. g.) d y b: brveno (v.) d y d: (Rožn. a n v m: 1: kmitel lež (— knytel. Klob. drmla (slov. Rožn. žgára. II. ceák. ch y k: skúli (Rožn. ade-tací. s". Pozn. f mní y dz: hádza.— udeiti).) z z c c c y š: žáa « : oselka v š: šedulenka (Karl. borák (= ubožák) špeli. žígto (žihadlo n. Újezd. t. Rožn. atl (Rožn. d y t 1: alvokát. udi (v. brzgnú (brzditi).) \ ch: chápa sa na koho.) slovech obák. slov. Rožn.) : : uísnú sa (užasnouti) v strk. destament. šudi. di. s šrk. dban (Rožn. pl. kyj. grýný (slov. a. ch. strna (Klob.).).) n v (-spojka Rožn s Karl. grmle. peli (v. z. v y v y c: cuk (Klob. jedzivo. než.) . zapotný.). Promny s s souhlásek y kavých s.) 64 — imper. štrbina (Rožn. u ve se tvarech slovesných na Karlovsku a á- sten i na Rožnovsku 2. vyhadzujú. 1. d.) š y ž: sy: ž y t: ž v c žgamra pomúrno. šrbatý). c. Sykavky a z nemknou proti eštin v inném píestí sloves IV.) : tísa (Karl. mízgra (mázdra..

zim. zed. takej. vrzuga. zidze. nidy. zes. chce zemákch. jak). vím ak ty (vc = více. píchá. pisouvá ku gen. vydí (vyjíti. pižgo ((pisko). návyšní.).. loncký. slovencký.). Karlo vsko. pál 5 pála— páli . v Tisavách a na Kyerách v H. Meziíí). vtrch (Rožnovsko. pánekem. po krapce v: Eduvart. zakonenému v m a í a ke jménm podstatným v r vyzvukujícím u súsedch. h po jiné souhlásce Radoš (Radhoš). Karl. handra. Rožn. Mezdíí.) hnedaj (=rhned). pecaj. pozdi (= pozi. titra. zakígo (zakík viétzo? (vidls ho). (slov. d : pondrava. gatuža. glae (klee u pluhu). gasa. flága fiážu. dojdí.. 1: de. nido. Rožn. gombíla sa (v.). mága.). pilévati. p: crpka (=crkati. žingla (slov. 63. kombélat. chyo (chy ho). ustanovlený (Karl.) k \ ch: lochtuša. d: pohle (pravil. Pisouvání souhlásek. baga badze. náprv (na Vsacku). koncký s : — — pohanší. Beva). kolébati. býl-y si tam? ale na Klobucku a Bru- lizna = blizna. toligodin (tolik hodin). po jiné sykavce: néni n námého (známého). mn. tocha (lokati). stromla sa (^=stavti „stromem". pohledni). Kondrát. sršle. (Už: vyga vydze vyžisko. blázga (pleskati). ho). obejdu.). g: do. hapatéka. n ae nepedsouvá ped slovesa jí a jes: vyjdu. žigla=mouná truhla). Rožn. Vsacko).). n. muziga muHedviga Hedvižák. súsedch synek. dneskaj a 1: p. lonší (Rožn. do uších. str. dtávi. zguhra. bratrch. muziga. ch se : Vysouvání souhlásek. combíla =rslov.). vdz j — movsku s pesn se vyslovuje jako vbec nidz (srovn. Brum. Bevy. : h Hana. s: škída (Karl. se hrable. hulica (Meziíí). cukrch. gula. vyga. (= pohledni. brýzga (prýskati). v: im (=:jilm. — mága v. nide. j: švajdlena.. k v g: gái (kal. žhra. — — — — — — mága — mážu. pt groších..) r: sarpa. glamC klamt= depti). o dtech). hanéza. dy. drúzga^drúžžu (drtiti).— — 65 — g v dz. t mezi nsk : pohancký (= pohantský). j a) koní-li pedchozí slovo souhláskou: potkal sem u (=ju). Bystici). nedy (Klob. b: modina po rán. stádo husích. nedo. lýstko (Vsacko). b) sesouvá se se superlativní pedpony : naj: nálepší. hešeto (Rožn.

. túc. = díávi = dávi = gtábi = gábi = = (íhati. píjmení. oíšek vy- úšila. pivrsklý := pivený. L nom.. tustý. (tlaiti. „Tady už tak nemlúvíja skared^"^ pravila mi žena na Hovzí. instr. pZ).— — Nkolikerý dlábi 66 zmny souhláskové v jednom slov. chlapa chlapa chlapovi (u) chlapy chlap (ch) chlapom chlapy chlapoch. uozi. škrtiti). v Senince a na Ho- vzí (na Vsacku). (ib. chlapi (é) chlapi (é) chlap chlape akk. pi krádeži polapený). hutnú (hltnú). zavedu.). se I ped samohláskami w ped souhláskami i na Rožnovsku. dat. Pizvuk na Karlovsku na slabiku pedposlední. Obaluje se vbec toliko v Léskovci. mýn. „le z pasek pravíja: kdes byva huava. 1) (a)-kmeny. varhany (Vsacko). gen. hut (hlt). (= pízvisko. štikati). myná). dúhý.). Zažuta —žnžala (Rožn.). suza (slza). harvany žilvy — živly (Karl. — zanesu. unek a j. harvan. Obalování. hubka (híbka). kúb (kíúb). ušiu (v Léskovci a v Luzné vedle voíál). Karl. Karlovsku chúm (chlum). Pesmykování. Po rznu v jednotlivých slovech vysouvá u a. (Karl. vok.). Jezof havran. y nebo mní se v : — pu (zl. zuna (žíuna). tumok (tlumok). uteku. huboký (hiboký). Léskovec). chlapem chlapovi (u) lok. ale ani tu tak zhruba a tak dsledn jako na Slo- vácích. brka brga = grga grca drepi = grepsi (kepiti). myná (na Zlínsku: mlýn.)." Mladší generace vyslovuje již pesné 1. kubko (klubko). ebra — erpa zahafái — zafrakái (zašantroiti). (lunek). a na Rožnovsku pesmykuje se z pravidla Skloování jmenné. Od starších lidí však slyšeti posud: chaupa. v Luzné.). pibrzglý stízbisko (slov. (Karl. malžen pokiva —kopiva — Jozef — manžel (Karl. markotný — mrakotný (truchlivý).

67 .nom.

6. na Karlovsku asy. na vozi. Vzor obraz má a na Bevách: sú zlé v mn. šéí do lesa s chlapci. jét z voty hoe potoky. vedle níž toliko pi neživotných vyskytuje se druhdy ami. jmenovit v Rožnov: všecko je podsadné stromky. Instrumenta! mn. bývá za Morvaji.— 68 — 5. . Všude jinde má píponu pravidelnou. stáli za piléi. Lukovsku a Vyzovsku koní se v ama jako na Zlínsku. . ale i tu: v lesi. dva vozy. na Fryštacku. obrazy na Brumovsku.

plúcami. líce. želé. vajec. plúcám. brdcích. 6. plúc c) koích. b) okénéc. pak pomnožná plúca. prsa. pehršle. instr. Vajca —vajcami. Plúca vajcách. kopytco —kopytce líc koncovku pehlasovanou: slunce. lok. petru- želé.— í hnízdo). hlasované — petrželí). a) vrec — vrecích. ovoce. mn. V lících gen. plúcach. Dle vzoru psáni skloují se jména: zelí obilé. prsích. brdco — brdce. kolec. kolco — kolce. srdce. (na Vyzovsku. srcích. Kafé: pi . plec — plecích. mají tato jména dat. Fryštacku a Ujezdsku vyskytují se též tvary pekafú. b) 69 pleco — plece.

Vyzovsku. oách. *) V Nedašov Filipoj. : štvrtu. do širša. z prvša. Jmenné tvary tchto pídavných zachovaly se jen v nom. z blíža. v Návojné. za lacéjša b) dativ: po skvéjšu. za mladu. nevelmi. z kratša. Pídavná jména pisvojovací mají v nom. : : všecky) se dle skloování složeného všeckého. na ervenšo. na mlaéjšo.). na zelenšo (zabarvit). í by byly? První oddruhá (školaka): Miákova. v Lanov a Studiov farnosti — — — : koj (Meíek). z prvu. d- jedn. Marýna Meí- deku. v Brumov. štvrta. : lok. ušoch. není ho za tla. (vyjmouc ovšem akk. pole súsedoj. a akk. jedn.: velo. Vsacku. všecky sklouje (všeci. Karl. íslovky adové spojeny jsouce se slovem púl mají tyto jmenné tvary patu. za tepléjša. oách a ooch se stídají. V Meziíí i nom. a mn. po prvšu. : pl druha. oú obyejný farnosti Újezdské a Klobucké. ušima. i mn. po mensu. oarai. Jako se v písemném jazyce posud zachovaly tvary se v Karlovicích: do nahu. rodu stedurité zakonení jako na Laších: Bartkove pole. po staršu. osmu osm groši. všeckých atd. : z novu.. ušách— ooch.*) Lhot a v Bilnici. A tak též: Kde tu bývajú Polánkoj? (Polanek): v Nedašov. Žádný:=adj. ušami oima. Vlachovské a Stítenské d) oj pro všecky ti rody chlapec Tomekoj (Tomeek). a mn. teu. všecek — všecku — všecko. na delšo.— . tea. do blša. z delša. jest ve — Gen. po vtšu (vybírají). tyto tvary: a) — ovo — na Fryštacku. z leha. jedn. tak íká Všecek a akk. jedn. Rožn. groša . v Li- Klobucké a na Meziísku b) ch ova ovo na Karlovsku a Rožnovsku c)j ova ovo v Kloboucích. v Nedašov dinách to farnosti Brumovské. na blšo. životných: súsedového chlapca) ostatní ního má pády tvoí se dle uritých. povdla: ptal jsem se dvátek husi pasouQÍch. V Rož- — nov slyšel jsem: bývá vedla Matuškova. pes rechtoroj. šél z Ma- rýnú Machákoj. žáden=nikdo: žádný lovk neví. pata . instr- oami ova pevládá. po drobéjšu. sedmu sedm. nevelo (=r=velmi. c) akk. —všecka — všecko krom nom. z dala. po pl druhu. žáden ti — — — kelo-telo. Pibhl chlapec a ptal se: Je-ji tu Marýna Miákoj ? (táž!) . instr. — nepoví. z vtša. do dalša. Pídavná jména mkkého zakonení zachovala pomrn hojn zbytk skloování jmenného o význame písloveném a) gen. na kratšo. oj je Tvar nesklonný: potká! sem kmotenku iysákoj. ve Francov Lhot. jedn. jedn. ve farnosti Újezdské. Za kolik tolik íká se na Karlovicích a na Rožnovsku kela tla: tla penz. .

nom. .— i-k 71 — mny.

d) d) a) instr. gen. o to vyskytují se ješt tyto tvary: o tú. a) 72 — tié — ti. — semena. Kmeny souhláskové. híbatem híbati lok. štyrúch c) d) troch. Vlachovsku. híbata híbat (át) gen. cirkev. tema. a instr. Složených íslovek skloují se ob ásti : o štyroch dvaceti rokoch^ Sedn. Halenkov. -l-. Léskovec. Polanka. štyroch- b) c) d) na Fryštacku a Vyzovsku až po Vsetín.. 1. nás mi nám námi nás. vedle pti též ptima atd. štyrem b) tema. dat. Ostatní íslovky od leda že se e pti poínajíc mají tvary jazyka spisovného í : íslovek devt a deset neúží v devti. štyrú c) túm. a) a) túch. Meziíí). nom. a) tem. štyrech b) tú.a krev. (Karl. Karlovice.). Bevy. štyrma- c) lok. dat.). instr. štyrma tech. deseti. štyrom. devatnást (Rožnov). devatynást (Klobucko). se vyskytuje. štyrema tema. — nom. osn (Fryšták Vyzovice. a v dat. Lideko Hovzí. mú lok. (a) nás ma mn mnú. osm (Lideko). Újezd) sedm. štyroch. mn . šestonedíka — Jednást. VI. ošum. nom. Paseky Vsacké. Beev) pestoupily pod semeno o-kmeny : kame — kamea^ mrkva — mrkvy. o štyrech (farnosf tú. ti štyé — styry. Újezdsku. štyr túch. kolnast (= koliknást. c) štyry tech. riia. jinde sedm. túrohý kíobúk. ma (a) (n). já akk. Rožnov. Mimo Újezd. instr. dat. štyrma tom. akk. d) tvar Ad tú vyskytuje se tu jen ve složeninách : túkrálová voda. V Karlovicích a na Bevách: híba — híbat —híbati— hífetm^ my Skloování námstek osobní ch. Stítensku. štyrúm tema. Ústí. štyrúch d) troch. o štyr (Nedašov). štyrech b) tú. Ze kmen souhláskových zbyly jen t-kmeny. na Klobucku. štyrma b) tema. Hrozenkov. ostatní všecky (mimo a. híBa híbate híbati híbatom híbaty híbatoch. gen.

nom.73 2. .

V Karlovicích a na Rožnovsku v rod mužs. a akk. i mn. pedmtný jmen živ. ve vtách bezpodmtných má dvoch bratrch. o tom. o tom. ob. tom. tymi 4. : 4. v Újezd. — dva. a) a) dvú c) dvoch. na pravidelným — — 3. tymi (tyma) (Liptál. o jednom atd. Na Vsacku. s tyma koši. Vy- zovsko) b) toho.hovicích a v Bilnici s tyma našima hospodái. tem. kovém kde i (srvn. jmen podst. Karlovsku a Rožnovsku gen. tych. Léskovec. jedným. tom. jedni ^jedny. Vyzovsku až po Vsetín b) od Ústí až po Štítnou a na jih od této áry (v Léskovci gen. v tom. jednotu. 3. dvúch) c) na Vsacku. o tom. pestoupila do skloování složeného jedneho. Lideko). 2. na Fryštacku. štyroch zastupuje akk. dfvom na Rožnovsku). o jednom. jedneho. Na Karlovsku a na Eožnovsku mimo nom. tým. gen. dat. troch. mn. koní 68. Újezd. (Ústí. Taktéž obá Karlovsku a Rožnovsku (dat. mužs. nom. štyroch. Klobouky. str. dv dv b) dva. tom. — oba. íslovek dvoch. téma (Fryštacko. a) a) dvúch dvú c) dvoch a) dvúm b) dvma c) dvma. dvú. tych. ve Vla<. Štítná) d) teho. a se nedlouzí. Dle tohoto vzoru a s týmiž odchylkami sklouje se íslovka jeden —jedna jedno: jednoho. dvom dvúma b) dvma c) dvma dvúch b) lok. tm.— — 74 : — : Léskovec. jednému. tch. troch. o jednom. Lideko) b) dlouží se jen v dative a Klobucké). a nom.) b) s : se v ama (jako ve všem skloování námst- jména podstatná tuto koncovku mají instr. tch. bylo nás dvoch. dvá akk. jednom. tym. Brumov. s tyma malýma chlapci. tmi (Jasená) c) toho. Instr. . a složeném!) a) tam. o jedném. jedneho. s novýma volky. živ. s krátkýma ušami. instr. tým (ve farnosti Újezdské Jiné tvary a) toho. jednm. jednom. jedných atd. Polanka. lok. tom.

on — un .75 nom.

. na str. trojí troja. instr. 73. ale zídka. trojí atd. jedn. mým. Stažené tvary mého. íslovky dvojí dvoja dvoje. na str. všudy se vyskytují. mojíma tam. srovn. bklonovani si . 74. kde téma (srovn. méj. mých atd. b) prchod mají na Karlovsku a Rožnovsku. všude jinde O odsutém dat.troje skloují se všude .a).76 Tvary tvary .). — — — dle tvar b) trojího.

seaci. ttúc. léz. sriiá. pás. boc. Indikativ bodu . pásl b) t se bu odsouvá. hrát. a) t neodsouvá na Fryštacku a Vyzovsku až po Rusavu. všude jinde v id: uihá. 5. pí. —za— — — — — — — — : — n : asováni rožnovsko-karlovské.— — chove. pékél. ktas. nés. a Jasenou (incl. néséí. Imperativ a) klekni — kleknime — kleknite Na Vsetín obojích tvar se užívá. Všeminu. zrá. ja (i jmú). chvt. choaci. pak na Klobucku. zavotajaci Po rznu: ponúci (Karl). — — — mle — — bi. nesl. hryz pas. zavi — zavime — zavité. Vyzovsku a ostatních osadách pohraniních b) píponou ia nebo iaci všude jinde sea n. védél. méc. moc pa. droBa. inné píestí kmen zavených v rod mužském jedn. klekni kleknme kleknte (všude jinde. Pechodník tvoí se a) píponou ia na Brumovsku. mela n. choa n. 77 — áry na západ a na jih Halenkov a od 1. tam kde os. hoá. Hovzí. Brumovsku a Ujezdsku: védt. pék. pásél c) i se vždy odsouvá (všude jinde): véd. my. ry. ža. prosa. spá. nés n. pék n. léf. kleíja. bójá sa. kleá. této koní se v íja. 4. píu. trefa. zaa. veme — — sednite. zavotaja n. bójíja sa. ros séc. tás. ve. ihac. nebo se mezi a kmen vsouvá é (na Karlovsku a Rožnovsku) véd n. véc. klekni klekneme (kleknemy) kleknete (ve farnosti Újezdské a Klobucké) c) zavi zaveme zavete. melaci. kras. smí sa. héc. Klobíicku. ple. sedni sednme sednte. péc. hé. kvéc. téc. nechúc (Rusava). vyzvukuje v ím: umíja. sef. (i vezmú) dí. Kašavu. oke'f. pék. mí. jedn. ví. pás. pás n. vzí. smíja. hoíja. sedni — sednime (na Karlovsku — a Rožnovsku) b) zavi (zavemy) zavete. pro- síja.) 4. a. plu. béc. nés. sedni sedneme (sednemy) sednete. T Infinitiv: í d a I.).

78 Pechodník .

zpíra— zpíu. vga — vžu. — — 79 — Imper. zavírat— zavíu. švrlaf míšaf — mísu. fukat— fuu. — vrzu. šúlaf — šúlu. zúfa — zúfu. létat— vrza hutat —hucu. íkat (modliti fúkat — fúu. híka— hu.^ ískat — íšu. ráaf (rážeti ovoce). — volám. stírat fllágaf se) sa.: pusfa n. dýchat— dýšu. trpné: puštný — á— é. lécu. kráat —kráu. žduchat— ždúšu. pusfaci. 1. drúzgat — drúžžu. obtlata. V. obtúlaj stílaj stílaj me stílajte. voíaf švrlu. umírat — umíu. : pus. sáza— sážu. vyrážaf — vyrážám. obtúlám obtúláš stílu stíleš obtúlá stíle obtúláme obtúláte stíléme (m) stíléte obtúlajú stíl. kúlaf— klu. íépa— lepu. stílajaci Píestí inné. pro— prostíu. láta šústa— šúscu. pusfte (pusté). os. (hltati) vícu. obtúlál. vybírat — vybíu. hýba — hýbu. kmása — kmášu. Tída Infinitiv a 1. súkat — súu. Pech. Pi. obtlajme obtúlajte. krája krá) — kráju. Imperativ. máchat— mášu. mágaf— rhážu. stílata. luskat — lúšu. stílalo . obtlaío stíláí. inné: pustil. Pi. (i lácu. Pechodník. páchat — pášu. íiážu. Indikativ. brkat — bu. cúfa — cúfu. bliska sa — bliše tískat — tišu. voaf — voám. pustila. zabíjaf — zaupíja — upíjám. vyjížža — vyjížžám. jedn. bíjám. válaf — valu. pustilo. — íu. smýkat — smýu. rhégaf — méžu. obtúlaf — obtúlám. stíkat — stíu. pleskat — pléšu. rócha— róšu. pusme. obtlajaci stílaja n. vrkat — vu. ránám vy váa — vy váám stíla— stílu. utekaf — utékám zadža — zadžám. vša — všám. obtúlaja n. víta— 2.. zpívat — zpívu. buchat — búšu.

šepujéme (m). prám (práv: prám dobrý lovk") prátý-á-é (pravený) Rožn. Nov. chtla. obejdu.. Pi. Hroz. 1. šepovala. „dy je to (pravil). 1. chce. vydatá céra. Pech. vél — vedeta. ste. jedzený). já sem není atd. nejste. Slovesa bezpíznaková. . a Hroz. 3. šepuju. stílaný-á-é Píestí obtúlaný-á-é Tída Infinitiv: Ví. chcéí. pijdu. chcú . Prát. : Slovesa nepravidelná. nejsi. . néjsú. vda — vaci. zes jea —^jeaci. Idu. néjzme. chca necha. si. a Hroz. chcéía. chcete. šepujú. chci. neá není su. ujdu. vyjé. chceme. šepovalo. chcime. není ste. je. jedél —jedla. Jím—jeda. iaci. Na Vsacku: su. vyjdu. néni. šepujme. Sloveso jél jeti ^jéía má na Rožnovsku a Karlo vsku nkteré odchodné jétý-á-é. pejet. 2. zedéí — zedla. ia n. néjzme. V sú n. gazdova. zéjdu. zea — zeaci. zajdu. — 80 — trpné. není. zme. si. zim zea jez. idú. jed n. Tak i složeniny: vjé. buaci. prá (praviti). kupova. Vím — vda. neni su —není si. 3. chceš. Da má v píestí trpném daný i daty: zadatý byt. a Karlovice. pálo. vdný-á-é. cht. Pi. není si. projdu. sú — néjsu. 1. chcéli chcé. není zme. — . chcite chceja n. : Pech. šepuj a n. pály . M: = — Slovesa kusá. opalova. Imper. nejsi. je. idéme. Na Vsacku a j. zed n. Chcu. „nech si ho tam pomá" pomje (Karlovice). délky: jé. jedený. zajé atd. — — ^jéli. v Nov. Na Karlo- vicích a na Bevách: není sem. práta. 2. není neá. šepuj. šepova. šepujte. šepujéte. néjsú n. ste. Indik. sú nejsem. ide. chcejaci — samocha . néni. idéte. najdu. páli. by— byme — byte. jinde bu—bume — bute. 4. chtéí. nechcej odnechce. nejste. popójdu. zedz) jes. Sem.'. nevdatá. 4. Imper. inné: šepovát. šepuj aci. šepuješ. vd. bua' n. pedejdu. ideš. zez (Karl. Hrozenkov su — — si su. zme. : trpné: šepovaný-á-é. šepuje. zedený (Karl. zachce.

2. {Na Vsacku jen eku. t. bývaji. farních Na pravém behu eky Bevy. mno). se jemen.2. kolky. káca. v hoi.). jestáb. eím. hrbek. O samohláska ch. pták o ve se pýí (peí) . leže. : v zelú. plíc. Drahotoušské. ale v utka. telete a p. jako ve slovenštin. . ale : vtr. eku ^= „jáku" : éc 2. ale dlouhého r není: vrba. val. drže. sédi. Pehlasuje se: tele. Délka samohlásek není tak rázná jako ve slovenštin a valaštiné. Draho- Dlouhé 4. za našu stodolu o . sladký mliko. libí se {i z póla dlouhé) plátno v. votajú (ale v Cernotín a v Ústí: máji. 3. sklínka. znan hrubji nežli slovenské a valašské y. i v koncovkách jmenných i slovesných asto se krátí. kryv. poprchá.Jinluví se zvláštním rzno- jež majíc do sebe nkteré živly sousední hanátiny a valaštiny nkterými zvláštnostmi k nedaleké laštin se nachyluje. máslo. Béži. vysouvá se a ve slov 6 karba. sladkyho mlika. sydmý v ú (u) — výc (vésti). v zélu). y zní po lašsku. se. ošum ve slovech pcha. poklúza. snih rýž. vála. jmenovit v zeli (v. sedmy. votaji). koliba. dýnko. ve osadách^ipenské. t.) úží se : usmý . jáku). Kmenové : a proti sousednímu v koncovkách trvá samohláska a celkem nepehlasována hrách puná. na Klobucku a j. vit spežka aj pehlasuje pehlasuje lehký. do zeli. v Ústi. slov ósraý (slov. dryv (gen. Samohláska ti drží se celkem nepehlasována: klúek. pl. vylizá. Sloveso vary asuje se úpln. puk. velký. nejlepší. jinde púk. prstýnek. volaji. 2. vlíz. púz (pavouk. (y) . Tož ei (pravil jsem) pome. piro (v. zvoní. chlíb. se Hláska lík. hnóji. puz (Cern. léži. ve stavenu. touších: šésty.)." mlíko. Je- zerské. šrk. 1. Hranické a Cernotské. . 81 inf. Na levý beh Bevy rznoeí toto pestupuje toliko v ddiny Ústí a Zbrašoy. O hláskách vbec. hejny. n /* vsouvá se v íslovkách sedm. ei n. m . rznoeí starojickému astji se jmenokie. vždy v ej: dej. j. nys. utráca atd. šistý. šrbina a p. stu- dynka. dlouží se ped /. ale: honí. dima. . 1. e \ Dlouhé é úží v z (i) a ý . stoji. kliše. boji se. Rznoeí hranické. majú. pavuza). slunko vycházá. zaež : slabika první slov dvojslabiných nabývá délky akcentové z Ústi. osmy.

mn. výc. kehor Jeden. lun). a j se ne- odsouvá: mej dohej matce. voze. kvyc. tech. hí. týc. Námstka jd má v dative prostém mi. — ti. o tem. ti. štyrech— dvom tema.. se asto na slabiku pedposlední. ží (žnu). tým o kem. : Námstky a valašských : pisvojovací skloují se pravideln bez délek slovenských muj. v akk. námstky ona jest hu vidl hu (= ju). suze v n: nimo d v j: svajba ni s \ Š: šmotiacha v nemní 2. — 82 — 1.' Ten. ?5. se v 1 ve slov svoboda. Pídavné pisvojovací koní se v (u): súsedu chlapec. províslo. tech. me. se. m. lok. Pomnožná jména místní mají v Hustopeích. v jednm. skloují se dle rodu vzor mkkých: dva novy slož. vyzvukuje v ím rovná se tetí os. pravidelný: v v Drahotúších. jedn. uí se a modh'. na poh gen. dat. Tvary jmenné. Tetí osoba mn. z naši obce ernotín). tyma. Vz. kým. mn. svobodný. všeci o tem 1 infinitiv : se. užica. štyi — štyry— do dvoch. v dative a lokále pedložkovém mni: ke mni. Tvary slovesné. . mlsnej kozi. jedneho i jednyho. li. dti chodí do školy. zapí (zapnu). lok. temu. — Kdo. ama: chlap. vyznívá v . ž. v koši. moje — mojeho. a lok. r. a. jedn. tej naší bíJej husí (Ústí). mužských a stedních kmen mkkých koní se v i: o mojem noži. plíc. 1. Souhlásky se O souhláska ch. jedn. na našem. Miloticích. — dva . vozi. chiapom. tym. jedn. chíapoch. jichž první os. jednemu i jednymu. štyrem — na dvoch. moja. štyrma. sloves. 2. pic. Akk. lok. pu (pl). vola. mní: p v b: bohadka (pohádka) v r: udery I \ u: un (in. skloování pronom. v om. tych. : . o mojem. Dvá tem. štyrech — dvom. teho.dv. v och instr. žut. chtapama. smí utí (utnu). V dat. (v Z nasfj obce (ve Velké). nys. jedn. koza na novým a p. Hláska/ se PHzvuk pesouvá pesmykují: žuttý. o mni. našima.

9. nebudete. chodijú. dolu (dol). hde. se krátí. krá — m — (krájeti). 4. vašo. do zelí. 10. sy (tj sys). dýšu. „se obaluje": suza. tlaa. smíi se. žal. chyba (le). enem (jenom). spojky a ástice Dom (dom). cuzí. a slož. uáska. ža. Píestí trpné: zapitý (zapjatý). nesete. pindaci. hrub moc (velmi mnoho). — — svojo. za to — koncovka 5. rodu ž. se odsouvá: té naší dobré matce e) vzor holoub nepehlasuje tla. Slovesa páté tídy nemají slov. jezme. tvojo. vda. našo pólo. vedl. sédim. pylný. byu. skloování pron. vajco. zavete. ozibe ukrej si (zebe). 9. g v h: hdo. zpívám 5. jedn. 6. trojo. dvojo. p \e v: vták. požitý (požatý). sedí. bud aci. e ve slovech: vylna. 6. zbled. aci: kleaci. a (val. val. ve Stíteži a v Bartulovicích ponkud mní („sladké mléko"). Vedle toho vyskytuje se v nkterých osadách novjší tvar v 3. dojá. : 6* . hoet— hoi jako na Rožnovsku. — Vysouvá se / ve slov 7. : \e tvarech by— byme— byt. mojo. v Olšovci. híí.: — — — ví. Sloveso ste. vyzvukuje v um (ehuapum) b) / v gen. Zmkuje se te Mní se u y y v té: tetka. Tvary slovesné mají tyto úchylky: a) tetí os. sa. vijú. muyn. hut. v zelí. byl stim. motoviduo. nebuj pokuj. bže— Béžiš. bžaci. ual. Imperativ: lehnte. su — nejsem. ícu. poduj. všade (všude). 7. dýchám. Pechodník má valašskou koncovku : ležaci. dénko. zavit c) píestí inné kmen zavených I odsouvá: spad. 8. lehl. Tvary jmenné jsou celkem jako na Hranicku. múvá. lacinši. Kožží rozžehl. tlati. zapal. než). 83 naši už ijií : í (jedí). tvar v u : ítám. v du (idu). by má v pítomném ase tyto tvary: sí/w. leda že a) dativ mn. svyša (slyša). míuvijú. 10. a. mn. dat. uopata. 8. lud. esli (jestli). I leže ase kmenová samohláska tchto sloves sed léži. Píestí inné spadl. se 1.. Komparativ píslovcí zní: dnes je tam teplejší. pknjší. jeda b) imperativ sednime. V Ústí jen sem. viu ^ (vil!) Vsouvá se y a. mléko. nés. utitý (uatý). smyseu. Dlouží se v pít. sa. moh. eme a grécar. spaua. podobného mluv nkterých osad na Jicku. 3. húpý. 2. e osudi. a lok. lehnit. ježa (jezditi). : 4. (i). Na sever od Hranic. bai ež (až. vlez. Píslovce. píl. Dlouhé oj e a e se neúží : chléb. choá. Samohlásky pehlasované jsou velmi ídký: ma. zpívu). mní se uj ve tvarech: stj. najlepší. prstének. až v Lubomi a ve Spálov nabývá rázu zvláštního rznoeí.

y zní z ovicích: rake (=raky). V Hunedla. smrek vrtl (St. mlko. lsek. šy. 2.). leska. klapeto.). chleb. O v Barnaticích trvá nepehlasováno i tam. vedle: skludi. zapíh. podlá. v podezenu. cizí. ži. hrubá jako lašské a polské y. 1. brati. silného. : jáhla. utráca. ojo. . drža. %. a trvá celkem nepehlasováno sa. Jsa volán Mokovjan e ozve hlaa holem: hot! 3. rázn samohláska o v lok. z podmáslá. v Bernaticách. t star žen. &02Í oká. leža. jako ve slovenštin a valaštin. šerk. i krtek — — smrk. tvoje. 1. Hodslavice. slyšaí.) O promnách samohláskových. : moro. dubóch. nájlepší. ma (gen. volaj. Hodsl. Ji.84 3- Rznoeí rznoeí Mokov starojické. zaved. Bernatice. se Kmenové u pehlasuje astji: klí. (si) dva voze. a. a I se. tóch. iha (akk. zachradóch. nedáme. svojo. — stopeích však a se pehlasuje jako na Hranicku. smrk švrina (Bern. pecaj. trojo. husa. lahký. kua. hé. mezi u a o: staiko ! dvoch. — tém vokativ patrno: HanoT>! Fraot! atd. našo. lidi. 1. O hláskách vbec. do vrba. V Morkov což zvlášt ve konci-L. šel. Ddina Porubá pifaená do Hustopeí náeím ke St. jame. e zni jako súžené hanácké mezi e i nebo e a y: poníže. r. sm. jašerka. Samohláskové r se astji vokalizuje: kret. f. 4. 3. vašo. šerbina. zvlášt v Morkov a Vjako y. v Morkov a Vovicích: na polóch. sV. nedlouzí.. -— kožaný. mn. o klšcé. se na v Hodslavicích-L. 1 a VoviceJ Vedle spolených znak jednotného náeí. lúkóch. kia. tž. Ve Vovicích povýše. klea. pólo. pá— pál — paj. I. kde se v ostatních osadách. mojo. dvojo. kret n. Starý Jiín. volo.) — (Mokov). Jiínu se kloní. obyaj. hv. Oblastí tohoto jsou farní osady ^Hustopee. koóch. pehlasuje vajco. Tamtéž zní u jako súžené štyroch. z obila. cy. Pehlasování. každá osada má své dosti patrné zvláštnosti. tato-B: mliekoi. se dos. — síha. Dlouží se velmi Dloužení. híba. smíf sa. žeht sa. holuba. ci zni každé slovo na konci vty vyznívá zvláštním pazvukem. jastáb.

obr. psniek. Samohláska " a) dlouží se v o: loni. a 2. prosté. musel. volat seét. Pozn. hledt— hlédim. vodit — vodili. 9. íj. pokuj. let— létim. Krácení. ert. ase kmenová samohláska ?'. : koat. 11.— : — 2. jen pokuj) póji b) mní c) nemní se ve slov post. 10. v \ rj. boji sa. veer. náji. « zdrobovací pípony ef^ek v podstatných kopeek hrneek. doké. skálám. osmý. nájvc. si (sob). jedn. bóli. zúitý. móc mcjžu —móh. pevný. býl 15. 8. chodit— chódim. V Hustopeích tchto délek není. mn. Dlouží se inném píestí samohláska kmenová kmen V témže píestí : vených: hlásku nés. prasat. : : — : sedmý. v infinitive stídné a kmen nosových e. o tchto sed— sédim. Dlouží se pedpony slovesa jíti: zajit. v Morkov 7. vaší jsouc samo. srcadé. dómu. próji. 4. Dlouží se kmenové a v dat. strom ródi. vder. 12. ti bohái. 13. Dlouží se samohláska : ped souhláskou j ve slovech nkolikadóji. všude jinde se krátí: zeli. zavete. — byla. 5. leže— léžim. zády. žábám. dcek. ale naši chlapi. kurát. Dlouží se v pít. 3. se pédy. Dlouží se samohláska v e v 1. umémy. slabiných nájlepší. stoji. z dolu. co chcete. od nich. : nsémy — nsét. žúí. Dlouží se samohláska nkterých tvar námstkových hó. lehnúi> uderýl. ásten Dlouhé samohlásky koncovek otevených jenom v Hodslavicích a v Morkov dlouhými trvají. za- 14. Dlouží se zdrobovací pípona jat v gen : mn. — volaín. polámi. Dlouží se metét. dojét. erný. vzoru ryba: krávám. kopeek. mn. ídu — ídeš-ídete. chfét. dlouží všecka slovesa samo- ped v rod mužs. Dlouží se a ve pípon instr. néhdo (v nco). oken. Dlouží se neprojde. naší. I. . Dlouhá jest kmenová samohláska proti eštin ve slovech rzných kápla. mn. Dlouží se vsuvné e v gen. nbj sa iv Mo. kobzóle. tý vršky. oámi. ušámi. béza. hoe— hoi. 6. dveí (= dvée). pék. šišek. ami : rodiámi. fra chvója. Dlouží se kmenová hláska v íslovkách adových tchto: šestý. os. bže— béžim. tídy: zapá sloves zaá. hú=:ju (Morko v). a hrneek v Hodslavicích a Vovicích . žá. hnóji. dvat. vaši brati. dote. pás. jím. 85 — mn. ovéc. zajá. véd. v zélu.

e sloves optovacích úží se v dlouhé : hoívaly. psu. pomatuju. letera. veier. i zmny. Béža.). nú : (St. pkné zela. do zela. lehnu. laciný. pauz.). škroba. Ji. obliek. osmy. tužica (Ižice). chybíu. žnec). ídu (jdou). lieto. lietóch. o v a: habofi (hovoi). patro). nesmyselný. kleívá — ale : povda. su (jsou). žúlty. „Pane vyslyš modlitbu mu". bézi. ženec (val. ženáie ženáé). súp. mysel. 1. pod zemú zeihú). ierny. chuap. chlapm. Zato samohlásky koncovek zavených až nápadn se prodlužují. sbíu (3 os. vim — vimy (ale: ím. ošum. sice v žádné jiné okolí : osad tohoto voua. spravedelnos. zelienky. luípy.). y: muedelník. odvliekli. (=núí). krá kraj — ukraj O promnách souhláskových.). íš. smysu. pršívá. V neoblíbené skupiny vsouvají se samohlásky f. ku komu (ne: Jiné Veliký patro (val. . vylk. mozg. robám. liesek. pylny. vtr. Obalování. ale: íká. Vencel. sluze.). 2. uduáu. kylnu. si. chlév. V jiných osadách jen poídku v nkterých slovech suza. žúl. zuna uaciný. pomáuy. é se neúží ve slabikách kmenových: mléko. zavoáu. it. Sesilování n \ a \ o: e: a seslabování samohlásek. ke). í chléb. Uzení. šésty. lieži. oblíka. jmenovit v Morkov: kom. p). Mo. st. nazpoiha. ply (=: pl. mlieko. pl.). léža. uméu. pcha. iert. pode ten sedm. utiekli. V Morkov mkké e pechází ve dvojhlásku ie : chlieb. mn. Pauacký. y \ 7i: Pisouvání samohlásek. hut. ledvo. vylna.— — selí zélu. za tu našu stodolu (instr. polievka. múvi. paúk. ít). Béžim. ímy. dolie (= dole. prvni. pátý. imper. siua. vandlík. sédim. Obaluje se toliko v Hodslavicích. 3. strom. un (Hust. kosu. (val. velký. na zá(slov. Slovo pl tu neobaluje (zl. chlapóch.

1. nkterých slovech Hodslavicích : hde — nihd. husích. b) ch ticích : pisouvá se toliko ku gen. petržele. de hrnec. és. u Petrv. ne a de se kudel. v zo: dohazovali sa (iter. s a v píestí trpném tídy se nemkí: vyprosený. mkí se v n. vtákch. srpen. V Morkov zmkuje se tu jen v se te v t. vedet. ind. tla. kostích. groších. hrnec. k y g: mžiga. nco. k y b obrky. synch. : c : dtelina. nco. obo R v y b : Babinec. d. de. v srpni — / ve slov hafry Pisouvání souhlásek. — nehdo. zkažený. Promny souhlásek zubných. t mní se v ce: zahradný. 4. chlapv. gé y dz: zidze. ž y : ilavý. zgrýa (slov. hdy. v r: udery. ve St. : rodiích. de. : Po rznu leden. nesete. Slabika mkí 3. m p ve v: švrk. : v v h haboi. ž y z: sloves IV. groších. mu: g y h: hdo. « dvatm. všuhd. nošený. 2. uších. husích. se o slov. Zmkování 1. žencká. nco.(V. mimo pípady jinde již uvedené ve jménech . g y d: dronyga. z z y s: srcadlo. hádati) — píestí trpném nemní. hde. v í vyzvukujícímu v Bernasynv. Jiín. tetka. množn. nechot. s v kocký. se nezmkují: : nehdo. mkí se a msíc . tpto. vtákv. kyp: papra. kostích. souhlásek. lehne. vedet. stomi. švrí (smrk). vták. fábí péro (páv). neseté. p v k: kíkopa (fem. babinky (jméno hrušek). I \ r: zgíýna).— 87 - Promny p ve f : souhlásek retných. hrnec. kryda. do ledna. mn. Morkov a Vovvicích k samohláskám a / gen. tetka. tetka. sedne. tla. Promny / v souhlásek plynný ch. . dv t y d: naspádek. duben. te V Bernaticích.). Promny souhlásek hrdelných. v dronidze. a Vovicích ne. t: nhdo. rodiích. uších. tla. ch pisouvá se a) Hodslavicích. zaplacený. Promny s souhlásek sykavých. — \ ch: chca. nesete. - ukradený. te Na Hustopesku a Storojicku slabiky ne. y f fáb. vedete.). nezmkují tee. chlapch. u Petrch. hn.

kosúm. na potoce. v knížkech. rohlíkech. tebúm. ponížej.). pecaj. v koš. but. koní se a) v ech pro všecky ti rody v Hustopeích a v Jiín o vojákech. šlechta. brablec brabca. f — t: slaní. ž: suica. šršle t: lúzký. Tvary jmenné.). híbla. na rukech. — (V. Hodslavicích a Vovicích: za tum našum stodolum. víasí. sebúm. oíka si (=^hoíka. a složeného a k dativu i lok. 3. s túm pknúm ržúm ru zní jemn. zasej. (J zdrá. se mnúm. ve Spikech. jedn. 2. lái. d ve slov hucle (=hudsle. záplat. 1. vcej. a. d: nes.. jedn. v imperative: : — — šesdesát. hoekovati). porat.) — nežli v eštin: má píponu í : jé: Hod- slaraé.) skra. ploský kámen). V Hustopeích. Pízvuk jest na slabice pedposlední. v Bernaticích a v Morkov m se nepisouvá. 3. Záhoaé. na uše. po staíkoch. ada. póeb. m pisouvá se — — *• : — — — : : — Vysouvání souhlásek. jinde v vm : chlapm. k podmáslúm (Hodsl. lokal mn. 5. v novinech. mocúm. pojet. od rodicí. h sesouvá se vždy se skupiny hr^ v Morkov reši. na tragau (v nom. ch: šleta íba. slov mvika (mouka). a st. zeé. lok. na lúkoch. ebík.c) 2. o chlapcecb. na huclóch. pro všecky rody. na vtákoch. podstatných v jan vyzvuknjících Kmeny mkké mají koncovku Hustopeích a v Jiín /. ped n(Hodsl. v zahradech. jen pídechem!). s v íslovce ve h: 1: tá (teba). nesní. hon. po stromoch. husi. skos. na lúkech. veraj. muž. rodu ž. hlet. o kanárkech. honuca. Souhlásky pisouvaji se po rztiu: j: nicej (nic). o ženech. ménj. pt týdní. husle). takej. o na pokíádkóch. j písloveného komparativu se neodsouvá: / dálej. Jiín. telatm — m : bainóch. k samohlásce ú v instr. brablec. Nevysouvá se kmenové I (slov. k zelúm. na rybech. sestrech.. v Morkov (óch) a Vovicích (óch): o chlapoch. jedn. Morko vaé. nskaj.. mandlí (mandel-mandla. Ji. a : na ko. vzoru znamení ve St. na zahradoch. ích. s túm maškrtnúm kozúm. za pecúm. dativ hóno ko- mn. mn. pot.) 4. mn. v osmi rokech. Mkké kmeny mužské mívají v gen. pi kravoch. skloování nom. tum dtúhum cestum (St. ebec. pronom. po kížech. b) ach (óch) pro všecky ti rody v Bernaticích (och). h hulica. chlapcm. vilkaj. — — V nynjší dobu nabývá vrchu pípona dc/i . kmen tvrdých konívá se astji v v buše. v mše. v duBúm. ch se nepisouvá v Hustopeích: synv — kosti. koní se v Morkov a Vovicích v vtákum.

tla. mn.). telate. lau. o jednm. obraze. lutni. (Mokov). nožámi. mn. pacholkama. Hodslavicích. vtákama. telaty (v Jiín a Hust. s Nmci. na vozu (v voze. v zelóch v tými ( zeli. tedy neb ch. k zelú— v zelích. nba— na nbu (Bern. jedného. / (v koncovky novej. s chiapami (Bern. rybama (Hust. — Lué (lié) ludi.) ej se sesouvá: bílé husi. dva. takového dobrodiá.) nom. Pídavné pisvojovací má koncovku gen. za staveni. za Hodslacerámi vicámi. usm — — v — oámi. Hustop. s i — ama jen v Hu- stopeích a po rznu v Jiín: mezi chlapy s s pacholky. s psámi. z Jméno pídavné sklouje se zcela pravideln. jedneho. telati). — ma v gen. 6. v Drahotúši. v Babici v ích v ostatních osadách v Janovicích. — ruky. 8. hoe ze svojími to- varyši. les a p.). (Hodsl. svými voly. instrumental mn. v na vozi). jest celkem pravidelný. lum. 11.) Pomnožná jména místní mají i i dmi: za Hodstavici. nové kordule Hustopeích: bílej. ušóch om. tými droby. želá. tlaa. jednemu. jednému. do želá. — Želé. rukám. vojáky. na obrazu. psé. (v Hust.). mn.) — Tla. jedným. dva Psa (píse) luoch. komi^ pacholkámi (V.— c) 89 — mkkého zakonení (koní v Milotici.). skloují se dle kmen mkkých: lesi. bez trápená (Hodsl. jedných atd. Vedle pípony ?/. Nebe — do tlatm — telata — tlát. uších v oóch. ruk. Mezíú Mo. 10. tými psáni (Mokov) — — za do Mezíá. ttelatm.) 9. sedláky. v 12. \ \ Hustopeích fi) v Hustopeí. kopci. a v Ji. jeden.. . zelú. uši — do oích. — Obraz. Bernaticích. ušima) Mo. ušámi (oima. v Hra: lokal i pomnožných jmen místních : se a) nici. z s bratry.). Oi.dv. v lesu. ped tyma mokry (Ji. — jedni. i vy- skytuje se astji též dmi zvlášt ve Vovicích. nožama. 7. nom.

se. ped- ložkový dat.) b) ve— vemy vt. svojí. 84. (Hodsl. O prodloužených tvarech námstkových srvn. hú. a. na i za co. o mojéj. a val. jedn. o e na a i má v akk. kolik — — tolik (Ve.) — nú sa. véz. otvírat otvíu. véc.) Hdo. spíra sa spíu sa. ta. a lok. V. Bern) — tnú (Hodsl. vyzvukuje všude v iá jeda. ž. V. — — zavi c) ojezte 6. os. Koní-li se sa. vaší. tem. ž. vzí. pijemy (pijem). ve vedme vete. stojací. to. : se. jedn. lehaci zpívaja. 1. šedna. Imperativ a) — — — zavimy — zavit. V Bern. tých se tým. V. sea.. bés. dat. voíámy. Kolky telký. stoja atd. jez —jezma — (Hodsl. a Hust. se odsouvá: o tvojího. lehna. a v Bern. Námstka tej . 7. mí. móc.) volajrae — — volajte. jinde se j toliko v Hust. žá atd. tí. volaj— voíajma volajt. pléc. mlátímy. volaj — volajmy — volajt. mojého. zapihnú. — V a v Ji. jedn.): ubíra sa ubíu sa.). ona. já se to vemu. smí kupova. 90 : Jinde jsou tvary nepehlasované ma. hlasuje: mojo. ja.) ten. str. tídy vzoru tesati mají v 1. oká. — 3. jímy. (éc) éc i eknú. tým. v ím.). a lok. kolik— tele (Hodsl.). Slovesa V. spá. Ji. jest se (sednime a Ji.) V Morkov jen I. etnú técC (Ji. jen že se mojéj. uá barva. bc. bu- kmenová souhláska sloves a H. ž. sa. odsouvá (jako vbec ve skloování námstkovém a gen. ty. zvratné námstky v Bern. (Mo. zehé. srhá. temu.). tvojí. teho. a v Jiín koní os. Mo. vašo (srvn. vá. Námstky pisvojovací pravideln. u (jako slov. 2. — (s telej lidmi Bern. zpívat' —zpívu.). seaci. uihá. pá. jez —jezmy — jezte (Bern). vímy. zapa. zdíra zdíu. víska (vý- — — — — — skati)-víšu. kvtnú. První osoba mn. péc. tú (túm). t. tých. tými (týma). jedn. v Hust.)-lecihdo. vašímu. voía. leže.) Hustopesku a Starojicku skloují se v koncovkách zavených dlouží: mojého. a lok. (zapá. kolik — za. tej. (m): nesemy (nesem). Dat. : bua. Ji. ma. skoi. komu (kemu). jest mm\ jinde mne. v rod stedním nepe. infinitiv: nés (és). on) mojém. Pechodníky: buaci. tej . díva sa divu sa. ono (v Hust. os. teho. votaj jez— jezme ojezte (Hust. vašich. jinde wy 4. hii (Mok. i bua. kým. se na svojím. zavi — zaveme — zavete. ty. 85. našo. koho. ty. Tvary slovesné. tu. kolik — telej tolej (Ji. o kem.. naších. našima. Hust. stíla stílu.) n. dat.— — m. drží složeném: té naší bílé husi. se v vie (m). v Hust. choá.. ukazovací má tyto tvary: ti. 3 mn. ua. V Bernaticích str. zavi — zavima — zavit. ža. na co. tvojo. tídy se nemki: . Jinde úží se é v i aj v gen. 5. 1. ve—vema — vt.

). pknjší. chcu— chce — chcét.co tam slýchat'? (—slynedovía (= nedvovati). su. v Osiku. lid. Dlouží se a) samohláska kmenová v inném píestí kmen zavených L tídy nesl. Koraparativ píslovcí jest: dnes je tam teplejší. majíc v té píin nemalou podobu s obecnou eštinou a náeím dol.). na západ na sever hanátinou (H. . chválil. O rznostech hláskoslovných (zmkování. pechodníkový má sloveso nco k n- emu leh i Píestí inné: nés lehnul —lehnula. O samohláskách. sem — si— je.). vinul volal. — pekla. hranickém kluka.) ídu — — ve hláskosloví. njzmy —nejste— nj su — — nejsem — néni — nejsu (Mo. (srovn.)^ toto stýká s Na východ rznoeí Louka). na budó. zblednul spadnu zblednu).ským (srovn. véz — i vezla. Branky. tak. volái — volala.) viz —ijd — ijdt— ijdu — ídeš (ídš) —ídemy—ídete (V.) idu — ideš — idú (Hust. pifaeném do Horního Ujezda a ve Špikách mluví se zvláštním náeím. tele. Újezd.). 81. ve \Všechovicích a pifaené tam obci Lhot. su. vlek. Malhotice s rznoeím starojickým.) sem — —nésta. zbled i sú. 8. užtozahynuje (val. — — nejsem — — éni.).se samohláska ^ a ped I v rod mužském. obalovaní a j. pak Komárnem . mlátil. nikoli však a a /. jen: lehnu. se s valaštinou (Police. 1. Dlouhého r a í v rznoeí keleckém není: poprchá.) 7. í y ej a.— : — daci. minul. Ji. Pehlasování postoupilo asi jako v rznoeí str. 81. zahýá.) Pozn.' tel. óra. — zmy st sem — zmy st je. setn — zmy — st — sú nejsem — éni — éjsú (Hodsl. su. . (v Hodsl. jih a vole). Ji. a n. ijdu— ijdš šeti). V témže píestí dlouží. b) dlouží se samohláska o ped p 2. díra. umel. — . Bíšk^ovice. hlásek lí a v on ode mluvy okolních osad odlišuje. dal. 4. [__V Rznoeí kelecké. slov. nejlepší. vrba.) sem — si. prasete. ídu (Bern. — ohlý (= ohnutý).): dej. 3.zmy — st — nsem — nsi — nni nejsi (Bern. ohra. vedl. móh — mohli. jež se hlavn rozšiováním hlásek ý a. 91 — dáti: pidaci Zvláštní tvar (Hust. v Kunovicích a v Mal^ mst Kelci a v osadách pifaených niimg_ÚstL(srvn. 51. vél. : ?«. si — nesu (V. i pék utrh utrhnul:. volej. spad spadnut. zmy — ste nejsem— nejsú (Hust. zimjší. bžel — bžela. str. str. pifaených do Louky. Hodsl Mok.

Za stará ani v mst í^. — (povíslo).). v Kelci se jim smjí že íkají: šiduo. hde. cizím. províslo bezen. dobrýma. hrouza. dómu. Jinde jeví se to jen ve 2. Gen. síyšíva. kleí. chlapec Nmcou. r. ejta. vouz. nyní se však úží. Vysouvá se souhláska —vrabca. nosíva. avm. dojí — dej. škarlúp). narozenej. pej- kopa. rozšiují se z pravidla ou: klou. hodnej lovk. olej. ejka. dóíu. v om. . : dobrého. Urité jméno pídavné sklouje se zcela pravideln po Slovensku a val. v dlejk. m. lok. patro (val. 2. / v násloví se neodsouvá: vrablec jinej. 7. 1. bejska. uzejbnou. dobrých. nemní se v šk jako v náeí slov. ve slabikách bejval. V Kladerubech a v Kunovicích trochu „obalují" . mašejk. skítek. klejek. /v d : dtlina. 6. okí. kleíva n a ý nerozšiují v se ve slabikách ohýbacích pl. cejti. 8. /. ze ženou. sousedou. — Tvary 1.sky se vysouvají ženého se pšu (píšu). — dvacejtka. obilejko. — O souhláskách. r v d: škadíoup (val. vzí. pejtel. hloží. a val. n v : 1: leden. Kelci se neužilo. stojí. jistej. 4. útk. vejr. optovacích: vozíva. Krátí se substantivní pedpona ú: úvod. žlu. mandel mandle.j a) vzniklo-li pehláskou a súžením z a: hí. patro). májou.. podmáslé. vyj mou ve slov škop. pouz. Jenom ve Všechovicích : pevládají tvary hanácké dobry). svážajou. jedn. pítel. m enné. síha b) ve tvarech sloves c) i a. za našou stodolou. ejica. pouk. pí. 5. kozí (gen. žuítý. dobrým— dobrej. . nk slov ún (=lun). po rznu: móžu móžeš . kmenových rozšiuje se v ej: pejcha. lejce. — eou. v zejme. : mi to. í po r. dobrýho — dobrej (han. pléc). zmrzlo se Samohláska n v dat. z. 4. myduo. ale nikoli ve tvarech slovesních: léz. pastej. i Mezejou. g mní se v h: hdo. želé — do —v zelou. — Samohlá. u 8. dobrou. duben. sou. hdy. mn. nosí. knoflejk. pejkíad. s. : skivánek. dvouch. skeek. sladké mléko. lejbi. lejtosou. biju. dobrým— .— — nikoli však <> : 92 — c) a /. vejmina. v zelou. sedlákou. psejk. Y ddinách želá e a ie se neúží v i: mléko. seou. koní se v o?/. špen- nerozšiuje se v e. 3. z. bejk. kápla. Tvrdoou. hodn zem- ákou. blejská se. vsejknou. coudi. pejstodoíek. ý po všech souhláskách. o dobrej — dobrá — dobrý. šour. skloování námstkového a sloneodsouvá: temu tvojemu mladšímu bratrovi. chléb. božíma. j jí. pacholejk. dobrým. dat. rouža. och instr. želé. vozejk.

zaa. pléc. jedni. V Kunovicích a v Kladerubech kmeny zavené I. vylézlu. ten. spadiu. zavédlu. tych. . pindaci i pinda. pechodník budaci i buda. Píestí inné sedí. jednému. jedijou).— — 3. vybhl. kým. 2. os. bžel. uvadlu. keho. véc. jedným. o jednm. éc. — tym. mn. sednaci. mi. tídy v rod m. rá. o kem. tetí mn. kemu. zapitý. voíajou. dvouma. 5. nosá. : : — : — — — *) Tytéž tvary vyskytují se na Telecku. ke mni. jenom ve Špikách sem v nkterých osadách psobením sousední hanátiny vizu vizeš vizou. tyma — hdo. jedného. dva. kleá. infinitiv: nés. 93 — jednyraa. m. vedou. chodijou. dv — dvouch. ual — a (zapat utítý). stojaci. 4. tvoí toto píestí v lu lehiu. temu. Tvary slovesné. pijou. mst : Kelci: ležijou. Já. védf. zapa. Jeden. mlátil. spadt. — dvá. 4. ža. nesl. *) Vidti 4. vdijou. ležá. jednych. choda. Býti má všude su sou. 1. imperativ: sedni — sednme — sednte. dvoum. jednym. jeda (v 3. ti. sou. o mni. nosijou. teho. voíal.

.

IV. . Náeí lašské.

.

Všecky slabiky jsou krátký. daí volat. žá.. jež tuto lašským nazýváme. o o tym dobrým cMap. o im. dze. mkí se v ne. pízvukem. nsee.. d^e. na slabice pedposlední. sebe . kmen 3. ponechá- váme ho pece za souborný název tohoto zajímavého náeí. ée Slabiky ne. a st. liší od sousední valaštiny. Stramberka.. pá — smá se. jinde ani toho není. de. vedet — nsee. a náeí Bruzovjanm u Frýdka jsou Laši v Bludovicích a jinde. pezdívkami. na našim novým pólu. e: nset. Lokal a instrumental jedn. tmto zase a liší málo ím se od palkovského. Místka a Frydlanta. vedžee : — 4. jako rádos.. v okolí mst Frenštáta. obyvatelé dolního (severního) konce ddiny. kteréž se sice v nkolikero rznoeí rozestupuje. té. o niim. mluví se na Opavsku.- e pak obyvatelé nejmenují bu nijak. Ve Fryovicích „dulani". Tak Trojanovským jsou Lachy jejich Palkovjanm vzdálenjší Chlebovjané.^ Hranice jeho jednak od živlu nmeckého. v pruském Slezsku až po Bavorov a Ratibo a v severovýchodním klín Moravy. j. te á. d. Pízvuk mst a : . Moravské Ostravy. kového a složeného mají stejné zakonení o nim. volol m. I. V Tšínsku na rozhraní ei eské a polské jména „Lach" a „Vaíach" jsou vzájemnými Kozlovjané. jimiž se jmenovit Odlišné tyto spolené znaky jsou 1. jest polský.: Náeím. rodu m. „lašský" vbec ujato není. bu „Valachy". Píbora. 7 . vtsnaném mezi obojím knížectvím slezským. v úzkém pruhu západního Tšínská. Lid sám náeím tímto mluvící svou nazývá moravskou. Brušperka. jak se podobá zpsobené z pravidla však dlouží se v okolí Píborském infinitivy nosových 2. jednak od polštiny na mag__ŠeniJieiiavj zcela správn jsou vyznaeny. vedžee.. nebo v a v íi. pijali. zaá. t. tídy : vzá. však pece nejedny podstatné znaky spolený má. skloování námstkym. Jakkoli tedy jméno „Lach". kde „ondzo po polsku". pezdívají „buranm" Slovákv^ že vyslovují jako v sousedních Rychalticích dol. V Píbore samém slyšel jsem sice nkteré délky. né. jméno „Lachv" sousedm svým teba nejbližším udlujíce.

V Meli (na Opavsku) e po l^ . duBanky (dubinky). zcela jako v polštin. (hubová polévka). patro. . jetónji. šiaju se z teho" v Kateinkách. Hláska i po c. plaska. — Na Frýdecku se (vezmi h. : krava — kra várka. tham. ch. hovazi. ž zní z temna na zpsob žána. v. . Slovák a Valach nevysloví. c. Pehlasování. liky jaký (jaké). nmeckého ae: mláko. f. z fojstva. rukojadto. (cjicho). m v laštin mnohem astjší jest slovenském a valašském: choruBa (korouhev). drva. — pa (pí). šást. jahab. s. p. . tém v hrdeln e. šibenstvo. latina — = — a s. ulahlo alusti. ž. =: te buke). u. . pychá (pecha). pecházejíc (like). p. . : rzný význam slov hlka (hl).). ápa. šibenstva. 7. o. áío. vaz. vyl. (líti). jahia. (pantati. jako by po z rychle v lese). žabi : m se (ulíhlo). klaknu. paju. c. Jotované neboli nežli v náeí mkké B. B. jalec. dž. «me. (síti). t. o hláska ch vbec. m. jalito. f. . e. žije pata. (víti). 1. laju latina (latinská e). y zní velmi z hrubá. íaju (domlouvati). c. i. pa (pí). z. tlaci. v. (nom. motati). koze (kozje = koze). r zní skoro jako polské y kmotry. pidky (pástky). i si). cysa. slaihunka (=z siariianka). m. zlodjstva lidstva (lidstvo). 3. z. 1. pas (ps). sa majatek. dz. s". ciganstvo. š. Samohláska a a) ve slabikách kmenových drží se houževnatjí nepehlasována nežli v náeí slovenském i valašském apka. na p. aspirují: khaždy. ty buky (tém may. isté (nešeplavé) mkké icho sykavky. i za Polomm. : 2. v. va lac Ale: pidlo. . s. huBanka past'. za (za i žac). Lašská abeceda skládá se z j. O promnách samohláskových. g. Op. hlka (kolébka) (litina) la. džisno ásno. d. lahky. h. (zebe). u výslovnosti trochu se z jsou s. fc lach (obyvatel) (líti) — — lach Na zakládá (trhan). ž. vzš atd. r. p. jale. - 98 - Hláskosloví. 6. apec. zlodjstvo Moravan. SL 'koncové m vyslovuje se mkce. j vyslovil: v lese (v lesje ns. v imperative vem i I ráznjí se I rozlišují než u výslovnosti slovenské a valašské zní hrubji. c. sma pantaf z !). jazvec. : a. ko žyd. í. Žen odtud rodilé „vy- 4. b. ciganstva. vláz. . la. Slovo laika (loutka) tak rozdíle obojího I mkce se jako Lach.. tchto zvuek I. s. jež asi tak znjí. n. ž. jastab. se. .

a) — — — ns— — — — : . vašo. i úží se \ *) a) *) na Frýdecku. ošudi. dnskajša noc.. mensa epa. boža muka. mkkého e (ie) v i v náeí lašském jest velmi asté. dvojo. vim : — v cirkev obecu. f. Úžení. ml. s v téže krajin: ns. pleco. ocui. grýcar (v Píbore). devany. \ týchž slovech a tvarech. lez lez. 2. lek. grajcar píestí inném sloves III. za božu muku. Samohláska lico. umel. slunco. ples plet. tc tk. Polomi. a vok.— b) 99 — : Spežka aj na Frýdecku se pehlasuje toliko nejlepší. (ocítiti =z procitnouti). hliany. slamanka zkad) : — : — meany. kleel. kožany. ale nevyskytuje se všude v týchž slovech a tvarech. Píborsku. na Frýdecku a v moPravidlem jsou tyto tvary na Opavsku. moro. de. ložo. volo. prohršlo. steku (jinde). b vyjmouc Litul- tovice na Opavsku: 2. sec sek. Kozlovicích. ec. mojo. obojo. na Morav v eladné. mj. Úžení 1. e (ie) neiizi se: v substantivních slabikách kmenových a ohýbacích po hlásce I na Frenštatsku. jedn. po hnst hnt. tídy kmene zaveného I. Samohláska u drží se celkem nepehlasována ve slabikách kmenových i ohýbacích vup. bžel. v téže krajin a mimo c) v infinitive sloves I. inaa e. kua polévka. pole a ve sklonní námstkovém: pólo. ravském podíle tohoto náeí jen slova v -co zakonená trvají nepehlasována. mensu žalos. poledo. ostatní jenom po rznu se vyskytují. tvojo. daremná robota. V. o nepehlasuje se v nom. vlec vlek. mef veC. slub. zavolej . 3. led. e) Za adjektivní píponu ný v náeí tomto jest jawy: slamany. V ženském rod pídavných jmen mkkého zakonení a drží se nepehlasováno kvtna ndzela. . našo. troj o. v Kyjovicích. tídy po hlásce to i na Brušpersku te. — Grejcar (na Frýdecku). vajco. v Bezové a od této jižní áry na severním Opavsku: žele. V infinitive a tídy a se pehlasuje: kie. v inném píestí (ie) l v téže krajin jako a. do. svojo. akk. cuzi. c) se pehlasuje naj superlativní : nejlepší — na Mí- zavolaj. obile. d) v imperativní e) koncovce v ej : hej. b) v infinitive a inném píestí sloves I. mléko. srco. jinde trvá nepehlasována. celý Petold 7* a Frýdeckem rozumíme tu všude tšínský podíl tohoto náeí. chlév. . sklaný taktéž ružanec. pruliš (píliš). lej. uml. vtšu rados. vzoru ojo.

vinc. onimocni. Ostravy na sever do pruského Slezska po Šamaovice: iitil utela utelo. vyjmouc Brušpersko ti. 3. vyšia ale pišel. sedmy. navšiva b) ve Frenštát). znjí: šestý. sloma. lize. ležil — — — — — — — ležela. dovnijši (dávnji). prši. Opavsku a v nkterých osadách odtud na sever. pak od Mor. sušik — susina. 4. vlic — vlik. v Metylovicích. mliko. zpivak. sik. zlodij. otipky. plis. na dolním (severovýchodním) konci Palkovic. osmý ve skupin 1. Porube. 2. v iterativních tvarech slovesnj-ch zaplita. Staíci. sydmy. a to v Místku. pij. vid — — obda. susid seka (pístodlek). v Chlebovicích. potel. plotno. zolity (zálety). Vyaty b) plit len. špini (špenky z peí). v téže krajin. kin iž olij : — kenu. trova. kleil — kleela. vyšéa). plech. — letla. obid sirky bližij (blíže) (i —beha. a pijil — pijela — liha. osmy ve druhé: šisty. — sic : — lizla — Uzli. — oleja. — — pohlid — pohledu. — : — Jiné zmny samohláskové náeí lašskérau vlastní. d) lij. uirka (utrka vrtit. pohib ^ježa. Bartolomij. Pastkov. — též zlodi — kniz — knza. Slizsko. i. : dovka. zpovi — zpo- oli. nimuh (mimo tyto složeniny záporka oi se neúží). i —ik. Ondij — Ondeja. nimocny. V. sedmý. krova. brozda. Radové íslovky šestý. jsou: les. — V Na téže krajin v imperativní koncovce cj: hij. e) Frýdecku. pak na jižním Opavsku (v Polance. tídy po : lita oblitova.— _ ICH) — od téo áry pes Brušperk na sever až po Šamaovice v pruském Slezsku. e) chií — chela. povda. mi. . hojny. — suseda. Nezúženo všude vc (více). spš (spíše). Plesné): zeli. Porube. žib. urail umela umeli. usmy. chliv— chliva (slov. ndvi—ndva. noclih — nocleha. Po rznu a) úží se e y i : všude (mimo okolí Frenštatské) ve slovech poheba. — bih— bhu. okij. brona. a) ve slabikách kmenových. polení. onimi. odek. liz — plitla c) — plitty. V celé oblasti náeí (licu). lep. roz. nis . V krajin pod ohraniené: sino. na p. Opavsku (v Polance. dniskaj. vi. Plesné). na jižním v Litultovicích v severozáp. musil — musela. 1. a Ví. lik liky. chlib— chleba. bih vdi. (strky). a. obili. odiv — odvu. mij. pina. : v téže krajin nis. di. tohoto í letil višil — visela. kozani. nim. bih bhu. chléva). kazove (Kateinky) — veda. lid— ledu. krotky. d pezvukuje se v o na Frýdecku a na Morav v okolí Místeckém.nista — nislo. hnise — hnit. klitka (klec). mil meta mly. umií —umla. (val. dobrodij. hniva. biž (= bž). = runík). pyniz (penz).

ho. k) ve kmenové slabice infinitivu a inného píesti I. zdroí— zdroía. volum. hrách. goolka. vaš. b) ve slabikách ohýbacích. viso. ale: nas. žehnok (svceníek). nojbilši. na p. 'lika. pknjšo ruža. složená mají a : nadja. zelo. skoli (skalí). sno (slov. pijovka.) votom. Pozn. vilejšo muda. zavoíoj hyboj. lotka. pstoobilo. voíaju. perniko. zahybok (kudla). dát — — pata. pos. Poloch (Polák). modlo sloves se. — — — . so (i sa. zdroc (zráti). dojo. sádlo. toš. vžot vzata. dot — — o inných . žo. kovol (ková). 1. veselo roba. i) ve tetí osob mn.volala. d^ dl. volumy. i Pozn. poty. krod vro. i jinde na eské dlouhé d pízvukem Morav. tko. vra. vološ. vtoe stov Po rznu krátké n se mnívá v o: htod hladu. božo : voka (chvka). v ásti slezské dm v nm se pezvukuje a. stolo. skala. žába. (— vráá). žá. voíomy. data. acka. . na p. kapolka. som padesot. nojvic. devoty a p. mla). e) ve tvarech námstkových: ve tvarech íslovkových: : nom. okoé poí — pala. : nmomy krov (val. data). Abstrakta pedponou »d jo. kolor. naš. : hleo. bocon. dtka. voloe. ale slyšeti též g) dvanast. zaá. stol— stoía. zorobek (výdlek). mto — kradla. paty. vas. nospa. klod —kladla. nhnivoj píponách slovesných a) ve všech v moravské ásti. — do a tak máslo. voda je muka. sto (státi). voloce. píesti: pát votát. chrobok. volo. pitozek. vžo (srovn. mak do atd. vom. krav). inšo e. žoden. na p.. smrod ve stav (rybník). mloi. zavolej atd. devaty. hrot— hoía. voío. pos posla. pcho. sedlo. pod — padía. spo. zovitka. vroo tídy. c) ve píponách afc. val. nutrocoj. vioi. zokon. i) dvanost.— prozny. votot volala. po (pa= pí). — smradu. d) ve pedponách nd a zd: nobl s (dojivo). moja mito. noso. poša (pasa z= — — pastva). tídy : vzoru háti a ve všech píestích al. sná). námluvy. pvodním krátkým a i: vzniklé zastoupeno : je^t. kro (krá z:: krájeti). v infinitive v sloves V. ve spežce nojlepši. Pozn. jakož vraná. vroi. j3) — —zavoloje. ten dobro. mo prasot! elot. (á títi). h) v osobních kdežto /9) vedle: nejlepši. — samo — samo. tos — tosía. zajo. síti). votaju. oj. robo. (zz: jdi!). stát — stála. vlo — vlomy-- (vlá. náhrada. myno. vydovac. vološ. vzá). syrovotka. padesát. loc (la. d. trefo. zao. líti). slov. pšok. 101 — porad. kdež tvar o/ se stídá s pehlasovaným cj: zvyoj rušoj (obyej). kleo. ptakol — plakala (srovn. utroca^ rod— rada — rado. pochotek.

Vsi. mdany. ém v im: zym^ zlatým. dolym. stádo. . ale pombu. v Myslíku. na horním (jihozápadním) konci Pál- ko víc. potym. dynko. spodkym. chráni nundzyny (najdený). ryndlik. „Poledn robi jnm a veer pijde sum". týmu dobrymu (— temu dobrému). pumoc. zlumil. skuany (kožený). O sob: na zu (na zad ^= na zpátek). Frlunt (Frlant = Frýdlant). jelia. ráno. val. bubyn *) — bubna. kunc. osym (i jinde!) vlunka (vlnný — chru. hunym (honem). jamy. un una uno. na horním (jižním) konci Fryovic. pojedym (pojedem). — — volum — volumy (volám Výjimka: prám barun (slov. po dasym (jsem). o ped nosovkami w. I Pozii. ostružunka (ostružina). síama. jeli ody V Metylovicích komur. rum. stibrym. kozum. pecin — pecna. patrun. za kopcym. vrata (slov. oum. sunka.: — — : — Fozn. prám num (nám). — data. vunika. mn. d) on v un: kusky. kumin. okol— okála. éynym. kumor (komár *). enym (i ynym). ped nosovkami m. znum — znumy. vum (tak ve všech dativech dum dumy. rybum. = práv). vym— vyme (vem rymn. zahun zahuna. ohy — oha. kumora. 102 — V jiných zase pípadech dlouhé á se nepezvukuje: král. znumy. elaim (= tlatm).blozyn— blozna. Pechází tedy na ped nosovkou Frýdecku a) dm v wm ve všech slabikách kmenových i ohýbacích. duma. sedym. na trum. hrum c) om v um hruma. zvuna. kamy. nhue. dubym. v dum. aspu. sice zstává nezmnno ve všech svrchu uvedených pípadech: volol — volala.). voláme). e ímu (=emu). pan. strum struma. a. raj. bocun — bo- škóbrunek. b) a«. Junovice. svium. Vyata jest adjektivní pípona jany : trany. ka- šátek). sice: ^an. srši— srša. Hrabové a Zábeze toliko v rod mužském píestí inného v al pezvukuje se d v o. amyn. spolym (tak ve všech instrumentalech v ew). ve St. a toliko n mní se v ?í na Frýdecku. pumož. Antunin. p. prsinek. gymba. 2. luni. Výjimka: pones a p. Jinde všude je isté ^. e) em v ym. zvun kuna. žbun cuni. ped vi mní se v ?/: en v en v in: kamynek. zdol se— zdala se. bukym. jablu jablun. f) vsuvné ?/«. dol a. prsty' okýnko. hoí —hála. an v un: vruna. lusky. V Kozlovicích. maryjunek. píamy — plamya. zym (zem) v zymi (v zemi). sum — sama — samo. otcym. — baruna. v Blé. študyntj mn. n v y^ i — n\ d. (skivánek). . zapumnli. — žbuna. vrata). pol pála — 2. sy mnu. é 3. — — : — — — — nhu — — ku— — — — — — = vezmi). v Rychalticích.

(vedle : inky (zz tenký). stainka. krup. zavut zaveta. — stuje. džuba (zobati). drut (v. zhruži se. tum. kukul. v gen. v Kozlovicích. tuž (tož = tedy). šul šita. tut teta. strum — stroma. krchuv. tchu. vul nrub. vsuvné ped mní se v y: pt okyn. stuvka. lot lota. mn. pituh (i^ior). syn (sna 103 — = sen). zur — zoru stj (dolnjší). plecyny. sot sota smát := sml). vaila. zvun. nesyny. htuh. . schud — muzg. upadzyny (=. Ratibu. žul žila. laterna = lucerna) jase (jasan). škrub. ruh — tvaruhu. vzek. tvaruh — una— uno. St. but. vyta. -estí Petold. vudka (vodka na oi). chodzyni.) i na Frýdecku mní se e jedno- inném a) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — slabiných píestí sloves (síti). chumut. ryta. : — — — — jol (jel). jedn. podujce. rut 5. poži. nyni n (není). devany). 4. 6. chlap). pozur. nabožinstvi. muda. buj zbuj nik. jakuž. vaul noáita. ka:r: •ina. hu. rechtur. slamany. pomatka. kolino. utiny. panynka. V Celadné. švadlina. dojul — dojita. vol . ztotynka (zlátenka žloutenice). usada. urudny. tnky. Sesilování a seslabování samohlásek. a \ o: chíop (v. Po rznu v se. kožiny. hrub. — nvul (volky — Nemní se : nevolky). Fryovicích. dulni. pul piía. mluí mlela. muh mohla. osvicyny. dzyni. un roha. minic (mniti). (stavení). tup (topiti). Hyjuí: bul bila. smut smta. kleut kleela^ nchcut nchceía. naspu. staminy. . skun (skonání. sku. tyn (ženu) e Zinu — žinš —žin Pozn. stavyni jedyn. mluvní mluvila. krt kryta. vut c) yl y ut: but — byla. smol (vedle smit i I. kožany. aro- dynica. hyn —hynka (val. -yl v vl. mní se -il a -í v jul. Staíci. šink — šinku. hleul hledla. hrum. zachud stunca. škartúp). mlouí míotiia. židuvka.— — py — pa. škorupa (slov. nvu. mlocyni. džubak (zobák). stuletni. hen). vytuž. Myslíku. Brušperku. umut umía. (pole orané). nuta. dulši na schud (msíce). (ten). zamecyny. jošerka (Místek). obujek. hun. skut. mut — myta. i — žodyn. smr). — — : — — hu — hue. deviny pynize. zamysliny. tastuvika. škudi v imperativech: nškud". ukradzyny. celé oblasti lašského náeí mní se o v u v tchto asi slovech a tvarech: tuj. vut vdla. Juhan. nuh. topur. drub. prus. ervyny. visut visela. sokut. kruj. Chlebovicích. povudž (povo =: povode). kup. dochtur. žina. buchnik. kíubasa. odyndu (odendu = odejdu. V Kozlovicích i chot. hurni. drot). poji — pojova. zeliny (zelený). rst rostla. rub. pokuj. Po rznu i v této krajin (4. t. struj. v jo oot oola. Palkovicích. nosul b) i v jul: jut — jela. škrobaf pomatovaf. dovoliny. upradženy = upadny = upadený). hur. žini. hnut hnita. upeiny. Blé v pí- v rod mužs. ave: letara (slov. Vsi. se- od slyšia.vota. poduj bur — boru. bul — bolu (bol = bolest). Metylovicích.

= mén — V Kozlo— Na Frýdecku hyrtu (hrtan). syrvatka (syrovátka). varštat. braterr kmoter. štrudel. 2. styr^ vzorce tyrt a tylt zní jen polohláskov. si vyslovuje se Za zpvu však hláska y jasn vyniká: *) tyrhali. rstvo. a Kozlovici (tyto osady v to poítajíc): pryst. ln\ skupinou spravedelnos. hhany jako hlany (Opavsko). Všude vsouvá se e moheí (v. braterstvo. Y y: tynu (Opavsko). ohlechnu. Všude vsouvá se e ped r a) na konci slov vter. kylnu. c) ve slovech kret (krtek) a smrek. bezyroku (=::: bez úroku). ^vrvi mu za kudly" (vyrvi).: — e e i 104 — v a: haslo. tu zm' v více tu vyzvukujíc. berla). sekyrka. posilnny jako tu „na plnou hubu. sti1. a to zpsobem dvojím. Pisouvání samohlásek. hrync. : u v y : híyboky. Toto vsuvné y ve skupeninách tyrt) se vsouvá ped r (trt —kryv. Frdek. kobzale kobzole. M v e becha (búchaf). vryba. pylny. srká. 4. handel. srvatka. jen: hrnec b) — do hrynca. brla = : sryvatka. eraeselnik. srys (srs). tryn vedle trha. tak pastyrka (pastýka). Neuwirth na Opavsku zní žemer jako: pastrka. Frlant. prši. štyrma (^^ tymi).) vsutou samohláskou 7/. • a) y se vsouvá po r (trt = tryt).kons. v e : cebola. sekrka. sryna. takovou polohláskou pvodní i a y takových skupenin. pedy. Všude (mimo Frenštatsko a Píborsko) ruší se samohláskovosC hlásky r ve skupeninách stedoslovných (kons. -j- vsutou ped vylk. prysi. moh) b) Všude ruší se -)1 ped ped Z a ^ a) na konci slov: mysel. ^ Pozn. a to jen v krajince mezi Místkem^ Frýdlantem. za mladý. rny: bratersky. Byrno a p. Frovice. vicích však pryst. Najvrt. hydbov. — I ve skupeninách stedosamohláskou y ve slovech Za „šplhati" íká se na Bruš- I persku „šplaha". lazií (slov. stryi. : slov. Peter. samohláskovosC hlásky kons. b) ped skupinami rsky. svryb. a i nkterých krajinách. skyrze. z domy. 3. : všude jinde dle kyrk. krev y hyrnc. chaterny. -j-r-f. od spody. ve všech slabikách. sirka. o o Y a: cbrama. — Pilná zní jako plna (Chlebovice *). obdyrži Tedy pilný a plný (pylny) zní zcela stejn! . sryp. bryla (val. Celadnou sryp. štrma. smry. v. jmenovit na Opavsku. syrp. havoif. : berny. v y: (na Frýdecku) darybok. kryk atd.) slovných (kons. vylžavno (vlhko). lozit)." poslnny (Petold) — pl^ hl.

pcha. bravenc. ku nim . i: se. na Opavsku). jedn. : odchodn od ní samohláskou u ku mn. (na Frenštatsku). un. dále.: — (v Blé). a: zaía —žato . jako. i ve stedosloví . Místeku. (slov. palk i pauz.' Pauz. vedeš. ba takm mizí: iny. O promnách souhláskových. tetka. pii. smuva. lašské dlí se na na Frenštatsku.kde's byl). ošum (rváti). tlustý. nepiš. íyžk^ (jinde). Frýd. se samohláskovos hlásky I a) pedsutým u ve b) slovech: žutty. pauk (na Frenštatsku. . otec kudel. tvarech: záa. ve vok. se nevysouvají v jemela (jmelí). osym (jinde). birzo. psu (Blá). lacny. chlipaf. Píbor). — kuliC (slov. huk. pyta. velký. Pedložka k mnohem astji a to se vokalizuje nežli v ostatní : moravštin. e honem b) : ped e krásného ped pohybným pon nek synek. vedet. ruvaC rynek. idlo. žol— žía (na Místeku). pisaf. ku muzice. Strambersku a Píborsku toliko slabiky de a y dé te se mkí t. hultaf. t. a instr. c) samé ve pisutým dluhy. ležka (Opavsko).). — zautra (dvojslabiné. Frýdecku. z. hrnec. kraic. c/. tamo i tame. e: devatnast. prstének d) ve slovuje se neni. — a kdo nezná pravopisu píše 5. tako. mkení a. zarzavy. slov nebo od Rychaltic poínajíc nni. romenek (rmen). s. v písni ku tob. Hiát. dluh atd. jamela kaj si byl? (.. s a z se nemní (tbma. Zmkování V celé oblasti souhlásek w. mhío šukat. žutf. sylza (Frýdek). n se nemkí ped vzniklým z oje e : a) Jane. moich. Hledíc k 1. pane. . klovat) vysutím jí slovech: II : muvi. žgnu se (mihlo). c) : Pozn. Píborsku). 105 — oi jako tyrneka (v Plesné). tyknuf (tknouti). V násloví ped i nepedsouvá se . Samohlásky v. Všude ruší. paluz. hunica Po rznu : (silnice). tchto a pod. nesu. nšpor. veteno. (kelky— telky). souhlásek d. hue. toliko slabým pídechem zní. jakoši. sedm. — id. hirnc a p. Vysouvání samohlásek. sluza (jinde). z náeí . — ve pí- Po Ukvaldy vytré:.) tla. s. palk (na Opavsku). kolky — tolky žignút^= bodnouti). — ma .zali Isknut . hutt. (nebe). slza (Frýdlant. náeí lašského zmkuje se slabika ne v ne: necky. sedym. ueknuf. kobyliha. u škac (slov. 6. neposeda. nch. bliže.

chycila. nese. idže. tyto nvse (nevst. vra vedz. ežky. ve Frlune. V osadách pod této z a 3. in (tín=stín). nos. oec. os. kopyš. lišci. nšee. . de a te nemkí se vbec.) ztrail. c) — plec. (3. (imper. visel. ni. pedchází byc. nesu. mní se dz': dževucha. c) tedy b) ped e vzniklým z oje: chudého? hrotek chudému. koš.). nšemy. na sever Bavorov se v Prusku. tedy: hde idete. 2. veze. nšeš. vža. ve tvarech vyznívá. beseda. 1. pros. l : v mkké a z: sekac. past. í - kmen depta . patek. — vedžce (= vee). Frýdlante. os. seno. štvrtek. — d7'ura. gdosi. chodza. íoke. e) (mkí se však v instr. Brušperku . snih. Pozn. z pami. sel. v okolí Ostravském. V Kozlovicích. vezeš. mn. šaha letos.) v mšce. delši.) d) ve vok. e. Jinde (už neseš. si. od sousedního valašského . v bri (v brti). prosi. vyjmouc jediný tvar všude. mta. scehno. kud7'el.). — kosi.) — džasno. vodža. (gen. než-li v šeplavé (polské) c: jmenovit v infinitive spíše v c nici. šito. musi. v Blé. udeic. ve Staré Vsi. sikorka. elai. mn. košci. mládenec. eladné. chod7'a." Hranicemi této eladná a Kozlovice. rovnají Zmkené všude obdobným hláskám polským. živa. d tlo se nemkí ped e a) v ukazovací námstce ten (tolik). a vsuvným: statek. plotem. ratoleš. hoš. kei (krtií. sedže. voza. va. žutek. vozeny. vedžeée. Pozn. ja ju. V mst Píbore 1. d7'eíaé. noša. vraa (3 os. f: hd. košba. tlatm. t 106 — a jejích odvozeninách: a. sednu boška. V eladné. mn. paš. hlásky nejsou všude stejný. dzeaa (dítte). v lese. vezemy' atd. na obraze. nosi. smei. veeno. mn. vezemy. do smri. nese. sedži z jen malinko Staré Vsi. — seda. ve7'ee.). hladem. džei. Frýdku. chodžic. V a) s a krajin mní s ped seka. jedn. hiBatm. maeinka (mateí douška). semeno. os. i. vyplazuje.). sahá. ve Frýdlante. bohatého svátek. zcela Na Ptáníku u Brušperka zpívajíce zeteln vyslovovali c: . zas. vdža (3. udeit. z znjí velmi jemn V Petold. sused. : — pohybným pohádek deset. kos prosa. tetka. nevytených „pišepluju. aniž se rosce (roste). ve v Moravce : nesu. icho. voz (imper. jehai. ns. etka. v lee.: — Pozn. ma. devt. Pozn. ra {ra. vola. lez. na voze. nesete. — haluz. nošeny. krajiny na jih jsou Frýdlant. mrzlelo. budmy kdežto f — hlásky : s. o koze. s mní se v š: šóena. (s^g). i — vezu. a instr' žide. voži. ludže. {ze). tetek. jen malinko se rozeznávají . vezu. ndžvdž. smr. hade. za hus. b) f v sousedních od Frýdka Bruzovicích) mní se v mkké c: ela (tele). za Stáru Vsu. ticho. kladživko. tesknice. i bohái. mlaa. deska. po rznu. ne. džedžina. kravské kopyto). hodžim. vez. 2. ved7'eš — vedže — d) vedžemy eledžin.

sklo. pastyreka. mkké hlásky s. 1. oba dbbak . horeš. pastý — : pastyrka sarik (ue. masa — mamynarik. v krajin této dle nastupují hustjší sykavky šila. eio. na voze. peka — pekarik. seno. sazei^ tuláci (sázeti. 2. živa. vaba (vazba na stechu). pohanská kaša (vbec slov. odtud na pes Benešov do Pruska. uchtaju. tesa tesarka. potini (podsíní). icho. kopec. j. hustjší piiskuju. údery t. (svítek lnu).) Též ze zpvu kostelního na Stramberce vyznívalo nebude^ naíkat^ hyci 3. ped sk) do kopca — na kopu (v Polance). kery. (elo a tlo). (prase). horalo (Opavsko) vreši. škoica. kj = kdy (Frýdecko). b) ve slovesných tvarech myna páru. tihía slov. chodža. á^. seka. V Klimkovicích slabiky we. sklenka. šena. V. pote. hrta. jako na p. (skoápka. toulati. z. štvi. pa (cpáti). zstávají tvrdými. — Rozlišování 1. Radkov. Polomi. chodžim (jíti). horu (hoím). vep. v. sykavky íT.). c praša še : (jste). chodzu. (scípnouti). hoe. ši (šíti a síti) a. cebula morska. šehno. havirsívi. iš Pozn. šeka. (bute). šehlik. — — — kravarka — — kravareka.) c) po rzen: netopýr. kramarstvo. z. — slovech náeí z () proti eskému (i c (dž) proti eskému nebo dz : tisa. poika (podsíka). v mšce. stipnu (zobati). v Lodnici. v Kylešovicích. svitek." t. semeno. po. ni. šalat. krava — bednarka. stvo. v — — výslovnosti se nerozlišují. pš. 6 vyslovují ijoši. škaúpka). škoupa. tresí (na Frýdecku. jiných hlásek. : nšeši. tovaryš eznický). paput. dž: nesete budete. hoe. nií (niti). val. bue s.) Proti tomu 7^ tvrdne v r a) ped píponami sk. nošim noša. na voze. šeplav ho (= bu te (budž). pare (páu). a val. Hradci. pak za v nkterých osadách na severovýchod od Opavy. Blé žena zpívajíc vyslovovala: (býti). Meli. šena. sice tele. a spodobování. ka. lese. (. seno. V Kateinkách u Opavy. ocira (otírá). p. eka a ik: kovásky. o sob ve Studénce na Morav „isnu. poe. kecek (chrastl) — — kry a udei (slov. bu. krejda (kída). satan. ale ve Studénce: ho. pares. c ty mn Ve nco darovac. neboli ve výslovnosti za d zní jemnji.— A jak ja ci 107 — musiš ponu arovac. — Jenom dz hodž). etka. z. — srpna. kla. <*. kucha bedna — kuchaka — kuchareka. de. za St. pansky. tižek (íž). v lese. smcilo sluneko. chodža. Zmkování Drub. lašského jest f V nkterých nebo tiž — . Pozn. sever Hrabyni. kopyš.

míaceny. : f. plec. sk mní se ped ch i sky — uhersci.— (zobák). najdzeny. 8. pošini. hev. pau??a (na Frýdecku). \ se: opuscyny. Ye v: vtak v. Hrdelnice komparativním s se nemní: drahši. ff ple — plet. Strambersku a Píborsku. podim (podzim). * . podim atd. kdyžt in (tin = stín) t. bu — i but. p Y p p pták (toto zvlášt na Opavsku). v iterativních tvarech V. janovice). Y d: demeno. zahradzeny. a VI.*) — ábel zní dyabel. — prosi. omascyay (= opusceny. 2. mla — a mlát. bloška. zní jako podsíní j. narodzeny. m m hebký *) maškrtny (mlsný). mní bqv dz: (slov. na Frý- roscu. panacci (Celadná). a) se dv óz : ukradzeny. bybza (daremní vc). ped se v se — v sf (s): slezky — slezci. rosces. (z naváat). Y g: gybza v. Y p: paškrtny (Trojanovice) šmižina (švihel švrina (smrk). šmihel ve v švrk : — = — = švih. kladzeny. ve Frydland naopak k(=cf) v sf: — pes (pec). poácany (Tro- O b v h b b j i n ý ch p r o m n á ch s ouh á 1 s k o v ý ch. plachši. V západní Morav hádt. seci).). tichši. 8. potini. a dž a jak málo j. hodžim jako podzim. pidže. poj po pojia poja slov. () po — pomos. b: obak. Stramberáku. prosty ^. Y p: drpa. mledivo. rozsadzova. íudzeny (uzený). vedzeny. a slov. ve Voc-ce (Benešov). chyceny. V infinitive cf: mní tt a. Z této výslovnosti poznati nejlépe. omastny. uher- 4. jak jemn 1. 6. lašsky: poáini. na pavíacce. krac. 108 — ceak (i val. V píestí trpném mní v c: zapleceny. pite v KaVideacce. prut). vyvadza s^ vyváat). hadza — hadžu „haa").**) navadza vypoadza. c) Po rznu: 3. nazba (náspa). sis (sic. požat). st v sf (na Frenštatsku. vyproštny. Po rznu : proj za nas (pros). pot. **) podzim. Píborsku): b) opuštny. 7. charba. tídy (slov. f vymeceny.: zní lašské t. se rozeznává od f a d. utis. dt \ vec. 5. Nkde skupeniny souhláskové zeteln se vyslovují: sukenwy. zní jako na Frenštatsku. decku). Y k: kondrab (pondrav). m: kacamajka. rosce (Opavsko). poéini. pií^e (z teinkách).

na hrbá v. g v h: nihdy (Frýd). / I v : dtlina (Fren. bzdury (vzdory). (skrá. v \ Horšula.s v g: drga : (drcati). džaelina (Metylovice). hdo.). Opav. oselka. zgybnút tajn). Moravka). h \ g: gtoh a gtuh (Frýd. f f y v h: šibra ve v: v p: packa. od slov. Drygat v. grabnu (hrábnouti. = vzíti Grygar (nom. lumero. uh'ti). Píb. ku. chlpat I r v r v v J: nejza (Frýd.. bot. z z (Frenšt.).). : ška I : : r v u mulo (mura == zedník).). d y chajta (Frýd. fuak (rypák prasecí). tašovat = slíditi).). víti \e v: vivka (vítka. s v ch v v r: t: lachova zaha (slov. pazole v. aa (záa). n v 1: n v s c m s : Antomin.: kraj vati. habor vál. (slov. vino- va (jinovatka). Opav. (okraj a = okrajovati). kosibal (kosti- v \ v v .).). . grapa - — — zdrapy t = neúrodné — pole).. hejbav d \ j: raji (raditi) zgrapy (slov. naraji koho na (navésti). g y d: dbel v. t t v d: na' zpadek. norka (morák). h v f: fusak (husák houser. v z: mozg. — kravaka. p: pokrop (pokrov na máry). zdybnu (val. gbet (nádoba devná).). v v h: koruba (ovoce). (hovor).).). Frenšt. v v c . žgara. dizga (tíska).). hd (Frenšt. okrava — okravuju — okra val chrba kopla (koflík). hejbavny.). o krajerka (krava h'. Troj. prop. : lua z : (lišen na voze). braný obo fem. na vrba (na rvaku). — vji). fazole. \ j: svajveer i svalveer (Frenšt. vak: 17 v M . — habori — haborny — choruBa (korouhev). = stebati). dizga. Píb.. d y g: mrga: „koza mrga ocasem". v. : rula (roura). v r: mrhavy as (Celadná).). krza: dvei kržu = vržu = curknu (cvrknu ^= trochu (šifr).— m V n : 109 — norak. myja (mývrzají.). = ch Y s: scu (Frýd. Frenšt.

step). *) Vbec mezi dvmas amohláskami. plumpova. slupina. pu- tlina. p v : se nevysouvá ve slovese trpnuf: noha mu . Hana. Frýd. hadrlak (slov. íudži (uditi). strnož. hanyz. v t: zadto (zrcadlo. obinu. to ndaš. (v potoika. jahabina (jeáb). pecaj. kružel (kužel na peslici). pozdi. v. — dy znamená též dyf = vždyf Vysouvání souhlásek. zdidto (Frýd. skurka (krka chlebová). hazor. Polach. vaovo (Kravaovo. bittek (bílek vajeí. — frga — frgaka. odja. ziz Stanovice. šarpa (sápati). Stinc. hadra v.. nicej. empel (epel spjši nožový). kružeíky. stapec. s : ped j ve tvarech zjes. Opav. zdraly. oa zda (za = hled). v. (staiti). mocej. žbra. vilej.).' sice není: idu. nom. švrglat Pozn. tudica (Op.). hapateka. stari handra (Frýd. dtavi. knuc — — pravli). dy ndaš. Hanzelm. guzy (kusý). takej. jménech to- pických). rukaica. janciaš. Skratop. jancikrist. konvisa. g: zegzutka (Plesná). harenda (bývalá hospoda panská). to (tož) nepebírají písuvného z.). Miíostoice. k w b : škrybaky (= škrkaky = sirky. kvae (kvieti). šejsty j. iž (jež). handrlák). 1: kaptun kapían (kapoun). braovemaso (vepové) (klnóuti. st7^- kyp: paprutka (kapradí). brze = brzo). kotvrta = alauda arborea) — na sever od Opavy bratroi. skidto. jako: žuttek). — : k \ g: frga 110 — gomoty. epa n. takovny i madli (mdliti). (stevo. Jeva. zdadto Hendrych. d : zdra. plumpa. harešt. . n: v. Op. Kundrat. Stebova (a v ostatních pod. choina. k v ch: tabach. Spojky dy (když). v. motoidto. skypa.). Frydl. rovnina.). Pedsuvného ^. mrga — mrgota.). _. m . ej: (spíše). venkaj. ilec (jelec). epaa m y nv: konvis. v : evo. kotrta (slov. (Mel). žedli (zjedlizr sndli) atd. hustina h: hofra.). — Na Píborsku jinde nevsouvá se n zizt (= snz). strpnula. sketa — sjatý. brzej (starý lok. kružela.).. r : tužky (úzký. (ústí). : mrzutny. Pisouvání souhlásek. pra—praim— pral *) Benešov: prait— pravía knut I : umri. veraj.

bet. chtopi chlopi nom. uka. = podmítati). ladná). muyn^ se též jemná výslovnosC koncového h (a jiných puu (pluh). žnul nu — nut. chlop vok. — se obalování v celé oblasti tohoto Skloování jmenné. chlope akk. nože nože nož nuž nóža akk. V Meli. uu (luh). orstev (val. nuž vok. šva. nože noži (-uv) . Sice nevyskytá náeí. uavka. le ponkud na horní Celadné. I. po- — žnua i zla. Domaradovicích lují" : a ve Lhotce na Opavsku „oba- huava. tresnu. iba. gen. víasny. — S obalováním spojuje zvuek jasných): vovk. nska zíavek požny (pozdní). vzda. Pokivnica (= Kopivnica. rez). netra (teba). chlop (— ovi) nom. sta slani. uonsky. nu. (dnes). ebik. usía. oplida vrnuC (vrhnouti pole Polanka). hauž zralý) kaus (kalous). sekaina. ideí^ (zhtavec = poduška). (stláti). pece.). -y) chlopach (-och) chlopem lok. aza (záe — Ce- — eladná). ant. — nmut (nemohl — k: tisnuf. tusty. h : f uik. Radkov. Pesmykování. -oma. t: vyrosnuf.uli (uíznouti). uopata. svadky. mišaina. usnut = vela — Vodka). Provizto. vystykla še (vyskytla top. (haluz). Celé slabiky: ta. nom. ale rozeznávají se znjí podobn. mazaina. m. lopa (slov. n mezi a s : — i: rozrhaity. Obalování. kyševy. chlopa chlopa chlopovi ( - chlopy chlopuv — u) chlopum (-am) chlopami (-ama. byva. (obhlídati).— — r : 111 — zsL (^— rza. instr. duu (dluh). ostrévka). gen. kipopa. ssdesat (= šedesát). z: dvihnu. t (a)- kmeny. dat. d: tkalec. pla (peía kiva. sopat = chlemtati). — Zdravy a zdrauy (= zdraly.

jest / rodiové rodii. bratrei. tovaryši. mají z pravidla píponu t) é: jm. (holil. ob. nožach (-och) obrazy lok. o Zubre (vl. Všeckych služebdo školy níkv (ib. ohe — ohni. tovaryš 5. fará košai. klepa klepai. kmeny tvrdého zakonení o chtop. wu hláska v nikdy se neodsouvá: chlopuv. neživotných píponu se v oi: chtopoi. 3. životných rovná se genitivu. jelen — synkv mol — moli. po našim otc. žebrakoi. V lokále jedn. Akkusativ mn. havi razi. pane rechtor 2. !). kiž — kiži. Mamy hodných sušeduv (Fryovice).). Rožnovan. o našim Martin. — netopýr — — vrabli. sme štyrech študentv. vrabel — farái. col — coli. komina tyde — kominai. Znáte njakých Viznaruv? Mli sme tu tech dobrých knzv. ludkove. 112 — nožm (-am) -i) nož nožem nožami (-ama. synv. po mojim nebožiku panu strýku mají «. i neživot. mívá nkdy genitivní životných: dostali smy nejviho buká. o tym ptáku. nož obrazu obraz nom. život. v severním a západním Opavsku koní Akkusativ jedn. 6. instr. Posyla svoich Ma dobrých rodii (Opavsko). Ve vokativ jedn. mn. špac 7. — — — vrš (verš) králi (sv. králi). Zuber). obrazy obrazy obraza obrazuv obrazu obrazm obrazami obrazach. kmotrové. koša — — tydni. netopýi.. Drželi . Po mkkých souhláskách a po s a s pravidelná pípona gen. instr. : v ostatních — — : náeích mor. V nominative mn.) kmote. pípona ove astji se vyskytuje nežli knzové. 1. Jména v an mají an: Pasean." Kmeny mkkého zakonení na ko. gen. Mo veda. jenom kmeny v hrdelnice zakonené mají ? pi ženichu. deset jeleni. oznauje-li se jedna osoba dvma substantivy. svdkova. na nož. obrazem obraze lok. král — tech havíi. — vrši. akk. synové. nuž — noži. má dvanast hlasi. -oma. druhé substantivum vyjaduje se nominativem: stryku Peter! (srovn. v koš. groš — groši. knížecích pucovat Myší). Poznámky o j ednotli V5'ch pádech. (Píbor. Chtla bych rada ze dvuch študentv do stravy. o mojim brate.: — dat. o vojáku. Dativ jedn. S pípony genitivu mn. dat. 4. bratrova. obraz vok.

na patroch. ve vtasoch (Jakta v — Jména zakoená a) ?.. o bratroch (Sýkorec). Bezová). voze (Sýkorec). jest nm: chlapm. «. má pípony y (i).. Pípona dativu mn.- voze (Frenštát) b) u. má pípony ach a och. synkam (Stablovice) 9. mn. c) och vedle. d) oma jest pravidelnou píponou ve východním Opavsku poínajíc na jihu od Jozefovic a Klimkovic pes Kyjovice až po Kylešovice. v lesu. mn. zajicama (Kateinky.). po jarmakoch (Myší). — Na Frenštatku s a Frýdecku genitiv tento vyskytuje se hlavn ve spojení dvuch. Kerych tam mas známých ? (Sýkorec). Litultovice. a nom. 10. jedn. na vozi lese. na Strambersku. na vozu — lese. (e). Místeku. na voze na voze) ic — voze (Brušperk). v Palkovic. nch vyskytuje se asto na Frenštatsku a Píborsku vim o ptakoch j našich synkoch (Píbor. Stablovice. vuz) mají v lok. Brušpersku a na sever od najíc a ve Moravy od St. : Pozn. kooma. susedach. Místní jména v ?c« mají v lokále a) v moravské a tšínské ásti tohoto náeí: v pl. o boruhaoch. Mel..s a z (les. Skípov. lese. s penzi (Myší). pacholkam (Slavkov). stromami. synkami. nožama. mkké a) p: cepami. lese. b) ami jest pravidelnou píponou v moravské a tšínské ásti tohoto náeí: chlapami.. pro dochtoruv (Benešov). Lokal mn. . Frýdecku. Slavkov. s bratry v. Instr. V Celadné cep má instr. a) y vyskytuje se jen po rznu. v d) é y : v na voze (v lese. na haoch.). Hamroch (ve Frýdlante. c) e. tak i v Sedliš mn. vedle pacholkach. onia. íaži po stromoch (Ukvaldy) v Trojanovicích och pevládá d) jinde jen po rznu po škubakoch (draní Opavy b) och jest pravidlem v severním cípe : : : peí). Mezi trhy (Opavsko). ach jest pravidlem na Frýd- iantsku. Stremplovice Lodnice.). e: e : v lesi. jinde jen ve spojení s nkterými pedložkami na oznaenou místa a asu : za humny. Pere pro svoich chlapv. synkama. synkoma. íslovkami ma dvuch bratrv. sice jen ach). pi kopaoch (Sedlišt u Frýdku). Milostovice. bratrami (Sýkorec). v Bruzovic i — (Sedlišpe b) ach a och v Opavsku tam kde lok. Kozlovic. kopcami c) awa panuje v severním a západním — ped svotky. Opavsku : bratrama. nejastji na Frenštatsku a Píborsku: s tymi synky (Celad. ped okny (Palkovice). — Tych venkovských Šli 113 - pustili (Píbor). v kaluboch. . pede vraty. pod ploty. — lese. . tech. mn. ami^ ama. bratrm na sever a západ od Opavy am: chlopam (Kateinky). „Mezi okny" v Pálko vicích znamená uprosted mezi dvojitým oknem. Blé poívýchodním Opavsku až po Opavu a Litultovice. ze zajici (ib. žebrakam (Lodnice). — lesy. na sever pes Benešov pruský až po Samaovice chtopoma> dešoma. štyrech: 8. domach). o u Opavy). tak neb onak 8 . koam (Litultovice). vozy (všude jinde). za ktobuky^ s mojimi bratiy. bratram (Milostovice). „mezi oknami* mezi dvma okny.

— v Klimkovicoch. v Milostoicach. — ach je též pravidlem ve Frenštát. . v Kyle- šovicoch.— se 114 — koní: ve Štablovicacli. Stramberce a Píbore.

duša vok. rukoma (Plesná). Píborsku. Instrumental mn. Opavsko až po Litultovice). koní v am. gen. om jest obmnou za dm na Frýdecku. Frydlantsku. Koncovky instr. -um) rybami (-ama. vulum. kde je i -lkmeny mají: roboma. na Strambersku. sestrum. ama. pak v západním Opavsku po áru kteráž jde pes Kyjovice. Poznámky o jednotlivých pádech. ryba vok. zahradoma. kravoma (Kyjovice). rybo ryby ryby ryb akk. jedn. svioma (Klimkovice) atd : — mn. Na Frenštatsku. Frýdecku a v ostatním Opavsku pravidlem jest ach. jedn. kde vbec dm pechází v um. Pípona um panuje . 3. ve stodol och. om a v um. ryb nom. na lukoch. v Opavska tam. gen. b) V osadách tchto poínajíc a v celém ostatním Opavsku rakouském i pruském instr. um : za stodoium. svium ovšem i po Kyjovice a Velkou Polom incl. v zahradoch.. rybum. dušu duše duši dušam dušu (-um) duši lok. o kravoch (Štramberk). 1. V. cestum. se Dativ mn. vyzvukuje v 2. v severním cípe Moravy poínajíc od St. -oma) dušach (-och). Vula ma na voli. akk. duše duso duše duše duši (-om. Blé a ve východním Opavsku kravum. rybu ryby ryb rybu (-um) rybám (-om.— III. Polom a Benešovo na sever do Pruska. -oma) rybách (-ech). ryby nom. v zahradoch (Píbor). lok. má pípony ami. Polom). dat. Brušpersku a dále na sever. jsou u a um. oma tam. na (St. — — 8* . na drahoch. v ddinoch. -um) dušami (-ama. 115 a-kmeny. kmeny tvrdé (ideji kmeny mkké) mají bu stídav píponu och na Místeku (obmnou za ách). V lokále z pravidla bu íukoch. v zahradoch. sestroma (Polanka). dat. instr. na Místeku. o svioch Blá. instr. a) n panuje v tšínské a moravské ásti tohoto náeí. dzevuchoma (V. kde i t-kmeny och mají: po skaloch. skaloch (Brušperk). na 4.

telej. akk. n- kolik. z vatša (slov. „Ci jsi dvátko?" „Michnove"*). kovalova dževucha. na Miulkov. uživá-li se ho bez substantiva. kela hodinách ? pora krejcarv (= pár. pišol sem plati z Miuíkova (= z najatého od ]\Ii- Stední rod ulky pole). Op. Dam vam . rodu raužs. obyejn : velo — vela — vela — nvelo — nvela. Velej krajuv.). a ž. se též rodové íslovky v <:i\ v množném se ísle: pateré dvee. složeného Dle skloování jeden a všecek skloují štvere. telej krojuv. ruky. ušama „V oa zda" (= Ruky vi hled. — — oama. všecke ptáky (akk. Kra- — vaovo : tak i krchovo (hbitov). skloují se všemi pády dle uritých: kovaluv synek. uši. nohy. Za mnoho užívá hojn. na Lubnym. kýla — tyle. kovaloveho synka. — = zní po Místní jméno Lubno sklouje se dle uritých: z Lubneho. ušach oima. ušoma „okno"). do polská polsku (Píbor). oach. a nohy skloují se zcela pravideln dle Zbytky jmenného skloování jmen pídavných žádno vajco (Polom). Litultovice). oi. za kolik — tolik : kelo — tlo. to je biskupové. jedné galaty. uši gen. na staikove mno (jmeniny). dat. Místní jména v ov koní se ve Slezsku v ovo: Benešovo. pjdu na Miulkovo. oami. to je a-kmen. ušami (dle ooma. jedn.). kelko — telko —tele— O po paruch sklenek (Píbor). 116 — oi. uši oam. na Místeku má veskrze skloování jmenné: Miulkovo (pole). oi. všecke roby. ušima — (Sýkorec). instr. Slávkovo. ušum (Frýdecko) lok. nom. ušara — oum. tchto adjektiv. Frýdek). Pídavná jména pisvojovací mimo nom jedn.— IV. kovalove pólo. nejsou píHš hojny: stáru (Trojanovice). zvtša.). luska roku (ib. z dalša. za k samu kostelu (Moravka). vinno hrozno (Sedlišt). Matulové hony atd.

.akk.

' užívá se na Frýdecku. seje lok. teje vas vas tebe. mi. {= si) jest obyejný na Brušpersku a Opavsku: šedni se pokuj. seje si. teje 3. ca. ma. akk. sebu. instr. num m nama nas 2. my m. si. vom panují na Místeku. ma. ti. se. dat. Tvary tebe— teje. ama. dat. 118 — hiBat liiBaa lok. osobních. mni. ochy o-kmen. tehu. kde a-kmeny : um mají. ami. ty akk. nom. m m nas nas nam. Neplachovicích). vum na Frýdecku. lok. gen. jinde se. Tvaru mé užívá se nejvíce. mnum. sebe seje slyšeti jen na Frýdecku a v Celadné* — — . se. jo riia. instr. tebum. um. ach. nom. hiBau hiBatm hiBau dat- hiBatum hiBatarai hiBatach instr. mni. Stablovicích. mn. nom. tebe. Ztvrdlý tvar mne se slyšeti jen v mst Píbore: nech mne. tebe teje i. vas. mne. mne lok. tebe. o jednotlivých pádech: se- Nepehlasované tvary ma. námi. mnu. mnum mn. sob. sebe. am. sob. vámi. t. instr. ja. tebe. sebum sebe. mne. dat. mn. sa. tob. num. akk. i po pedložkách ode m. vama lok. gen. dat. ke 3. oma. jsou tam obyejný. 2. instr. gen. vyskytují se posud jen v verním Opavsku (v Litultovicích. nom. sebum po pedložkách na Strambersku ke mni. o mni. tob tebum tebe teje vam. ku m. — sa. Instr. še v akk. se sebe. daj 8. vum. 4. mne. o : m. mne. 7. 6. vom. Dativ se se. e. Skloování námstek 1. seje Poznámky 1. o mne. sebe. Tvaru mni užívá 5. Tvary nom. vy ca. Pípony spravují se dle mn.— gen.

1. . nom.

nom.láO - Jednotné íslo. .

.121 - gen.

kupujum. samocht). idum. jedžum 3. V Myší delších tvar jenom na pasekách se užívá. dyž se tli krávy. zanij — — zanije. zmnami hlásek jasnji vynikly. jmenovit od starších osob: zavedl. všech tíd slovesních má koncovku uvi: vedum. jedn. chodju. roby klai. všeci vi. 5. ns — nesla jiného pechodník le buda stojací. na str. . 99. vely robi. v ddin samé toliko tvar kratších. pijum. dyž se jaabiny urodi. lehnij — lehnijmy lehnijce.Zaved si ho tam?. nastupuje rj (jako utij utijmy— utije.„Zavedl". položíme kde poteba. dajma. naši ji. V mst Píbore slyšeti též. rozdíly Aby dležitjší rznoeí v nichž se zpsobené rozmanitými vyskytují. asi osadách. v pruském Benešov a odtud pes Boetín na sever tetí osoba mn. Záhebe na Stramberce.) neslyšeti 4. Jenom na Frenštatsku á Píborsku vedle tchto tvarv obecný jsou též valašské tvary se vsutým e: ved i vedel. dajum. Tída 1. Metylovicích i j. zavených v rod mužs.a V tch v za imperativní polšin): ve kterých e se úží v i (srovn. (budaci) tebu. v lašských tu. . Kmeny zubné. tyto vyteny jsou na svých místech v hláskosloví. oa zda (= za. idaci. Osady. Klimkovicích a v okoh') má píponu v v w. I. Opavsku rže voni. V nkterých osadách (v Píbore. voíajum. my): plema. imperativu jižním (jinde Opavsku (v Plesné. e) V Kateinkách u Opavy. a První osoba mn. Jinde slyšeti po rznu seaci. chodžum. vuci (= chuci. I všude (nis-nisla). zanesl. bojeju se d) : 122 — ei!) v Litultovicích i (jako ve spisovné na severozáp. Píestí inné ved kmen odmítá: — vedla. ?'.) kde se po souhláskách neodsouvá. synei chodži. Moravce. uiiium kleum. poma. Pechodník proti slovenštin a valaštin velmi zídka se užívá. vi hled). ns i nesel. ležaci. (jísti).— : kleeju. po nkolika rozdíly vzorech asovaích.

kíamy klate kladzmy (= klat) kladzce (= klae) Infinitiv.123 — kladžmy kladže (= klae). klas klas Píestí inné. . klod— kladla klad— kladla. klašé klad— kladla klad.

vlec. pas. pasu paseš. Kmeny de 1 n é. pasee pasu Infinitiv. vlece vleemy vleete. vlis vlek Píestí vleeny trpné. i : niš. pas. kmen heb do V. tak i v tomto náeí pestoudo tíd jiných. Píestí inné. e. O promn a (= na str. nis — nisla. paš na 107. žabi— žabi h r (V. rostla. vlik —vlikla —a — . paše. — vlekla. vlec. pásmy past. O mkkých sykavkách srovn. plecyny a p. O tvarech píestí trp. tos liz — tosla str. vleu vlee vlee vle vlemy vlet. Kmeny sykavé. pas Indikativ. Imperativ. vleee vleu. Píestí inné. pases pase. str. 2. 4. pašemy pasete. 2. tvarech pa. 3. a do IV. á) O promn samohlásky toš. vežemy. pasee. jako v eštin vbec. liž. srovn. Imperativ.se. kmen zab — do V. e. na 103. na str. pas — pásla. pily Kmeny retné. — lizía O na 100. paše pasemy. Polom). Kmeny retné. Indikativ. Madzyny. Infinitiv. vežee 106.š — — 124 — : Frenštatsku (i: roscu ros — roštu — rošt — rostla — rosceš) — rst — : jinde : rus (ruse) — roštu — roseš str. tvary: oziba — ožibe. 3. 101. paše pásmy. pos \e tvarech — posla. b) hustších sykavkách ve tvarech: pasee. a) Pozn. pas Píestí paseny trpné. ve pos — posla paseš —a— Poznámky. vlic. k) samohlásky e v v o ve tvarech poš. tvarem hebac hebu.

). ht v ct tis. pn pnmy pnte.e — 125 — Poznámky. moc.. pnu pneš pni pnij pnimy pnit. tíuc. eku. tee Píestí inné. infinitive V mní se kf. tc.). mos. kloc. na Opavsku vyskytuje se ec. tuí e. jinde všude pec. O imperative pnij srovn. moc. 101. sic. ek ekla. Kmeny Indikativ. tu teš ti tij tij my timy tit. Kmeny nosové. eka (pech. Kmen klej kla— klaí. na str. na str. kin vžaí (vžol) kmeny velmi asto pestuOpavsku: zanuc — zanuí. poí — paía — a— Poznámky. kloí. incl. ttuc. má klnu — klnuí 6. Imperativ. plynné. 100. ol— aía atd. Píestí inné. e O promn samohlásky v i ve tvarech : vlic. v c na Frenštatsku až po Kozlovice na Štrambersku a Píborsku: pecf. Indikativ. tídy druhé. jenom ve Frýdlante toto cf mní se st: pes. pal Píestí paty trpné. ic. O píestí poí— paía. Infinitiv. k) Krom pují do vža. tíus. zvlášt na ostatní —vzala i — najmuc — najmuí. vlik — vlikta. (Frýdek). pnie pnijmy pnijt. Infinitiv. tc. Imperativ. te. srvn. pnce pnu. . te tie tijt temy tete. paf. teny — a — tel trií— tela. Kmen ek — Jenom — 5. sik— sikla srovn. 122. b) tvarem eknu eknul pestupuje do tídy II. tec. tnu tnul. na str. ti Píestí trpné: — tela. ik— ikla. sis. pa — paía. kleí (Frenšt. tu. — tela.

103. pul pela. mul mela. infinitive tic. O O imperative tij srov.— 126 — Poznámky. na str. Indikativ. pi. mi. . c) O píestích: tul tela. 101. — Me — — — — 7. di. 4. vul vela srovn. pec. na str. me. Kmeny otevené. ve srovn. vi a te. na str. (mi) má trpné píestí mety: všecko tam bylo vymete. de. dul dela. 122.

Imperativ umím umis umi umj umj my umjte. = navrtná na žernov (Celadná). nslycha nic o nich. Infinitiv Píestí inné um O O uml — umla. dohorava (^= dohoívati). Kypti pestupuje do tídy V. zpomnij i zporh sob (Stará Ves). šedivti tvarem sivnu a zmizeti tvarem zmiznuc do tídy II. str. zpoma . Za infinitivy vidti a slyšeti užívá se vida a slychac: nebylo ich — vida. umil — umla. zpomni. zpomnie. Imperativ: zpomni. umi. skypa. vyhorali. skypal. urhum. Hoeti má v inf. 2. skypam (skypu). zaindik. — Mrznu má vedle mrzne též mrazn (na Opavsku). Tída Indikativ III. horal. blednut. urhul —umla. tvarech píestí inného umil a urnul srovn. c) a 108. pod— padla srovn. Frýdek). hoe! {= hoí!). — = Navrcana muka IV. 122. Do smri nzapomnim (= nezapomenu). zpomnim. nezdaily se (Sedlišt). srovn. zpomniš. Tída mlatim mlatiš ralati Indikativ mlaim mlaciš mlai mlatimy mlaimy . na 121.: 127 — Poznámky. hoec a horac (na Opavsku). Chybilo kobzoli nedostávalo se. 101. na lehnul. maluko to hora. Píestí inné sednul. na str. umje. uihu. Píestí . tvarech tetí osoby mn. "^ Poznámky. str. na str. k) srovn. 100. umimy umit. nzapomni (= nezapomene). umo. O tvaru pomn Za eské zpomenouti a zapomenouti jsou infinitivy zpomn. 4. Un mu to závisti (= závidí. O imperative: padnij — padnijt má z pravidla delší tvary: padnul. umju. umie uma. zpomnimy. To se mi nzpomni (rz= nemohu si zpomenouti). Za eské uhodnouti užívá se zhadnu. chyBalo := pochybly.

Píestí inné. opuštny. 2. a 108. ml:aceny.narodzeny. 121. mtoo Imper. mfatit— míatiía. : 1'28 — mlaie mlan. O tvarech tetí osoby mn. mtafut— míatita. opuscyny srovn. srovn. voženy) srovn. voz) a v píestí trpném str. Píestí trpné: míaceny a e. na str. o tvarech inného: míaut— míatia. 2. na 106. o rozlišování zubnic (chodžim. 4. sykavek v imperative (pros. str. na 106. mtait— maita. . mía— mtamy— mtae. str. —— Poznámky. a). nosuí — nosiía píestí na 103.— mtatit mlaa. mtaci mtaum mía— míamy—míat. (proseny. O zmkování mtaim.

íamat (ce) 129 .

šo. sml ši) sa (ša. Píestí trpné: kraty. Sedlišt). vola. kro. Indikativ. . (pro)— paju — pota. vit) (voty. pij) — pál — — smju — smj — — le) — — šaty (šot— — vaty — vt. v indikativ hro (= hr. v. haí. hi. saí se (smol. se) het. vity) a p. šil) (šoty. krac. hroty. Da: Jak Buh daje (sice: da) daty. ukrojiny (Frýdek). se se (smij se) leju laj (lij) lat (lot. let) šity). heju heješ hej hij hejmy hejte (ée) hijmy hijée heje hejemy hejete (e) heju. — Hrá druhdy YI. Tvar: zehet pel mu stahuje to. O promnách sloví. kupo vol Píestí trpné: kupovaný a— e. vi) — — la seju — vju — vat (vol (peju) — paj (pej. Slovesa bezpíznaková. he.kraje my 130 — krajet (ce) kraj. : — — ala. cera vydata. krol kroía. samohlásek promluveno na svých místech v hláskose. va (vo. smt se a p. : haty. ukrany. hity. kra. hety. Infinitiv : : — — 5. užívá i se v : Píbore a nejbližším okolí. siiia se (smo (lo. vty. 1. šola. hrol Píestí inné Píestí trpné — hota. hit. Tak (pol siiiat se asují: pa se).i Tída Indikativ Imperativ kupuj u kupuješ kupuj kupujmy kupujte (e) kupuje kupuj emy kupujete (e) kupuju. pel). Infinitiv: kupova () Píestí inné kupoval. : ho. Infinitiv: haf. Imperativ. Píestí inné král krala.

povez .

dobrého nni. pedej (= pe- Op. nejsem nejsi není sem nesem nni sy nni nni srny nni st nni su jo nsy nni nni nj srny nsmy njše njsu joch nyni.). kde pevládají tvary nejsem. sym nyni (nima) ty sy nyni (nima) un nyni (nima) my smy nesu vy se nesu uni nesu. : stará. nvydiC 2. idu idéš idé idu idzeš idže di (I/.S kym sy Koho sy se bal? Slovesa nepravidelná. Ja sem nni žáden Odked' ? Ja sem hrub veselá nni. dejíti. — i ody mn {= naji. piis. 'vyjdi. Jakých. — šla (sróvn. Složené tvary nni sem obecný jsou v moravské ásti toho náeí vyjmouc Strambersko a Píborsko. na str.i podmy dit podž (po) dzie idmy idzemy nchudž idt idu is.— 132 b) Tvary záporné. i V složených tvarech druhá osoba . zašlé. idzee podzmy — idu šeí poe šol — sta. nse nesu. v jižním Opavsku (po Hrabini a Mele). chci piš (Frýdek). 1. chcu chceš cheij chcimy chcit (e) chcijmy ehcijt. pidiC. ija • ze (ija's je — í si) Ty sy hodni. Brušperk). iš. ? (= jaký nic jsem. jedn. obejdif. uejseu. tvary infinitivní: nandit v. Joch si je je v hoferstvu. nsem v Opavsku severním jo Píklady Ja sem je už sípn nyni (^ neni) a joch nyni na Frýdecku. takých cigán. Obrázky zaidzene (= Složené odejdi. 103. Vy st su nni to šel. (Celadná). taký jsem). di. Dy smy teho nesu My smy nni neodmítává: su híupi. . bohati.). chce . Smy tu su dva susedi. Frýdek). Hlupy sem nni. pis. 5.

na str. Píb. Píb.chcemy chcet (e) chcu. che. cliel. Štramb. 4. chut— chtta (srovn.). 103. chcel (Frenšt. b). 13Í5 - cht. mam . chtl. chce štramb. (Frenšt.) 3.

mia. mlekuo. postaviony. : šiu (perf. os. viac ie miakky. iu : polévku. ia: piakny. tvuoj. proto. se i. dojie. sedíach na koa. že na pruské zavinným. io : mn. perušeno smju z toho".) v Bránicích. na str. Jid a národ" II. uo. sloves HI. uokno. viem (vím). svky Vlastní tomuto rznoeí jest zámna samohlásky e o nkdy též u po mkkých souhláskách mní se tu . Rznoeí v nkolika málo zachovalo se liší severoopavské. chodžie (3. uo. svuoj. v). sedzie. zvláštním vsutým zvukem u. znenáhla se spodobuje k sousední laštin opavské: stáru npovida". t. V Boboluskách peeš žena vyslovovala: pevu— pevoš— pevo (peu na — pee) 2. v i V Hlavnici úží se jil jako v sousedních Litultovicích chtit. — V Bránicích: jem (jím). V rznoeí tomto (víc). V Boboluskách a v Bránicích každé takm o (krátké i dlouhé) zní jako jednoslabiná dvojhláska uo uoi. zehij (zehej) atd. luod (led). io. osadách na severovýchod od Opavy: v Hlavnici a v Cholticích v našem Slezsku a v Boboluskách a Bránicích v pruském znan tohoto se posud rznoeí. mi v Hlavnici drži. (šel). Moravka). mnou nebo sa — bylo. 321. hláskou *) smí sa (smií sa). atd. pohuob— na pohob. uojo. a v IV. 100): — ^jela. peiu. kuo muoj. : je pt dvojhlásek: ia. klaie. že v Hlavnici Mn bohužel nelze tu vypsati než toliko nkteré trosky zajímavého rznoeí. rybiu. t. 1. 3. mil —mla. (pazdeí). nuóž. tratily. peie (peí). — muatiu. jednak pravily rznoeí ženy. ie. zpsob „obalovaného" I (znjícím mezi muž « : peu — peoš — peo. ležie. šuot vruona (vrána).*) O samohláskách.) v Boboluskách a v Bránicích. pazoie — chvalie. jež nkterými zajímavými zvláštnostmi od ostatní laštiny sousední.chtla. stuol. toliko tyto tvary již se vy- v Plesné (v jižním Opavsku) slyšel jsem od 84leté staeny jeíach nbylach tam. bratruov synek. staré to v dob nynjší „Vil už žáden po „ene Karel Has na kopeku (v Cholticích) to píiny. . veuor. jednak z té stran moje bádání zpsobem nemilým. 134 — V Opavsku na pólo. kvartu (piva jsem tu vypila. barviony. iu. sloves IV. str.: — . se samo- Srovn. (srovn.

nešeplav seno. Bobolusky). 3. f Mkké a v Hlavnici málo od výslovnosti eské • lude z. žobrak. ola — colaom (teletem). pvodním jemným zvukem sn. jako: lek. do veo — veomy. 4. ku a kopo (kopne). voraj. — peunka. vola. (jinde na Opavsku phza již = pnice pták).— še 135 — v š : vašomu že — vašom. V Boboluskách a v Bránicích „obalují". klopeto. — chut. toto Ponvadž rznoeí podivením.. oznam. joden. joji. v loo. opío. ochce. v lese. sem) Bobolusky. plose. be. pluse (plésti. se liší vyznívají^ h docela mizí: 2. joho ( bijoš— bijo— bijomy. ple)* v o: otaz. pete). mní se v tul: muatiu (milý). — seste. Bobolusky). — puatiua.^ os — — — — = zanesl). !) —^jomu — pojedl). vašoho smažony. chou. pote). poo (~ pot. nyní patrn nemže se vyskytují dosti jež. šodry. omu — o om — o niom. sedoš — — zaus — zause viodže býti s se). = jí. osac (tesati). — kuul (= kudel. žona. peo — je v jo : í — našomu — našom. ova. škroba (škrabati). olaf. 1. (imper. rarašok. jest (je ješt). c. Pisouvá se I ve slov plynkava (pinkava) odsouvá : — Mkké s se ve slov krz (Bobolusky). peo {= pete. hnáti). nuof. du6. edit)- je. bratruof. jinde pechází v jemounké dž a c. sohno (stehno). voía. zima. veoš (tele) t (e) v (o (co). koudel). — poviodzoí. johla. jole. bratr. V Boboluskách puatiu v perf. plofoš ploo ploomy — plofoo— ploony. zní mkce. koze. 1. o ve do. — so n v o: (jste). cukr O souhláskách. pojod le v lo: Ion. jašuiek (ještrka). staros. ošo (= jošo. otka. podž hov (=: hov. 0. rohliok. Jasné hlásky na konci slov luot/. Tamže jest y za i ve tvarech: my (mihi). pluc (imper. sedo. leskový oech. mléko. žonu (ženu — olo. jedla. Koncové r se tu nevokalizuje : vtr. I vyslovuje se tam . Po rznu: piogza (vdti). —muatiua. odumírá. strom kvito (kvete). lep. izo (jezte). om. nušc (nésti. sona (stna). krosny (kesný. stocha. je (jeti). léto — pf. šosty. obuj sa (neboj nosu oseš nose zaos (pf. toi (den). jo = zeleny. šosnast. že les. myvy V Hlavnici: škruba za laš. ogdo. zanes). och (nech). v lofo (v lét) — zle (ne zlo i^e — ale: lud i luod. žolezo. peoš šost. našoho vršok. dojiu — dojiua. zavíaone. vozeok. nožiok. v žo: v o: peomy — peony. kmotr). d (dze) v o (áio): oa (dít). po pohob. ii asté „výjimky" od tohoto pravidla.

6. olaom olata. sa^akk. ošum. kafeja. lok. bratrm. i akk. sviam. pl. šiu (šil). . jedn. olatam (oolatoma (olatama). stromách. sing. synuov b) jinde: : bratrv. olau. v Boboluskách sedym. a) v Bránicích a Boboluskách žebrakam. dat. — • — Boboluskách sjmkoch. spadnu. Ja. biie husi (gen. devt. . dvuch synv. dat. synkoma. osym. kafeju. džoam a lok. a lok. 3. ovatoma. pl. — Džoa má 4. s sestrama (dtmi). Ižice). v Hlavnici: chíopoma. v Bránicích: sedm. bratram. Dat. a) v Bránici a 1. : zehij sa. : synkach. Cola (tele) olaa. (instr. mia (omu (si). lukách b) v Hlavnici losoch. první stupe obalování: uežka. gen. kravum. synkama. lehnu. huava. pl. olatam b) v Hlavnici žobrakum. synkoi. pl. V Hlavnici: sedm. a) v Bráb) nicích a Boboluskách: chíopama. tak že hrubé I ve vý- slovnosti ješt jaksi (ležka. si mia tež ovoíat). : bratroi. a) v Bránicích: bratruov. lesach. se sestroma. : uu (tuh). lehnul sa ja sa tu sednu. v množ. olatoch (olatach). ošum.: — zvláštním. znáti. sing. dejvt. doma tebum Za našura stodolum. stromoch. lukoch. zapnu. 5. gen. ovatama. akk. mezi Je to asi v^ t-. jauvka. džoi. johlum. Kafe. olatum. och ma). — O tvarech jmenný ch. svium. devt. 136 — I. atd. nepostižným zpsobem. pauk (v Hlavnici palk)í myduo. gen. 2. olat. euo. mnum. jako na sousedním Opavsku). hvyboky (hluboký). zahradoch. kravám. zahradách. latum). dat. dat. — instr.). piu (pil). ma a : (u ma. Naše ty.

klau. pado padomy pado co padnu.plotla. sedžu.. umiu. sedžie. Imperativ padnu padni padnij padoš padnio padnimy padnijo padnimy. Píestí trpné ploony oseny bity.: — 187 Píestí inné. kteráž jest: v Hlavnici a v Boboluskách v Bránicích: klaie. viem . Slovesa bezpíznaková. inné padnul (padnu) Píestí trpné padnuty. Indikativ. bil — bila.. Infinitiv Pi. doju atd. umie. nos — osla. plot . muau. chvalie. Tída Indikativ 11. dojie. padnu Pi tetí a tvrté tíd dležitá jest toliko tetí osoba mn.

Stelca (svinské chlévca) — slza (mi — (les u Polešovic). Tvary jmen rodinných. chléva. ísla množného: Kde tu bývajú Jurásci (Jurásek). Grapa. — tu v množn. hospoddií rodinu lašském a po P<)zi>. laš. se plurálem Jméno rodiny vyjaduje sobem nkolikerým 1. — Stráa. Drážkách). Tak na Zlínsku. sáka. Jantelé (Jantelík !).). Ujezda^ Kuta.).). a. Válka. — Krajina (na Krajinách). puai. záleta (chodí na kíža (bolíja mne kíža). rovna (roven. 2. Drážka (na Stvra. kováe rodina jistého kováe. echa. Mézcesta (na Mezcestách).). a to zp- Obyejným tvarem nominativu (Tomeek). jednotlivé Hospodái znamená hospodáe (šafáe) panského. píponu tivním nazývá. Vajé (Vaja). Trlicé (Trlica). Studýnka (ve Studýnkách'. Toraeci Staci (Stank). Maáci (Maák). pua (= puai. stráa (val. jména místní: Branka (Branky u Val. Janké (Jank ale týmž tvarem od- . otce rodin. šenkéi a šenkéé a j. mezi Hája. jejž Miklosich (III. Podsedka. na puta sedajte. (husí droby. Takový plurál jména obecná: úhora. Pústka. Plurál koUektivní v Nkterá jména podstatná rodu mužského a ženského mají v nominative mn. Miké (Micka). jména hospodáova. drobka záleta. — Tak ve Strážnici a v okolí a po Múci (Muka). Strža. taktéž ševci a ševcé. Kladka. (las. neb otec a synové). . 33'K) kollek- náeích moravských asto se vyškytá. zvisla. zemí a pozemk mní 3. val. Na Bezové na uherských i hranicích táží se též: I). Polášké (Polášek). chlévca zda. rznu jinde. II. Ohrádka. skoro všecka jména osad. chtada laš. Kua. ísle koncovku ?/ v a. konca. Bestka („rstávaíy tam bestky"). úvrafa. Doíeka. Kdé tu bývajú i Simké (Simek). tvarosloví. v mívají 1.: : 138 Dodavky ku I. a. Plurál tento. val. droba. Vrbátka. Chmelinca. Meziíí). fúsa. val.). jména pozemk: Kíba. báchora okružka (okruží. (v Liptáli 2.). elusa (u peci). ža. Zadka. Zvlášt na severní Morav tyto tvary obyejný jsou. rža (letos sú teu z oí). na podhoí vaByli u nás Kožíci (synové. rznu na Valaších Nominativem tvoeným píponou é: Kde tu bývajú Kožíké (Kožík).). Sea. Kovái jsou jednotliví emeslníci. pkné rža). Petre (Petr). (letos sii velihé chíada). Hozé (Hoza). Píka.

: Genitivem adjektiva pisvojovacího Kde bývajú Noskových. Hnilicovei Klimšovci (Klimša). a (Hruškovci). Kyliánovci (Kylián). mezi chalupou Juenovou a Tak na Slovensku pomoravském a na Dolácích. Chalupoví (Chalupa). Rychmanovci (Rychman). Nominativem tvoeným píponou ovci: Bubeníkovci (Bubeník). vyjmouc po hrdelnicích. Zltochvosé (Zítochvost). Berkovci (Berka). Kuricja (Kurica). Nominativem tvoeným píponou /a. Blateckovci (Blatecký). pa- Tak na Záhoí a na Laších. k Pokornum (Pokorný'. Kubicovci (Kubica^. Varmužovci ( Varmuža). Kováíci ped Kováíkovci. pí uherských hranících a porznu i jinde. idu k Miklíkom (Miklíkovci). 67. u Hájku. o Nováku vozij(3 hnj (t. Nominativem adjektiva pisvojovacího Kde tu bývajú Kolínkoví : — pravidla jen v instrumentale — (Kolínek). Jura kováe (kováv) ano i Bot som u Simké. Smšných. 7. Janíci (Janík). j. panákovci (fará a jeho domácí). Ped Iviových. — Tak na Podluží. Vacuh'kových. u Janké. Húserkovci (Húserek). ale: Sol do Šimkuóv. Nominativem tvoeným píponou ?>'. za Blochových. Naši Kuerových ti jina neekli (pravila žena o svém tchánu jménem Kuera). k NoTak vtšinou na Hané a na západní Morav.povídají na otázku: 189 — „í jsi?"* Taktéž: To je Ozef Simké. 6. u Bursu. Ana Jantelé^ Dorka Janké. (Gelo). — Ostatní pády tvoí u staekovc. Pudeme k Hájkm. u Jantelé. Nedúchalovci (Nedúchat). Novákovi nebo-lí hospodá Novák vozí hnj). k Hruškom Hruško vcama. kdež jest pípona i: Domaráé (Domarád). Hrozenkov. 5. — (Zavadií). : in na str. — . Gelova Skokana (Skokan). kdežto se jinak v té pípedložky k užívá: Idm k bratrovi. Motykových. z mezi Jueno vcama Tomáštíkovou) — Tomášíko vcama (t. Zavadilovi nákovi. 4. Sastníkovci (Šastný!). — Na Klobucku : vyskytuje se tento tvar z pedložkovém za Stakovci. — rechtorovi. Tak na St. Staci 6. Lebánkova (Lebánek). Krúpé(Krúpa). — rechtorovci (rodina uitelova). do Janteluóv. šét z Miklíkovcama.). Sastm'kových (Sastný!). Genitivem s pedložkou v: Kde tu bévajó o Vemtalu. j. . vykládat o Miklíkoch. na Vsacku a na Rožnovsku (srovn. 3. Tak na Záhoí. Zimkových majú štvr. staecko vci se takto : Dti sú (ddeek a babika). Filí- povíových. (Hnilica). votnum (Novotný).

= mlatec). . paíuda (tulák). b) Šeda (šedivec). ochlama (= ožrala). vytyk zápar (zapaení). omakaná). plativý). špatným iní osoba vc špatná). výtyk (1. bublá (kdo rád brble). š^hla fuká). Jména podstatná. kazí. (Istivec). (1. lek (. zz na- rození: už byl slabý od národu). pokusa (pokušitel. = mrzutosf). ogeba (ogébený. šebeta (mluvka). národ (1. oznak (oznaení. potluka (potluka. který see). vytrp (vytrpní). která všecko maí. kde se voda spouští na mlýn). a ja budu vytýkání). koka omaganá. na kon. ospala (=: ospalec). to bude muj skun =: smr).. babe). melec melca (. — me = sec (. 1. Pípon j- T>. glajda (nemotora). pozad (pozadní obilí. potahá (i. co se zdá býti dobré. (kdo se rád škouí. ej. ochmela (opilec). odrama (neotesanec. ošea (kdo se poád pece se v šéí = smíšek) laš. erný chlap). obkluda (1. zkaz (nic nepišlo ve zkaz). surovec). škura n. podmana pochura (kdo má za (1. zdlouhavý). tvrdohlavý). hmota (1. nauka (1. žena. dy to néni pro ná- jezu). petrh (dlá do potrhu. ušima). oiiiaga (val. prozrada silná). pypla (fušér). p. odpros (ódprošení).). škodná máa. grmela (hrmotný chlap). mtac (val. súpora (súporný. Schniiffler). marnotratnice). oškera n. ja^ aja. oplata (poplatek. ty to zrobiš. šišma (= uchma. synka do nauky = na poura uení). mlé). drdta n. te šuchtaky po dom. je ura (kdo všude ourá. ošala (potrhlý). hojná m. znameno). leknutí). o petrh potrhání). špata a) co špatí. maškrta (=:mlso). seká = dlník. pasa (pastva). mrzutost. uha (kdo uhn). (slidi). lenoch). skyda (roba jak skyda. a) Káp un (to býí káp tak = kapnutí). clo) opletá a) místo opletené b) oplétání.— Tvoení slov. potrh. rt. dudta (z^ brbla). b) brbla n.. zátop (zatopení). aa (oadlý. z= potah). mrzuta lovk dotrný). odrha (otrhanec). dotra (nešika).). máa (val. opusta (I. škéí. dostali obkudy hojn kobzali = obklízení. ale pizdra skláme). skon (1. ^do jídle pizdí. (1. ije. oapa (nešika). smy ti mchy za obkludu). laš. ošuda ošizení. pikrývá prozrazení). = nájeza dali = najedení (enom do teho. Gedeck).

). osyí.— (ledajaký 141 — šišma (komu dílo nejde cd ruky) trí. klocár (val. boí smrí smreí). a) = : nik : hroba. cafúr (val. šantaía (kdo se šance. dímata. znamenající toho. = na dožeru). je op. maliní. dcúr. Brumbaer). výdara (co se vydailo. paseká (kdo poád hubuje). olší. = koví). ktadí. chebzí. klásí. šlajfí. ptai (1. dobytek. kdo (I. kostúr lovk 8. Pípony oví se neužívá. tvza ^= tvrdos b) (to je tvza. krejí n. kamená. vlastní jména v (Drápai). kominá.pchá). varté. —í : uhla c) 4. b) suchar (suchá haluz). bunata (uhal). pchál (val. šenké. cúraía (kdo se rád courá). strúí (lusky). (val. á ív.) tža (1. ne- podara.=. súsedka). sklá (sklená.- nr: divúr (lovk divoký). Kubeša (Kubeš). Srkala Kratochvíla (Kratochvíl). hrata (ten hrata teho nahrí namluví). Vincúr. kaliní. mnohem astjší boí). — Lumpa (ženský lump). Datina (Datinský). slov. dlouhý klocek). pohlavek. Glóza (Glos). buí (val. = trcha. chodura (val. ono vymýšlí. tulák). mašúr (mašík). brouk). poádek: u nas v obci nni zaidy). — mrala (brala). Stavaa (Stavaník). Sedla (Sedlnický). . šuchiriH =i švidra (švidratý — šilhavý). krají. v ty ža!). léší. rýl (rý). i: ovi ovák). úl. Simera (Simerský). moár (moál). é— í malér. macúr (kocour). 5. Kunca (Kunc). záida zaízení. handlé. brata (brepta. 9. chudár (hubený lovk). buí). kopá). místo stromoví íká se strom. faúr (val. Skoro všude na Morav lid rád si pemuje koncovku a: Kydata (Kydal). zámysía (záchtivý. to ono chce). šípí. lipí. chudéj (cliudý. zimomivý). žalá). kvákala. ožrata. 6. švec). vaaja v (-= vaacha). mazala. chrastí). ani neuoe). nežli (val. pilé. výsysa (Herausgucker). trat kdo rád (= tra). jí) jsou (val. zimur (1. ala a) má význam zveliující: chrobál (veliký chrobák. trhlý. Barboe). klempé. chábí (haluzí. zlý. se „vzá") — hrtanil (kikloun)! 11.). faura) (1. Golda (Gold). al obyejn ala tvoí pezdívky. Vinckovi. kíbí (val. mulír spekulant). Kollektiva jazyce tvoená píponou : ija (je. zpurný). žvachla (žvanil). ptáník). vráža (Kristus Pán ml v ruku vráže)^ laš. (1. pukír. kotár kotník u nohy noha sama). Drápala (Srkat).. 7. súseda (. váa a) vaení (to je vae (1. = koná dj kmenem slovesným oznaený: fukat— ala. se zabaví). (laš. Stuchla (Stuchtý). jahodí. žuchla n. vra (pes vrící). vrbí. vinohradské). zvona laš. tra (kdo všude teša vaené (pojídlo teštný). smykala (1. kopal (porn. ár: košár (ohrada oví). palír. 2. 3. glajdá) vrzala (kdo chodí ze dveí do dveí. hubený). tulaka). — n. 10. Pibyla (Pibyt). spisovném jedlí. Babúr (pezdívka dítti. ura I : mchura (hrubý mch). zmata (kdo všecko zz: výada na vyadu si poád to zmate). na p. kole (kly (val.

mamulka (1. hlupota (1. nedvivá ženská). makota (zeleniny). kdo bez pozvání všady vleze. 20. skubenda (škubání). val. strekula (kráva. buchál. ernula (1. hloupost). plkna (všecko „vyplká". (las. kdo si mnoho vymýšlíi. kdo má hlavál. vlastnos kmenem oznaenou : ^ambál. pobhlice). suo. rohál (veliký roh) b) vehké údy nebo velikou mrou znamená toho. Miula (Mia : : = Michal). tancula. chychula = ochechula = chlachula s (ženský smíšek). stískati). suchoty (souechota (val. Mikula (Mikuláš) : Hivula. neculky (1. hodula (dobyte. zíodjstvo. která ráda stekuje). tulaka — honcula). a) vysoký klobouk b) jméno houby).— •okál (ten 142 — =d má okále !). beika). val.). oblizlo (1. zubál. prut). lo : opesío (dotrný — klekátko. poví =^ Plauscherín). 13. která se dává hns. Gabula (= Gabriela). (ství) sanu (sa. fuká). darebáctvo. necky). 16. 19. pyskál. 15. na tvoí pezdívky ženské: fukna. okál. chytanda (val. strupál. Ota: sirota. gambula (gambatá). abrula („kaj ta . ráda se „gébí". 12. šiiupe). vymysto (1. vlezlo (1. dozírá). sivula. hubál. val. lichotník). hra). tvoí pezdívky osobní nemehlo (nemotora). gebula (šklebná. mazula (která se mazlí). val. švihún = švihák). bohactvo slov. uhál. enda'. ut: šnupenda (kdo drak). c) vitrál (val. zlobidlo (kdo zlobí) b) kleidlo = 14. jež se chová na hody). (1. fúsál. 21. chromál. via tvoí a) vlastní jména mužská: "Vacula (Václav). chytání). bankovka zlatková). ýl: stechýl (rampouch). kráva). chlastula z=. smykula (I. b) Matula (Matouš). mekota (kdo meí). kdo se „žabí"). echtaka). metela (metelice). štraganda (val. zpvula e) slova rzná: tipula (slepice). bhula („lée za chlapy"). anda: galanda (milkování). na p. koberula velkým koberem tula (nemotora). horýl (val. se abe"). rynskula (1. dotra). nohál. (1. da: trúbela (trouba = hlupák). 17. chotiny). sthování). dlo tvoí pezdívky osobní: uidlo (zamlklá. kde není rozdílu mezi abstraktním a konkrétním (laš. bichem. beulka (1. (stvo). vrzula (1. žabnál (troufalec. hntula d) jména manželek bezula. ehula (která se ráda ehce = smje).) pezdívky ženské bekula (která „ beí "= pláe). šibenstvo (laš. fojtula c) jména krav a rožn. vždy místo má pípona stvo: htupstvo.- . rožn. tatulka. trtula (povídavá). svtula (svtácká). strakál. muž. hyhula. švihula (švihaka. šekula (má dobrou vyídilku). mžikanda mžíka. maklevetnice).). nevlezlo (nedovtipný = nemehlo). lovk). nosál.. 18. domrzadto (kdo domzá. lumpáctvo. strojna (Putzdocke). apula (slepice ráda apící). bohactví). tlachalka. — manželstvo 22. (oboje). honcula (horší než bhula).

g) — sláma— slamina jedlovina. mazlena (dve mazlík). šorec hanácký) (o. cokoliv sladkého. puchý 30. modlena (Betschwester). — 33. krbaa (veliká hlava). mateiza (1.— — 23. šat hájek). švidraa. veliké phy). psíra (psí bouda). šantaa (ženská tebaa n. in: muín (= mouenín). krkaa (val. náhlina vl.) — dubinka. (val. aa tvoí pezdívky a) mužské = pisko) hucá (starý klobouk). klocá (vysoké chla 24. švidro pílišnou. ervenina (ervená pda). ddiný podíl slovesných i po matce). babizna (babsko). — á : špihtaa.) rzné letina (sušené vtví dobytku). kráva šantavé. 25. peslazeného. jaina ozimé. novina. éna: hubena (pkná huba). peršá (kdo má perše. též: zgubíík ( = skrblík) zgublena c) jména krav: kropena. šorá (škaredý chíapá (val. sladina (síadkovina. omelina c) slámu chovina. Edýn (Eduard). uklavina (vc uklá. mchý— mchuina. trna: : : : : — pucheina. chomto (chomce. klátivé chze). 32. jatovize. rybena. 31. 27. polyká slova). veliký zub). kvokaa (slepice krákorající). sepío. izeií. ostružanka. myšina. šmatlaa.: izíía (val.) val. hrab) drobné odpadky ezina. odrobina.) prosina. (step). : švrglovina (= smrina. suro- vize (surovina v žaludku). laš. frflaa (reptavá). = chlapák. tvrdina. hvizdo (poád hvízdá). mlso. šmattá. se mýlí. (turecká zem). dlí = kelá (kelec. inka znamená plody keové: laš. vrbina. jatovinka. mokina. Vavín. turiza 34. ozimina. oun) tvoí pezdívky od kmen znamenající toho. oarovaná). p. jaiovina. eština. duBanka. ý (val. rozkasaná). ýn: Ferdýn. kabaa (škaredý kabát). jmenných. — sladká dínka vc. chlasto. tvoí pezdívky (vtšinou neslyší). žebraná (nezbedný žebrák) b) ženské = na : drdlaa? b) osoba. hotovize (zásoba). n. šípinka. 143 — plesa (plíse) a laš. — — 29. ina znamená a) pdu: celina. 28. jarní). cesta — šatina (:=: ein Kleidungsstiick) f)=]at. sušina. slepá. on {= . soplá. hloupá ženská). Julín. o»: hluchá (kdo slyšeti maje. vyina d) zápachy kravina (zápach kravský). : ddovize (ddictví). Kubín. bidlina (bidlinatá pda. vcné: chrobaa škrobaa. mlina. — stupa (stupe). (lovk náhlý). Frolín.šek). rybina e) vedlejší tvary k jiným bez zvláštního významu chlap chlapina. drchtaa která (s rozdrchanými vlasy). stéblo). . gajdaa (rozgajdaná. šmurá. oš) hatlaa. blafo. chrbtovina (maso se hbetu). hodný chlap). == e psa : (píse). špidto. pantaa a) leda švadlena poád c) pance. .tum: dubina (dubový olšina. šipanka. (obilí laš. šurpá (^ovoce peršivé = rudou spálené). 26. kafíra. kdo nco koná jiným k nelibosti nebo do sebe : má mrou nepknou vlastnos oznaenou kmenem jmenným beblo (beble. sušíra. šuchtna (žena šoukavá) b) jména manželek: Hoza Hozena.) : hopý skoký ! ! (interjekce). chycho (smí. ryzá. sekanina. bezina. zajiká se). htožinka.

šklebo. = ec : mlacek. ceco. hnojvka). ivo: sivo (ocelka. uák (kdo na jednom míst smutn uí) krchák = manák = mahdák.- ovo oy : Krakovo. cago. chebzo (surovec). (1. = si. svcení školy. pípov: nemam s nim žadne zapovidky). posvítka (val. zhiavek zhlavec — poduška). mokroba (mokros). škeko které chce ješt (dcko plativé). (hrnec trák (1. mumák (ne- jména roz- manitého významu: protivák peený). opletaka (šoukavá práce). ba: nádba nadje: už to mám v nAdb. plátežník). záminka. slépka (slepice). mák (peníz). 1. stekio. pradlena). fera. ava: dálava (vzdálenos). hádka). orgo (dtsko vtší. svážka (svážení obilí). správka. odrostlejší. vyprovázka (vyprovázení). šíava (širokos). trhaka (trhání trávy). hliák. bezovák (prut). desátek na rženci). (neotesanec). chrapu ospalec. k" tvoí jména prací domácích i polních dika (1. draní peí). na vrátku komu co dáti). cumio. slivo suro (surovec). (1. líka (líení = bílení domu). jalvka (jalovice). da). špatný placek (slov. mrzutost'). koziák (kožich z kozí kže).:^ — 144 — baldo pezdívky (kolohnát). hnojáka (1. na oplátku. dk (ják) praští zz: tvoí pezdívky : bešák. palka (1. hopso (neposeda). vykládka (= vykládání). hl. Budišovo. oraka. útk). šuchtaka (drobná. korho. míacka (laš. lútoba (lítost). zábarka). íataka. mrzutost) oplátka (oplacení: c) zastupuje jiné pípony: epka (epice). setí). pokus). zapovídka (1. krchovo. taká : — = plaba. dncké: horo (jako hora chlap). pilná práce). seba. chrapún (surovec). pilava (1. „otipky na podpalku"). padky (pístky). šedro (ironicky). železák (hrnce). gebo. siamák (klobouk slamný). žniva pl. pilno. kyj. kemének zz: a hubka). píspvk penvrácení žitých). širokou epici). 39. plávka (plavení deva). (tžká práce). migo (d. vrátka ^nz). bolaka (bolák). spírka (spírání. 4 (zl. natážka. mazlo— cego. kucmák (kdo trnový). makvka ek (makovice). podpalka (1. ). hofrava (soudruhyn). zalhávka (1.). zažírka (1. Slávkovo. roztržitka : (1. desátka (1. galbák = levák b) breí). a) il. oba: 38. tulka (potulování). pítaka (žebrání). mrzutka (1. protivník). peeák (brambor iyák (provaz lyeny). 36. kopaka. (k) 1. pláava kesivo šativo (plá). býti kojeno). pusto. topivo (Brennmaterial). tíhoba (aegritudo). (1. pálení). 37. mluva). roztržitost'). . které beští. ezivo (nástroje na ezání) (= šatstvo). val. dávka (1. šoukavá práce). íin sahún (vosoký chlap). kvták na kvtiny). bídák). 40. které by se ješt — rádo pstovalo). žn). skládka (sbírka (val. dojivo. kostela). 1. — hliicho. 42. k muž. pokúška (pom. Jaká mlaba. 35. nosí „kumu". vláka b) zastupuje jiné pípony bidaka (1. ueka (1. prašcák (dít. pálavá (1.

mli pijatyku (pitku). ocha baer). buoch (1. neposeda. vrzúg — „lazi* jak lazuga. ležisko (pelech zajeí). áranec (znak. kupik školák). ucha tvoí pezdívky: papluch (tlacha. dvucha (dve). yka: pekarik. povrhel). och. (praktikant v krám). botisko. bazgivec (kluk ušpinný). pijatyce (nápoj). rozvalenec (povalova). nedobenec. devanec jako ze deva). váhavec). zpsoby ran a p. 50. vroch. e) jaisko. strýek). nožisko tlo visko (val. vynisko c) rukov nástroje kmenem oznaeného biisko. ezúg : = : motyisko d) nco nemilého. 54. ýg 53. šmurygán. hospodarik (dozorce pi hospodáství). buchanec (rána do zad). ošklivcem"). sviák). znamená un a pomocníky pi živnostech: míynarik masarik. je také strachovisko (strašpytel). = ubožák) — on rznu : se jen ve eišt). školník (1. kdo všecko „zavruší". ogébenec (dcko. založí) b) palec). jatelinisko. tulák. slov ohniše v. žitnisko. ogebuje).) eisko (val. šmattoch — ocha. uch^ (1. náhlivec. — boraisko sám iše vyskytuje (las. rubisko (místo. potmlúch (potmšilec). odranec. ulhanec (Gewohnheitslúgner) b) konkrétní zjevy dje kmenem oznaeného. se ošklebuje. hrachovisko. uvíaisko (uvleené pole: „oves pišel do u". ovesnisko. zhniloch (lenoch). svaoch (svasynoch tle m syneek). kde bylo áráno). pezdívky: poamef) vitisko byt (dol. palúch (pouzdro na bolavý sopúch. zašpínnec). divoch).). (ue mlynáský). ec znaí a) pezdívky od adjektiv a participia (1 . toušek). mluvka). robsko. ošklivec („já nebudu „ostál ošklivcem" jež = nenechám na sob podezení. (val. klobuisko. ohavec. maoch (1. . maitel. kteí nesu brinzu Ježíškovi). velec (horkokrevný). tvoí pezdívky : bajoch (1. plecuch plkoš). zvuk pily ezající). . (1. lušnisko. opískanec (poád kue. icník 45. s nhož sklizena iiroda kmenem oznaená: režnisko. pijatyka: prasátko je enem na (1.— 44. liskanec piští : 10 . „ mord uje"= špatné pole). isko znamená a) místo. štn). voatd. jemenisko. obhroublého : chlapisko. nik: truhlík. (mluvka). plantucha (1. zrzoch b) stryjoch (1. ušpinný). (1. babsko. barveník (barví). 50. 145 — ve stole). stolík (píhrada v truhle. zavrucha 49. kazi). zapadlisTco (1. svinuch (1. propadlina na poli) b) pole. (1. ^ pass. ík. Brumm- kraoch (krátký lovk). matlocha (kdo se matle). názvy lichotné po : náš kmotr je dobré lovisko. lepanec (pohlavek). hrdíovisko. brinzoch 48. uha: vlauha uga: lazuga : (val. okysanec (ospalec). nešika). istnik ^ jedlík). : ošklébenec. šipoch ušípaný. kdo brynzu dlá na salaši zvlášt valášci v be- papírovém. šmurýg (val. ohnišo (uh. židisko. kde se les rube). zelník (zelný kolá). mordovisko (kde se kdo hrdluje. ík 1. (1. kde nco jest nebo se dje: hisko (kuželna)." 47. zemaisko. 46. kosisko. úg 52. las.

sthunk.). nudle. Substantiva íselná. k „zdechlina"). (mkké jabko. bankovka ptizlatová. mkkýš chléb). druhák kr. dé tvoí pezdívky: šuchtá. husinec. chládenica (val. darunk. rak zvleený. unk (val. chorý = sndý 64. lepi). (. : 67. viléjško.) = ung bytunk. pytía. zgeblý lovk. fujavica gybas (vánice). (1. lízanec (skvrna líznutím zpsobená). zdnica. = po domácku). chovanec — chovanica devné chovanka). krutinec (nco ukrouceného). vera o viléjšku (gestern um diese Zeit). gajdoš. dneško. oblinec (= oblak. pluskavica (déš) — Ve- runica. Paták. velami. krnús (zakrnlý). osmina. Froliš. stapá (stapatý). svininec. u: chudiš (1. opuka). šinec. vc ulepená. zdechloš. ptka cifra pt. 62. paluša. koberá : a bichá) 61. benica (etice na ohrabky). = tkadlec). paterák jsou úle s Prvák. toenica (val.) = desítizlatová bankovka. oblé devo).). as: (1. ús : divús (=: divoch). desítka deseák (val. — pák jest . chroba. ýs: burýš (val. šmaranec. ruša (jména krav). holubinec. lovinec : = svojinec (uh. burý kabát). pi domajšku (val.) = desínák (slov. eJ: síádež (val. budunek (bu(laš. ptítka beka o pti vdrech. živoich kmenem oznaených myšinec. 63. Rozinica (pezdívky). Fabiš (Fabián). kobylinec. b) tká (1. lepiša (val. ?sa. ped vérajšky. starý peníz mdný (5 a druhý roj. lapuša (vc daremná). hubené dcko). chorýš (val. ertinec (assa foetida) d) rzné ica šulinec (nco ušoulaného). vša: Veruša (Veruna). — . nnek dova) — podarunek (dar). sladkost). psa. platež (placení: to je pláteže!). fasunk. ohra- rýlica (železný ryl bez rukojeti). Ferdoš. švác) trusy kravinec. 65. 60. osmerka. z= slov. ped losky po domajšku (val. toák Ringelspiel). cho- = denica (val. — brnoša (jméno krávy). Sedmina. lokýš (lokše. Dvoják. ptáka). devina. tvoí kollektiva (dle da) bida. sko vérajško. devná). troják. 57. úš: Mikúš. (1. = pi dom). 55. šizunk. vyBas ein Mordskerl). letojško (nej- astji v pádech ko&ých): po verajšku. chze). rovesník — rovesnica. žduchanec 146 — (poliek j.) = krombožinec. besídka). Ciroš (Cyrill). maluša. losko. tak i šesterka. Martiš. radlica (železo na rádle). 66. kuinec. : 58. lepení. Janiš. gamboš (==gambál). kosmá. 56. zitrajško. devnica (chalupa zdná. dvo- Babuša (Barbora).— canec (rána karabáem). štverák. lenoch. val. Ondrúš. os: strakoš (jméno vola. mu. sedmerka. bliskavica. — 59. blešinec. 68. = první — dvojími atd.). žebra. škrtá nec.

Chmela — Chmelaka na: Fila — Filena. Prosek — Prošena. Nmec — Nmcula. Veverka — Vevérena. Na západní Maškovka. Hoza 3. Hanáek— Hanáena. Marek — Marena. Pivoda — Pivodka.— : 147 desina jsou jména karet. — Hozena. koval — kovalica. Pavíosek — Pavtoskula. Novosád — Novosádka. — —mlatcula pudmistena. Srba — Srbna. Kopeek — Kopekula. — poslena. Štká — Setkáka. uvka (po ídku) Laca — Lacuvka. Kotek — Kotkula. Zkusil—Zkusitka. Sasta gazda švec — Morav pípona ovka ^e skoro výhradní: Mašek Sastovka. Kuba — Kubna. Benek — Benkula. Miklica— Miklika. ka: Zapletal šilka. — Rybula. žnc n. — Zapletaíka. Bíecha — Bleška. Šesták — Šestáka. Trka — Trkula. Cipra— Cipena. Pálka — Pátena. osoby). Tkadlec — Tkalena. Kotek — Kotna. Hajduek— Hajdukula. Janušík— Janušica. pa- (dv. pudmístr tkalec ševena. — gazdna. Sovíš — Sovíška. na. Krápek — Krápena. Kokeš — Kokšena. Rapant — Rapantka. Botek — Botna. — Koendica. ula (kula) : Ryba kula. stvernicu. (1. ková— kovarka myslivec— myslivka. Gavenda — Gavendica. Janeka—Jane—Peterkula. Macha — Maska. Lašsky: mlatc — kupcula. Šustala — Sustalkula. : Pozn. ca (ica) lašsky a ásten rožnovsky i vsacky ula. Vašek — Vaškula. Mezírka — Mezírena. baa — bauvka. Stuchla — Stuchlena. posel (obecní) n. Malota— Malotka. Knžek Knžkula. Bareek— Barekula. Stiúkal Mazá — Mazáka. Rohel — Rohlena. Satajka — Salajena. Kožík — Kožica. — Sthikatka. — ševcula. uvka. starosta — starostovka. Herci — Hercluvka. Januška Janušena.Kóstkula. Izidór — Izidórka. Vlha— Vížka. Svatoš — Svatoška. Stefek — Steféena. Hajá — Hajka. dle nichž jména . Koenda 2. Micka — Miena. Velísek — Velíšena. Vlek — Vlena. Kostka. Prášií — PráChmelarka). Ddek — Ddena. —tkalcula. kupec —žencula 10* . Stank Stakovka. Antek— Antna. Martiš — Martiška. Gajdošík — Gajdošica. trojnicu. vidti z koncovek.Nesrstka Sikora — Sikorka. Hanáík — Hanáica. Moek Mockula. Peter 5. Siber — Seberka. Tvary jmen ženských. ica: Bednaík — Bednáica. Machá — Macháka. Nesrsta. Vašíek — Vašikula. — Píkladem jmen vlastních spravují se též obecná jména živnostníkv n. Kterou píponu které jméno mužovo pibírá. Jména manželek tvoí se ode jmen manžel píponami ka (Lka). Hebaka— Hebaena. ti atd. Drmelka — Drmelena. Jahoda — Jahodka. šesternicu — Mlátili ve dvojnicu. 1. mlacka. Vría -Vrlena. Balajka— Balajena. Vágner—Vágnerka. Drda — Drdna. švec ženica. 4. Juena — Juenka. ta jsou spoádána. ternicu.

má-li resolutní. Píponou ica tvoí se též jména samic od jmen samc had hadica. Štefek Štefa. Píjmení mužská odvozená od kestních jmen ženských. Bák. lysula. Tedy jména na nm Jména dcer. j. ili manžely? V moravských náeích zdá znamenati mohou. nýbrž po neobyejném a proto nápadném v naší osad jmén t. že po pojmenován. jašer jašeica. Pinkava Pinkava. jmeŠenkéík. Matula Matula. se domem zdržoval. V Hodslavicích jmenuje se z té píiny jeden soused Andrys Franin. Éehak Éehaa. Polušák. slov. Maák. jako na p. jmenuje se muž po její živnosti haBdk jest muž babky porodní. ale muži sousedé posmšn íkají Mackulák. žena vládla. Vašek Vaša. Na Laších tvoí se jména dcer od jména otcova zdrobovací píponou jat jaté nebo.— — 148 — : lysena. pradldk muž pradlenin. Drygal— Drygala. Polyksena. I jména krav tvoí se týmiž píponami. V mém rodišti „mynáík" (mlynáský tovaryš) ml ženu . **) Klára. jeho manželky „Krála". Tošeno vánek — — — — — — — — — *) novali' se Jednomu domu íkají „u Král". Škola— Škola. že domem žena vládne. . jakož i manžel nkterá taková jména u nás skuten toliko pezdívkami jsou. Hadvižák (Hadviga). val. a to astji píponou at ate: Janda — Jana. Kula— Kula. Doák. víte vítenica. zmyja zmyjica. Na Valaších „lajtmanák" znamená potomka „lajtmanta" portášského. íašek lašica (ve — : : — — — — — formulích zaíkacích. že znamenají pvodn oboje. ne po jméné hospodáov „Král". Tak na p. a muži vbec „Marián". Ze i manžely tomu nasvdují nkteré dvody. nejen její živnosti nýbrž i jejího jména úastni se stali. Proež íká se po jeho jmén Mackula. Mrka Mra. ddiku místa. hoe vytená mohla by znamenati takové muže.). Jinde zase muž jmenuje se Macek.**) chtíce tím naznaiti. kteráž mimo íkalo dm se ponvadž muž za svou živností domu posud „u Marián". v polštin. Marušák. sivula. na p. val. Marianu. Znanienají-li nemanželské syny. sivna. v krajin mužov neobyejné. za manželku. strakula. kteí pojavše jedinou dceru. i toho jsou dkazy. a chalup íká se bu „u Franiných" nebo „u Franák". Františák. manželka samostatnou živnos a tedy v dom jest osobou dležitjší.*) Ze však takové jméno i syna nemanželského znamená. se. mohlo píinou býti. straena laš. Též jméno manželino. Sikora Sikora. Jména taková jsou dosti astá Apoleák. Janáek Janaa. Petrušák^ : Veruák. Tragan Tragaa. Poleksiák.

ek: vzek se (1. zimulka (Rožn. — hrušica. ale s Nkdy ek stídá pípona ek píponou šuhaj). : : trávnka. =^ kozílek). ruenka. kopýšek úsek: hrnúšek. (na se kdysi zdrobovací píponou se e/r. htavnka. Na Valaších jsou-li otec a syn stejného jména. noženka. na Brnnsku v krajin Sloupské Naše Frán bélo na tráv. neculky (val.— : — Tošenovana. kreka. kam jdete?). Subrt — Subrta. kamyi). . ovések (1. na p. (ovísek). =^ smrk) — — jedlica. kamýšek. — lichotný. kotetek = s kotlík). má tu význam (hezký šuhaj) (odrostek). kamyk (kamének). Jinde jmenuje se syn dcera jménem kestním a pídavným pi- svojovacím jména otcova Jan Mik. tUkfi *) nemá barvútky (= žádné již barvy. — 2. : Jména syn tvoívala Skopal — Skopálek— Skopalík — odtud tolik zdrobnlin mezi našimi jmény. Kenek— Kena. konýšek (coU. i : Skota — Skoleka. etka = . barošek (=: beránek). ec spíše zvtšovací nežli patrným rozdílem: zdrobovací šuhajek : šuhajec (statený ogarek (pacholík) — ogarec yk - (laš. vnuk ík Nkde p. ýšek : (= kopeek). nka = .). 1. 1. syn se odlišuje od otce pí- vlastkem ^malý". íka: hleka. Mrka — Mreka. Obdobné tvary neutrální vyskytují se po rznu i jinde na Motav. mamnka. plachetka. =^ beika). ec. švrgla = . hrnulíšek. kozetek (1. ika hubnka. áreka. jest bledý). (val. hruška eka švrglica (mladý smrk). maiý Jan. (val. Strakovo Pepce bode dróžkó. Ženská. = vozík). ohýšek (= koneek).*) Rozina Filova. lašsky yek: kamyek emyek. nlišek : tokýšek (tokeš = nudle). Jména zdrobnlá. Adulka (Adléta). Mužská. mamulka— tatulka Gabrulka : (Gabriela). Byly smy tam Vašatami (dcerami Vaškovými). Kenkova). hutubnka. Herci — Novotná — tak Rožnova (dve z Rožnova): To i Kena (-^ zpive (= s to zpívá dcera dvata Drygalova.). Muras Hercluva. (1. (= ohníek). ulka: beulka 1. jedla ica: beza — bezica (mladá beza). éiiek hotubnek. kaj idt? Nevidli st Stefeaa? (dcery Stefkovy). Novotný 149 - — Murasa. Drygatata. vrba — vrbica. Íka buchetka.). v Moravce u Frýdka) posud tak dje: Tosenovan Tošenovanek.): : jamyk (jemínek). teba byl svým hospodáem a jak veliký : maíý Michai.


3.

150

Stední.
kolce, Idadívce, polence, kopýtco, okénce,

C'',

co

(val.)

= ko
(pl.
:

(eko)

;

svtidéíce, dvérca

tantum), bidélce.
(laš.)

eko
enko

= íko = eko,
:

nebeko, maseko

íko

:

srdenko, síovenko.
(^^ okénko),

ýsko: jablýško,

okýško

semýško

(drobné

semeno,

zvlášt
í,

plevele).

uiínko

zrnulínko.

ií tvoí zdrobnlá jména hromadná: bezí (bezový háj) bezí (si. bezií, bezová chrast), boí (borový háj), borí (chrast borová), tak hrabí, olšií, vrbí (si. vrbicí chrastí vrbové), jedlicí, kíbií (val. — drobné koví), haluzí (drobné haluzí), semení zzz semýško,
:

=

kamenci (drobné kamení) údolí, rolí, huboí (= hluboina).jat -jaté vía, cigána, žía, pána (malý pán), blíza (blíženec), chása (dít), huba (hubika), vrba, róba. chíápa, ogaa (ogar -= chlapec), búša.

:

V zaíkávaích

fprmulích na Hrozenkovsku

:

ven

ved

z vrjédzencí,
s

zimnica ze zimnijencí, úinci (od bosorek) z úinjencí, choroba vóbencí (jako: hrjéba pl. hrjébence, kúra kurence a p.)

chor-

at ate zdrobnlina II. stupn = ek (ec), ka, ko-|-J*t- chtapa, syna, psía, krdela (kdel húba (malá houba), stádo), ogara, búša hruša, kopa (kopka), jaíova (jalovika), chalúpa, košúla, kordúla,

=

kura („maluké, necúlata (necúlky) kua vtší"), prasa, okéna, motovidéla, bidéla, svtidéia. íat íate íek, íka -[- jat: Janía (Janíek), mašía (masíek = prasátko), Hanía (Haníka), Kaía (Kaenka), panía (ledajaká panika).
padála (padáika
ovoce),

= zpadlé

=

jdtko, dtko, íátko: chiapátka,

paátko, synátko, srnátko, psíátko^
-|-

Janíátko.

pídechem šaacko (chatrný šátek), rolacko (role malá a bídná), chlapacko, synacko, chasacko, devacko, žíacko, robacko hibacko, telacko, sálacko, prasacko, koacko, šéacko, kuacko,
jackn^
-|-

opovržlivosti

acko = jat páacko
:

isko,

at

isko tvoí zdrobnliny s

(ledajaký pán),

húsacko

(odrostlejší mláata).*)
1.

Pozv.

víko.

Také nkteré námstky
ti

se

zdrobují: kdokolvíek, cokol-

V dtské ei: „Dám
2.

cosiko". Kdes býí? „Kdesiko".

Pozv.

Hojnost tvaru
faja,
fajisko,

:

koa, koátko, kotateko,

koáteneko,

koacko.

bidlo, bidélko, bidéleko, bidélce, bidéta,

zvoneek, zvonek, zvonek, zvonec, zvonisko, zvon, zvonisko (od nejmenšího do nejvtšího !).
fajka, fajeka,

fajiisko

bidélacko.

faja,

zvonýšek,

")

Tvary

valašské,

s píponami Jat, at, íat, jmenovit rožnovské.

játko,

átko, jacko, acko jsou vtšinou

,


Pozn.
jejich
3.

151


jiné a) o

Zdrobnlin užívá

lid

mimo

nkterých svatých a
VendeHnek, Donátek,
n.

sochách neb obrazích:

sv. Jozefek, Floriánek,

Barborka, Vichtorka, Terezka, Apolénka bíek. b) na sesihinou záporu: Nemám

Pamb — Pambúek
ani

PámAni

chúteky na

jídlo.

perúteky (peí) nemáme,

ani otrusinky a p.

Slova složená.
1. Sloveso se sluuje se jménem sponou i (ideji o) nebo beze spony hryzikrka (lakomec), chvaliúra (vychluba), chvalimaa (vychluba) moiblato (neohrabanec = 1. moibut), melihuba (tluhuba), mihlad (lakomec), mydliženka (lehká ženská), obžisvt n. zbžisvt (1. = tulák),
:

bu

pailata (trhan), pletikoš
tora),

n.

pletikoša (lhá), plodihích, ežimíšek (nimra),

stavinoha (pyšný), tepiíata (divoch), tešiplot (divoch), valigura (nemo-

míatibaina

(tlachal),

kulihrášek (dít tlusté), smrdirobota a voni-

chléb,

uspived (jméno byliny), kopidol (val. 1. = hrobník), neznahaba, matonoha (nešika) ávara (nemotora), íamželezo (hmotný silák), naduj huba (nadutec), oškezuba (smíšek), rozdahuba (otevhuba), vabuchta

(nemotora).
2. Jméno se sluuje se jménem svttonoch (zl. svtlonoš), hromotesk (netesk), žlutochvost (jméno ptáka), škodobortel (strjce škody,
:

val.),

sinokvet (uh.

= charpa),
se

kolohnát (neobratný velikán), rozumbrada

(naseweis), zlolajec.
3.

Záporka nt

jménem: nehoda (nedživec:
nepoklida (koho
(ne.šika),

„já

sem už taký
neposlucha
nešvára,

nehoda''), nehyba, nelova (nemotora), nekluda (neistý,
lida (nevlídný),

nespoádaný), ne-

nepodara,

nelze

pokliditi),

(neposlušný),

neposeda,

nerypa

nesrsta (nesnášelivý),

neuma (= nšikoma

laš.),

neústupa,

nevýprava (kdo se pomalu
zbaviti,

nkam

vypravuje), nezbava (koho se nelze

nezdoba (neistý), nezdara,

nemrava, nehaba, nestyda, necuda, neplecha.
Pozn.
plecha, vši
4.
:

Nkdy

mívá ne význam

sesilovací

:

ngyzda

(1.,

gyzd

= ne-

ty gyzde

= ngyzdo
sluují

!),

nemra (= mra =
jmény:
odkorek

nemotora*).
(deska

Pedložky

se

se

odpk
oprek
laš.),

(odpoinek), obživa, obroda, opalek (zbytek svíky),
(zbytek mýdla), pastap (cár
:

od kry), omydlek n.
laš.),

potrhal to na samé pastapy,
;

pachlop (sucháí se

strom

lesních napadalé
si

chlopi
si

n.

chlup= padati,

Ach Bože,

rozhoze.

ty

Aniko, už

ty roznaša (zcela naša).

Po

zahrádce chodila, rozjablunka sadila (milou

j.),

rozpkní ludé (— roz-

milí),

zastul ich

roztopkný, roztodivný, roztomilý, milý roztobože! zástl (1. „plný tam šedi"), nadkostelí, zahájí, záhoí, zálesí, záhumení,

zástolí, závodí,
*)

zápotoí, zárybnií, záii, podhoí.
na koho

Tak

se vykládá též nevražiti

(—

vražiti).

— —

5.
:

152

Celá vta bývá za slovo pochválembu (žertovný název obuška ozembuch (nemotora), budižkniemu, nicpotak (laš.), namuduša se íkati: „na mu dušu" alebo sem se darebn namudušat (las.). — „Jak se patí" poádný, sklouje se: Mám jak se patího pacholka. Pozn. Ve valaštin rožnovské slova „má milá" srostla v jedno a jako jedno slovo se sklánjí Ach mámili, mámili, kde ste dotel chodili.
val.),

=

:

=

:

Jména pídavná.
Tvoe pídavná jména od jmen
stantivní
i

místních,

lid

všude píponu sub-

any a p.) z pravidla odsouvá a pipíná píponu ský ke zbylému kmeni: 1. iciBoetice boetský pl. Boeí, Boskovice boskovský, Damboice ^*damborský, Doubravice doubravský, Cernovice ernovský, Jamalenovský, roslavice— jarostavský, Lodnice lodnský, Malenovice Opatovice opatovský, Sebranice sebransky, Sobšice sobšský, Stavšice stavšský, Tvrdonice tvrdonský, záhorovice Záhoský, Zaroadjektivní
ice^

ov,

:

šice — žarošský,

Zdánice — ždánský,

Zeletice

— želetský.

ped píponou ice souhláska, adjektivum koní se v ccJcý : vánecký, Mikulice —mikulecký. Lovice lovecký, Vanice (= Ivanice) 2. m: Blotín-btotský, Bohutín (Bótín) — bohutský (bócký)), BoJde-li

lešín

— boleský,

notský,

Domanín

Hošttín
Karasín

erBratrušín bratraský, Cernotín Hnvotín-hnvotský, Hodonín hodonský, hošttský, Hulín — hulský, Chndobín— chudobský, Jiín jický,
Borotín

—^borotský,

—domanský,
Kojetín

— karásky,

— kojetský,

Ketín

— ketský,

Loutín

— —^loutský,

Mérotín— mrotský,
Prosetský,
Vsetín

Slaviín

— vsacký,

Tišín — iský Tišínsko. 3. any. Bukovany bukovský, Chrášany chrascký, Moraviany moravický, Píložany píloský, Rouchovany rouchovský, Opíocany

ínský

— Rošan,

Milasín — milaský, Palonín — palonský, Prosetín — síavický, Syrovín — syrovský, Setín — šetský, Zebtín — žebetský. — Pitín — pitnský, Rošín — roš-

.

oplocký,

Vrovany
na
ný,
:

4. anka,
5. 6. 7.

no:

— vrovský. — polanský, Ostrovánky — ostrovský. Poštorna — poštorský. Mohelno — Mohelský — Rokytno — rokytenský.
anky: Polanka
né:

nd,

Písený

— písecký,

Topolný

— topolský,

Ná vojna
Olešnice

návojský.
8.

nice:

Jezernice

^^jezerský,

Roketnice

— roketský. —

olešenský.

Pozn.

U

Branek íká

se

jednomu

poli

Vachovské po

bývalém

majetníku Yachníkv,
9.

ou, ovcí:

Archlebov, archlebský, Bohdalov

— bohdalský, Tlumaov
(vl.

tíumacký,

Veteov— veterský. Buková — bukovský

bukoský).10. Místní

153

jména vyzvukující koncovkami icp, si, zí, n, ín, nik, mní mkkou sykavku c, s, ve tvrdou c, r, odmítají in a, ík a vsouvají mezi konsonant kmenový a koncový «, samohlásku e: Hrubice zuberský, hrubecký, Volší voleský, Zubí Hobzí hobeský, Krumsín krameský, Lipník lipenský. 11. Po rzmi: Hutisko hutiský, Brodské— brodžovský, Vrtíž

ped

nimiž jest souhláska,

vrtrský, Dlouhé
12.

— dlouský.
:

Složeniny

Starý Jiín
n.

— starojský,
Nová Ves
vede:
si

Votinoves— votinský Novošanka.
Pozn.
jovice

votinovský,

na Starojsku (u Kunovic

n.

Starojicku,

Novošan

Podobn

i

t^ský lid

Pardubice

— budjovský,
1.

Rokycany

— rokycký

— pardubský,

Bud-

atd.

Pípony zdrobovací.
avý: maíavý (trochu maíý), velkavý, širokavý, vysokavý, hrubavý,
bídnavý,
plachavý, chíadnavý htupkavý (=r pihlouplý) b)
(je

svifavý,

tam chtadnavo), mkkavý,
(val.

temnavý,

íukavý

=

luní),

phavý

(= phovitý).
2. júíký, vHý bluký (= pkn bílý), dobuký (velmi dobrý), erstvuký, mkkuký, lehuký, suchuký, teuký, staruký, pkúký, maluký, teplúko (= hilbsch warm), nizúko. 3. júnký, ilnký dobúnký, mkkúnký, malúnký, blizúnko. 4. linky, (val.): celuký celý, staruký.
: :

5. 6.

tilký:

zdravulký
(las.

(val.)

jutký, utký

= uký):

bilutky, malutky, drobutky,

hlautky,

chuutky, lehutky. 7. únenký teúnenký, mkkúnenko, malúnenko. 8. úneký tichúneko, brzúneko, nizúneko, malúneko.
: :

9.

ušurný: malušurný.
:

10. ulinký, iišinký, ulizriý

malulinký,

malušinký,
velmi
bílý.)

malulizný.

biluneký, bilušenký, bilulinký,

bluiký (=

Pípony
licný, lícený,

sesilovací.

venský, izný:
(1.

vysokúcný (velmi vysoký), dluhúcný
drahúcný, (velmi drahý), horkúcný,
n.

širokúcný, velucny

= velikánský),

chladnúcný, milúcný, ošklivúcný, zatrapenúcný, starúcný

staruenský,

skorúcno ráno, mnohúcno ráz, nešasnúcené dcko, náramnúcený strach,

vysoizný kopec.
Ostatní pípony.
1. 2.

ký: píachký

(=::i

plachý),

malký

(val.

= malý.)

aký

:

dvojaký, trojaký, štveraký, pateraký, šesteraký, sedmeraký.


3.

154

janý
ni.

1.

= ný

:

devany, slaihany, kožany, ružany, ržana muka

(= režná).
4.

nežH

v

Pídavná zakonení mkkého v ní jsou mnohem astjší, zbytení, starodávní, obyajní, nynjším jazyce spisovném
:

darební, vandrovní, výborní správa, dkladní, schvální, obstární, samostatní,

obstarožní (i= obstárlý)
5.

vysní, nižní (val.).

.

pojícný

lovk

(který

hodn

jí),

pojícné jídlo

(=

chutné),

spatný nespatný (val. pátelský), spejný (ilý), mocný (val. pom. = mokrý.)
6.


(1.

(štdrý),

ujný

(bujný),

ujný

jatý

:

bojaty

(1.

= bojácný), štrefaty
.

(1.

= „štráfovaný," pruhovaný),

pasáty
7.

pásovaný), kulatý {=^

kulovatý).

pípony v náeí val. laš. a uh. asté, jichž ostatní náeí mor. neznají ernastý (= ernavý), blastý, zelenastý, ervenastý, modrastý, plavastý, jaabastý (=jaabý), sivastý, šmurastý (= šmurovaný), zelinastý (názelenavý), mastý (barvy mavé). hraastý (hranatý),
astý, istý
:

paterastý

(==-

paterý) v kolikerasto splétaný.
istý

Píponou

oznauje

se zvlášt

šistá (= babušnatá.) bliistá, ernistá, hlinistá

na Valaších barva ovec: babu(ervenavá jako hlinka),

kropanistá (kropenatá),

lysistá

(lysá),

lišistá (ervená jako liška),

mu-

inistá (erná jako muín), okajistá (okolo
hlíd),

oi erná;

okajistý

= škaro-

pistrulistá

(ovce

„pistrula").

prskanistá

(poprskaná), strakatistá,

vakešistá (ovce „vakeša").*)

Kamenistý
8.

(-=

kamenitý),

skalistý,

hlinistý,

zrnistý (zrnitý),

pod-

lúhovistý (podlouhovatý), šátek ptatoistý („co
jací:

híbací,

telací,

má tabulky po sob"). dvací, brusací kame, valací deska,

(kterou se prádlo vale), chovací telacko (na

nmž

lze

hodn

pichovati),
orajici

mlieko

podojací

(=

podojené,

Mokov), sem
prvši

lekaci

(1.

= lekav}'),

pda

(I.

= orná).
ší
1.
:

9.

lonši

(^ loský),
(val. -=

(=

první)

10. ajši:
11.
ji'í

domajší

domácí),

zitrajší,

dneskajší

(laš.)

= ií,

ení (laš.): slepi**) pei,

koi (--koií: sova ma kou
(kíapet=
klát).

hlavu),

kai žaludek (= kaení), kíapi
livý^ zlitý (val):

úl

12.

pchalivý, šaslivý, trvazlivý.

13. ový: obilový

mch

(= obilní,

laš.).

zimové veery

(laš,

--

zimní),

horový

(val.

= horský).
kováov

14. ov, ovo:

= kováv

grunt; on pochodí z

kováova

kováovo
15.

^ (

pole).

po rznu: ševecka praca (1. =- ševcovská), morútný (= úmorný), pekrásný.) krásovaný, rozkrásovaný (
*) **)

Dívka

,.

bliistá," jest blondina, „vakešistá" brunetka.
ale

= slepií;

kúra (ne:

slepice.)

Srovn.

.

„režná" sláma

a ..žito* (no: réž)16.

155


(subst.

astá

jest „figura stymologica"
:

a adj.

téhož kmene),

Naša chaiúpka je samová sama (= zcela sama uh). Najedli se do sytného sytá. Kúdeleko, kúdelná, nebudu t písti. Lipo lipatá, špato spatúcná! mrcho mrchúcná, až mrchúcná! Ty
zvlášt v písních a v nadávkách
motovidlo motovidlaté
!

Komparace.
Komparace
adv.
neliší se

hrub od eské.
(1.

Veliký

vtší a vchnjší,

vchnj

=- více; dulši

zz dolnjší).

Toliko nkterá píslovce mají
(spíše),

tvary odchodné:

dnes je

mu

vc vcéj (více), spš špšéj levnj (leheji), pokraj to na tenj.

posle

(pozdji),

Komparují se též nkterá podstatná písloven užívaná tma tmj, zima zimj, hanba habj (moža a byt habj než mne), na pedku pedej, na zadku zadej, honem honemši („kerý honemši!^) Sám nájsami prvek bežali =r první na pedku (uh.).
:

— —
:

:

Na Hranicku a Jicku komparativ adverbií rovná se vesms neutru komparativu adjektivního dnes je teplejší, pknjší, zimnjší, na trhu
bylo lacinší
;

jinde toliko místo lépe,

he íká se

:

lepší, horší (uh. lepšej,

horšej), sice: teplej,

pkéj,

íaciéj atd.

Slovesa.

Slovesa iterativní

a

frekventativní.

Tvoíce slovesa optovací náeí, zvlášt slovenské a valašské, ne-

chu

mají ku

tíd

VI.

;

iteruje vtšina sloves ve

tíd

V.

1.

Slovesa
si

II.

tídy.
promíám,
sa.

thnu se mu

— zahýám, vyhýám, minu — míám, — stíhám Nebudu stíhat a podívám
hynu
si
:

vymíám,
nebo stíhá

Stíhá

si

(gravatur).

Ze sa
(

ti

nestíhalo v takový

zadíhám, zdrhám
procestva
sa
ani

— utíkám),

hrnu

— vyhíám,

déš na pole chodit, drhnu zhíám, trhnu podtíhám,

nepetrhaíy, vrhnu

— nadvihám
tídy.

(=

narážím na

nco

v ei), mrzne

— rozmzá.
2.

Slovesa

III.

a)

Slovesa vzoru držeti: držím
sa

domzám, omízá
b)

mi

to,
III.

smrdt

— obsmrdám sa

— zadížám,

hrím — hkám, mrzím kolem eho (=oplétám se).

Jiná slovesa

tídy mají za .

ívati n. dvati.

a) ve

slovenštin Jeua ; viévat, sedevat, slyšévat, kleévat, uihévat,

hoévat.
/9)

ve valaštiné jnvat:

viáva, seúva, slyšúva, klenva.3.

156


IV.

Slovesa

tídy.

drobím pedráBám (tancuji), robím— vyráBám, odráBám (las.), pravím výpravám, nápravám, dopravám, *) stavím nadstavám, dojím nadájám (= napájím), hnojím— vyhnájám, strojím odstrájám, dlím podílám (podila žebráky =r podluje, las.), moím— zmáám (zmáalo ho

— —

— zváám, vím — do vírám, roním— ráam (^= rážím ovoce), (vyhrazuji), krtím — krúcám (prádlo ždímám), lazím hradit— vyhrážám hrozím škúím sa — vyškúám rozlážám sa odlážám blížím — ublížám vyhrážám, prosím — odprášám, hlásím— ohtášám dražím — dobytek podrážá, práším — oprášám, straším — odstrášám kroím — okráám, staí suším — vysúšám, duším sa — dušam se
v buše),

vaím

si

(val.),

(laš.),

sa,

(laš.),

(laš.),

(laš.),

jak stáá, ruím odrúám (odkazuji ddictvím), svdím prosvíám := dosvduji), tlaím potíáám, uím-poúám, krím skúám,
sa,

strím

— — vystrkám— dy

m

— —

(val.

ukám
:

zaopatali
ve

(laš.

^ zaopatovali).
cho:

Pozn. Slovesa chodit,

pálit,

hešit, nosit iterují ve slovenštin
;

dívám, pálívám, hešívám, nosívám

valaštin

chodWvám, pálúvám,

hešúvám, nosúvám.
4.

Slovesa

V.

tídy.

chytám uchýtám, podchýtám (chápu: už hodn podchýtá), strkám ustkám (svádím na jiného sahám dosíhám, stihám ustíhám, sypu dosýpám obsýpám, trhám podtíhám, zathám („zatrhá do nminy" rodilý Nmec mluv esky), mrkám— zmká sa, zobu ozóbám (uh.),

,

ue

ežu

— navyrjézala

epice (n: navyezovala,

uh.).

Pozn. 1. natahám sa s kíadú^ natahuje sa jak kocúr na okín; dopadá (praes.) dopadá (fut.) pidržat, podsypat (verba íinitiva) pivyprášat jest iterativum slovesa vyprositi džat, podsypat (iterativa)

;

i

Ohleduje husi stáat iterativum slovesa stoiti i staiti. Smít sa iteruje sméjávat sa. (dat), ponese-li pehlíží nco. ohledává
vyprášiti,


I

=

:

Pozn.

2.

nkterá durativa vyskytují
dol.

se v V.
(val.

tíd

za

.

VI.

:

ho-

íka
(val.

si

(laš.

a

= hoekovati),
5.

nelútám

=:

nelituji),

pamatám

uh.

= pamatuji).
Slovesa
VI.

tídy.
:

aruju arúvám, kuiterují v V. tíd nocúvám, poledúvám, podhazúvám, provozúvám, peskakúvám, enúvám, stžúvá si, tancúvám, vypraúvám praúvajú praVšecka slovesa VI. tídy
puju^

— kupúvám,

úvávál

^jak

sa prauvávato

(val.).

Pozn. Slovesa VI. tídy v nynjší
a pece, kdo

ei

spisovné jsou

bez iterativ,

smysl vyvinutý pro rozdíl

mezi

djem

trvacím a

op-

tovaným, pociuje tu zajisté patrný a nelibý nedostatek. „Kde nocujete?"
*)

rozpravám

— vykládám,

rozpravuju sa

= vyslékám.

vyhledám (= -hlížím). tu mi nikterak durativum „kde nocujete" (str. vykutovali (vypláceti). (val. — siuhuju kazova — kazuju si (sloužím). -cházím) odvádím).). díuju (= dlávám) dlovuju (= dlávávám). obili (si. . kde je dnes nebo po svého nynjšího pobytu noclehem. Rzná iterativa. mtativuju. V iterují laštin naopak uju). — (slov. polihuje.) po stromoch. vychodím. 6. mimova — mivuju (laš. poituju. lampa zhasuje (= zhasíná). biram lezu (las.) (si. cérky rády vonikuj. obili se vysypuje. by byl sám vymyslil. (mívám). Frýdecko) : ve Slezsku dur. vonika voní. domluvuje mu.) nemže. mamim mamuju (mamova) — mtatim— mlacuju (mtacovac) n.) — voat (transit. („milvám"). prši — pršuje (= pršívá) — pršovato vaim vauju. nosim nosuju (= nosívám). ja povdovali {— povídávali). zpivuje tu (nacházela). — chodzuju n. ich zaviuju. obdluje rolu (obdlává). jezdivova. odbiruju (odbírají). — íazím (Píborsko. nvuju.: — — — 157 — as známém doma. beru žnu biravam lozím chodic —žávám atd. piveduju. vedu— odvodím (=.se vyseduje se kobzale zaseduju. odchodím. kvitka opaduju.poboluje. itam ituju. kteráž v ostatních mnohá slovesa tvoí iterativa v náeích jako v eštin ve tíd chodim tíd (-ova. (ávati a ívati) Boli — boluje . — chybovat =. VI.). Zvídám-li však na svém kde v staiti i mst noclehem hývá.) — žínám . vyplacova vypytuju . najduje se (nalézá se) uchýtova (uchýtat). chodivuju. táži se známého v cizím mst. vozim vozivuju. z voza. stái mladým (vyptávají se). dokopova — dokopuju vykopovat zakopovali.). val. kravarky provoluju (= (provolávají) ševovac séjat — seti). Pozn. uni teho niduju (nejídají). (=: val. — — — — — (slýchám). éjává). nvyzvduju. (uh. to nbyvuje (= nebývá) vynajdovata . Týž tvar mají nkterá durativa: oni =1 kážu). nchuju (nechávám). lezu je též za iterativum. tak se asto djuje (si. dokomurky {— vykutávali). Iterativa lašská. i sluhova padzuje. 7.). slychuju . pro- chodím sa dohledám. uzavuju. dodluje (dodlává). — vont voajú (t. V. jinde se jinak vyjaduje šplhat po stromoch (Ostravsko). abych zvdl. vykladoval (== vykládával). teho nevažujú (val. zaikuju. snih padze . 207. (= zpívává). vyndzi na hrušku (chybuje mi eše p toka). — bérám —bérávám. chybti (intrans. Rosa si je zmiuje se o týchž iterativech pochybuji.

) (kieti vespust). chodi chodíca. žgára— žgarýca (nehorázn bodati). pabízat sa : (courati 4. 3.vrzají). pochramozdit úcat hrgúca búrat (velice hrka). skókat skókýiíat. 7lTÍat flekúat (nadávati). ýzat: ahat ahýat (val. zbíýat zgíýat (slíditi). gagotat—gagýat (husi gagocú. chachýat sa (smáti se „vespust") zz chlachýzat sa. ehtat sa — ehýat sa (= smáti se plnou hubou). okocía sa (okounti). hópa— hopýca. = toulati se = pabícat pacgyat. šeka šekýna (velice kieti: nešekýaj. fzat: abrat— abíat. šviha švihýca. pabtova — — — — — zvoízat. ezúga. krzá krzúka! (laš. špinit špiníca. ustavin mluviti — ním— — = lapota). ázat: binkat báat. = placho létati). Slovesa intensivní (verba intensiva). ezugýa okýa sa hobtýat (hnízditi se). ^ hylázgat n. chípat— chlpícat. oha ohýca. strepitu) = šošat. v náeích východomoravských jsou velmi hojna a tvoí se rozmanitými piponami: 1. 9. uhýbati hógat). paláat zz palázgat (povykovati). se). ýat^ íaf. blinkat bláat. hylázat (povykovati). papa (val.— - 158 - Slovesa intensivní. —ýcaf 11. — — — krzukaju 7. znaící vzmocnlosf zhrublos. . nkterá dokonavá slovesa tvoí druhé tvary píponou . šukat šukýca. strúha— stružíca. žbíat (ápati ve vod). I kotdyca še to klatí se). íamúzat pochramúzgat (zmrzaiti). užchíá). hogiat (vz hogá o kolo). n. nelepos dje. oha— ohýna na strom lézti). ázgai: palázgat : 6. pajzova — pajzýa (val. chachúat sa (cachinnae) kašlati). hulákat huláat. kobíat (pížgit se. úgaf úzat (val. 8. dvee kržu vrzúga. tomázgat (idem). packovat sa). íaf. tárat sa taráat . — úzgat: : íamúzgat sa pes plot. šotat (pracn sa. dat. skókaf skokýca. si. — ústaf 10. vát zvoíat ^ zvorýat = — — pablýa(val. svai svaíca. Pozn.): papíca. plachýna (val. ára— arýca.): — dobrúchat. sa (váleti se). chíat (chrápati: doleha pod kamna. chrpústa (chrchlati). lítat (val. dy sa ludé zastavujú). — — — — sa (toulati 2. hcgýat (tískati ním. tepýnaf (val. = chlachúat chrapúat (chraptiv 5. ga- — — = gýajú). == utíkati). jíti). skuhrat skuhýat. coufati. iichaf: dobit chrpúta. skéhnit skehýat (breeti). krhúca (ztžka kašlati). hópat hopýat (skákati nepkn). kulhat kulhýat. vrzugýa. váchat vachýat. — — — — — — koldýca (laš. at. icaf — borúchat (rozborúchaný -= škared pobouraný). pabzat matlati se) šobat (mingere se). kohat cum (velice kašlati).

e (slabo dýchati. — apkat až by sas fapuškat (rukama tleskati). Slovesa zdrobnlá (verba diminutiva). maryga. plkat plkotat oí rumpocú. Jásat — jaskotat (hubou šuka— šukytat. chromka. syet sykotat. róchnút — rochýcnú. (dítti). škhat škrhotat mleti). fuet— fukotat. mgnú* — mgýcnú . qat. Slovesa zdrobnlá znamenají nejen zdrobnlos. márá ždúrnú— ždurýcnú'. tuíait sa (potulovati se). šmúraf zasmoliga sa se).^ lapká dluhy do gruntovní knihy (lapat kydati). drobsit (= drobit). hned' zmotoškaía (zmotala). (utíkati). nco navádti cupka bakáí ho. (žába škrhoce). mu slzy z (plauschen). poikaj by ti (e dcka). až sa Janíek zachlachoní). nabakál ho na jíti).— — ýcnf: i 159 — chlopi— chlopícnút. fíkaf fikoni (stíkati). šplúchat — špluchotat. dcka). gumnú — gumýenú kopnut" ( žduchnouti) spadnouti). tága (ážu) — ažga ten (hnísti. makati). olit: vízgat 4. (do kostela jiti). nuzait sa. peca nco rypkám. sa. — — zdéi-yga — šmuryga. sit. vzgat — vrzgolit (vrzgolí na varhany). lizoni sa (škéiti se). stapcovati — * Tak i subst vrzot— vrzgot. civka (pomalu - kyvka sedkaj hlavu. chlachonit sa (smáti se: nem). otikat: baka (lichotivým pemlouváním nkoho na to. aby s ním šél do msta. otat. ygnf. viklat — — — iupoce — — (silno šuchtat — šuchotat. tepit (tepati). zypka tanuškat (-= (taniti. mžit — mrholit (drobno pršet — prcholit. žduchati). glgat— glgotat. — kyvotat (všecko sa kyvoce). — vigtotat. prší). tak apoce). dret drkotat (nedr! nedrkoc! = nemluv poád). péi peonif sa (vypínati se. mrkat mrkonit (z temna mluviti). onit babra — brabroni : (probírati se v (kapati). chechtat — sa — chechotat kývat sa. šepat — šepolí (ticho šmigat— šmigolit (ezati). : doby. . zdíra liznú 12. néjsu zvyklá postávat. klapat — klapotat.žva oholit (plauschen). ignf: ára — caryga. ápat t). (udeiti). (žvachlat 5. <^?V. tupí prší). crbka — crboni leze koika po jabloni. škrabat— škrabotat. akosit sa na nco (= íakomit). smoíygat (hnízditi 13. tak ulíit (liskl et: drobit (drobno choditi). tak mrkat mrkotat. chlachotat sa. makati). — vrzgotat*). pršeti). krukat— krukolit (uka krukolí jak prase). ýsat: soti — sotýsa (val. — prdolit (plauschen). I jejich tvary jsou hojny a rozmanitý: 1. — to nezralé ovoce ! — koupete). bdait hubait (hubovat). — kopýcnú. (zasmoliti). 3. ápa ápef (poád apíte 2. . nýbrž i rozdrobenosf dje v jednotlivé ka(. (udeiti — lizícnú. tichuko mágat ! — rhadžga''. ytat: ápat— apotat (prší.

7. Ovce suchou letinu rúpú. — Po- = maliko Vsypnú (jednodobé) vsypa. frfnit sa (1. vrká. dit piší (breí. (zvonek ve zvonici cingélá. 8. lomit — lomcovat (hmotiti. vrzgolí. chlapec si kotúlá dénkem. šaširova (s hIkiW^ ohánti se. koirova. klábosit šidi se) — pinoži sa (kole usmít sa — usmíchnú sa.) biní. žemrat síávoi (val. Dvei vzajú. cingat — cingélat s (val. piskoní „piští" chtíc nco). — šibani sa — posmétlova —kalabisovat— kalabizovat. Kúlnút (jednodobé) kúlat. od zvuku: prácú soukati se) cingélom"). uhl = obcházeti neinn). = hovoiti). == chorý — obraz od slepice). na housle sklo otesené co se láme. 9.). pískat 160 — trtoni (tžce se. — — Holub praskoce. íomotíja (hulákají). utit: remti — romuti (val. tepatí). suché roždí druždí. (= povrkuje). masné na ohni škvrí. šprhoni sa (chromý sa sotva došprhoníi). pták vzgá. šermovati). Koncovka irovnt mimo cizí slova ve valaštin i s nkolika domácími kmeny se spojila: kasírovat*. . — piskoce (popiskuje). posmtat" (val. novnt: cásat — casnovat Rzné (táhati). mulirova (= mudrovat). krava práská biem. utíkati). san hviždíja — Ohe praská. =^ viklati). — žemoit honit — brebencovat (brebtati. praší (breí) vrkoce . šuchla — šuchloni (šuchtonil se mezi nimi == pletl 6. vtr hviždí. lepi— lepišova pádli sa (vypínati ošívat sa — ošipova sa palázgat — palázgit (hulákati). — piskonit. vrzuká. — fafrkovat „cingélom. zmrzlý snih druždí pod nohama.— — se na nkoho). rupoce (rupotat). las. honcovat (zajíci honcujú (plísniti). obliskuje). etazem. veza sa taín (žebroniti). (piplati. Binká si dít vrí (durativum). gygla (val.). vrzolí. praskavého.). covat : brebentit sa cizí). praší. pížgit — šemit= sem oit (enom šemoí = z temna se ukazuje. (rychle jedouce). báá — — — — Opilci v hospod íomíja. . zrúpií to (sndl nco „rupavého".). sa. oit: echrat pižgoit sa — echoit (naechoený (piplati se). rozrasirova (rozrasovati). letina tu rupí (rupt). tvary. kos hvízdá. chlapi kúlajú na kuželni osoliti. penzi. tvary podružné. lomozil sa chástím: la- múzgál sa pes plot do zahrady. = drkotati). špinit — špincovat štabárat— štabarcovat (hpiotiti). rupkajú (praskav jedí). pes . pléct— plantat. lepati — lepancovat (pohlavkovati). sa. korovrátek vrždí. kotúlat (trvací) kúlni si s nama (v — — : kuželky) solnút . Zena drúzgá roždí. štárat— štarcovat (na nkoho = hurtem pobízeti). kue piší. špárat — šparušni. Co se trhá škvíká. Významové rozdíly mezi nkterými Chlapec píská. mluviti eí = páí).

kraj. umel hladnú smrú. ve spojení II.Skladba. mrtvá cesta (kterou se mrtvoly nosí na hbitov). staré léta (léta staroby): dokal sa starých let („vysokého stáí!"). Mám to na konec jazyka. ped ševcem (t.. což by sice všelijak opisovati bylo Starý krám (ve kterém se staré vci prodávají ^= Troedelbude). I. vyjadujíce : se chudoba vysvduje). o jmén podstatném. ped domem Pavlíkovým). . pes kovala. východ. 11 . Staík seél za vrch stolem (val. a na vrch tem hnoji spál do rána (uh. ped kovolem. Na vrch jam (pole v Jasené). chlap. staré krámy (Tandelmarkt). významu mnohem širšího strun. mrcha cesta (mrchavý. Jméno podstatné mívá platnos pívlastkovou Spata lovk mrcha lovk. v nmž se za války švédské ženy a dti ukryly a v nm od Švéd pobity byly. na nmž se „Ta goralka není tak vopilá jak bévala" stžoval ve Stíteži na Bystiku. V laštin pi urování místním jméno majetníka penašívá se raetonymicky na jeho majetek Stoji ped Pavlíkem. roh. (t. to je nic po teho sedláka 3. 2. laš). do prosted' lesa. dráha. : 1. mín tím. konec. j. U „hromové skaly" íká se skále. zlý).Obšenej kopec" jest kopec v kdysi pastvec obsil. pes jeho dvr). si lovk Nmeckém na Novomstsku. Ped východ sluncem. Na roh štola seél. prosted. Podobn pády pedložkové: z Boha tym lovk (niemný.). — : lovk. po západ slunci. bláznivý který v lese dm (blázinec). Jména pídavná v ei lidové bývají nežli v jazyce spisovném. západ a s pedložkami a následujícím genitivem zstávají nesklonná: Práv o pó! noci na vrch hnoj (sic!) ním prašito. j. (špatný). p.). ped Bilkera. to je dožera lovk. Idžce tam pes ostuda zdechlina k. O jmén pídavném. chudobné vysvdení (jímž 1. níž kdysi uhodilo. v prosted lesi. do „Zabitý žleb" jest žleb ve Stelících u Brna. do východ síúnca. že není tak silná. pes suáeda. Podstatná vrch. „Devným drábem" jmenovali na Zábežsku díví hlídal.

(laš. Ustanovili hromadu na dnes týden. Substantiva téhož tvaru jsou : kancelá.)." — .). palacha (laš. kdežto jiní o ní rodu žoupkého užívají. jed (val. Taktéž mluví se neutrem Všude na Laších zachoval se tento spiisob aspo o tetí osob. brko Na o Starojicku a ]ia Laších.).) b) rodu žen- ského: noclaha sátka (Ji. šlenka). se 1.)." A na otázku. Kubovo a to Kopekovo. myA. = bellis perennis). m.).). Cej (na Caju) a. tvaružka laš. Hotomúc.). Platnos attributní mají též píslovce dnfis. Nové = nové obilí Do nového eše vystaíme. jak které je (t. dít). j. c) rodu stedního ranní. Ptal jsem se v Hodslavicích dvátek. pac (laš. kdežto v nynjší ei spisovné íkajíc den ode dne feminin tu pibývá: Pešt (do Peštu). 162 — tal<. obou ísel Su všecek mokrý.). brlo (laš. 3. í jsou: od- povídala: Já pravili sem Zelenkovo. (uh.: : : — 2. íoža (uh. Hd — vídalo jedno: „Ternu je Andua. (do Lula). vlanka (laš. játra (Ji. byla povo (= práv ped rokem). Parýz (do Parýza). Rodu mužského jsou jmenovit místní jména. Rod jmen podstatných v náeích rznívá jednak od spisov- ného jazyka jednak v náeích mezi sebou. když se mluví o dvátku: si byuo.. pergamena kapišona játru). zerz (rez).). strnádko strnádka iskerko (laš. Mám ruku všecku zmoženu.). Byli všeci potluení 4. Já sem sa ho už naprosiuo (ib.). a z posi bylo. Víde (do Vída). 2. podešev." Hd mi v Morkov. stupa (Ji. B. uh.).). Tebí. dt - dta v.). i v akk. klarneta (laš. zvlášt v ásti moravské a na Frý- sob neutrem. motýla (Ji. l)odešva (. myšlenek (laš. Pídavného všecek užívá se pravideln ve smyslu nm.). žalu— žaludi (val.. je—jedi stedního iskerska rodu slov. „ganz" v nom.). jar (val. S rzným rodem mní se též tvar substantiv a) rodu mužského bot (bota). rozmarýn (rozmarýna). O rod jmen. do (laš. kr — — ..). i odpodecku dívka nevdaná mluví o ní k a ní. šnuptychla (laš. vera : Tak rok Dnes týden byl svátek (^ téhož dn& minulý týden). — vlák).). jaro). (laš. „Naša dívka. b) rodu ženského: etaz etázka (val. (uh. jitní. Sama mladá žena nesnadno té zmné zvyká. Kromíž. litra (laš.).). klapeta =^ klepeto). i ovoc — ovoce (uh.). fazol (Blatnice pom. strnadlo (pom.).). (laš. Sak už sem stanuté (= už jsem vstala). (laš. postel (vat ). to je temi(. (laš. Pokáme do tak roku. Je mi dlužen od tak roku.) sem c) . obracauo sem seno (Hodslavice). Manda? Byuo sem na úce. rzného rodu a) mužského kúpel^ (ke). j. Holi. Milá. jak se jmenuje kestním jménem). obyaj (val. „má 26 rokch a my ma dycky tak pravíme Rodie i vdané dcei tak íkají. Ste všecky ušmúrané. Vera týden poheb mla. laš. Lul. pec (laš. : : III. Až po novém bude svaba.). uh.

Plurálu jména obyvatelv užívá se za jméno . v zvlášt druhy obilní: za pluralia tantum rža. 6. v cizincoch Šél na Hanáky. Trnky majú málo pupenca. mužského 11* . esli m to neužere ? to Néni toho nikde.). 1. ze Slovák. 2.). s opovržením : Vri to po m. laš. co?„ „Oto — m i stydí. 5. skládali Bukvu a žaludem prasata sa dobe vypasu. Jméno hrách. laš. zlomil krky (uh. — Ve škole koplo!" když se mluví (o psu).*) choí. Nkterých substantiv užívá se náeích jednotnému íslu v jazyce spisovném: mlýny (mamy na mlynoch mlýn. appellativa hromadných: Zito má pkný cihlu Réž má pkné Na poli mám pkný strom. Rodu stedního užívá se i o vcech jiného rodu. (laš. na služb. otavy. písudek pívlastek jest rodu mužského. Dvátko volají k sob: „Male.). spisovatelka mluvíc o y.). jejich krajiny: na Slováky. „dobré svainy" val. laš. Dlat sme uhel (slov. 3. p. íslo množné. Povdli sme to našim tatulkovi. Pani myslivka tak tam dali nad studnu ty ela a divali se dolu (laš. *) užívá se byli plurálu o každé osob nepítomné. Tak jmenovit nkterých ástí tla Chytil lidského užívá ho pod krky. ve Vyzovicích jest pole „nad msty" podobn di v plurále o jedné osob: — a : . astjší je tak eený plurál intesivní: mét hlady. sena. ovse.! : : — átku se tím 163 — dvata žalují: „Pane reclitur!" „No «Kdo e kopnul?" „No to Tižkovo (dve ížkovo). kdy se sváívá. na Lachy na Horákoch na Dolákóch. v Turkoch. jakož i o osobách. šli do Brodu a zaTa stoláka to všecko šijú. sa z Valach. žita. Nkterá klas. sluJiy (synek je na síuhoch :==. a jak sa to oháá (nadutý lovk)! Neumí i ani zazpívat 4. obila. Moji milí tam?-' ptá se dcera matky. o svainách. O ísle jmen. vrátil Osobám dosplým se vyká. nemohl smrady obstá. ! jest rodu ženského o mužských osobách ve rení : milá brachu IV. „v pekly.) je tam Ve Zlín íkají bývá „nad kostely. tam? Nebožík Klinkovský byli poslem. Jména hromadná jemene. Je-li osoba ženská. po hev!" 3. pívlastky a písudky adjektivné plurálem se i vyjadují.Byli ste „Byly ste tam? ptá se Dle toho by eská sob plurálem užívati mla rodu matka dcer. nýbrž všecka participia. zela. mají též význam zrno. popadl ho za pasy. schla strachy. Podobn Tatíek blúdili. popukal bych se smíchy. mívají v Polešovicích). býl na Slovákoch (= v cizin)." 4. prosa. V té pak píin nejen urité sloveso. Idu vait grumbír (m brambory. na cestách sa zmohli. jako: proti = ve = „dobré ráno" se a. které se vyká ! byli-ji ste mamnko Staenko." jen jeden kostel.). sya//??/ as. na Valachy.

hospodá nebo hospody). 6. strýku. proste za nás za híšné. to užívá se zvlášt asto v pohodlném slohu pohádkovém: Potom šli do zámku. ono: ézoVrs? adroi tíjv neživot. Námstka oný a é nemá platnosti ukazovacího onen. kela. rate naspoit. kelko =: — telko (laš. koár býí samy svtla. tam tú zimu. tele pólo. znamenajíc tolik co plný eho: Pole je sám kame. ona. : Za vztažnou námstku bývá nejastji samo. o kela hodinách ? Velo. o kolikati? (slov. inai. a v akk. — kýla — kýle. nýbrž znamená všelico. nvela (laš. ten rád Podobn: Staenka. Bou šohaj samý švarný (zn velmi). Sv. co kdo práv urit íci nechce nebo nemže: Kde's být? Hen v oném. inakší. pora grej carv (Frýdek). kolik vela. Marija. keli. strom je sám kvt. A dyž na ten zpadek pišla (laš." praví o sob Androraacha . slov.) == vela.): Vedle nkolik užívá se astji slova pár. Kolik tolko tele (val. nvelo. nebo tetiko).). Sét sem s onýma.): tla kniha. otec nebo matka. tla. ta.! — — — 161 — akkusativ pisvojovací námstka nas. (laš. Za eské onen užívá se složeniny tam ten: na téjto stran tam na téj stran. inši. kele — teli. . kolej teléj.) ti padú. kelky— telky kelo-telo. 2. ten radši za kravama. Jak Pamb dajú. s námstkou Euripidova: „Pravili jsme. tivem mn. laš. Vrána Jiný samá erná (= všecka). kolko s teléj lidmi (Jicko). jak ím tá kasánka svdí Nejsú tam naši? (t. má tvary: iný.) = moc ji (val. Sám sama samo stotožuje jakoka výrok s podmtem. tak velký") zaStaroeské koliký toliký (nyní „jak velký chovalo se posud na Morav tmito tvary: koliký toliký (slov. — tolik. tak nech je. a to v nom. A dyž do toho zámku vešli Pišla na zpadek (= na zpátek).) velej krajuv — telej krojuv. Ukazovací námstky ten. Dol pora Dam vara po paruch sklenek (Píbor). kelo— tlo. v ostatních pádech spojené jakož i co.). Samý na velmi : Podluží a na pomezí uherském znamená tolik co všecek. . (laš. — toléj. sama tráva. kteráž i znamená tolik co minulý: Tam ten rok. O námstkách. Kožíkovi.) hojn (laš. . 4. : Pi V. sama rados. . ale Janek.). kde idete? Vitam vás. . — (val. — poá — — — — — tá roba je samy je klebety. 5. 3. kolky — — —tolký teli les.). Jozef. . pibhl sám smích. Balajkovi (t. chodí do školy. on. tele. Na Podluží a jinde na Slovácích i o Bohu a o svatých plurálu se užívá: Pane Ježiši Kriste. 1. mnoho. Podivte sa na naších mamu. váš vyjaduje se geniPotkal sem vašich staiká. — telej.

co jich 9. jest".— Kde je mne za ten iní 165 — chodíí. kde jaký. lecihdo. co piklonn nco. nevyroste. leda^ vseli.li oechy?" „Eše tam kerýsi bude". potem ped ijum (na Opavsku*). Sndl kde co. Což myslíš. sakerý. cokolvk. že su ledakdo? Nebudu otvírat ledakomu dveí. Letos je enom nkde nekeré jabko (= málo jablek). ijí. (val. ne (laš.): nkdo. — ma mn — — \T. nýbrž i cizí. Su jakýsi nemocný {:=. Už o tom ví kde kdo. Tam toho nmá. neústupný a Di ty jakýsi Byto by to jakési. volaco. 10. ^vvj a njaký pidávají se k íslovkám na oznaenou potu neuritého: To može byt svých ticet rok. zarsti chodníek. volakdo. Zpedy grabni do svojej kapsy. ija^ ije v laštin znamená nejen H. Už zme spálili kde jaké poleno. co mi jest). slizaj s ijeho. Pojem neuritosti vyjaduje se velmi asto námstkami souvztažnými: Pomože nám kdo ten (rz pece nkdo se najde). Aby to nebylo kam kery kus (= nepoádn složeno). Já eše bych býl jaký taký. 1. uh. Jozef sa na cosi pohnval (= z jakési neznámé píiny). Slovesa abstraktní. Je tam eše kerási hruška (nco málo hrušek)„Máte. nimaš. co tšívata. Pišel kde kerý žebrák. Pobyl tam njaké dva roky. 7. vodit ? co sem po nm kde je tá panenka. kdosi. Keré dit je velice chytré. potem do Zpedy zamta ped svojum svium val. — Nebu ! jakýsi! (= nebu tak dybychme ím toho neudlali (::= nepkné. s kerým tým. „S kerým košem pjdeš na ty jabka?" „Mi je jedno. To je ledajaká roba. si. Za . tam žádného. nikdo bývá z pravidla žádný. Jako cizí. ledaco. nima jiného (Frýd.).). neslušné). anebo když se nevztahuje k substantivu. málo. žáden. a las. *) = není) se kdo. : Slovce. Ledakdo bývá asto s píhanou To by ledakdo ekl. s nimiž se skládají har. kde kdo znamená tolik co „všeci. barkerý. Vydláš si co to (= by ne mnoho. kde." Jaký taký výdleek peca pi tom bude. Snadno a dava z ijeho Nmaš koa ijej. Nimaš tam užívá za nkdo. nevím ani sám. pece nco). málokdo.). kolvék (val. ne). dobré). Týž význam má substantivované ledaina Nekupuj takovéj ledainy : : ! — Je to všelijaké! svéhlavý. (= ne hrub p. Už sem pozobchodít kde kerý chodníek. svojeho. co ho šlapávata.).). tak jest i iji^^^ nkoLo = . Až nekerý klásek je dobrý ( málo který). co Ach néni panenky. sta lei vola (podl. sakdo. 8. jsou (val. nmá (op. námstky neurité. 9. Keré (zemáky) budu nakažené. Kde kerý. všelijaký. Kerý — —é cí užívá se jen ve spojení se substantivem. riia chodníek. s'"aí. 11. dávajte o své. O slovese. ale ruka nechce si úžit. saco. : Nmaš V náeí la-šském nmas.

Nepotebujem sa tvéj rady. Sta vypravat chlapca to kdosi na iný pole. Postavili nvou chalupu (val.). 1. — si novou chalupu). Mla jí vil ty peníze ktast. Mimo a) to bývají z tam pedpony asto jiného významu nežli tuto vy smr dje (val. dávat. Na otázku: „C2's tam dlal?" odpovídá se iterativními slovesy nositi. vláit. jak s tebú bude (= nebude). voditi. Neihét mi kdo žita dovést. Sloves pedponových na oznaenou nejjemnjších odstín myšlenkových v náeích mnohem pesnji se užívá nežli v nynjším jazyce spisovném. Eše mi má kdo pomoct. Nemáš ich tu nikde (== není jich). chodit. Nebudu sa s tým natahat. se též prostého postit. Mohta's mi toho nedlat (= pro's mi to udlala !). mli na bys tam tam netozit. pro ste tam lozili =-- mPs mu ses s nedávat. napájat. Nosit sem tam psáni. a hojnji užívá než jazyk spisovný. vláit. Budeme zabíjat. Zvratná slovesa pohyb znamenající v imperative a v imperativním faturu zvratné námstky z pravidla pozbývají : chra (= Význam dynamického media mají zvratná slovesa prosit se se: Neprosím sa vás. voziti a p. si. vozit sem žito. ste Pro's to mu to dávat. O pedponách. Vedle sthuješ ! — val. Kdež ich máš? (=kde jsou?). Mohs mi toho neposílat (^ emu's mi to posílal). Já sem to tam nedával. j. Starú ttu bude zhazovat. Nebudu staovat až v Holomúci. matky nestane. tam Já sem nic neobjednával. sem to — : Sloveso hoditi se jest významu trvacího ude-li : To sa mi nehodí y>raes.) sa vám to hodit. pro's to tam chodit. — na : Píborsku užívá ustelu sa. Neihét kdo byt ve stodole. Buduje sa ^ Za vodiku hraje sa céreka s ho- lubiku 3. Nima abstraktního býti: — stane. laš. — — a potebovat postit se (val. chodit Na by = nevta tým na se s tým. My zme to tam neskovávali. ml"s tam nebys protoho. neprodávaj Na kupovat? Na co st ho pušali! Nadenníci mu chtli utíkat. staví novou chalupu -^ hraje si. Vyzelea t. Sloves trvacích a optovacích oznaujících dj mnohem názornji a konkrétnji proti abstraktnímu dji sloves konících. Nedát mi toho kupovat.) Postelu sa a lehnu — Vystavil sa na vrše si (= postavil si a tož si vypožali ' = postavili (val.). Vil. jmenovit ve vtách záporných Já vyhazovat. 166 — Avšak i v jiných náeích sloveso míti mívá platnost" Nemá nám kdo veee uvait. Až mne neich doma. skováí.). hr dómu (Kel) — hybaj ! ! pakuješ ! táhneš! rušaj ! utíkej. syp. e lidu správnji : vás nebudu zaháat. sa nosit. = rozzelenati lžka a lehni si na dj vykonati Toho on možnost Vylehni z : nevytrúbí hudební kus na jeho umlos trubaskou jest píliš ne- . až 2. neho ven: se) b) zem.— nic.

uh.).) -. to staí. 5. když kámen nesl.zatím za mne. j. Zabyío ho teskno.) = po. když pišel na lepší stravu.co tu z vašeho stání bude? Jdte radji do práce.).) í-oz.) = «c.nastoupení trvacího „hlásil se". o. Zahlásil sa k nám (val." do noci. Tak mi Zahasiía svtío -^ valaštin laštin tvar zahylo znamenající pes astý nastoupení dje z. za. mj syneku. nastoupení trvacího „dímalo sa mi. nedovšímeu si (podl. darmo tu sedíme.- wurde): Zabylo mu ho tito. j.) =. Zahnvaí a na m = zstal (laš. spotebování eho : Už zme všecko teplo vyvrzali Za zimu zme stlali. než pojím a p. oraj. Zachtli sa (zamilovali si zadlat (val. aby ho náležit zatroubil. 4.). Jak si zaadím (~^ po).vdávat. a kdo tob zapoháá. val.) po. ti veliké ban oléja. do a) dokonení dje vozil.). dyž já nemožu (val. Tak jsem sa vera zastarala. že sa pjde podívaf dóm (val. Zaptaj ho (val. j.*) d) vydávat (val. Zadivíí sa tomu (val. mkko zabyfo. z : zhodnú hádku (val. Zhodli Zánovní kabát .). Zachoél dobe sa zadržál (val. dom a p. i 167 — já všecko To c) vyzpívám = i hlas mj pvecká zrunos na t. ho zaprosíl (val. Už zme všecku slámu vymydío vymydlili.{íysvszo. ustaviným „vrzáním" (otvíráním dveí) pozvypouštli. jak bude! Moc jste za tú krávu zacénili (= „vysokou cenu udali!") Spatn. pípon Nemožu si zapracovat (naíkají žebráci). Všecky peníze zamárníí (val.). Už se zajedí = zachoval. Zahrávat" dia (t. a laš. Oraj. popásti.) = joro. vysvítili sl 2. Zašípi hrušku (val. jako zapasu = z Pkn ! = Kde sa (val. : Už ty staré zvyky domírajú : Ohe do- hoívá.) p/V nocoval = po. „pekvapil" ho svým zpvem).) = popros.) = po. Zamdleía v kostele = o.) vypasou a poátku. Byla tam. dokaj ! (pom. Co sa mu Co sa tom napííme? Nynjší e spisovná nezná tu jiného slovesa nežli nm „spotebovati!" . vyskytuje se nejvíce Dondi tam úchylek: (podl. Zadímaío sklenku mi (val. Kohút ho (erta) zazpíval tož museí kame zhodi (zazpíval práv. = zstal . b) dosažení eho Dyby ím lešti na táckách vdolky nedopostí c) tož sa ner^-^vozí. — Zatvrdavý -~ trochu tvrdý. niti vyšili atd. t. Prosil mne. Ovce sa ^ už nejí tolik.). 3. Mám dia nemocné. abych mu zapásl. na: Co tu nastójíte ? -.) xi : ste.) to zapadli (val. ale nedobyl nového roku.) stlustnou. Prachu nasedá na prádlo a potem do toho zaplesniví. oraj. nemožu se). „Po mi zapás krávy".) = o. se Tým ich nezabohatíš! (val.po. (val. Co tu nasedíme? se naprotivíme ) -marn bychom mu protivili. hrou dít pokojiti).— snaden. po: dondu k tebe (podl.) . vysolili. Zabyío mu slabo. za vodu. po mi zazvihnúí (= pomoz mi vyzdvihnouti na záda nši trávy). = pi^ Pi této zi. Zabít = ve Zanocováí v lesi noc jest (podl. Ano.(ješt dosti nový). Statku sa nedohostí.

) aby toho nechal. Sám podlám (více nás potebí do toho). málo na svt nabýi. eše Ten se o (chvilku). Odda = odevzdati (laš. nemocna. Postarší. chce za manželku. posedává" íká ji nemocném Potoho ne- který neleží ležmém.) Straky a pojinší ptáci = jiní. ti mu to jaksi divné.) Sestra -íúka = oblehla = ulehla 2'.).. obsedt (o nemocném. Peda (laš. Obliskto sa mu obliskujú Obadit Zdálo sa n. rychleji nás. Byu sem sa nekeí v ei : pejí (Hodslavice) = pro. poleží (tžce nemocný). esi = zcr.) = !" »/. Strom sa pijal (val. Postla ". Pika na sen. 9. až zakviél Želé pišepluje == trochu chromé. 11.) =/)ro. Prádlo oblá = 8. Ponášala sem semeno (za rozsévaem).) sa = e. Syn sa piženil na podsedek. od: Odsíkajú. kdo práv nkam (val. hrái. Pochévá ^ -= ju = miluje ji. otrnuía = pestává trnouti. Co's podlal. jako provda céru. Nabíza koho (val. pro: Všecky peníze pronosíl na šatoch. pomenší. zahale. Mosíme všecky dti pizpvujú. že by mne chtla. na p. 7. = (val. Obsi ped obrázek na stnu sekou. Propkne dvátko pe (laš. opravit (= pimastiti). po.): Kuchace Polež si sem to oddala v kuchyni. poléhá. postava zaháleti. nad: Nadplákali nad ním (nad nebožtíkem). nh) ~ pro. že ohlúpnu (= že se zblázním. tolikrá mosí pitrochu zakalilo. vyhešili-^ „Já položím vyhrožuje se tomu. Popásám sa dóm (kdo žena s pastvy pi cest sem tam ješt dobytek popásá). Pichromuje.— — Co sa 168 — Eše sem nabrala sa navádíme? Už je to máío platné. Pozúfám že leze.) teplo.) na chalúpku. céra sa pivdala pišaova (val. (laš. pi: "Vz pijel psa. Z Hošálkovéj jedna odkázala na ma = vzkázala. Pomsna (val. — Posušité devo = které brzo vyschne. až bude dražší. na dobjtku a p. už by mohlo býti (val.) = po. Jak odpoklúzál kon. po : Postál u stodoly (njaký as). Tískami se otopí zn. postávka. Nemožu obležet. Neosedí celý de bez práce = nevydrží. 6. odžínajú nás = jsou námi.) =-- (val. Podtužený Podlúžky — malé dluhy. Staenka nám všecky dti odpstovali. Pebudžic = pro. -^ (trochu pejel). až se vykrmí) Natom si málo pikáš. (t. Boty tak sa Noha otá. Noha mu = sebrala se. ekati vtší ceny. kolikrá pihívá. 10. napili a naspali. si Ti posadli ! (Sedli dlouho do noci. zahálka.)-=/>o. Už sa nabyto zima! = už je dlouho zima. o. jemuž i ležeti i sedt^ est obtížno). U nás Pikaliío sa mi seno ". (val. laš.) --^ pomladší za. Prožéni syna (val. povtší. Zatel ho to omine 1 (val) = požnou Oseená (val. stávat. šél na pole. Najedli sa.). = trochu. Pemluvi (laš. Odespali zme = usnuli.) = šatiti. — „Postonává. jPosete. otekla. Pozdávato sa (val. . si ti (futurum). Otrhél v z. Ale si v emfasi znamená táž složenina pílišnou míru dje: pijáci).

su všecka chromá. ukiim ? =: co to plátno (srovn. Už postávali. bez výjimky. Vám žádný neuhoví =^ vy.). kde co mám. Všeci pozutíkali. bu že nkolik podmt jeden po druhém stejnou mrou dje se zúastuje. Byío tam pozavírané. Vrúble sa pozujímaly. »'. zpsobilosti vykonati dj slovesem prostým vyjádený. Na Vatachoch taciéj dobytek ukúpí. Pemsila žid). podhrozi se (han. Na oznaenou distributivnosti dje. uhryzt. se. Uzmáhál sa (val. Všecko mu pozvytípát. upozdty.).) Co ja se s nim uhnvam.) = na. Všecek chléb. Pozabývál som to (uh.) = zstali. Rozzatrápené dlo 14. Nemám zub. Stromy sú pozohýbané jehlice. Uhynula mu kráva.) -= umíniti.). Nkolik pdpoit. ukúsat. sa mu (val. Udíra€ na koho panáci udivili! (val. sa = zamnila 13. Poznavypožávát si penz. šak já to uvezu.) sa jak bál. Co bych (val.) Ustali na poli (val. Pozobjížát všecky. Nech mne. užívá se jich nejastji ve vtách záporných: Tech krav neupaseš.) = Uvínit sa mu to ulíbito. unesu. Pozutínál všecky haluze. Uvžaé áe (op.). Pozopijatse (laš. Pozvyupomínát peníze. To ju umeŠkaío = zn. Ovce sa porozbíhaty. = nastoupení trvacího jako: ulekl jsem Už bývajú Ulíbita ty jabka zralé. zdrobít do polévky. selský kroj za mstský I „pektný" Dybych sa rozhledál. Už nehodíte? = odcházíte Vera sem sa „báti se'' se u chodila. Pozvyptácát dluhy. : Všecko sem pozapomínát. Pozamykát truhly. že. if. Upát si kordulu f?/topila. Poznavlékata. (laš. laš. predevzíti pro. co ho kde kady poznadostávál. Pozotvírát okna. Neustaíl by mu í (val. 15. Penadivili sa = velmi se podivili. Zaobléc— za- . (val).) ^ z. bu že dj slovesný nkolik pedmt po sob stejnou mrou zasahuje. : Sak sa dorozpráváme (val. Až pozumývá náení. V. Neuhlédái ovoce. .) = podhrúzit sa (slov. z<k Umarnil peníze (las). pozvyvlékaía Knoflíky sú pozvytrhované.) zr pi. Uekli sa íval. nemožu masa ujest. Byli by unutili (val. = vytrvala. Složeniny takové dodávají ei veliké uritosti a strunosti.šecko ím pkn- rozpovdél. ale pebyta (srovii.). u: Uchodili ped ním Už sem (val. To se dje vždy a poíná-li slovo sykavkou s pouhou pedponou po.) = utíkali.12. nech ide. sa ubát. i jest poet takových složenin pehojný Ptáci pozulétali. Pozaorávát po kúsku. Velmi asto skládá se koho = viným uznati (zl. Pozvy- tahovát hebíky.) -= dotírati. ale letos sa z". Udát sa na študyje = dal. peca toho neubújím.) = po. Upoz volit sa.9 - pe: roz: Bylo jí zle. Tak sa ti = = = ! a pedpona n se slovesem na oznaenovi možnosti. Všecky pozvyhazovát z izby.) Rozpronajímát od gruntu pole. nebo. Velice (val. Pozobchodít pole. Sám toho býka neuvedeš. nenajdu toho.) — pozapomínal. Uhrúzi sa pod vodu (val. Poznadstavát sem kdejaký kúsek Jiné dvojité složeniny Pozukazuju ti. Upalita pec si. od ovoca. skládají se složená slovesa trvací s pedponovou skupeninou po?.

Až kdesi cosi našel peca kupca. až ona i-echytá zajíc..). nezpívá jak je krásná. až mu dám. Dajte mi nkoho. To je veliké lumpisko. — = ano. až lumpisko. pravda?" „Aha. spojkách. ale co by (slov. „Vy ste vdovec. bhy rozto! (val. až a neekám. Francek . 3. až hodn pršat. Kelecko. palicú. 2. sa mu.ticho ito = honem 1. bar kde.) = ne: p tetí kopy „Ty's mi to Dnes nepijdu až ale maso sndl?" „Ale co by!" aniž: Ale tož ty. Jemen máme až milá vc. on blíže o tom ví. — a6o (las. = i: Ba ácha v noci sme tam akoli. =a (val." i = „Po sem!" „Ahá. až špatúcná. brz. Nuž bar (= tedy tebas. O píslovcích. pišvduje. ovšem : bai..: ! — obléka dti Trochu si 170 — síly ustaviným Ten sa nás napodváál. peca jí nechcu. spurlos verschwunden). — bar (slov. lec: bar kdo. mstkami a píslovci = ." bai až vím. až oni sú hluší. ve my máme nakládat! „Vil už aniž tak ne jak zrána. las. Vy- derte dvin 2. Dv hodiny dobe mosí í. Už sem Vypedbíhali sa (vyerpali své pedbíháním). co by došét. Séct umíja až kerý (= málo který). brzu (Karl. Za loudávé.) = nebo. Povz n. ásticích a mezislovcích. Sak já mu dám. bar kedy. — (slov. — „Je tam zima?" pkn — pipojuje se touto spojkou opakování týchž slov: Oni sú hluši." Néni až tak horko. Dál sem chasteba: bar je bohatá. Nech kiá bar všeci. = ošatiti (val. su. Jicko) l. výsledné: Sám nevdl kolik byl bohá. Pokaj ty špato špatúcná. abys mne bil!" — ai l. „Dajte mi kúsek!'' „Pokuj. val. l>o (laš. ve složení s nábda réta.): Šli tam tatíek mamnka. — — : — — ! — — — ma irui níkovi jabko. co býl takový bohá (= takový 2. porozpráváme.).) = brzo.) b'íz (Jicko) == prý on tam blíže býí.) uvozuje vty Ctt citte . bda na rozto. bai.Pome radši!" Bai (Hranicko. co by sa dostát z lesa. „Kukaka" (m. penz. Bo sem ti to davnó povdat. dyby tak chtlo hodn pršat. až nebude-li pršat. tvojí spejnosti A dyby sa mu dar. Eožn. = ano (uh. jiného: . on peca neuzná (val. j : Až neupadneš ! Ponáhli sa. až €0 nesníme.) = nebo. Ej. val. Ba pišvduje vli ba šmaka! byli. co by tam zavedl. co by sa s ním zahrával. Bar pod íavkú penocuje. též: aZtinzasi: Mám ale o desíti.)=^ 1. až jak to vypadne. val. Cekám." „A vlha pkn-li zpívá?" „Ona aniž tak až: 1. Oni cheli. bai tak. — ai sem ho aha = ano: 2. až by to ostalo tak. pohodlné ei. zezulka) až kdo povídá (= málo kdo). a zmizet (er ist A: Zmizel néni-liž (aj) ái). uh. Najít nemohl a nemohl. pišvduje) 2. nebo za drazem pohržky ale sak ba. že nevdl). las. tebas roznadonášáí všelijakých Co sa ten dobrák naza- ujímáí sirot! Sak zme sa na a nazpomínali! YIII. „Ba. Peje si až moc.. dos si nauhýbál. co (slov. Na tom až tak nezáleží. úelné: Bžel honem. žita. vždy: Bo si ty sam taky. Jieko.

davnéjši (las. emu ma je tak tam zv. — hodii=^ mnoho. . už ich vidC na poli.) = ím vrn znamená svita.) = tam : (na otázku: kde?). — ' (val. mohl. enem (val. = pro ne: vždy (laš.). val. až enom až" (== až bude píhodná chvilka a p. fuka. emu Studna htyboka jak ten kopec. Pokaj. tetiko !" „No pijdu. složila hrnce.) mnoho hned.). ežli (sev. diípro {\sLŠ. co být tak opitý. (uh. enom.): eli (Op.: — 171 — sa potíí. (slov. edem (Rožn. .) : Cemu's tam nšet? tak erstvo.) 2.). — ež = až 2. val. iim>i ni 3. až se potil). . Já drév já to udlám!*) — dy 1. co pršato. val. Hen. ^Kup si to!" Dyž nemám penz. my idém na huby. Píb. zr hojné (laš. enem a ene ano. je! 2. i co? — ím (val. hn i peníze. i zvonili už i ni.) (laš. co tak o ty peníze je taková tvza. hevkaj.). heva. Hodslavice). Frenšt. keby sc k nám trochu pišli. ho (Jicko). pipouštcí Dyž v naší dolin mlha vystúpí. to mu neuškodí. Karl. to my vidimy emu je hojn takových. val. rodie možú se mnú byt. : = — — . Davne.). dybyste mi nejakú vdomos dali. hic = sem po — — — *) Pv. hojn nas bylo. = dávno. pom. idú. esi (Frenšt.) = 1. pro (Jicko. ^= dyž.). co sa lekla.). Nemože prodat téj chalupy. Ležel jak zabitý. henkaj. Pokaj. dnnsaj. dy .)^=teipTV.) — henajky. Hn zamdlela. — dicky (Javorník.). ež se najím. laš. drév (Strání. Voda potokem tékía.). Co chceš? jak mile: ím to vytáhnu. emu kdo dla cihlu. Kel. hev. (Zl. když 2. Sak já (laš. hojn chlapv. deprem. nedávné. ! — Jicko. Nébud dnes pršef. co nepravíš! Cajda (uh.) — ale jdi.). hynajky — — : (laš. henaj. uh. je tam. s kondicionálem uvozuje vtu žádací (slov. co pracovat (= pracoval.) = až. hevka.). tam hodzeny id kanálem.) Prosím vás. ano. heneky. laš. emu je emu. 1. na dl^^dioXvi Kel). ež dnes. hnedkaj (dol.). laš. las.):= daesajky (laš. podl. = á propos emu = Cajda zaboí som vám povdzc. Kostela nuvidži. hevaj. 4. pom. uh. dy vtr v nižin. — deprv. ež na svojim potu. parataxis: Pokaj drév (^= díve) to udólára. Op. Jicko) (dám) až enom! „Pite k nám. hynaj. cokif^ cofel (slov. vždy) — = dnes. uh. Eja (Bernatice) enom (slov. Hrab je zakázat lesem chodi. na: em to bude sy (Zl. Jicko. hnekaj hev! hndaj (laš. co bude ráno jak krásné.).).) ím dépri/m. pijdu vám povím esli (dol. Ai co sa ožením. hevajky. Veraj hyn. — dle (slov. laš. drév to udlám. to jí nemože día. do veera prša mo3Í. co študyruju na knze a potem nchaju tak. hned.)^^dycky. bylo pknjší V tym henkajc hebaj ež velo. emu. vru: A ajda. co plakát lútosú 3. dojela do msta. (podl. enom (= opovaž se !). = »a dom dolf. (laš. nebo.): i já blázním? Nvim. — : ! — 1. dneskaj dole (ZL). deprem. Sotva mluvit asové podmínené: Co mu trochu vybiješ. do dom — domu (Karl. než (Hranicko.). dóm než: (Slezsko). papír emu tam nbyt? =: protože. uh.

Rožn. chél sem mu to pronajat (tak se mluvící opravuje „vlastn" ne prodati). — // (slov. 4. aspo : cho. jak rue): Jak zme tam pišli. jed-y-by? Už-i? Máte-ji? Víž-i o tom? Yíž-iž (= tam už?*) Vidéli-ji ste tu Ke lidová nevypouštívá tak asto tázacílio tohoto slovce. Sama jej: „Chodzja k nj ludzja?" „Jej.). ani sa u nás neukáže. to jako to 2.) = jenom. . veer.) není možná. Néni jako. na vrchu (las. = — — las. není za koupiti) a p. nu. laš.). obtžuje). ano. a ne ty. jtdnak Janu máte pravdu. srovnávací po kompara- = než Ty"s dostál vtší kus jak já Nejedl sem jak vera. chyba až do ní vejde. než. ktobúk jako ú ú hn — ktobúk. chodzja vru" po souhláskách Býl-i ? //. darebák jako darebák (einer wie der andere). — = tebas. rok). Hran. dajte c) pipouštcí: Tom já také rozumím. Nevidt sem ho jak loni (ale: nemám než to. 5. — — jedyn (Frýdek)— jenom. chyb (Brumov) by tom dobyteti nedál žrát. laš. pece. Popadl hul a oháál sa jak oháál (= na vše strany). tak jako tak. jn (Zl. šaty dat. na vrch. toho bych si nevzal na svdomí.) ano. tak jak tak. jak vrn. ino. na horu (Jicko).) zvuk. zz tuším To jsem jako já riiét udlat. jejdaneky Je-ji = výkik Je-již podivu. Vyletí do sín a popada kosu jak mlátí o zem tak mlátí o zem (t. Vzáí oba k sob. akoli. : ( - poád (uh. Chél sem mu prodat jako ne prodat.). 3.: — 172 — (uh.) se tam jednak trapi. • — Ale ona. že jí rr= janu šak = ano. jako nynijíi jazyk spisovný! — Odpovídá se obyejn slovesem.)* doma? *) pravda? Doma-ji si? víš-li). = : jím jako bylo veselo. porozuml.) = ano." — jak: „Ja sak vy to také víte. -^ ustavin (val. 6. celý de). Bude jednako dozírat Jednak tu slai ( ^ íhá). Kdež sú peníze. Bylo to jak dy naschvál. Jak je de dlúhý. Náš staíek sú starší jak váš.).). když kdo nemu = . val. j. aby — pisvduje. rok jak rok (— každý Jak je rok dlúhý. muši. Optaj sa ho. jako: 1. Jicko. uvozuje vty a) asové (jak. no (las. „co") b) podmínené: Jak máte. na hoe. jak sem neštudyrovát. dyby slámu peložil (= celý rok. . hrub (Karl. — prý Leáti by se k vám nesmla opovážit jako pít. de jak de. na horu (slov. cho (Jicko. neli = Chyba tak. jisto. nebo námitka: „No jak to bylo?" to kúpíí?" : „Ja v Holešov.) = velmi. val." 1. néni kerak). díve maje pochybnosti. veer jak veer. zme vidli co je. bez toho: To bych muset všecky krávy proda a poteni bych býl jednak žebrákem. jistotu (las.) inym (Karl. Oni šli jednako kajsi na procházku. chyba u vás Inu. val. pjde pro tatíka. — mosíja jako 2. (— slov. Jak su groša potebný. las. Slovcem tímco poínává se le. jejdana. že inu . esli n — to cho = ! chyba (slov.). Stvrtý rok je temu.) tedy cho : nechce. nebylo tam než toto) den. poád mlátí). Frenšt. jímž neozývají na zavolanou: yBto!" „hu!" hoe =z na hoe. isté (ya\. Ddiny nevidt. jak sem od nho pry (= . bít jak bít (= kam udeil). — jejda. vzouiu (clol. dyby byto jako (laš. že — = — = — — odpov „Kdes tivé 2. 3.

li kady do N. zaky. a uh). nezablúdím. — i uh.). Píborsku a Brušpersku doke.). Klobucku. — *) kej jindy). odky. kedi (Javorník uh. — = ledakde). Strambersku. odke. doka. kj indy (nkdy A. — — — . kam ne dál vc (~ ím. zaíná každou tém odpov na otázku kde? „Kdes býl?" „Kdesi v mst. mimo Frenštatsko. (tu jen Fryštacku. zaka Dokú dlouho!"). pokel.). — kerak (Klobucko) = jak: : kerak sa Srovn. na pomezí uherském (vyjmouc Lipov a Vrbky." „kdesi u kováa.aye — hdé: Kaj sy byl. laš. již (val.) = ástice drazová pi výrazech podivu a zdšení Ach to již vám bylo vzácné podí vaniko Och ludkové dobí. Ona pláe a naíká kaka) zapírá. uh. — kaj — kde kam. . Néni Kdesi na Vyzovsku a Klobucku to enom u nás. poka. na Místeku a FrýdecTsu dokel. slovenských. dzekaje kam =. poká. Frýd. kata (laš. kebych (uh. (všelikady.) a Velkou. i kad = kudy lecikaj (uh.)— kdy. pisvduje: „Kata ne" „Ty's mi to vzal!" (== chci).) = kdy. V Uhrách je kdež lepší kaša než u nás (daleko). poke. a val. do toho-liž chrámu božího. kdy: „Nemám kdy. kata. Ve Velké na pomezí uherském jsou starší tvary: dokal. Ostanu tu do — : — : — s námstkovým živlem — kel: doky." „desi do Lipiny.e7*acy — kam (val. kdež jest -ká).) doká. kejái (kdysi): nmaju kej. li a Uz v elakovského „Ohlase písní ruských" Nebylo dosti svtla hojného pro to-li množství.). „kde" „de"). zakal ky i ka skládá se s týmiž pedložkami na Valaších a na pomezí uherském kdež se stídá (op." zaledvakde (—sotva kde).). kel jest námstkovy živel složených s pedložkami píslovcí na ostatním Valašsku. kedy kde! (daleko). to mám naorané kdy (— dávno).). V náeí slov. val. na Vyzovsku. Vím kady. = kady. jinde: Nevidli ste tu mojéj ženky? jovéj (val. kdež mají kde. (val. kata ni) uh. na Opavsku žuje : -ku jsou námstkové živly složených s pedložkami píslovcí laš. odkel. to již sa dje hrza!*) — : ! 'ka. Nebyl sem tam už kdy.)." „Udlaj si kdy!" Už ked (podl.! — 173 — moju ženku? (píse val. je to ai kde inde. kaj (op. kaj (leckde). ^= i . kde panuje „dyž")=^ když kdy fjinde na pom. (mimo Lipov ~ kedbych (podl. ledakaj. : ka a ku se prodlu- tam budeš? (ne: „jak neká (—njaký as). A. k' jest námstkovy živel složených s pedložkami píslovcí na Frenštatsku.) = jej! (výkik bolesti). idš? nimaš ledykaj (není kajsi (kdesi)." „De ideš?'' „A tu desi. Už bylo kde na noc.). odkú. kdy bych. — kam kata (pom. Loni sem tu býí doká (" dlouho). „Dajú-li?" „Kde by ti dali!" (^nedají). a laš. ke jinde na pomezí uh. kde Ten už i kam: Kde je ideš? Já neidu za celý týden nikde (val.). „Chceš-i kúsek?" — „Kata vzal" (^nevzal). kde na Zlinsku a na Val. poky. (— znáte-li cestu?). zakel (na Místeku a Frýdecku vedle tchto též doke etc). zake. — hady: Víte. na Jicku a -ka). v Javorníku a ve Vrbkách uh. — kéj (laš.

tém Nmal do jedenasti tam byli. — nekerúc kerúci (v. lesi (Kel).nliž ne: Ptat sa. Nejel do lež do hor.).) =z (laš. lebo leb štyry roky. zvuk. (op. šukali. 2. a Rožn.) =. spojka uvozující vty asové (až." Može pes padesát nas pominat (snad). ni zaporka na Nov. — lešti (slov. tímto sak. Karlov.. Le budu vai. attributivn než uvaí).) = výraz podivu. lem). = nejprv.) odpov: „Jak je ti?" ndpoky. Volala na nestojte. na posledy Ostát nájzady. — B uvozuje vtu podmínenou: Nech — : = — : nastojte: nezdaliž ne. — val. ale. vyženu! = nebo. nestojte (val.) krom. msta. tento a tuten kiali. — — neddvnej hajný. nkdy Peeme až nkdy {= málo kdy). uvozuje vty úelné: Súkali sa tam. le." = Lála. lebo lebo a (val.) = tuším : nedávný to (dol.'ínov.zd.). „Francku „No!" Ale no dy. o neurité budoucnosti.).). provázejí. Le zme poobdvali. lež Kel) = než. ledakde. sice: ti Vil si s ním co chcete dtajte. lalac — lalac (uh. leši (Karl.).) = 1. (las. lei (Mokov) lež = jestli. leda syneka na vojnu dostala. le (val.: — menuje? kerak (koupiti). Vil može leda stará baba jezdi. = slov. nebo: dv galánky nibo ženy. se. = než. v Ro. nama!" „Može.) — je ti? Nemáme kerak — nemžeme. bych sa vydala. „Po s — možp. le: „Co's dál za to jatva?" „Sto rýnských šajn. móže) pisvduje Može už = ano. ejhle. sice las. vekdd: Sná tu budeš ví. jímž dti kotúlaní (kutálení) (val. Di. krema. (Karl." „To néni možná.) = nebo. nehodaj (uh. — . on tam pjde. krema bys jú byl od nkoho známého kúpíi. — kotuluhí.) Prišiel nápoky pre ndjzady ^= v zadu. (val. nýbrž: uh." — niho (Karl. — Ten nájzady. vydržíš! Daj pokoj. Vsetín.)— jen (na Lhotkách uh. „Pjdeš do školy?" „Ni. eše njaký as potrvá.) a laš. na Jicku a laš.). Sama královna písaníko psala.) — nkdy. nás. ani sa nenadáte. Já sem nekiát. asi).) Radši bych umela. — — : — : len (uh. Na najprem uh. z nápon ide „Na Janek. když nco náhle (na zajíce spatí). 2. lesci (uh. už pišli (= než).) ^ nedávno. jak bude. budiž. .) = zdali — : „Ni. jako „kdysi" o neurité minulosti: Kerousi k vám pijdu. Hrozenkov." „Byla si v lese?" — — (podl. úmysln: (val. Klob.) =: skoro. — ho ! kromn. zainá každou náprem (uh. — : schváln. — — leb le (val. — Prišeu tam nebodaj nech — n ao -= ano. no no na koho se volá nolc n." je „Necho (možná tam. Miz dobrá.). (uh. nemáme za kerousi (Zl. dáme jí (= až). 174 — (Zl. leda Verunku dostali {=z aby). nýbrž: Hospodá ví. než) Le pijde." (Bezová — (val. leb puste leb zabijte. hleno no može. — e. t. lecihde val. do neká? (— njaký as). lebo upadneš!" to poza- „Ja može. Pinesu puténeku trnek leb eho (= eho kolvk). Kožn. nSmal Zastaúvá sa u nás až nkdy. leda 1.. !" — = no. — nihdi (Jicko slovcem ozývá tož. zatel tam dojdeme (= dokud budou vaiti. le já ne. okrom laš.) = p.) 1= nikdy.

— — • — — — — — : — prvka (val. Dy on je prám opatrný. díve. — potem^ potemá (klob.) — hle ! (voilá). jak posedajú.) : Ovak co na tym . preco (uh.) stabý. val. poznov = znovu. prvéky (podl.) Jarmak bude prv. komp. si nedávno astá tím slovcem zaíná e. hndz som uvidzeí (uh. ja stejn k nmu sotva sem se pohta .) = a) — rovno (uh.). ke.) pecek. Lhotky ! uh. „Odke st?" kvaky. „vlastn. pežalostn zaplakala. (laš. pozd onde klásek.. (srovn. ! — — novo (Jicko) = znovu. potemy (sev. potomák. peceky (eské práv není úpln adae. až posadsel (^ posud) sA. neskoro. (laš.) (slov. sem tam šak nebýt. — oto (laš.) =^ Ráz (kolikrát).Byl'3 tam?" „Nole (hleno) byí. a tak je (hned). b) = nkdy porad (uh." že silnicú „Oto z blizka. pozdy ondy: Ten jemen potomáky (podl. — -e onehdy. onegdaj (podl.).). neraz (nejednou) bylo to iny raz (jindy). potomai (uh. zrazu odrazu (na jednou). zpedy (laš. sno. pisvduje: Pid^e! _Sak.) ^= poád sagde (Rožn. skoej.). = pozdji. rovn služebnu chasu — rue (val.. (val.) = pro. sel jsou námstkové živly složených s pedložkami píslovcí lašských. dosel.) == pece.v). škoda že (—vždy pece: šak 50 (mluvící se opravuje. — ondaj kdo (Jicko). (=: ostatn) — = sic Budž icho. pedy^ pidky.) ovak ovak e chrašim. zaraz. (pokaždé). ovdy = kdy Pilno kdy tedy.) -^ ('laš. naped.).) posžír (val. laš.). pozdu ond(. op. . tu. hned na byt." 2. koliv. (v. prám: je velice ídký. Ru se.) = prve.. 3. pro o toléj. : pisvduje b) jakmile. — „tot") nyny ! (uh. To je prám dobrý lovk. podruhé to). Jicko. — Rue — — — — — : — sice ovšem: Já Sak (= však) 1. — Po keréj Byrs-i už po keréj na Vsetín? Porad.) =^ jednako Mosím mt ano. a uh.) honem: Po rue! : som tam prišot.) -^ leckde Sagde nám poby. (val.). = — . snot (Frýdek) = snad. ru (-^ tak jak tak).:: — (uh. prvek. — — dti na hrob naíkat." (N. na ozajst = na honem: Po pilno! — poker^íc. dva rázy (dvakrát).oro = asné. jak do toho vlézt? pecaj (val. druhý poheb.): )ij 175 - .." — nco vzpo„Kaj jedt?" : o tolJj. posel. (laš."). nskorši snd=ipYý: Sná ste byli na puti? s/jo. proto spojka souadná nebo (Zl. chodím.). — oz y na ozaj. tedy opravdu.quatní). enom co od ludí uju. jednou. em.) = hned: Porad puójdu. a) =-= ovd. ztamodsel. proto lidé sú na poli (srovn.).. neskoej.). stejn (laš. skorši). z« 1= toléj jenom néni blata.) =^ potom./ (las. Na tom rolu mél 30 zl. potomá (porn. semkaj = sem.): každým rázem rovnako (laš. menouti: Oto. Stejn tam chouí.) zz záporka ni. t. kel !) z tamodse. poslíz (dol. po keréj zas idú po každé když je Pokerúc ju (pentlu) zaplétala. to laš. kolik ráz ráz — ráz to (jednou to. — leda že: Cesta je jednaká. když nemže Oto tu že. — rovn (slov. výraz podivu. Ohy ohyž povzdech unaveného.

Ai trávu jedli Un tam nubliži žádnému. tamoj.) : = 1) místn zde: „Kde je to?" „To. Dyž tak. . tu. emu). vkládá Spojka téS zvlášt jest charakteristická pro náeí lašské tam se totiž u vty imperativn. „dalati. : nevole a Pože tež hevka! i tež! Malinko. uh. ztamodtel. Ji.). val. je? dole' mi to tež do kuzn! S vámi tož. nic. tam kde ke a kel (v. eZ jsou tedaj (laš. pote dotel." oŽ=l) ano: „Ste ze Skoronic?" „Tož. dokad. zatel =r." — tanu (val. teprú (Zl. tedovai (Lipov uh.)." 2) tedy: Dyž nechcete. co tež nepravíte.) =^ tebas.) pi(Lhotky uh." — Tanu živly ta =^jaká tomu rada? a s složených (uh. z tady odsá. knd (v. jmenovit v odpovdech: „Dala sy kravum?" „Dala. a jak!" „Mám-i odpov: „Je ten lovk bohatý?" Ta na mu í s vámi?"' „Tanu." 2) asov = nedávno To sem ho videi' Toí na matiku boží byly primicije. Jí.). „sem k vám": Zaplatím vám. Píb.) tu zde. dit. aspo) tu. — peca bych jí Tebas uvozuje vty pipouštcí nechél 2) pisvduje: „Pite na slov. ne tak = nercili Ten iným chlapom poradí. tož tak.to tu Cuž Kaj tež su naši synci ? Ale dit. ne to = ne — podmínených tof^ : esli n — to = cho (tedX totkaj (slov. O vodu tež tam nni (^^ o vodu není potíž). Tí( (val. Tož ty tak? „Tož ono je to tak" (tím se koní jako rekapitulujíc delší o — výklad).) do te. že (uh. ztuodtel. = teprv. ternu Že (laš. : — — ! . tázací a na oznaenou podivu. udtajte si. pedložkami píslovcí. — teprem (Ji. odtel. — nem Tebas nemám besedu!" znamená též „sem k tob".) uvozuje híšnú. ale hladu sem se namuí. tam kde A. t. — trehar (uh. Rožn.) . v závtí — to tež bj'lo? (laš.). 2. tamok. ttraj (Frýd. slov). tamyk. že lud. — teprv též-=:\^ také (Karl. semoj tamoj. tož pjdu sám. pokud. odkud atd. tudiž tu bude. tame^ tamo. odte. tamyky. co nevid: Pokaj chvilku. . . Ej. te a. — — — — — : — — Ja to ternu vim.) = tam.a. .) = protože (srovn. . taky 3.) — = — . tehdy. ?(ta. — p. z tamodtú.). tudiž^z^ chvilku.! — Skoda že ste tak staiý. véí a nebráníí tom f : píklonné vyskytuje se nejastji v laštin kata. tak^ ja vru tak (uh. tak mu od huby prší. — : — — svduje. vru. 3) pisvduje ovšem „Sú-li ty hrušky zralé: „To že sú. tudyky (laš. Zmokl sem. tedy tež ve fazule hra! Co a tež. tak ddina jaala. tamejky.) = tudy. Ja tam nepravím. . potel.= také. t.) — tady. (na Kyjovsku). tuj jsou námstkové p. tameky. t. no ja sem ji tam njidat." fa. až tu pídu.) = = vt asových tak (v. Jak néni „Tebas". Na otázku „odkú" íká se: z tu odtu. tamykoj (las. uvozuje vty výsledné Prší tak sa práší. sluchu cizincovu zcela nadbyten: Dži tam do hruma To je tam darmo. jak chcete. tudy. 176 — ! a takové hlupoty vyvááte Skoda že o tom veti. tade taje ía. tak se mne teklo. ne tak tob. laš.) = tehdy. tam v laštin slyšeti velmi asto za ei.) námstkové živly složených s pedložkami píslovcí. Zpíval. tamej.

má-li). Séí sem na rolí že prasatom na trávu. val. (laš. — vrtko (Frýd. to je hoké! kj/ — — tvy s ^ výraz iy t. (podl. Šli zme že k vám. Ze's mi to neekí! (= pro). viléky. že (uh. „Já že bych vám pišel pomoct" „No že by „já to povídám. ve = vždy. tož je po grunt tudiž. viléj. že: Já sem sa brát že na maso. — vteda. — vše (Rožn. zaseky dokud. — =: hned. Mám za ním peníze. „Kvípit soli?" s p funta" (nepotebujeme.) == — vil = nyní." upeem si jich. = (laš. Zavdy tam bývám. poty.) ^rr: ide (ale: je uer/ie : ! (laš. Ze's k nám nepišel! „Pamámo. nemá se ím bezpeiti). — zakým — za — zasej = zasejky. za vymílá. „Chcete-li piva?" by trošku. táži se proto. vile. Veraj verajky (laš.Máte eše co žat?" „Už zme (ell. s) asi : s (uh. val. . že pome si . — odtud (od té doby).) zase. že (slov. „o tolej. vsaj.) (slov. val. Kel. vilek — — vedla^ ve— veti) Ve máme toho dos. Píklonné ž slýchá se v otázkách a u výkiku Néniliž pravda ? Zaiž je to? Jakž. že lešti Pepka má do peci piložit (= Pepka se táže. podlá však venkaj venku). to Tady može byt kdysi rovina. Ze by ma ruky zbytek bolely. vilejky.).) : tím).). (v.). — óím-tím: Tym širši. šél sem k nm. odtud). „Ze Vskutku! neni že bych vam tam mluvil darebninu (= nemluvím).}. než nkdy.). = dotud. vtedová. nemá (~ nemá si nad ím búcha.) (Karl. už každý sa bží umyt.) = sotva. že ho budu maso a upomínat.) všedaléj. tym — tym (laš.) = honem. že je to do kopca (srovn. za to že voda to za tolko. zl. vtej (laš. laš. laš. vsaje všáhd Rožn. Ze by si ihét nad ím búcha.) vera. že.) : (laš. ven (kam?): venkaj — všade (Ji. ty nepjdeš? emuž by to byío? Kdož vás ví. chytit ze štyry husi. (val. vedla. (uh. honem Enom vrn ho pines = všude. Ze by to bylo odporné. vilej. že. uh.. ale pro jistotu). dešto = dejžto). a vy jíte kýšku (= mysle. Pro bohaž Jakáž pomoc V náeí valašském píklonka ž pisouvá se asto a) ke spojce ji (-= li) A vižiž ? (= víš-li). vilék. Jane.") žatým (val. tym lepši. : (laš. laš. že já mosím ít do práce (e pímá!). zavdy znamená více jakmile: Žatým svitá. zdoty (= odty.). Daj mi pt hrušek.)= jenom že: Na Lhotky je hodinu. že jíte dáte). že by v noci (= le snad). néni (=^není to odporné). „Ze víte co chlapci..) : námstkovy dosty odty. tolko. : tam. vtedy vše horší (= ím — = tehdy. — = pite ze té.) = protože — — : : ! ! : — mn Pebédli Moravu. kde ste to podli. že dožali.— 177 — opatrný hospodá. 12 . vilkaj (slov. zatím z tamodty. to ni. a mén než asto Chodívá k nám zavdy. kde potud."). chcéte-již ? užiž? b) k imperativm: diž! dašto Pámb (=dajž to.) z (ze. vtedaj." Nebude pršet.). živel složených žaty nechuti Tvy pedložkami píslovcí. (uh.

Rozáro. podmt jest jako nevyzpytatelný Ani prachu pršelo). velmi jsou astý. zebou mi ruce c) šenjší. m m Nemluvil nic.. Neuritý podmt (nm. robku chudru zabito. je z Kvítkovic v Tumaov. ozíbe mne v ruce a p. Položilo jsem se). Jak vidžim lidi. Po ní nepozná. spisovatelé: štípou oi. je ti?" (t. za hodinu je v Hotomúci. Kivilo ním. Ani by neuvil. podmývaío behy. . s a) V laštin a v pohraniní valaštin (na Horní Bev) jména svatých pedložkou na na oznaenou asu (kdy?) zachovala starý akkusativ . dsných. Nedá Dyž se mi to nezpomni (las. rolí neskropilo (málo po- roky nám všecko po- kamením zaneslo a piplavilo (o povodni). že je dívka. O akkusativ. Spš ho a) : uslyší jak uhlédne. Seda na železnicu. pijde do Bežnice. = nemohu si vzpomenouti). na Kudlov. nedostane nic (t. Házalo s tým lžkem. Daja sa v právo. Potíúkto. bylo ? (= kde jste byli Je se doma? Kde só ide? 2. táhl. V peci stelilo. Na jak ti Podluží a na sousedním Slovensku na otázku „jak íkají kestním jménem) odpovídá Marýno. chlapi z voza pozvyskakovali. Dyby bylo zabilo Fra sa zvalila. 178 — o pádech prostých. V masopusty rozpustilo (roztálo). Jozefe. že by ním nepohnul. O nominative. Jak dyž by desku Može na tom ubyt jazyka spije (pestati). Tak dva zbíralo. 1. a sed doma. div peci nerozhodilo. Složilo ho (tžce onemocnl). Byla velikúcná voda. Smýkalo ním po cest. Do toho obísla by uvázal snop. ani by neeki Jak by namazal. O vokativ. jedn. tak to jelo po vod. když pímo osloviti se ostýchá Kde sa : se mluví k osob vzne?). jíž kdo Vty bezpodmtné užívá se asto. když e o náhlých a škodlivých zjevech pírodních a o djích tajemných. ual. koupiti). Cíovk dobrý. vyhodilo ho ven. j. Tam dostane všecko. Nkdy dýšu. stromy poválalo.! — IX. a n m Lid: šípe mne v oi. a nkdy nedá. Chytlo ju a doneslo za pátú ddinu. daja sa v levo. „man") vyjaduje se nejastjí tetí osobou Než dojede z Kvítkovic do Napajedel. už mušim do (roznemohl póla. — se vokativem : Jane. všecko zbilo. už pozvihuje. . enem ním ! pralo. že by mosél pohledat. b) Vty bezpodmtné Odchodn od sovného hojny jsou jmenovit v jichž náeí : valašském a lašském. Taktéž odpovídá kmotr na otázku knzovu: «Jak tomu dítti chcete íkati?" 3. .

Boeticích. t.). tech. e) Akkusativ adverbialný skok! Skoky odvaž krávu! Utkaj skok (laš. O g e n11 iv. noc z noci de na de (— každý den). poá mne cosi hlava bolí. „vim ptáky" (= o ptaích. de vedla da. jakož i jež spisovný jazyk i obyejn pádem pedložkovým dopluje. Vbec (když se íká: Kdo vás ví. Bílovicích náeí dolského y) ve slovenském náeí pomoravském a uh. Jozef.).honem) di skoky ale skok. týden s týda. tím lip). zahrádeku. pomoravském.— za obecný nyní genitiv: sv. Hle ju! kde to máš hlete si ho! Veric Boha (uh. životných substantiv rodu mužs. Lulek kame o kame tluený. Di skok ( . Bývajú krajní od mlýna. Vykuovali zlatolía. jak dubi. Tak v laštin sloveso vdti pojívá se s akk. ani tetinu. Mlýn dvoje složení (val. «)Mám dvúch. to ni. na mn. pršato ty veliké krop. b) Jména zvíat opatená pívlastkem neživotná : mívají za nominativ akkusativ jako sivé voly (volky). vše horší (= ím tím. Ondej. mladé ptáky pipodobují se (ptáky). — (emu : m ! ! — dm . Vracov. je styd (laš. na p. kostel. Ty husí su jedné Bylo t (ho. nkdo nco hledá). Pavlovicích. a oni su takovi trami!-* S akkusativem pojí se nkterá slovesa pechodná. nastupuje «) genitiv v Nivnici a v Bánov rznoeí záhorského /9) ve Bzenci. štyrech bratr. Mám tam známých. = íovicu. až je kus na de. Pršalo. Hlete si co spš pomáhat (= ím dív. Sali jasena. mladých). Podívaj sa ho.). Rožn. Se mi snilo nepkný syn (== sen). Jan. b) Za akkusativ mn. Kdož t ví. všude vyjmouc Bílovice u Hradišt o) na Karlovicích a na Rožnovsku b) na Laších všude. Pršelo žáby. Cosi sa mi poá zíve. vrané kon. na sv. se Naopak neživotná u pirovnání životnými k nim: Chlapci jak hebíci. Muž jí toliké tisíce odemél. „Vy jim pravité „synci" (chlapci). vím já jednu hospodu z kamea bramoru. na sv. 12* . Sepan. a) Genitiv jedn. Ze by riia ruky zbytek bolely. je cosi blíž (= o nco). 179 — na sv. -mreka. chlapi jak buci. o dvojím složení). Už Bý t tu ert dlužen! jsi pišel?). slovesa nepechodná obdobná jména pídavná. drobné raky. De ze da. nijak tom cosi nemožu porozumt. vás) pilno! penize (= stejné ceny). jak d) válci. vyvrátil bucka z koena.). Spíja. 4. jako v písních: Vím já luinu. Cejkovicích. dnes sa cosi nechce rozednit. /S) Sel mezi žená. cosi sa na mne hnvá. Néni nás tu ani poHúf cigán sa zbhlo. c) pkné holuby. kde ste to dali? už ide. tož jak tam švagr cosi vypadá? Vše dalej. Nejastjší jest tento genitiv v náeí lašském a slov. dže v dže. mužských jmen strom nastupuje asto za akku- sativ : Drcnul palcem do koena.

Genitiv celkový a kolikostný: (laš. 3) Tech malých uit. Kdo je toho ty peníze budu. navyskytuje se je hrazuje se jinými vazbami. Na tých voják došeu dvoch volv. Pana Ježíšova d) Genitiv cirkev. Dyby byí práce). Néni vc? (o slabochu domýšlivém). Mla videi co zviha jí co (o slabé). Podaj mi toho žbána. dochtoruv. ale dyž ho bylo mnoho sa dojí. Oves je tžký. darebáka (= veliký lump). su pamtlivéj hlavy. To je pro naších chuapc. jako v nové eštin vbec. opateno-li jméno majetníkovo pívlastkem pívlastek tento vyjaduje se genitivem. Mikšu. zahraj do hajducha (z koledy).'is zdraví. To je kus lumpu. jméno pes. majetníkovo adjektivem pisvoj ovacím: Pana rechtoruv Na stryka Hanesove lue. (ml mnoho Tvojí tá noša lehká. Až po Maar. Kúríme (topíme) dva rázy srnyi. . Ušel = nejvíc lovk jeden a dva (kdyby nebylo dtí). Genitiv celkový závislý na slovesech da. Kde je a vc písku jak eho. daj obucha. mnoho rodiny). f) Zavotajte tých chlap. Uvedeme tedy jenom nkteré dležitjší píklady. ale šípanéj. Požajte mi videi. silné voly. podrža. nocleha. Haj svého Ptal v. Pojiros si u fajky. Tikrá da n (pole) co je ího. germanismy!) V „pan. Pomož mi f) tolio žita cúdit. (Nikdy v té píin „patiti^ náležeti" a p. leda že genitiv srovnávací. a jtí-idaviK' zvi//:l>/ Uula muziky \u\\i s(> — s genitivem V laštin sloveso uiti Uil še teho. ei da néni konca kraja. Posila svojich synkv do školy. Dybys býl co dobrého. nedlal bys toho. Nic mi néni tak divného. Dajte No nám tož. Súsed zlihly takových vcí. Ten lovk néni nic Vél sem každý kúsek dobrého. e) Ukrad Ma tam známých. jako . Tu a (o je sem teho slabém a hubeném). . Synek Sak mu (uh. Zaporhél vzít provázka. pomoct" Dy téj n daj hubiky.). poža. strach. i tu se vytratil. mamnky. ale je Zdála sa (uh. Ja toho sem zvykly. I\-a se iirMiiiiiy.: — Zavotal mtatc. 180 — bratrch. našeho Francka. obísel. Zaponiéí toho závidím. dáj. Kubo motyky. . — se obyejn akkusativem: Má Mimo to srovnává se genitiv všude s nejpesnjší skladbou staroeskou." náeí „stryk" lašském a p. e) však pece v ei lidu: Já Tá baba ohebného jazyka. Podrž mi mcha. Genitiv dotyk<tvý a vztahový: Já tu stedy nedobudu. : Cí je to? To je tatíkovo. Ja som je dvojiho iviiic^la iircny. Vil je vrch roboty nikde chodnika 200 krokuv. s(Mn jp s'^ si nocleha. Stílau houbu. Požajte mi grojcara (uh.^ : volá vody. c) Genitiv pisvoj ovací silnjší. Má troch Brzo by sedláka z grant zháali. vlastnosti není tak astý jako v jazyce spisovném.. snoi)a je co zvihat.). Šli pro Jména zvíat vyjadují dobré kon.

„eho? Podíval by sa'sí" jmenovit na odbytou námitky: „Sak bys mu neporadil!" „Kolik vydláte?" „Ach pane Bože toho — výdlku!" 5.. Syneek sa mne odpudil (zanechal mne). Neml eše jak umel. hranické právo (na odvod).). i) Genitiv záporný za akkusativ pedmtný jiných jazykv i za ve vašiho tu nni. Nevidla's malých. Dyby nás bylo s to. Letos može byt úroku! /í) pkného ovoca (= hojn). Pryv gruntuv nedali tryha. naších? Neušíjte mi (bot) Nemá mašiny Nemám chvíle odlevenéj oddechu). Bez iabáku nemožu byt ani minuty. O dative. ne matky. jako téj rosenky na zelenej tráv. že sem sa ho zdrapíl (val. .. loni.. Letos ani kláska neporstlo. Ani rázu nzaprchlo. prospchový. Bh opatruj oha. mamnky? dvaceti Nepotkali spravenéj. A stn Yte Ne ! (val. Bratr sa všeckého zpíká.). Neostalo kolka ve stavenu. Sip (zelen). aby ti netrefilo svatého Ducha v pátek (= abys se nepepoítal. Nechal tam eena. ani chvilky.— g) Genitiv odluky: 181 — Odbhl pluha na poli. Nešlo eše do kostela ludí ? Vždy v elliptických vtách podmínených: dyby ne tebe. tetího roku. Jueny tu nni. — akk. — dje takto: letos. Zapel se Rodie mne odumeli malého. eho je rác? (atout). Ellipticky: Ne divu.Néni a za tolik. Tak. Dyž donde letního asu (= bude léto). astý jest jmenovit dativ pisvojovací. zapel se Boha. teho teba! (val. Hen. Dti mi nauené žebrat néjsú. . zbyl). Necht tam toho snopa. eho je rác! (= za je toho loket). . chlapeci. . Už je nás. Teho stromu tam už nestojí. Zeny odbh. tom dvati matka (= teho dvat). Matka odemela dtí. Dativ nevytiskuje se tak asto jinými pády prostými i pedložkovými jako v nynjším jazyce spisovném. už je nás na mále. zem mi odebral. až sa budu vdávat? Býl sem strýkovi na pohebé. Chalupky mi nechal samé. Daj si pozor. ethický a p. Já ti povím.). Až mne nestane (nebude). chlapeci. h) Genitiv ve vtách bezpodmtných za podmt jiných jazykv a) ve vtách kladných: Bylo nás troch. eše je nás za tolik (= sme s to). kolikostný jest ste posud všude pravidlem: jich (val. štvrtého „eho" s pízvukem na poslední slabice užívá se v otázce. Bylo dvoch sester (val. je-ji tolkých ludí musí na tem vojnisku zhynú.. kde by sa nás bralo. že vtách záporných: Néni tam žádného doma.. teprú uvidí. tak. Letos sa ukrutných dyby u nich jediného obrázku viselo na boan postilalo (= velmi mnoho). nesklamal). = našo : . dyby ne déša . k) Datování Genitivii se roku. No pjdete-li mi na svabu. Kmucháka tam eše nebylo. byl bych . Kde by sa. dyž nás dycky voá ped viry. My ím máme štyry mená (uh..

Cem je to? (zrna). Chytit sa nám na vz. Jaká tom správa? (== jak to spraviti?). udeiv se a. Kolik je vám rok? Ide mi na ticátý. Su tichem. Kom bude? (nikoli „pro koho"!) To je tatíkovi. Sú rádi hosom. hama (Zl. Ona kýšky nechce. Co ternu psovi máte? (= co j-e mu?) Ublížil si cosi noze. Harcem pro nepotrhá. být volom na vodu (ne „pro" !). je všecko povídajú.). nám bielému" (Koll. p:) „Su chromý. Poádem dozírá (pom. Prvním dnem zvú na b) Instrumental asový: Dyž bylo vesnem. spodem. penzom (v. Sta to? Kom kravám na trávu. Nemáme smrti druhému vyhledat.). Zatopit zeiiiákom. Hríka. Na ktu dali chlapcovi Jozef. chodi trckem. Bylo mu na tinástý rok. Kieli. — slov. Kdosi Býl dom na hrušky (= natrhat hrušek). laciném zboží [— koupil. Jí oblém hltav (val). Ona mla chlapcovi Brnek (^jejímu Brnek)." „A co máte noze?" Nemá nic oám. 5. Na panskéj sa žádný vzhru noPevalil sa horem pácem všeci váhu (^ po vli. Inším sa to nehodí. že bylo lociné. jak tomu pomoci).) Všecko mentem (Zl. O inst r umentale. Mjut sob tu nožku položenu a put vodu. hnpitkem (laš. Zbhál pole kížem mitvem (dol. svabu mládenec a družka (val. kížem krážem sem pochodil poslali tuku (val. . Voda tee cicúrem. mu Francek.). „Netakom sa ty tomu mojmu tlu hruškách (= kradl hrušky). Já tom néjsu vinen: Otec tom nedovolí. vrchem.). Nevím tom rady. ale bylo špatné). dochlapcovi chodito mu padesát let. mamnee. Zhlédl sa. že už im je konec. a) Instrumental prostorový na otázku kudy ? je pravidelný adverbialne: horem.). 1. Já sama všeckem nestaím. Noze mu nic néni. Viléjškem rstajú májvky ( . Já mu vinna nejsem. penz. Tomu jsem pesvdená (=. budu vám rádi. j. Néni tom konca kraja. nemám komu dítte dáti v opatrnost" odcházejíc od nho). G.). Zastelit sem kurotvu: téj sem být radši jak zajícovi. tam dlajú (val. Nevím tom drahý (= nevím co s tím. spodkem je voda. pomalu). v tom dobe!).).).„o tomto ase"). Skutkem Všecko pajzem pozbírál c) Instrumental : bž úmentem n -^-^ . zpsobový (adverbialný) hupitem. vazba homonymní Simlena to jí jak se máte jaké vám jméno. hlav nic nemá (= neublížil si spadnuv odnkud. skuten (laš. Já vám všeckému dopomožu. nám být v noci na Odejí ho nemám komu (t. Tichukem bu (laš. jak jsi jej poranil?). honem íval.). Co je ti prstu? (co's si udlal prstu. Bylo 2. — Jak je vám?. a já su ráda téj. II. první de). masu. na peníze).— tyi krávy mají bylo 1«2 — tyi jména). Strom býl prostedkem práchnivý. Tomu je dobe (nikoli: ten je na tom.).zkušena toho). Zlakomíl sa penzom. kde užívá se ho na otázku prostedkem: Vrchem je to oschlé.

Casta je tak eená figura etymologica leží ležmém (o tžce nemocném). šípe šipmem. — mu ide jaksi 183 — Voda po cest tékta šiirui. Dyž nese mermomocí. Vykikovali ho zlodjem. nevdúcky. hvízdajúcky. Jak sem še dal krajim ™ když jsem »e zaal uiti M Ku krejím (laš. S instrumentalem bezpedložkovým pojí se píslovce rouno : Kožuchy rovno leknicú ^ stejn dlouhé). valmem se valí.). Nechúcky.) družku ( družkou. bua f) Instrumental výrokový malú cérkú). o emž v ásti O spodob Jako ve i genitivu starší pí vlastko vého k. Byla zlým píkladem. Handluje e) Instrumental látkový a pedmtný ovocem. dom (val. se semem. štvernožky. tak v ei lidové posud všude na Mose rav i ve Slezsku velmi asto. léje lejmem (prší velice). pjdeš šúrem trúsí seno šiinu - — napí (slov. bží bhem. Jel sem tam páru komi. ba pravideln spodobuje : genitiv pí- vlastkový k pádu jména ídícího Tú kapku vodu všecko žene (mlýn pilu). cvatý ^~ cvalem (uh. Havaky n. sedaky. Nejsmy su všeci stejn obdaeni darem duchem svatým. d) Instrumental píinný Jemen suchem ostái obidtý.). Oddloval ženu drvama. bílým. Po panu nebožíku dkanu .). po havaky terygá ~ lozí tvernožky pokrademky Jakým kvete tá vonika? „Mojako „havák" (pes) o dítti (val.pádu jména ídícího. Jezdí párem koma. zbytkem — pšky (Karlovice). semenem (že jest obilí dobré nebo špatné). zpátkem zpátky.). nevidomky. V ze- máky ohraní. Vlachovicích.). Kobzole laš. Ležel na hrachovin. Na tom kúsku poli mli zme sto mch zemák. nevdomky úkradkem. Morav lokal bezpedložkový velmi asto se slyší.). v sena dlání to bylo. bžaky. ale inú matku (uh.). bhúcky. v trnky trhání. boskem Peletla sem stelenu ranú. pdu. Byli sme v polovici cest. ležaky. V severní II.). Voda šla zarovno cestu. SiM mocú volom.). erveným. Chodila k nám malú cérkú (n. (dol. drým. Styrma párama volma. Kráva krvú dojila. za družku) pytala (laš. — : „jak šírá" — — — — - - — — : : : : odtu žebrákem. raná pálí palmem." Séí sem hotú hlavu (slov. bosky.. 7. Socha na kuši stojí proste kostele.). Dti jedným otcom. zbytky Ta mi plat dava.). To je místem. kolenaky i kolensky (uh.). a boskem smy (= bosi. Svercovat tabákem (las. Pechem í už vtšim mamy doma = vtším dílem (laš. ei spisovné. Budeš-li tak hospodait. kií kikmem. užívá se bez pedložky: Vyzovicích. Hupkem hupky. bytem tam byt (stále). zarovno prahem. spíná! sa pánem sich baumen. Lokálu jmen místních poínajících se souhláskou v na Klobucku i j. Je zbytity rozpustný (laš. V kapce mléce si to uvaí. Na seku ezání. ryelo rymem na hru.). stojaky.). Toho poteba k rybám chytání. stal pánkem do vrchu (laš. val.

) =^ di do i jinde na Morav píiny do Ma tu tež co do poízena ? erta (Zl. mne. b) (laš. 1. Všecky osoby su do slaihanky posedané do kola (laš. do Klinkovskych. Spírá sa do duše.). od pokrovu 60 je od blata. Pevlekel se do žebráka = za žebráka (laš. koše. K kr.). t.).).). laš. do sušeda. Do oprané. déša. nadávky: Nadávala Nadál mi do potvor. Od dvacíti rýnských toho pod!) Do Napajedel od zlatky nepjdu (t. znamená tolik co . tým pepem tluením. je v košoch. dlá drva. boty do blata.. jinde „ve dvojnicu"). (o (t. (laš. Chodí do dréc.).).). Dv košule sú Ovoce máme do pána Boha. . do štvernice (pom. Od kížka platil sem je ode ! 50 kr. do nas ku V nkterých formulích výhradn. Kepík od kašlu. pi jménech má pedložka k s dat. atd.. drva. do kupca. Máš boty Néni od blata zamazaný).). Do cuku = honem (Zl. a pom. na Frýdecku vedle „do mn. b) To To = sú šelmy jeden od druhého proti. do kosti. e) adverbialn: ( -= — = = ti krati prosil do tetice (pom. Vynadat jí do arodenic. sloveso nadávati pojí se s pedložkou do a gen. 3. je je od žalúdka (t." Di do stvora (pom. Vynadal mu do kmín. do Pavlika. do trojnice. od Urhél pomáhat od oí (t. bolavých). hlístník od žalúdka. Hnvá honem (laš. šaty do práce. Prášek od kašlu. do vle boží hojn). nedostane (ne: za zlatku). Umela od nohy (t. mn. Od eho je to ? ( = od které nemoci Od vku néni léku a pomáhá ta zelina ?). nemocného).). za mén než Co berete od papuí? (t. Máte kabát od stny. do ševca. zachovala se tato vazba — Nm! m : — mu do divných a jinaích mén. Stešn sú od zástavy zácpy (val. v práci. j. Do skoku se na mne do rozpuku. c) V náeí val. do nas. od smrti felara. pohbe). do a) V laštin genitivem jmen osobních =. Pozn. Dlali jak do zakladky = o základku (laš. od ušití). ale jako v eštin. Tak íká a) se též: je v drvoch. Na Brušpersku íká se: do ezníka. e) = vedle Fará od rechtora nikdá nebude = mne mladší = než já.— smrti umét. chodí dlat j. Do hupku honem (laš. Su od vas o dva Od pti rýnských toho nedám. Mám dos práce zme pi trnkách vaení. : hez adverbialn bezmal. Zmokli zme do niti. k: id do kovala. f) Kabát je od vápna. 184 — Byli s Být o krce suchém chleb. bezmatem s = bez mála (las. dv do prádla. Mláta do dvojnice. Do oka nvidzim ništ =^ na oko (uh. od zub. Dozrál ho do duše (Zl. Píjá sa to od zimnice. do pana velebného. do stryka. c) Kdež ten d) roky starší. do koze. kapky od kolery.). — Ve Frenštát obecná jest tato sice vazba toliko místo rodinných vié : do Kenkuv.). šátek do d) attributivn : K = do tahu (ein Zug- pferd). 2. Ped koncem masopustem. bolavé). do kosti a ---^- p. O pádech pedložkových.). X.).

celou šíkou zhruba pole).) šírá (t. nemlo to z místa co obléct. Všeci sú nm My dycky až pi jedné stran).). Má pro dvanáct mic epy (slov. 6. laš. nemocný od jater. stlúšá. a užívá se jich pravideln na oznaenou míry: šírá cesta Hnal pes jatelinu jak tekla.). pre (uh. Mlátíja z míry. laš. Chvála Bohu z takého asu. šía. Jezdili séc z roboty. Je od ei. Šli naproti : mimo. V tchto vtách v. šíré. c) a) místo pibližné: nás V jedné ddin pi Brod as pibližný: (= v okolí Václave Brodském).) — konec. Bjli z teho rádi. stlúšú. pomimo železnice. . po dvanásti micách). ob. šírá. Z prvotku -. Pi pi páté hodin (na jeho pijeli. zdéla. h) adverbialn Až po svain od veera si zazpíváme = odpoledne. Sél mimo našeho póla. zvýšú. z hrdá. zdélí. Koná našeho póla (val. teba. 9.). slovíka jedneho pozbyla sem milého. stlúšá ruky. vzdálena). d) zvýše stlu. Díl pro dv mice. pi sv. Jak c) voda lovka b) zvýša. Od jídla a pití nebylo núze. zvýšá. po: Maj pro štyry mice zem. = bez (uh. s skrzevá : (slov.).šude jinde jako i v jazyce spisovnému správnji pedložky na se užívá. se losku máme sa dobe. se na Karlovsku. Pi slovesech pojí Pijdeme vám na proti. obdváme.) pojí se genitivem: Mimo naších oken tee voda skokem. pes a) Rodina byla kdfesik pes ti ddiny (t. od huby ený. mají tyto tvary: a) zdélá. z toho Pámb pochválen. zhloubí a p.— (nádoba) od kteráž na 185 — Maso je od seky (bylo v sece. Má z toho. b) Pi (= okolo Václava). z Hospodá ho z toho karát. pohybování pútníkom. Kovárna pro kiváky. Uhi sú pi Turkoch. — 8. téj Rožnovsku a na Laších genitivem Skrz Skrz-i vody i skrz co ? Skrz proto). Nepuojdem pres pres nás. k veeru (val. pro. Kúpíl to z náhody. nimo s (val. Protivá prvjsku. zdélú. šíú (pom. Jedna pres druhej krom (val.).) v náeí valašském bývá tam. dostávají bu desátou mici. Bylo to nahé. protivá dativem: Bývajú naproti kostela. Pes velkou potebu k nmu nechodí =r mimo. zhlúbe s proti. i naproti s dat. 7. nebo denní mzdu). Vyšlapuje si z pyšná.še. pomimo (pom. Skrz teho tam nešel (= sv. pi (= v naší krajin. 4.z poátku (laš. Néjsu z nho múdrý = nemohu jeho povahy vyzpytovati.) b) nidz Pome.) 5.) = šak ony trefa skrz. z platu (t. zhlúBá. To je pro sl. 10. (uh. kde se jinde užívá pedložek na. zdéle. Oral úhor pro pohanku. (zl.) téj pojí rose. Chodíja tam z poádky. zvýšá. na konci stlúšá. ponimo (Javorník uh. ze všeho rozum. Koš pro zemáky. uh. naproti s genitivem. -^ je-li neho? cista? nm zbyla) g) Je : : Bu eská adverbia zvýší. To je od póly z darmá.

na a p. na tráv." pakli „šel n. moc nezachová. farní. opilý na cucky.). zemáky. Brát tu kdosi na vás hebíky (^ na váš Ptali na pohoelé. na pedek nazpátek. Podobn s lok Na fae zabijali." šel nco kupovat. „Stydžim se na oi" pravila žena. na ped (laš. kdosi vám být v noci na Laši íkaji též zerhákoch. ale na klas hrub dohré. na maso a p. netancovati (val. na jahody. céra na na vzdory. se a pro pi slovesech poslat a : : — . malin. mezi pedložkami va „Zena šla na muku" = aby pinesla p. soli pepe). e) píinu: Onemocnt na hlavénku. Cít. Radši sa može doma vyspa. ! = Obilé zraje na dobrý). do fary = do budovy zámecké. na maso. Na výbor dobrý chlap (val. zakrý vajíc si tvá. Pišla pro mne na hiby (t. byía sem doni na jabka. Ležát na smr. Na mocnu moc to vypít. Ide mu to na odpor (protiví se). spálený na popel. schvál. j. na hrzu (= velmi mnoho). na hebíky (srovn. na mol. Kúpíl to na Syn je podobný na otca. na zerhákoch an kradl proti hrušky. Tak íká se vždy íf. na hebíky. na hruškách a p. na pep. tak Laši íkají též = išc na skotu. mouky.velmi vím Boha (vyvil to). „žena šla pro muku" = aby pinesla mouku. liakomý na goralku (chtivý koalky). odmenou : : iní v náeích mor. Dlá to na tož (= na . na tín. útky (val. Jak struná jest tu naše jiným jazykm!: Chytili ho na hruškách. " hlavy klada. Suchý na padr'. To je na divy To je as na hrzu Byío ich na strach. na písek.) g) vztah matku. na motyku. Jako se íká „Zena pinesla mouky" z vtší zásoby njakou neuritou ás) a „žena pinesla mouku" (jistou nachystanou. na cukr. na maliny. na ryby. na raky. -. co dtá na ruky. na drobné. farní. Necho ! lidom na hanbu. Na škole máju nemocnu dzevuchu. a = ít do zámku. Dostál sem sa do špitala na htavénku Cíovk.i d) prostedek a nástroj na brýle. Nebudu v tom (šat) chodit Chodí na opícu svta. Vbec: šel-li kdo co sbírat.).: — 11. ale najhorši na robotu ( Císaské (hrušky) majú chu na pergamínky. na zadek. Všeci aby dlali na lenocha táhnu na celu šitu. let na pedbížky o závod (val). na jejíž prospch nebo neprospch nco se dje Vypít tu na vás dva litry piva. t. je na /o. 186 - na A) s akkusativem a) místo: Jako se viibec íká: ít na zámek. byl sem na zpovdi (jinde: ke zpovdi u zpovdi). abych s ní šla Podobn být sem na niti. na hiby (= nasbírat jahod. na sl.). Kusok maty. než na muzice nohy vystá. poslat na maso. na pivo. týž rozdíl íf.. hib). ryb. na opícu. val. Zito je zraté na kluky. To je na hlavu ( dos. Zl.). „je na o???. je na rohlíky je na vod. na honem. b) úel innosti. pták). na roždí šét na hebíky. na okošinu kosmo (laš. všecku). koupit hebík. — e — : — — : ! : uhel. Mám dobré nejtíže se obdláváX lidi na sebe. e) osobu. f) zpsob Koé úet). trhat a p. Pjdu na zpov. na jahodách^ na hiboch. : = rychle). na fáru z= na úad zámecký. na ptáky {= nachytat rak. Zito je na stárnu malé.

v zim. Josef). Enom p. voli. Utiskoval o novák ( akkusativem mn ho o šestku (dával (neshodli se mu mén proti pi koupi).) Di v pekly! (= do sem to ve smích (= z toho smích). O toléj. v pú. dyž odjížali ( = zapadalo). v nmž byli zapraženi koni. Nezapaluj sa o to. ale o dti. na val. nechal bych ho.). že). = — v nmž 12. On je u ní na mukách (=. na laš. v trnky (když se švestky a) s I pekla). je — Adverbialn skoky ! — žala). pt masu (val. aj o dv. o ti mile. Pracuje o dušu. „Jednu trávu si vymíním z luky. v skok stávajte Spravujte sa ve vše Rok sem Dobytek býl Nevidomý chodí v omat svta "(val. esli je tam o své hodin (^ v as). v penzoch (drahý). b) s lokálem: Nébjlo ho o dom. Dlá o mlýnku živi byli. ovce o své (zvlášt). o své strav. b) s lokálem Hledai na to. krátkém dni v tu dobu. Dlá na : voloch ^ voly (podl.). tak. Kdo ví.). Poád" o to kií O toho psa su neád (byl dobrý hlída a zdechl).). o všecko pry. v ooch sa to ztratilo (val. umi vyklada. ale (^na ty zbohy pišel Hoza a pomohl í. došel Pan nehledl. ale na ty bohy sem tu jiskru udusil za vasu. založím a.mueníkem). (val. Koze o své. O poznání je právu) Rozešli se o dva rýnské to vtší. „na zpány bohy" (uh --= : málo udlá. = o Ježíš. vyrovnejme se penzi).). v laš. B. 13. Dyby nebylo o mamnku. Jeli ti o peníze. esli je o dom O dom pracuje (ne ve fabrice. Takovéj je lepší o rýnský než snáze nebude). Daleko smy chodili. že to nezhnilo. ve svabu.). Kdosi tu stojí na voloch . v sena (když se sena dlala). Na ósméj hodin zme klekli (val. — Pamti hodno je starobylé ) 187 — rení „na ty zbohy" (Zl. Pedložka v uruje as s akk.s vozem. Maria. v žita (když se žita v kopaky. = na). že nemosíme kopovat (= tak. Na ostatku mohlo by s nama zle na konec (laš. v oraky. jsou zapraženi o a) s voli.. v nové vína. Na veerku = kveeru (ZI. O stl nás bylo. Mli zme krávu nemocná. bu mi na svatéj pomoci. Pane Ježiši Kriste. akkusativem: Di v erty ( mezi. o toléj. na voloch =^ na voze. néni ti po tom nic (neujímej se toho tak horliv). „na ty bohy" na štstí.). t.). . Zlomil hlku na kolen (ne „pes koleno"!) Na pólu -= venku (laš. nebo dlouhý).). Kdo sa cítí v penzoch. jmen jistých slavnostních událostí a prací polních v trh. Jéí na kooch. Dyž je na dobré chuti. dlník. Vil na dluhem dni tak málo ste udlali když je den krátký na p.). o ti zdechy (eufem. Holá bati. pravd. v seta hrnec v ! (kdys se selo)) Beka : ve 12 vder. Šli tam každý o své." „Udlajme to radši na penzoch Na me it. To by bylo zle o jednym (kdyby byl jenom jeden.) Náš dochtor jezdí o ti míle (v okolí). Zatrúsít sem v sen.). Vil. na psi duši! :=: na mou pravdu (laš. Ml — : trhaly). Kúpíl si surovú kvaku a o téj až dom. nech dá vc v nemoci.) a p. O mne néni. j. S lokálem Sluneko bylo na západ.

pojí se akkusativem: Skládali po deset grejcaruv do tyda. pro hadry. : idt?" „Z obdem. s — vk s (nebude už dlouho . Dali po dv sta zlatých Ma pok po dva jochy. 188 — epicu zastavenu v padesáti gréj- Má tu je nad víc (= nadbývá). Néni mne za (laš. 17. s a) s akkusativem: Toho dcka s je z unesení. Dlážka je po polovici Ui^ékía chleba nová {= z polovice).). íiby jich Chodí po hadrách jako obchodník. ide na hadry. 15. Rolí ma enom pod dv mice. Už mne néni žíti). sa.). ped vérajšky Po (Zl. neužívá fráze po tech rži (t. Nikde lid mor. Di pc „Tanu. Nech pijdu ze té. Co máme pod polévku? Šél mi pod ruku (-== pomáhal mi).). ped adverbialn: ped loskem — ped losky. mouky). Su-li po tych štyricet. jak kerý. úrok). instr. ze snídaním = nesu obd Býl 19. =r3 18. „po tm"). Vypožávat po mne pt rýnských. Dostanete po ti Jde-li o celek. b) S instrumentalem Sedí pod kamny. . adverbialn nom. Trháme ty dobroti (po dobrém). Máme sa Jutro. Devo leží pod stnu. 14. Chodí po valašsky (o kroji). aby je na jistém miste sebral všecky.). Všecko by (po troše). b) Distributivní po v náeí val. tylo.). Sak sem sa vynasnažil pod najvýš === co nejvíce (val. srovn. 2 hrubú prácu. Byli spolem ve zlosti. výsevku). vzali — Teho sena bylo za fru (= žita za polovicu fru). pod a) s akkusativem Už bylo pod veer (= sveeívalo se). Letos — je se dostatek *) = dos loského. Už ho nebude toliký Nechaj ho ze štyry nedle. pedérem = pede vírem (Karlovice). táží se „co to stojí?" — „za?" Za to tele? Má po pti micách po mici (t. Prodavaju po grajcaru baj po dva. chleba. po jutru. Mam roboty za Není t za tolik (= nejsi s to). c) tož ich vemu. za a) Dostali akk. Dlá všecko jak po pamti (bez chuti). : „Kaj (t. Škrabala zemáky pod polévku (které se pak pokrájejí do polévky uvaené) na polévku (ze kterých se vaí polévka „zemákovica"). — po svém. nabral. rži je za malú micu. po troše".. í- grejcary. Téj Su vám za to (—ruím). ze štyré. a las. Pod chvílu k nám chodí. s Piijdu za vás (=: vdám za vás). s kiváky s ve svt jakožto obchodník). po pojutru zz po zejtku (laš. : nad: To — : 16. b) (laš. Po daremku trnky po : nem = rád dlal po svojsky po pti (zle). Chél po mne {= mn) žebrot. Peníze vypuené pod deset rýnských (t. caroch. Ten snop je za štyry tžký.). Uderýl ho za sa za sebe. z mice žita. po štyrech. na jednom místé nakoupil. ty hrušky? Po em loke? Tak vždy kupujíce a prodávajíce na em drobno. pod pecú.— Já su vil siabý v penzoch. Bývá tu pod chvilenku = co chvíle. skupuje hadry po lidech. Sihéje sa pod kožú. po a) Po em oves? Po tech.sa máš?" nadarmo (val. „Jak . d) Chodí po Vezne putnu a ide po hadrách*) e) adverbialn Žali po msíku (las.

To je za chíapca ! ! ú s ma ! ^ dostatek penz. d) výše. krema (val. nepkném) b) d'a (laš. dal's mi to za dary! Co sa jím ten navyváát za pasár! d) Idu za našima. Bželi popod kopce. (dol. uživá se v náeí (na a uh.). z Má rozumu za celý Dlá za dva.). Už je za ním teskno. ponade. pomezi. dyž takového bemena akku- neuneseš? Co's to oblékla za suknu? „To za" pojí se z pravidla sativem. podlévá. pro: to dla vas! Juraš ( dla Ondraša pišel pre. za husaraa (na pole). zeza. syneku. Kdo je ti za to? (= kdo je ti tím vinen). podle. A tož su já ti za to? zloéja — — To c) je za nedúho ^=: nedávno (podl.). ponad. Nieho nenechá za pokojem. papuí. a) lidí. za dne : za starého pana rechtora. . Stanul zeza {— stavu tkalcovského). abych a mohét chova za svt (vychloubá pt..). Had vylézt zpopod zem. se). : složenin dvou i tí pedložek. nepkná. z. Ten je za sebe! (= zámožný) rz stojí za seBa (val. Vykládal kole teho knza. Zmizel mu zped oí svt. jedn. nebo iron. pakli je následuje ten pád. zpopod. Das mi to. Složené pedložky. Níže pti rýnských byl jemen. Vyšel zpomezi strom. : o : Byla akorát kole stodoly e.) To je za krásné svtlo To sú za vzácné šaty. podlé. a nominativem mn. Na oznaenou nkolikonásobného pomru místního val. pomezi ty póla. popod ruku. 189 — (val. zpoped otázku odkud?). místo má genitiv: stativ pry zpod toho stroma. póza. níže. 29. My sa jím za to smjeme. laš. b) s genitivem je : Za starého pudmistra.). zpoza. udlal c) kole sem to dla teho téj proto). Nenaíkaj za Zme za penzama. povedle (kam? kde?). Pomezi nohy mu vbhl. Podle Set tam dla teho.") Jezdí za Za to pacholka. Je-li — ástí složeniny pedložka po.). Utíkat prvou ástí pedložka Je zeza Hradiša. vedli. zponad. koek. za kokama. Cérky sú za ú. Nejastjší složeniny takové jsou první zpod. podlá (uh. a poctivých Krom dobrých hodlá mluviti o v laštin nem Dy krom. popod. Nepravé pedložky. vedle (dol. eho ? = pro. zlobí sa za to.— toléj. vedle. Nemám za toléj. máme mnoho. za papuama atd. kromvá: krom vašich poctivých hlav (když se nechvalném. Ponad tu hrušku. chlapci za ním (v manželství smíšeném). povýšéj. Kole tych hodin sem se naplakala. ! hodného To je za pkné To je za kordúíku*! (=^ to je pkná kordútka. ponížéj výše Byva Kivky (nad. jí za Já nebudu Je jím za hlupáka (^= „dlají nho hlupáka"). (= „nenechám na sob podezení. podlivá. kterého žádá druhá pedložka.). zpomezi.).).). Vychodí sluneko zpoza les. kroma. za kravama. za — Má rozumu pt si htúpých. to za páni? Za vidná = „pokel si (las. hnvá sa. „co za" jest jako jedním slovem. vedlevá. jehož pád se ídí slovesem Co sú s Co je to za lovk? Co : ty za roba. Hanbí sa. že jsem zl. vidno". sa nebojím.

mn. **) Kavaii jméno hospodáovo. a) s instr. jména raajetníkova: Stoji ped Pavlíkem. ped Janrky (Jicko). pod. i 190 — a 1 n í složeniny pedložkové. Pavlovice sú za Boetice. iwi Jako ybec v ustálených formulích staré tvary až po naše dni v lidu se zachovaly. Pole pod bránke. Všecko by sa zmíšaío do vjedna ešee = v jedno. pod Násedlovice. pod vinohrady. Opav. Luhy za Kavana**) (sev. za. nad skalke. Pišli zaveda — dokud bylo ve (dol. Celice só za je hradisko. adjektiva pisvojovacího ped vovo (Pleva). ped Sastulíkovci (Sastulík). ped Julínkovo. ped Bélokovci — (Blonk).). Za dolníma Velimovice (sic!). stedu. . les „pod stlomy (?) hlavy" (na Jevisku). To je mezi Mrovice a mezi Nmice. Pole za vlí doly. nad. Co po tom po všeckem. b) s instr. ped ševcem ped domem Pavlíkovým a v jižním Slezsku).odchylky od obyejných nyní tvarv a vazeb. Dlali sme pod hut. vlastního nebo rodinného jména majetníkova: ped ped Géryky.). Bartoni (Barto). mezi pojí se tu na otázku kde? s akkusativem proti obyejnému nyní vbec instrumentalu : *) Bylo vánoce. pod jamy. Klenovice. Pod vohnisko mivale sme pekárniko na chlib. pod zahrady. ped Trkovci (Trka). za skalky. 1. ped stoíáovo. Mli to za kamna. pole mezi meze. ped Hájkovo. se Lesy po za ten vrch sú panské 2. Pedložky nás za híšné. ped Vránovo. ped Kubovci (Kuba). Klobucko). Pole za kopce. (Dorek). na pozady Naopravdu. ped Dla za krosna (—za stavem). se optují. pod šíbenky.). pod bezdkov.— AdYerb zme dom (val. (val. Nad Pavlovice boží muka. Pedložky ped. Frýdecku kovolem.). jedn.). dn do hromady Zustáí (val. Písnotice só za Židlochovice. *) Pro lepší pehled podávám tu píklady ze všech náeí moravských. pod Sokolnice. Pros za Archaistické zvláštnosti pád pedložkových. ped ped Ple- Kováíkovci c) (Val. je Sak dojde na vás na všecky. Nad Opatovice Pole nad lóke. : s akkusativem jedn. ped Dorkovci Pavelkovci (Pavelka). ped (na Místeku. Cesta nad chalúpky. tak zvlášt v ustálených zpsobách urování místního a asového vyskytují se nejedny velezajímavé . Se jménem majetníka domu pedložky ptfd a zn pojí zp- sobem rozmanitým. nad doly.

užívá se funa za praesens historicum Sikorka piletí. Do Rožnova je dobré dv hodiny. ped naším (našem) Konicko. ped Folténovy. Vrzalovy. Když se popisuje njaký dj. který se nekoná práv v pítomnosti zvykem a obyejem jest vbec. adj. Telecko. sev. jak ju chytnu. ped Kug) s instr. f) s instr. (Kromížsko. ped Kekové (= y). stedn. když jich není doma. stetli Hráli zme sa ped sme sa ped etníkova. ei lidu nikde neslyšeti s e) zovým (Hoza). ped : Miklíkova.ped Leblochovým. Prostjovsko. jedn.šebetat a chytí vely. ped tesaovy. adjektiva pisvojovacího zakonení neuritého : Stál ped Sedlákovy. To tak raz ze zdrava chytne lovka a bude lúpa a natahovat". 1 ... Póze (Martin Póša). ped Koped Kožíkovým. Perovsko ped naša. mn. Zársko. Litovelsko. (Vyzovsko. d) s akk. bude . pisvojovacího zakonení uritého erovémá.). ped Vojtchovy. Opavsko). v ped Hrušková instr. Daicko. ped Kaerovo — vedle: ped Mavtina ped Smutných (Kojecko. zpsobech a jmenných tvarech slovesných. Píborsko. Dokáme ? (= máme pokati ?) Pjdu tam ? (= mám tam jíti?) mluvícího. Blatnika) ped našimi. mn. kdež e jest isté (ne mouené hanácké zástupné!). ped — : Tišnovsko). Kromížsko) nasej (Kobylí) Zábežsku — ped naše (Kojecko. ped Veskuilovéma (Vyskoil).! — 191 — ped Opavských. Hovorany). pí. ped Sebestovéma (Blansko. X. ped Uchytilovy.ped susedovym (Zlinsko. O asich. ped Procházkové (= y) vedle: ped Maléch. Prostjovsko. stáli zme ped Fojtíkova. co poá bude stúpa. vaším domem" vyjaduje Zl. (Jicko) ped jejich domem (Ostrožsko. ped Studenech a p. — Sice takového tvaru . „Co's chél? néni naších doma. ped — — a dále na Hané i na Val. adjektiva pisvojovacího : ped Dobšových. Klobucko)." ptají se . takto: Pojem „ped naším. h) s genitivem mn. budu ju bit do chrbta. ped Iviove na ejí náeí celkem slovenského. ped se Iviových i) (podl. Kyjovsko). nýbrž : — — Táže-li se domácí asem minulým: kdo po hospodáích. ped Nmcové. — Podivný jest tvar: ped Blochov. — — — ped nimi =ped našima (Krumlovsko) ped naši ped naší (Kyjovsko. Tak i dti popisujíce hru užívají futura: Já ju budu v tom kole honit. Zábežsko a j. ped Nepustilove (— y). Ostrožsko). adj. ped Pavlasovy. pisvojovacího zakonení uritého: Pavlovice u Kobylí. adjektiva pisvojovacího Zachová. ped vaša (!) (Vyzovsko.

jina nepovdí atd. kúíl bych" a. rozkaz po všeckéj slavnosti (= kdyby Edin hodn prše. it spát ( pome spát). Ono je to lovk nco utratí { sotya lovk nkam vyjde). to potrhalo. enom kde ít. ( (= Budu vait mívá význam a platnos substantivni obd). Neuhodne. Plusquamperfectum ástji se slyší: zme to moseli znovy stavt. i Mírný rozkaz nebo prosba vyjaduje se kondicionálem aneb šli ji- nými zpsoby: Abyste mlatce do stodoly Ve k obdu! abyzme šli ! ! (pote). abys ostali šét pro Potom ne abyste doma Strýku.! — tož 192 — Jednúc to hýl vtr vyvrátil. vta pipouštcí osvítit. : však se já bych bych spala Kondicionálem vyjaduje se zhusta hádal. jest (-= pití. Francku. aby aby na chvilku. úmysl. a všecko sa vám vydaí. Mosi.nacpané dýmky). vytáhl kivák. zhasla). . Pich. ho šidlem. dybyste nám požali tácek (= požajte). „Což ten 4. Chvat sa do kapce. rychle nastupující vyjaduje se zvláštními slovci Bží. Infinitivem nezávislým vyjaduje se podmínka. má penz!" „Aby ml. budeš pokúšat? zákaz vyjaduje se futurem: spál bych. Pác ho po hlav. Peníze hrk do zem (zapadly). Tá lup to ze štola (vzala). spáti" atd. Chyt nožice a Dj v minulosti : onomatopojskými ú šmig. p. a) V sobotu mosí slunko . To si pomysle! (=-= to si pomysleme). a už sa být poúl. Už mi nešmakuje ani pit Už vám nesu „trunk"). íiop apku z hlavy a ryp s o zem. aby nechtl. No néni z toho nic. a bylo by p. hn byt ! šátek na poty. Edem neme strachu. neidete si na ty jabka ( pošlete si). Leél po schodech a hrdne dol (spadl). pil bych. Ve já í! (= abych šla!). ja nech toho. Prásk ho za tylo (udeil). bží a na jednúc bdc do blata (spadl). Dti na p. 3. hn hn . Vzal lopatu a chlap ho po zádoch. Lampa prskla a blk (zblkla. pršelo). Volek sa otoit a géc ho (trknul). ja co bys chodil! Mohl bys tam it\ šli pomoct! Draznjší No. Z nieho nic tabula v okn bink (rozbila se). Chlapec smek sebú =: hop dol. Vzal si jest ( jídlo) na pole. Pu mi kúit (. Chlap chyt ho pod krk a myk s nim ven. Na vesno sem to býí kúpí. — Poá znamenají tolik co užívá pravideln. neposíláte si. Roba džig ho betenem (bodla). Tetiko. Nmuh ho dostat ani myslit domu (= ani pomyšleni. než: onch vazeb Mamnko. šmíg. Káp hrncem o ze (uhodil). dybyste nám Ja di. Hospodá chmát mch a smyk s nim do kuta. Rach sebú na led (spadl). jedl! já „chce mi se jisti. Raný (stelné) sem kdysi Už to bylo pestalo. Ve já nestát. Zlodj skok a škrk ven (skoil a utekl). Hastrman žblnnk do vody. žádným zpúsoliem). Ze hrc dol (zboila se). Jednúc bylo sa stalo. ai do kostela byli vešli. Sedlák pacholka klanicú chlóp^ chlóp. : židli). Kovdicionaly jedl bych. a ít dóm obd vait. Infinitiv : sednut b) a. peca ..

já petu. Dalo sa més (= . to si uihá vzít píšelku a pískajú. 13 byli byste dostali. a Z pravidla bývá infinitiv ve vtách tázacích. nehledám ho. Saheu sem byt doma. mohli ste také nco mohli dostat ste = dybyste svázané." „Zamaza. Ani sem ale si spisovné neznámého kúít bych ceiý de. Sahl sem ho dopadnut." „Znáte-li ho?" „Zna.). Za oves si íce utži 40 zl. zpiva. kdybych se byl nestepal). IV. Mikl. . Slovesa umet na Podluží užívá se na oznaenou dje optovaného na zpsob solere nebo nm." (Srovn. : Mli ste ít s nama. Nabral sa í do lesa. V náeí val. 851. Kúi nepomyslel.).) s infinitivem opisuje konStih sem tý dv lumera do vídenskéj vsadi. stih sem sa ho nestepa (— ten by se mne byl naobtžoval. chodi. Dala sa plaka (val. infinitivu vztahového. že prý už chodíte?" (po nemoci). : a a býl bych mu dál. uh. Stihlo dosel by možným (= zámožným). pojí se „rád bych" s infinitivem To bych já neád dožra. zpiva. znám. . str. mt . Rády by : to dosta. vt vt byli druhé šli. eše zpivaju. Psa íatiny ale nú. ale umy. Dležitý jsou zvlášt slovesa stihnouti a umti s takovým infinitivem. Ten sa býl ale nadožírál. to neumyje. Rád bych pomoc. eše nechodím. Un vil ze švagrovu a z dma. Uhi umá naším kosíky nosit. ale nhrub. Ked margráfa (= Je minka) hledajú. nebyuo by sa to stauo. nezpívali. byto by eše tmjší." „Hledáte-li ho?" „No hledat. enem zabi a zabi. kde spisovná užívá slovesa míti s infinitivem: Už í? Pustit ho? Dat mu? Už hnát? m e My tndt/ stát. Je zvyk pršef a móda snih pada (písloví las. Já pamatuju celu našu ddinu vyhoe'. eštin jes nejed sem eše. Zeny rády uiiiá naíkat. „Byto cosi slyše. Už je tma. sa už po trošce ven vyšmatlu. pom. pflegen: Do poleda sa u nás umá scházat staré ženy (= scházívají). „Ach toto. ale šmatta. uriiá volaco podezelého najít. Mli ste sa ponáhlit. c) Infinitiv jest doplkem sloves a jmen: Dál sa léz na strom. Už se veselnici (= svatebané) vzali (= jali) rozcházet (las. sfahniU (val." „Zpívali vera?" „Ni. býl bych udlal dicionál nepotka to nešestí. že by ten sa baoh býl tak tžký nés. uh. pravda? astý jest v ei : lidové zvláštní zpsob neumím. Ráda by k ním pijí. to zamaže." „A což už nzpivaju?" „O ja. moh sem ambo {= kdybych byl vsadil). Na svabu umá zvát v úteiý veer. a uh. Mnohé dcko si umí ohnut hlavu a dlá takto Irrealný kondicionál minulý ve vtách podmínených opisuje se asto infinitivem se slovesem míti v první a se slovesem moci ve . Dalo sa prša.).— 193 — Žádný zme nedostali dyby prst otoi. s infinitivem lat. Ked dožnu. Sloveso stihmí. ale stihlo byt pod mranem.zaalo snžiti).). To ty dti umá zpívat (-^^ zpívávají).

to (= lopatka) atd. Zanesl sem si boty zpravit. je. Dali žebráka na hru si ležat. Pijde (las. Zito ludi V takých hábiskoch iron.). Dál chtapca ostaío vázat. hojnji než v ei spisovné i starší. Toho psa bylo by smeti vynašat : uvázat. Pijde topi uhlem. když podmt vty všeobecný jest (nm. na oznaenou souasnosti i pedasnosti (pechodniku sloves konících). Složil vty ale a mívá tytýž význam úelný: Esce ekám mám ho tu slúži v Senov. Taktéž se odpovídá infinitivem na otázku rozhazovat atd. Stromy sú enom kvést ( co nevidt pokvetou). trhat. podmtnou na výrokový infinitiv už is Teba mi s — (strom) pijdu vykopat (==jsou na to ureny. síúžit. nemel sem slámy ho pikryt. Ten tak je šikovný enom to spravit (= nespraví Ty si chytrý. tedy radji díve si to odbume). — Na otázku „emu : (na) je atd. f) Infinitiv ve vtách bezpodmtných Je vám byt tu nebo tam. Za rok nastane i do školy. Vybha ven nic nevidla.li ten i onen). úelný: Máte-li istý hrnec. 5. Popada palicu bil hlava nehlava. Teba mi Nkdy Eše bývá tu také vazba podmtná. To svtlo bylo by zhasit. Myslíte. asi jako v nynjší eštin dialektické. Tatíek nemajú šat.). Ty ádky provisla vaza (iaš. by se vykopaly). zvonit klekání. ale ostál Pán nechtl iného ke dlat v Kromíži. j. polévky odebra z kotlá? volali ju pomáhat.: d) 194 — doplkem celé asto bývá infinitiv epexegetick)'m chlapíka. sem seno v kopky. Má obda co nést jiného už nic neunese). Daja pozor nic . ale je tak sú tžké vám co ustai. jmenovit. Dybyste tak kýšky mli sa napit. nkterým rozdílem. stolu slúžit než' ho. toho). Sét že do svta. ale státi se to musí. Bylo by udlat nový trám. Bylo by tam ít. hnj A : tak i: Kostelník býí atd. do kostela chodit. Pija do msta poptám asto užívá se pechodniku absolutn. Nekeré hlávky je co nést. mladá si milovat. e) Iníihitiv Jozefa žne u Vaj. okna sú umývat (ješt nejsou umyta). ani já. Je to kopat vil lebo pozdj (= pilno s tím sice není. Pechodniku asu pítomného v náeí slovenském a valašském užívá se velmi hojn. Byli zme hrušky krávy dojit — Matka ukazujíc dítti hraky ínáiní) takto vykládala To je buchty péct (= babvka). Pechodník asu minulého vymizel všecek: Stoja u dveí dívali zme sa. bezpodmtnou klade se je okna umývat (ostatní jest umyto). sa. ale nco dobrého zes. U nás je byt ten nebo ten pudmístrem (= nám na tom nesejde. Sak to má kdo zest. kdežto v laštín pechodníkové vazby ídký jsou. Vazbou draz na pedmt. Má ceruško. to?" odpovídá se pravideln infinitivem: ptáky chytat.). „man"): Zamka može to tu byt. (t. Bylo vám tam nechodit. nám už brze plati. Pišlo n béc potokem. najvc šikovný mezi vyjí (r= do konce nejsi. obilé cúdit „kde's byl?" žito vázat. že chodíte pomaly.

zatkíé. Bua pudmístrem hledl poádku v obci. picha tam (do vody) ruku. tiskla. koza natáhlá. tancoval" íká se tomu. tídy mívá význam trpný: volky apíhlé." kdežto by se po esku íci mlo: : — ^jsa tebou. . **) Starší spisovatelé naši užívají v té píin pechodníku jsa. dlaj neposti vaja. Hlea na n hn nedaja pozor. Nikde mezi lidem moravským neuslyší tvaru íafcoka (so zu sagen). ddina roztáhlá na hodinu. nedožíraja. j. dvei zamklé. lovk : neužilý = který ! ani sám neužije ani jinému nepopeje. bua vama. krk vytkly. Píja tam nebyío tam žádného. buaci) pipojuje se pravideln pístavek píslovený k podmtu Já sem sa bua malým nadlal.).. To je stechu. 195 — Z mléka vyhládne pohledná na (tešn) sú erné. ihél v pat trn zapchlý. neekaja." „zdrav. nepokúšaja. ! psnika utrhlý. ve spojení s infinitivem. šátek zvihlý. nešetíc pi tom ani vzor starých ani ei lidové. táhni nestoja. Vašku. povza po pravd (= um die Wahrheit zu sagen).. nedlal bych toho. Pásl sem na lúce volky a pasa ty volky viél sem Býl jeden král a : . Eše sem flinty nemel v hrsti. msto bylo suknem obtáhlé. vSudt se íká ^a/coka 6. plátno rozstihlé. novjším lépe se líbí germanismus co. — Záporný . co jí) Spí nespa.. zvlášt sloves II.pechodník pipojený k indikativu téhož slovesa znamená. Velikého placu tam nebude. odetklé. na vašem míst. rozmarýn je mél už nevstu obhlédlú. Píestí inné mívá význam byli! (v koled). Bua chlapcem slýchávat sem.**) „Bua tebú. . jak náleží : Jedl nejeza (= bez chuti. aniž hrub vdl. bua ten král . je uklý. 772. nezavazaj po a di." V hovoru dvrném a ve slohu pohádkovém pechodníku slovesa pedchozího užívá se pleonasticky Oráí sem na pasece a oa tam .) -= zámožný.. že neumí pt naítat. že se dj nekoná pravou mrou. ber z kraja nebabraja. pás natrhlý. Fráze této užívá se na zpsob mezislovce jako by ekl: No pravda! No vidíš! No hle! Ale di a p. nechal bych ho. Pechodníkem huda (val. I zdá mi se. *) Starší optativní Cért to vzat ***) Zdraví páni „Zdrav se prošel. jsa vámi. nevybíraja (t. nepostávaj a díaj. a utrha ich sú ervené. *) Záporný pechodník asto se piiuje k imperativu: Di nezavazaja. nehnvaja.— sa neztratí. Bylo eklé {z=: eklo se). že novovká naše skladba bez práva mnohé struné a úsené vazby pechodníkové zavrhuje. Piestí inné. nedomzaja. Zdálo sa. ***) Ale -erti vzali !" má význam jiný.. je to už opovrhlé. Posíúchaja ho ekl by. neekaj a po atd. seda oni tam." znamená tolik co germanismus „na tvém. ! e 1:3* . lovk zámohlý (val. spisovná taktéž hojn užívá pechodníku o neuritém podmSt S dostatek pikladv uvedl sem v ^Komenském" 1874 str. že je horká. Obila byly ukázalé =^ pkn se ukazovala.

Už mám ty peníze najdené. Tak se íká chléb kupovaný (na rozdíl od domácího). anebo ten. kdo se poád „gébí" (pláe). Umetý (laš. Už je slunko vyjdené z póza mrana. uh. hyio. tak zvlášt v píestí trpném iní se dležitý rozdíl mezi tvary trvacími a konícími. živí se žebrák. kniha vázaná.) -= umrlý. kdo celou cestou chleba se najedl. zdraví ekali. lovk nelze spleti. To je ne: zaplacená vc (vzácná). Je to opozdíte. Už byli všeci zejdení. Kon byty ustáté (unaveny. o : Nkterá taková píestí složená s pedponami ii a podmt má náchylnos k dji njakému (nechvalnému) znamenají. Už j e staté = už se stalo. Ty vnitnosti všecky byty zajdené krvú. Podobn: nepoádný lovk (jemuž nesplejný (jehož se není rady^ zbaviti). Už býí pijdený.— zkazovali. Jako vbec. ubeený. zmoci). vysíleny). bylo bývalo: Dyby ne tebe. zhniíé). jáku (Zl. Žito néni ani z vody oteené. jehož zvykem. kdo se rád toulá. Minutý týden. že ufukaný jest kdo poád fuká. „vyptaného chleba" si : ho vyptal práv na jedno jídlo. už by zme tu dávno byli. Vil je svt vysoko vyjdený (^jest mnoho nádhery a pýchy). (laš. napitý. kdo nám pjil penz komu oplácíme vc vypjenou. ogébený. „Ptaným chlebem" na p. Rozmanitých tvar slovesních užívá se ve vtách parentheticky na kdo zpsob ástic a mezislovcí. vyspaný. kdo nám pomáhal nco nositi. Býí toho zaslúžený. Dyby ne déša. mohl sem byt šasný. kdo se poád „šíí" (smje). Všeci zme byli uteení. Kobzole zhnite ( (laš. jako : eku (pom. koblihy smažené. jinde' Obilí vyhynuté. mléko vaené. jemuž nelze vyhovti). Frázemi: „zdraví p. (jež Je naježený. si ptal a jím se živil až došel cíle a p. lovk neuhovený (jemuž nelze uhovti). 7. emeslem jest chleba ptáti. jehož nelze zmoci). Je všecek promítý zimu. Peníze zastáté jsou za nkým). želé zhívané atd..) Snih napadaný. Stromy byty odkvetené. práce neokonaná (které nelze okonati. Deset nás to mlo kupených (=: deset nás to bylo koupilo). Píestí trpného sloves nepechodných užívá se pravideln (vzhledem k jazyku spisovnému ovšem nesprávn) s významem píestí inného: Tak daleko býí v tom lesi zajdený. pomodlený (=: už se po- ped spaním). Vsacko)^ . kdo po nás a ekal. utúíaný. zdraví nosili" a dkuje se nkomu vzkazuje pozdravení. ošéený. lémec vyšívaný. zdraví 196 — pochodil.). Páni byli slezeni (= byli s koáru slezli). požávali.. Už byli všeci pomítí. Dyby ne tvých htúpýcb eí. kdo poád „beí" (pláe). lovk neokonaný (jehož nelze okonati. Nkterá píestí záporná znamenají nemožnos vykonati dj slovesem oznaený To byía radosd nopisana (jíž nelze opsati). V záporných neskutených vtách podmínených vynechává se vždy participium. Letos je šudíek — jetel) vy- mraznuty modlil = vymrzlý. kdo maje nkde njakou poízenou špatn tomu. nebýt by díál takového pekta.

Víš-i. bych fa byl zhodíl. vte. Se mi snilo nepkný Slezsko (kosa) i a lašském: Ma Se teho. „ím bys byl rád?" „Bych sa nauil muzigantem. Dnes úfám bude prša. jako by ekl „ale lidiky" a p. Ja sem pravil. aby teho nechali. poživili a zme ho zas pustili. co bych peníze vydláváí. zme ho trochu Zme ho Sem pisot pismo. že ma Rakusy. O píklonkách. (= si) mysli. vte. Yte. kde sa podet. na syn (= sen). tam bylo dlo! (oznauje podivení. No eku už abych šéí. Udlaj pravila sem 8a's ošidil. Ale povzte. a se prv díát pánem. Sem n . Dybys nebyl poslechnul. ale by nevím.). chytli. To už je tak. poruenstvi. úfám (z=: snad). Rožn. Nic nemá. to bylo tak. bych velmi asto bývají na prvém míst vt.). sem. laš. ei. Byla bych* panské (stevíce) obuta. zvlášt v náeí valašském dvacet mic.— 197 — vte (= vru) a p. byli byste sa chyba smíli. Píklonky ve se. se mi zda. žnul. : ei ei (Karl. Vil je v hoferstvú. Reci synku. si. Ale riiél ženu víš-i. dycky.

veliký zemák). zbadal to (zpo- = vousy. babrat sa =r pebírati se v nem bílou bakula balcan = gua. . balda = balvan. cihly. moka leka balvani = hrnouti laš. tená na baja rozum) báa vc : 1. kouiti z dýmky plnou hubou. bajku (vyklá(ne- slov. baba = zátka = 1. bagoši bachíat baívár baíviC j zpeházeti (v = kotou dýmu. val. Nvidim. val. baliga liché = hlupák. to je baja. hurdati bái = pozorovati. laš. : mkkém. Bajaj (povídej). do níž porodní bába ma- hádanka). balúsy sem já to badái. las. = pomluva baligání = . B. laš. = mluviti z cesty: S tým ! Všecko zbachtál uvedl). slov.Slovník abecední. šlenka). Zl. pohlavkovati. ikam v knížkách baim po pomati. z hader. baja dám) : bai =^ utráceti.nepálené St. zoroval) slov. bacnatý zz ápaty: hrušky bacnaté. val. bajka = pohádka laš. se kou se odlévá. : =: hrncovati. už balví „ Pro bal ví eú ? ** (nemluví pravdy). laš. ervený s velikého To je hubou (dobytek) val. Ona to zbajásala (spletla). sprosták.-=: balamutí =z blázní. pravit? to nni pravda. nepoáJe pobachlaná (poma- e zle. baova badat =: meškati se: Kdes povídaky." slov. val. — nco hróa. zacpávají kamna. val. baídova val. laš. balcan ! (na p. plef). co tak Už to (na voze) balfas báím. Sak Totéž znamená balicha a báíoha. Ji. val. nem neucházelo. las. baívanié . balamutiti. jako balvany. by teplo komí2. laš. Už sem vidla z da- baga = co nco dek : = moka v dýmce = mámiti. tušiti : — = znamenati. To je bajka (smy- se haklík zapíná 3. (pohádka = babka tice. slov. = másti. jíž se bajása =: Ten toho nabajásá (namluví). val. ko- vadlinka. babušistý . na níž se kují srpy a kosy. zababonky: „To val. doty zabaovál? sú enem také baligy. Nbajaj bandúry =. val. vaL = smyšlená = bajam Kdo to 2. bajt ^= nše na záda. slov. : val.

bílek. bekat bakova sa == bez tam choditi. val. Samým bílým hledl. barcova v em = probírati nco. val. bakat ho na to. bea ^ plakati Nebe Nkdy : ! jinde líit. : [laš. = ženská. uh. val. beutka též pošva. daremnina. bsný = divoký. = beevný=z Bevy: beevnávoda. = : stnu. To bao takový baa máte. Kráva se data do beku. co vysvtloteho. = železný seká na belinka. blára továrna na bílení = = baina. val. val. Brod. nepej ný. = pouzdro na péra. laš. daka.199 — bechanc bechnué bakarec nadávka). bante = noní tulák. baadlisko baran na koho =^ sápati se: Obékí sa na mne. val. baa ( Jak 2. belineka = máky. red. Zl. : bezdynka bezedník šíka). birka=:^l. vzteklý lovk). Zl. (z = tlusté stevo ma[val. 2. = navádti slov. žloutek. bryta = naíkati. = závistivý. laš. naíkati: Co poá bdákáš? blabta= bláboliti Co laš. vati val. [laš. nuzaím). chudobný 2. barnavý barvy mraku bouného b. batla =^ bajka. val. mu. sem kupila za rýnský. ^ hloubka bezedná. bezúroitý=neoarovateIný. vl. (" hloupý dobrák). bireka birna biza = vlna z bílých ovec. zebelina. bílá ovce laš. laš. : Nabakál úelu sem laš. se bezpust. plátna. bažit —' žebroniti. laš. val. val. bezoivý bezperactvi laš. Uh. Temu val. (pes. 1. [laš.. bek :=: beení Zl. val. bibza = špata. bídný == 1. val. laš.. sa je strýce). val. bilija bažný beblat chtivý. val. = koiky barvení k ~ barví. beko va še krávy se bekuju dují. basa neckého ^ baja =^ smyšlenka. val. val. podpálený. trocha : Tú belinu (trošku ovoce) je toho belaš [linka. barani : komu val. = bouchnouti do zad. jako žlútko = nejasn vyslovovati. ška[Píbor. bža slze. Oi : sem si vybeeía. bidic še: Ja še už od vesna vy- ~ nše eho — trávy. bezpustný=rozpustilý. bát sa =^ To víno nebojí sa bze- ^ rovná 1. Nabaraníí sa rýpati se. panchart (dtská = buchanec. laš. bdákat =^ na bdu volati. povi- bžec = téci : Voda bži. val. uh. blabceš? . bídní ludé. = bíliti val. veš. co ráda bere. záblý : kabela myslivecká. slov. mu v em. podl. a podl. barusky jivové. bílý si pobeím. = rozpustilos. laš. bííko = bída. : laš. bidim (trápím. bafoh bátoš pletka. barna^barnavé (bouné) mrano. bilic reptati. = dýmka. 2. slov.

Je dnes boží = spí). laš. Už blizáci. Boha val. Ji. laš. = = borové haluzí. laš. Kyjov. boboši sa plašiti se = 1. val. etzem a p. otrubami. to nebudu. Zl. mašíka (boty se slov. nota. boíomtova hmotiti. laš. val- de : sedí u kamen. blazgaka blázny = de[laš. val. Nehrab sa ít (nemli se k odchodu). (zatopit). = val. = = borání blázen Dla bláznivý blbotat: melt). 1. hrušky (Zl. rzno 3. dliti bobák =:== bubák (val. : lávati 2. bosek =i val. nkoho : boza. bant == zníti braní mi v uších.=^ nás zbobošíi tú novinu (slov). val. bozkat" boží je boží = líbati. pehledávati: Pebobóát všecko (slov).) bobaa =žena strašící bobaacko =^ bídné . Nebere sa brat : . laš. . bláavý = nosový : Na pravém. trojího braku Aus2.). brová! ze schod. na levém Na bok í. vesnický 2. btúzni blvo =: mudrlant = se = = gracky. :=: horek Hosenschlitz. blkotál svtlo blkoce (plákdo ví co (pleskal). val. že Enom blušeíy. opilý. uh. boíácha možný). (v zim). z laš. nbrakuje chybti: a hloupé strašidlo. = druh: 1. : lekati. bojazlivý = = bázlivý. horaek (oboj rode) ubožák. bajna=ne vy cválaný lovk. val. blizata. brakuvky bobóat =:r štabárat. val. doutnati to bluší. blušet= málo hoeti. Beru mne dímoty. : bláto. báat = chestiti: penzi. val- (= blkotat= polá) 2. St. e. dm = blázinec. 1. ! škared zvoniti* bok boku. Na vojnu beru (—je odvod). laš. kikloun. [laš. slov. na = šprýmy.dvojata. blížit = ubližovati 1. se v prsa. božit sa = Boha se dovolávati: to neudlala. vybrakované ovce.: — biacgavý 200 — bobovaný vaný = nevládný tlem. toulati se. rozliného 2. val. mí. = boží : Celý boboZl. blazganica = ídké poasí.) hlupák . bobrovat dol Zl. ninu. Hrozn r. 2. bolavý: Néni bolavý Bíatí se (= je zá- btatit se tam laš. [Místek. Voda blboce (mur- tím mastí). bakú. se dovo3. bíti Divn sa božiía. hoškem šourem božátko chodi. tlachati. borák. brat =^ bratr. val. blazgo. : = ubožátko. brakovat vybírati: vlk = = 1. val. blazg. bolko Zl. Brat na sebe (mohutnti tunti). diviti se. la bláat Zl. blahova komu =blahoeiti. ne: „dlá se bláto!" blatno = blativo. : hlas. (val. blešti hledti. Na bok (= vyhni). Brakuje mi teho. nebliž mu. = žvástati. Bopadati Kdes bobroval : v noci =^ potloukati se. bosky. Dva koleky tam Mosím trochu zablušit Boži sa na božoka bradky brak schuss. štivé val. Prase bere na slatlem.

sa s peci. [uh. 2. — Ona bere = sápati bka = žduchati brlomta brastí. laš. . = brueti. : (=:jde). Zl. pišly krúpy. 1. (dostává). Bh . bidi bídký se = oškliviti. Bere ídlu. chu k Ale tož Vzáí chu na chu = udeiti: Biníl ho — nch se bere brká sa mi (han. nho ple- budova nati si brygu. val. víno. = tmavohndý. spánku." (spiny). laš. = bídké sádlo barvivo na velkononí vejce. laš. bezí. škody. St. bezavá kráva s bílým hbetem a bichem. brbtat := reptati slov. laš. vždy. bila = = a. laš. val. šleda šlechta = skatý kámen. . uh. Zebrál ídíu. „lizaka" ze švestek pohromy z nenáhla se zotavovati Sotva zme sa po tom ohni trochu zbrchali. Z jara = bezovka bezová voda. (v láhvi) je už edem bud. brebetuša = veš. bryga žer: vzal na . chytila brdavy =: šuvirý. 2. Nemohl vyjet do beha. ostatek erbrchat sa = vtviky dubové z brosgem hovzímu dobytku. = mravení kopec. bravenírka bravské. — brchá = brýzga brúzga 2. lykovité). seda. uh. — Naša kotnka strnada. se. uh. bilka = bidlice. val. laš. : (nemá se). mléko. sa v em = babrati. val. — probírati se ze sob budu" bryja laš. z njaké nemoci. opuka kovitá zem. val. Bžel dol behem. „erný drozd zobal brozd" (píse). Beru slub (mají slubu (jsou se[laš. : Nestavaj na budúc = na pl. na stromech. val. gen. val. Je tam do beha. n. almužnu zdavky). brkat b. škorvánek už zpjévá. kdo v ei okolkuje. plesnivti: Hlava ples- zdáni). bryla = bila. nabrali brast = mu bravý laš. brzglý: mastné (ne ohyzdný. pové. val. sa ty bídy na koho zberú všecky. laš. kivý (brdo). Nebíkaj.: ! — 201 — k k práci — binit po hub. bzeti: bravá brní. nabrzglé navrzglé las. „Na dn „Má vená nebo erná. 1. ihá). brýžžu protiviti. ptáka brnf = 1. mluviti. puse (= dovádjí. brežd =: svítati Jak raníko := kopec: : beh broji: dcka broja cely d. jed- Nabudovál šat. Na staros už val. jež zaíná kyseleti. reptati. bryzula val. Zl. bil- buchá. špiniti brýzga slov. = tlachati. 2. jalové. vela [laš. vstávati z postele: Už sa brchá. rozbrojnik = nepo- brozd pence olamují i brozg = zárodek zabreždjévá. bil („nepehánj"). : z Boha lovk — dobrý. val. bud na val. búch = blecha. = 1. val. Ji. = = = fryžula n. val — náiá p. stavti si 2. = = spina. bravové maso == ve- nivý. buchat sa = bíti se v prsa.

sa -— breeti . 202 — míchaná vými. bývat búit na dvei burý : = hmotn = bydleti. val. = cedidlo celec. mrtvá. Ten cifruje. udeiti trknutý. stejné barvy. = pevný. esneková a cifra slov. bydlo = plemeno laš. Ty nohy. ~ cambélat sa houpati na :^^ ve vzduchu se Zl. cifrovaly. laš. si krokem bžeti: Dy se mnum. val. =^ p. podnapilý. roztrhaný ~ taniti Kel. bukový htas bula = : tlustý. sebú. = kiváek (kudla). cahún = povalova. cagala = ohnaš. bílá pro- = nic. trnek a. Zl. celizna = mrt- valiti se) vina. camfatá koza srsti. océbený. cedilko celina. . bývaní. ozdbka výšky vyšívaná. bulavy val. co tak pkn cancory cápat už sa táhnu jako matúz. cásnutý = sa do hospody. Kozbulal chaobulií. laš. . Pec se teln (stále). p. cimbolek stapec. ~ hmotn nohama casnovat sa s = tahati. trvalý: sta- na bydlo. val. : campáry na c. kým." . Ta tráva bujá (bujn chlupy do erná ryza- Ten ohe nebujá (slabo hoí). slov. = rozlévati vodu.. vzdorovitý- tlouci. Zl. cimprláek laš. m. cahel. 2. val. sa tam byZl. lupu. pl.— bujaf: roste). votci do cifry ^=^ camfrloch = malé rozbitý . Ji.š. = bytnost -. — usadit bulaC = boiti nám vení b. val. ma- val. zelená p. plný. c. nadutý. = ha- hromadu louzce. Zl. cíbí na cibulová. cébit slov. laš. -= stapy. cabrat cafúr = žalá. c. burá vlna =. Eíma =^ mlíná cibrova ^== cesta. ovce = dlouhé val. slov. val. dcko. jíti : Cabráí cásnút =. byt: za starých = hromada: Žebralo se Un bytem bytelný jezdí (stále) St. jich pospolu na ciba drobným chtl i bruj !). kobzoli. z plátna. val. ich bula. laš. z la. to cibaj (ci- laš. tych Mam enem páru nmožu buja. cifrovat atd. lovaná a uh. [pati. cupati. cabrat sa = pomalu val. cambáí steše. . smýkati c. Zl. tlustý. mr. cahat = (hnáti n[Zl. kam. tlá. vysplý kluk. bzdurak = lovk bzumec mi dal val. : Ncha svinu byt (as). laš. n. podl. cachmat ji sníh napadlý nohou ješt ne- = makati. zpsob „cambál. Uvázali cesta do caíuch =^ uzel na záda caíuch na hbet. : dotknutý. hluboká zem.byt. casnovali sa.

val. = palaestra. rybizlové. Cogaj sa už ! = cúlia=l. sa abrat sa pomalu jíti Ten abe Ze sas doabráí. ošiditi. val. ucúraná : = cubrnik = tý. [Zl. cinnka chová. cmurkat = mrkati. c. combolce cpát = gombolce = šubry. Kráva sa cúdí otelení. cuda (istí).. laš. aka = kytka. stromu. do val. = cuchta. laš. hl. cuda: To vám dnes venku cvanka. agani = se do hlavy vtloukati. cvínit zníti Cvíní mi v ušoch. = achra laš. ciplík = járeek na hrnku. laš. [val. die = nepoádná ženská. v akách. rozcuchaná cuchaa kárati. fin. [uh. vari. Cmeli máju ve med nách. cákat slov. oáchnú = achor tati. cvalek se džber na níž se silný. tepati. agan -hl s ohnutým opradlem. abák aba. navlee je pes ob ucha. = slota. val. . val. rampouchy. : = Co sa tam cpeš? : cuk toho vína : do cuku =^ rychle c. ácha val. hltav táhni. vázali crknút (nalej Crkni mi zme do trochu). plísniti. (eubr) nosí. coga sa : = = istiti = vaditi : se. [val. agel. kdo studn „cúdí" = stechýle. val. pomalu. cmúra špinavec. rážeti ovoce beraniti. kde slov. cmerka = val. [laš. = : . amší = haraburdí. aši. laš. val. achra ve vod =^ vach- aka kudhiv. val. Zl. crpeek kapka.: 203 — cuda. cuda. laš. sa tam ampá. se s kým cmúr =: šum vytopený z másla. Schlampe. : cuchta = ucuchtaná ženská. gálka (dlku) slov. kouleti: 2. cudova niti. = stí— aa. laš. uchat koho = ženská. ahel abnút = švácnút (udeiti) pru= :. tem. sa = tlaiti se Necpi : sa. cingat = Ižice inná i ple- až boží metelice. cákati. val. ! kati vodou. : Ten laš. studni. nkomu = plís- srkati. chlapec jak cvalek = [laš. To je taká crpulka (málo mléka dává). ampala. = chrást se zelí. ucmúraný cúdit = ušmúraný. zavalitý. obilí. lézti. cundula cúra. udy a =^- zvoniti na malý zvonek lomy (kiky). laš. val. (ministrant. chumáek acky bezové. crpa (cirpa) Kráva enem crpe (cirpe). píkopu. = istí po fazole jísti.). vinné (hrozny). nesmlo jíti: Picvankát sa. ahat = = oklešek. — = dopušéní To sú njaké slov. holí. u ciple domu a p. vely voši- ampat sa. slov.

= cmáchati. Cka Cosi se mu ká = slov. bolavé místo lékem na. : širé vlasy. 204 — erta. kejhati. eká ceká = áka. íha = sahati po em v ilý = svží. = in dobe : Je to in ti — potebí. malá = ekání. [laš. = inkoust. ápaty := (hrnec) dole u dna široký. laš. ehíat sa otírati Vl sa ehle : = pvodním. — ert : Nestojí to ani za starého má na cosi laskominy. tlapa. n. (pomáhali ídit 1. že bude prše. ke všem pišel. = = áži na koho íhati. = = pastýem na ídu do lesa. tapec. val. Di v erty ! andor. Zl. aragova. echerec tém hory lesem zhnila. Sak sa poídíme vyidif sa se. ovce usti- eský šajn etina borové. bouda. ka^^ šukat: kavka. laš. . chrást. andra apa = apaa. tak dlouho=je = kus = epa = step. irý iré pole — init kozu val. 2. laš. apce se ta aptula. =3 kr. nadje. tíži byste (jako íž) Chalupka iži pod horu (vyhledá) laš. roba. val.: . arba = márati. na in! potebuji toho. = kašna. laš. do hráni) val. ernína = erná (smdá) mouka ernava ernidlo laš. Topí ertem (zamýšlí nco zlého). ne- o strom. las. Ty trnky ješt nedozrály: sú eše ilé Eše býl ilý = = mrtvola ješt na uh. = erný mrak. suché. se mi. Peníze sú v erty. : jedno- tlivc ke spolenému úelu. val. co ješt jest navštvuje. = vydlávati. isnu = tlaiti cisterna : u dolinka isne 2. val. ertový: chvíle Kde ste do értovéj = dotud. Zl. epcovat = tahati za epéit sa = vynášeti nad skláeen hory = heben val. ápar žený. istoje). Cho- apnut na apku sedaprak [nouti. vlny s laš. arták nepíjemným. jiné. r. Píbor. inovní zuby = tenové. avera = rozcuchaná šplíchati. neporušeném zpsobe: ité devo. = prkenná Smr val. šlakovéj chvíle. empel = epel u nože. laš. . též o kolébavém chodu podlil stejnou mrou ním [val. íta (ícu) ~ míniti ítáí sem . Tak ti = porostlé. op. tam do groš. = dliti Poídít všecky = tírati . echer kíb. . vtve práce jedlové. (srovn. na hoe užší. val. [Op. Opavsko. = chvojí. stíbra = ápat máchati. zpsob stechy (op daná hromada na p. apta. val. ava = velbloud. val asti : nás astí = asto = = vystídati íhnúf. moiti. sedti na apce (depe) = stídavá pásti). . šindel na skláda do eena . vystídáme. tak. íži hledti. val. araga. ída dívali s apt = depti..

dabel Laši íkají vždy m. : Ne- Dabel t tu byl dlužen. Kyjov. laš. udný=divný: Tojeudnélpodl. doma na byla) slov. pezdívka udáku : ! (jako urnký = irý istá urnká _mohl bys se stydti") slov.). dajný: skrblík). tret Kde tak dlúho (ml). ách. se kdesi. Osvtimany. ukyce kat. už uala! : (ticho utý upek = lupek. mu = auval. : val. vandra ::= varda vardy ve váchat. val. uchnut'. (htásno) tvrdo. svatb Stáí uha tady = nalézavá vbec se ženská. pkný. malý chlapec. zapáchati : maso mucha = mnoho ub. D. uda = ída. upryna sl. mání zbírat ^= drobné Naval. uba uchnut uchne. 2. u u : má ujné spaní. val. uno = teskno Je uno. Jak abluv. pes. Jídlu moc nedá (málo sní). babo! Abych val. ubatý uet dept. ert darebnina = špatná látka laš. špiatý. : pe- sem lio za lovka. kro! penatý: kúra. zvony. ajk = ábel. slov. sa. ujno ne Spí ujno Je tam = uí? Zauéí sa peci (se). laš. Zl. vaditi se: U súsed sa udujú. udovaf. poá chodí? mak tm). zdívka ženské Co tá uha sem ])0 mu za : lovka. ubák = tenký = = prut Vycubat jemný: hlasitý. 2. ucha = stí- = : chochol ujný. val. = citelný. sova. skut. Nikdy zlého (málo udlal. = jaabý. ptaí. = = hav škole ! To je téj = Bzenec. udi se. kouiti. slova nedál otcovi. = máchati ve vod. jí [val. udiíé u. = ák. val. = chumá : pahorek. laš. sa též: ^== diviti slov. Dnes je tam udrno ujno. udrný iperný 2. sem trochu ubek. Dát do zdra- . chodži po maku roždí : (maká na' úhat p. poúva = slyšeti. zejmý. Su jakýsi darebný = sndl a p. Néni velice dajný (= armala nešika. uvný prsty. dat Ty tom dáš Ten tom dát I : = dáka = da. slyšet smrad. = 1 . štít hory. je to darebnina. vlas. váchat val. urgatý. darebný : [chorý. máá. udák. uh. laš. laš. tob sea. argavý abotaf = štbetati. = zima. — lovk Volal i>05 =: svdek si na podl. ukyta. váka = kudliti celou hrstí ikaf = kudliti dvma prsty. sto Dabli v kupuj toho. uvné ubákem. ujný nos. laš. udit. laš.: . = dívati nepozorovan dírkou. = nesvný](odv). tulipán. val. kati. — ut Micko vi.

val. : = divy dívání. (sedlák) val. dohnat pinutiti: draz kobzale sam draz samá díra (= chrobalive. do Pršic I I deska. Co zme sa dobrat strachu). chromý). Zl. val. že bude žíti na p. Dalo divoina divadlo (dává) sa na déš. vránica. dobroditi se (zvi. strouhají. dlab díra ve deba = zmola. pomoci. Brušp. ho škra. laš. val. Dál sa dla (= do bolet se draky divy Dala |a zraditi. sejde se ti. Dál sa tam všecka? léz hoe (jal práce). = vy- = divoký tantum) lovk. úval v horách. sa = dojíti pomalu. (pl. Dobýval sem to sahoval. mi je. „Matiko." Bude to dobré = do- na a ja mam sice nádenník. = dlek. mdlý. Nemohl na Já ho k zvoní de (-= ranní kle- nm slova dobyt. pasti. „felar už = ode dneška mu se delací mu dal delaci". dobrý: Bude ti eše kdysi dlník na Frenštatsku jen najatý se dobrý ^= budeš rady. ješt týden. vbec. = (srovn. =v už si = stžovati si : Do- v klepetech. : = na odiv. Jak mi dah. Já sa tam ptca Dá-li sa to dám (puI dešák 1 = kužílek od desky z deštek stím). Dat ven Op. píkrý laš. Tá mi vy- skonena." Suš. dle). desáta =: vyítati desátala. 45. nadjali. deek kde se dlapolisko = makati. ddek = stolice hoblovací. spáti : nemožu sníka do- brati. = zlá cesta. „Chystá dlníka. do noh. 2. falcovnica. ddiny (pl. slov. val. . val. dnes jak zitra pijde: vidt. val. : vyhledávati jeho ti pracovník na poli: dešc. tak (= truhelnica). Tak to došlo namluviti lovku (= obchází) mu ju (nevstu) val. jí' dhií de do vánoc.. vyžrané •od = tomu doženu. druhy desk: trublovnica Jak dáte tom chlapcovi? (jaké jméno). dlachmat mláka. erv) laš. laš.: — páku. : dojíi Dojíila dojíf: laš. : Dobralo ani (nahnalo = Dobíralo jím. ^=^ dénglavý ^= slabý. ZI. val. se). Ty si dávno hlúpý. dobyt Pacholek dobyl ve služb dlný = všední de: : = pracovitý. druždi: koltun druždi po laš. dlat pracovati Dlá v Holomúci (o tovaryších). dnesaj = dnes. na dnes týden za týden. roklina. posla na dávka dávno = dáka. val. bahnitá dlábiti. 1. laš. doabra dohýbat hýbát si. dnesa. deštka I = úzká deštice. [kání). vymáhal. = vydlabaný žlábek nebo dev.): Je na dobrých ddinách (= na hostin n. mostnica. co ne- má : dobe).) 206 do kyt. když nemocnému ukládá. (utekl. (vejde-li se). = dohoditi. dereša ^= je v dereši útk. že ho hlava bolí.

draa. drahný = lehký = Je mu drahnj dlátu doprovaf: Vtr doprovát dorážel. Dtá do- mi to na dožeru (dožir) = na schvál. laš.: . dbe. dokonaf = skoniti tá dotkl ivý : citlivý laš. val. laš. uškodil Zl. dožir. z Peštu. Zl. val. val. : laš. d. Dražili zme ho až do lesa. : zlo- kam =^ dosáhnouti : Já dje. Zdrápili Došita mu sa = strhly. Dostate tú sklenku! Pokaj. veliká dožera (oštara). : (drát) = telegraf : : složili smy se na dra (telegram. = naléhati = Bida do- pravda = vrná. dorážeti. dolinek v dolinku. Bolí mne dožera.) Frenšt. podl. tam nedostanu. domluva se mrzutos mli smy domrzek doma samy domrzky. donésti. jímž se otupuje kra se strom. slov. na vuz. doezat sa dorník : Ten si. 207 — došikovat dokládka plný náklad. dopažit cosi —. Nestojí s Je tým dolipat koho dorývat. pomalu došúlaf sa — dojíti: do konca dokonalý: = nikterak To laš. Doži mi dožúva se. : = = hádati dostati sa Ml mu s psa to! dožii val.. Nemože dostat do mise. laš.urAati. sem sa náležitý. komu co = opatiti val. dopustit: Nedopustit na strachu. val. žemrati. aby byl galánku -. : z doždurnúf nutiti: = proti skonila. m. (nemocnému polehilo). vydráa nco = neústupn nho draC prositi. laš. = umti do podl. doplza val. = dovdný eho = povdný eho Budu toho d. : peca dopažíl. dopíditi. [val. sa Jak mša dokonala. dnesa snad dokonamy. á ti díba všecko. To je do- žera lovk (ein Plagegeist). -= co se dokládá. s = vraat. Zl. Došúlali zme sa tam. (opatiti). Doždurnut = slabina: na m víili pi- tam. val. laš. (díti) nástroj podobný. : dovolit do konca. = drápnouti. Oddrápil muku veko s truhty. na p. konce. To já nedoložím. : Nechce dokonala Mtacimy. sa doezat = Cigánka pod okny draí dostal se. dražit = stopovati sa zv. .namluviti. = hýbati sa se On sní co mu v hub ne- to dostanu. dotožitý = dožii píti: = dodati. škrábnouti: drápit šaty = probiják. kým = hádati : val. eho = = drahá = rada. laš. to za tú dožeru (zlos). = dozírati dopusta boží = dopuštní. dkladný. doložit psniku = dosýpat. val. Zl. sebe dráa. val. pomoc : Nevím tom drahý. dák val. laš. se laš. je dotiska tiskala. laš. došíla = liefern : Udrápíí sem sa do prsta. pikládá. slov. ma dosobi dosobi dostat = dostati Nemohl = dokati. Zl.

=:::- kus deva (bevno). dua drkotá. drkotnica ==- = ženská taková. val. = = n. val. [slov. = drdol. co rádi drdlú. = kupt Snih druždí val. = vche 2. drcnú drák drí. Zdrúždžu a náiní. kdo poád drobi: Zima mne drobí. = mluvka. val. -krokem jíti. drdtat rosus). 3. drkoták mluví . slov. val. = deržava Zl. — drdlena. drusík ^:=: pkný. dbbat drka ím = žduchati ubka = teka. drchta slov. laš. dryné dva bodré. dš = drn podl. Zl. drpek = brblati = drobeek: laš. = zobati poubaný . (od na p. devná devno slov. téhož Jozefa. drhnú=l.Druso! drusíku!" oslo- drhák. erstvý. val. drychmat . drusa. : drvi = tlápati marné ei Co nadrchaný (když drvíš? val. val. Píbor. druždt pod nohama. dríý bystrý. laš. drúzgat (drúždžu) = : drtiti. = kdo = = -^^ dlek val. : je teho jak dša. domluvil. drdol =: chochol. val. druhúc. dráti podlahu 4. r. krokem jíti. Jozef houn na drhnutí. potásati. též o lovku: stapiti Je jakýsi nadrchaný. mýti d. mu = drpeek sob udrpnu (ulomiti). val. val. dístka husí =^ plácavý lovk. drmoli val. VydrdJál drdía nadda nco = . drobné slov. = po druhé. — drchma = držení ospalec. oechy (louskati). muzika = šmytcová. uh. drchmat = spáti (pomšn) vydrychmaný = vyspalý. rychle neštovic). veselé. laš. peí. ovoce. do . drobným úga. druga =^ kolík na kroucení vlny. Zl. val. uh. drhne ho za vlasy — Podrchaj tú poád jednakú na škaupiny. val. vydrda nco bila ho zima = zemlela. val. udrdlaný (movyškamral. laš. dúa dudel =: baina. žena. Brod. . . slov. muž. = trkati = drobotina. [laš. nahlédati val. z drháek vuje na p. pod. dúcha naúga = nasýsati. = tásti. Uh. duba. laš. laš. = trhati. z jména kestního. drobi drobsif = drobným n.. drchmat sa := ženská drchot = esati se nepkn drchma uesaná. : v celém val. držóú císaském. = foukati: dúchá [oha. val. : drveno =: poleno. druný = drýný. je drchat = = tepati Pták je utéci. nemocný). ua duatka =^ dua. drýný hodný. hezký.— drcanec 208 = rána spsobená drcslov. stolem. drda z koho = vymoci. niti. zdroslov. zdrhnú peinu. val. drmla ^=^ grumle. dicaf . Zl. škrabati kži (kožešník) drhne (mele) mluví. cumel. droBazg nutím do zad. drmka. drmolaz := drobotina. drpeek.

slov. vydíipnty dvojduchý dvojif dvojduché dvei val. val. flundra=l. devná. najísti se. [laš. moc fázá. silný : duži vá í^^k v. val. žena špinavá tantum ^. laš. val. facka. laš. hnvati nadúený nahnvaný. erná šemnika). strom =: dutý. obkuska (brebce nesrozumiteln).boit sa.dúit sa: -Co sa na line bodnouti ním džignútkoho konitým. : podl. slov. : urbaí sa brchati se Už peca durbe =^ roste pomalu. ^ klestiti. . dunní. : = tryskem fifra. kluka fajka. ui)a^ pacholek. = koniny. nití. dvorný dýle = = pyšný d. fatrál chleba. = stíkati flandra = coura. fábor :— visák z pentlí. oderka (ohnutá). džbra tn. dževucha. = kouiti. dusatý valitý. co slov. fikat Krev fíkla. fajfika= váleek (špulka) slov. silný (Inavý = váhavý. všecek. = vykati. laš. gaval : : facku dáti Fácni : fajit fajfa. = val. dusit jísti. val. když se koupí flini ~flundry pl. podl.dušovati se. (luplina -. sa na mne duješ?" ho! Zl. jednoduchý). (a. val. : — dúchiu' 209 cikánský nir-c-b ko- duži chíop. dusák. falcovnica = tlustá deska. holí. se laš. uh. na strouhání p. též prstem. fácnút. 14 fangnra = faura. val. laš. 2. potek. (-hinajek -- laš. dúit sa -. fatrc. . sa to (srovn. falc na dveích. lisknouti. val. = bore si : vésti. laš. tlný. kutí do póla). duznot ==. pý co se zdálo zakrsalým. Zl. Píse). járek. — kus. vizovanka devná. býti = komu sa dvori chati. dusit sa džgat =. . dúžný d. devné dymník chaloupky. dut sa . dut: Ten duje =^ pije velikým douškem. : oknech a val. i) -- pevný. Fasern Erteple majú beble šimeka (kamenná. ostatky. val. fefla: Ožralec fefle a íohnutá). slov. slov. fálka dobytka. F. celé stádo bez výbru. = tlustý. z nichž se stalaš. voda žene. oiipa chvoj. laš. uh. jídlo -- s chutí a hojn vjí za- = trámce.dutina. = lovk = sopouch. Zl. facit ^=^ fašank uh. laš. fifa =3 pískati Fifaju na ptáky. vyezávaná). podl. druhy fajek: [ho.plundry. cpáti nadžgat sa = nacpati. [laš.. val. fifrak -=: piplá. falcovník =^ hoblíkový nástroj fiet fií : koule vystelená íií. fází -=^ val. džiír — hnváš. = zhíaií.

= koulej = dudák. garnúf teho. gáni laš. — : droby husí. = sáhnouti : Garnul do fazolem do dlka. strojiti se. Ten má fuky ! = metelice. = koho frfni = pomlouvati. na to gabnuí" (trefil). Sel s fúsama oholit". tlustý tým =honem. — uga- Všecko husí. 2. fuják forgaši sa = = pohlavek. garazda val. strit do gágora. val. Pták sa garn spružiny. gáavy dlá dobytek. ti ne- gan = žvaniti. breivé. hloup jako val. fukna val. laš. gajdoš tým d- (špatné obilí. slov. : nco hloupého ekne (iron. dve) omakává. vítr. kejhati gága. gály val. mi to (obilí fe se rozlízá). val. bo nkupit". = veliký fujavica val. val. frflat =^ brbla. laš.nohy. sviniti. tele . chatrná vc to je garažija = tepati Negajduj sa ckem := nepstuj. fogoš je =:: agan. garazdi (za-do-z) garažija := špata. gágor nasytný žaludek : =r: husí krk. [val. kasati na na nová vrata. = kaziti : Déš G. gabnudodveí=drcnouti. : na dudy. = kejhání = tepati. : garb péra : maso z garbu garby husi nebo-li z nejlp]>ší. tetko peivo. : galiba = malér: Stala sa nám '?- „Nga- galiba. Mlat na fúsa 1= vousy. . Gajze gara na psa. gáat ^= gagotat. = gaba = drbati = neád. fryšký = hbitý po fryško -= . [las." =. látka a pod. nosívali val. val. domlouvati komu.. val. hubovati.). . 210 — nám pofrfníl fuk = dcko ufukané. gajdy gál = bahno. = fuja fuky : = mésti snhem. nný -— žvanil. gaba = hromada. nepipli. ! gara [val. a uh. „ty's „Ach což já taká stará galiga. šaty neuhráti Chodí rozgajdaný (má rovnané).). laš. zboží laš. = hledti laš. gaba bajt. gálek = dlek Cúhaj do gálka val. pejde-li pes orané za mokra. (frfiu) = vtipy. val. val. Nefrfni sa s ženská fukavá. a val. gambova=odmlouvati. gajdova=l. reptati. gagot gajdat sa slov. frají=::frajíka podl. = dudy. : prácu. když nkdo laš. fuák dat se = rypák prasecí. val. gagota = husi gagocú. s neáditi. galán — galánka. = omakávati (též val. jej for- ftrbos táši. v nmž zastren kord. fujanica. když nkdo galiga: „Jak sa máte. slov. gago. slov.

val. 1. grgá se mi =z íhá. — hrknouti: geglo v ruce nm. gébi sa := cébit. pl.) gea = koberec gebélka = mluvka. gengela = hlupák. val. = leniv = jíti. = (v neas)*: roz- gongola. val. gegýa = rozpustilým býti.sa = šmátrati. gombík kulatý olovný knoflík. ogébenec . glondat sa sa. dovádti. gazda — gazdna := hospodá hospody. glca := 1.. = = val. val. glajdavý. glvanec rána zobákem. hnísti dobytek má nohy ogábené. gláni :=^ bahnem zanésti Lúka vodu ppdglanná.- = hrýzti. laš. val. slov. podl. ie. rejditi. val. grúl . gruchnu baciti. jíti jako grédi grgan slušné. pole. gemlika glajdat gra vl. nános. hltati. Zl. skákati o jedné noze kéca. slov. glemba zuboma giga' . laš. gombolce zmrzlé šubry. páku.humplova. groka. val. gongolé := halama. val. gremžova= šívati. potok z glgotá (mur- groek pí. [val. žumpa. Zl. fagan. — rozgébi glvat— klovati: Slépka ho glvla. val. val. glv ho ! = = otevíti do koán gébené vrata. laš. a 211 ona schlasn = dotkne se — dat splaskne. t. val. val. val. slov.: šaty krumplovati. val. neúrodné laš. glvícnú glvnouti. pezdívka gro -= hlu- zagléjit = klížiti. glgota: melt). vl. val. breeti. gegnút val. = moál. 1 nž : bez stenky ty (o - gléj zz klih. = = voda baky glgoce. val. = zimou grapa = val. = glajdat. val. gela." pro- pas. glaj- gávr = kus chleba. slov. graba po dveoch gramlat . zlatem gremžované. grmolec = gru pel). (v. = hra na strom. slov. laš. val. Gécni ho ! nastebal sa goaleny. krkoška. val. koráb sa gaval : Povi. slov. fraurnitý = vypráchnivlý: glma = štouchati. kerý je gaurnitý. „ani 2. — : bené dcko. laš. val. pak podobné udeení vbec. gécat géc ho. 14* . slov. val. Iš. gécnút. gemía: Gemle kureku^ hryze — gca = stkáti. hltav jísti 2. = Zl. slov. — = malá huba. greraži = kepiti. na peinách se váleti. gramlavé skehlé. val. = vomitus.— sladký burák jabkový. žduchnouti: goalena = goralka (pohrdl iv) [laš. grú ~ strá. sa = motav bahno. grcaka blíti. : brká. . hora tam neroste. grmle = drnkaka. gábit := thnit. vy- glasova =. [Zl. (lovk bezzubý): chléb ogemlaný. = = pahýl. gazdova=r hospodaiti. glmnú = udeiti. slov. míti hubu otevenu na plá ogégazdif. glán = val. tlaiti. fuhelo. dcko ne[)0- naplavenina. 2. [val. gléjit. slov.

va!. halda = špatná ženština. laš. vykiet". gyzdavý val. val. smetí. Brumov. díru železným val.212 — gútný sešlý (strom). domáhati se — doléhati na val. hádka ^= hádanka. bonle. obratný. guma-^. halta laš. podkouvá. = sliny malému dítti. haba zakryti (na) ^ získati. hajnica = vích jení. : sa ^ mírniti. Frenštát. val. g.chrchlati. haladryja =dryanice. hálafaa ^ štkna. val. habat sa ^ pomalu se bráti (o tžké Vyhabát sa z -. Rožn. na ghyzdák. slamný na há- halva zz sukovitá haluz. ním. hlomoz. val gryndy dat.- 1. hái (zhaova) koho . motora. kráva uh. halabúra hajzupa=houpati díttem. zahaba val. pezdívka neád. [Zl. jedním rohem). sa vyzpívat a pamatovati se. = ohyzdný. „neád". ghyzda = pro kolky. val. piplati. gryngryndáek uvadítti pod bradu. = :. habá ská.žalá. bogyptoš. eho halasná ^ = „cérka. 2. val. val. Zagychla (zalila). líti: se laš. hajflena ženská necuda. 2. gryný drýný. slov. — gycha= (lejmem krev. žduchanec. halaštova. mladý leky (šišky). To tam gycha Tak z nho gycha ho krev koho. nž. hábem. zem = nešika. kerá nemá [val zrazovati hái val. laš.dlati sochorem do gyzd. gyclianc = žduchanec. prší). halama halas z hrubý . = i. grýfek guzý kusý: laš. vlna na punochy. Už dogu— umel. Zl. eše starostí enom . mnoho Gychnu vodu na koho Gychnu laš. gua -^ gra penz vázaných. chlap. val. neho. val. val. habak habaár (hubku) habÍG val. ztratiti. kývati. penz. laš. hájemství. val. hltav jísti. laš. {s- gal gugaf ^. val. v pytlíku nebo v šátku za- = žduchnouti. H. neotesaný | - chléb. — pléšek. nž se vší gumanec obilí. . gygía láceti. ko- psu. haleká = kdo rád jídá ha- hajníkv. chzi nemocného). korýtko pro mašíky. dobytku z ugryndaný zuje se grytí huby tekoucí. slov. laš. hubatá žen^^ = kdo vyrábí val. jímž se vl gvane na kem koho. [val. há dily. val. hajtrtán = poteštný lovk. ochoz les zahájený. hájenka — val. Krávy slov. hádi =^ žráti sa na- halašta halbija kikloun. z pík opy. ne- lavek. . gyptavý guaía = hromada pimetu.

Dali heslo = zekli - harcova veliká hospodská Nechtla sem dla hesla - kiku. las. Vsetín. val. laš. hbytot zapoml sem to doma. hodn si val. laš. hlomoz. las. shon lidí : Zašel do harusu ludskeho. =:^ haka chová plachta. = neote.= casnovati. dražb. hamatný = hustý sukno. laš. = = hmotiti. val. hek = hárat" . slov. na to. bída. hašpa. laš. tahati se. uh. Píbor. nhož 1.hladiti : harasný = krásný. = Schwindler. val. Zl. hatla = hátra hltati. tak havocú" házat a = ledajak op. heblota-— nouze. uh. hbytota . val. slov. handrlák -. kašle kašel". -s: haraburda haraíica opilý). val. hana obilí. shledávati. hmotiti. val. zpívají. : Dál mi toho herský kúsek. = hádati se. laš. val. hbyto te handravý =^ bídný.gegnút. kanárci. dít. 2. hampel ==: prádlisko. 2. havoi ~~ : hovoiti.žehrati Nkei haraju : zvi. hamá = hmot. (dle la) = jáma. zapadá namáhati se: Celý de závora. val. dobrý To . = 1. val. ídlo ne- helépa — utíkati.) : Néni mu hany (dobytku. Má : hebroni ^^ breeti. hamplasova hgRnplovat sa . Opav. = sem si hánky.: 213 hamá -^^ pekupník. harusi.~ hbytos. hamáit silný. hluk. ne- hástor stup. bylo hrub harasní. val. : harus = hluk. sú zhamplované :=. stádo husí. „suchý handrbulec i= tulák. -. . ani heble - nic. tatar. val. hánka ^^ lánek. nco val. 2. plot. hanbi sa -^ stydti se.se. Heklo v nm. vyhazuje. kieti. val. obchodník harta spi! val.sanec. Háže krev sebe = vrhá. der Polterer. havotat: „To ty ženské = je dobrý. plátno. hambatká snaditi . him^al = domáhati žebrati : Až = chvka. harca jizba. hárá — nše. -^^ heknut . slov. hatovec ^= prut. kteréhož slovesa zídka se užívá jmenovit podl. [slov. hašpla = klínek zaražený do ve fute dveí. s dobytkem. harvasit. hamplasi. Zl. val. = choditi kývavo. laš. hampasovasa. náhlos: V 1. v níž se laš.^ val. hamižovaf sa val. . sedrané. oblek = píliš volný. Zl. ptáci v kleci spáení. kotníek prstu: strhla honem: hbyto po. haraficu (jest daromnina. bez vady. val. pleso. vyhamrazím. havat. = spáti : hartaj hulaj . harvosi =^ =: harvas zá- h. herský -^ veliký Zl. Házali na = pidávali pj hadrník. dít se hamrazi sa na eho. heslo: se. sa Kon hamplasím a nic nevydlám. titrný. ha val. hrknouti harasní.

" židli a p. = do zem. hacnút sebú = spadnouti slov. hlavénka ^ 1. uh.) : Ten sa hlobit Tak sem ho (udeil). „Už hnojaka hnus iz: laš. val.. val. hluboko : pij h. = l. Zhlobíí hnojová voda. zbláznili se. = setená sláma." Brumov. hlavité (hlavn). = na Svú hlas : Povzte mi znný to híasno. hlídati. hmácnú = hácnút.: ^ — heteši zz trippeln tešíš? Vial. = herka 2. híavný = vyneádil. Umí z pamti. jež se má k mužským. val. laš. hnojvka slov. ale on ani hni. hlaný buk = jenž Zl. . bo ja nslyšim. laš. tak koná! =: vlastním rozmyslem. porných) Letos néjsú zemáky se havi = hápat. (sbil. pij hlúbj =: napij se víc. hni ve spojení s „ani" : Voly hleadlo = kukátko. hnilý spírati se. hnvúsky krku. „ z rány. zhlupli = hlasa na nco: laš. hlas Bylo to v hlasu r= vbec hluchý „Má hluchý týden" když nkdo hned neslyší. laš. hlub = košál. hmyz králíci. hnusit desky 2. híavitý slov. hnus natrýve stodole. dít „ochaiebné^ dve. hntka=l. hlásný. z bo- srovh. houslích = Resolaš. lenivý. má liladkou kru bez : suk. na sa uhnízdil. = napij se na hladno zzi na laný hodn val. ovoce. litasno drobné ryby. val. ! už nikam smýkat. kury.'^a a laš. = do holá odíti (strom se == mozolití se: hníkasa Ty by sas 2. pozor dávati vraný. hlaska htasnica = hladiti. val. val. to z hlavy = hápat = násiln do eho bíti. val. slov. laš. hlupnu hlídati. hlechni z listu). Zl. := dobrý (jen ve vtách zá: = klát. hliva hliv = živoiti. povalovati se: enom poá si hníkál a sa nahlechním. láky. seno. život. tísniti. = zhnilý. : hnízdit: sa dlati pohodlné : místo v posteli. s vy- hlava : vlasní hlavu to vy- soká: Jak je tá tavka vysoká. níma rukama. ani hni hled := opatrovati nechtly z místa. h. htobi = udeiti Zahlobíl kl 1. 2. (hlavn). laš. laš. Vyhápáí na chodníku hnát . laš. co na val. zmáhati Práca : . hlavité (hlavn). prositi Híobil kladivem. val. možu val. : známo. možu Co ne- ani hni. : 214 Kam he- až sem to dostala. = lei drobného : nanzboden. Všecko zhápe = sní. = bláznti . hladný: Umét híadnú smrú. Volal sem ho. hlobila. : hliák = hrnec hlinný. hlavnika (nemoc) kus deva hoícího = híavei^. laš. vlast- sem sebú hacl dol. = h. Už ne- Hledi synka. Nehlavit sa n 2. To pivo néni dnes = vlásky v tyle na Nemám htavit líbíš. druh hub. [Zl. hluza = materia val.

kotník na honce pl. íioja hongaka zz hou[slov. Býl holá lata {^= samá). paka. : Pole hra- sa na holé ruky. m. val. hradská = = hudba val. laš. žalos. = léka hrabe = jde pomalu. na vrchu. polán (z údolí) val. Je hoe. ledviny. op. v holo- Málo tým zahradíme (nestaí to. pišel (op. : = = obyvatel = hoe. pija tam hranit = hraniiti = hánka. vzhru. val. val. val. : hácnút (z = bouchnouti Zl. Veliké stromy hnusily hora horách. hor. -^^ 1. Zl. holomráz.= honcování zvíat: Naš macek chodí na honce. bez snhu. my hojné. val. : šinval. má hodnú vypadá: hodní. horyka = parno. nám mraznice=mrazy naholo. . horknút horan dosti velký izbu. val. kdo dobe vy ste hornos horový horuchu. tá je hodná! = horuch = hluk laš. dól. kopec. laš. „Chvála hezký: Bohu. 3. malé. hojgaka. Raná hojn = mnoho Eše teho ma- pušky) hácía. se. hory.215 ho huší. laš. : hrb — hbet := na hbet. — eše hoe. Vezmi to hont — kus deva. s na muziku. liongat sa = houpati val. na p. : Sél na hraju = holota -— „ruky" u cesty. s holú hlavu (nepokrytý). nijou spolem. hodlivý zz co se hodí 2." 4. Zl. slov. hovadský : = hrabat sa : Kde sa hrabeš? Už sa sa. silnice. lesní. Vz hogá (nejde rovno). sa v kolébce sa hogá (kolébá). 2. záda. laš. býí hobel = hoblík." laš. kus. (širým). ploty (ne holofi = hulákati. Zl.' laš. val. plátno zhra- pod holým nebem riky jeda býl holý. je v hnut :== veliký kus deva. laš. hodný zz 1. hoto kopnina. hotový Pijde a sedne si k hotovému (druzí na nho pracovali). hobliky (velký). Bylo trochu zámožný. býí holým krkem. laš. hránka prstech. haluz. honit Co tu honíte ? (dláte). ním o zem psobí hmot). Do Ame- ml Živí peníze. slov. : hojgat. pihrabál neuený. velikánský. hodný hodný dle) laš. = holá zem val. to stojí?" Hojné dále nni. hada: Slépky hradit: sedíja na hrad „dlati!") (na bidle v kurníku). = vzhru : Drží sa hoe. heisz werden. hraja peníze).nahý' !) = hranice díví. = les : Sél do hor. hraneník = mezní kámen. holomrazky. veliká hoe Tedy nízko. hra hrant == teeti nlo. Zl. liolotova holý : = hulákati. holé vrchy. skaly (v tomto smysle nikdy . hogat : Kolébka hogá (teDcko laš. op. Zl. zim — [laš. Zl. laš. laš. „Kolik „Néhojn. : slov. vedro. hra del ^= 200 složených šindel.

huáek = járeek kopce hus vandrovnich) Zl. 2. tvrditi. hrdlit veliký: hrubý lovk. = štibrati: zeli zajíc zajíci hibe ohi- pase na Daj Všecko Zl. : vz hrncuje (hmotí). sa = škrtiti se. hrtúsit sa slov. laš. hrozn = velice Hrozn : ši še hrdelný zr namáhavý mi zavdil. sbíjení). šindelák. : pracovati. m uhryzt laš. híšný veliký: koštuje to hišné peníze.odmluvaný.. To mi ^ škrtiti se. . Uméí v hromádce val. šél na hrubú. Zl. hrk ^ žebrota. Zl. zas hrubá (thotná) val. Na hrzu toho bylo. latovák (do se z kým = vaditi se =: mnú hryz. láti vyhešit mne hubu. ten z plna hrdla kieti sa tam hrtani. ede jak hromádka: sedel v hromádce po nerovné cest. se -- hichovat pod tžkým je híchem není. \ydomu. namáhati se hrdlil. heba=^^^ las. uh. híbat zelí. hruška 1. na kterém práce: zdi zle.der Striegel. cveek. velmi: — chodí je prováži (obsil). namáhati se. hrabati : kúra hebe. že nco húcat neb = bouchat: húcat do vrat. peák (do desky. [mu. tžko Kdo by sa hrubý kus. val. druhy hebík špeár : = špice na tresce val. baU. huca = pokašlávati. tam pt groši. žp. pišlo hrdelno.. laš. val. Zl. Zl. Než on dohrbúcá! (dojde. dojede). val. hrdíovisko se ^=^ 1 pole.sa když prázdný jede po Zl. Ja pomnim hrza hrzu. nám mne hubu =: vadí se. tlustý: hrubý strom sa s tým Uhrdlíl na znamená tuný !). = spadnouti od nkud. uh. slov. suk ve : dev. hrýzt Všec-i sa sa na „peení" lat). kamenité hrbolcovata s kópca. Zl. . Zl. . hebík. hmotem val. tžko pracuje 2. huet: Ludé huá. hrtosi ze hrcla. nerovné = padati po hrpd beka : hrncovat cest. závaží = na mincí i. hrub To hrub !val. „sglumený") hrtániC hrbúcnút slov. hebelco -. podkovák. hubatý -. fecht: šél na hrk (íká se o Kolo vyhúcané. hryzák hrj'z: (ukousati). (skrený. • hryzli ho Zl. pes. : huba: kládal. hrcnút=spadnouti se Klenutí hrclo. Nemožu masa Uhryz s (nejvtší hebík). I hrkotnica povídavá ženská. vndivý. mi huby — hubiku laš. hrubý (tlustý - — laš.: : 216 hrbolcovat sa bolcích. ící.. -= mnoho. Co to dalo hrdíoviska tolké stava. j hrbcal : Vz hrbúcá. kárati nkoho. hra = boule. (mluví). hebelcovat esati dobytek. las. To sám Sedí na sv hubu vys hešit == klnouti. val. hrubý laš. tžká Nni ona hrub hrubša (vtší). když sa Zl. Cesta vyhúcaná (vyjezdná).

bovat povzbuzovati." hulá sa žene =^ valují. „al- sa. laš. hýcat val. rozman. vyokládám chábek. skrblým damáš. chachai. chablané (pomakané). . podl. chato = rozpustilec. zahujajme na ty volky. = hltav všecko skladu . = navádti. chábí. neboj hybnú udeiti ^ sa bitky. Nepotesem hurtováa — pobízení. húžvait sa býti. laš. Jak chytnu chabinu. : mrana se vy- j zhodít húlava = píeliáky. hurcla =.ska = houpati Imšaka. húšava =: houština. = kdo ubíjí hnut " poleno. kemen. chabaší. : v list hned od stopky. laš." zvaný. laš. listím ti : chabina --- prut. chabla ^ házeti na hromadu bez ladu a chamla schamle. Ji. val. chacharova chechot. : hulinkova plakati Poá humno. St. humna mlat. slov. chábzí chalachya = rozcuchaná chalán. val. Na Petra a Pavla hýbu dóm (jdou). neku hybký. : nim. húžvit I Když Valach neprodá vol na tQŽ „zahujá" na trhu. val. hybký ^ ohebný. nešetiti rozhazovati.^ka ^^ hou])ati hustaka --husta houpaka. tak lati chabruží =^ chabaší. hybaj hybaj = Dostál hybaj. hyj3ytkem hupkem. haluz s chabovec bezový prut. huná val. hu. obratný: „Syhybina húsenica^:. ro/<lí. (bití) Zl. hulinkuje. = nu- n. hyka laš.bílý . [val. husina - =-- husí sádlo. val. = húšaf hu. hráti. . Zl. hod Na ti hyby devt kolk (kuželek). Ch. hvitký — hbitý. hyba --^ bžeti Ten hyba za laš. val. chábi = uchytiti. chalka ^ chlácholiti. slov. silnice. |val. .! " 217 hunica. I val. cháb. laS. |val. lehké chachot — hláveky. = tou- chábeek zelné neb salátové. zebráí (hned a najednou). val. chrástky se. jísti: = roždí. val. housenka. Od hybu všecko hyb rána. cesta =^ okresní Imza gréfinách — housti. žena. šaty sú po- chamra champroší sbrky ovocné. laš. dobiti. laš. chábdí. laš. Zl Bý} sem tam od hybu sedm rok (= celých). laš. hya ^ košál stední žila zelný . : = hebký prut. .hrncovat. val. nehulinkuj. laš. ídké. holí. hužva :^ bezový : provaz též na huja = mniti „Hujajme na val. Dám ti hurka — buditi. ^:= j slov. místo etzu viíra bie. hurtova -^ šromotiti. laš. aby byl zaiti se. laš.Štváti.

chomýš chorý — chumá. churavec. žiteko. 2. chamrat — -- skrblík. chlubiti se chlapa že . = vírem taniti.218 — nabízené. v ruce"' a smlouva hotova. chlapi val. chakat = tern. jísti šaty jí chlópú -^ schlotschlopií uši. 3. charabura = = = chlupi = poprchá laš. smlouvají. Slovy chren = ken. nuhryze chrnuli. chorovaf = býti špatný. : : Mám chlácholiti. = chorovati. charabela starý strom. aby prodal za peníze kupitelem chrmla = kašlati. chlápa = 1. Z I. bíti (vychlápaí mu) 2. . = se 1. chlápovaný šátek liké. plo = opadalo než dozrálo. leného. charampení charamza charúžek charaudzovat koví. udeiti dlaní.. podl. : chlupt charabél. laš. chlupeka =^ kapka. laš. chtastún =. = nepodaený. uh. chebío chmulí laš. už se chranimy sthujeme. za chlapy. (neukousne) ene ale se nesml. chapka = talon ve he.) bouda ze zele- níkm. chojany = chvojí. (z nemocen. . val. stavti se 3. chlupka = se pezdívka souken[laš. pije ^^ 1. chlastati. = výborný: žito. „chlóp na to" vyzývá se prodava. . = padati ovoce ochlu- vetchý lovk. chvo- silným 2. laš. laš. sousediti my spolu goralky. chráni 1 chra laš. val. nen. chrnú = chadnouti. = koketa. oltá 2. dve dobrého : chova = pochovávati budu chova? laš. sa. =- zl.tlachal. klevetník. laš. |uh. 3. sndý: chlebíek. Brušperk. když ho padají veliké kusy. val. chlopit slov udeiti. podl. též na boží tlo u laš. : Co sa ti ludé nachlápú chotái = chotáíme chování. prodeji dlouho se ke zelný. laš. kdy ho jdi chlastat' = = = tlachati laš. zl. : chlapský chlapské nepkné kvty. chemeli laš. snhem chlape. laš. chlustnút vodu -= stíknouti jsou charúžky. val. uh. : jový. chlupka. choji. chorá košula chlemtati. chodnica ::^ chze val. se - šei Sma zuby: Konik ten . chodika = chodník. špunk laš. val. nedbalec. val. kaboniti se. si když se dohodli „chlópnú chrbet chrbta = hbet podl. na leknici chlumpy. 1. ! pry. zl. hlt (goralky). uh. lovk nemírný „chláme" -= chlap i sa létat' : cho uchmulil. plnou hubou. hrubého plátna). má ve- (Valaši s Uhry). chláma = dobytek. chamúla val. Pi ko- chraplavina chrást ~ chrapot laš. — klopiti: chlum p = šubra. val. muka. chování to je kráva. val. se chlamaa = nápoj kravám. z póla — chlaši chlopi udeiti. stopa. 2.

chybti až laš. chubolí sa val. jinými bez táhli nho. a chvu. chyba Abychjvám nezelhát. enom Je Zl. =^ koktá las. by so byla petrhla prací. 2. na cht: Chcela sa pretrhnúc = skoro Nebe sa - chybu tam budu t. nepkné. nemoc (= nakažlivá). Zeit Dyby dali chvílu (sich nehmen). val. Frýdek. stane 40 kr. chylý naklonný. vychybuje hnj. !). j. chudoža = ! chudina. to to udlat ty neudláš. lovk tam : chynú (= chybnú. má lo- zemeli (dávno). chvašivý do tanca chvašcivo dychtiv. Ty chyb := ty's chuble (kaboní). bude. chytlavý tžké. Zl. chy- To je chutné dia. chro- schnut (dlouho). pi štyry (za Co chvíla tu chrta = losovali. strava Donejsu chyry. vyhraj u). chycený na plúca. dtí) musím živi^ lelík. las. dobrý: nemohu Ty boty sú do =-- Néni to chýrné. uh. chutný =- pkný : obraz . na nohu na = nemá atd. chýrný=l. — chrobák chrt 219 = erv. = = lovk nenasytný. že Po- s chuú (na sýr) chutí vyhráK do nho. chybil. chytro chvíla : po — honem. chucha chuchni na las. Už to mám chvíla (nom. uh. chudý == libové. : kdybych slov. chrua = nemotora. velmi Nemám : chyba dva grejcary =^ než. Je Ze starým lovkem je to tak chvadá pomaly. konec ddiny na ruku. chrobalivý =z 8 — ervivý. laš. rozumný. která slámka. Ta réž mosí chvílu . chytré -. podl. dv v míle (—jist. vy- Já už na choditi. iz: zdravé oko. balivý. chytnut barvu (o látkách). pl. kvádat ^ co se hned chytne chadnouti látka (barvu ). [val. Dnes =-= je chutno pkn. chuboli sa snží. chuchnú. chubía. chup (chlup) = muž vousatý. : = Ty to si chytrý. Co chvíla budu chvilku). chybný na oko. uh. chvadá. cop. až dochvadá val. co Už je to chvíla. chýr kik: Diali takové = chva chza chiize : =.: . m = dýchati minete Ež vas chybi ddina ddinu. val. vychváleny. n chybný na e nevidí. chzu hlášený. chváda. laí. Iv ú asím. Frýdek.chování. si souek sování: podl. . ba) =hoditi Chy po nim. podl. uh. se vsadil si „na chybu". chumtaC = uhati. na poasí chvóstek ^= : záleží).:: .nedobré. bažný: híadný je chvašivý jídía. To je chvílu (po- chtán : tolik chtán {— kr val.. hubený. chumák podl. chytrý : chvašivý chtivý. Chytla na ni dala se s chváli 8a := chlubiti se chválit sa mi. chudé maso cliyba = házeti : nchyboj ka- myami. : srvn. : lovk zlobivý.

I na mysel (nemohu si vzporok laš. ostrý. jasti =z byste srvn. Ten nemá jemu. uh. val. juhas :— pastý oví. uh. jaro do val. Nejaskoc ít: Neidu na tvé idú (rostou). val. val. Enem to \'m\\. stavti Ja di. ihía -jehla. val. skoceš? 2. : jecba=: jeti.220 I. zjašený = pam to zplašený. výskati : Co ja- sam iš. val. uh. Ten lovk nemá jenui (jo jak bystros: = ostros. dolinek. žuljev játe. jemelova rr:^ bíti. juhiie — - taje. psniku. Také jaši sa = divoiti : . : laš. išé : =^ jínova. líiš. Brod. kohout. jem šat. jemný nž =. jamka janek járek ^= jar jari. val. bez duše). huba. jahaka jatovize ~ - vlna jahncí. jastáb. = vadéní. si rozjásal? : val. val. val. e. najednal jsi tíska. Uh.juhúc. val. jedliník. laš.lýtko Vody bylo po je cosi sa iava íska tak iska. slabina. Bruzajíc. kobzale drobné „jak iš". drchati peí uleželé drážditi. laš. jfíse zz podzim. pozemek ráz- tokami potrhaný: Jeto samé juhyné (zmoly). jtitra sg. chlib =~ z járky. koll. 2. cestovati. laš. mu vil ide na odpor (jest odporno).. hledati vši. laš. 1. uh. - 1. hledti.") val. nejadr sa. : — juh -^ na jar. mlet hubou slov. odmk v zinu"". Vil mi neide už žádná (píseií) jéd = játra = zlos.dlati se. sem tam zima. : gat pravda sa = svítiti se laš. jalovina. les. val. jadrnt sa -. |mov. vaditi se. zlobiti se. podívat jak svt ide. laš. jarany rži. jednak = stejn. jasa - dráti šaty: si . jedlovina = jedlový : mnt). vaJ. pkn Stromy Pišel sem sa zlé. Zvony krásn idú (zvoní). vesno. uh. val. juhúcno (když pojídá „škubánky'. slepice. uh. štípati : jaskat =^ zpívati: zajaskál tam jásá. poád si jeilnak ivorek. |ikia. potek. je jak olovný. val. Ide mi na (zpomínám si). popouzeti. J. jednati = koupiti: laš. jasa ikro -. uh. jarga^-^ tásti (stromem) juhya — 2. Už mu ide padesátý istevka ^ lednice ve ivero. jarši sa už = ty hluboká roklina. mlýn. = 1. juhúcnú: udlá: jarní v krku jaabý -^ kropenatý: koroptev. slov. . hloubka ve vod jarši:= 1ž. 3. 1. joí-ha =r jíti. jaskot jaskotat slov. ivorie = hubuje. (na trh). se: jadt ^ svrbti jadí mne ruka. nž jadrný: jazyk.

úl. klát menší klada. karpavý . klábositi. laš. (klapák). híady. laš. sa = zabaviti se nkde. kladka = visutý zámek.kališt.2n K. uh. . de. val. katuju se po jarmakach. val. kádér ^= moál. klek -^ val. kalabaný kal bova r = churavý. kahánek ^^ lampika. kateina prasecí. držadlo u srpu. laš. kaštýl val. keca =^ loudav keclivý =. kléca =^ chromati kráva klee. laš. panchart. hubiti (myši). pryka.št: kekái val.se kaeím. kalabisova zahnutý. las. laš.: . kamas . kanútka kapeka. klesni= klestiti. uši. laš. i. kainec. . las. karník — nekrytý koárek. kaplani. : Kape laš. val. — tlusté konení stevo kadlubek ^= dolinek. káze kona. kivý strom. kaení --- = oblázky j)0- karti kask = kaziti : (zkartil mi to). hynouti. uh. kal bo vany mokina. bie. látaka (plot). eDi na kamenco a machaj. -. ohnaš. = tkáti. 1.í. . laš. schlípeno klapáte klapatý klobúk slov.špatná zem. val. karpatiny ~~ lojdy. -- na oách klapí. 2. karas ^= zákrsek. val. karasatý ==: kovatý. (starých bot) val. laš. péra. (g. laš.lojdavý. oní káerky =^ dv pérka v oca. kamenco štrk. každý de =^ všední jíti kališ. káze = kázaní podl. = . kía)=^ klí rostlinný. laš. ktasité žito = = : karpa --: opravovati látati (šaty). kamenec. laš. ktas: kalendá klade déš. zvlášt o = = klabaf za stavem = kapusta. chce smlouvu. val. vykaplanova - ka- klam nco klamka ^=: umti hloup na vodu. kélu) kampel (do kampla) žumpa. laš. val. kél (g. klamoi vykládati. val. hmyzu: Muchy Skapni ! kapií. val val. = kel 2. zub vepový. karpaka = prtaka. kliditi se =-- kap po klama. kapat r=l. karputiny =. m. val. la. díti se laš.skrducená = klus ^-^ k id kaskem [laš. lechtivý. = zahnouti. krhavý. má dlouhý klas. klábositi. ka])lina vody — kapka. val.odrostek. karban =^ fagan. uh. laš. katovat se = mozoliti. zámek. nízký ke. [laš. laš.svých. laš. baina. kaplan kapoun. pouniti. hledti. klapatý jest: = klika na = co klapí. kácat zrušiti :- Kácá sa mj-dlo =: páí se. klap = karlus chlípti : Klobúk mu = lehkovážný lovk. . val.

sa = dovádti jako jarmak.222 kletka =: klec. slov. kocanky vrbové. pehazokoberatý val. ci- die Mulde. slov. knísa knížky sa = plápolati laš. se jíž = kolí-sati. Péro sa titi. klábositi: Nklu! mluví. bamboria kofla = zvodnlý [val. val. = knoflík. klubko =: mí. laš. = sirka val. kocma kati. kíokoi: klopeto boli. = kniha modlitební. 2. val. dev. m = noha. val. želky. = šejdí. laš. teho naklintaíy laš. pole. uh. Kludi vésti : hlupu kludi k. hnát val. kolit = taniti. kmasi t= uchvátiti. koboítova = hmotiti. Rozkmásaná hlava (stapatá) kmášaty. = plechá. kníše za širákem. kolky -- roždí. kobylka = chudé pohaní zrno. val. = kvtná. Pani pijeli = bichatý. Zl. val. uh. laš. koce (kotce) n. kli klocár = dlouhý klochta = kleveta klochtá = klevetá. tísky. val. kmása = kmásál mi škubati. kývati. sa = objí- milkovati . = hloup kocúni koky. val. = koiky [val. : v kolese. Zl. kocar = karabá. Bzenec. kolesa vod po kobero. val. prohlubina na cesté. laš. 'i kánky ve odívají. val. podl. k. ohe práchno. klina =: klika u dveí. — statek na kocúrek nebo vaek = nástroj sa = sthovati húsátka sa hoblíkový na vyhrnování dlabu ve val. val. koloví : kobero = = drobné = koár : haluzí nebo bicho Kráva byla laš. se. laš. koií zlato klujú. kyj. knofel koberec = plachta. laš. = nepravé. kovaria. tahati : Po- = svítivé kovar sníh. laš. Aby vám enom nenakmásali. ^zemaisko. 1. Naklaté vajíko. sa = s dlouho se oblé- klokoeni vela. 1. klá- kolebina =. kmíni šiditi kmín kohéti (vy-) = vyvrátiti (hrnec). veliký hrnec. kde byly kobzale. r=r Kmásáí ho za vlasy. sa sa = bíti se. '2. = -=:: laš. val.se (jako koky). voda kíokoiia = val. las. — hnízdo nkým ptaí. klut = klovati : koi == koí. : klepeto kocúa mati. val. kašlati. koleek [val. . 'kobylina = stolice na strouhání pi kolondovat práci. val. kludi = pleskati. = . klinta = klábositi ! : co srny už kocianky. laš. sa =: odtahovati draek. ku- vati (seno). = kocankova nedla klíiti. val. kobrtaf = pevraceti. : kohýa kotata val. kohíca kašlati. val. kobzalnisko laš. .

2. jablek. seká. = kopla kotár = svými pol2. Frýdek. uh. 2. klouby kot. do kopencuv. vejce vyfouknuté. . 3. košla se = kolíbav košlavá kráva = která kostka koša laš. laš. = ohrnovat' kobzole laš. = = kra stromová. laš. kdo z Zl. kostra koská. proda na koeni korouhev. vystreny dol (skosité). = natáhnut" kotáry = umíti. kopný: kopná zem == v zim snhu prostá. ohrad. kotek kopená „kopence" a = = 1. rostlý.ojato. :== kontula z plátna. kordybaník = koželuh. odtud: už je „dostal kotula -= mosazný kruh na so na koráb. Zl. kopidol :^ hroba.223 — kordovat sa hádati se.auf den Hund kommen. val. v t. koráb vrbový). slov. konárí. zaezaf na barvy ko- louku." kopla vepovice obec se val. iiikový koráb zasazen místo = kolébati kotržina = nco tuhého. . noha [val. „kotululú" zl. kotra val. tam kopno. = kopec. kotrbenec. laš. kopa =. uh. tvrdý. vlas nebo uh. val.stý = zelené obalena z kostitý kostí. kotrbclec =^ kopno (když sanica? sleze sníh). Už kopná. kotozub =: zub kíivo koíužník == koželuh. korovika koruna košec. kopanka kopenec vení. podl. jíka brabení. komár = = = pi [val. kóto : Msíek je v kole ==: v s kým ^= bíti se. hápnú val. „Der Kiebitz" kartech. val. laš. konár =z tlustá haluz. kotrmácnú molazgnú = mgnú = sebú -=^ Už je 1. kosnik = kdo kosí konitý špiatý konito do špice. = pecka. Je tam val. koráb strom vypráchnivlý studénka. kosa. val. vyžraný zub (mám dého vbec: To maso tržina. koe na : obilí s4. bude vesno. = tleskati rukama. kotja kotrmelec. tvr- (ihezdívky. v níž jest škared upadnouti. kotúlajíce ním. jíti.sa též rodit tam na 3. = koso : stna id trošku do kostnatý. druh sladkých (cihla). vybírá zmrzlý jak kot. jaro: Už je = kdo = se dlouho strojí. laš. kotoštyja = vadivá ženská.milí. kopno =z holo. je jak ko- hub už enom nkolik koráb). kopat táti = Co kotároch može tých kamenitá : pda . Zl. pastý koní. konopa. kopec mra- Id košlav noha : = kolíbav. : Snih už skopál. 1. rozkopává nich „va- Otrít koty = umel. zl. lýtková kos. má laš. kotúla = = kutáleti. Sl skopala. kotrlec. = laš. silných nopné. — stádo koní. nostmi (na kotáre jasenském). 3. . íkají dti. korbelek na korábe" zl. na chomoute. 2.

1. na Morav „Kíby" jméno kíbica . 2. val. jísti : (ten toho skrápal). uet teba t tu kamt. kibina. se. laš. krev púšat (ne : val. Prodává v kroj -. kemen. 2. (kretí) = kei kulatá. kraje" : ^ puká (píse). teeti. laš. kap: kapí. krmáš laš. tým žbánem. krbaa krba chzi. krab — záhyb =^: falte. hrdlovati se. krajní noc = se soboty na nedli. val. ková. kdel bor vyschlo.na kroj drobilo. : se v šklebiti se. puklý zvon mlaskati krkoška 1. 2. val. krabo kesa ^= tesati devo tesakú.kotvísa kotvísi koval . kraby na šatech. kže. lámati suché vtve. kápat hltavé = 1. tráva. krná kras ^^ suchá haluz. val. -^^ suchý strom. . suk ve dev 2. devo porouchaný hrnec nebo step. keslo — = ihadlo na ptáky. kaplavý krl)á -=^ chraptivý (hlas). ' a mluviti nemístné. krmášova se = hodovati. 2. J . krkova krriia sá == objímati se. 2. :: puklý zvon. treska od valašské dýmky jalovcové. krica. chrást. kopenec krtek. Dub má krajovatú 1. káší džbán. Co to kápeš? hrnec tu = píce =. = :=:: ková kozina ková. val. kápnu 1.se žilou ani žílu). kousati hmotn nco tvrdého nebo kehkého (oechy. val. tvrdá kozí kdel hejno. laš. = krabatý scvrklý. uh. krájeti se. laš. sa rozkíbí. val. pi jídle. adv. hniti: kobzol-> krni. kraj Zani z kraja (ze zaátku). »a rukou. las. zahýbati kraby 2. ocelka. krbatý vyšrbený (hrnec).kolébati se.posvícení. laš. drobiti krokevník - veliký nebozíz. namáhati val. . laš. las. kesivo hubka. kdo nedobe = ne- stelil. krn kroha : -- kás. kra. kížné nebo cesty ::^= — kižovatky. udeiti i\. též val. buk hladkú. las. val. „Téimu kíb srdce r chrást. krabi sa=:=l. i -- bláboniti. hromada: krtií: v izurka zvaná. laš. = hbitov. kamt: Kapíš :r= jak hib. ve krdelu paše. val.horka. lesní žito. -- — ^krtica. V kroj se prodává drahši v ež na celko drmoliti.sa 224 r. 1. kemen. : chlapi kešu krabi ---^ dlati kraby. kapák hrnec. krina =^ krtiinec mravení. val. kozub = stecha :: svislích kei džura. krajovatý: koví. podl. : kiklák ^^ kikloun. kemelo kenec ^^ kra ledová. val. val. nco kivého (strom) kivús kivý prach ml. uh. val. velký oech. : kamt = klamt. káma ja])ka) 2. val. (jinde polí). híbí kíbif sa -^ obnožovati se : = koe kru. laš.

místo v obilí. kudolif sa--~ váleti se v prachu. val. val. laš. jísti: laš. 15 . - chumelice. ve vlasech -mýtiti. val. stav: pl. kulíšek sa 1 . - s chutí laš. slupky kúpelnice pl. kde kdo kudolil (pes. na pólo venku leží. uh. nuzaiti se. Nokrzaj se 1. laš. Lže. val. kruža krúžlat okrájeti. strom 2. pokrutina. toléj odpku když fazola házena jsouc pi he do dulka na pólo Mad ním visí. i topiti. kuova nniti !.se kui. V jednm kuši v emsi kuuje . baldián. Zl. Zl. val. kštice vlas. v mase. kule = doval. : spoíta do val. v obilí (obilí pokudolené) slov. Kundaka ku -^= ma = = — to. 2. kuky =^ koudel. Mrzlo až kupío. krúcat prádlo = ždímati. skroucené. --=^ krvait krza. kuka = za vlasy tahati. Dia : za krosna. vrzati krpait sa ^ ^ hou- kupidlo co kdo nakoupil /.se. 2. — kurie v peci = ež kui vlasy :^ uchati. metelice. ku acník ^= kurník. kundzu se soukati se pi dom.protiví. krosna. = 1. maso -^-^ uzené. ve snhu (zakudolený od snhu). uh. šoukavá práce. slov. kunda se. je krpa. = necky v na kou- jabka okrájené. to je kus osla = veliký osel. Neku kuavec . zajíc). ~ kupka krutí ----- chrupavka to kopeek. kudrná. mi -~. krsténí kest. Prach se kui. Dym laš. '6. neutr. kúch záboj. kudrnatý. skružal rz= jabko r=^ ze slupky z láze. kupt = [)od Zl. . hruda val. neposlušní. = krucák kroucený tabák. Co : si nakupil mst? To je krznu s(i : — vrzati ! dvei se kržu. krutá paza skroucená slov. kula : uh.: 225 — 4. kus v jednom kuši (bez pestání).vait sa. kuavý še kui. ks žerní = zakrsalý zl. stromek : kse se kudolica omlády. krtelka devený korbel. laš. laš. kumiga ^7= pežívati (o kráv).zabývá se ímsi. val. ^= tkalcovský laš. (oddechu). krutý = rovno devo kruté = nejež rostlé. cosi krzío (vrzlo). =:^ kruže. kuava kúenica. val. 5. laš. val. jísti a pi tom velmi žvýkati. kulnú kuliku =^ zakotúlat. val. -- kúi: (nepraš). tou se háže z novu. kudolisko -:=. val. val. praštti Snih kupí hromady. ^^ mimra lovk. uh. kulifaj nohama. val. Krúžéíky sa. sa = probírati dní. laš. chatr. krza laš. . v- knóa hliny. Což doma kuuješ a nedáš si krpt Fazola krpí. Ten kuobúky (klobúky) ^^ koení kupela pání dtí. pršelo v jednom kuši pt : kúen k. šípné). uh. se nedobe štípe (op. eledíni su kruti guma. všecko moje kupidlo. les =:^ vytrh- š koením.

val. lopatka píst. 2. shrs. prsmyk. hubiti. pod násadem u lelík. laciný Vy ste z laciného kraj a kdo málo podává kupuje nco. ^^ kudliti. vykuta peeáky (peené zemáky) z popela. kvašený oharek kvašlivý = = kyselá okurka. zelná voda. klímati. Kobylí. laš. ovsa kys klásí = s hrs. lenoch. kyjanka val. : snhu padají. ! = zvonec: laš.: — kút : 226 — zboža 4. kyka — kys: kyka L. r o zkuta uhlí. -: naše kuty zz naše krajina. saní. kymel kymle = malý : kon. kya. zl. zakuznú — zauzditi val. lahodi = lákati : oni nas ía- slov.. kuma. což se dje železným kutákem. = hrabe. sluka. Pei- = laba položiti. laš. = 1. kiitik 2. val. laš. = 1. laš. val. = oklešek. z ruského kvap peový. sthovati se kam. Gajdy sa zkynoval. kumacat plati se. uh. palika na buben. okvá3. Ukvákali ho (pemluvili) bych 2. za na kyselo pipravené. kuzno kváca: = -~ uzda val. val. droby val. co laka) val. val. =^- kysly = kyselý. lehké maso. kuza = kovárna. uh. laka iagán laš. = ledabylo nastavti. se val. to je kyteja n. kaziti Všecek to kvácá — veliké kusy co tu : strom vykynožili. tapec kuta v popele. pouto utíkati laš. laš. Kyjov. slov. gat = val. ným krokem. kyja la) = kyjác (dle palice. na kon. do kvíerka k veeru. val. vlasy tahati. kyselý: k. plátna. kveto. 2. kvae uet 1. uh. 2. - lahovina schel. labnú -=^ lapiti. povalova: val. a = ohál -. kútnica rr šestinedlka. kštice B. vadnouti. kyteju kváda — chadnouti. labrova sa ^= bráti se. hoa. kvíerek. 3. se = pi- kyjanica uh. kvys -=: kys kyvota --^ podl. . val. kys =^ kvtenství prosa. pl. kvietko streše. tahati za kua kuce = opnaka. podl. val. kuzna.prach zl. kýstka kytej =:^ kvt. mašle (zavázat na kyky) laš. : laina = ==- sníženina v horách. kynoži žily. kváka^= kál kvaíš ? kieti jako kavka : kyprý kyselo z kýpra chodit ^^ drobzl. nástraha. 2. laš. šubra. kyka vlasy val. lábova := v hospod mnoho píti a utráceti —^ verbova val. kvasí (bo2.

o váze a co ^ laika . lápa. Brod. lé vyrostlá se. laptula = je lepká =:: - maz knihaský. lašovat po zahradách kde by co bylo Lríýiiat. val.' lap lápný (lapnúf) = chytrý udlat fem. lepišova := tlachal. :=: o 1 e v k ý lehkomyslný lehný -. ~ hledati. lápný. ^^ lískoví. plešatý dv hrušky jak (pi na dlení). to (iron. déš. Obilé je lebovaté (jsou v — nm holá místa. plúca = všecky tolik lajdova takosi toulati se.toulati se. lapaka . lehnj . láta latovec laz záplatovati.) zl. val. plotem ohrazené. lépa. 1 e v n ý rz o cen zl. tina". (vy])adnu). lapota — - (pe- lepanec. laska hlásku prokazovati. val. laš. — plíce . =:= lis = lasice. laš. lepenica ^=vc pilepená. tebovatý holý. íepi lepiša ". lešica na tvaroh. Chléva laty.^ panna. val. Už je hodn dluhu nho (pipadá). Ty si : udeiti po hlav. 2. lapa chytá ti koka lapá : leknú sa) nelekne sa (nebojí ani sedláka na obilé =: má tolik jako sedlák. lebavý. val. nesen) tlachati. silný chlap. lejava sa: = leják. padati: letíš? Nelet tak. : kupil to lampastíí kráva za levný peníz. let£=l.) na každého 50 zl. Puppe. lacúch =^ íandygova . leja. lepák =^ plácaka ui mouchy.toulati se. val. vybírav jísti : = Japoš. lapta. tlie lehký laš. aby kopce po led nesjíždly. uh. zl. víil. - etz u saní. geizen. lhostejn. uh. až mu Kde zubami leškotalo.o chorob: Už je tíži mu lamoš =^ Uh. léšéí Enom = kik dlat larmo. laš. vc le- dobytku na zimu. lenúchat sa rr soukati val. vtve listnaté le- ledaina = osoba ddina. : lepka Už darmo lepká. íancova ^. vzíti. letina = sušené letitý. Sasn sem vyletl. lepiti. = pohlavek. larmo laská slov. bíti: vyíátál = hebík na o mu letí. = zbúzat. = enom laš. 2. pole samot živým : Mi letí dv Na letí kopy po nás letí mici (vy- padá.1. laš. letorost = ratoles. - po Jahostaji - lehina droby. laš. (vulgo 15* !} . val. lepení. kdo lepí. di pomalu! letíja."' in je plná letní = ledovica = náledí. daremná: Takových leda- „má sukniku jak letina. „lehký jak dajaká. íebavý (plešatý).pas na ptáky. lepanec iiiyM. laš. val. = depti.: . lepaka. lapta.) nebo Nevím. Stodola bžeti. vyletím vybledlý v barv. 227 lahostajn. leškota= Bylo mu zima. f)abušnatá. [mu. = .

liša ludském. Majetek je bu Ilias. op. co vedou obchod svj. liši. sa: ptáci. podl.228 letovisko =^ letní pastvisko kravské. louskati. bu ludský (jiných sousedil). : nco milovati. slota. (velkostatku): bu na jo panský Pase liskaka =^ palaestra. Obili rost na • vyvedenci.pifka. litka nmá 1. val. val. slov. líci sa na nco. laš. lovka -. zna- bíliti . lócha lokati. . laš. laš. lokmes =^ ohnaš (v. pije. húsata sa lo- — toulá se. Takovým ptákm. konen stojm. lúšat lútoba -~ ourati. lužera ^ luza. liškára stílejí. to bych vám zalirýkaía.poítati. - lijavec šupák íupí. ped losky. . laš. když se z hnízda „vy- ležme bai na stojm. letvinka = vtvika. : kobzol v šupce uvaený. na' lopaata. s prasaty. lišky toce lulotá. liboce topaka lopa = nápoj = dobytku. laš. vedli". 2. vyletli. zvlášt svinkai. uh. lía i lýa' pouštti srs: krávy líajú. val. strojiti se. lisknú -=^ polikovati. val. li nkam = i= pkný. liska. lizák = prst ukazováek. na svém. - val. val. Ncm. letúny (pl. val. : ska. houlopaata. nedobrota. satm íká Mladí ležisko = zajeí ptáci jsou naped pak ležmo == Zabil zajica na ležme. losko ^^ loský rok od loproti losku je obilí letos pkné. laš. lýkový ])rovaz. velikými doušky. z níž lunt =— šat lunta. laš. lobas = šelma. hadí. píti íúpa oechy iupoce. lítost". lúbíme sa =^ milujeme =^ svleená kže -.rád se. =:- lízna =^ lenošná parádnice. tpytiti laš. = pitka pi prodeji. rád míti lúbí víno . lúbif záští. sa. val. trigometrické iosopr mení na vrších. val.š. lísteek zelený na lícný =^ úhledný. val. val. ludské ^^ ne cizí. lichý = vetchý: lín šat. s a :rz: neinn pochá- lybnú (hipnú) =lyák uhoditi. : = tepe Liboce biice. Leze mi za pahnozty brloh. Bélia na "letuny lopaat lopaajú patkách. lompita zeti.): la. libotat sa. lirýka ^^ zpívati Dybych : mla ludský lovk =^ svtem prošlý. liskavec = políek.). ligota sa táti. t. ludai —- lumpovati. = slopati. val. holata. koho. val. t. val. To lulota — bublati : : Voda v po- =^ plamen -=^ : Hoeío to lišú. lii*=^. potom opéenci. [ lupoce = prší prší tak loga — íohtuša lokati.í na sebe kusá luntuv. lisk. látka. ~ plachta.. íupák laš. bouda. laš. : = dostávají se brky na léz (zima). slov. laš.

Lid Už sa teho malí. maskrtný = mlsný. = = = bezen. uh sa: masar podl. smetí. val. lyný = tuhý. val. íyžka žabí skoápka. až trefíme na u. vymá- se = soukati leniv miti co na kom. ten má byte). maca= makati. jpst val.. = — las. De Slivky sa malí (krátí. ho). val. marnice = = 1.masalaš. šmaja. val. umrlí komora. = druh peivu. mlsný: maholný maholnú. Píbor. nemilý. maškrtek pamlsek. las. uh. vtvika.: . markotno na = riiaga. riiaga. sýpati. val. kel. pl. maec val. po macku omatem (po tm).= dokaziti. slabý lovíek. oši- matra ^=: tverák. val. bláto. marná fáreka. sy- hrubý lovk. neád. = míti chu. laš. mandri maškrti = mlsati. -- markotný. Dluho se s tym mamacavý := lenivý. laš. laš. lykovitý. diti se. zbíti. 2. Co vas mace napadá. - marvan las. snolka. fhléb. zaeh : ninso. maninou í^^maní. pomandri koho pelhati. marný hubený. vymandri ^= vylhati. Má hubu . maca pracovati: eali. liameraka. ^^ práti prádlo pra val. zem. manira ^-^ brueti: med vo --^ mamc. marchotný = trpký. M. las. laš. Zl initfn =~ udeiti o zem. : 229 lygaf -=1 polykati. „Pjdeme maú. marast* slov. pro- stedek hlávky zelné nebo salátové. rhagaka =^ hlína s váp- marastizazasmetiti. val. chechlena. madrca malá ženská. tant. val. = máli ubývá sa z malí 1. las. ty matro : Ty (po ! . = : marný m achat" bíti. bouda máry. male „cifry".rozbiti. nem smíchaná. laš. dol. marova laš. smutno. praštiti o = teskno. šelma matro Pokaj. maryáš — tolar Marie Teresie. tem iýpe (lovk. mažga makati val. -^^ machús strašák. m. maas = veliké mainka — 1. laš. I sa sa na na s - ním handlit'.. do. malá. 2. makvka uom : meretrix. = plevel. = sa malovaniny. rhagnú :^ udeiti. perívka. Mez. dodolýpa na koho -^ do-- velké lýky.roz. podmaškrti = dostati chu. škobla." Val. . : hltav píti lýpa = pabrati se v jídle Néíygaj tak! jyk ^^ hlt Enem sa v dva lýky. laš. =:= ezník. opav.

mega minka Kúpíí kon na minku = žádné chyby. t. kypiti mlná . sul. = mdlé ovoce. široký pytel konopný. mezíra = mezírka. šaty. mnivý slov. val. 1. [val. Zl. mátoži z cesty. milý tivý . (obejdeme).nemajíii minú mehta sa sa: Minem Mine sa = . kyprá pda. = hmoždí na mák. do toho nic žádné mátoha nec. mámiti : Neple = košt. (jde oi)uka 3. pív- asto u vypravování = ten. ml. mermú mocú mesla ^:^ míša sa ^^^-^ hemžiti se val. zl. -. hloupý. mazá =: veliiíá šttka. Nezamatli sa lenu zamattanú. na odbyt). koši a hemátož. val. val. laš. Dyby sa tatíek sa jak Míáme zminuli (umeli). za nohy. Velice — Už sa ich míá mén). rak. Kupec minul moc piva mine (ubjS'á. : lovk byla = vlídný. pouhý: jo v Je 1. = Nevím. mch pytel mchem pobúchaný =. = = „nároky" na metel mámidlo. 2. maznú ím = mrštiti o zem. : Tak sa mírka. (pidává se z pravidla k tmto íslovkám). ídký. = = samý. žit. mine-li sa zitra bez déša. = mermo val. din. Máš hapomate- Nebudu m :== týma to. = val. nho mihotati. zapomnla z Tam nedostane místa nic (pranic). 2.. Kel. mluviti ze sna. mezúr = ulika mezi metla chalupami.230 — meŠka = bydleti. = obydlí. riiéga koza mégá = mekoce. bíliti. val. val. fad. lháti. mkkýž jablek. Dvakrá mnit koho = pHsniti.=^ Sám mírný snt : tom melence mlni zem = nátsta suchá. Zl. podl. dvma deštík. [uh. mírný val. meškáni matía = mazati. možem. ptkrá místem atd. drobná mouka mokrý. kyprá. :^:= mrka mlynáova mocí. mlina nebo sl. Ale milý voják nedál : = neohrabané chlapisko. metelice. odešel. sa mjte. druh mkkých se : všeck (prodá). mdlá chu [val. 2. uh. mchura =: 1. píliš sladký. laš. jak by ho hodil do mírnéj vody. Opilý na matem =^ na mol. Tam sa zminuli (zmizeli). místem ho prosil. iných v d- špiniti ! : ruce. toho ludu tu míso! . 2." o nmž e: Milý žebrák sa. o chleb. mrené od mletí. „Stela do tvej raatry !" laš. ti konec ud- zem. Dy : sem to na místo mavý — schillovnd veránderlich. lám (hned). val. mkký chléb. místo Na míst ja (docela). maza =^ líci. mažár mdlý mhoulekk ^— drobný peháka. [slov. sa bez s tou výhradou. me = míti Dos : dobrém i po zlém). mekota sa = blyštti M- jest jich síek sa mekoce ve vod. ==1. — Muka sa míá jenž shodil kruný. =:- slov. pl.

mlat -— bití dostaneš mlatu. mtaoch zajíc. : = piplá- kati. val.m— mita : Mitaj ^^ vyliaznj ! (v kar- mogo molasi lasíl ! tech). val. laš. : mítva mítati. . mluvi na nkoho podl. v okamžení. . míza stromová. ma = siholí. sa v knížkách pe- val. slov. úmorný (práce). sihlaí = prší táhne sa jak mlezivo (jde pomalu). mazdrák — rozmazlené dcko. mlága ~. val. oslzlé. Už moce rozumem slepice. mlacova nkoho. podl. : mrane slov. uh. by to vyroste z vy- mota: (opilý). mlazgavý chléb lepavý. mlená S mlenu všady obstojí. mízira mázdra. mrazí -a mele. dzecko. može -~ možná bud mláka.mladá mla jemenná. . je rozhn- mlze -^:r mlze. zebe. las. shlížeti. Tak to nemele („nejde"). tak : mrazí venku. val. m. mleC Jak sa ten svt mele. vykláda (dlouho val. Zl. niítvavo = stídav. Frýdek. nadávati.bahnisko. brou- mraše. nití = niti na cívce mlacek ^ laš. mrchavý mrchavé. = nejapný lovk. laš. mrknutí oko mrknutí = moorka moár. val. morný úmorný (ved). val. která motúz. . = = : = ím :=^ -- ostouzeti se s ním. = udeiti Ten sa moslov. býti ii motání: Bylo by to veliké hrub na motání trvalo). mladík. rozbedlé bláto : možný = zámožný. sa v mížgi ".- mrga -.škared mrholí. mítvem mizga : val. laš. laš. mlatcem hora. slov. morútný unavený Su všecek morútný. co tepaného zrna. val. n. motúzek. mosi koho Byla nutiti: k tomu mosená. mládka -^ mladá ješt nenese. srv. drobounko. motáek namotané. 2 mladý pršef. mocný])odl. mocný chlap — silný. : nechutnó jídlo. — šikmo. žebroniti poá mraníš ? 2. ^ brane Co laš. mkké. val. inlazgaka =^ 1. pleštiti mrcha ssáti : - špatný. laš. val. = mravný ^= pkný To je mravné prasacko. 1. mlatec. : motúzeek Može = provaz. mlnzgnú koho. cela (tele) [val.makati nebo s em [val. val. dnes na kázni mrcha. mostina =: deska lía podlahu. mrholica "drobounký deštík. : To je mokrý: mocné -- i-oky. uh. skovitý. zlý. : — nepíjemný v Zl. mlasknouti. mlezavý ^^ šoukavý. laš. pa- náek podl. mla . mrhlka. vaný: Tam byli cesta mrcha.

^ti naerpati vody. s maltou s 1^ prach z uhlí. n. muchar much. = kdo laš. najísti se. 1. muruastý =^ tygrovité barvy (koka). -^ mluviti: Tak u ná- ^ to myslet": My zme (stará ani nemysleli si jest naše váza tebú (nemínili). náboženství . nabrzgíý navrzglý -^ Zl.232 mrkosi Uh. enom sem mrkosila. myslím 11 hodin. - kyslý (mléko). val. uh. Pravili. = nechodil mysel : muziný Nebyl lovk muziný : na muziky. mžúra -=^ mžikati : mulirova = spekulovati. celina (mrtvá. n.zub v pedu koské podkovy zadní dva zuby šlovou . mrvi=l. nada: Tych nenadáte nedáte. mrtvina. = zdné. erná jíž se mr= zelný. Matka se). murované stavem laš. 1. 1 „ozuby". m ství nabíznú ~^ pímti: k temu. muín = mouenín. mrf afa. laš. Obilí nabírá -— zrno svých bratr. muanka za ddinou. celé nábožen- náelník ^. nemluva (^^^ Nespala sem. slámu. 4. — našplíchati. uh. laš. raury slov. hlína prachem uhelním. mžúži Zamruž oi [val. stojí jak svatý poá (staví). nco = zamži. mše : ranné a velké - náboženství. mrvi 2. : múti :— kaliti vodu. laš. s mrzutka =: malá mrzutost ním mrzutku. laš. 3. nacvekova sa =^ naauoný naandra napilý. že je mulír = spekulant. naby :^ najíti val. val. mistrného vyvésti. = myslí Je sklenice na lapání myslím kopu (asi). nabakiit koho nabírat : na navésti. maafa - mrkva lovk. sa mi to na mysel vede mudrova nás mudruji! uh. nerozumn mlu- = mourovaný. viti. nacúha Nabízli sa eho najísti se. . =1^ 1. mžúi — mhouiti. v nm zasedá. rhrmola = nepokojn spáti: mua = poura. tm mocný (na p. 2. N. nad ich eí. slov. múr trosky starých cihel = nimra. mra). laš. spodní hloub kopa na uhlisku obhaznje. laš. 2. jísti (žertovn). val. muryšatý niti zauzliti. laš. uh. na- narec nikdy do. ml stloukati máslo. šaty = zdi. Brod. hluboká zem). 2. val. . = mrva. laš. tlachati.. ranní u hrubá. val. mružka = mryanka mžikati oima. laš. od rýmy). trochu neval. : Tam nabyl |Z1. ^lov.

laš. val. nadvázati (motiíze). abych to kúpíl. štípají. na- (palice). bývá (je o groš. prosted izby: na val. kašli a p. laš. že sem svú cerušku na ten Co poád' na nalíený: nho snub nahnala. nachuchnú ^ nadchnouti On : = Je to vtší je už je od rovaný). val. na metat (chtl ho ])Ovaliti). Nkdy toho náhlý spánku (když kolik nocí nkdy více chybí. : nahotova nachystati. podl. Byla sem nalíená so. naprášiti. -^=- náizbú (jako na návsí). než se po- nahíobi sa ^^ nacúha sa. pda.sebe : Zaal ním na- . nádb mi toho trochu Náhlí na sebe náhlý eú. na dobe ^. mu na pú — chystala jsem obilí nahladi sa nahlédnut sere) : námelné = : z nhož laš. naháalo -~ byl v úzkých. Hranice. 2. jež Zl. dráb. škared = naháa-=l. Už byl dostane). ~ žádostivý: nadby: nadbude. sa najéskorší modla. laš. val. kterou se šindely z klátu val. Je jakýsi nadrchaný -- nakazuj sa chorý. = 1. Zl. val. Poád' mne naháiá. nahúška =^ navésti. nahalka'' do knihy namazati. nadlaný 2. nalabi nalakomit náledek : naliknouti. naparovat se Knz na kázaú nám se --^ domnívati se : Na- . : nadída nosu najéakorší —. najavi j)ohazovati na = nastražiti (na tchoa). nho laš. (invi- námele mnoho mouky. že se Mám to sebe náhlil (mluvil píliš s rj-chle). navštíviti Pote moju starú nahlédnut! námstník . laš. nadýmati. prati se: nahtobíl sa šišek. ukázati se: Novckrát na oi malá kyjanka naklávaka nakázat sa =:^ n = nadrapova sa máhati na p.sili na sebe. tlustý: to je hodnej pacholek nadlunej. nadplátit nadšiti. nachuchnutý (inspi- o ten nádlatek. nutiti: Co sem nalézat na koho obtžovati nalézáš? udlala.nejdéle Staíek zádech. moc [penz. 2. rz:= val se nový). pi nadrasti do smetí. peníze. nad- nakesa — kresu ! nabiti: Já ti ná- rozpoet a j). se vyfintiti.! : 238 nádba v nadje: (doufám. slov. Groš nad- nespal).docela To na náizbí =^ 1. dobe inak. nádlatek (látati): laš. nahajka býkovec napsati. uh. prací unavený. slepice). nalakomíl náledí. na- ítalo). val. aby se lépe nesla. nadrchaný =^ naeepýený(pták. Kobylí. hra. je nakludi nasthovati: Vil tam nakludzeny rechtor (pist- nadúený nádvyšek bývají nad = nadurdný. neho = nadrtiti laš. Hodslavice. laš. náhlit* namta kým na .

Néni mi (se aby im to ekli. následovat koho ^. 1. 2. — napéká mnú) na schvál néni na 2. laš. naporúzi ^^^^ po ruce. laš. ^=- náhodou laš. napuaté. s kým = nakládati z nanášali našeho raba s nim jako Co naraNadevem. Na sa s tým naparuješ? Enom krávy -— pásti je na národ -— ženská chtla narození. laš. zaujati se eho pkn napáhlo. podezení. na schvál 1. ark kieti. ----- (je v úzkých. puený Kráva námolný = dotrný.šikmý. po nasku ^^^ po našemu. opravdu. naský lovk. námola = lovk neuhovlivý. zem. Dlá mu val. = dobe. Rožnov. na liln : dychtiv nasláka na nco nevhod) na nco ekati (druhému (srovn. uh. žertem. Val. to je na opravdu). na pi: Bžel u Otec na to nastal. To sukno (ne píliš mu =^ naháá mu pec). lid Stará by mladému národu bylo úvratích a vbec na místech travnástraha. to na píky. se nahnvaný. na vzdory Robí to nápoky. namivol se (namíval). schvál laš. laš. nastával o ^= „pochtvál ju". mil (namel). To nni na opilec. val. mácí (op. na píky — 1. nápoky =. Klob. na- popudlivý. na koho: napekali ich. napuif hubu nadouti. — všetený laš. : Pole na - 1 . naprotivá a laš. laš. = náek. naplakat: Chodí tam naplakat (stžovati plaíc). najíti. Nebyla : sa tak nenaparuj (nenadýmej)! napásat' slepá od národu. = nadutý. na ozajst naparovat sa =:= namáhati se ozaj. vzacna. naléhati narýknú ^kobzol. laš. nápas ^^ laba. podl. námrza namrzío to. napokosý . napopácat dostati: Kde's to napopácat? Zl. náhodou najíti. -. národa ! laš. na vzdory: slov. 2. vyvádti narába = nanáša Vy byste na sa = podobnu na býti: Baš ? n.nahnvati Ten sa na to nasošíí. ^== vstíc. slai). obtžovati. tee mu na napilec Zl. = mrzutá = sú odula. 2. schvál. nai^úknouti vodou: napekat koho ^" snažn žádati. ml ji rád* . to je na obežart (to není žertem. Bylo to naporúzi. = are = naíkati. aby se brzy napásly. napuila (jinde „zažrala") Nebu tak námolná. : : velebného pána. Frýdek. do- napodpadi slov. val. vc. nastat napáhnut --^-^ navlhnouti Zl. namivka ^= domnní. vzdorovitý. a sa to =^- omrzelo m napua = nabobtnati : okna val. nasoši sa na --. laš. kik. Tam natých. Sprostý národ. na schvál. naprotivo komu í = naproti. slov. dobytek ^ cizí)..:: : : 234 — na píky. : pkné).»ialézaC na koho.

nebožika nedoluha obilí je = nebožka. Navalil sa krupice. valený (napilý). nastráži.= na sa zkazil.š. a byla bitka (han. ten hrnec nazývat koho :^ nadávati On na- nalíceti tenata. Jak nažíváte? neberné pole natasi sa 2. slov. : Uvedl to na nmotu = zbitý na názorku názorky názorky.. laš. na tož := na vzdory. slabé nedotužný =^ slabý. plevel To natsta kvásek. la. šaty. val. val. : laš. nebožtík. val. ít ^. nošika. =::: — napojiti se: se. žo to každou chvíli hrozí názorky - pozdaleka. sa eho — naboucha. sra- negyzda ohyzda. val. val. las. býti.Je nehodná. laš. dcko. laš. na to sa neborák ^^ ubožák. nepoádný . Kdo tady 2. aonka :=^ na. nédolužn :^ churavé. nekluda množství: Byla tam veliká návala lidu. Uh. laš. impotentní. výzvdy: Sét Dívá nmotu. veli- nmota n. nouze. naži vodu nažíva val. ^^ 1. uh. val. naval i napiti : sa eho — najísti nemáha se. nasýsan. nehodný nemocný „Kde máte nev. : nech Pote podl. s nama na dvr. 1 mezi sebú nažívajú. las. val. sa tým chlapiskem. špata. ati nati. laš. sepsul to. naštvamlaC = -- sáknouti (houba.235 nastražit' - - postaviti néco na názorky (nepozorovan).stu?" . as. néco ^^ meri negryfný gryfu". uh. uh. val." : = nauka Dali — smy ho do 1 mr-sta do nauky. Brod. uení. val. val. : spadnouti: nastražil? slov. nech sa podíváme na naše zboží. . Šel po kraj tak. launisch. místo na dvoe. na : naskytnouti se: s o. názimek vané. val. pda). poádati Dobe natapa najísti se. . návala nátisk. Jo v nauce. Je na- nmec -^ nmý lovk. = = nešikovnv. Pohádali zme . zavaditi nebohý = = neúrodné. na nmž se štípe. špata. nedopustit': Nedopustil na sebe kde se díví štípe. laš. nátstek) =^ tabáku do natka fajky. 2. — popudlivý. =:: hotová. kánský Zl. val. nehnulý =^ kdo se nehýbe. ^= nemoci slabým val. 2. opilý. prase na zinui cho- nemoresný =^ nezpsobný. natasít mj kamarád. natuený. nedostatený =^ chorý. náto díví špalek. laš. strachu. ma nazývá. ^== nacpati : sama nedoluha. natýsa ^^ nahlédati. val. nastrnoži. „nemá zname- natuený zený: Taký náturlivý (natluený nízký.

skor. Zl. jak nezvtá. e neumíraný je To sprostá. „enom sa to žve pod kos". laš. dobyte. ---=. spejný. nenadání: Z ne- neuhovný . : neužilý :^ kdo ani ani sám neužije :^= druhému val. neživý -. val. niemný: Tá tvoja nespsobný ^^ ingens. nesnáz. n. neohrápaný ^= nevycválaný. laš. Zl. dám nepána sa bit. skú vecú - na žádný zpsob. matka a p.^ komu laš. lovk nevlídný -^ nijakovský = nijaký: nijakov- lovk nesrstný. nevízka n. dobrá nska = slepice. val. a bratra Hledali. hmyz. = pozdji Mtúvíl : pijdu n- iiezhybný -. nospsobné chíapisko. val. slov. jakýsi nijaký. nevrazí. : 236 — neuhovený nelze uhovti. nevražící.veliká.ši. nezdoba neistota. neplecha (zvi. nezruný. laš. mi to všecko — nijaký : . val. laš. nevidomý na Valaších jest lonebo jiné dobyte. není „na po- Nevaí na nho -= nepíruný.' val. užiti nedá ne- nepodobný =— náramný Takový leják se spustil nepodobný. nerky = ledvinky. neukazovat": Letos to neuka- neobúchaný =^ nevycvikovaný. laš. — závistivý. ne- nesedajný —. val. neskorší . =:== zcela podobný: neumíraný otec (o dítti otci zcela podobném). To ne- na nic hodné. . motorný Zl. Zl. nevait: Nevaíja spolu (nejsou spolu za dobré). nepohoda. nevížka: Je na nevízce na váhách. uh. val. val. nic" a za nic. neumíraná staenka. neporúzný rúzi". nesrsta --^ To je Su dnes e je taká nijaká. (o dveti). nadání. =^ nerozvážná. jež dobe nese. obilí. slepý nesené obilí -^=^ které se špatn see. neokrápaná zuje (ist nicht darnach angethan). nzhudný (nezhodný) — kdo se nemže s jiným shodnouti. las. nepodara -néco nepodaeného peivo. spíhnouti. nezvtý neslané = poplašený : Pibhla neslaný: -- ei nngcreimt. nesnadné nic tu nic. nepodílný = co = co se kame. Z nieho Vyšlo nic chytil nespajný nespatný telský. = nejednou. Býl rok. vk. vši). nenadátá z nenadáte ~^ z ne- nuk -~ samouk. neforemná. nska : kúra.daremný.neposedný. k = = nevrlý lovk ^= nehybný. n. neskládaná roba -. val. dcko (^launisch).: — nenadanka nadanky. neas neraz = chrast.nešikovný. nic je : nesnádka val. I'ro a kde nic nesnadný nevily: val. neví si rady. roždí. který se tžko dlá: tžko láme. lovk. ho pod krk. laš.mrtvý: Ostál neživý. nic.

k(di<t aii- obrky: hrnce prodavai na z chrámu do chrámu nebo ke kížm. Nevsta se dostává na novosedlí. šél. Trefil do hospody po uchu. níkem. obejíse: Jak se raška obejde v obhrnova: Strach val -'r= izb. obec : To je na obci . zkušený. obešly obchod Byt semena obchodech nem. které pak se prodávají „na úkot". dybys byla svú nuznicú . Já sa obchodím s dobytkem = vodu obchod. Dybys býí svým nuzmusí starati. — nžky. laš. z uti-i Vyjdz chvka noša (plachta). las. noha: I uchat ichati Krávy slámu enom ouchaly. O. koryta rozháže. Zl obežart na obežart =^ opravdu. Kde — Dit nosi nosaka t šlak = kde i chovati Po nosi! ::^ chva utro = vnit na javo. : ~- potápti. uh. obchodi sa málem ^=^1. na mále pestávati. abptebon). obecnica ^:^ obecní studn. Zl. : nalezenec. novotný — novuký. úra = slíditi. m obhrno- zpívá (když pochodí obcházel. Zl. uriti na nco. ^^ obsáhnouti. briillen. obhrknú ho obhrkly. [Frýdek.: . trhu zbylé. obecina - obezito : pole na obžitym - obecní pole. pkn a s laš. — ^ obstoupiti: Dti obziny. laš. konfekt. nco : laš. las. obecník ^^ obecní les. zcela nový. obcat -=^ slibovati. Ten nosí ^=z se umí iha. obdiny -^ co dobytek okouše a z obhazova stnu =^ obmítati. jež má na ob strany svah. laš.na obecním na p.~ svým pánem. Po obde v nohy do . bím. : Nukalo dobe noi. obsáhnouti: strom. nuzaci nuzník : sa = nuzovati se se.školy Y noliy všeci na pole (bželi). darovati Ti rýnské obcá : oberv obestat = oboí. sa lui obéknút Zl. nuka abych = ponoukati val. studn. nudk = najdek. obíhnút Zl. obéjza ním obéjdza znalý eho. : noi nosi se touláš. S ovcemi se neobchodím (sich H. Zl. na šaty. ale nežraly. Zlodj dál v nohy. obhlednúf: Co toho lovka obhlédlo? ^= co se mu uzdálo. : laš. obecák. [laš. 2. po jizb v se obeznámí). — val. (jísti) = la- hdka. Píbor. nožice slov. wimmern: Chlapec nožnice val. který nuzovati. 287 niždi niždí. val. novosedlé = nové hospodáství. obchodím s*- = v as jubilejní . 11.

laš." = okounti. obnova val. sa obírá saže. neob- obut koho ^=^ ošiditi.' Zl.). obkolit = okolin. nemohl strpti obyt halten): nkde = „v)'držeti" (aus- toho* ukrade jeho 257. : iibers Herz bringen („pes srdce krajieše. — sní. na nco obzinút = pro sebe získal. co rukama obtlustá obistny. podl. líbati. val. podl. — val. jí budeš sa doma nic obývat"? obzdola mi od- : ^ zmoci: Nemožu laš. oble = oblek. . jeden krají. val. ^=- Prúgelholz. Pkn stojí. obícný laš. = : kdo mnoho — = hojn sáhne : ovoce. okolo koho. obsaž = objem.238 jak bota možii — sich fretten. . o = postarati obstární = obstarožní. obojova koho val. = všady býti a ze všeho dobe obracaf. obtúli = obudi = zbuditi. =-. obliky liskuje ve obtáhnut koho = = utržiti. obtopi koho (jako fuchlo ošatiti). si . obzoba: Ty lížeš. chcete-li to Dj'byste mohli nco obzinú! (uhoniti. uloviti). val. obuchnú: Eše bláto val. val = „dobe objezd = objížka. laš.má mne obchodila. : odpk pku. obskúat obstarat sa se. srvn. NecLi všecko sám obzdola. Zl. ší- otáeti eho =: aby nco pané oblaky f. oblinec = oblý sloup. na oko . síte sa = jde = pokoj jí. Zl. dostal. obživa Chodí po obživ — po žebrot. 2. objati. = ledvinky. Ty bys rád všecko to obzobeš = obráti peníze na verwenden. val. dlat nco na obyío = penésti!"). Nemože tam obývat' sa ^^ zdržovati se : Neto obráti: obrátilo Na devátý rok sa val. • = zvítziti nad. obsmda obcházeti. ^ ^na obžertovat: obžertoval podl. v nov napadlý sníh- = neobeschlo. nemnoho (Výb. laš. Husy sa obírajú istí si kídla zobákem. obolet obyaje = Launen Ten obolet : Nemohl toho = má obyaje. =--- obšustnút hanbu oblevilo nastala obleva. obyío olmajní lovk lovk — launisch. jedla na štvi y nlt- obíra sa 1. : Mo- zinú? míti. Žádného sem nežertem neobelhai. op. sla- obrodit': Strom obrodil -. : Zl. když pláš I. obliskovat sa: Mésíéek sa ob- vod. pozvali nás enom na obyt'. se. obzinú: Což chceš všecko obsa obraca dodlat. = : obídi nco obidný = spoádati. = piiniti se sebe. ošiditi. Já néjsu v hlavu obražený hlavu padlý". = obídlý. dostaneš za druhé.vy- obrazi nkoho = uraziti. oblak = oblé poleno. obylo.

1. odraba -— odrati. : las. oepif odbil = pohlavkem udeiti. odnava odnést: = obnovovati. odrabaný ==. odráBa =. las. odkludi odkorek se = odsthovati. val. núza od- ocknií sa = octnouti oaba zemáky = okopati. zpráva. 2. OdOd- odjímat sa: Bláto razte sa na sa de do Kromiža. = odsthovati = laš. šak jejich ich odnosili. val. j)isa- oblekem petížený. krsný otec (na kest). = Stna sa odúiía = od kláta odezaná. odúi sa odchlípla. odseknouti. val. odbolený = bolavý ! ten od ležení se cpe). lelík. las. hráz pi ece. kabát. = = haluz odstávající. jsouce voda nebila v beh. ! odpk = úleva. val. val. laš. Zl. odda = odevzdati. Vtr nám -. tak a ním odeju (udeím). ocásat: ocásáí. Opav. . od slunce ka- na nm od- nes -= potrestal ho. stopka ovocná. podl. redygali sa do Uher. Ji. odkatý = laš. slov. val. odpráši = utéci : Odprášíí do odpúdi =:= = odehnati: Ptáci sa odháka odhodit délky rostlá. val. = Žabí nožky. komu - odpust odhoditá haluz = ode pn do pou. val. op. ale odchlady =: jarní mrazíky. val. Ku stává k ztratil sa mi podkovu odbil . slov. otevený. otevíti. m. odmáchnú cop. odpal od krámu. Pámb ste si oad nút.: 239 oeacinaný - nejujm obleený. odrazi: ta odchod: Nemocný je na ododjímá Býí chod = brzy ume. odpravi postel z=. val. las. odclóni: Odcio ^^ nezaclánj. se. nepohoda mne odrážaía. odpoinek Bez odpku na mn visí (neustále). 8edn dtí oehla ))át -— odrati z chlup : mám. val. odprova = odporovati. laš. lovk. odnoha odpálit : odbit' sa si. val. nic vše- tím se nekupíš (když se kdo „bosý". Už má všecko odbolené (íká o nemocném). val. se zodpovídati na odt: Jak chytím ten sochor. nco r^ to naša pustiti ocásek 2.1. = si slibovati. odnáša: Dyž val. oddlávati dluh. St. oadlý (•pálený (tvá). laš. =-- nášá = s sebou nese. rozestlati. nkam : laš. znepokojováni. [lesa. odhonek = malý zbylý záhonek. ze starosti. zvs: To može pí na -=:: odpoves (bude soud). podl. bych pišel. ste oehlaný. odespa = usnouti. zatka. uh. dm =^ schaebig. všecky jabka odlevák(u fajky) = Wassersack. = první deska korou s odseky = z jiného rodu. odkisova hati. : = chytá odkaf odredyga odrodák obuvi. val. aby odpudili -— opustili hnízdo. odpoves odpov. pl.

!

:


odvadit
:=::=

240


ohluba

vybavítí
lio

:

Zajíc byl

chytný, žena
odvali:
odsekl, laš.

odvadiía. podl.

Odvalil

mu

hlavu

=

ohmatní ped vojem pipažený. val. ohnaš pustý chlapík dorostlý,

= srub nad studní. =

k

Zl.

=

odvarený

--^

odbytý:

je od-

pak vbec výrostek (synom sogan,
íamoš). val. slov.

vaený
odvary: odvaryía od
stoupila, uhnula.
ní -- od-

ohnivá pila
ohrada:

= parní.

val.

od veera, odveeí,
odpoledne
:

odvei

=

ohnivko ^= lánek etzu.

Msíek
sa
Zl.

je v

ohrad,

Pijdu k vám odveera. Pamb daj dobré odveeí. Tu šatku mam na odvei (na odpolednjšek v nedli).
se

bude prša.

ohásnút
uleknouti
se.

eho

i

emu

=

V
(o

pul

odvei

krávy vyhaaju
laš.

svainách),

val.

odumí: Rodie mne odumeli
malého. Strom

trápiti, ohráža sužovati vid (ved), laš. oliraža ju ohúkaný nebázlivý, otrlý. ohumný = lakotný Ten ohuma,

=

=

:

odušnt:
odvrhnut
n.

K
sa
:

odumel
Zl.

(uschl).

všecko by zežral.
je

laš.

odušét
Otec
sa

=

ohýralý

=

nedbalý,
val.

kdo

se

dušný, dychaviný.

k niemu nemá.
chtl
ochaleba

syna odvrhnut (zíci).

Odvrhovát

ochalebný
ochalebné.

= lichotník. = lichotný
--=

:

dít

zvrhovál sa toho -- zpikal se

toho. Zl.

ochla := hachla. val.
1.

odzemek =^
2.

áspnodzem.

ochlámat sa

opiti se.

[val.
se.

zdravý, jadrný chlapík.

ochlamovaC sa

= objímati
si

oiinkova
likovati. val.

= pohlavkovati, po:

ochludi =^
ochlupif
:

ošiditi.

Ochlup
val.
-

fiisa

--

ogébený
kávy,
je,

= otevený

dvee,

ru-

sho, ohol

se.

[val.

synom. ošéený. Ogébený kdo má hubu otevenu na plá dcko ubroené) ošé(ogébenec ený je, kdo má hubu otevenu na smích ogebuje sa -=^ breí,

ochmtilova sa

ostýchati

so.

=
:

ochmára
val.

sa

= váhav

dlati,

;

ochoe
o

o dobytku,
val.
r=^

onemocn
v lese
pro(l(\j
t.

ošeuje
()gá))ita

sa

-^-

smje

lovku,
ochoza

se.

Zl.

val.

ogábit =ohést: Kráva chromé,
si

oprátka
lesa

j.

ratiky.
se
--

uii.

val.

odmený

kus

na

(na

ogryna
škody.
idi.

okounti, laš. ohanka (oháka) =^ vícha od

vysekání). Kyjov.

ochráni:

1.

skliditi:

Moc

ze2.

mákich

ostalo

neochránných
laš.

prba. val. ohlednos metna koho ^^ Rucksicht nehmen. Zl.
ohledek

oistiti: z hydu. val.

ochúa

sa

n.

ochýa

sa

=

upej})ati so. val.

slov.

241


oíefat:
oli

o katíš

okati z= oi vyvalovati: Co na mne ? val. okalii pochramozdi. zmr-

do holá ostihati.
olej

Zl.

=

olej

na na maštní.
jak

=

svícení, oliva
las.

=

zaiti, val.

oíysovat
1.

strom ^= sem
dlávají

okapaný
uspalý, uh.

otrhaný, val.

2.

ostrouhati,

tam bednái

na syrovém
las.

okladina =^ stenka,
oklatý

oihaga
2.

=

dev. Zl. 1. kot omakané.
val.

nezlobil

= proklatý, = šlaka
krasne

oklat sem
la.š.

lovk
omálat

neotesaný,

ne.

nco

v

hub

= omílati^

okluk - oklika
toiiia.

cesty,

íní

zá-

oko:
vkus).

Ma
si

oko (dobrý
(jest

když bez chuti jí, žvýkati. omateni makáním, potm. Šli na omat -= nevdouce kam.

=

Nco má

oko

pkné).
si

Udlal

darem oko
-;" oistiti,

(získal

ho

omehnú = minouti: = nedostalo mu,
se

Omehío

eho

si

nkoho).
okochaf
val.

pál.

okolin ik pkného
okonat:

(val.

okoliit)

není
okolí.

omelinka chleba omés -^ ošiditi.

=~-=

odrobinka.

žita

= v celém
sama
ani

ominú "- Žatým ho

to

omine
las.

Zena

v.šecko

= pomine.
omladina
--=

okonává

(obstarává,

obdlává).

mladý

les.

Máme

práce, že

neokonáme
[las.

iiepodláme).

omládko omlhaný
vetchý, val.

okoraeia

= orace, okolkování. okorova = okolkovati Oni
:

= omládek. = ošoustaný, = omrzeti.

val.

odraný,

omrznút

Také ho

dycky okornju.
okosit vlasy
nati, (slov.)

las.
=i=

to omrzne. podl.

v zadu zarov[Zl.

omžení: Nemét omžení doma
bývat

okoviny =^ kováské

trosky.

okaky:

zelený povlak ve stu-

= nelíbilo se mu doma. val sa = Ani sa doma neomží = neukáže.
omží

dánkách, žabince na povrchu mo-

onai

v.

ondi.

okapa
okehnú''
okresek

sprosták.
si

[idel.
las.

onakvý, onakvjší: Už je ona-

^ odpoinouti,

kvjší (když se po nemoci pozdravuje).

okesáva dub
oktit

= otesek,
poktíti.

= otesávati.
oklešek.

Dnes

je to

onakvjší

(lep.ší),

ondit:

Pknú

sem

si

íialenku

v zahrádce zaondií (nasel, nasadil),
kdosi mi ju vyondil (vytrhl), dy-

okrutný -- ukrutný, uh,
okuliny

= okoviny.
:

val.

bych
fa

Okvákál bych ohál, vidl bych t.

okváka
oky, .

=

vdl, kdo
(nabil).

naondil
kaziti.

to byl,

tomu by

zondit

Vyondil sa z kola

= po= vydel,

f.

= sníh na stromech

podl.

i

vtvích zavšený, silná jinovatka; tromy okydné.

oný

-~—

jmenovati.

koho nechci nebo nevím Šél sem k onému, u
1(5

:

242

oného sem

byt, z

oného, do oného,

'

opóji=
oprata

opiti

nkoho,

uh.

v oném (Brodské na uherské stran)

opái =
opakova

pokusiti.

[podl.

= uzda. opraák = opratní
vojem zapražený,
oprátka
val.

vl,

ped

se

= ohlížeti
opáta
2.

na zadn koleka
ovívati

se.

laš.

=

=

odmený

kousek

1.

na opálce
val.

lesa

k vysekání prodaný.
:

poád jedno
opantaná

mluviti, opakovati.

= thotná, opapúa sa = zaobaliti
se.

opratní

když se jede tymi,
„opratní
"

první
se

pár sluje

kon",

v

druhý „pluhové
oprava

laš.

hadry. val.

cpáa = loudati
opaisko
nezamrzá.

= úprava,
n.

hnj. uh.
taje. val.

val.

= bahnisko, jež v zim
Pámb
(opéci):
sa.

oprává

odprává

opravovat'

= = tunti sa
dobe

krmesa

opaitý parný (de, vzduch), opaito parno.

=

=

ním

:

Uherské voíy neopravuj ú

tak, jak našinské, nejsú tak opravné.

opatí:
chra),
opec
val.

opati!
spáliti

(za-

Prasata sa z kvaky

opravuj ú.

opršený := opaitý:
se:

Slunko
sálající,

sa

opršené = ohnivé,
laš.

žluté,

Opjékol som

uh.
.

opk

= odpk

Opeku mu ne-

oprýštit sa: Plátno voskované

dali (oddechu),

„dopkali

na"

val.

sa oprýšilo

= oprchalo.
devo opuité
prut,

(o

opelcova sa ošustovati se stnu) dotrným býti Neopelcuj
:

=

opuitý
tifé,

:

= krúhl.
o

kruté.

sa kole

ma.
sa

val.

opestova sa slov
sa:

= opelcova
Je
se.

hodný ordekova kým
opukat

=

=

bíti

zem

Co

poá

opesluješ? (ne-

ist

opitý,

dyž ním

tak orde-

posedovi), val.

kuje. val.

opeša
opida
slota.
val.

= ustati,
n.

unaviti

"osái

se:

Strom

se osáil

=
ne-

obida := špatný as,

pochýlil se na druhé stromy,

padl hned na
osáskíá

opipef zr pipec (tipec) dostati od žízn hynouti, od horka vyschlý krk míti a p. laš.

zem (když se stíná). zem, zem z vody

=

z níž voda osákla. val.
oset

=

ostí v obilí. laš.

optáknú nkoho
oplanutý chléb

= dobe

= oklamati.
vypeval.

osídlit sa

osíknút

= obsiti = zhubenti.
:

se.

val.

Zl.

ený,

val.

oplata z role

oplusntý
sešlý,

=

= pacht.
mizerný,
laš.

osikova se Bylo tam zima, tásl sem se tak osikovaí

=

chorý,

jak osika.
osyp

zarmoucený,

= sypání
sa

obilí

na obecní

oplusn = pijíti na mizinu, opluši sa = okotiti se; polaš.

poteby.

oskomíny

= laskominy.

1.

hrdliv

:

slehnouti (o nevdané), val.

oskomíza

skoupým

: :

::


býti.
val.
2.

243


ošala

váhati, rozmýšleti se

=

švindlé

,

ošemetný

(okounti)

las.
^=^

oškvrknú

opáliti so

:

víasy

mu

oškvrkly.
ostýchat' sa

lovk. ošada =r uskroranní se bez ošádky = bez ostychu. S ošadú
;

= ostýchati
koho

se.

pák
se,

utratí

(ošádaja

sa,

uskro-

oslznú:

oslzlo,

oklzío (po dešti).
zbojník, laš.

osmek

=

ras,

muje se). ošáda
ošapky

sa

=

1.

uskrovovati
se.

osmlova
Osmlovali

=
val.

pobizeti

skrbiti. 2.

ostýchati

ma.
sa
:

= oštpky,

malé od-

osmýka
osnáži
osobli
osoh

Had

sa osmýkát

*

korky.

laš.

zvlekl se sebe

kži
co
^=-

[laš.

ošéený

= do koán otevený
lovk
který se neu-

= oistiti,
si

omyti.

val.
laš.

Nenechávaj dveí ošéených.

osobovati

ošéený (ošéenec),
stále

osoži

= užitek, podl. uh. = prospívati Mn
:

val.

ošeuje

(smje).
sa

to

oseova
ošiga
mého

= oškerovati

se,

neosoží (neosohuje).

smáti se hubou otevenou.
haluzky, otrhati u sa-

ostara
ostatek
:

sa

= sestárnouti.
:

na ostatku

na konec,

pn

za syrová,

konen: Na
nzaleži.
laš.

ostatku na tym tak

ošúraný chléb
ošibáni

= vyschlý.
ošiditi, val.
laš.

=

ostatní

^=: 1.

poslední

2.

špatný

ošíva stromem
Ošívá se v práci
práce.

Ostatní kocúr, co eká, až k

nmu

= =

= tásti,
je

lehtivý do

myši pibhnu.

To už

je ostatní

lovk.
sledy,


laš.

ostatníkrát ;= napo-

ošklebova sa

velice plakati

ošklébený ;= otevený (dvée, huba
sa

ostehnú

=
tu,

1.

octnouti se
sa

:

na plá).

lovk
Kde
sa's
:

neví,

kde

ostehne.
jak.

oškéa
práci.
val.
:

sa

práce

=

vyhýbati

Osteht sem sa

ani

nevím
2.

tu ostehl? (vzal).

do-

ošklih

dela co na

ošklih

=

stati se

Také sa vám
dostane).
rz:

nco

ostehne

na oko.

val.

(= neho
ostí

jemenné

ostiny.
laš.

oškomek žvanec, laš. oškomina =^ laskomina,
oškrabiny

=

val.

= ostrev. ostrý kopec = píkrý. osuhlý as = sychravý
ostrBa
os.

= šupky
las.

z oškraba-

ných kobzolí.
;

nepíjemný
osušek

,

osuhlo

=

lovk
un-

= železné oškvarek = škvarek.
oškrdy

špice. val.

heimlich.

=

oškvrli ~= popáliti vlasy, chlupy
pole

na

kopeku,
neškodí,

ošoti
tížný

= otaškáiti.
n.

[(kožuch).

kde slunce
val.

sviti

a voda

oštara

oštera

= dožera,

ob-

osívaný

= vytíraný,

lovk,

obtížná vc.
n.

gerieben

:

oštarova

ošterova koho
16*

;=:

To

jest

šelma osívaná.

obtžovati, dopalovati, dozírati.

:

244

-

ošúlif

=

ošiditi.

Necho,
(lovk,

až to trochu ovne.

ošutraný
šat.)

=

ošumlý

hodn
o

ovnulo.
se. St.
:

vsi sa = obsiti

Jiín.

ošvácaný,

otepaný rr

nepkn

ovsitý

= dolu
To
laš.

svislý
val.

Smrok
:

ostíhaný.

ovsité chvojí,

ošvái
val.)

= oistiti (srovn. švarný
;==

ovesný ~- planý, jalový
ovesne

Mluvit
jakási

ei.

je

zas

otáky
lesti

z letiny

stoené suché ratona podpalování. val.
váhavý.

o vesna (e),

ovzácn
vzácným
ozajstný
gravis). laš.

=

nabyti

vzácnosti,

otáhavý
ol"kpa

—-

se státi.

= nešika, hup, otavka = klásky obilní pozdji
ostatních dozrávající,
v.

lovk =; vážný

(horao

podktasek.
podíl,

ozdrav = okáti
vesa Laši neužívají).
ozíbe

(tohoto slo-

otize
dictví, uh.

= otcovský
a ven:
val.

d-

mne

v ruce -- zebe.
se

otiny=otry sena, jeteliny uh.
oticú

ozimlo
chladno.

tam

:

nastahv

= ven
sa:

Oje pro-

hnalo vrata oticú.

ozna
z

8a se

oznali sa a žebrali.
:

otknú

Ai vám sa
zl.

toho

ozni
ozora

:= ozvati se
škaredina,

Tu

se

nco

otkne (dostane)

oznil hlas. laš.

otm:
otoená
otešit
otípat

Otmli

v lesi -—zatmli.
val.

= thotná,
konop =

=

ošklivina.

otrap ný =^ oštarný.

= obalamutiti,

ozubec =^ tvar zubu podobný. oždarova ovoce ^^ srážeti ty-

zl.

kou (oždarakcu).
ožebrait'

lámati, podl.
z

otnisina
:

=

pochramozditi, zmr^r-

drobet

neho
:

zaiti

;

žebrák

mrzák Su žebrák
:

oteny Nemáme sena
otrúti

ani otrusiny.
opojiti

na ruku.
ožgar

= omámiti,
fem.

Být

— nezdara,
:

laš.

sem od toho jak
otrž,
e,

otrúcený.

ožiha
nepíval.

ostrý

vtr

ožihií,

= místo

mráz

ožihá

(pálí).
:==:

stupné

:

Je to tam na

otrži.
val.

ožit

Okíti.
--:

= pihlouplý, otupný = poctivý, ošklivý, otvoric = otevití, uh.
oupaný
ovca
:

ožmolek
val.
[val.

néco

ožmoleného,

kus

slaniny, jímž se

obuv mastí.
o

ožúva

co

= poád
o.

nem

halina z

bílej

ovce (vlny).

mluviti, hádati se

val.

ovnú

ovanouti, obeschnouti

ožvantaný

- opilý. val.

P.
pabíca n. pablcova sa
se (po

pabúca
tápati,

sa

;

val.

=

pabúa
pabúáš? páca
n.

-

=

zpouzeti

:

Co poád
bíti

potloukati

tm,

lesem).

fáea

tlouci,

! :

245

packat',

packova

^=:

klopýtati.
[las.

paje
pajedný

(pajedi
-=^

f.)

palivos.
zlobiti
;

pacolek = placek, paga -= maga = ídké
laš.

pajediC

hnvati,

roz-

bláto.

= rozhnvaný.
klna.
val.

paga

se

~ maga
1.

se

~ mak pádu
se
:

pajedný=štiplavý, ostrý (chren).
pajta [uh.

zati se. las.

pái sa =

kloniti se
viklati

pajtáš

=

nastrojený panák. val.
(o-,

Vz
3.

sa

páí.

2.

ve
val.

pajtáši

pi-)

= nastrojiti,

smlouv, ustupovati od úmluvy,
„bráti své slovo zpt"(!):

Páí

sa.

pamatovati

si

nco Od
:

doby

ho páím.
už bylo.

Nemožu

páit, jak to

pajznú(z-) = odciziti, pajzova " utíkati, val. pál = plame v peci. laš. palacky = žíhavky 2. tísky od
poíza.
laš.

paíska =r drahá,

lepíí koudel.

pa,

padi

f.

=^ sladká šáva na

listech stromových. Mehlthau.

pada=l. Zem sa padá horu ostú (pukati se), ruky opadané
(popukané).
2.

palacgova sa = toulati se. val. paladrán :=^ píkrý kopec. val. palandrova = pomaten mluviti 2.

pomaten

pobíhati, val.

Náš
8.

ze

padá také
padlo

pala
palázga

-= páleník, laš.

do

tej

rodiny.

Všecko
padze

palasti

"

harvasi,

larvasi,

horší (dopadlo). 4.

laš.

=

prší.

(šramotiti, kieti).

pádlo "- úzká deska, na níž se

palata - polanda.

napíná satá kže. pádla

(pl.)

=
vy-

palavý^palivý, ostrý (vtr).
palavo
:

laš.

rámy,
sukna.

na

soukeníci pipínají

Je tam dnesaj

ukrutn
vítr. laš.

palavo
sa,

= palivý,

studený
uh.

pádli sa (napadlova
pádlovat
nati se:
pínal),
se,

pálené = koalka,
pálenica == kus
neporostlé.

sa)

-

napínati
.sa

se,

vypí-

zem

vypálené,

pádlil
pádlili

po jabku (nanepadli
sa

sa na to (vzpínali

palesky

pl.

m.

z=.

proutky, podl.

dychtili).

Ja
se).

di,

palika =^

kvtná stopka s pukem
hlavika
špendlíku,

(nevychloubej

pádol
doly

=--'-

údolí hluboké.

na p. narcisu, tulipánu.
pá-

pálka

:=^

uerovniny na hoblovaném

hebíku,

sirky, jeteliny, lnu:

Ani

dev. paga =- makati
pahno2t=
mi za ])ahnozty.

co by stálo za špendlíkovú pálku
(kota),
:

laš.

sem mu

nevzal.

pazneht, neht Zašlo

palúch

=

pouzdro kožené na
val.

pácha dovádti, žertovati Koata páchajú. Dti, nepáchajte
pachlopy
louzky
se
~

=

bolový palec nebo jiný prst.

pamata

^- pamatovati, uh
to

roždí,

tenké

halaš.

pam = Našel
Vázal žito po
val.

po pamti.

stronlv opadalé,
^^

pamti

= po

tm.

pacholský

hodný, jadrný.

panic, paniek =skrojek chleba,

pachoisa — durditi, zlobiti se.

!

!

246

panoha
mová.
2.

=
=

1.

hlavní haluz stroval.
las.

parojek

= roj

z roje téhož roku.

berla.

panské

= robota.
bídný

pantá
krejí
4.
2.

švec

nebo

tlachal 3.

kdo

se potácí

kdo

se mýlí.
1. plésti, šíti
:

panta=
liti

2.

mý-

parúchni =- soukati se. val. paenka, paenica = paená tráva, plevy, ohrabky dobytku, val. parízek n. parýzek: To je masný p. -- dobrá kopa, šelma.
Píbor.
pasáry
:

se 3. mluviti hlouposti
ušiju,

=

upletu,

upancu zapancu = zana-

Co

to

uzluju,

napancu =^ napletu,

rz co to tropíš, vyvádíš?

dláš za pasáry Ten sa

mluvím hloupoty, všecko zpance

nadlal pasár.
pasinek

= zpantál
cete -=

mne

=

zmýlil,

nepanroz-

= pastvisko.
:

neplete

hloupostí,
uzel.
:

paskuda
nevyvádj.

Nedlaj paskudy

=

panta'

= rozvázati

panta
sa

sa = potáceti se

njak

paskudi
mi toho
iha tak

= sep.suti,
2.

tupiti.

Tak
laš.

sná

do kostelíka edem do-

koa

spaskudil.

Mosíš

pancu.

paskudi?

mlsati,
laš.

pápení

^

zhoelá sláma a

p.

paskudník ^= mlsal.

papírek =z zlatka

papírová:
tsta,

Dál sem za to ti papírky.

papta^ nco
sa v

z

papla
Di

blát,

nejapn

mluviti.

ty paplo

paskudný :r= mlsný, rozpustilý, škdce, laš. pasmínka ^ ni svazující pásma. pásmo = 20 nití píze ua lokové plátno. 24 na širší.

pápolé

= pápeí, prach husí. uh.
roždí. uh.
n.

pasova
sa z

sa

=

zápoliti

papradí

devem = natahají

;

pasujú

se.
2.

papra

papua - obuv
8.

z

pastrk

=

1.

pasteh = fastrk
Zl.

hun

2.

tlapa,

noha (zatepal pa-

špatné pole na kopci.

puami = umel)
škatule papírová.

papua

sirek

pastrkova=
kými stehy
pasivit

fastrkovati,

vel-

pišívati.

para
2.

^

1

.

síla

:

Ten má páru

= nadávat na nepítomlaš.

práce namáhavá: Ti (dti) dajú
páry.
:

ného (uškroba pítomného)

dos
píliš

parádný

Néni to parádn

=
To

pašekova = hubovati, vaditi se.
paska
je

= kdo
!

si

na pána

hraje.

pkné.
sprosták. laš.
:

paák — chám,
parati

paska

(ferina, chlapík).

= áditi
kula
1.

Tla

patna
val.

v jate-

= la

v myslivecké

ei.
vc.

lin

párati,
val.

paratila

mezi

vojskem,

patpa
neúrodné místo.
(val.)

pletka, bezcenná

parhún ^^
2.

jméuo vrchu na Vsacku. val. párník, párnica = taneník n.

paterek

= fará)

= kaplan (velebný pan
= rženec
:

laš.

tanenice do páru.

paterky

Vezmi pa-

píci pe = paez pn: kúra. nách. = peeák : =^ peený brambor. val. barvíi trou barvu. ze zem. 247 — eí.. val. laš. pereko klo- uh. laš. panfhan (panchart) = = pezdívka plnu dtem jest: peo = kdo bouk . bit. phy. val. erve. bodlák. mainky. Cti- pelech ~ kudly. pavla m. pavichr val. budem sa modli rženec. Píbor. ze sudu. dláš za pestvo. zajeí ocas v mysl. ze stny. perše veliké fem. uh. : strže. phovitý. mt po pti = = :: knz svtský: petrýn hodný pane petrýne. pstovat pstúna. nzoch. = dobytku [val. pernica =^ mísa devná. vypínavý va- paúchat patyk hubu dí vý. „Voda sa pídí. Co tu laš. kytka: z rže ervenej podl. val. = pecnové listy zelní. pichla ==: makati (koku) val. peen =:=- játra. peí = železné péro na kolopépa val. kru. kyj. zelí chovati. peláši utíkati. peculatý == barvy erné do ervena. popouzí. pele. petrželí kosinka s Zl. Všecko spaúchá. šttiny staré šatstvo. ^= peká Má hubu na peká tváí se do pláe. má opeený : laš. vtvika a p. kdo rád po pei- podpichuje. bl. pšo : = pško. = = vichr. val. . laš. péro v níž ševci máejí 2. snt) Zl. škopík n. perútka 1. 2. pidlikuje = vraní. ide do penz. za ty peníze = kouiti z dýmky. váské. pichnú: Všeci sa do stolice nepichnú (nesmstnají). = horní veliké chva slov.) — peršaviny. kvtník." odtéká. pidlikova 1. na pomašování. pažerkovat = chutí pojídati. kterým voda „pídí. = osten statek na pchái. = chór v kostele. škuf. psnika píse. pstúnka laš. Poá mn žebe tu cosi slov. 2. pazucha = páže. pchavka (v. = = vrate. perlík = vehké kladivo ko1. vije trky. 2. marýnu. [laš. vypryskuje pídit Voda pidí nap. :=: 1. bude mrznú" když vystupuje. to kúpíl. pestvo = rozpustilost: pšky. pezdívkou (pl. = peckovitá klada = porostlá hvemi. netee svým járkem. op. 2. val. picova chystati. val. peníze = cena Obílé je v pe- pickovina ^= svíková : peen. Zl. uh. . pevný chlap ^^ silný. peršavý = = skvrnitý od rudy roz- (hruška). tenký nebozízek. pidto — dutý sloup v rybníce. pazdri = utíkati.ši sa pchá váleti se = 1. pt Budeš sa budeš vadn. ásti val. V tch pe- nzoch sem je to drahé. -=^ val.

kam sa planceš? (po- hrd se. Jiín. plachúty tísky odpadající. písmo. pira = pšinka horská. špatný — kdo neád piroek tý. uh. noži) = die uh. prohlube v koho kamenem. Jiín. hájil se.— 248 — pta = = pitka. en(^m pletky.): Enom sa v tom pízgí. tam býl platný Tá malá cérka platný: Málo = málo tam ja })oídi]. ty pléhni na se poli. nepoádn tak od ní plápolaly. telíiti = pipleka ostí (na Scharte." pléhní se (= hmyzu pízdi sa sa n. pinožiC sa = : uh. sa n. oka na Kdosi jsa žalován. piplati se v bahn. smysle íká se také „hlúpý. košili pitaka n: ptání. co by to bylo „oka". To nestojí za to. pitvoit = pytvati. 2. písemko ^= 1. val. n. val. vypínati 2. val. ples -^- hloubka. n. ^ planý. kravám.i == plekánímpiichovati. plástovitý pracovati. - plešti (zabiju). si vyšlapovati. ! plena — - kaz na se- — pytevník. holý vrch. jídle. : uhoditi : p. uh. pízgi. vr mi platnjší než dv staré roby. pleskat biem ko]).odstaviti. pizlo? (srovn. laš. val. mlékem napájeti (dít i dobyte) Poplekaj to malé. každá knížka. val. píta sa = ptáti se podl. sníh =v plástech.) pletky - plaky proráží. žebrání. piznút = udeiti. -::^ kde voda zem zv. piznul. hrom kým Osmá to ece. psaní. plazatý ^^ rozpiazený. na krku rozepiatou. soumezek chrastím v kuších. val. co z toho bude. piše rány piší. : pížgit mnoho vyplehlo. pleják = koš : na pletí. pizgoi pizgo pizgra pizgí). krúpkovitý. zz slov. inouti. list." Nace/ . laš. sel)ú. val. v (s necliuti jísti. práskati. uh. op. na (kdo se róchat. laš. udeiti: Zaplešímii ! (hodina) pizía. — smyky. hl. zaplatiti nemže (iror. V témž zl." :::= že dlal „oka" na zajíce. las. = babrati. „to l)yly když se šindel strouze. dychtivý: 2. plápolat': Byla pipa jísti. téci: krev z Pecen chleba platnjší než mch zemák. : pijatyka planta ! = plésti Já sa ím do di. Ja neplancil 1. = piplati m. pléhnút sa Pý Su pitomý. tým pízgíl matlal. namáhati malu jdeš). val. odplekaC =. pirc. plažak. platí n. o zem. žt „slzí. f. Kolik hodin ze Vyplesít oi. j. hmyz a všecka neplechu zavrhuje). : pitomým je Jozefa do práce pitomá zvdavý: Nplaž. nevda. se. pitka kdo má val. píatežník zarostlý. hráz. Plešíl pl. (nei)leskej). „píst". do si = nápoj 1. pleka: kojiti. pilno = honem No pilno pijany opilý. to je pizgra kye.) Zl. toho neplancu. plazit okna =^ nahlédati. laš. ziz samy pentle. val. se. s abych sa piplal. pohlavkem.uh.

plné plátno . dlouhou hlavní. pryskyice. : laš." Zl. košile na prsou pobádaf hádá. pl. podarkova s kým pohrdati. plauschen. = postránky.: . val. prospti si To bych si ním podbila boky (když se nkteré nelíbí poíta se tali : mokrý jak ženich nabízený).= hrubé. iduhavázima ^ de. pluhy pí. pobíja na koho štváti. provázky laš. laš. rozvaily se. plusknút = padnouti (o nem mkkém): Vajíko plúše uderyly plúsklo na zem. jen si tak „poíná. se = povaditi.zdáti. Mrana sú na pluty. . val. pomoci. mn uh .štivá. Zl. kdo se nemocným poínavý = dlá. laš. Mi sa po- pod krkem plezmerem" „Chodí š plich (plch) = sviš. který vroucí) 2 ~ plkota. úplnk msíce laš. neostalo plusky dešové se. míti í po- = = [ : así. 1. psobí hosté mašíkovi poelatna kráva = po poídi=l." plznú rozpjatá: 2. podaiti se Jak sa vám mašíci podali? 2. pl. val. blátivá. podebírá podebrané ^= vyjasnívá '. = kapka : Plusky krvi plusk. dešté asto po = poinek poinek (pi = poátek = hádati : Na dobrý prodeji). pliskyica plkat". v plnu nahlédat (do oken). : — -oudce zhurta jej 249 odbyl. — slov. val. laš. kon. Zl. plpu=roztak plpoce jídlo laš. laš. sa. pi dílem: dati : podliti 2. stejným pls polt. podbi si boky ím. pluskanec = kus blata na šat „piplusknutého". pobíznú ho sem. plutý nmec kutý. pocudova hádati se. poda sa na koho =^ povésti se po kom. Kyjov. : Kon Udlamy to plžem najednou. = škubán. r=: pl <lo f m. ~ 1. mu podeptaíy nohy. plýtký = nehluboký. plichta = kuželna. Jiín pípa: Šišky sú na plpaly. poboky m. plpota: (zvuk. ve laš. ^ povahu. . : = pozvati pl. plkoš. ])luhy. pocmurovat cmurkat) -po- plni. plezmero lozplazená. to V v - plýtké obloha od spodu se nádob je mlká plžem voda. pla pluhák (=: plhák) flinta s = vor. nejsou žádné pletky. val. Pobiznu opa v. laš. povésti. Píbor. Spoísmy se. podepta --=^ pošlapati laš. boule odspodu hnisá (oobiraka Zl. sob jdoucí. laš. zapraženého plkota i po boku (srov. Kaša ve Za pQasnú vás svezu. podat sa^^l. že „oka laš. pluka pluska prádlo máchati. uplkaný. f. v fem. = sádlo i Všecky poídíl vystí- val. : laš. plýtko orat. pluskavica deštivé poval. sa . pajzem totéž znaí. Podál sa na taka. = fortášská Sak sa enom njak poídíme. v plni. podarunk dar. 2. pluta. = piznú. prodal celku. poasná (poastná) = zpropitné teleti. 1.

podívat: dáváš. ma podostek sena. Zl. podchytnú: On sa krejíem neuí. bradek vepový. podoba : Je ho enom podoba . = podobný: Néni podobný k val. Za eský dativ užívá se vždy pedložkového pádu na ám. podílný (dobe dílná se zem podílná oe). komu podrobiti. n. podlý = mladé lupení zelné uh. To néni k svtu podobné (nehodí se na nic). oraka. uh. (obilí). kvasnice se = trochu do nich. = pod- volek ho podlízáí. Tšín nm — pod= pták posmnový n pomrviti vlek laš. podklasek otavka : Zito je potacinlo. podružn vylíhlé. podlízek klas vyrostlý ve starém polehlém obilí. že podhá- svtu (špatn vypadá). [val. sem kdesi kivák. sám podklasek. podražilo = = obilí je dražší. tážka. podlachmat pokriti též (šaty). =z house po druhé podtupky na vaení. podsypat slepice = podložiti pod val. ekli by. podhrdlí =^ podval. ubývá to podíváš? jí. že ja po nkom zstaly budu tvoje podnosky jes? las. na Tych pt grunt bylo na to podsadných (hypothékou). koho : Syn je podobný na otca. podsadit: to. lstivý..posmívati se. ztratiti : Poéí (stín). laš. n vejce. dlajíc po kosu. vláka po: Tam se je podpálený zr (kráva). n- podhrdlek. podostek == dos. laš. Kde v. podkostí =^ die bei Kiihen : Schamgegend Kráva vymn na pod- podíka koho =^ podezírati. podháat = podpichovati : Ne- chcu mluvit. podstolinka — trnož. = sa. -=^ podpichovat. podgtanný blátem zanesený. val. skítek : = vlasy Vlek ho na ele jako líže. ale on to emeslo podchytí (o samouku). laš. podvodný. Myslíš. mrana se hladí na jež podstúpi ^^^ = „vystáti": Moc podnosky zbytky : jídla. izok v laš. podruh jinde = podrostlina. (hubené po nemoci). váek. na- podmlauje déš. hndý do erná = dobe dlá. laš. Jaš. laš. podložit sa ustoupiti. podiza se komu ^. iza : se. op. mluvíc. céra na matku. Ty dti sú enom podobeky ZI. foppen). podmancký podmladit = špatný. val. mléka a cukru dá podstupek ^^ namáhání. když chtjí sedti. Podsadím 10 zl. hojnost: Je tam všeho podostek. podstúpít.: — 250 pod = založiti. popodpalova debíra koho (aufziehen. vylíznuté jinde podrúhaf sa komu val.

podveer. nezí hnilica. n Po- pochablý =^ nezdaený Už 1. malých dtech) pojední ludé == Zl. poglondat pomrviti = = Obilé val. pochráni^. podcliýta. poglempa ==. val. sem tam nkterá. pochciva: pofidrný = pochybný: se. pojmi o ma = vezmi sebou. = dáti se do práce Pochapít si ^ 1. podvazova podveer. pojedná hruška = (toto nkterá. Zl. . dosti hodný (veliký): sú nepojistné. pojímaky =. = chutné jídlo. poglondané. podveerek = : ukliditi : Stanula ju ^= je = as a pochránita. pochyblo = pochyba na žit. o = pun- ukázati se pochiapi sa chlapem (chlapíkem). Zl. laš. dokel néni pohdné laš. 2. sa to. : pohnú sa Jak sa lovkovi val. škádliti na obilí. = pohladiti. = pohala laš. do ní zamilován. pohodný (pohoda) == pohodlný. jídlo. pojistný: sní. p. di pojednali sa := porovnali. pohdný =. nkteí Kyjov. val. pi- nuá a kde nic tu nic = brzo jsi pestal. na jehož konci pivázáno po dvojitém etze. . piiniti se. pojícný (laš. slabý.- (invisere). : podustek Mam teho podustek sedrané — až po krk. pokousati Už teho nmože tymi zu: pochyb: nezdailo se. pochura := kdo má za ušima. = ochy nadvazova. pojímky n. pes 50 let pohne (jesti . pochylý ==- nachýlený. uh. ale ovoce nezasedlo.pohrýzti. = s vzíti. bude všecko divoký pocha. val. vesno. sa. voli. laš. laš. val. obilí požaté sa do na pokládky (pokládka . pojeza dobrá p. laš. : = chutnalo mu. nebo vedou na pastvu. píznivý: as. pohala poharca pohlaska pohtazuje = pohladiti. svainách: val. pohlédnú: Idu k nemocnému kury po- pojedzeni Byl chlop na : dobrým pohlédnú hlédnú .251 podúa uovati se. bami poglempa. „pojímají se" na pohutova pohutova.= der Strassenrilumer. p. val. když se zapahují do jama = to pochabté. sa m laš. = popíjeti Zaal mdlý. val. [val. laš. val. pohon = shánní se po nkom. pojedzeu ohledati. který hodn jí. uh. pochapi se a ustati od ní : = val. pokakova — kakovalo pokládka klade se pokaziti: blec divoch. Pamb daj dobrý Byio pochévat Pochcivaju Pochévá laš. pochyba: Už Zito je bude pochyba pogabova: poškubovati. Ovoce pochyblo := stromy kvetly. lovk. (dve) val. bude prša. kúsky. pojedno jabko. už je sporota pry. : které se chut Hrušky trpule sa. poja za ruku laš.provaz. to pofidrne. ])ohrabá .

) Sak my mu j)oradíme Sám tomu (njaké neporadíš. Šišky poloh kout Je v polohu. rstá) poruenství= testament. váleti se : Slépky sa v prachu Obile laš. polátati popeli sa v prachu. val. popelat = Uhel popetatí. val. pokluda pokrentito dobytka laš. (když prší obilí pourec. val. poprava popravit popravila = : reparátu ra. mlo odbyt. Všecko sem stravy. = honiti: pokWka. polanka = kousek pole od- poplaca : poplácalo na stráni.i)0pukané. (skrotíme ho. poradit: udlati nkomu sa laskominy. to = nepo(papue. vedlo. pomknnt koho k nuknouti. céi poprávala vala na strav. potedova poledovica = o polednách = náledí. val. poklízení ukazoval ochotu. uh. „složuý" vertriiglich ale Tata po- sú stožní. Já je porostenstvo ~ porstaní ! : To po- as na porostenstvo val. (po- pi ní. laš. — i)ohoda.) bili Pomarasil mi zeli Ti se pomarasili laš. = vítr. rozštp. . póry výhodné poniaškrti koho = pomlsati. laš. popsu = pora pokaziti. : mama jaksi pomarasi (pošlapal. v popel se obraceti pokrpai =^ val. = pokušení. pomn. popást* sa na kom pomstiti — se. = zmetati - kráva tžké poradi práci) to — das geht an. smíiti se. : I\I. val. : studený popelíja. si padla do polohu. že . na obih' a zas je teplo. kládky — beránci oblaka. se. =^-- puklina. : (uklidila). pohnouti. .ím to eše pomnitn. : rozpoltiti. pomía pometa pometala. val. nósi do polohu. Poprava (peje vlasní si lepší Macocha pilepšo- = Polsko kury: do Polskej. val. : do krve) = poasí laš.) popíný= hašteivý (uvertriigohledati slepi- pomaca cím. . popadané ruce. laš.) sama si — položnica polova polovaka — hon. : ])0- poadová nemoc = epidemická Zl. popaskudi =: poškoditi. = koutnice. . sklamalo ho val. na peci pokúška jNolák = polský. nohy . : popleta sa = potáceti popluska pokydati popluskané trnkama. 2. uh. trochu porácbané. val.nadíti sem sa nepouadála. - val. poprskává lich) op. poívati. pamatovati To sa : ja porácha — pokliditi val. val Polská polta (srovn. sa mu to. = poi)rchává. emu = Zl.: : 252 skládá 86 z nkolik hrstí). = . po- popa sa: Popál sa. ponadá sa -. poura =^ potmlouch. polána. Po poklud k vam pijdu. val.

vypostávaný =i vy- pota potato. co má rovný vršek. v jakéj = poodcházejí. pošetit koho z= popuditi. : = po 2. mne = 1. te- enem sa tak mezi ludmi posmetáme. poshihova = zaopatovati nemocného. odpoinuly. emu. nouze. pošklebek =: posmch r . starú gracú. val. potuno ::= potuteln. poskla =^ Dlá plati: poškleby. sa : bíd je postavený. si :== [si. pomluva. = na schvál. že pjde. potvora: Dlá mi to na potvoru val. potípa paná típajú = podezeni. postávat = Nemám potknú kým = pohádati : kdy postávat. sprostý. posmškovat sa posmetat chalupy. sa =z: bud je potuha.sem potrhnut sa = míti k nsa. las. poumo. si Nepotebuju se postavník -. potiskat zz dožat. „kopeek trochu na pošpindra = pošpiniti popa- poožin. pošut štváti. posurnúC --^ žduchnouti. las. laš. ped nikama. = - po málu: troše. postihnut s si: Málo . = bobtnti Snili Okno na- lenošený. pesúša posme- vojnu. : poštorcem (krajem uli. Jak se postetnú r— posúdi==: máte? Ja tak po potuha Posua považte val. Jiín. rozpotál postávka=zahálka Z postávky nebudu živ. žertem PoapPoapkaj vás Pámbu se. potkati. : potratit sa =^ potratíja sa lidé trochu postavit: Vykládat. ukazovati Co si tom si tým postihneš? si — Na se). pošúva ^= poštívati. potysek = kotrmelec. poskípi 86 = poškorpiti. poškoditi Hrom vati. pošarvátít kostel. popichati . s prospl). dnes velká potuha. pilno : Ež bo [val. val. potyska: pobodati.manipulus." val. zaháleti: [Zl. devo val. sa: = posmívati Nemáme svéj potlatný (poteletný) leti kráva p. (taje). — které se poapkat = pohladiti : rovno neštípe (ponvadž se strom po slunci toil) kává volky. šibinkovati. všeckych poberu na posúša. poštslov. potípa koho =z pomlouvati. podezírati. Mušimy všeci na pólo. zvonem. rán. po troše — chu: Potrhl postila: stláti las. val. postava 1-^ lenoch. pošarváti=potlouci. potebovat sa ho. pospolitý chléb=snédý. potí- po- = dobírají sa s si : mne. já postihnu (pomstím Postíhá na mn.: — poníž : 258 je to na porúzi ~ na poškleb. poslunité Pošpindrál a nechal. zvoni umírákem). potiskat •= dokoniti (obilí) Ideme to [se. laš. tým postihl (pomohl. Ne- spindi! (neple). . tati se. poštorec já : Ty pjdeš horu a hory). potá Až . Tulák se ledakde posmetá z-^ posmetíova sa. pothajú (t.

prame pramének vlas. povjedno. zotaviti se z ne- : Ddina moci : Vera a dnes trochu požila. [laš. valí stromy v Ten rok byla požár v : ohe ddin. obezrec sa sa. obezierá zváti: mosí považovat. (u-) = pevnó šípový vázati. Idu si považovat' si = vážiti : pozi pozýva na si : To po- = ohláduouti: — su-li doma. . pomrviti požebraenú Ten je ceíy povichíany (zapletený laš. požii vody poži = polámánu. : Neprav o nim = ne- pozrec = mluv. prame kamenný Trefili na — jinému rád po vli 2. nemože pranút. kuování vel. hni pkn pranút v záporných vtách (v. povudi (Frýdek) =' povode.): Zarazil sa (v ei) dlá. pohodln val. = špatnjší pozít : muka. se : Dybych se bul teho pozdat. povdaC: Povdali smy spolem Už spolem povdaju (už = se nehnvají). laš. Máme vz na požaji požaj pjili jsme ho nkomu. pólo. val. pjiti. poža požebrai: Ruku sem ihél = povichía = splésti. pozhov = posekati chvilku. kik : To hýl Pozhovte prask Pozhovte mi do vánoc. 254 — podívati se: od hmyzu na kvte a pou- Pozi. v dluhy). Yyzovsko. val. lovk. povjedno = pospolu f. val. vedený (dobytek). t. O poznání je to lepší. uh. pravaz ze povlný = 1. vésti sa Prataj = táhni poznjší obilí a p. Zl. = mor. práce (oraka a která se ochotný (flotz). (laš. : Co poá po poznaný = maliko.:: ! — (zvi. povlná. prata koho postrkem. povdný po- val. = podati. prachovka prachu. = ožiti. krotký. po vli n. provísio. provísío. laš. Dostána kí do Dál ani nohy. = požitek. = ožehnutý : sukno.) tech praménk. : prajtova tichý. : šak vám poznání vtší atd. val. vlasy a p. val. [val. p. = zahánti.) pravi (uh. dtaj po vli. svých. pranút nemohl. jest. "uh. prachlina práchno na podšata povolníek povíslo . ZI. laš.). (muvili). zaplatím. povodi povo. po voli Je. v lese ta povalenina. pozyva v na vichr vesele (zve na svatbu). = povu. val. prask : = lom. nemohl pranút. prame lnu a p. povyk pozdá = zvyk. val. val. laš. poživa n. patech) val. = na utírání obíslo. Zl. = a po vli. = poviják. povalenina = když lese = lese. = pomalu který prame: roní (prut). = dcko = breeti praše prašák prašíš ? ubreené. laš. se = nadíti laš.

soukup. na p. pedvérajšky = pedevírem. 2. Obilí rudu pej dné (pešlé). laina. prominouti. préky pl. srov.) Až se neas pehodi (proVil zainaju pehazova pepatnástný pesolený a p. 3. val. gepekáraný Už sem p. " pesthovati se. pedbížky = = = bh bžeti o o závod. taku pehybinu. pebai = stiti. pektný pekupník haendler. Pepálil vodu. která pehybí na voze = pihbí. = biisko. komu = zaskoiti pebíra nohama. peluba = zhla. pemí. preko : z peká. . pebíra dráBa: kovati. aby ho pedstihl. laš. pedním býti. závod. pepálili pes horu. ' : - nohy na nohu peska- witzigt. vz (skáceti) uh. školu. pravé prdoli mluviti vlasy = kueravé. = pekroutiti v zdaleka-li. Zboil sa stala pemíška! hospodáovou). pehodit = 1. pi tanci. val. pebývat školu = „choditi za pela = prsmyk se =- v horách. laš. uprdolená ženská. : U tch (smrtí let val. = rychle pebhnouti semeno. 2.ji ste = pemandri ei. pemyka = pekládati Pepemítnú sa : m : pedstihy nkomu na ped- myká to z truhly do truhly. p. pepáli val. = pejedly . vést predesta uh. laš. penocovat koho = dáti noclehu. laš. díra v žena) val. žumpa v potoce. = nadejíti nkomu. pedráBat = : ped stihy sebe vzítý ít = hrdý. laš.) = kdo chodí na zad vypuený. val. = pleskati. mní. laš. peeúra šibinkovati. je vypostávaný. laš. pehybina — prohnuté místo Maj tam na chlév na steše : ráda prdelí. ZI. neupracoval val. fem Dala na préky. peme zimou = skehnouti.ška = zmna Zl. s nohama = 1. pebra nkoho = pediti Všecky školáky : pekludi pesednouti se se. Unter- pebrat v uenu. Húsenky pešly strom (požraly). je na prakách -^ utekla (dveka. sem tam neinn choditi. val. val. val.! : 255 právo: Radili se pravá = na laš- pehonný pehybák : Néni p. led. úad. : hlouposti (plauschen) Neprdol prdolena. val. též e. zimou." laš. pre rr pro uh. penést sa: Kúra sa pes ze penesla = peletla. laš. na p. laš. žid =-- ^ poktný. pedek nkoho. pe- pejí: Je vkem pejitý (sešlý). louky = na podroky. uh. pebíra na huslách. = vystídati se = stídav užívati pemítá' sa ím pole. : preljaený (= prol. Zl. si chu (pemniti). odpu- Frýdek. prácú ^= se.

. peškobrtnú na zem. pezvisko píjmení. Co ti z toho pijde ? (jaký užitek ?). pihoditi Nni temu žadne ti minuty. uh. pesúša sa = s místa na . až kludili se ~ pomalu val. laš. píkoíze píky: Šél píkoí. pisušif. co sa nám píchutí (na nabereme chuti. laš. laš. laš. pikludi koho 1. pesakoya cely :=^ pprchati laš. pízbisko slov. prchlá zem = sypká. lovkovi pesle: pija: Pijali ho = odvedli na vojnu. více pijavi: Kráva pijavila (dává mléka) op. . se. 256 pépus zvoni j)oheb. se. se to pidalo. do pijdu! (jak pochodím). to já Co p. mi se pidajna vc. op. ním spíznn). Už má gat na kolen och peslébené pepeslébi =^ prodrati slebova sa se : To val. kysaný pesné tsto pesné máslo neroztopené. mu (je s pít na méno (nadává Je jeho známý a pijde mu se. = pelidnný.útoišt = Ne- mam pichylea. 2. pihajda pijíti. sa ^^ ba- pisthovali. prchaj = bž. v prstoch sa to buje. sa po zahradách. pijechati. na val. pítel Dy bych být vdt. dati se. pišel mu strach. : pidrobova = z drobná kráeti. ~ pikapa Pokáme. picaíova calovát = picválati: Pi pinés: nese nedá. . Pišlo mi ít kolo rybníka. pežvykovati p. 2.: .) pichylení . pichuti sa: Co budete vait'? Ta nevím. sa mám =jsem pe- svden. píky polem. Ne: stranno sob žije. peruba = val. pijí pestranno =: pohodln : Pemísto eho može mu). de prosakovalo. Dlá mu všecko na píky . '-^ sezvánti na val. pi. laš. val. val. Až pohanka pijde do zrna. je už peeená.se: jak perubla n. pevalit' se sa = pevrátiti Sklenka sa peškobrtla a spadla . utíkaj. -^ laš.. : chu na polévku. ~ pijíti pikape.' roky v peroeuý = kdo jest pes jisté Ne vdá sa.se mi pidá led vysekaný. Dyž na kerchov vlézt. = trhati rozlézati je n též isté plátno.na val. = sejde Pes p. : pida se = 1. Tož peca na mé pišlo (ml sem pravdu. Nátura mi to nepi- dom. = . : .) pecházeti p.) pesvdenos: týe. . prav to a to). val. : otvor To . pivésti . laš. ostal vojákem. pesný. = pesilený lidstvem Kraj nebyl eše val. uh. píinek v tmhle = pítruhiík. pi- pežúvat = Kráva pežúvá. polovika pijde ven (vykope po poloch ::rz potulovati stromu toho (coll. Pišla mu ! 50 roku se = pemniti Za mnoho peváli.

si Co si máš nad nic [potu. piškrpova ^= taníc nohama laš. promaškrti = promlsati. prohát návrh. když se chléb pee. pro- marniti. pistyk : No pistyk.o je p. profentova = dlati vcej Mn to pinésti už tak ne- pednjším: my. proláený deska proláená :^ prostedkem dol pohnutá kráva. podl. pialúpi sa = pijíti si dosti nadiviti. Réž piskoila. piradykat pí. Dycky mi pinde na -=^ = nepovídaj toho. = ratscheln. prolaina val. nesvdí. salátová a p. ožehlo. : k prokoráta hovoiti. pijati njaký = projasnívati utíral od eto vyhulova sa se: Už sa tam = podrobiti se nemu. Oko do jabka prolakíe . = omráiti ranou. Všady chodí hledí prohuluje. pivrsknú si pizabikoho uh. pisili ^-- pinutiti. uh. produch na cest. nemu. val. (hoví). p. val. = pi- škvrknút. : námi profentovaf. hlava = ein offener na = vyzradilo Kopf. podl. = proníženina na prodlužit komu co = dáti na procesija prodlina zelná. = pivíti. = piškrkovan. navaila. nemu. Lele! piskrpuje! = pádol. (protlaené) (valík) laš. = nadbíhá s ní setkati. pí si: Ten peje! proražitý pivinú koho = laskav = pronikavý.''ada = ^ pivésti. pistroj i C prokázat sa = vykázati se. Jiín. bahnisko. val. prsty pípala ohýnek ped pecí. -=^ piskakuje prislúcha pristúchá -= podražuje obilí úvr. laš. tabák. Zl. šoupati. laš. prohulova sa. promnna vybíjaná. slov. pipadnú: Vojsko pipadlo. pronadivi: Nemohl z nenadání. i díví na. : T. val. val. Zl. slov. poli. nco = pistoupiti jí jí. ozdobiti. ostrý : pi- dým. prk. smrad. podl. na se = mokina. : Chudobná vdova ich pivi- nula a hn veee prkotina. 17 . piplašit piraziti nco k prina = kozí poli. laš. pistihy: na se projadova neprojaduj projatá ! sa ím: Tým sa pistihy pistihy.: 257 — jati : pi nízku = nízko Laštoviky pi nízku létajú. Strach na mna pipad. laš. to's mla prokázalo sa se co povídat" (no vru). val. (hlavatice) sázenice = proceství. = šelma = sa p. lež nejsi pismýi pistát" na Hospody pismyila látku k mlika. piskrhákova = vyslovovati hlásku r chestiv = pisuši: Kráva pisušiia na. piškvrnú škvrnulo -- : Listí mrazem pival. : profenti. ujala mléka.

najímati: Naptátna prosvdi se. =r nedle provo = — provodní. psí. 2. žádati žernách mleté. proskakovaí: Proskakujú vlasy := šedivjí. žebrati. 1. provodí. s val. puntovat = kytka. v ece. psotník laš. = docela. to ptáte ? (táže se kupující 3. laš. prta = strkati: Nvtéci. f. puketa prúd =3 místo. okna. lebo se: si! : vypalim kyjem. nebo dve. psujka = kazi. prosík. provodit' si pipta. pšnivec = vybíraný. do prosíka. puclatý chlapec pucheina laš. pouzdro. dovádti pupenec: dová- Co laš. laš. puka biem = práskati. živí sa ptaným chlebem. = vykázati jemen ze štyry žnice. kde voda proudí := brod. pruchavice pl. dti: Dti celý pustaiíy. psuja. pyšn = mchý. prskat tobolka. — Vyprost nohu = las. jak Nprovot val. prostina prosti laš. = traka. tlustý a krátký: Kraje to na veliké pu- — dv = = ti 1. pudélko laš. =: pršky lese. psaný = erné na bílém Mám alej : = pupek 2. pyšniti Ten laš. . puek = žaludek podl. = pímiti (hebík). dovádti: si N- cáky. pškat := kýchati. = páchati. psu = psutý = bídný Psutý psí zlý. val. 4. pucák kus chleba. zváti (na svatbu) Chodí po ptaú (po žebrot). pta Co za = 1. val. voteky puky tlusté. provodí f. val. néni Dát sa do prosu. . od : pua = bobtnati pudío. puajú. : puek difa jak puek. Uh. prtaj do mne ! Prtá s ním ! (o podnapilém). takými galgány. to puntujete? podl. val. tam do laš. : ži- táhnte. uh. zadek na no- havicích v)'rezat mu po pudle. prosta Dívaj prosto. 2. prosto = pímo se : Prosto laš. laš. prostedy prosted na p. kaziti. prošák 258 = prošení mu to psané. dvei mokra sú napunaíé. promarniti. pukatý = nadutý (rukáv) pukeš = malý. prúa(vy-) sa se prohýbati. pustaif = pustým de býti. opa pukala = kvtník. Co néni psané. pšnivý. : = 1. co je on za. bžte. prozrano Bylo proži peníze probiti. navot = nedobrý. = pška. v. prodavae). laš. Brod. dané.: :: — pros. val. podl. = p. = šero val. Plí mne na jazyku. ale moh eše dosvditi: Veprosvtli lebný pán prosvetlíja. = se prostový chléb =z ím mouky na [podl. uh. plit =: páliti: Kopiva plí. = rovina. provo 2. = okázale. prsknú = prtnú. si. pupek prkles prtes = v = díra prosekána. kýchati.

rachnatý = rapnatý. putina las. na ránu cihel. rap = rape sem = Už si radíme jeden = pomáháme. oprava. R. stáj. drda. pilno: V tem zapomél (též: v téj rape). rápnú udeiti. = rachotiti Z : Zl. racova rakvka Všecko v = hranice = raí oko. ráa ranný. (po-) daný. kolava. Ten to pusti po Ona už po stili nkom muž o nkom: zpypíál (majstr pošpiniti. 17* má jména (žába). : = uchvátiti. laš. rapem n. rác = trumf v kartech : Už rakoš raná: vél. podl. = pfuschen: pypla). šél do rady. : 259 — pypla pustatina = pouš. rádoš : skopy kupují ezníci rapita = utíkati. ranostaj = hrano podl. daleka ran (je prodal (v celku). raf ráchat = práskati biem. (vyhrnou).) doufala. val. na páry. = = dobka devná bez ucha. chrastavý rafnú ! laš. pušina = kus grantu odpropustý chlapec pýi. = úponka chmele. ticátý pátý) je rádoš. pyzda vulva (srovn. Jiín. rada: Je v rad. ktelid neužívá). drá. val. ráfnú = steliti. (na jednou). dra. hovoiti vyadi komu = opav. kadrá. val. Kel: aet : zpívajú. laš. daša. val. Hlete ho. vybývající (na p. pyj). výtažný. réhož slova spch. dík. druhému s = drsný. rap = praštti rapatý : Až mu laš. Kyjov. ovoce všeci vyraá ven tak raí. n. Byío s tým tak na rape. [zolí a p. pastý. podl. val. kosti raply. pysk káleti: pýska = huba: Zaveš pysk! = potísniti.. pyšný pkný (šat).. jaký to pýi sa ^ nadouvati se zlostí pý pýovský ! pro takú darebninu sa bude tolej = rozpustilý. Paseka ide na pusté = pustne. rae = trumfovati. rárohy ras = harabouzí. ublížiti. val. majú radu radi: = sezení (Sitzung. „jací" až jinde skorý. puštný. piterka. val. že se o nás (nedoufali. putlina = smyka na ptáky. Zl. že Už puokejeme = aufgeben). putyrka = mosoreek = nálaš. fa- Vypýskál na ten obrázek kde jakú barviku (vybarvil). Zl. laš. popyplat nm pustiía (žena nevrátí. porozmanitá hodný. rapkem honem. silný v tele) vži Až zapíšu. laš. adi kým = mluviti. n. (odrachotili v týden pašijový). šerha. jinde = huí. = rážeti. eho je rác (kolik uhodilo). . Už odráéli na sa ho raná tlný. jenž se dává nádavkem. polaš. Je zaráéíy koáry.

se: rejkavý =^ sivý podl. ráz -krát: = jednou. (val. rechna. (mluvil val. v horách sa všecko retova továl sa ze hnáti. — Jede ražno. roz- eziny = drtiny. krok.: : i60 — epeták repetit riasi = asiti. uklízeti. toho narepetiía. rebea slunko sa = tpytiti sem s šubí se : = heben : na stav tkalcovZre- Dyž ském. 1 . rjecjazka. vl. : (toí „aby sa etázka nerozkrúkotulku (kulaté ohnivko). na štípení. . podl. = sthovati. (coufati komi. ez. jizda. ehotat ^= ehtati: se . ráz. než dvakrát Skopí = konec ocasu dobytího. ezák záka ^= bití. róchat. pl. Dostaneš ezu. Mli sme ei. Bezali nmecky (mluvili).) silnjší. : ráz dá-li chvála Bohu. faldovati: riasia letnicu. laš. epu = poranil palec si Bh. rebeá. V tch knížkách : jo pokiié íkání. = mlátiti hubu. révek rozmarýnu. etz) jsouc na pojímkácb etaz rázu jednou). který ženská. schod (spadl) 2. pustile. = (v.) ním). je retka (ob. ražný k. u nohy do krve o kámen. e- mu enujú (pkn redyka ehoce. strkati : 1 . val. uh. uh. z toho leda trochu ei (pomluvy). opav. a vyretuju=vyženu. (lánky). na koho = podoben býti [val. že rév. bystrý voda. 1. laš. svítí. = kopyto rozpoltné. laš. vesele hraje). ika ^=r „starší bratr. kaniferku = horská dolina. n. kráva. ratica val. ásným initi. škrižlják (navléká se dokotulky).uh. uli. Pite Stáli k nám na kúsek ei. re- e: Bý sem s ním v o vás). tyto) má tyto ásti : ohnivá Kazil trošku na vás. ehotala ía : íá = tee. íka = 2. ve Frýdku. (na Maj tolik. Od ráz. val. trám. jinde cala"). iek = zitek.) modliti sa a di íka. ísti : Co to íete ? umyj skati (biem). =-- dlal leda trochu Má réveek dti vroubí. ohnivka se. u vrat a enovali. laš. — Náš chlapec ražnjší = ráztoka žleb. las. respa -= traversa. 2. sa = smáti mu k ezat: To tu eže muzika (hlun. ei vás tova kon zpátky 3. na strom Ta by [jede. které huba Být sem tam raz Lepší epka val. repetuša =^ ženská. Zl. hraje). Kolik Udeilo raz za rázem. voda zástra (šelestila). Myslím. 3. "^ val kole botu rechni := rechnice klábositi. mluviti. plašiti ptáky. laš. rév = okovati. = povídavá = recha laš. v ei (mluvili si sme Na- 4. etázka (eázka. prá- slov. = mlýnek val. : enova = hovoiti Husle [val. Zaretovát na právo = (zamil) rubík val. ra. pedikuje. = prudký. razgat razit = bíti.

rozápený kdo tak stojí. Je sám na rod (jednorozený). na námluvách. = vypouliti. = dlati. kotati jazykem. rozapit od sebe. nýbrž na drobné. rozbytovat nco : šaty. špatný Dyby být kúcí njaký kúcí. rochotnatá rozdrapova osopovati rozdrobit na koho = bláto zmrzlo. Byía sama na rod. H. ísný najednou. robota = panské. laš. uh. jež pak trí val. = neuRobit na juncoch = oral uh. udeením. srna)." na = málo zajíce bíti. — voly. laš. laš. rod: Mt jednoho syna na = rozmarniti. Dyby nepít. sprchlo. k roku chovat prase ^= ptak = promniti které se nezabije toho roku. val. kdo se snad ním : rola. Vl sa rozeší vytkl si nohu v horním kloube. Frýdek. = práce dlá. asnatý. — = Už sa nám dímalo. zadu jako rócha. = zmrzlé bláto na vzhru cesta cest. biem fa bíti. chalupu. =: role. rozejít* líko.šit = rozpárati a laš. = = = = koán =^ na níž . kvtenství olšové. róchnú. róch! rocho. nu= roba robi bama. rozboiti laš. robotní = všední . ztžuje. e. i. My nejsme lidé kúcí. {srovn. Z = roztáhnouti sa = postaviti se nonohy rod. = rozházeti. 2. laš. rozesnú strom rozštípnouti = = rohy dobytka hovzího gavé (do : glu- pedu ligavé jako (do beran = klukavé?). rošif : 1. bezové. rozdávit hubu otevíti po uši rozdaova sa kieti plnou hubou: Co sa na mne rozdavuješ? Rozdává rozdávený kdo kií na plnou hubu. a. Zl. f. rolica ^z^ ro- „zabíral" (trudil. Tak róchnu: roši sebú = udeiti a jízdu sebou. . — . robota rozbrjný rozbuli nzrobi = rozpustilý. mosím si rozínit na chléb. = kdo zálety. laš. nepijali by ho do : = = = : ondži = adi. rozdrápi dvei otevíti do = = : . Nic ti p. remti. romuti. staral). ai dokal (stáí). po nich. kuchajíc. val. osikové p. Zl. rozebrat by rok na istém roku na domluv o nevstu. oi se. kopu sena. val. rozína zadlávati na chléb* uh. chodí „za ro- rozbambu. Rozebíral ho tšil toho. = hama od sebe roztaženýma. uknút). roháe dubové šišky. udeiti. pkn rozebrali Být = a vyšte nás tak (zpvem. laš.: — ísa 261 = asa. vypravováním). r. sa = Má postrannú . rosi: Ráá Enem = srazil hrušky = háže jabko zarosilo obci. sa val. poondži mi róni: trochu Zróníí mluviti s : nim. iz jedným izem zlý. uli. rok: píštího. r. pódl. praskati. na dvé vstoupíc opaným smrem na haluze. repetit = drTeba lískové.

rozkysaný=rozespalý. rozzlobený rozkaúený = val. v rozpust (ná- rozchýi zdravá. . roz- rozrhaga ^=: hlavu. je rozený strom = švestky. div sa do koán. rozšlápnouti. = rozmanitý. rovnobžn : pr- = mrem. rozklebeti: Tá ženská všecko rozklebetí. rosglábené dvei = otevené vyrostlé. roztlipa = rozhároz- tak si rozkeét. val. rozškvrait slaniny=rozpustiti. nemožeš í? rozkydati. se. rozmasarova rozmlni uiniti: pole. zlý. Najedl sa. rozkvasi sa = rozespati ." adra =^ sa „prsa ob- nerozpuít. rozpust: Kií r. = roze= pod = ausse . rozpravný rozpuit: = ený. roztažený = zepsutý zhum- zlatých. jako kán. rozkomsený— rozcuchaný (vlasy).) rozlašene(srovn. Krade v rozráža si z hlavy. na zadek rozešíá — Kráva nemže = = roztrhati. rozmýšleti rozkomýza sa kálá od kry. rozpovída ein£tnderlegen. to sem Mla plovaný: Ma v te chalup všecko [val. = rozhlásiti se : voda sa velmi rozchýila. rozšvehlaný provaz tlapou rukáv. zeti. schlampet. na rozkol = s se kladka šindelová 2. Rozpuí! okno. rozflanhái = promarniti. se : devo = rozšoustaný. blánový = když . laš. šantavá. se. rozkoípanej cuchaný. když rozšep 1. plánky rozplaziC košulu. rozpilátaný Chodí r. val. Uslyši hev nco a už to po rozkysíý. laš. val. má se kde rozejí. rozjevený že je ramn). roztepati. laš. = rozmá- rozkee se's sa = rozsedti pkn knouti. „plezmerem. komu rozpravi sa = vysléci op. = = rozsápat^- mlným. trousiti: Hnj (tu) na roli roztliptal. = bez ostychu. z jádra nepresazované." laš. špatný roztodivný jaký. lach = lump. adra co krkem rozepnouti. (komsi. rozlirnú nažiti. = stapatý. laš. kálá prose stedkem. Kobylí. Co roztlipta. roztopreny laš. nco = vyrážeti r. kyprým roztrati sa sa všecky : Ušípané (prasata) roztratily. sem páru byla sem chorá. rozgajdaný = nepkn spravený. — Tam samý písek rozený = irý. rozlúchaný = rozmoený rozbiti : : bot. ddin roztlipta. Sedí tam rozkeený. rozkapaná ddina = roztroušená. všeli- hospodá). rozsypka : Dal se do = na útk. s izbu. = rozpustilý. : val. choditi.262 — rozmigsa pjatý. spravi sa. slabá. roztopra. ^al. rozroztlapit rozedraný. to roztliptala (zersplittern) laš. kmása). val. echrati: Je roztrpený jako morak.

adj. rozumy nkereho ho. Tam ryí (prší). (vzíti na na val. množvava chlap sa k nám pival. vava =: 1. = pežívat : Ovce ru- rozum Všeci byli na Su tež sprosté rozum. . rozvázaný: skí (geht redykalo (pihnalo) dem rožky Leim). rýnský. povyk. nco tvrdého pod rumplovaf rumplovál : praskati (na zuby). bylo laš. rzavka = zerzavka = la ervené ruda kovkop. lovka rozváa: toho ndíáí.drvoštp. ruej bystíce val.! : : — roztrckat 263 — ujnos =^ ujný rula --^ peníze = na všelico bujnos.) rozverný. rupta kupti (když suchou letinu žerou) val. laš. una rozvali = rozbiti rozvalené. „lé". podl. se. si roz- rozváál ho ^ zrazoval. Tsto ruša ! ruša se (kyne) — se laš. : Nun. so rozednívati se ruši se = se. = rapavý. ruba =. Zl. bujný. konen „hora". rubisko vyrubaný les v prvním do tetího roku pak se chytá „se". Nrozval sklinky! si. bahno. : rya: jev rožkoch = Voda ryí potokem. srovn. laš. ! Volek Hrnec ryí (tee). val. celu ho- ^ na váhách. val. hýbati ! rozvíený chlapec =^ rozpustilý.ryšavina. runtova= zeti. Dobe rýí si rýklo (popršelo lijákem). ství: kde se dlí mlýnská stl. au8 podl. rumraj = undi = klábositi rej. potom „mladý les" neboli . : Co undiš. rozpustilý. val. ujná zima = tuhá. : Obiií bylo na rvá = na rozvod neboli hrdlo rvaku. struha od eky. rumka ". Ani se nrušaj rúti sa Rušaj (hybaj) = ítiti rvá místo. nezbednos. kolem obcháKráva runtuje =. p. zvit nkomu nco ^ (dáti na dluh. dubitabam. s mígajú. val. . mladý volek. jako nepozorovan vydati. rozvaha: Byl sem na rozvaze = rozedial. rýž =: ostrý kraj (na p. di- voí ovce Jiín. ruša: = subst. rozvera uh. Okno dinu laš. rozvidna Frýdek. Peníze sa roztrckaíy. Už tam 1.kupti. rezavá voda. 2. stolu) rue = honem ruí. ryšák = stíbrný rýpavý ryšavá = loket plátna uh. : = roz- rumigaf = roura. roztržitka v pobožnosti tržitost. Rozváá aby toho Všecky gat val. vy viti dluh). rupot. rupka. 2. Svácnúl elem do rýža. rozvi zboží = rozprodati dluh. val.

Vtr sa schytl val. f. vlastn o zvláštním bekotu jímž se ozývá hovzí val. mne s žádný iná schytrova. schova schovat dáiti: Musel se mu sám v sob laš. po schyti sa: (sti-hl). které se sázejí celéj^nerozkrájené. epa. (níží Dia schytá n- seda se Sluneko už sedá sedá. sápati se. j. val. (echt).samopaš mopaš = dostal se = má se dobe. — Msíc. podl.— 264 s. ze se sna. schlubný = chlubivý. — sajdaka val. Píbor. sev. Zl. Schytíl sa do msta. sekútná baba seniny laš. súmrak sedlatá hus eho). = brblat. sena. k západu). val. zabíjí zdravý dobytek. (-cu) i peníze schová. sáza: sáze veliké kroky. šét (sebral se). = = drtiny ze pl. mrholí. když trávu plnou hubou schiizka = skládka v kartech devatenástce škubaje bude znepokojován. na serypatkách setí: (sazúch) : Mamy také sad- sev drobné kobzale. drbeí. kup (na p. . na pú sa (vydal se). piplichtil 2. léto. kdo see . ševo = babí schabi = ukrásti. seká znasec kterým se seká mená nástroj n. mumlavém. hluk. do samtat pra^'í se sorhlat schovu pijat. t. schytrova cliylie vyvéisti: = erná ii:i a bílá na Tak to schytrovali. 3. opav. uhospo- ' na samý prv na sa- Kerý i je poádný. škamrat. 1. sarpa chvástati sa := se. hubu ptáky. = kabela = režný. msíc = kabela sám: schodí. saiC mhlí. — a laš. slední tvr). . schovati. smyky na na sednú: Sedl (hubuje mi). v koryt ! schytat sa = — mluviti (poleká. Na (-lu) schovu komu da. šaholi sajdák již Valaši = sai. schov schová co = schování: laš. schod: na z bílé na trhy nosí. pak 2. laš. nh. : dobytku. Schytít sa mu se = k nmu. chodi sama (thotná. sáí ^= písežný sadzuch zuchy. laš. : sai = siholí. schráni laš. šihla = mokisko . — zvlášt za schovat uchovati. v tyi karty). 1. n- = byl '-= slabši. Zl. sajdáek = vole schopy: vlohy. val.li seec. zlá. slov. Nemohl to lopatkách. Schytíl sa a . bronibory Zl. znalec. dobytek. z plátna val. týravá. [laš. enem drobné. sarvaš=rej. uh. val. podl. s ním na cest = pikamarádil. že se serypatka stojí =: zadek saní: val. eše si (od prvu zaátku). houn. p. sedlý (podsedlý) ~ malý zavalitý. sidla -----^ osidla. = skliditi. svobodna). žitný opav. sa: schod msíca (poroste. sihla n.

laš.slov. skuit = 1. laš. Mli jsme skládku na nové varhany. . schlopec =^ ukrásti. modrý. = skolenkovatí. val. laš. |Jaš. šikavka = stíkaka. laš. kolíky. skínka na chylaš. = ranný skoro = asn. viký ve steše tání pták. [val.šikmo sestihnuté. = Pemeí sili sem. = skr- ený se. . co zamýšlel.sklomený ^= sehnutý. „kruh. sa na koho spoléhati. sklepi kostel klenutí. = žaloba: Pjdu na se skenec Kyjov. mžíti. sklonka = skínka 2. . šihíovatina = sklúza vali sa = schovávati : Sklúzá- mokina. skurka -— -- krka stro- koruna kra 2. chlapec. val. nevydlaná kže koza skura : = = = = vydlaná kže chlebová.! : — poli . suky dostati. laš. . výlet. opav. nepracuj se : skonáisa skori se skorý = rozvtviti : : se. šivnu :=: šedivti Víasy sivnu. vtšinou. mová. skutkem ^= skuten. sklad = hráz mezi kam : = zmrzaiti. : =. . Kyjov. = skrzka =^ skvrnka. síte skoré ovoce. laš. = sesezený. skositý ^= šikmý: rukávce sko- ohe. laš. 2. ne „modré" skekat na koho Zl. 265 pole sihlovité val. umel. poli. laš.íkrybaky živý (= škrabaky. . [laš. . srní. sa: Nesil sa Ne- skolenený zení umdlený." uh. sivé oi íká lid mor. siný rz= hna (nebž. na chytání 1. [ laš. 2. laš. = kenec (ledová kra) skipky =:: 1. skrutek -= povíselko. tak se mnum tak! si- kotalo. skrnovalý krn) v = nž se pozbírané kamení skládá: též morsch. val. mrzutost. selhati. sirky mají tato jména sireky. šikota se = tásti se jak osika sihlka laš. skoky = drobný deštík. skrek = malý. . skoleni kolénka. sktopec n. skíž padá taká skiž =-= déš v zim hned mrznoucí. Réž vtrem polámaná skolení = nohy zajeí. skonání Dyby už radši skun vzala skun (skonala) laš. skoriíy= pehnuly. sklep -^ kupecký krám. val. Desky na knize zbortily. laš. uh. skrek n. nco — pták. osoppvati skalii skapa: skarba (ztratily se) skarbu = žalovat. opav. skládka -=: sbírka Byla skladka : na kostet. husle. siholi: mrholiti. opravdu. skláda 1. val. škrkaky. uli.skapaly n peiíáze uh. Obilí sa sklúzá. uh. kroupky : skrížlica = kidlice. klebety o kom. s. mašinky. laš. skarti = zkaziti Skartilo mu to = nepodailo.). laš. zápalky. val. ped vojnu. skušovaný --~ zkušený. (srovn. se váže pohanka. Už od se- skolenil = mosíš sa tak tak siln).

laš. mašle. dokav a druhému na obtíž slzký n. slae na na co = ne- Okna slzíja. smyi = vléci Zasmyil : Smyi utená val.) smadný. slúcha ^= slumik snášeti. stech = zpráva : smochlivý. . (jak mže ver- pak je kvtný vaiti týden. = žíznivý. dareba. slunko : po slunku = veer. smochlavý val. val. se. val. val. = stéblo slámy slampa = slopati: laš. dal. as . smolár = hr je na kmeni slopati.) val. slyšel jsem. smška koka = která se ráda smje. kroutiti se. laš.) = žíze. pátý týden ped pánem Bohem! tak lháti). laš. píti (o dobytku) smradlák = ertinec (assa val. to za zaváza provázek na sluku.. Popruh koho. = vrtti. deštivý. slidi laš.: 266 skužak skyda zilo se. : To devo sa samy smoláry. val. 1. složný -. zajíce 2. snad (val. slyše smrad = popouští. se s píkrého vrchu stromy — sloup v parkan. klád laš. dráha. Nemohli sa to kajsi. laš. obtíž. složitá. slampe mléko. spoádaný: slušných skýše Mléko skýšelo stabi se : = sra- slušný ^= hodný. milovný. smo- kh sa. ve[laš. plaú = jsou zaroseny. smundi = (potupn.míru tráglich. snadný smaži trnky val. (chce. hépat hospodu (naekal slamina svolení. nalézati na nkoho Syn na rodie : déšem slaí=jest jim na na nich. = kluským se stávati oslzta. abych sládi sa. [val. smochlíš? val. liký týden (pašijový). slizký nem chtivým zrakem pohlížeti. hanbu. se slabi = po To su slušni rodiv. : = skákati. sloták = slota síoži: Jak se taková lež složí = smrkový smrtný týden = sraréí postní. foet. silná.) slize =: prýštiti slopa=i= ichati. val. : skrblík. laš. že se val. Co plakati smochliC = slziti. las. val. — uh. Ma cítiti. = slae: na Nasládíl lež mu može m smek = skok na dva smeky. na n. les. - mlsný. slznú Cesta = kluzký. tenato. cítiti: smrad. povoluje. laš. a klády spouštjí. smetky = prach ve mlýn. eho sám vydlati. = hovoiti. dám? Kde sebu smutný: Kde já ho „smutná" se já „smutný" podju? smyka: chyta slúcha: do sluek. smekat.) sluka = 1. = vaiti povidlí : mu nco pišlo. žádaje sihad uh. : poád 'vykládati. moha si Poád na mne slaí potebuje. slze: lude. síávoi val. spolu smyk po níž = sráz. — val. = = ženská. smoli 2. = na Síech mne došel = slidi = slae slepta slídný = plativý.

) 1. val. val. uhánl. Tuláci se nemže.) 1. sótnúC sple nezbavíš. srovn. splávje (-vjá) = roždí. abych sa teho dosobít. = houbovitý výrostek na spáry místa. laš. 2. na- sa: Sejmi = smekni = ! sndý: chléb. n. sotcnú sova = sa = sporý: chléb (sytý). snaha spadnú: Dyž roboty spadty = istota. . strom nemá spítku. — zhodi Kráva spadla z masa byly. spakosti spál n. spadek = pa spajtáši = snadno brati. níž sogan ~. laš. = plaziti se. t. snžnice pl. laš. trup lidský. spái = neubývá). kusek laš. : sotca. a -= po- Dobré on odeho splýutíkal. chytrý) snu snoha sa: Roj sa snuje = vysose. i rychle stéká. sa: Toho sa nesplej eš = = do koho 2. ?e. která kolo spái. i zrušiti. snija sa se uh. val.ohnaš (výrostek). obilí. ruda na obilí. chlap (silný): malý den Kauf rúck- ale sporý. laš. snaži =: snažný uklízeti. štouchnouti. spáa val. tlný sedadlo = spírání. tsto. = f. sobáš = svatba. uh. (z níž (jíž se mnoho napee). toulati Hadi smyu. = = kroupy. uh. možný. . báši sa = ženiti sobi = sázeti Mosím si haluz. vznik : Ten : (untersetzt) val. laš. Rožnovem (spojeny). pokaziti. = nebezpená spárách. sníti zdáti spáslý Ten je (n. se smyu. istiti. plemeniti za pravdu drahý nasobi (nasázeti). = : chodi po spáslý zgíýa (v.: 267 — spánica == velká voda. na Nemá déš sptak = = ostrá je bez ducha. laš. = s val. stecha. uloviti. Posócáí štouchal. — snažný hrnec. Ti ddiny sú val. utéci. soloti =: láti. ukrásti.) = istý. pant ve dveích. snt (-U. sedka. atd. letuje.). sáea. ==. laš. enom nco dat (= spatý: s ten nic nedá) Zl. val. sntivé 3. val. spelendi uh. sotif nadávka. sporýš. spoíek = námel. kým = hádati co se. ub. laš. val. m. co eka somár = osel (sóca. t. Též o lovku s sodka voze. vdávati spíra sa neuznávati praví. = zrušeny laš. spítek = vzrst.) = voda hodný. spitku hádka. haluzí. kým = = splývat val ^=-- udeiti o zem. sóta (sócnú). striti. spánek šípe. spaté = panoha. spírka sobný = dužný. muka práce sóta. muka (ne „erný" !). gaengig machen. f. neplavuje. pe bez pl. = = zhubenla. že se mlet smyka se: se se las. uh. (v.

v mecha- Na tom nestojí (nezáJemu na tom nestojí nic. = prkenná bouda. podl.íší. konop. = ti V Píbore „pan starý každý úd výboru obecního taroka -nejvy. nouti špatným 2. stati starat sa = : zdobiti. sklípek na mléko. stahún = neohrabané chlapisko." spravedlivý = opravdový. ohnutý spružný stromek nalíknutý na zv. (ne- nespravíte. nemžete obléci: diti). laš. se nemžete 8. emu laš. (prosto- potebou. stará. spsobný hezký.) spíka spíhnú Nemožú sa = = štdrý.). Na méj hlav všecko stojí (mám všecko na starosti. (proti mysli). srdený: Byla by veliká. po sku- pášn. t. spruhto (pružina) = 1. ruce = zalomiti. = uzda. správn: Kúpít správný groš to to správn. po nmž se devo a kládí = = s. 1.268 spratek = 1. tvrdý.) sprstvený = slepený sprúdník = der Wasserschlag (vlasy). petvaovati se Edem sa spravuj chromým. val. spraova svabu. mrzutost =: srovnati se: (mit einander chodíc po starý: dvoe pokvokává. len. Tenkrát na pedstaveném vc stálo jak viléj. elastické (ze železa). val. spíhnú Doká! stáí") sa starých („vysokého auskommen. laš. tený: To už spravit : je spravedlivá zima. spružina ^= vše spružné. vydlaná kže koií tek") nebo psí („dostal na spra2. ! To je pkná sem po své spust (ve Smje sa ve spust správa (das ist eine saubere Ge3. nkoho se = jmenovit plané hrušky). dom podl. zvláštní správa sa stát: leží). to je jak kdy toho sou- ovoce (trpký. iditi. káze penz. = necha spustlaš. má penz dos. Slépka sa když spírání. za správn sprej ný (lacino. — nejstarší — — auf der StraCe. poheb (na 2.) sepjati. Sprav sa a po mnú. op. to laš. Na staré teta te let bíiln. to proti srsti a di spát. štvrti starej hodiny (dobré. na chytání pták.) spustit pole svých „záležitostech. Pišel svou správ = za svta 1. s''ahel laš. povlny nepojícny. obdláváním.) správa: s. 2. las. tverák šelma. Krade ve spust (bez ostychu). Ráá nám spravit na ty hody (uiniti káspravit na nejakú zání). Udlat mu [val. f." . (neomalen). potresce. kaša mastná). dol spouští. spus deskami vykládaný smyk (v. rozprav sa srs: Je mu 1. = sa lacino. naša hanba sleviti srdená = Tata to (udlal) hráti — srhký chléb. ve spust schichte). : na chytání pták. val. op. las. i srvký: S tým sa (dle plátno (hrubý. Vorrichtung: To je 2.) nice íkáme „péro. šak fa Pamb fae) : srubek 2.

stelit lím! stokoto. Tak a steho stelit kopytem. uh. Ne- steba pote s námi steba.sí. strážit? = klásti na strážný obecní pole (pipadá mu sa téžko.stelivo val. stelený podnapilý. n. = rybník. j. = stativa pln. 2.toho stokoio staí. stomlacha se laš. laš. polévku = jísti. f. val. stiba. kolénko slámy a rostlin vbec. stihnut stihne = prší šikmo . opav. laš. stíha sa Stíhá sa mu í kde chodí. strašisko 1. dít kueravé. pl. Ze sa vám nestíhá v takovém se ven (že stíhá! si neasi ít vám nestžuje). = = strašák na ptáky. vystiba : Každý groš Ten utíkati. na ptáky. na zajíce osidla Nastražil na tchoa. stížka = trcha. laš.: : : . stamla sa = hrabati jako na trní. už tam prší {-= tak tak že jste došli). do kapce. stela : = První stela piva nae- Tak tak. špehovati. stíže = stížnos. se — = skotaiti.správa starost na okrese. -. stechýl == rampouch ledový stempel. k nám pí. = stelená lená ani : Nechytne sa ho ste- To je vám stížka! to atá. val. laš. tapec. strkati: (jetelinu) Krávy stibe máju kuninu stása strážit strážíl ho. stapi sápati sa na 2. laš. laš. stávka -. stblina stébloví stel i -^ stéblo laš. syn. = že strébkova steba. 2.soueek. laš. stap. ísteiny ^= drtiny jeteliny. nai sa. stetnut potkati. za jaslami nastibanu. povaného je kalná. = vybiti. je stížka toho! (moc). 1.) : buje. Zl. opav. strama še ^= pyšniti se. : = stydti se nkam stav = 1. se lehkomyslným). zme to (tu práci) stihli (dokonili). ii 269 — stomlachova paludovati se. val. práv toho ani nenadbývá ani nechy. stápal pati se. ve rení: Práv je vody t. co má strana (stal Chytit sa lehkéj strany na tle ohyb. kloub. sena a u muziky = vynášelo. 2. stav souken- skoták. 1. bím (= tžké). = pastý. synek ^=- =-- poslušný. val. hrozen. nický. pro- se statkova voditi se. stapcova sa na koho sá- = = klá. strhnú Strht si dech pi ohni : = udeiti = : Ku (nemže vydychovati. las.: Vy- stibe! 3. koho To sa = to stap ilo hod- setelé zbytky. 1. zpsobem ^ stapatý = ziz zerzaust. stíž. stibi = 2. vše. ježiti ster (tabáku) = na ze drobno se. stapec = se. laš* stihnú Stihli ste dojí. statený hodný. = die Franzen. staveek ~. to jinú stranu Já vám vynahradím (jiným zottig. .

To néni vc súcí (možná). uh. už chytá stín. struga = branka. laš. 3. strúže žindel. 2. talov. n. suché místo (op. stružná voda ze struhy. kik. (Kyjov) suchá tráva stuka rovati. stížehy se: = 1. . [^'itý. strúhat spaní. laš. Spus kozu. val. = 1. jak mu peiny sraziti se : stín = první tenounký led na na styknú sa styrnú sa súcí : Mrana se. vci). . hlavk) = (= po- mu ich (ski-en). do horuciho pekla. na nic súcí (nehodí Je toho suci klnouti : To není se). mokina). = keuchen. súcí. coll. Nestváaj : ! s boku. šuše v zemáku. val. cho- sušky (vy- stváa: Ten tam stváát svadi = sucháí. súmezek = hraneník. hranení sumlit líska. bílý pro- stedek ve vede. 2. pokojík. Hohenraueh. 2. voda z pod ledu vystupuje. val. 1. na koho pomlouvati koho. = jest:o. strže = „duša* ve dev struk coll. val. Ležet v suku chystá se na. 1. = = . surmova = kieti baby sur: rám oknovém pro sklo 3. surmot = = hmot. Kráva se stíni : 1. = súdi= 1. sušina stolice ezací. strýc = = 2. stromla chasník sa se = stavti stromlá = dít sa sucháí = suché usušili haluzí. = stetnouti val. povalený. sa na = staví proti nmu. stížahy. sušák sušica šindelový. Rozvázat se suka mu suk (bére rozum). stružek movaly uh. stich. laš. stízbinebo stízviCsa: istiti se: hvzdy sa stíž vij a. = „dyž snhem de" suriiia stružek drákovy = na železný nž (mete): Taká bota (nesnáz zasazený ve líku. (-u) = stonati. zvlášt val. stromlá kdo se chvástá. vod : mrzne dobe. štrych. val. stolice na lesní. = kravské se = staiti = Nch se každý styka. val. = suchý strom. (-žu) = = fena. stížavy. stihnuí. podl. struhátko.! 270 — vádl divoké styka opav. súkrvica súmez chrápati ve = krev = široká kovím vodou. Prosudít ho stíž ví. — vod sa styknú. tak pikryje. poíná Stromlá suchá suk: : Dostat suchých stavti na nohy. stružek súporný ^ nesnášel surdík vzdoroi vý. Voda stíní =rx led se chylá. dev zpsob hob- 3. = jadif svrbti. mezi dvma kámen. poli = lusk strúí. laš. struža = = sušírna na plátno. stik cecky. s val. 2. val. 2. stíní. aby déš ne- val. jímž se v šindele „vý- struh" (žlábek) vystruhuje. laš. meze porostlá. laš. stružek rána draky. dobytku. se . mový na vystruhování žlábku v v zim) uh. surriia = komrka.

laš. uh. aby nebyl si (kámen): 2." kdo jda blátem nohu o nohu te a tak nohavice pi spodku matle a de. : = poraditi : se sviník = svícen. Frýdek. = erstvý svt: Do školy sem nemoh voda. svtem (škared). Svitavo: sví. skoiti Ten sebú sýsá jde honem. svitná svdomý: Je u nás svdomá (zná nás). Posypu sa poTen sype pospíchá. sa: ! = = = sypa: : jabka sypajú (zaínají Eše je na svt (živ). svit = svitání : Sli od svitu až ty boty na svet ten kabát = slušeti: mu do mraku. . na dev) val. máslo. = svtlý chléb sýsnú sebú mrštiti. š. jinde „hledí nebozízem. sytný naplau se do systného : = = bily. svojský. : nebozíz svitný Može a „š\'idratý'' (šil- byt havý) laš. sype metá se. svtla zz oi zvi. = to sví: : sviavo svítek: ného). Pi k Pkn který nam „svin eše. Sél do svta (do ciziny). Dnes néni svj je chorý. svízeli sa sviží = lopotiti : se. 2. = = pásemko vlas. Može vás pod svtem hanba! (v. Frýdek. svajve-er na svatveer (k veeru). sabra = 1. sv. musí = svtu uja dlužen). val. dlužníkem svtským.! ! : 271 svála = 1. svitná Tam bylo nadál mu pod byt h. pišéí ze svta. podl." hanba (= svtná. uh. Má veliký svt póla (kus). val. svt (= bda réta ! Och na býti sypké).). „pod svtem"). probírati: v mojích vcách šabeš? 2. svatveer n. svtská. veliký kus neho svtský: lovk. plátno s dlá všecko = domácí. svdík svdrem . vlákno (masa uzesvícny) Nenos toho. svta! Mnit ho. !). svj svou : To je svj lovk (= má hlavu). (val. Až se trochu svt oteve (až bude jaro). ovoc. neni svné. laš. = blankytná. Svta plná jizba (lidu). maso sviží a chodi svty (tak daleko). vojsky = po = své chuti. s svá svo mak Vakem. Co Kde n sa zase šabeš? val. šat Naviksuj svný svder Hledí . na svajveer. laš. sypa spíším Obilí sa si. — po prut. svtlá barva jasnomodrá. sytá. Ja co by a tam tolký svt neslo To néni také svty (tak dávno). To je kole ddiny svta! (mnoho polí na daleko na široko). 1. (kam se hrabeš). Nebu syrový! (rozpustilý). toliké maso uzené. Zl. hr Jakou svalu vykopala! (na tle n. syrový Je tu syrovo (netopeno): svtidlo = draka.

2. (-cu): zvláštním bytka) . šantavá kráva = glajdavá. enom šibe šikaf hati. šálené kolo = das = = uštípnouti) dutý zub. šáchorka šajgat se. laš. devnatá). podl. Kráva šance (o chod hovzího do- šehía šeglit = títi se se o nco. bi šalabachta šalenc. šíplavo: Mám S. šastikova = gratulovati. epa tnatý). laš. . stromy.sa = míhati se (v. šásti = švihati piutem. bystrý.). laš. syrové za vlasy tá- šái býti. Ušibi = pruhovaný : tam kúsek syrá. šepný devo. šatnf -^^ devnatti. val. vl. laš. motolice. roste šáší). krku val. laš. Zl. šašák = mokrá louka (kde šarváti laš. šásta. > kocour. = kudlit.šatstvo. laš. prázdný šihelný nic nni po tym piv. šípi = okovati. (když je zánt). rána šugélka n. šiga = = Šáili zme po zlodjovi.ša- strom ( vydoupnlý ) devo (spráchnivlé). štebel. je to taká šihelna voda.. trhati = sápati se. šášový špunt šataf = korková zátka. tržný by na všecko šrný := neple se do všeho. sted zvadlá. „Ten to šástá" (kdo dobe see). . = šramotiti. holý. val. šašina = rákosí. šáší. -=^ 1. laš. = ukonati. co dobe štípe: Stál na šarapatkách. . laš. val. šaslivý = šastný. snhu se brzo ušace šuno = teskno. uh. kamének. š. : : 272 — šatnatý. šarapatky =: patky v zadu na saních: val. (v. samý. ulamovati: 3. = darmotlach.. okusovati: Husí patách sed). uh. . šuhétka prostedním prstem o palec vzpru- = šatka = šátek. Tak t šastnu = ndeím. šantaf . = ( španlka (hl) dol. šibú ze. šamba kus uštípený (uša- laš. šípa nr draka. šamoi šemoi). = píka (-lu) na žebi. podl. potrhlým pásti: dychtiv po nem . uh. Treibrad. unaviti: Ve (laš. šativý šuhélek := oblázek. šativo =. — šrné kvítko Nemosíš = hezké val. šprušel. blázniti. val.lat = šálení. laš. „do šar- 2. Tla sa v sené gava" (sivá) pes. šarpa = sápati. Kráva sa šehle o strom.šibraC = = = lehtati. trhovati od haluze: se vtviky odšiga letinu. (rýpe). mak. : šrný = svižný. opilos. dti od v neštovic. val. [laš. šašnatý: epa (upro- se — zu) = šmatlati Kobylí. šalek = kolek. ' — Kleí na šargavý šery paty (kleí na 1. . 1. šebel (šebla). 2. šášnivý = práchnivý. ženým.

štraga (do. štabáraf štabarcova=hmotiti štarc. Chromý šprt se došprhonil. udeiti špindra 1. choma) prutem. Uh. = mingere cum stre[val. = pabrati laš. špliza. val. prut. las. jímž nožem Nešpihli šíti. : kamení. ohebný se ošívají 2. = nesika. Frýdek. špatným celu initi. prut. - kámen. poátoho chleba. (peí) šteli =-^ ztuchnouti. jieblížeti). nemotorn 18* . špihla : ezati tupým emének. pomalu jísti. chábí. skrytých místech. pichati smavovaC bžeti. šprhoni se = namáhav : jíti val. plísniti. špajdle jitrnici. šráky ^ kšandy. špíni koho =: plísniti. šmúra sa šmúe ten as ímurygán val. šmiga zr smipec smihel. . špíra bez chuti spíž. n. val. Smigt sa do sa. . sa šprtá Nedám si do všeckého šnupka ('nnlilí/ffi. špára. syrá. val.! . špruchla šprušel na žebi. = odšpeli švestkový. 2. val. - kluk ušmouraný. = hledati nco po val. zama- šprta: = prstem na val. pomlouvat! striti. Šmátra t/ipati. cha- špara =^ skulina. laš. špížková sl. Tak tebú špelím! špenk = omlád = = 1. Zl. šmignú prutem si : . špatí ddinu. Zl. štraga sa = lín. — Smig ho šmotrát sa — délati. od tlauH boty (ausrretreten). ==: ušupaný. skvrna. špidtatý = špiatý. malichernos. švihel = = uezati = slanina. Zas sa tam cosi (kaboní se). Brod. šíti. val. 2. = smyec. šperka 1. ! šra ve he = vsazené peníze. nco šikmého. Vyšmigát mu. = y = pruhovaný. l.šleta= plochý kámen. šmatía = . šprta sa: Ten malý šprt.šléda. smotrcha šnluh. šmahati = ledva tm po ^^ špati : = To 1. vyšma- hyzditi: 2. = suché chvojí. las.vy-) -- strkati. ---= se v jídle. šparušni zr 1. šmolrka plantati se. práce. v drách. spílky = kolíky v jíti. štabarc = hmot. slov. od níž se 2.šobíat pitu. pi položeným do dlka posouvati. makati. = malé dcko fazole Ty šprte To sú šprti! (Knirps). laš. laš. (san). nž se hraje. šochoi (roz-) naježiti šotca := šlejdrovati. o = val. 2. ímaní šiistí. šupenda zaný kluk. jak (o chzi malého dítte). !: . špížek homole. cepy. šupka: val. šlfchta = plochý (syn. vršek drobné hladké šmúžek =. 275 — špaláda . šuiurastý tmavo cukru. špeli sebe. bíti do skuliny. sinatía sa choditi. prsta. ímuravý. Ušmigl snadno pošpíní.

šváca. uh. šuchta. bez bán. val. šúr = šikmý smr = šúrem. vodu a slámou. = Nebylo laš. si : 8. švihnouti prutem. = suchý list na šuchma šuchma šuchta. val. htavú švá- vz šumn. šuvirý. kiviti se: deska suto — prázdno. las. = strkati. val. šusták z = mch vycpaný senem. zabavil. štyra = Zwitter. šubirý. p. 1. nemotorn useksi šumnota paráda takej šumnoty na svt. šuli = váleti = pny : Pišulut beku piva. šuvrý. 2. Potatu! : 2. šup. : koza bez rožk. štrochtat sa na = chystati se Štrochtát sa val. šúkavá práca. : : 276 štraga. šúchol = Schutt. husto Prší tak strk šturcova = štrk. such : šurý = švidravý. ošumlý (odv). zbortný (deska od horka). zbylý 3. na = pí. šuchta: cosi (souká). Hledí šúrem (šilhá). udeiti másle nebo md. = hadry. val. šúrem (kivo) dlati švidrati. šilhavý. t. Ci brinze kvt na jablkách šutoica a hruškách. naho. šúka = pomalu s pracovati suto sutý i = == snžiti. Dycky šústnú šuchce šúst ho! = 1. ani suchu šúchy havý. 1. las.! : . šurpá stlaní. šúla. kde máš ca jiti. — (v. šupelica = metelice. které neubývá. = urousati šubra sa šubry = šisvorce od blata štvr (u-) ma. vybije. laš. uh. zešuvielý: všelijak skroucený. šupotaf = pršeti: val. laš. laš. Zašuchtaj sa tu na chvi- šuše na svtle. na šúr. Nešúkaj sa tým kusý 2. lenku. šuchcu (sich = metelice. šulcova := hnísti tsto vž 3. sa = ani ei. sa šuvi (na slunci). šuchnú: Vzat hrnec šuchnut = = soukati se. = v nose. nepodárný. doba šurá = která 1. nestojí Nárovn. laš. veliký kus ukro- ustihnouti. šúm na roztopeném val. bíti. až pijdu (zabav). gaval chleba. val. uh. šumný =r pkný. šúi = nco. 2. šúá ^= náplava. val. = kde si sa šúlát (šnudolit) ^^ loudal. švácnú Sváct ho po hlav. zdlou- = rudou šustí spálené. že mu = šupka. nouti a Ušváct prst. se. šupoce (šelestí). podl. suchým listem a za po- mu to do tváe. = házeti. peršavé. tož tak už sa fretten). Ušvácta . šúkavý rr kdo pomalu pracuje. val. p. dušku kravam. spod ženských šat. chrastí. = náhliti val. Ale ráno bude : Nešturcuj šupto mu šúplivý = napkato = šup (mrznouti). šurpivý: ovoce šurpivé. šustiti.). štracha (vy-) stránek = provaz. šúé šupa g. šuchta= šoukavý. se 2. saze uprodám i sa másta.

šiii Zlíbiti se. laš. šivanica (kape): do šcura na vodu. šutrovo = lano: na konci trojhranná. pasa ve „škod" nebo trhaje šiditi. se. šcutroba n. škobrtek. šelepta = škamraf šeptati. od kosti liký tverák. prší. mén vejde. se. Vyšira = posmívati se. (který „se kmital. nadrobno sypati: škobrtat' sa = pevalovati se cosi na papír. [val. škodaka Kdo škodu vškoda: p. . = dlouhá a tlustá jíž jehla. do které myslil. asto škúrá. okounti. = šibáni = dlá. 2. Vyšuvyšuhraíé) = vyzídlo. škobrtelec = kotrmelec. škéi oškerova škiáb (srovnej šuiC'. z=. zem). =z temna mlusi šklha murmiirare: o tom kmi- šemú. laš. = skoepina. (šemotál) = ve vzdálenosti znail. šiba. sa = = hovorný. šur = „šui" šišvory ^= šubry.slov. šibnú = šlehati sa : feibaj šúpený (laš. = pošklebek. 2. škobrtel. pozo- schlé. Zl. = štíhlý. Tak obilí. laš. co jen doba.: — sukat = šuká šúplý hubený. trávu v obilí. n. sa to pkn šemoí (na p. švonce. = (do obilí a výhonek z koene Kráva ide do škody kde škodu psobí. nco = znamenati. díra v led. Vyšia = klamavý šidlavá ná- se na ko|io se z koho pólo ene (. 18 . když leze ze šemra (-mu) viti. komu = domlouvati vyškamrál mu. je Provdaná žena ekne šelma.) škoda. Enom mi tak šemíí škoblavý ^z vyschlý. se kože- Pit pivo na šutrovo. šepolí Pošepolít (dti v kolébce). val. než by šípi rovati. vybijaná. kon. = houn školba. šiny šijí. val. seku múkú. 1. sa šii se) smáti — = chodi. Lidé Zl. škobrták = apostat laš. val. ve- = kožka ze slaniny. šedina vlny. = koketovati. Dal. = drobounko ^ kieti. bývalý mi- lovník. .se 273 mi (skytati). laš. škalbina. šelma: nabíjaná. se s šerhova vaditi se. sa = klouzati škúra = winseln škúra = val. opráskaná. val. = plkrejcarák. pošibávaj šibinkova šidlavý = : kole uhl . = nco nemotorného val. mihotati se. šemi tati se: šenKjta sa sa = škobla penibla. val. To Se- mj škaupa.. škaupina škavražný skej šemoi sa= moilo 2. bylo trochu svtlo. = kdo sa. kým šetlinka rostliny. == . zuby se. peškobrtl") šepoli Sepolít = 1. =1 : škápa škára škraloup. val. val. škalubina z erné a = bílé skulina val. špicovaná.

škie sa škíka = kik. = skroucené (— nic). slabý . 2. škroba vati. škia = lapaka Maj laš. odená metla se : špaky. = škéhni. všecek uškítaný. =" . škrait = škvait = = (vejce p. na polévce. skipka: poškorpili se. .. Uh. šlapeta val. na koho = uh. fval. = stará. vylíznuté. kámen. škrabáky a ptactva. scuchanina niti sú samý skrek. skut .) mlýnský. škíta skítek škižla (za-. halouzky bezové. boty. u-) = na špiniti . = šlapa. napomínají: Nebude to samý škvrek. se nco zavšuje. zemáku. pekroutí. val. : skut collškutina -^škuty = srs prasecí. se kru to tak. s o = hádati val. == vlasy Když ele jako [uh. Brod. se. soškvrkovatí. škutatý := chlupatý. vrány a a bych sa škrtil ludi. spolem =ni. = nohy škodné zve škrtit sa = namáhati na euzí škrabky Na prach na p. (u-) koho pomlou- škýra = rta. »li. val.= šttina. na stonati. škývar:=pívar na mléce nebo škrobla škrohniC škrabaka kominická. školník ^= školák. svj prospch). = kuenái.! : ! 274 škoden : Tú cestu su škoclen škropta zemi : = šoustati dva rýnské (utratil jsem ne ve Synek. škrabky = kožky z oškrabaných škruhco zz kruh na hebíku. škýra = rtati. skutit == vzdorovati. val. je když obezuje. laš. škrn^^^Ova = ani škrutiny (nic). škrdtina =^ Nedostaneš škre skroutiti. ke. laš. ty skrku! (Knirps). žehrati. t. škrata sa'(vy-) skrek = 1. : na který uh. pod. budka na škrtaka (košt). škru. scuchati. val. podl. pede. lišky. íškodobortel ^strjce škody. to. škuek škuku skrek: Di. val. zdívka dcka). laš. charabura. ani škruti Nemám se : drév škrkova. = ogebova podl. škroša = skín jakou mají na Zl. škorec na špace laš. škropce. val. šk. ^ veštti. škéka sa (v. Zl. márati.) koho se. laš. ploský zeskvrkuje sa Zl. oštara Kude n. z škrupinka=skoepina škruty oecha. slota (pe- sápati škíek = kíek. I) = = pásti Skubaj škrdli= laš.hojiti se. n^ sclivál initi. val. škuba (pas se val. tým mt škíku. škvrkovatt n když se so škrkovatt papír. skut -= nedobrota. dyž má nohou po tatíkovy nošení. na ptáky. yal. škrtiti. laš.sléda. škehá = škéhni kikl oun. laš. škrubky. laš. škramuža [lovk.

i trcka =^ jíti tryskem. do níž p. nic se netrefovalo. drcanec. dlábiti (koku). 1. tepanina = hádka ulapa. = hašteiti . trška^ - vybírati. tít jemen na žrnách ^= mleti. uchma soukati se.smín). uják býti. evandlík ^lovk --- trhovec vozík.sa souditi <lrol)ným krokem. na nmž uchli ^= =^ pasovati fe 1. val. schovávati 3. = tuk == sádlo. trdlova sa. val.výskati. ovce. su trúsí. trtoži val. tudlikova = kvapný = (tenica) deska z mkkého hráti. tumava ^^ snhový mrak. se. tuhý (silná). podl. uhela.! 279 tratit" sa -. musím Teba : = netlustá is na pólo. Boty strúdnly. tebný— potebný: Kdo píhoda: se bude uh.) trudit = protiviti (nemám se : Trudí zastren). tepat stromem trhlavec = tásti vrtkavý. u- : O to zme laš. laš. vyhoditi (kartu pi (na se treska strká. Zl. trbos^^ polilavek. umpa. potrnšuje val. trpezlivý . : Oves iti (po. : he) 3. nápoj lihový. ula. tebnjší. A'8elijaké Jas. ženicha). dychtiti Už tak trtím peháka. umpala. trefa . do eho. = poprchává. deska na teba mi lili s in. val. trutina . (^z= laš. pleti. 2. val. chumelice. sa vozí díví na trh. se (za kabát). val. míti. tajiti. tre (je = Klu trí v zámku sa ní.) trosky trusky muší a housení vejce. trefy trúnek = trunk. umpák pák. ! trtoni. bžeti se. uh. tulaja. nedokavým : na val. 1. laš. (ringen). -= 2. })álenka mli tepaniny. Kde dotú tríš? trdlikova -^ tan- mi tá práca chuti do (vzíš). : trniC sa = nco tutlati. To tržný tenica -~ val. 1. nco f. list tuchn.^ 1. 2. túlec Patrontasche.^ otrava. truhelnica truhly. když jsou s cizími pomíchány 2. val. trt spch (t. ten to dostane. túka = túu -. = tžce utíkati. val. trtoši trippeln. fantiti se. tebova^= potebovati.trplivý. trúdn = troudnatnti trudní (mokrem). truhla umrlí = rakev. pomalu dlati. laš. uh. slota. = die val. Zl. hubenti. nemla jí tu žádné — trvanlivý. jed. (-= vseli co pihodí) trefy tru. zpívati (i)0- smšn).mizeti. deva. trvazlivý 2. lulú = pihlouplý : lovk. val. trnú: Noha mi trne (brní. oddlovati túlajka =: ást dýmky. val. laš. =: hlu- co bych rád odešel a nemohu) . (stálý). tržitý :^ potrhlý. - val. trhovisko - der Marktplatz. i tuchnú — vadnouti laš. nebylo tu je trefa! (štstí).

co tak potíž. by neubyly na strom žo nelza Trnky už (jsou zralé. upalovati turnút =^ pohlednouti Tyraj ! (utíkej). pích(na-) tvrdo o groš (zle. tyrajka turbova: kole téj tyrajky a svaby = stará ke val. tvrdina = tvrdá. Je to na ubytí na tom pestati).oboovati. nkdo (mže cizí otrhal). tvrdý: práca (tžká). aby to dra- naléhati na: hým povdl: tyry tyry! laš. laš. potížj. až sa udrhuje. uda penize = sa utratiti : Udal všecky O chleb a vod dtúho neubude (kann man nicht lange existieren). laš. Ani nenatúrneš = Co ntyraš? se. val. (utratil). zamleti. až sa to uby£ : Sak a neubude ! by a ubyto? (kdybys to neb ono uuí. tedy by bu opadaly. tknouti val. tysa= sirku skvrnka. uupnú: Uupni tam kusek deva = utni. spánek tyska = teka. udíra na koho . tuhý) vati tvaroh. uderyíy horka (nastala). . : ublížené (od práce natážky). laš. (srvn. se. To ubude (das geht an). Je tvrdý nouti (vela). = škrknouti. K. týsa = nahléd- tvza = tvrdost. udístkaný — drzý. uctlivý == uctivý. dotírati. a nepotúrnút. podl. udatný =^ silný tle laš. laš. Na samé slám dobytek neubude. uda oddati. do do tahu. tvrdá vc má : Ne- nouti nkam. laš. tím 1. laš. Kašle. Vil nic udobrúcha udobiti. už s tym sem na to. Je tysnú tysnú. narození Pán. ty udatý lve!) venku úby. 280 može prodat chalupy. R. v val. (neobstojí. zdvoilý. slov. Noci sú chladné. udlal). na = umíniti se si co. val. Kráva sa udrhía jabkem. vnovati emu. opak: ostí. neubude ukradou to). peníze je tvza o ty ^= na drobno ru- val. ublíži: Ublížit si. tyrypitka nemže nieho hned s mne (nemocnou). sa tvrdo. nástroji. túži (srovn. Može na tom úby (pestati). Na tom ubudu (mám dosti). na zimu (otužilý). laš. upka bati. Tyrypitka. tyká = žer. = tupí = tupá strana na ezacím Turbuje se. zalknouti: ucjere zr jitní. val. jizda : k val. = udržeti. v sob Což uuit sa = utišiti se Pokáme. tužil 2. Ryba bez vody neubude. liso- „týrá" (bží) za tepla. úcta (uctiti) = zavdaná. (ne „hluboký!"). nenavštívíš val. tyrnú u sebe = tknouti = kdo nepohlédneš mn.: — upa. [uh. u. bhati. udrhnúsa =^ udáviti. nebo by je udery: Uderyía zima. Uí suchá zem. tysnú. : tyra (-u) Ani na ! k= = klus.

nco se mi v hlav plete). akví mi v hlav (tane mi na mysli. (šidlo val. hnísti. laš. knžský. laš. táhnut sa táhavo = ubírati se : Kam toulati se ustavin plot. tarána 1. val. tísniti. kousky s pazdeím zvané : = 1. on m(')h prut. talaatky = šarapatky (v. švajco tu = silné. tenký Svatek švarný atd. val. laš. pryskyice jedšvrkla švidra Svidra. val. švehía švehla. val. 2. se = títi : provaz se už švidravý. švirgatý švih = švidra. podl. š. tatarský jemen =^ obrovský. val. prut. (uh. t. : laš. val. val. znamená ohnuté šev- covské). zdlou-- taras hav. bhati. švih. švonda lová. smrk. švon = švonec. val. žvaniti Co tahiin val. Zl. jedlice n. by se srazilo v kouli). éhnit 8a teli se Ten se tli ! = táhne ápaka -=^ blátivá cesta. val. t. = T. taliga =^ dvoukolový vozík. 2. táráš? val. val. sa táhnete? podl. las. pleskati. vrbový prut. muvi — pomalu. švrlat = quirreln. : tara ter. tlaiti se. nohy). slov. laš. se pi- vazuje pavuza. sebú = úzký emen. švihel švaky. Oziminy sa akvíja (sbírají se. m kot ai švihún ^ vysoký se tenký strom. akví mi. val. laš. [váti.) : = žvanec. val. = pkný (dít. pes. je máslo stlueno. laš. -- šilhati: = zakrnlá 1. švihlý -^ svižný. hadra. švarné peníze (pkné). zotavují se). siln 2. tajemnica -^ tajemství. laš. „Takví-ji má erné skvrny po bílé srsti. teelec = hlavní = : proud eky Moravy. ::^ jež enem akví. val. Božátko. . mluviti. : akvi sa v dálce sa ti sa =: míhati se Kostel targavý = šerý kráva t. val. našlapovat jísti. ^-^ ])odl. = desátek (-džu). i::^ = 1. 2. jaké svtlo?" (ptal se kdosi tarvasi tatar =1 = harvasi =. švihovec — 1. pomalu. ápa (ápy 3. tára pojímky (v. . jímž se. mlaskav ága makati. mnoho = 2.). pímé šidlo.). áboli tacmo =^- honem bžeti.povykokarabá. vy- rostlý chlapík. = planta se. tlouci (když m = = pomalu ^= natahovati provaz. mrštn se otáeti. švirga. švrina — živice.277 — švihák svaek zbývají když se pede koudel. = živý = pleskati. ješt se apká. slepého žebráka). tahy táhlo adzga (-gám) =1 nepkné vci apkaf mluviti.

zemák. laš. prstový. tíúc sa Tlue sa tu už týden = zdržuje se v naší ddin. las. tlálka n. 3. val. na vzdory. val. dráha. sob povahou toi. 1. teplina : tíúek v teplin Fleische. = domácí nemoc. tísnoba nouze. nýbrž „hrubý. která se toí. 2. podlahu no- tká :=: tkadlec. tži sa ím t. tkalci musel in). val. tást sa ~ sa za rosFv) mnú = Bzenec. [prsoch. = tlaší = prší. val. podobni. kráva. ostrý). tisknouti. se eho = uh. ttafa =~- hama. tovarych : nádenka. nemoc: Cítím velikú tíhobu na tíavý stinný. val. tož plátno. las.) to brat = stíhá již se toenica -^^ kolovrátek na pe- tíhoba = tžkos. — : mysli. v Tásla bžela (srovn. topenu z kanceíáa. tácky). je tža. toec tžár to = nco = mnoho. tisy tiž To je na téj tóe Obá sú jednej tory =^ jedné jak Vsetín. tisku = pilno. toeek = kloub. .1 houpavé bahno . chodník tiskatý = kropenatý - jabko. val. val. trag lín jití. val. ja neunesu. traga sa =^ hostina. Ja vas ntisnu dotknouti. laš. = tsnos. že psa Král živit poslal tisnú 2. val. val. (tkái tkaju špiniti. tžkého : Heimweh. tef stáím. (srovn. z=: : ! . podl. trou. laš. : 2. tele. práchno. = = tlustý u Lach znamená tuný. bím. 1. --=: [val. úzkost". tíko der ddina je tíustina = = trdlo. lánek val. n. tlašíja. „tlustý itrtm" se neíká. tisnú (v pohádce).278 — našem okolí. vlhkem tleti trcha tíže. nutiti. zítra oj id tenký : (pronikavý. tlárka = setlelé devo. tlaše = mokro raci v bot val. psobí dení. val. Pettstoff am jen (chránna ód severního vtru). = ervený: íž. tóro vat" -zaá])ati laš. na tož udlat" komu co =^ svazek. val. ten rok = vtr letos. val. prasata (žerouce). =^- stopovati tížit" (íži) = byste hledti. tža. val. val. tóna. To v. pomalu jíti. uh. tóra -— stopa. trachta = [ tlaší (šplechoce). las. Zl. trajka tasavisko . topena ::^ listina : Dostál sem tisk: Nemá 1. f. rosol. uh. tira kde se len a konop toi viti. tlúška: Tehdová bylo tlúška ovec tesknice pl. topenu. stín. zrostly". (chycení). las. = vnitní ás val. teryga=r sthovati: Už zme ho vyterygali. dnes ta. tor ^= tuoa = tí)i. smr : tym torem. tlaiti koky nebude uh. hom. 2. = = = poád o jednom mluokolkovati Neto laš. (o cizím). val. taberna- kula. žvaniti. [plátno). Má tenké uši (bystré*. las.

utrefi komu =-~ uhov (v. járek ili žlab v devné nádob. útržek peníze stržené utyska se teskniti. papír. by. -^=^ skrblík. ^^^ 1. té užral. oku se uvez -místo. t. též zem. uškroba koho komu: Potom m domlouvati u. vadný: vadu.po =r umíniti si. malý. 2. laš. zachrá- uzel. utrák. - val. jest. Na to by mnoho. zavalitý chlapec. ! uváží (urývá) sama od sebe. vystruhuje. to do utora útorník = vyraz.šmúraný! Má ruce ušmúrané. (skrbliti). úvyšek iz: nadvyšek. f. uvádzka rru úvod. : Koníek nz. kde se zem (hlína) val.). ušklhnú uškrdnú usmáti. úvat. uzaova: Hodiny uzauju opozdívají se. nemá náklonnosti k tomu). -. nebo druhém ty vidiy utopit mosí (vraziti). na rukou: u. : skivený. -- šrky. pežita atd. Na to ho neužije (nehodí se.vadnice. uvíro zahnut (toiv) vydlabaný nebo = útcha =: radost. . - na válelií = má válat smíchy z las. utnú = niti se.).pitomec. úzkobný jímž se útor lovk f. odzemek pe u útory = konce duh po dno. nemytý Umyj sa. Zl. usípaný = umounný. koho — posmí- vahnal . uvija se náhliti se : = pospíšiti po laš. ve si uvirý =: sprúený. od slunce tvái n. vádka ^. (= ukrojil).škrobu! las. val. špinavý: val.— usušit': ŽÍ83 Takdvú ti usuším I (vle- uvalit: Uvalil mu gaval chleba pím). uzéíka (das Búndel). = las. úvazek uvážit = provázek na dobytek. Byla tam úvala vojska. laš. šetrný. uii. val. ucliýliti se. podl. = náí^troj. val.šmúraný — špinavý. lovk sa mosí úzkobi. uzemek. Až vyhoblovaný žlab. úval n. zástup: Letlo vran taký ukrutný úvata ^ síla. si. vakše je pl. val. sa sa sklouznouti. v jednom = suk (slov. Mohli se uvija u. vati se. úzkobi sa = sich einschránken všelijak v nmž dno zasazeno — Hodž las. uzéíek: svázat šaty do 2. si ušípané = prase. úzký pl. — pomakati. užra — - ukousnouti laš. po- šaty. las. val. laš. vadlivý := vadliva las. laš. V. ohnutý (devoj. val. =- Nemosíte sa tak úzkobi vypij. 1. jnilo útcha patit na to. sta- rostlivý. uži: Tam zme užili ai zažili.--^ klouby. utopit: utraka Pravíh ^ že runík. Kráva valáová deška prádla. mne neužil (o užmachla kriti : to nestojím).

když vit: Neví sa ho vynachváii pláe. ?>. 284 — mleti h. tlustý chlap. Ne- vérajško Od vérajška ráno o valtel (neplácejte). co to byto tak varmara. mokrý pda. hromada neádu. pohodlný. -~! (velmi ho chválí). nm. váa = vara Ž9 nevaras (= vetech) . vc Nikerú vcú nechtla vandrovec vantroba = vandrovní. : pl. valný = = Vera viléjšku malými =o ostaf tomto ase. uh. vázna = : plésti. bdovati. =:= varche m. uli.: — valchovat hubu mluviti. Voda Valíí vcochma vecpati. - vesnú sa kam vlézti: do Už to vatruje (v peci). = vázanka = val. veselá barva (svtlá). = laš. na rolu kluci.š.Ichnéj. uh. Mamy laš. tvr^ msíce. vaivo. se). dobe nám pes. Dybyste k pišli. dyž o (= nevím. laš. vstriti valila pes cestu (hnala (jedl. jaro : vatrova = plamenem na vesno. n. hmot. Zl. 1. uhnouti van. bok. --- prasátka vatrc chleba — gaval. je vazko. : = vlhký. nemocnému). v€s: varvasif =^ hmotit. praví dítti. veselý šátek zr veselých barev. vchný = varga. vesno hospody. laš. valihrach jež se íká se dítti silnému. vaení.. prostravný. husa vantroba. Nevil se sa nespa (velmi lovk : Nid varmara varovat = hlídati. Je mu trochu vchnj (-. 2. val. laš. moc váza panochy vazký komora. až pijde nedla. ohe na lánkú. varaja. narozprávat. balík. Aas. doma (dokonce ne)." vargosi = naíkati. kde bydlíte). Idem do vsi za ga- vatra = ohništ a val. dobré. vargy vargy.:=: poslední 1. Ani sa toho najes nesvit. val. 2. val. vesno také gavaí (hodný kus). las. kieti.nemotora. mu spalo). valit' boku taku vazu kam = pospíchati. veerek na veerku : = =k ve- játra: eru. nevili (s bychme sa varovik val. .dobyte na . Už sa nevím dokat. :-- hlída domu. nco v nco. val. vesák ulíhnuté : -. hodný hoeti vesaky. mecky ! (mluvil plynné). • 1. do foroty pil mnoho). varmola zdlouhavý laš. pi chzi klátí s boku na obilí.vagaí. bychom rozprávli). otroba la. fakule.. laš. vítz viléjško koly. Ten s valil n- sem doma nebyl. laš. velikou radostí varvas = hluk. val. kus. Varaj ! vdt: vás nevím. Co Jak k vám pí. vatrál= . vedek 2. : Mivala na laš. „Nnatahuj se ty venek: Sé venek -~ ven. vaacha : = vaeka. vandžura -. : nekuty. val.

) laš. kem). ukonaný = ukrásti. trefuje se. cukru. uhradnú' sa (pole. na uchvatky dležitjší — ukrutný. ukvandaný =^ ucouraný. | ubírá. dvanástá = látky se ujímá. laš. uhracnú. uchodif Fajka uchodí (je nkde val. : ujma eho uj misko krdel. s laš. úfám = myslím. uhrnco- na p. Dnes bylo žito na dru2gni kusek laš. mi uhrdli sa : strhati --=- se prací. Neuhodnete tretiti uliodnú tam cliodník lesem. t. Ujelo mu na rozum (vyvedl hloupý kousek) = ušel mu rozum. val. = : To sú uja ^=- úfám Bilovice. uhurda cest. — ujmická túka. chodit (ne- uhynut: zdechlo). je dcko. hromada. útoišt co Vzal úchy- ukynú schovati se. laš. ukrutený ukrúti uchránit izbu = ukliditi.) : ukrutn velmi šumny.unaviti unavený. 2. val. aby ti noha neujela. laš. to nikady (ne- ukázat Ukaž ten klobouk (podej sem). slo- val. uhodi: Uhodila udeila. lek j)od kolnu. ukona -.sa uh. udrobiti soli. provaz = uplésti. mu uhynulo úklad = kraj podešve a nártu uchabi. val. hrozné dobrý a ukrutn dobry. uhras. sa nkam ^^ uhnouti. . laš. se plátna. na úchytku (v. . na je úchytku ududaný dudek). — = na rvaku. : demkem ukrademek: Enem tak úkrato dláme. ulaska diéa = uspokojiti. laš. mstnání. . uchlumpaný i= ušpinný. uhov '^ vyhovti emeslníci uje=^l. ujec : ^=^ žaludek vepí. úchylek -^ na úchvatek = p. schabit. na trhu o sa mosí zlobit. se o to (na ule sa : Zluti uleje a lovk p. svou =^ louky chrastím sedláci práci po vli zákazníkov vykonali. když je mnoho . sukna a vbec jí na nco mouky. jež si svoúhónek bodná uhonila. nco za- = jen chvilkami (jako majíc jiné 2. úkrad- laš. = rvali zboží). zašmouraný (jako tuším Ona v lese na tráv enem na úchytku (co honem uchytne).Stupni = dobe. které prý za stará sedláci sami si ujali z obecního zhroziti se. když má z malého kouska látky ustihnouti na šat). Neukazuje laš. . uhrani devo = v hranici žiti. šubraný. hromsky pkný. po ukradmku. uchvatky: robit 1. schabnú — za- boty na úklad šité. uchyti uchýtali si komu to vyrvati. tam. (srovn.: : — udruzgnúC 1 281 — úchytka: trhu = ulomiti. vati se jízdou na voze po nerovné Tele Do hospody neukazuje vynáší). val. puklá. se ptávají. náramný. tak že vzduch uchází). vzíti. nebo panského. se utásti. dol. hrachu a p. zdali „uhovli". uklouznouti: .

val.-do smrti utýrati. mlsný upšniva. ~ „granec" na kam- uplakaný: okna (od rosy). ! Zl. = val. sa = udobiti.se Pokaj. (hned se Do : uskrovi usmýkaný mácený. urazí). val. uprhnú: kopaný. — osopiti uúraný =^ ušmouraný. pro- = vazem pevn svázati. ustvoi = ustvoa laš. „vesele") -= na honem. upalovat = úpk = pole na upajti 1. . uskoit: z upel. upiskaný -r zamazaný hrnec. usídlit sa laš. laš. laš. uskíta -- v blázny (v upipíaný hn upchn : tu druhu. : Bylo na urvo (na p. : upimnej k ei hovorný. Uh. všecko žert): obrati ušpiniti uskítaný. : Dyby pišlo na úpr na si n zz.„dáti si to si ustihnu. ! vyvésti : Ti synci cosi . laš. val. žíkaný. : laš. uskítanec == ušmouraný. upíC sa hodlati: na = rázn to. . = ukrásti. usnaži — Na upírat sa že Najvc na nho usotni. úpr kdyby nuceni. = uleknouti úroité svátky = výroní. bez dlou- úpku vedro. urvo utéci. se na koho snhu laš. uliv upedi si nco = praecipere Upedím si t prácu (zanu ješt dnes. bude uraziti : mén kopy nám u«koí o dv kopy polu nežli jsme poítali. úpadek: hrozný úpadek (pád). val. od- p. Upét sa na umrláek =. se k nemu. zapálil (na nm : z- ustihnut záležeti" : si na -. val. urva: na urvu — na uísnú sa se. laš.~ umíráek. uprajtova utáhnouti. umrlec Ty umrlec (pezdívka). = --= na výsluní 2. upáli. odstriti: u. udrímaný. Neunujte se). ospalý. Brod. úadník správce statku. kdyby byli riašého val. umknu se — uhnouti.- :: 282 ulíbilo. ber a jiz I = uh. úlich ulízat" liják. val. laš. ústupek nech. = obsiti se val. laš. upšnivý ^— vybíravý. . laš. = upokojiti. Je všecek zunovaný. ukliditi. ušatany =^ unavený. stávalo). val. sa (namáhati urvatosrr urputnost'. upíralo. rok Pergament nprhnúl byl za- ulizuje vtr =^ opaluje. na úchytku. n. sjícli. Co tým budete unovat. tu laš. dol. úpky — hých píprav. val. unovat sa s - : Hlad ho unovát. Nebu taká umyknút ^=: utéci umziganý. val. na utel. utahaný. Dv = upchnú uznaliva Ona je tak dvucha. umžiganec =^ umtrápiti . — urvalý. jako by milos proúlicha. utr- upiptané — sa ušmourané. uráta sa -— udobiti se. uráilo sa mu = odhodlal ^^ val. kazoval. abych ji spíše dokonal. v lavici v kostele odsednouti. umknú já to = = uhranél. dol. urvat se. Umykni laš.

vyguma úru = vytlouci v zemi kolem. . ád vyhoel. oddla = od- výhlednjší = nejpknjší pohled baviti. laš. kopcach ten Vybývá nco = zbývá. naproti a ekají. vy- vycápa vycásaf = - vybiti. vybaviti se : eho =^ pracn bulila Stna na to oi (srovn. =~ vyfoukati osti- vyhodi komu = vyhovti: laš. val. laš. výmol. co na 8Íti. vydlati (kži) val. vyplísniti. val. Už sem sa hodit sa dvakrá vyrýpati. si bato. peinky vyurVydurbál sa z dluh. val. laš. „bulík"). biti. laš. po tetí bych ne- vydrpa ^= bati. laš. = prokázal službu. vyápaný déšem skala. se. co odkud = namáhav vyškrá- mi bídek na ele. vyistiti. vycudova = 1. jako ve vylináíov: nkterému vydíábif itroniti. vyhamrazi == namáhav získati. byl trestán). dundá se z koze. vydmucha hané vlasy. Tomu vydrána cestai žáden nevyhodí. vyhoe: vyhoet pro klebety (dostal. výhranek =^ vyhrané peníze. vydlati. Spadl ze stešn vy- do trní a nemohl sa z durbat. -- 287 vybíravý. Eše nevydržál (nebyl val. : val. vypráchni- mrana vybulif vystupují. Vybyl vydváa = vyvádti. = vyhnati. dítti udlený. vydli vyvésti se (vyvedJi : = vytlouci. vybralo = jdou na. je vybulená (vyvalená. val. vylaš. = vypiti až na dno. Vy- vydrda dostati. vycíza vati. : vydúpnlý strom vlý. nho pouklá). vysrkávati. napálil. vyboži. : se ^= vyjasnilo se. kom = : vydubi laš. val. vyini 2. val. trest nemoc. vydranisko laš. : laš. vybvypio- vydrža: bití). výhledný . na koni — : vyže- výhoda : Zrobit mi výhodu 1.: výborlivý raéný. vydundat hruška hnilika vy^r- sú vybrkaní val. vybrka —už Ti ptáci se). cesta. val. Odtel je Vsetín nej- vydla nco = vyndati tak sdla — sundati. vydymova: Na tych. vyby: koho ven lobotu. Vydržíš! (dostaneš bit). vyhléda Dti : vylilédajú matku vyasilo vyhúlito se. ze strachu. dutý. vylizo- vtr tak vydymuje! (prudko vyforbicirova= vypoádati. vane). co vyhnanství). vybulova =: se Vybuluju se kopy laš.podíl za života otcova Su tu jak na vyhnálpv (bydlím o sob. výdit ^. výfuk — vyfouklé vejce. vybiti. sa z Dia Vybýt zkoušku („odbyl"). laš. -^^ vyvaliti Hanka vy- vydurbat co z dostati. 2.

val. . sa ze veníko s hudbou. ja ich = vymluviti se sa. podl. vylett špatn vylefét (dopadl). že Zle mu to vyletlo. z n- eho: Navyklí val. (prošel). vykarti vymizeti: = vypleniti. Eše nevyležela. val. se (jako šílený). vykáti. vykúli beku piva. sa z nemoci = zota- nádobu. má vyhubiti v. laš. Zl. val. . nic. nechodí. . = vyvrátiti. = vyjezditi. v. val. vyklidím (vyklidím. zme to. laš. laš. — latanec vykartili vy- kartito sa to. vyjevený Pibhl jak = vysekávání hory. vychráni šaty == vyistiti.^ vyvaliti. nemám (plevel. vykada moci. vychlusta po vychmúlit : hub vybiti. na soud) vyleže=^ vybyti šestinedlí: vykázat peníze (vypovdti kapitál). laš. vykmasi cestu = vytrhnouti. = : vybiti. laš. nm. vykíva sebú = pyšniti Což budeš sebú vykíva. vyhúca viti se. vat. sa = vyhynouti. vyvykohéti vyliti z nádoby = tekutinu. Uh..minouti omyvýchyrná Brod. = vyítati. — vychraova = v. uchra- vykotíte? ova lem. sa = vykáti = vypraviti val. n. . Idu (jdou = pojte) val. vyláta (rána).: laš. val. méno (veer všeckého („zodpovídal ped jmeninami). už vykrútiC sa: Pes sa vykrútíl vy- v síni (vyneádil). (s pole sklízeti). se to ^= vyšlo na vyvedu z lesa). Nvyjal fajky z huby. . vykoháti vrátiti vycharba val. sa uklízeti. nevydlal. vyja: laš. vykázal se"). vyhryzío jevo. vti z nemoci vykomiza initi. j. vykynožiles vymýtiti. páí vyjí: (vychodil) Náš chlapec už vyšét skotu. hmyz). laš. vjjiska komu biti. Nemože to vychmú- (má ei plnu hubu). sa z toho vymotává. dvica : = hezká. : 288 vyhrávat' komu = dlati zastav. vychlápadíaú. kde peníze laš. ^7hápa psfú ^ vykocha sa z nemoci = ozdravýitky dol. = lit vybiti. = val. vyjevený vykrámi výkres sa se (o nevýpravných). vykazova: (vypovídal Vykazoval. — Vykrucuje se). vykli sa vyklidi: heva. si ped svdky. škaredé. moh sy dovdti vykusi co na kom : = = vykapsi: Sem laš. laš. = vyliska. z ne- vychybi ddinu -. vykrsa sa val. vínky (veer ped svatbou). Vyšét nám žádný dobe pi zkoušce vykapsena vypraviti Nvykunda se se spš vykunda? laš. = vypraviti se: Brzoli sa vykoti (vz) (vy velebíte). = se : • Vykúšál na (vyzvídal). Vykázal všecko. vyheba komu = vyhubovati.

laš. [val. nm a p. dobá. Šlo to vikovit. laš. : zem. 2. na vovterek se chlapci „vozíja" (klouzají). vložiti vikové. strana. uh. vtry = ichy zve. tyku a v nohy póla. jež odevšad vnit málo kde vené. Bude veta Už je veta vtrák rr povtrný mlýn. val. val. laš. se: ve stavení. se chová. vozvka=^ vozová cesta. všatka kamen. vodi = pohnek. viza dalekohled. místo. udláme vlahu. . metla. vidák: vlžavný =^ vlhký. Pkn veš si" pkn val. vodonoš žene ze vinova koho eho kde voda komu co dávati. Na vidíku (in Necht to na val. [laš. : vede výmluvu. laš. vichla.nosí rebelka. vhíobi: vtlouei: vikovitý = 1. . kvt lopounu. vitrú. (žertem) muka bírka. vevali se Vevalií sem se do ruky (udeil). prut vacnú =: udeiti vyNáca =^ vybiti. vinovaný — vinen. nco (sich in's Mittel legen). Wein vtoži Žil s víru v uviti. : = ! bidélka u = silný vlažná pevný : hebík. nemu. pohoni. uh. kterou vidti. pivazuje. val. nejistý: Bylo to vikovite. n. vincek kamena. za njž pl ku behu vbec Vyal mu se : voznica. íká vidti (Freiplatz): conspectu omnium). s chutí se dáti do v To mi nevidí (nepolícní vloži víru neho. val. veta las. vlašenka (pácnu) laš. = vlhkost. na muchy. vinu listí ( vodka: na oi. níž = hybký. nelibí). byli sezdáni). uh. . vola -jmenovati se: Jak na viru (ne- sa voláte? Volám sa Hodný. v cítil se užívá. výhon na zlý. hebík. ovocném strom. jablko v sob er- v sob tam s boles. prut. vládný Pták si vláí -. bii. sa vinový vira : sklenky. nco = uviti laš. 3. val. vikál = rozpustilý chlapec: Ty vikálu! Zl. vlái: na hnízdo. vikovitý Já se holub = barvy vlomi se v sa v nco = 1. vnohy = ten : Prásk mo- vichla železná Schwindler. planý = 1. vidík. vlášeé vlk = kytka na = žín. vitra = bezový provaz. Viset mn s hubu. val. vicherný = znamenitý. Tak t vevalim : vlaha = voda je v díži na peení chleba: Dones vodu. nákaza kry stromové. bych ho vidl! 2. Když prozvíažuje" se studenou. mynáka pl. vol nevol = volky nevolky. vid: (ohál).za laš.! 285 — vitrál vés: takovú vede. = úterek. horká. vlhotina . vozíka = klouzaka. . [(zle)- nástroj a p. 2. rychlý. vise: vitký u na nco = — ). bolelo vidíku (kde by to bylo vidti). místo.

val. vrh =3 poítá j vuci vda). nemožeš huby zavít. Zl. : Vtr víská = skuí. (ist vúpaty za in'm v patách. : je tomu (jim) vybednái = vybedniti. uh. men). (v. t. otevením dveí. svižný. obratný. Tam ==: verš. :=^ vypyH^^vati. vrz: poá ei) g\ vrážíš ? — Pjdem jedným vrzem = : val. pomlouvati Vraví vrták — nebozíz toidlem a val. val- vredzišiar ^^ nadávka). val- vrapovaný vrivá voda uh. vybiti. vrt := vrtký =r^ na žernách mleti. val. vrázi = vrzati se. Udéíal Frýdek.): po ran. : vuci (z (=:^ nene- oechy. jieraten). 2. vrch stromu. vrhy oechy. vravi na koho držadlem pro levou ruku. všelijaký: Je to všelijaké = uložiti. vrza =^ klábositi Poád vržeš.mladá veš. vrba úchytka: vrzulka = fryžula. (-te) =. :== pimti. vedem všelijakový všón vtorek v al. Vsolim ti všecko jak na (dobrý odbyt vržd vsoli =^ skípati Snih vrždí jednu.samohlásky píliš . = všelijaký. ukliditi. vysvtliti. = : vrndže*" Muchy vrndžá (sumvrní. vískat vírající. jedním vraž vraže. = rvaka. vyjde vybarvi :^ vyložiti. a zas do jizby: Nevrazte sa poád'. vrátka ~ oplátka val. vrch vrchovina vinu : chyti za vrcholaš. uh. laš. beim Scliopf packcn. ti vrhyí opatrnosti). . [val. to vgata. na vrátku. vrazit (v -. vrch : 1 . Vybombovat si! (špatn pochodil. : las. vybambuši na vrch val. uh. 586 vrapy rr=. vrch: Všecko na svtlo. není to dobré. viápený. modina Šlo vza Nevzaj sa = vrázi sa val. co na ra- zatoíš ! laš. laš. vreco mech. On \adí na . j. podl. hlavn. vrh: vgalka na = amrhoun' se = úterý. vích =^ tam je toho velmi mnoho. vrtnú se se = obrátiti se vrtly Krávy laš. vrhnú po matce sa: Vrhl sa po otcovi. sa a se! : vrba na trhu). val.. spolu. stížený [vlk. Dla se nvuci ~ =9 atd. získá).: — vrap = záhyb = nábry. ež se Háza na vrba (dtem j)ytel pod nohama. vybombovat: Na tom baranu málo vybombuje (vydlá. ustavin pecházeti Co sa z jizby ven mu potym na právo. mu — t. prodlužovati. aby se vráti koho . : ním. (die Falte). ovoce). val. vstúpi v nco = vložiti e. las. : = ve studánce vy- nabíraný zvrapova sfaldovati. s vrátnica = deska ^~ na vrata. val. nic z toho nemá). vrn = kolovrátek vršák -^= vršek. vrátil. vredyka kam = vesthovati. meni.se ma s vraví. sa laš.

= hloupého vymámit = herausschwindeln val. Vyadzali lidom. = vypímíte. vyíditi. = mu vyráíl vyjevil. val. ubližovati vymrvi sa Obžalovali ho. pínati). si Chodníkem si mu podaí pece nkde ješt vypjiti. Vymámit na vymyga vymina vymítit si = = výminka. val. slépka už sa vynesla (už nenese). vyíúpit ^= vybiti. boí se. laš. Ty's to vyrafiíl! vypadnut: Výpad mi ten lovk mi se již). vyprúi. vyprostit vyprostíte sa vyasiti sa. = nádenka : vypléhni biti: = vypleniti. val. Leží vyprostný=na znak natažený. se vypraviti umí: Poslali je vypírat se z vypírá. nadejdete. vyrócha vyoháua =^ vybiti. = sich : steifen (vl. peníze. val. vykáti z sa z eho pohromy: Sotva sa z toho : vypol'tavi£ vypohlavkovati. vyadit komu = ublížiti. v. uh. vybírá deštice z kídla. laš. vybiti. obratný. vyhu- Chodí na výrobek. vynést: hus. = vymíniti. Mi to nevyadza = neblíží. vyiuska vybiti. nco vymakoti líci. (o vyrazit sa ai : Jak v sa vyrazí. nevymáchaný: Má kdo neomalen mluví. výrobek Ptáci proso vypili = = výdlek. 19 . výidný kdo nco dobe = = = vypídi z toho pídí obsáhnouti. laš. vypuit. : plevel. hašteivý). vypúa: nkoho Sen sa . vypeova.. = vy- hubu n. Dm na je vyprúcený (bruch . laš. vyskoí). : nm všecky laš. ona taká vyidna. laš. vypasený: vykrmený lovku)- drozd zpívá zim : (jak slunce vypka: Slunko vypká (pálí). laš. vyprúat. ziz vypohodi lenošený. -^^ výida vyízení Ml sem tam vyidu nco vyíditi. : vy- vylomit od koho peníze: o lovku když se nemajícím už nikde úvru. laš. se). abych nkomu vyadzal (svárlivý. vyobracaný vycviený. vyoísa komu z chuti (nelíbí — - vyšlehati. vyúra = vyslíditi. vyádza = : áditi. vypostávaný = odpoinuly. vymrvíl (vymotal). Mlyná vypeuje na vtráku aby vítr ^== vyrazí. tak ražno nehnal. hmyz. vyrafii: (vyvedl).: : 289 vylízat" rány. vypruovat sa vylupnú sklenku piva = jedním douškem vypiti. val. Nevyazaj mu neubližuj. val. vyáca = vyrái sa: vybiti. eho : Pora sme Julku do dochtora. výronica = výroní den Dnes je výronica jeho smrti. výadný: Dy já nejsem tak vyadny. rád by se z toho vypel vypit: vyzobali. je na spadnutí. z vylíže. prohývati se = v ped) pyšnil Vypruovál sa (boil se. ale sa val. neškodí.

. jako kmín. Vytrápí tele na jaco -^ vyítati. = vyrostlo bez vyškérasa. výtluk Cesta je samy výtluky vystasi sa se : = vytasiti. vytrápi: vyjezdná. vytoi=: vystopovati. Sklenka z ruky = vysa povolanému) vyjeviti: Všecko vy- klouzla. Sotva sa vystasíí.vybiti. -di. i = žlábek = (járek) nástroj. vysmykova: Byli slepií ! Zl. se rád vy- nco na laš. val. vyšrbi kosu o kame = ozubatti. £. na p.=vyšeova sa. vyslepii nco = jinému | mu vyškobrtla = vyvrátiti. trpy (soužení) val. vyrva vykši) = od vody vyrvaná zem. vyšeova sa: vysmívati se. = : . vysmýi= vytáhnouti. laš. r^- posmch. výsky(gen. ubrániti se nemoci.tmavomodré. vdolek = vyschlý.: : 290 výrost : Céra tam byla ve vý- roste = vyrostla tam za chovanici. vyšuhraný chléb. = vymhliti = Až se vyšeaný kdo šeuje. výstihy ekaná i na vý- = : má rozum : Je to eše také ne- stihy.):= hromada kamení na poli nasbíraného a na mezi položeného. val. posmvaný. vysoké sukno ^. vyítati. vyprahlý. lovj kráv. v rubisku vytípa komu vysteknú = vystaiti: ! Kaj to výtrpy pl. vyškrata ^ vyhojiti se. vyrozumný = vysplý. setého. las. val. v yškobrti se val. vya vytkat' vybiti. vyšéi zuby = vyceniti. sa vysemeni semenilo sa : To samo vysemene (ne- výšury pl. koláv. plevel. = vykudliti Vyrvi (= : výstruh šindele. val. vysmykovali srny suši = táhali ven. vysáhnú nco obsáhnouti dél rozpaženýma rukama. val. vz na rovinu laš. ukázati zas sa = vytluená. vysnaži = vyistiti vykliditi. komu co = vytýna táhnouti. m. laš. jimž se vytru- mu za kudly. sa na kopec Vysnažíí jovali svoje stížnosti. = vy- vystrkovat' kati. vysmta = vybiti. val. vylomiti kousek ostí. na svatbu ekajíc laš. dostati. výstavek =^ strom nechaný. val. vyštahel —vyouhlý chlapík. kdo již vystihn emu ^^^ porozumti Nemožu tomu vystihnut. schránil (schoval) vaí. : buje. : Vyta- snaži z obila = nevyistí. se (vyneádil) laš. laš. izbu (= vychráni). vysai vysaci. vyšústa laš. Toho nvy- = vytaj ova = vyjevovati vybiti. vyšmarova= vybiti. laš. se laš. vyrozumné vyruša sjýrva (hloupé). : Má s tebú vý- má vystekuú všecko laš. m. = vylé- vyskytnouti. vyalúpi sa ^^ z nenadání se vysnúva zati. smy v lese.

z nemoci = okáti. Vzala chu na Spánek na vzat. vyvrznú z eho r^ vybednouti vyžúvka vzatek : = co kráva vyzuje. vypravovati ! ke kuatom. vyvés Takoví létlí Ptáci sa vyvedli hnízda). 1. je las. vyvi . vybaviti. vyzubovaC yvede? (co toho pojde). vy vltnú se =: vyplynouti : vyzvala zídla se vyvltne vývratno: lístek. výtyk a ja = Obilé vyzimovaío zimou). dovádti Chlapci. vyzdravnú okáti. uh. (mladí ptáci vyletli vyzpytova emu = Tomu lolaš. vy nadávat i. suchá osoba smr. Vzáí sa za poniníka (dal se). : m 2. val. vy vála sa z dluh=zbaviti se. z — vk ne vy zpytuje (auf den Grund Co to kommen). vypadnou z kapsy vytrúsi z papo- vyzimova (vyhynulo vyzíbtý. vyzváa komu -= vybiti. vytrúsi peníze = . vyži vyzut. ju tam vyzdvih. e. (vyšlehoval ze zem). podšívka sa vyse. vyzdvihnú: Hospody tam nebylo. Všeckem jednako vyzmtá (málo tomu dá. Ona je enem na : vzatky (ráda vzáí za zvyk. Vzal na vojnu (dal se). 291 vyzimený=: vychládlý (svtnice když v zim). vy vazova = utíkati. vyvbi = udlati: der vyžúva: 2. odkud = Ze vysvoboditi se. astým 'Iveí otvíráním vypustiti teplo. pomaly Jak's to (tu se snadno vyvrátí) provésti. na p. Hledí na vzatek ty vyvza teplo= vrzáním. vyzíbtý iieb = vzí Nevím. Vyváajte nco Vyváat pohádky. vyzíblina = hubená. val. kráva vyžrádlo vyvbíl? sa žúvá (dostává ze žaludka vyvrhnú chlagen al. las. až N. vyskýpa vyzoba: = vykypti Necho las. z nesnází. vyzpíva€ jídlu). v nebo vc. Tu je vyvratno. nevyváajte. leze Ten sa vyvrht z našéj rodiny. 19* . co Vzal na si nho zlos. podl. = vyplila. val. val. val. las. Vzala z toho ! = hubený od nemoci od bídy. kvoka by ti vyzobala. Vzali to zelí. ztratiti. vyplatiti.výitka budu za to vytyk. úvr z val. : = aus Art pežvykujíc).zíti. (zisk). val. : Ty to zrobiš. vyulápi == nco hloupého vdti. vyváat=:l. mti =:: pomalu zapomnti. Vyvrhla sa ze všeckých. Vyzízto slunce (vyskoilo). Ide do výžinku. vyzmta: Ty tom vyzmtáš! (= dáš). niladí ptáci z hnízda vy- šlovou „vyvedenei". úvr zvi = na sa: = vycingaf. vyzimovaný = vyzizova: Plamének vyzizovál . vybiti. bere). z vyveti sa eho. = vyzut Kráva trávu výžinek = nádenka ve žn vyzvat : komu = vybiti. si co u koho == na dáti. To vzalo penz (stálo).: : — vytrta^^^ vybiti. žúvá z pod kabátu (cpe ven).

zaglanný pluh = zahlinný. šaty laš. zábobon. dosti : záminka. drobné promniti: Zadrobíl ptku. zábarka záminka Bere si zadmuchnú := zafouknouti To svtío zadmuchnme. uh. zabiják = lihovina velmi . zabluka se zatoulati se.i zaby: Tam rozleželo se mu. zaboené Hledi z. za- sa dobe do háb. zabrat = obsáhnouti laš.. silná To je zabiják (silné víno) též = zados =^ dost hnoja. n. zabliskova = zhlížeti: Na = škared. = udupati zemi kolem Dy to nmožu vzíti).zanesená bahnem. drak) laš. když smyslí). by pevné val. . Zabud se od rána do veera na šenku. glon. = podnesená vodou (srovn. = zábarku. zahaba = zavali hábami Kde : sich zu Herzen). — Zabyli zme na „Tež tu zahaa. zaamši: Nlza verbarikadirt)." . budzený to = zababúlaC búlaj = = zaobaliti Zaba^ je zaby meškati se sa : = Kde zabaviti se's se. Nezabíraj sa nad mám val. zababuši == zavázati šátek pod bradu a cípy odtud do tyla. glén. : všecko je zaamšene (verrammelt. rozebrat). : zafrajmari zašantroiti. Zabít by sa za masem (velmi rád maso). laš. jednou rati se zabrat sa : = zamysliti se. lúka zaboenec škarohlíd. náruím zaguma stál. zabylo = zaháa : „Tu vtru nemáte?" laš. sta- Zabraía sa nad tým (nahm zagyzdný =z zanešvaený. zane- : (^zzziz smok. p. povra. n. mu to zahájené -^ louce. kdo se mnohými peinami pikryl. val. hlen). zaandra = zašplíchati vodou. zacafraný =: zašpínný. dyž si zbáhne (když se si mu za- Ta to zaamšiC (za- chce. zaboni zapomnti Ja sem = = studna . hraditi. laš. zádrapka val. pomluva. tým. laš. šlená zábobonka smyvc. = zábarka. laš. zaaclirovati. val. : mnoho obleku. starosl. Do sebe zabraný (zamyšlený. zabit ': To ho zabilo = pivedlo ta- zadrobi = velký na na mizinu. laš. srvn. všecko zabrat (na kolku v ní vraženého. aby tam nechodili). val. .: — 292 Z. tíka zabliskovat. zabachtaný = kdo má : na sob laš. laš. Zadrobte mi! (dejte drobných). laš. zabrcaný = zaházený. tam dotú zabýí ? zima. laš. = : zapomnli. zabáhnút Dyž sa mu zabalme. se ani hnut. to zabonil. laš. bajka. jako mok = zafrahái zagarazdi áditi. lovk je zazapomnlivý. = = : zasmetiti . zahabané ? zaházené. Neml sem peníz za- silný uherský tabák. zapov v lese.

zachystat sa aby z teho vertuschen). =- hrbol- Noc. je zakíbená . zahrabati. val. laš. = zakráa ho (bére = pišel na mizinu. [kludi? laš. základka: vyjeti pípež na pomoc. tým handlem On 2.vyrostla ochranu). nepošío = zásobiti se : Mope- síme sa ude- z. zahrbol- — uh. kivák. zajatí: byli —- zajeí sádlo i zahnat" na chléb na šaty = vydlati. Enge zahrbolcova . záholivý umí „zahnaf. zahebova = = brousek na zakázka = objednávka šité chleb. dobe mi to vypadalo. val. zahoe z zahrdlif. zaklajn na besed se.— zahatný najedly nezahaténý=-koho nelze zahati. podl.o hrbolec na cest vozem zavaditi. na svátky. laš. Zakopal sa dobe dail. zahybák kudla. val. si zajaina ené. kdo nemá nikdy dosf. op. kdo sklíen. zajda — - bemeno. nco laš. v chraptím. =-^ zakládat: Kvt v ovoce. Boty na trhu koupené. zajikat sa = koktati. dvei piraziti. se zakopává laš. val. laš. zakludi-^ zavésti: Kaj zazákopa píkop. Žatým ho smr zákalec záhrdlitá sklenka obyejné „sklence" bez pati. rozbolí dýmu nebo = zaškrtiti. tak : V takovém zle se nám Být velice z. Zajímaj =. zajímat koho = in die zajdák treiben. sa sázka (die Wette). (zatajiti. zasedti = : nad záchodem. zajatu vedlo. mne zašla nkam v láhev (proti hrdla). laš. zakíbi se: Réž sa už pkn zakíbila. zachlopi pivíti. ==: zalituši koho silným ením zabiti. když hlava páry. vaí. = Potem se to za- íovk. Cosi ho zašlo. = m val. val. = zastávati Zakráá : zapackova. Dycky to zakráá (omlouvá). val. zachubolený = zamraený nebe zahíadi zahladiío. v chumáky (kíbky). zaheba. že neide. zachodi: Zachodiío s tým mlékem zachopta = obchod sa mn dobe se zakopat s se: 1. val. brknouti.. [val. uchvadz = utíkej zajít: ! cova covité se kam = po cest zajeti. komu : se všeho chce. nše. = -. lesi. zachoené dobyta zachríplý chríplý — nemocné. tma zašla. nemže. 2. : zako- na z. zme zahodi sa kam = zajíti. si zajatý = nemocí val." = piinlivý. 293 — záchtivý = = mlsný. . = mošna. zakládá záhumeák = kdo bydlí za humny nebo kdo tam má pole. . = perozuje když se nž zavrací. západ Už je slunce skea sa. = „zabazuje". uh. 1. = za- záchod zachlošit = zabiti (prase) uh. Sem za- chraptivý.

val. se zaosái sa val. = místo..) . jako pole v lapai.: : — zakrnúsený zakrnlý. zamarašený = zaprášený. = Mj zámyselný = podnikavý zamútná voda zakalená. laš. bhnu. zakúlaný r. = uh. mreu (omdlel). zalapat laš. záluplivý (putna. by se v louku promnilo. f. zamuchlaný = všecek zaoba- = zamazati. 2. zakvasit na chléb = udlati kvas. založit se eho laš. val. kam slunce op. val. zálety zamží oi = zamhouiti. do Zl. die zapalovat sa palovat! zame MysHm. Jedla sa zaosáila = Už to pivezu všecko. zanese = obtíží se. zakuri v peci = zatopiti. laš. = zádr v devné nádob. zapadnut koho Zapadla ich tam. zámraz : Zito seté na když zaválený (pes). = postihnouti kde zmizeti. laš. m žadnej zámluvy. pjde na nese. zákrut n. uh. = zakrsalé. -r— záíomka vsaditi se. [Zl. ich vychoval. = dáti zamatlal. = devná nádoba má zálupy. (zami oi). zakúí udidlo. zardly lovk. zálety. za- zakypa Všecko zakype vápnem mrzglé = zastíká. zalhávka = zábarka zanés : sa: Ai malá noška sa dlouho mía vodu. zabiti (prase) zamuždi : laš. zamatle. laš.) Co zámluva =. zamrhanec zamrzglý: ovoce omdlíti: za- zakuza koovi ^ : = zakrslé jehn. zaškrdlý. zabiti (Garaus machen). dozírati ! lený v šátky. zalúi když osení zálup sa: zápa nedosvítí: oslúní. uh. = dobytek : = sázka. zajímáš se. val.) (usilovati. po zasetí hned zamrzne. dobe sem z. hodn vyrostlo. zapálenc — : zapálený. základ (fant): pikryti. dyž už sem Rolí sa zatúilo. zaonai ale též ^^ popraviti. ostalo Zl. Což sa budu zadrápati. [las. zalhavku.zamazaný od koulení. že laš. že pro svoje Yerantwórtung dti nebudu : sa o to tak zapaluješ: (zasazuješ. zapáit sa = zalíbiti se. zalett : Já tam zaletím = zana néni nic z. zaod = záloh =: sázka. tvr). áe založil do teho. ozdobiti. zatepnút = zabíti galarrda: (králíka). ikata. zame 1. padajíc zavsila se na jiné stromy. když ji má = Chodí aby oi zamžíté. blata --- zamalaš. závj snhu. laš. která zádry. sa zamakaný od zaný. úpk. Zl. zamatlati. Nzatavaj laš. (-i. oi zamhouiti = = zaku zajel : Ková koa — mu. sa zaonail ^ udlat z. val. zákruta 294 — = oklika. z atuši zapadnut ztratiti se. žala vat = dopalovati.

295


zapený
:

zápaly ^= ervánky: Veliké zápaly, veliká zima.

vrata,

dvei

=

za-

strený, zavený.
:

zápar

= zapaení

Jak

bud
si

zapustai

si:

Nech dti, nech

tak prše a slunce do teho sviti,

trochu zapustaa

= zadovádejí.
z.

pijde na kobzale zapa,
se a budou hniti.)
las.

(zapaí

zapustatný

:

Bylo to

== za-

rostlé lesem. uh.

zápas

:

kde

je

pkná roveneka
ovce sa

zapýi

sa

= zaervenati

se.

v behu,

tam

je zápas,

ej.
zarobi,

zapasu, val.

zarába
si

=

vydlávati,

zápaskovat

=
1.

zápasiti.

val.

laš.

uh.

zapei —
schallen),

zahraditi

(verz.

zaadit

pepei

(pehraditi). Za2.

(=

rady).

= Nevím si s tým Nemožu si zaadit
„pomoci
ke kráv."
== založiti, ztratiti.

pei

dvei

=

zazdíti.

zakoe-

na krávu
zarati

=

niti se (strom).

nco

zaplešit

:== 1.

Zapleštíi dvei. 2.

rázn zavíti = oi komu z.
koho
si,

zarazit:

Oves neurostl, sucho,

=
z.

ho
nas

zarazilo.

zamazati,

podplatiti
zabiti.

3.

záida
las.

= zaízení,

koho,

udeením
si

(v obci)

poádek U nni zaidy (poádku),
:

zapoja

=
1.

upíti

aby se

nco

stalo.

val.

zárobek
zápas.
2.

zápole =

mírná
se

hádka

:

ml
:

s

ním
sa

zápole.

= výdlek, laš. uh. = zárove. zarovno zarúdit = zanésti, zacpati neblátem
a
p.
:

zapotroši
pozdržeti

kde

= déle

istotou,

zarúdná
z.

Zapotrošíl sa v hospo=^

d.

Zl.

úra. zarst

=

plevel:

Ten

vy-

zápov
pásti
:

kde

zapovdno

trhávajú. val.

Voly byly v zapovdí.

zarúšat šaty
které

zápovdní
nesmí
zapracovat

voda
si
z.

=

ve

zarúti
zárypa

= zamokiti rosou. = zasypati.
^==

chytati ryb.
:

hluboký pikop,

val.

Nemožu
vydlati.
:

si

zarýpaný
rísaný,

=

zaškrítaný,

umu-

kúska chleba
záprašky

usmúraný. uh.

n.

výroka
v

ote-

zarzavka, zerzavka, zrzavka =:
stojatá

nášky
svátek,

za zemelé
las.
:

nedli a ve

zasedavé

voda oxydovaná. las. hrušky které

=

v

zapravi se

nho
laš.

zapravi,

Jak se nemoc do smr ho npusti.

krku „zasedajú," ostávají dokud
se neuhnilií.

zasíplý -- chraptivý.

zápraž

na jednu
den.
laš.

= 1. zpežení: Vaa z. = na jednou na celý
(jinde:

zasnú ^^
zastat:

usnouti, val.

1.

Beka
byla

zastala celu
veliká

na

jednu

vý-

hradskú,

co

tak

=

pažku).

pípež. uh. zapít sa koho = zíci
2.

ležela po celé silnici
se.

na

pi.

val.

2.

pekvapiti

= Zastal

zlodeja na

!

:


komoe.
na
stane.
3.

296

= býti
Téj

s

nco, míti co
nezastanu
zastane

zátoina
pole,

starosti:

práce on neza-

zatrávený

= v ece. = travou zarostlý
vír
p.

Toho

sám

zemáky a

(neskonám). Ten už

nco

(vykoná

ádný kus

práce).

Všecko
val.

zatí sirkou ve slám zatrousi a

stodole,

ve

=

tím

zapáliti,

sám mosím
zástava
zastúpit

zastávat.

zatrousi
v tle.
páliti:

= zácpa
:

=

z neopatrnosti za-

ZatrúsíC
sirkou).
I

ve

stodole

(z

devná

rozeschlá

dýmky,
zatrúsíš

Daj pozor,

a ne-

nádoba horkou vodou se zastoupí, že pak už netee. t. j. srazí se, kdo má mnoho zašacený

=

zatupi ddinu, val.
potkány a

= potupiti
p.

:

Zatupíttým

šatstva:

byla zašacená! val.
sa = zašpiniti
se. val.

zátvor rr

pas na tchoe, na

zašípa
i'aný.

zaškrátaný
val.

= uškítaný, ušmú-

zatvrda:

Turky

už zatvrdala dech zatýká

zaškudlé prase

zaškuti
vyvésti

= hubené. = zavrbi, zaškvai,
:

=

zrála.

zatýka:

a

(praví zádušlivý). val.

nco

Ten-

škutina

zas

zatynú zaty
zadusila.
:

= zatonouti
laš.

:

po

ko-

cosi zaškutií. laš.

lena do blata.

záškvara

= mrzutos,

hádka,
(s

Hus

zatyla

= tukem
laš.

se

hnv: Meta na
kopce), val.

u

záškvaru

zautek

zašuchtaný
zatarasený

= umounný. = zanesený zákopa
:

= zítek,

zavadnút:
je sucho.

Obilé závadné, dyž

smetím, blátem a

p.

val.

závala
zatarláš.

=

erný mrak
:

:

erná
krk.

zatarmani:
manit?
(zaratil,

Kaj'8

mi
val.

závaía

šla.

val.

podl),
pes,

zavalený

za— zaju:
zaa: ved
zatína sa:
se strachy, val.

husa,

kráva

zavait

nkomu nco = zašan-

= opuchlý

z.

zaje (otvírá hubu), val.

troiti, odbyti.

ho zaal.
lekati se,

zajika

pekážeti, v cest zavaza Uhnte, nezavazajte nám. býti.

=

Di nezavazaja!

zatipka

(zapa

= zacpa) =
zátvora,
:

zácpavka, na p. u
jíž

kamen

býti.

zaveeif sa: do veera nkde Zaveeíl sa u nás. val.
zaveruši

se zastrkuje trouba, laš.

= nco
toho

nkam

zalo-

m

zatlaiti zatisnú -" neumakej. laš.

=

Nzatisni

žiti,

podíti:

Je to kdesi zaverunajíti).
i^=

.šené (nelze

zatisknú hubu =; pevn zavíti,
podl.

závs na okn
v pant,

co

vpadá

zatka ^=
(špunt) uh. 2.

1.

zacpati;

zátka
za-

okno zavšuje, laš. zavés: Dyž sa syn žéníl, zase

na

Okýnko nebylo
laš.

vedl

mu

otec

chalupu (vnoval,
sa,

tkané (zastené)

odstoupil).

Zavedli

jak

by

S97


záživný
vyhledati.
:==

chtli

neeo
s

kupovat

nic
s

(pišli

do

kdo

si

umí živnosf
(voda,

domu
úmysl

tou

záminkou,

majíce

jiný).

nezavodím
zavedeš?

zažúený
káva,
v.

=

zakalený

nezadávám).
ipoídíš).
zavést' se,
šiti
si,

Co

ú

žúr). val.

zbai nco =
zorovati.
se!

znamenati, zpo-

zavodi

se = pospí-

ponáhleti se:
!

Zavete
laš.

Zavo sa honem
velmi
si

Cist
val.

sa zavodit

pospíšil),

zbajda zbaíácha zbavi se

= zmysliti nco. = zmysliti. = zabaviti Chvila
laš.

val.

se.

závis

nad vodu

=
to,

chrastí, val.

se zbavi (mine), laš.

závistno je
val.

mu

dyž vidí

.

.

.

zbrky := ovoce
nápad alé a posbírané.
zbestvený do

se

strom

zavíšit

pole

=

postaviti

na
Zí.

eho

= navyklý
:

nm

vích od škody, zahájiti.

emu,
laš.

bláznivý do eho, dychtivý,

závitek
tahují

= sochor, jímž
devo

se

pi-

etzy
laš.

na voze naloženém.

zbíhat koho

= shledávati

Pa

závitkovité
fv.
t.)

= poslunité

celém trhu
hajíce

zme vás zbíhali (bsem tam hledali, shánli.)
:

závodn
val.

dve = vábivé, vábné,
:

zbi: Zbilo nám=potlouklo. uh.
zblinka ^= smetka

Plove tam
z.

zavon = zasmrádnouti Maso
zavonlo.
závratina
:

ve

vin na

dn

jakási
se

zbíra se: Bude

nám teba

Ma

tu rolu v také

z.

zavratin

=u

=

jíti.

laš.
:

lesa,

kam vzduch
se

zblknút
skajíc

Svíka

zblkta

= pra-

dobe nemže
zavráti se:
vratila

ani slunce, laš.

Hlava
Mole
sa

mi zalaš.

dohoela náhle. vláknité. zbtovité maso

= dostal
:

jsem závra,
v

zavrhnut sa
v
kožuše.

sa zavrhli

= = zglýa = zbouzeti. Zbozbobrova = spadnouti
zbtýa
:

Stoklas

zemi
o

brovát ze schod.
zbojstvo

<ama od sebe zavrhne každém pleveli).

(tak

= vražda,

zbojnictvo,

hrubstvo. val.

zavza
ujalo,

se

:

Obili se zavzato
laš.

=
zá-

zbrojstvo
zbuj

—- loupežníci,

val.
laš.

zakoenilo,

zazavdániC

nco

= dáti
na

a

coll.

f.= zbojníci,

zbúi
zbušit:
zbušít
!

sa:

Jak sa vtr zbúí,
val.

vdanek na nco.

tož chodník

zazdž:
zachytil se).

Zazdžiol

trnu

zade (zavje), Na tom zbusíš!

Ten

Zazdživo to do po-

(vydlal, iron
:

=

nic).

toka (zabíhá). Frýdek.

zbúzat ^- zbouzet
(shledáváš).

Co zbúzáš

zažimf

:

Kobzole eše v zemi

zažiiha := bude jim

tam zima, nelaš.

zby: Pacholek

zbyl u hospo-

porostou pro zimu.
zažit"
:

dáa
utéct.

ai

na

druhý

rok

(zstal).

rfil zažit

rozumu a

Nemohl tam zby

= úby.

: !

298


ukrásti
se a
;

zbytkova
teníku
laš.

=

dlati

zbytené

z.

se

= zmizeti
laš.

:

Zdybnul
laš.

vci, dovádti: Nzbytkuj ty zby!

nni ho. zdygnú
zebranc

= klopýtnouti,
^^^

zbýva
zdálava

platy,

povinnosti a

= veliká = zpráva: zdání
.

p.
laš.

Findling,

Bastard,

vzdálenost
Dostali

zme

zdání, že

.

.

podi.

zebra se sejíti se myslim nzeberem. laš.
zejí
zešto.

=

:

se

zdait sa:
zdailo
se
ít

Dyby

sa
se.

vám tam
Všelico

sa

:

Dobe

sa

nám

to

= pihodilo zdaí = pihodí.
zdá
sa:

Sak sa ti to kdysi zende. zelha zemáky zeíhaíy ne:

=

Co

sa

ti

nezdá!

(co

povedly

se.

„ti

napadá").

Ani by sa nezdálo

zemle
zmele
s
!

sa:

Chlapi,
se).

cosi
ví,

sa

(ani

by nepomyslil, neekl).
val. laš.

(stane

Kdož

co sa

zdavka

zdávaový
zdechlák

= na

=

slov.

zdavky.
:

zdavky
val.
:

šaty

ním zmele. zešemívá

sa

zdáváno vé == svatební,

zeškorpi se
je z.

= sveeívá. kým = pohás

= slaboch
:

On

dati se. laš.

na
aby

prsa. laš.

zeškrknú
laš.

se:

Ze susedu ze-

zdechnut

ohe

Pidat kúsek jalovca, nezdechí. Zdechío mi

škrkly srny še trochu

= pohádaly,
se,

to (vyhaslo v dýmce).

zeškýi

se

=

zeškorpiti

zdová',
nti, utíkati.

zdrešova

=

uhá-

povaditi

se.

zešuška

se a

kým

= tajn
se
:

se

zdéši

sa

= dáti

se

na déš

umluviti.


laš.

byli sešuškani

(tajn

Možná, že sa veer zdéší. neúrodné pole v 1. zdrap

umluveni)

=

zešuvie

= zbortiti

Deska

behu. 2. staré haraburdí. zdrapova -= upalovati.
zdrhnut =^
viti se
:

na slunci zešuvíeía. zetí sa =^ pohádati
vymlu-

se.

1.

utéci.

2.

zeví
voda. val.

:

Vojna zeve, jak v hrnci
Chlapec

se

Ten sa ze všeckého zdrhne udatn, val. zduno zurba sa zbrcha se, zveti z nemoci. Ze sa's peca zurbát

=

zezrnf

:

na

služb
dobrou

=

zezrét

= zjadrnl,
:

sesilil

stravou, val.

(zdvihl a jdeš), val.

zdúva

= utíkati =

:

Ten zdúvál,
se

zaži peníze, výdlek ---- spoAni toho nezežíjú tebovati
nespotebují,
val.

až sa prášilo! val.

zdúvi sa=zbortiti
zdúvená
zdúži níek bude
(zbortná).
sesiliti
:

!

Deska

zežváchat

-

snísti.

zežvachlat šaty ^^ pokriti.

Sak on chas-

zgáat
uh.

= zblýat.

Uh.

Brod.

chodit, až

mu

trošku

nožata zdúžá. uh. val. zdybnú komu co tajn

=

vzíti,

zgazdova- - zahospcdáiti. zgebnu =- zdechnú.

val.

:

299

zglomek chleba ga val, kus. zglunda sa skriti se zgíundaný ležet =^" skreny. Dít v peince mívá „hlavu zghindanú"

=

zhodn == státi
dobe
vypadati.
:

se

„hodným'^,

=

;

nerovno položenou)
:

val.

zhodi zhodít 20 kr. na lokti (slevil). Tož ten grejcar nezhodíte? Nechéí sem ím toho zhazova
(hanti, abraten).
(složiti).

zgrab Tak mnú zgrabí
::=

zima

Zhodi

z

úadu
ti

lomcuje, drobí. val.

Zhoá

a

z

radního.

zgrablý -~ skehlý zimou.
ruce zgrabté jak kolky.

Mám
(po-

Jezuité tyli zhodni.
svatí

Všelikeí

zhodni

(jejich

svátky

zgrbnú
tupn).

:

zhasnouti,

umíti

zrušeny.)

zhoák

=

peeák

=

peený
[val.
(v.
t.)

zgrgnú
zgrýfi

= zgrbnú.
val.
vzíti,

brambor,

val.

zgrýfa= utíkati,

= zpiznú. zgrýpa = zgrýfa. zguhravý, zguhrák = lakomý,
val.
val.
1.

zhorcova zhorknú:
(ist

= zbobrova = pohlavek,

Hlava mi zhokla
val.

heiss geworden).

zhívanec

val.

zhrknú

sa

:

Zbrkli

sa

kole

zgybnú=
zgyblo
ti

vzíti ukrásti. 2.

nho

(sbhli).

= selhalo. zgýa = zhaba = úkradkem
zhána=^l.

zhrzi
vzíti
:

sa

n.

zhrzbi
dobytek,

sa

--^

utíkati, val.

zhroziti se. val.

zhumplova
pole

:

dm,
[a p.

to zase kdesi zhabál. val.
shledávati:

=

zkaziti, sepsuti.

Léky

zhurda

= zburcovati.
vši,
:

sem zháaía. Co sem sa vás nazháál! 2. buditi: Zeže ho! 3. las. dovádti Dti zhaaju. zhazova se u. zhoova se
:

zhyd=Ge8chmeiss,

blechy
knížka,
val.
2.

zhynú
motyka a
zigli

=
p.

ztratiti se

tam zhynula,
1.

=

-

utírati

okno).
3.

shodovati

se,

srovnávati se

:

Zle

mazati hlavu masným.
vyziglihi

mydliti

se zhazovali. las.

moc mýdla.

val.
vítr,

zhla
kde
se

= prohlube
.sa

v

potoce,

zihne-=jest ostrý

ožihá.
|val.
laš.

voda toí.

zimavo
n.

= studeno.

zhlédl

penzom
:

na pe-

zimni: Zimní

m na hbet
= udeiti
!

níze =^ dal se za-slepiti.

zhlédnos

Nemá zhlédnosti na

chudobné. Aby

ml

zimný = chladný, studený: voda. peenka, laš.

zhlidnos nad

našima dtima.

zii, zingnú
f e.

pstí

zhtupnú --^ zblázniti

hlupn

n.

kladivem, zing ho.

Raná (stelná)
a

= blázní,

šílí.

laš.

zingía.

Tak

to zinglo

zhnilaí =:

jistá bílá

plíse na
las.

zinžet:
zinží,

železo

zhnilých kmenech stromových, val.
zhnilák ^= zhniloch, lenoch

když se

na

kov vbec udeí ním

tvrdým.
zingra =^ jiskra.

zhíiilai

= lenošiti

laš.

!

: :


zípa
zipu.

300


zloin
laš.

=

tžce dýchati

:

Sotva

= zloinec,
n.

val.
zlý.

zlodušný -= zlého ducha,
:

zipavý ^= chraptivý

hlas.

zivka, lup ka,

mžurka oima
z

zlupnú
Ztupni
to.

zlypnú

= mžikati,
zja'
:

=
2.

snísti:

nh.
sta

Ti

toho

tisíca

zlý

=

1.

rozzlobený (iratus):

p.
zlí.

zjala pro sebe (strhla).

Dnes
Boty,
z.

mamnka
hrnec a

špatný

zjédlivý

muž

ir nedobrý, uh. sa

(mahis jest ne-

zjevi:
zraditi.

Nechéí

-= pro-

dobrý).

Já vám

nechca

na

zlé

(radím dobe).

zkabražený: Hnát sa do práce
jak
z.

= steštný.
:

val.

zkaz

Všecko

id

v

zkaz

=

zmáhat sa zmáháte? val.
kotiny"
(zelí

= zpírati
zemák),

se:

Co

sa

zmakotit pole
pí.

= nasázeti
ímž

„maský[val.

na zmar.

zktkova:

Ty's

mi

ty

niti
val.

ZI.

zklkovál! (pomrvil, zcuchal).

zkolenovat, ochromnouti podagrou To praša
:

zkolenova

=

nám ekolenovalo.

val.

pomásti nkoho. zmargoti zmaškrti n: zmlsati, val. laš. daremnina, pletka. zmata zmatek: Piáél na zmatek

=

=

=

zkeha
mrznouti.

na

zim

= kehnouti,

na mizinu.

zmati^^ zmaiti, zhubiti,
zmehnú: zmehto mu =

val.

zkrnubi (srvn. krni): V takovu zimu oves zasety eše v
zemi zkrnubí (zkrní, zteí).
laš.

selhalo.
snísti:

zmés

=

l.

ukrásti.

2.

Všeco zmétl.
vim,

3.

Kolera ho zmétla.

zkýši

sa:

Mléko

zkýšilo
srazilo.
val.
:

= promnilo v „kýšku," zkynoži = zkaziti, ztahodi sa = smíiti se
sa

zmía na s=: zamýšleti: na zmírá. Nezmíál na


nic

dobrého.

Sotva

kdy zlahodíme. zíakomi sa na co
(v.
t.).

e.

= zhlédnú
sa
zhítat

zmata~ 1. hloupá, pomatená lovk takových eí. zmráša sa: Zmrášá sa jak
2.

sa

opíca
sa:

~

ošklebuje

(vl.

smršuje

zlátat

Nemožu

tvá), val.

na

micu
zláža

žita (zmoci).

Nemožu
Nziažaj,

zmrgnú
zmrvolec
koltún.
laš.

= vzíti tajn, ukrásti
laš.
--^

sa na to zlátat (erschwingen). Zl.
=r:

To dávno kdosi zmrgnul.
zplštné

zbouzeti:

vlasy,

ogare!

laš.

zlehknúí" -— státi se „lehkým,"

zmudrova
drovál?

:

Jak bych to zmuvyvedl.

lehkomýí^lným.
zleja
~^^--^

— chyte

leják,

lijavec.
i
:

zmyksi
ziti,

zleté
zloch

= spadnout Ze zletía.
= zlý

=

roztrhnouti,

zka-

val.

Zleét z hrušky.

A

nezletíš
laš.

lovk,

dívat sa

zmysle si: 1. Zmyslél si potam (^^ „napadlo mu").

: :

301

Co
si si

si

zmýšláš? Ja
si).

di,

nezmýšlaj
:

(nevymýšlej

2.

uh.

Nemožu
zmýšla
3.

= plevy zonai =
zóna
1.

konopné,
zkaziti. 2. pobiti.

zmysle

o

nkoho
znait:

= zpomnti. = ukládati.
puntík.

B.

zamazati (zonaený
zore
zorí

= zablácený).

4.

pomluviti: zonail nía. val.
n.
se.
.

Už toho málo znait

zorilo

=
se

roz-

(znáti).

Pták sa v

povtú

znail

beskuje
zorky

uh.

jak

erný

tá réž (málo vychází). Cosi sa

Málo sa znaí mi
den

v.

názorky.

zošídi
ida).

sa

= vystídati

:

Za

znaí (nejasn vidím) Enom sa mi znaí ped oima (Schein haben).

sa všeci zošídíja. val. (srovn.

= znamenaný. znak, znaek = trochu, kousek
znaitý
Donesla znak slamy.
Bylo
teho

zpajdi, zpajznú=vzíti, ukrásti.

zpamata

se

=
=

z pamatovati

Nmul

se zp. (nemohl okíti). las.

enem taky znaek,

las.

znaky

= pentle

z

malovaného
Nepopálí

papíru, val.

zpanoši se: Nechali se žida zpanoši (zmoci se), las. utíkati. zpazdrkovat
zpesti
kaziti
se: se = zepsuti
se,

znaménko
se

= trochu
ke
s

:

poale

deska? ^No znaménko, nechsi?
ta
se.

co

by

tam

Un

by posluchal,
druhé,
to

jak

pijde

mezi
sa

se

známi známi
se.

sa sa

komu kým

= = seznahlásiti

zpesti laš.

zpína
vati

po

em := dosahozpítka

movati

eho

:

Zpínál sa po jabku a

známit: Já sem to známita
ohlašovala.

=

spadl.

zpítek
:

zna

= umti
tlíti
:

znajú plut.

zniku,
cosi.

Nemá nemže se
:

= nemá

zotaviti, val.
vzíti.

za =
znáti
(nátchu).


sa

tu

z piznú

= kradmo
:

Kabát poznaný.
sa

zpohlavkova nco

= leda bylo
mi
to
si

=

dostati

nátku
val.

udlati.

lovk

znátí.

zpomn
zpomn!
zpomnti.

Dyby

se

znevid
Dívka
sa

sa =^ znelíbiti

se

=
laš.

kdybych

mohlo mohl

znevidla.

dala

ju

pry.
z nik
:

[zniku.

Néni
a

o

nm

vidu

ani

zpovýkat := verwohnen Matka dti zpovýkala. Dcko zpovýkané.
:

zohavil sa na
sf

pentliky
je
sa).

= dal
(srvn.

Zl.

omániiti
sa,
1.

ukradl

zpoza bucka hledt
(jako zbojník).

= posupn
Dvei
obilí,

zhk^dnú
zol

zlakomi

=

hrubší smeti,

zazolený

= umazaný
vyky
a

chamra; (na p. od

= pející. zpua = aufquellen:
zpejný

snhu).
10

2.

dti (pezdívkou).
obilní:

zpualy. Zpualé

okno.
:

zon == pozadek

mám
toho

zpdnt
zpurák

= stuchnouti
je

mic

micu

muka zpdní,

zpdnlá:
zpurný.

Zl.
laš.

zónu. val.

= lovk

zvrec val. srostlé. vati. požaluji na t hrožují si dti školní). 1. Co 8 tým zvedeš ? = = kožená zvyajný obšívka na jamách. = stechýl. se =. zrostlík. 2. sa zvtadova zveti se opav. zvoní se . z toho— zpíká se. = svedli zvi := na zvést úvr vzíti: to na. sebrati se Ten sa zahýbák. zvetíí. sa n. zradlivo nebezpeno is zradlivo.uché ale neheje.toulati 2. zvali. tam žádných zda- zužitkovat zužitkovat = probil. veeru velkým zvonem „štvrtkovo^. je srnina. se : Za- zblázniti se: Div sa nezturil. z. všecek zazvonny. Zvrhá sa toho n. val. ve fukaru. njaká p. zvíit sa kom = pomstiti = zdivoiti. = vykikoOrt: jímž se istí laš. zuna rua). : Zvít sevíti. v pátek v 8 hod. páí schlagen) sa se: 4. 1. (z = vlády val. míti í podobu a povahu Všecek sa der se (aus polehlo. zvorýga. zvyaj. zradit = prozraditi : Já ta zra(vy- zvés sa na dím -~ povím. eho. laš. = krkošky zvoía a >. zvt hrách zvetit sa = zotaviti : = utekl. zrupi=nco kaplavého zturi zubadlo zubaté svítí. zvrhl": zuby = zhodila. zajíc. oraka desnísti. 1=^ z nemoci. na Zl. zuberek = sýtko obílí. laš. zrostík n. dv jabka. val. obyejný. val. zvongel sa to. poledo a a svatveir ve tvrtek po svat- štm. zvrhnut sa po kom=: 2. zváživo = bergew^icht laš. pod). kudla. zkazil 3. : Uh. Sak my sa zvetíme. rumáka. zrundi práce sa: Zrundito porundilo sa to = když se pokazí. i Z toho porunictví Zvrhlo sa to na našeho se zvrhl. : rampouch. . Zl. 302 - zvidit =^ vypátrati. poídíš. Brod. val. se: Je = uzda. nabyti. val. zvíe dáti ! vbec. hueti (syn.: — zpustova := zkaziti. zybák laš. sich nach einer Seite hinneigend.slunce = které laš. z eho Zvrhl sa ho (odekl se). se zvalito zvalita = iti se. svitám. ztrnit sa = — na Valaších ráno se zvoní „de". Art mend. podl. = prožiti obilí : zvrat. zvonit zvonit se. Všecko zvrat = abschloiger néni Je rovná cesta. zvrtnut sa eho = zpáiti se. = divoké uh. „ patko vo. jalvka dva neh- Zvrhí sa po matce. nemoci) trnky a p. zamazati laš." laš. = obyej. 2. v zim zvonoviny roždí. = Tam zvíecí koza = jelenice nebo se. zvrsknú zvršiny prst ::^ Zvte mi mrku muky mu plátno. se ze škody.

Dáí mi . žgra n= živký = vodou nasáklý. slabouká chutí jísti. žihadlo velí. laš. facka: Dám podl. štouchati. užívá. ::^ To s (kon navlékání žingura ženská. tupá jehla na žebrák hubené). žebrova želivé = = tenká . bryndati. žír šrek. žabica. komec. židný chtivý. - rampouch. : = stechy). = žídelné Mám eho laš. životní síla žgoek " klasu Nemá val. až sa zmotáš! -krblík: To je žgra! 2. devo trouchnivé. živá duše Néni tam ani živáka. žaludek kravský má žitký = navlažený. krok židný. Zivú mocú chéí to mt. mne). = posmta. = pelévati ždui I žignú žilavý. prosím a. žga koho žgodío ^=^ = drážditi. nežab. na m : Zgae na (nedráždi m. žabinec = íní mušle. dobyte které dobe = žamra) žgára. živica^=l. 2. úpnliv prositi. = bídn živáek = 3. Záp. knihy. zvoniti. . ždúra. žga -— skrbiti. žduši. sú žebráky = píchnouti žig ho! žiíá = lakomý . val. idu. Opavsko vých. palice žihavka kopiva. „ za žádnou cenu "). žemra nkoho nco dotrn. vého kláta v val. _ báchor. 1. zvongel. žgamra : = = žrádlo žírný: žere. drbei. všudybyl. žangel = kde voda prýští: žídliny na lúce samy. 2. val. píchati. nžgaraj vati. ' žbrunda ž. la- žduchat. pojeny. 2. kdež je a vc žabnál : = žii=l. ži: Každý svoje pole žgarnuC žije žgai. ! 1. žigan val. žbrúla. -- žádostivý i obtížný Zhnilému žár =: chalupy v bývalém lese. židák uštditi. žbláa = blána. = = : 1. = že. žídlina za žamra n. popichoholá slov. žingla = tlustá. Frýdek. 2. jedlo• = kus bukového lese Ty žabnálu ! (pezdívá ukradeného chlapec vtší menšímu). pryskyice. stumpel. = žírka. žibrovat sa = káceti se žhravka laš. n. val. binku). stavti se na zadní nohy: Nežab sa. uh. živice (=: kenu. val. Vlee tyto ásti židáka. las. turkyového. — se = broditi se. se živiti. Opav. živaiC sa živák . : 803 — Z. ti žgru. sliz. epec. [laš. žabina. laš. páti dožii^= dopáti. žatva val. žgamraka -== žebrota Chodí po žgamrace (od slov. s vrchu žabi sa dlati se silným. mokrý.: ! . živý: O živý svt bych toho neudláí (za nic. vodou na mis to. laš.

Kam se pode živ nevd : žuchlat' (žúcha. po- žížmo ž. 2. laš. kalná voda. žvýkati (plácá). mrkati oima. Ty si taká za I žuchta vého slova z nho je nedostali. zemí. = žový as = ve který jsou žne. = = horšiti kal. val. = hemžící Co to = ežavé. živ nevda Tehda co iní . žuchlo do Ži- požuchla snkým=požertovati. 1. ví. žúr = bahno potoce nebo žížlavé (žížlivé) uhlí ve studni. = kalné. ! žmolíš? = chumá. 142. ty plésti I I. Pass. žvachía klebetiti : = žuchla. 2. neezala žvaniti. žnivo =. pežúva = žvýkati 1. hoeti: Ohe žižká. obsah žaludku dobytího (o se množství: laš. pleskati. val. . val. domlouv 1. (Práv tak ve st. bezzubém). vati. lidí. Nežvachli ty žvachto vyžvacholí val. = 1. Pivo jak žúr chrobakv. dobytku). žuchta : dalekých stíbro pravda. Co poá žubruješ ? enom zvala. žnica=ržena žnoucí. K vyklebetí. val. žižka slabounko val. To To jak jak živ néni se živo=to prositi: plativ žundra Nežundi poá žúpli = nco rozumí. ovšem (pisvduje). = rtu. žvaC: Mašina (stroj na ezání) hodn kupe). Výb.žn. žubrova =:žibrova: žubruje oves (když to 2. žvandra = brbleš). Živý (živá) = slabá (o káva.: : 304 žucha žvýkati toho nevím. myje. kde sa poéí. = n^ylek = žmylek žmot žvácha: uh. se. žmoli: ptactva. žu. Co on žmurka oima co žváchá lilek. Nežuehli. žúía) 2. živu kapeku. = mžikati. živé buchta (nimra). Eustachius bral se hlouposti: 3. (odmlouváš. 931). . (jíš). všecko vyžvachle.

1.Slovník vcný. b) za 14 dní se peorává oe se na setí. povápení. vyiiíuje (val. mrtvina. Uho „co z pastviska vzdlané.). : íká se obyejn zem „Mamy najatu zem" (las. obrobna (laš. podvrc) (val. an orá pdu k obma brázdám „rozhání".*) vrSanina.). lesa. neúrodná (val. slov výjimka (zl. kterou se záhony oddlují.) mkkoti (Zábežsko). poslední brázda na záhon. pohákuje „na ukosinu" (šikmo). laš.) Plozina jest úrodná pda na dolin (Kel). do skladu (nkde íkají na pevah). uh. 20 . — — Na vrSejarní Ve Slezsku se *) Podmítka slov též obilí vzešlé z vytroušeného semene v první oraCce. Kuovina. rozvora). Pole a polní práce. „co leží rok. han. pláava.. kuovisko. Prostedek jest tu zvýšený. která se oe. spodní neplodná pda pod ornicíOraina jest zem. vrz po druhém peorávka. setí se úhor naped povrhne ruchadlem na brázdu." Novisko (laš. nejvyšší Vurat na koso (orati na kosu) na brázda ve Slezsku slov skladník. která se v prach rozsypává.) Pole se obdlává. ana se pda s obou stran do prosted pole „skládá".) Úzké pole oe se na sklad. Pole po prvním orání slov podmitka. polanka kousek pole na stráni (val. po tetím oranina. celina =-. rola^ roli (neutr. piíuh) jest pole. Jednotlivým brázdám u Daic íkají rozvory (jedn. proti neorávanému pastvisku Vedle pole. Tišnovsku znamená orati na kosmo (jako „žati na housera").) Prašnica = pda ídká. lina.) leží". vzdlává.) „Luka id ež po zor'^ po roli (laš. ulehla. Oe se = = = pole vzdlané z vykuova- jednotlivé pole od : — tak „radlem" nebo „dvojákem". pak se povláí.) Hon^/ meze k zemi „na troje hony ho slyšet" (zl. op.) vrhne. oraka. novina =^ pole z louky nebo (laš.. Na huje se setí se oe tikráte a) podmitá se se (slov. planina. kopanina Polána. ve sklad.) Širší pole oe se v rozhon (Brnnsko) neboli v rozplohu (Tišnovsko).). pda planá.) zem. oba kraje sníženy. potom naorává. zorat mi pkn tu = = role poád ného (uli. slinovica fzl.

t. žnou na Jáne (na jány). c) na /los^ra na kosmo šikmo k brázd. Bujné obilí se ža (ran. východní Morav obilí i obilí se sype. Tišnovsku i j. Uvrate. — del (nebo do mandli.). c) do uhík n. aby voda mír- íkají zvodon (fem. až je z nich pokládka (slez. ž. j. jinde se metá. kociíry. soci jest tam osení: chodí po šou. Lichovat na západní kami nebo vtvikami.— se pohnojí a poore. úzký záhon. Na Brnnsku. takovým kusm íkají ohaly. protože se celý snop pelomí a pehne. oznaiti si kus pole slámho jedním hozením semene posije (obylícha jest takový kus pole. Jinde znamená se c) Morav znamená lícha b) kus pole z lesa . j. j. svud.). šaci n. zažíná do práce požatému Doba sklizn Hanáci íkají žénani: pome na žéuani. kolik ejn tyi pole kroky zšíí). ohratníkem^ píníkem. žniva (mn. postáti íkají jdna. svurnica (Píborsko). naLaších pole na svahu položeno. ten vede hósera. aby snopu na západní n. schudnica (Brušperk). se = : Pole zaseté se brázdí. U Protivanova platí s^ z pole šest zlatých na jedeni klas." Krabicí se na Frenštátsku „hrabcuje". — Když oráovi pluh vyskakuje a kusy zstávají nezorány. j. 306 — se seje — Hrách na Tebísku do zavrky. Postat (jána) „zastupuje se" po každé znovu. íkají sádek. jmenuje se hrsf^ hrsti se kladou vedle sebe. zaseje se a zaoe. kde se orá obrací. ševy znamená u nich setí (práci) i dobu setby: dobrý šev píhodný den na setí. pokíadina). Kdo stojí první je janova. do sopek po 8 snopech na . Morav 20 réthar nebo létar (jezdec). vede se obhdd se do kola brázdou. Malému zá- oba píní kraje pole. t. b) na postat =^ napí záhonem od brázdy k brázd. na jeden rok. Na západní Morav pokládkám íkají hrsti. ohšiv (obsev) obilí. i. ovály. žatva. co se vyselo po jeha smrti ma novy hospoda vrati obšiv. onoho slova neznajíce. Je-li njším spáderá odtékala. V horách pracují lidé samotíhou. Laši jmenují zvratníkem. se žn^ na pokos =^ po záhon od úvratí k úvratím. na západní Morav „hasákuje". na Hané podlomek. 8v^^dn^ca Na požíná. vzdlaný (na Ivanicku). srážka (Kyjovsko). kolik se ho najednou v hrst pojme a užne. Klvkovat pole ve Slezsku znamená vláiti pole na pi sem tam.) Obilí se žne a) = poslední je „na kozi.) Snop pod mandel položený slov Vrchnímu b) podmaíkají dlník. r. kraj pi cest (Janošovj na Kyjovsku tomu honeku na Tisovsku íkají clómek. Obilí. do dvacítek dvacátek o snopech na Kelecku a na Laších. pi tom jmenuje žnivo. této pes brázd n brázda šourera. Svázané obilí skládá se obyejn. (Ostravsko). t. slov. zvlášt na rovinách a) do manobilí. sami — zapahují do pluhu. klasy za vlhka neporostly. Laši obilí množí (sejí): „Co množit?" (co sejete?) Sqv.

Vyschlé klasy lúpú nebo zdrhujú a (na rýloch)."' íkají Kromíže. zežind (vršky).~ 807 — Opavsku. — jež se nevejde do stodoly. sklize prmrná. na Zlínsku na p. a takovým tyem tákám íká se stonek („stava do stonk"). hozel (hor.). hor.). d) do ptek po S snopech na Kopanicích. = j. Nati bramborové na Laších íkají kobzolanka. . pípaz.meno (val. nad míru. pokaždé vysype na hromádku a ze han.). b) ndhrtek (Mor. pcháí trhat trávu v píci. Na Jicku kolkm tmto íkají „sošky" nebo „podman- — ty delníky". Sklizni Valaši íkají nákludy. zanáška (v jižním pipažka Slezsku). kopijó. s pedu na tyi tráky han. klásím vzhru.. oteve" chodí = Jakmile „se na vesno svt na Zlínsku ^cérky" /dvata) rypáku.) ». „Obilí dalo míru". klásím vzhru.). ty c) ožel. Pozdji chodí nn hledanou nebo na trávu =: vysíkat trávu na mezích.se-li pod s ni dvata Rožnovsko. si pak se uváže a) noša (slov. n. d) v klapinec (Frenštát). „Tak že jsem dostal když z vysetého hrachu nebo sotva je oky semeno vytžili.). Pokosy proschlé shrabují se v kopu.). obklasné suché se povsí. b) bemeno nebo de. rýpat pamprléšku.) nebo spoí (na Vyškovskj. a j. e) Plný náitek atd. (klas oloupaný) tiirání (suché nedrží šústek a proto nedá se Kotlaka oklasek šimbolek hlky) ostane na pálení. hanácká hrs trávy. Budjovice). g) oves. Obilí. Tyto tácky stavjí se pak na poli po tyech k sob.. j. aby vyschly. brohu). Na Vahiších réž a žito napichují ) na kolek po 16 20 snopkách do roh k zemi smrem šikmým.). nárit (na Strání). i. dívka jen se náitek trávy za tráky v ruce peho- pes záda. Tráva se trhá (trháky). a) See e) se na pokosy (u Želetavy „na ady"). v sena dlání. jemen a a pohanka na Valaších se tád. íká tomu baran. žito když sice tyi mice ii z kopy: matku. skládá se do stohu. vylalistí muje (klasy od hlek). (laš. V b) v sena. t.). c) pípež (hm. dobytku za obilí = vzrstajícím. aby vyschl.. Aby nše zený netlaila. jemuž Laši íkají bnih (gen. kteréž íkají Janek. huzel. Zemáky. v hájích nebo škube (val. e) do kížaíek složených na zpsob kíže na Rožnovsku. ve 20* kupu (hor. dávají Ne. c) v babinec (val. v malé snopeky. Turky na Slovácích se okopává. a klas se = pak za n šustí. slov olamek.. val. i m. pod míru. uh. Travná plachta pehodí se na záda zaváže Tomu se íká a) náitek (slov. potom ohiíajii (slov..a a pod.) seno se see. když vyrostou.) oborávají temi radliVe Slezsku kobzole pazurkuju kami „paziirky" zvanými. váže se snopeek takový jmenuje se táka. v senné žniva (laš.). Klas který zavsiti. naped se okopávají.) d) výsyp se (Nové Lhotky uh. laš. Brodsko. se zdrhuje a zaváže. pípažek. j. t. osustuje ohhazuje. d) batoh (Uh.

kvtu skoro neznáti. se rozhazuje. a p. strava trojaka a vyák jemenem d) a ovsem). jako sadivo vše. uh. Mor. Co se na zimu seje. na Karlovicích íkají gengel. (las. rži slov kibica (val. (tito Sivo pšenice a (koll. d) obilé a žito (las. Valaších seje Na mišanina se dvoje : i troje obilí pospolu. (^evka.). sláma" i ale „režná tu)." . posdd íLéskovec u laš.) Aby seno íká f) doschlo. Klob. obilím tvrdým.). b) polovnik n.).). (má hranatá Sadivo. spolica (jemen s pohankou). seno v kopišatech e) (Budiškovice). cO' turky sadivo. (Mokov. Obilí a strava. kopa atd.) m) ohnisko (Fryovice). (Koryany.) znamená vše. Vedle obilí Slováci. (žito s (jemen neb oves s vikou. c) kopist. jehož zrní v klase na jednu stranu jest obrácerio. h) okolica (Velká uh. ojpu (Val. listy má vtší. v Bánov tnkéf^ v Nivnici Ivanická chlopka. mako. a) stíržica c) (réž se žitem). trojanka. b) ryž a pšenica c) bouky brn. turkya. k) chobot (uh. n) placek (Benešov II.. Zito. Karlovice). Sadivem lid moravský nazývá co se sází: n. vše. se na Morav a) réž a žito (slov. sluje makota n.) Holica jest pšenice jarní holá. Vovice). oce (laš. tlusté slupce. aka^ oínvka Chachrci na Vyškovsku jest luštnina hrachu podobná zrna v luskách). val. íká se bez ostí a jest bílá nebo ervená.. ulehlový o polovic delší obyejného. malinké zrno jest ve tvrdé. b) kopisko (Deblín). h) v dlopn (Ústí u Vsetína). Réž neb jarko^ réž lesní obilí znamená po výtce žito ozimé. Jicko. i) vokolisko (Kájec). totéž Makotou se pda kypí „makotí. d) okšU^ okžle g) kolco 1) n. tedy epu. takové smsky obilní mají rozmanitá (žito s jména jemenem).: — stoh 3(j8 — val. co se sází. obyejného jsou na Valaších ješt tyto druhy: stradk. co se seje. eovica (slov. krúpy han. luštniny.). (Vrbka uh. Slovem íkají vyrozumívá se kaša. e) troják. inakota.. rychlik = o\es ovsa ranný. ozimina (ozim). ndvidlo (Velká uh... Kložito a pšenico (Brnnsko a záp. co se okopává.).). vokršel (Drahany). žito a pšenice jmenuje ryž). f) v lapu (Léskovec i) g) v apu n. Krom Tatarkn je zvrhlá pohanka. takové rozházené kop kotú se a) kopnisko.. Valaši se a Laši jemen nazývá z jara výhradn) íkají zboží.). Litenice-Poenice.-han. Zábeh). Drahany.). III. Vše. Spald na rýža. Kukuici íká se vbec turky. okrsek (val. bujnjší. brambory. jest (ja). co jaina eské val. uka. Vsetína)..

drápatý). na Krumlovská torek. chlebíek (po- jakbka —^jakubinka. slov oharek.ena hladina úhornica (Ru])rechtov). kvaka jest kvak (val. dlouhý.) herteple (jižn. zlinka. (rapatý) . vídeák. kobzák (v jamkách ervený). vichtorka (nejlepší). jochvka (sázely se naped na panských „jochách"). rodovýcli na 1 Brambory. panenka. ogurka. širák. epy. bílá nebo žlutá: rábka (han. klapá (jako tvaržek). prula (kulatý). íkají plucar. a jižn.š. angliák babula bobule). apín apoch. bleoch. žlutý). rus. krumpla. . sévají do strniska. Jarolimka z Malenovic). lior.). prešpurák. burgya. šeák šestinedlka . hanák." jen že kulatá (Krumlovsko). muinka (cigán). rolníka žlutý). ešák (dlouhý a kropenatý) chlubna. (han.). peenek. stapá (má moc koení pod kopcem). kanárek. krompele (Drahany). polský. Morav plocan. turín jest „zelná (sev. kabák (nejvtší). Dýni pom. Mor.) — brambory (Jemnicko. — — kvaek (laš. .). cibulína (žlutý. rženka. val. val. a han. brumbíry (St. tšínka. hambuák. prolna (krabatý). Morav užívá se tchto: zerkáky —zemáky —jablóška Biidjovsko). . madlénka majdalénka (piervenalý) markytka (skorý). tvaru^ák (apatý. jánka.). las.). padesátka (modré. kovol. židovka (dlouhý). S09 — Jmen (Zl. berlínka (ržový). marokánka. rapák rožek —rohlík. vodaka (Krumlov. Mistín).). a dol. již Obyejná (slov. (veliký. železák (nejtvrdší. (slov. B.). apatá epa. vantuch (sedlák Vantuch je pinesl do Bruzovic). rychlík (=ranuška).). kíaka (Opav. vyzovák. seák (veliký). kocúr. strmi. bobále (Súchov uh. trha (veliký. zeleák.). plucna (Budjovice). grumbíry kartofle (pruské Slezsko) : — kantofle — — (Milotice.sk o). jabka aiteple (dol.) — sladká epa. Jména druhová amerykán^— americká. Hrozenkov). baa. raják — rajzla. erteple (porn. prajzák. uherka uheršák. zemsky (Litovelsko) Morkovice). nekvtka nekvtuša. záp. — ceška. síkora (drobný. svatojánka. má modrá oka). prusák. — jablíška (han. zemata (Poenice.). (má prostedek dravý). plaská plaskura. havelka. . Okurka laš. abatý). erveák. Cukrovka: hurda. slov: polaka (Rozstání). — cigánka (tmavoervený). plavá plavák langvér. litvín — — — — — — plavka.) kolník (Krumlovsko). — engliák—ingliák. blencigán dovák. bílá. 4. dluhovatý. hor. barborák (rapavý). Veliká. oselka.— — . sviák.rychlík). novák. chatabúda (kulatý.). slov. s ernou šupinou). Mor. svtlovský. rapatý). hojn zasedají). skorý) — — cibulka — ciburka. kozole — kobzale (= (laš. Morav vokurka. santabúr— santybor (veliký). na na sev. kravský krobót. ranuška. modák modrák. samsón — 2. jarolimka (od jiinka. Rábce podobna epa.

Msto). má kys .). d) nezdoba (val. zlátenka pozlátka je svízel uh. (jinde na Laších). 310 — Píce.).) Taktéž hojnými jmény Perov). Jicku). (Zábeh). ostrva (las.). Paevka jsou paené (plevy nebo Omasta =z otruby. (val. (val. Lftina bytku. Budjovice). strzub (Rožn. b) dtelina (na Lipnicku. (laš. Jetel Píci íká se picovdní n. hor. carazma nici. c) pnvítka.. (. e) povázka f) (val.). Tršice). val). Mor. Pchá znamená všecky druhy carduus bodláí (laš. tyích jedlových ty jmenuje se ostrev. e) knzina (ib. v poledne a treaf). Msto). „V ovsi roste . Semýši jest semeno všeliké plevele. má erná zrna vtší než koukol" (Mor. slov. ze semene trousí se erný prach.penízk' „vika. c) ezanka (záp. a ve In (N. a) povykn (Tršice. g) zerzavka (Frenštát). ostrb n.). sranka (Opavsko.). Rezanka slov a) s ezanka paená tráva kravám Vobrok jest seka. b) sekáni (laš. Budjovice). slov a) jatelina (slov. rapucha. obrok. Stoklasa (bronms seculinus)..). má na vrchu hnv stapatý klas žlutých kvt. vtví. ernidlo roste ve pšenici. roste ve pšena stopkách.vocáska. makotina to : (N. jež se suší na zimu dos dobytku = teplá voda ostru- hami veliká (laš. povitka (slov. plevel rostoucí v bramborech a cirsium. šudlina (Uh. kvete modrým." ohni ca (hoice polní).. kuniina kuina (na Místeku).). kriha.). i) f) hobik (Stelíce).).je travsko.pavica (Vyškov. vyznamenán b) (gallium mollugo): c) a) svízel (Biskupice. ose*"* = .).). g) chlapsky (Opavsko. han.) Opálce na Opavsku íkají též zandška. ovcswíca =:= ovsaha. šrot. Plevel v obilí.) pouze cirsium arvonse slov oset. seno a vika na Valaších a Laších suší se na rozsochatých . f) chamcha (hor. Šudlek. d) le. jménem hromadným a) c) Plevel jmenuje se tráva. b) smn- sama makolina"^ Vyškov). kteréž se ze zvtého obilí „cúdí-'. ostrévka.. c) šudlovina^ n. visák (Vyzovice). laš.). veer vozka kon míchá (han. — fíveždn íká taková vžanka = lucerka — Smsce (oves s vikou) se misanina n. tráva dobytku „mastí". jetelina nebo jetel (han. ale „chlopi pravum robsky hnv"). -Brodsko).).). Obruvík nebo mdtnik jest devná nádoba (slov. ovsík. h) zeztilena (val.).' má zrnko s ocáskem" (Mor. zežinka (Val. = ovsiha. konopica. e) nezbacha (uh.. ve které se kom seka nakrmí^ Ráno. zlato k) posranka.). ovsem (hor.— IV. d) votdku b) tiachn („je to sama smottacha"). Litovel)^ Kokotice má jména perozmanitá popddka.).. Jetel. peniSek^ „vypadá z daleka jako prýš. ped polednem a o svainách jim pohazujf\ V. Klob.). Hranicku. Budjovice). popHdka (Mor. jenž mouku erní. jimiž se ezanka. (laš.). lepavec (Kunštát). n. lopaka (-— slopaka) = = nápoj zelené.

sladké). sklené —^sklenvka. velké sladké jablko). — padléjové. podlouhlé). íkají. drobné.kehá—kehvka. batdvka budinka (nej- baran. prostední velikosti. vandlík.sladké). (kulaté.). sladké). pytlvka. papírek. Jabka. ervenka (sladké. sklínka. šiika. andvka. sirka. ocasná. svatojánka. tvrdší). sladké) homolika. lecar. Mor. cingár. vaculovské. (kyselkavé. plesník. tufetka. masné. chytiíka. kot koií kopecké. — kandrnálka — kandrnálica. tvaržek. šiblinka (sladké. kosteka. panenské — panenšcák. klínek.). podlouhlé). jabnka — Jablka. — cibulka— cibulína. kopetovské. ledavaška. syika (drobné. Kde i bramborm jabka rozeznávají stromsky jabka (hor.kivostopka (má na stopce „kolénko". margétka.). kobykyselé) (ervené. cedrón (veliké. pupák („má pi stopce pupence". krvavnica. Ovoce. kupáek. jádernica. kutna kutonka — kutnika (cidonia. tohá. kropenaté. sladké). na Zl. roz- marýnové— rozmarýnka. apaté). srpnatka. kúdelnica. šalíiovské. podstráka. kyselé). kyselé). chochlka chocholúš (velké. (má ervené pruhy). kyselé). recar. hrká hrkávka hrklávka hrklá (jádra v zimní). koza (podlouhlé. sladké). oechové- — oešvka — oíšek. fadléjové. pernica. sirotek. ervené. peška. (sladké). ježovské. valínka. okruhlonka. kožená kožuch kožúšek kožušénka kožušnika. fargýš. sladké). piervenalé). hrachvka. šerchadlo — serhotka— šerktka (= hrklávka). jánka (ranné. kížovské. chutnika. rajské. štráfka. jakbka.šipanka (laš.). štráfenica. kuželka. dvorínka. . makvka. vina — valdvka (= baídvka). ímské — ímšák. drahovské drahula. cafor. vinohradské. memkkýš. (veliké. sladké). rozum. plánka (neštípené). múné-muka. éapák (veliké. velínka. lipvka. cajgar (podlouhlé. li- lutomrka. misurka. cibiilá — blika — bluška — cigán. gálka. glagvka. nadplánena. tyka . pleská. tam jabluovy (Brnnsko). step. moravské. bílek. hraná hranvka (sladké). koianka ervené). — kouvka. kyselík — kysnatka. dubená — dubovské (= kožené). jablóška -L-epovy (záp. zobón. hlava (sladké). uhatka (sladké). chvostula. nahoklé). — — — — — kynclík. ozimé. bíavka buchman (uh. jabka Aclamovské (sladké. va- chulovské (podlouhlé. — — . šmura — šmurka-— šmurvka. sladké). duvka. hrtlík (tvrdé. hedbávka (ervené. kardynálka linák —^kobylinec —koninec. pinkosár. malenovské. ržika. brkají). vidnar vinák vinvka — vinné. apaté. kalužinka. písanka uh. pruháek. pruhá. kyselé). širokvka (veliké. muchvka. svbovské. nekvtka (pozd kvete a skoro zraje). ernochovské. pásové. hanuška — hanvka. míšenka. damašanka.). — — — — — nm — kal vina. rambón. padlík omrzal. nmecké. na jedné stran tvrák. klimentka.). kruhá (veliké.• — 811 — ^ VI. plostka. lahvika (uh. beika. 1. hraIjvka . vindlík.). syrec rozmanité. ^jabúka (uh. šablík — šablínka. šepvka. slunékové.hrabovské (tvrdé. funtvka. kružeíka. cukrvka. opuchlinec.

— — — — — — — — — — — . konopula. až opadá vísaha — visatka (neskoré. hanica. smolénka. kvadrátek.) jakbka. chlastaka (když spadne. šemedyja. baka. sudinka. babvka. rozbije se). — matušovská. list . císaská císaka. (pl. háronifírka (uh. mynarka. vavinka. pergamotka. pchavka. vodaka.). klokoka. maštálka. žultaka. václavka — václavinka. slovénka .^jakubunka (laš. sadová. klášternika. tvrdá) kamenvka kameorka (Místek). jakubinka. — bartonka. pomoran. zasedá v krku).— — 312 — (nahoklé). = — . polepšínka. johanvka. jezervka. knžská knžvka. bíešianka. krkoška. kulka. stokráCdobrá. vrbák —vrbvka všena — vrsvka. šidlavka. podzelvka. valenka. káirka. hrbolka. krvavka lipinka — krvavnika. moidélka. kehaka — kehatka — kehula. železné (tvrdé). — — prosnaka. stodolvka. škarédka. cinvka. svatojánka. jemenka. dusaka. cvokaa. okruhlinka. zárostupka (má stopku zarostlou). tykva — tykvica. sedláka (= moidélka). pružunka. (= ovesnica). ptáka ptániea. šepka. drobanka (= planuša). bezohryzka bezohryzky). královská. pestavlka. visaka — a napadne snhu). režnatka. plánka planuša ptaorka (Místek). tvrdaa tvrdula. špivka. špeková. áslavka. cibulka cibulína cibulaka. zajaka (sladké). nmc vka. jaškula. martinka.). kapáíka kapaa. . múnica. peítka. jádernika. — trpula — trpíška. muškátová. dvka —medula. ušípanka. Hrušky. uherka. maškrtka. ovesnika ovesorka paseanka. margétka. trpká šidto. nadchatúpena ovesnica — ovesaka — ovesninka ondráska (Místek) — ovsenka — ovesunka panenská. rajka. tabaka. mateica. chVostaka chvostalík chvostula (má dlouhou stopku). dulka (sladká). omizara . vaka— šidlvka. ervenka. smrdna. jeruzalémská. cukrovaka. makvka. — lipvka. šedivinka — — šedvka. visí. se i šedula (==^ baba). šidío šetka (sladké hrušky. . figula fíková íikvka. hrdlaka (má dlouhý „krk"). voaka — voatka —voavka — voiuíša — vonná vrablika — tarebka. pesedáíka (srvká. hodula. ervinka.j michálka mackvka. žnovské — žnvka žn). juenka. vaívají šlížek. drobaka. zimní). velaka (= šetka) — velika— vetvka. piovárka. dula (kyselá). pecen. stešaka. kamenka (drobná. kramoliška. hrdlika.slovenvka. vinohradka. hebíková. limónka (== cí- saská). šumberka. medová— medovika — me—michalanka — michatvka. . velám). zlatohtávka. múná najsarka. (zralé ve zahnutou. zborovské. dražinka (= planuša). voavka —vonnár. vodaka (^ladké). vládyka. koská hlava koenvka kozika (cukrovaka) kožušnica (= baba) koenaka — — brablenka. voják. buláka. pluskávka. . rybinka. (laš. tolarka. dobruša. dukátka. valaška. sivula. špížek štemberka. pražanka. jahodatka. dvojvrška. 2. pavlvka. špika. bartoíoriiéjka Baba cibula (veliká. karmašánka. funtová. zelenavá.

nemenvka. ovoce jeho ka dlátka. „Vtipem" stala se ze zrálky snilka.). Obyejnému oechu proti „léskovci" íká se chrapá (uh.). medvka. „trnky. eské šlovou: trnky kartátky (podl. Mor. (slov. chocholúska. Mor. výlupek (oech zralý. žitnaka— žitnica „zahniliená. — Zeleák (oech ze zelený. bilé) mulky Hamrlím na Zábežsku íkají turkyn.). jsou: uherky. hlušice (sev.). — viablka. ze zelené šupiny — vyloupnutý). kulovacka. kozí cecky.).) jest nejvtší oech vlaský. zelenka (zraje 313 — zimozralka (val. okrúhlica. — Oechy. kivka. — zimatka — zimnica — zimaka. damazíny aamastilky (Br. (uh. (ranné). Švestky. Jiné druhy švestkového ovoce.). val. Mor. této zase eufemismem na Kromižsku íkají ." tenkou slupkou). Štpované skalky. móata (Tebí). drobaka. jinde slivy (Jiín). jež na vaení jsou nkolikerý a mají rozmanitá jména : kapátka. dol). uherky (sev. kolomaznice suší Moravské švestky jsou drobnjší. mód blauvka. tešn. nebo : blun (uh.). zrálka.. Tešn. strom švestkový slov kadlátko. se nehodí ani na sušení ani mén vzácné. laš. mkkýš s vlaský. „jádra nedostane leda šidlem"). plané tešn.). dol.). žlutána = píanuša).*) Durancie mají vtšinou damašky (již. ernica. 5.). židovská. pršaka. — hnilka švestky hor. hrachvky. kozáry (pom. žlutika. zelené šupiny „vyškeený"). slivy (Jicko). chlóme (han. šeák oškerka (oech dozrávající. kulatka. Hnilica žbánek. kulovaka. kadlátky (han. kyšulka (moud) pl. nebo též : duranky (han. hlinica. totéž jméno. chuti nahoklé. Mor. garanzije. Plané stešn šlovou drobnice a jsou . prcka. taktéž šlovou vtšinou blumy. drobénka. Kapák — — papírák (oech „papírový." . Mor. košlák (= kostlák) — kameák — šidelák (oech se slupkou velmi tvrdou. (laš. slivky (uh.).).) jest hruška 3.) =:= veliké. kobylanka. (záp. pavlvka. pozd). slivy (Brumov)..). drdoían (veliké. májovky (mkké. vranvka. kupy — chrupané bu ernice nebo trvdé blice. sev." a vaí se na povidlí jako Rynglótiím nkde íkají zelenky. ješt v šupin. uherka. Blumy (záhoí)." *) *) U Nové Híše . 4.*) radchovica.

Obyejným jahodám na Opavsku xW'A]Í pod zemky. kozáky (Frýdecko). 7. jinde je rážejí. kotoviny (Val. krajaka (dol. bvjica. Morav. nkde Slováci a Valaši Morav (j. grmany. Stešn spadanky. ruvipy (hor.). Ovoce suší suší se v . široka. zelené šlovou holiky.sušínii na lésách. ve Slezsku ruw. smažené slivky lekvar (podl. korbele (sev. kocary Opav.). Mezi obojími tmito na Valaších rozdíl so iní: prskavce ervené. kulaté. bnnica *) trucla (val. 314 — Sbírání ovoce. šípanka šípka (pom. na na Místeku a uherském po- Na Zlínsku. Povidlí má toto eské jméno na záp.). na Laších) tepi. záhy opadlé slov paddlky. Klob. slov bryja 9. bvjnica hijavica. gafgany n. . Ovoce nevysplé kvtu Spatné.. Rozvaené trnky na ídko.). nebo trnky (švestky) z (Brnnsko).).). holišky. Jinde mu í8. Sušenému ovoci íká (dol. zasedlé. han. na Valaších a na Hané ovoce trhajú.. holinky. lizaka (slov.) chrmty (Klim- kovice). Takovým stroudovatlým švestkám íká se: trti(zl. pepeky. mezí ohírajú.). sušinky suchary (Píborsko). sežloutnou.). nedozralé ovoce. švestky (Moraviany). Slovensku pomoravském kmcíM (kmásat). lusky (Lhota Stdrákova).). gangale (Frenštát). dovaky chrastinky (opav. blavé a chlupaté.) rvpy n. Hruškám nebo trnkám v sušírn íká kají: (laš. naduí se do potom opadají. vaené trnky (slov.).). kokáše (val. Když trnky ješt zelené „pejde ruda".). hósery (han. husary (sev.).. trucle jsou podlouhlé. Ovoce sušené.). smažené trnky (val. Plody složené a bolnilovité. opkalky. gen.). hioza (podl. piporce (sev.). Hrozen: kov). róble n. tašky (Litultovice). janka (slov. mra (Podivín). vopadusky opadliny (Slezsko) hlomozina (záp. a Jablko na póly nebo na tvero rozkrojené usušené slov: kra(val. kolisarka (Nov.. > 1. luskaka (uh. kižalka— króželka (han.). krédlich (Sumbersko).). (Holešov).'. (val. pecky (Opavsko). pipory n. dlašky (Bohdikov). prskavec*J (val.) kostrhdle (Loštice). se též: (= suší.). nezdailé. rop n. se pólo usušeným . uh. Píbor). gdgory. hladké. na zápeky. laš.: — 6. Jahoda tvrdá na mezích v tráv rostoucí (fragoria elatior) má tato jména: truskavec (zl. (val. korbany (Celadná). Mor.). (val. macúrky. Vil.). Morava). beka (sev. Opav. kociiry (Brušperk). varmuža (Píbor). Morava). na Záhoí. v západní Zralé hrušky vtšinou transit. (Ostravsko).). -^ Oechy ráú (ráat).).)." suša ve Slezsku). uh. povidlí než a zane hustnouti. zapeeným". trnskavica (Hustopee). esají.

pfat rybizla. Vohc (laš.).). 3. c) buroií (val. f) Chebzovému kvtu íká se koziky n. ožinové maliny (Vovice *). s]ove Junec.). iové rodziny. íarodzwy. sku. Tišicku. Anfjresf (han. Zábežsko). šúrek (uh. na Zlínsku. plazivý). sršák.). kndlatinkn. Morava).). srstenik. Drahany). záp. chlupáek (na Brnnsku. ernicí v hrázích.i vtšinou statek íkají. srstka**) (hor. obstružanky (v Celadné). na Valaších.) jest býek tele.) jest vl „našinský" *) = Ožina. pomezí eorodziny.). a ve Slezsku. Vedle obyejného býk íká se též b) hvjdk (uh. srsten. chlnpd Zábežsku). u Brna nesétke.). Z bezinek se vaí kaše zvaná hularn.) mócinke (Sloup). šlovou erné maliny^ ernice. (jižní Mor. Hovzímu dobytku znamená byl i Slováci. Štramberna uh. chebdžiny (laš. Slezsku hruslenka 4. Brusinka. (ve Slezsku). Rybes ryvrzlata (na Zábežsku). V Drahanech kei • istružníku íkají struženi (stróžéni). mechourka chlupnka (na (mchórke. srsto. d) burdak (laš.). (ke slabší. junek . eské borvky mají totéž jméno v Na Zlínsku a na Záhoí jim Morav.) . na Hané i j. (las. kterého ješt nezapíhají. ve Ostružinám Laši íkají ostrnžanky n. turenkn (Bohuslavice u Kyjova). na drahanské Morav roste. omelí. kasika .níek. jeho pastý Juna. tomuto na má vtšinou toto odlišenou 7. jemelí. Mladý vl. a záp. plody onoho šlovou ernice^ tohoto vostrvžiny. roste na poli jeho plodm medvezinky. ožiní : = ostruží (ke). šli sme na Jakoubek. egreš (uh. 1. jahftdky. zvlášt vola: voly). Ostravsku a j. žene kteréžto slovo dobytek dobyte. miíka (moke. kudlaek. hiisi vino (Štramberk). kudiainkn. statky na vodu. na Hané íkají hnisinky^ na Vyškov- sku. Na Zá- bežsku vostrvži 5. na beku. na bezu (chebzu) bezinky. na šípe šípinky na jaáb jaabiny. slove angrešl (Zlínsko). má vtšinou totéž vysoin slov kamf. na na stemše stemšinky neboli na hlohu hložinky. hural. na Píborsku a v jižním Slezsku mu íkají Ve Frenštát angreštu i rybesu íkají rybizla. omelo. Trhali sme Jakoubek.). ilín dirnky neboli na jilmku /iíw^?/ na treskutce treshitky (Píborsko). mladý statek hromadným jménem Junovino. — cizí jméno: rybizl{z\. Valaši a Laši (koll. **) Kei srstkovému **) Koll. 315 sev. e) helan (u Sílperka). Jakoubek***) (Teš).). Domácí zvíata. kobzinky (porn. íkají srsteiií. na statkoch (= kupovat Na Klobucku a Brumovsku dobytek hovzí a oví jmenují lichvou (lichvací trh dobytí).). melí. ertové hrušky — : Mil.^ 2. Jicku. kde na . bnliny^ kozinky (na Krumlovsku f ). nkde jako na Píborsku ožinice n. hafery^ Prostjovsku erný jahod. fi. Viscum album slove jemelo. jméno.)^ rybezla (Slezsko). Na braku rostou bakyn (beinky (zl.

tisula.. palistá. ledua Krávy pojmenované dle barvy: a) barvy (bílá). zakalená. jest jako „pachlápaná"). Tato jména kravská jsou nad míru rozmanitá a v nejedné píin zajímavá. = rejkuša (sivá. linduša (barvy kmeni- = topolového . krášlena. vevera. šedula. uh. barvena. rybena. (šmurovaná. chlojjna (má veliké „fleky". erná).). hafera (hafery val. oešina. jaká jejich rozma- jak nám i Perozmanitá naše jména kravská kategorií a) pomr mezi lovkem a pírodou mžeme si rozdliti v nkolikero Krávy krásy vynikající: královna. zezula. peršena (murovaná). brnoša kropena (kropenatá) := kropka.'" uh. Telica. s menší lyskou). laská.. Kenek — I Kienkula).brezaja (uh. barvy nestejné: barna = ** (podpálená „barnavé („všelijakej barvy". adola („jak od slunce oadlá"). mrano tua). e) Krávy j)ojnienované dle barvy rostlin: bezula (erná. kižana („po chrbt kižanistá") kižula. pasula (pepásaná). straena = strakula = strakuša. d) Krávy pojmenované dle barvy nebo duševních vlastností jiných zvíat: jelena. „šúrky" . šefrana. tele od krávy odstavené slov odstavce. fábora. ernula ernucha. žihaa. hndula plavena uh. vrbna =:= vrbula. dostane od kravae neb od kravaky své pak vždycky volává. lysá lyska íysena lysaná s lyskou na ele). b) strojena (erná. zorena („prišejka ryšena (ryšavá). dahela.: — telika jest mladá jalvka 316 — (domácí) proti voiu uherskému. popeliška. Kenek jeví se — Kencena). hbet a ocas bílý) -. kvtula.). krasena." uh. melena. bíle krop- htadna (hladké srsti). . Tvary jejich jsou na- mnoze sivna nitost".). tytéž jako tvary (val.). morka (morka krta). cibula. kavna =-kavena = kavula. bosula (ervená s bílými nohami). jako pivoka). uh. javora. = muena = muryša = paluša. = pár volk strakatých. srnula. pivna (nejervenší. na p. -^ borvky) kvtuša („hodn bílu strakatá") =: fiala. jatela (jatel = datel). ranula (velmi ervená) plavka. c) „Krávy znaité'^: babuša („babušistá" :^ ervenna s bílou hubou) babula. odvozených od mužských. A co tu prostomilé srdeným poezie v tchto jménech. má okolo oí lysky jako brýle). laka. síkora. znaena. jahoda (hodn ervená). bedruša (pod bichem = = = = = bílá). srovn. po ržená. hvzda (s hvzdou na ele) r^ hvzdula. rejka = blá (bledo-ervená. ervina. petrželka.). dvoruša (ervená). brylena („brylistá". borula. malina bledoervená). sojka. sivula. jmen ženských. pruhovaná) = = pálena („pipalietá") (peršavá). siv«7a tu (laš. Když se vlastní jméno. dtibna. kalina („pi oách šipula. srov. stejné: krasula (na bledo katá). linda = topol). družka. kozula. kížena.) =:! sivna barnula vrnoša = barnoša = brnuša = = = /5) = rejena ranoša = = blena. jímž se jalvka nabhá. šmuraa šmarula. kytuša (má konec ocasa bílý na zpsob kytky).

strakatá). tam takových jmen velmi poídku slyšeti. vždy ervená. glajdá se. ivna (v íjnu). Na Budjovsku dostává se prodavai té cti. íygaa = erné rohy s bílými vncula (rohy do vnce).) m) Krávy neuritého pojmenování: jarka (ervená). bhula tato (která ráda do škody stekula (která ráda stekuje. stopena h) Krávy pojmenované (má vysoké dle postavy: malena = maluška. klukaa (rohy do skroucené). odchovaná. ciruša.ská slyšeti v hornatých krajinách východní Moravy a ve Slezsku. i) Krávy p>ojmpnované chze: chodna satava =^ glajdana k) = šajgulena (pkn si vykrauje). tylora. dáno : íjena = 1) Krávy pojmenované dle asv^ kdy se uUhly. rošija (má dlouhé nohy). juna. mazlena (miláek kravain). tšena.veselka. a když si již vybrali dv. boubela. tvrté kráv íkají teba „bez mina" (na Novomstsku). pondla. havruša („jakoby ju pošlahal"). patna. strakatá. raduša („které je kravaka ráda'' erveno. Kde dobytek bu ve stád pasou nebo doma chovají. jikera (bystrá jako jiskra) jana (která moc „ryí" = beí). ti taková jnwína. bu(kráva pyšná). bhá). nebo též stará. v zad obrácené. pecula (kravský pecivál). tedy hlavn v krajinách hornatých. širaa (rohy široké). gomola (bez chomola. veselá :^dle vlastnosti duševních veselena —. mladá. Párka (od Pára). bébna (bílá).) suta íyga (rohy rovné. trubika. sobota. prvním. nohy). (šata. = mazula. hurda (divoká). štrymula. pysula =: jiskena. klapna (rohy pisarka „klapáte". tam krávy leda dle barvy jmenují: erná. vlastn pezdívky krav g) sice jinak pojmenovaných). dle rohv : Krávy pojmenované roškula (má konci) :^ rohula =^ rohlena. val. Krotkova (od Krotkého) . = dol skroucené). lizula. jiskrula. lelona (plavastá do bledá).. Nejhojnjší a nejkrásnjší jména krav. stedula. kde krava nebo kravaka stádo svého otce na svém pasává.! — ) Krávy pnjmenované vesula l»íle :i=r 317 — : bystnila. chovaná (kráva Inbuša. Prvoteíka neb prváska jest kráva po druhotelka po druhém teleti. polka. houtera. lyfona. trochu pipálená). = zuzka roh) kliky (bez roh). ástková (od ástka). (má roh dle zakivený. Krávy pojmenované dle pvodu: valaška. že si kupitel koupenou od nho krávu pojmenuje jeho jménem: Téralka (od Térala). sulena. uh. Tchto rozmanitých jmen dostává se kravám jenom tam. chodí škared). bílá. tulena (která se toulí ke kravace). dv poslední jména jsou drobena. nho kdy jim jméno nedla nedlka. liduša fbledé barvy). hodula jest jalovice urená na hody (posvícení). švan- = cara (švýcaka. katuša (po krku kropenatá).

strakoš šipo.s^ (íílov. myška (myší barvy). pomezí málo („malastý". híavala (má velkou hlavu) rožko (má pkné rožky). má tlustou *) koka íká: bachratá). fejko sivek (bchimmelj.). bílá a ervená).). barna (barvy bouného mraku téhož bro (pipálený). steku bziknji (záp. b) vakeša — bakeša (bílá koníek s ernou hubou). uh. slov. io (má bosé nohy.). kluko (rohy v kliku). fajka (má ernou hubu i nos). kavoš. štuchd (záp. pistrula (po erné hub bílé ubky). Týmž zpsobem manitými jmény: sivák jako kravai a kravaky své zase pacholci . kuchají (Daicko). ublena — ubka ubraja (má erné abeky po všem tle). kropiša (kropenatá). chomút (na hub erná na zpsob chomoutu). palo („opálený"). Oslu na uh.- . rohá (veliké rohy).. baboš. lajka := laja (všecka erná. baruša (bílá s babuška (erná. okaa (má kol oí erné muryša („muinistá" = = = = proužky) okaja (má erné koleko kol oí).).). t. kaa (má velikou hubu ernou). ernula. kropky na nose). ordoš (rohy k sob). burka (sivastá do erná). rejko (bledoervený). t. = = = lysko = lyša =^ strako. okolo oí erná). liški (Fuchs). lyskaa (s ocáska bílý) lataa (má po sob velké erné laty lyskouj. ružo ružej. šmaro. hode (las.) Kráva tre krávy .). jelen.). prskaná (má erné „prsky". hvzdo.). val.volecky" rozbélo. tiso. nejvíce též dle barvy: (bílá. kukuša (trochu „okajistá". (bílá. cigánka (erná okolo huby). jména). a) Dle barvy bílý bílá. pomezí somár íkají. Vraák (vraný k). íyso == lyso bezo bezo. cinoš (plesnivý. Hebák. 318 — krávy se zegžiíy (do se (gžié se laš. Mor. ' Koni. vlny hladké). hlinka (Falb). jest híb : hebika híb kobylka. Ovce. maío (malý). vereš (Eisenschimmel. murgaa (má po sob velké erné pruhy). ervenavou). perša („pohndlý") = peršo. straka. hebeek 3.Krávy stekuji. Mor. = fako hebec.). jaroš (podlysoš. 2. dudaná (od „dudka". (veliká. hubu). (do bledá žlutavý. kraviky vyznamesvé . uh. (bílý = sivoš. jenom kousek záplaty). vysoká)* Také dtem se „Jsi zašmúraný jak vakeša. murjnm murgaša zašmouraná na hub). plesnivák. muryš. sivo =^ s návají na Valaších a na uh. buroš (naervenavý). pruh). drlina nohy kropkovaté). gza daly). ervený). hlinka (má hubu „hlinistou" t. j. štrymák. kole (ub. širo (široké rohy). bira = birka krátké a husté). šarga („hraje vc barev do kaštanová"). blenka — blica (všecka (vlny „biristé". šejka malovaný. = pálený). pivo. trafuša (strakatá). tarina („tarkavá" t.*) Od jiných zvíat. má pes hlavu a pes nos ernými nohami). hegeš (rohy v zad). séja = = sejko uherský vl velikýma rohoma). uh. lygo (sivastý). ptavo :=:: plaveš.

lajcák (erný). ublanka (z Ubla). harvaiia (= havrana. krabaa (má na krku kuska jako kulatá). liška. milená. uzdna („bravá"). sivaa (má sivou hlavu). (souká z jiné ostane šukaa se. slovénka Slovák). vakešách atd. Byla-li ovce koupena (z ddiny nebo zem. úhledná oveka). má nadutá hlavu). divoka. jest ovce Plemenica se téhož roku. veverka (má dlouhý ocas) vlica (jako vlk). Yakešák. laloky na krku). straena. švadlena (pkn votya (má rožky jak vidlika) ^^ vidlica -trakatá). ty pak rozeznávají se ješt zvláštními pí. 4. služebníek íká s pítulnému beránku. šibula bhula. zajaa („jak zajíc šedá"). snhula. špata (hubená). zvoncula (nosí zvonek). (z dostává píjmení jasenka (ze (z Jasené). rygáš (uherská ovce s „camfatou" t. neokotí-li slov jahnikú. pasula [)epásaná erným pásem) krytuša („má njaký fléek. závija („zavijastá. šumna veliký). mla dv (bažná jehátka) = dvojka. hhipaa (hloupá). matka. bliák. Blena. rygá (uherský s velikýma rohoma). s vysokými nohami). zvonec a „šibolí". okál (s velikýma oima). kulika (krátká. s ernou hlavou). . jen „výpuky"). síkorka špaek (má c) (má kolem oí ervénavé pruhy na zpsob kídel). ukaa odtud : (trkavá). zvisky: blížnica beruša (bere z ruky). sutá (má krátké uši). ^= liškaa (. Kozy. = mlsná). jarka. ervenka. ovce). má veliké uši).kolem oí lišistá"). kukuša (kol oí erná).). rožkaa (má maliké rožky. topúnka muka (má „moky". Sirota jest jehátko bez matky. stápaná (s vlnou stapatou). = d) Dle vlny : uprya (má kštici na hlav). mokaa odrobinka (maliká). stapatou vlnou a zakroucenýma rohoma). bosula. (má vysoké Jioliy a po er- vené sova („sovisfá". která se z jara ulíhla . Ovce tmito jmény pojmenované dobe jsou znaitý a každé dít rozezná je od sebe. široký krk). honcula.— liška 31V) — srna t. Berani. dubce nad oima). kapaná (ledakde (nosí kapák. t. vsacanka Vsetína). (šumná). makovica (strakatá). ulka (s malými boltci). jahalkú (las. kusaa = (bez latoknaa (má lalok). šmurka (šmurovaná) popelka. po hbet ocasa) . valaška (domácí javornika Javoiny).. chodí pozadu). V jednom stád ovšem po nkolika jest kurnotách. (která paátko (malá. babuša. hrbaa (hrbatá). kurnota (raá rovné rohy)." t. bažka popásá se). prlovjanka (ze Prlova) . erná jak havran). stolica (hrubá. srna. kraby). už je pikrytá"). drobena. šutka =:= šutaiia . strakaa (strakatá) veverica (uh. birkách. = Dle jednotlivých (s údv a celé postavy: hlavaa a velikou hlavou).).

). uha^ tista^ siika pes samice. lízá. Košut jest . val. gajdoš. hrubá. -=^ sultán.). macúrek. psí jsou: turek.) bosek = bosík = chleburád. miska (i „vymiškovaná" svinka. Pumr je pes samec (laš. Kocouru se íká: kot (las. . popeluša (barvy popelavé) -. Vepový dobytek. a laš.popelka.). koce: kotna. vukluša (s vuklemi u oí). futr polách kanec Krtidk 6. má žluté skvrny „kopoly" (uh. kutiš Jména mupka. jura Koky. . Na Broumovsku a na uh. Jinde na Valaších mají tato jména: micák. slipka) slov val.. perlika (jaabatá). háróš. vep plemene polského. barvy jako morka). tarko (podl.. Drbež. bundáš režón. uh. erveným límcem. omýla.). nebojsa. Praseti íká se ve vých. (val. (val. 9. knra^ uh. Drbeži Valaši íkají pernactvo.). oima mrek. fena. rajta (erná. kulatým jako rže. 7. kyjón. kotrna. Psi. mašúr. brdvek jest vyezaný kanec. mana. konopastá .). 8. morkuša (morkovaná. žabka (malý). skovajsa. cifra. nebo všípnvý (zz špinavý. na Kopanicích (domácí cupák. valach a volek) o jednom varleti Králíci. apalák. buryš. staplena (která má do vrchu peí). (uh. chovají králíky. linda. šube). šohaj. = = (špatn vyezaný). pomezí tém Na Starém Hrozenkov jim íkají domácí jinde v každé jizb zvprec (zverec polný =: zajíc). kropkuša (erná s bilými kropkami). Jména slepic drdolaa =^ drdolena chocholaa ^^ chochoíuša. uh. cigán. (uh. — micka. zajíc). škrlacko jest malé „sála" (sele) brav. cupka. bez drdolu). Slepice (slov. šupna. svini plemenice. níkula (s vnekem chmýi okolo krku).). uh.— (bez 320 - roh) šutna. barvy erné a nad dunaj. kropkaa = kropena . verýn. Morav jest muena. erdek (ervený.). o. kuák (samec) kotrnnce (mláata). kulka komolá (s malým hebínkem ocasu). macek. hamiga (ervená. (strakatý. mukaa (s mukami. šmurka. : — = = = jaabua („jaabá" jako koroptev). kutU. uh. — fodmek fen: („pripalistý". kokot. jima. se eufemisticky erný mach. lalošky pod krkem). kaštan.). pozor. Dobytku vepovému íká val. kutna (samice) Moratm íká se vtšinou mky.).). cap = vyezaný košut kozétek a kozena . žulina. ožika. uh.). juhas. kurica. kulena (bez ržika (s malým hebínkem. knka kohout laš. bójek. vlek viko oech. jimiž se po zemi „abe". kozel. (dle rechna^ práska svin Skrhla „sála"). „honací". drdoíuša (s drdolem na hlav).). milo haraš. šetrná. škrla. macúr. tarkoš. = (kozlata samec a samika). mašík. uh. Bacha^ bachya. azór. cabruša (má bílé dlouhé chlupy.) Nejastjší jména belko bosák. šergula jest koka murovaná. veryna. Kopol je zvláštní pes — kotrák. típkn. ejuša (s arardka. aa lian. fortáš. strakoš guráš. slépka. prase drobného plemene o nízkých nohách s krátkým rypákem.

Kaor (laš. kožúr (Lideko) =: holý vták (Starý Hroz. (laš. Jména holub (murovaný). — netopýr han. co má húsata. hemez (g.chrastavá =: trudovatá = := dubová = chrastaa = chrastal = trudka nr ropucha. kachák (Žár). = žúžeta = žažuía plazy i IX. Mor. mák (Daice) . štros (kídla.= káer kachák (N. peršá (peršavý).= kašakút (Broumov). ^s 321 — papuá (gen. kaica (laš. - (iral. šmák (Biskupice).). ernopasý. kaproš (erný. bitevnice. han.. rosaka = rosnica janiek = žába svatojanská kord rOpava) = zelinka (Brníko) = pambukova žabika (Litovel) = rosnika špulec = špulá panohíavec (Srbce) = patohíavec (Vyzovice) = = pulec („rodí se ze paohíavec (Lipník) = prcek hlavá žabích peiií'^ žaboškrek". sivák. áp. — ukota (která opeenýma nohama). (val. — morka = krocan. (podl.).) kachna . indián. žába rapnatá = rachnavá . hlavu a ocas má erný.) obojživelníky. laš. = záp. blopasý. — rapavá = skokan. fábor (erný. strakoš. bílý).. bezfrký (má hlavu bílou). bžetrnice Mor.). — slepóch = slepé ^= (záp. Msto). val.) ::= velká myš (sev. dominykán. (val.) = veerek. špiák.) --= . Morava). jest : stíbrák.) = bítelnica = betenice. Kvon ' Valaši íkají kuatniea.) :== šimík (Polešovice) . veeralek.. rósák (má opeené nohy). sedlatý..) n. uh. stavák sta vaka (let sehne kídla k sob) otroák (let metá kotrlce). laš. ráda krákorá). han. s delším ocasem a vtší (podl.. holandr.) (sev. han.). (slov. ' (Zl. Hmyz. hlavn se stránky jeho škodlivé a jakožto „nesouborným jménem: hmyz (Loštice).) ^= slepá myš = slepýš. pes kídla má bílý pás). Mor. — — . jímž moravský a hromadn oznauje hmyz. Morák Zúžel lid (ve Frýdlante norák — norka). val. volá (má veliké vole). skoruša (skoro nese). vinák.) jest jméno souborné. — íšerka = jišera -^ hišera = šcurka = jV^ír^a = šúr = bazaleška (Brníko) ^= mlok.). turák.) == rata (Frenštát). j. lysák. krta Stárka = hus.) = kusá zmija (uh. okál (má veliké oi) nesál (veliký zobák). „polovic kury a polovic kohúta"). kotlák.. — jest slepií štyra. myši pžwAaco (val. — pisko („erná myš. i =: krtica (slov. Žižel. =^ oborník (Zábeh) =: zmije jedovatá. rybáka. val. morák morka. veurek. múák. kaena (slov.) = letopé. o a netopýre. kuej a).) (podl.) .) (val ) =:: (Zl. saks. bíle kropkovatý). val.) == krtek..). muryš ostatek.— jako konop). litopé (záp. a Slezsko) — nmecká = potkán mys (slov. Mor.. ano Plazm sob íká se též nkde i krtky. vrku (na hlav mu peí stojí). lid — il . Mor. Poítají se tedy mezi žúžel: Krét (záp.. Hmyzu všímá istoty" a nazývá si jej X. podveerek hubou".

) = hošák škvor == škvorák = vidliká Brníko) = kleš (Trojanovice) — korunka = marunka= haliríka = helenka =^ kukulenka = pambikova oveka = sluneko — cvrk = švrek = cvrek — šór (Ivanice). Brouk slov tovel). onm „ervi''V siuire . klišál = zohorožec.) =^ kozamyška (Jemnice) májka (Mín) koza (Jarom) kozomyška slípka (Bohdikov) (Budjovice) bión Zábeh) brák myná zn chroust. i .) píošice (laš. N.) (uh. brabák n.) . co štípají jako komái. • val. (laš. ho vypije ovce.) = =: planý jelen (podl.) (uh.) = pambikovy kraviky = knzi = panáci = ševci -— kováíci = ploštice zdobená. švec = slepý šúr (Lanžhot) = Mor. .) -. han.velké chrobaky.. (la.) (sev. .) (podl. Bystice Klob. lísek. — strnožka = oveka = baruška = stonožka.. nezdoba. svita". clirobák. devák — vrták i =:: bruky ervoto . — pípky (drobouké mušky. hadí matka (hor.. = blešice (Trojanovice) . (jedn. — ková. (Brušperk) = bunk (Opava)-— steek. — hovado =: ovád.) = krkorožec = jelen = rohá. vosák — sršák (Jevíko) = melech Mor. drobné mušky.). — — — - = (Trojanovice) --— Trojan.). . rohlikál (Bohdikov) parohá (Sloup) = = — = = = = = = = mozetesa ^= gajdoš (uh. liavd" (Val.š. m.). — svatojanská muška. — slepií všeíky. . škrobák. — búk (Mokov) -— buk co muchy lapá. (fem.) — zlatka (vosika lesknavá do modra a do ervena). — planý vt (uh. roliál z=. když kosové.svtlajaníek požírají .).. .. .) s (laš. Uh. se živí z (val.sklená (podl.) = — mastigulka = májka — planý rak = vodovšivák — mrka hahenní (Lanžhot). žabrunky (druh stonožek ve studánkách jimi v zim — živý vlas („teninký ervíek ve studánkách.). dostane toho motolice". žížala žijící. laš.) (podl.) = brmtát (han. habka .) ^ (slov.) == krtonoSka uh. si babók znají (han. — lísky chmelový list) juhana (^hniy/ s velikými nohami). (uh. bžigale zlaž (pl. [lítají hejnem zvlášt na vlhinách. šurek — brablenec = mravník = mravec = hišerák (Krumlov) = podžerák (Polanka „šurek usaihi" (hor. Msto): .).). — e.) (val. zhyd.) = muziganc = = hudeek kant (Ivanice) tesaík. Pern.) . viabák (Li- hromadn chroba s Jednotlivých všímá. — špruek (vodní tém vždy v koleko skroucená). vodní sídlo svatojanek (Hranice) janiek (Brušperk) .žingla (Zl. uh. — vlek (osika. hovnivál = brundivál (záp.) yorfoTw?'/: (sev. Nejznámjší druhové hmyzu jsou: chrust (slov. (val. tmto zde onde „škrkavky" íkají.) . neplecha. svízel (uh.) (slov. barušky židovky (pl. — škia = ploštice. stromová : (laš.). val. Brníko): zlez. Brod): — piják = hlihák = (Zábeh) = klíšt. — muka == mrl mrle. — stinky = stnvky plošky Val.) . nešpita (Ungezieferj.). — hyd. n.) = klišák n. — — (. i hlísta (vtšinou zoniní stevní. kdežta motýl moravské dti se štítí. — mel — osa = osák. 322 — fem. nkterými hrávají dti a brouk lid si hrub nedobe jejich jména. Mor.

ani jež stiháno sv. Klob.). zavrhli se do maku ervi a niili jej co rok.) 323 — se srdené hlísty (Frenštát) zákožní lilísty (Vyzovice. (sem.). kai! (N. baží! (N. hruškový) . dol. hor. (val. až nádherné záhanáckých polí do cista vymizely. dlidli. liva. paši! (uh.). na tutu. pila! pyla.. žibi ! (uh.. lid Všeliké „zbytené" novoty rušení ustáleného konservativní náš pokládá za smlé ádu. ! pile. motrlák (Klimkovice). matalík (Štramberk). škubaj moja. lili. tip tip. slepice: po. hajs! (v hóg. pu. = hoj ! hajs! voha! (stj) las. tua. maliký.). „mra" motýl noní.). (velká. maska. na ka! ii! 21* . ! ha! Zl. pes: pšvžt! — koka: .) (záp. na! (Tebí). (v právo).). maliký. (coufni) Val. — ! navra! ! a.). Jak se volá na zvíata. cup. — králík: — — — hena! pil ! (val. se pivolávají: kráva: pušim. lili... larvy epn požírající „veteráni " XI. Msto). cibi. Zvíata (val. bývá pokutami božími. lili! — holubi: holúz.) šel pomalu. pyla! pil. haho hoglia! (v piavo). pile! pila. (v levo). voo. „Motýl" jest vtšinou motýl denní.). a když nastali Ciryla a „sokoli". — prase: ona! (val. Povelem sa. val. tip tip! (Brušperk). na! (Kel). kotrš! (odtud jejich jména. — hajt! k sob! právo) Vsacko.. po! kut! kotrš. jehn: aj. pušim.). hógni! (coufni). tua. — 2. Msto).). (Tebí)..) . (podl. na ip. Velí se a) Volm: ! tihy! (v levo). váži! (Tebí).). livu (Blá). na! pod' sem! (Broumov). — odraz — = otíaisko ovsko) . váži. — bosorka housenka). — kozo: ajna muši. poádného léta ani poádné zimy. unka. livu. 1. b) Kravám: hevže! val. hoíúz — kai. pil. pu! put. vylezou z pod koze"). vuo. co peložen jest svátek nemli jsme prý hony maku spískal s Metodje s 9.. na! pu. dlidli.). cip! (Staic). ervence. na na žibi. nkde mra znamená každého motýle (han. tutu! (Zl. hogá! (v právo). laš. = bourovec — drmotél (Un- = (las. mo- = = — tolík (Jiín). bažika.. myc! cup. (laš. liva! (Brušperk). ovca! barošku! (slov. hoj hoj ! aby se neplašil nebo (las.. hoghóg. pavuiná Mor. (han. baži. stavo ! (stj) sev. dlidli! ! — kaeny: (val. cup! kut. raali. puši. ip? husy: husa. guše! (laš. teliko! na. hogaj (v (stj) — ped). guše. poše. (v levo). uh.). huata: pipi na! mali. bezna na 5. ^^= pavouk). unka? myc. val. Potom zase kýsi šlak „veterány". Mor. ona. proto pišli za pokutu ervi na epu cukrovku. babula! cibi.. Od té doby. — ! — (han. husa. šknbaj -— pas maliká (slov. puši. pu! (Broumov). „odraz nohu!" slov. -když dít vykoupe.).. mali! (Jiín. podl. Jméno motýl má též tyto tvary. viz nahoe). muši! paši. babula. ihy navra! obra! (velení oráovo. cibi! (podl. chlupatá housenka.). — ovce: poem na! — tele: puši. nosatci Odtud Šedi maní na Hané vbec šlovou „sokoli". chlácholí se dobytek. na cip. motolíš (Hodslavice).).). babula. sasem. put! (uli. hóska (hor. huška na. ka.sa8a! (v levo). vi. Slezsko).

iiriká neumlí zpváci). pilušky. ienka sZejpice. . koza: pr! : ký ! — — ks huš. . jen v ei dcké užívá: Kráva : hošena (ib. kokyryhá. — švihotá. — aí. — koka janí. koka'. pilenky. krká. Mor. kuýká . . (Zábeh) kepelka jiní vlaštovka kos hvízdá. kukrhá. šveholí. bruí. arí. hlaholm.). rapoce — sova sojáká — kuvoce. jichž se se obyejn mimo to . kavka. ryí (laš. gdáká. katuše. ty pse chudý koka: pšc! pšoc Na koroptve volají honci: bla.). žibule. . važinky. vš : pen. — fuhýk (kalus . prase . cibunky. uhýká. livulky. podl. kepelka kepelá — — sojka žába rachota. kotnka. mekoce. kodkodáká. jaliulka (-— jehnika). aragá (odtud „araga" sedíc na vejcích rozkiená chce ven (Tebí) .sejek) . bolenka baruška.): pes: puík.) híb: ovce: svin: mašík maska (mašuta. ! — aby se kš. gáá. — : — — : vyje.).). koza meí. — . cizí kec! — ovce: pštyle ! — trs. vtšinou od onch odvozená. Hlasy zvírat. švrluká (laš. blafká. krákoe straka ehoce. šebetá. : — 3. hena! hena. somce býk mame ovca beí (když na pastv majíc plnou hubu buí) prase kruká. ipka. — — pipušky. heš. kokoce.. kvoká . (záp. XIII. švitoí. housata: kaeny: lilušky. piší. k! ( se hajá huš! (laš. 324 -- Zvíata se odhánjí: tele: kec. kuika.). havran kráká. pašík— uka. K zvláštní XII. kokrhúká. tipula. hus „kachtá".). buí. — — kohout (kokot) ipí. ovce od stáda odlouily (na uh. dlidleny. k. kuata: pipnky. klekoce — slavik. dudek dudá — . když lachotí . óchá. — áp klepe. mušík mušená. Licliotiiá jiiiéiia zvíat. zicky. = gágá. rochotá. háj! hal. pomezí: prase vš. dli- dlušky. jimiž se zvíata pivolávají. — ka ! — ! ! ! ! — vyslovuje zdlouha). — hrgotá. šebotá (šeboce). ka.).). hurgá. — bažika. balík (záp.).). bla! Když se ptáata z hnízda vybraná doma krmí.). pipulky.* (když má snésti vejce). — slepice . grulí. — vdáká. (zlostí) kokrliá. fuík (slov.). tlue. krí (když „se stará"). rechoce. cviráká. óce . pipojují jména lichotná. cvrliká. Mor. bapilata. tutnka. hus slepice tam! (Tebí). beránek'. heš! (slov. urká. ) býek : bulík (ib. volá se na n: k. tutka. kšo — haj. švitora. kokovdáká. ipulka. viriká. kozo! coky! (N. hus. kvoe (kvona). stuká (laš. husi: jukšahá heš ! išoha ! kšo. barošek. pes : lehneš ideš ležat deš do búdy. — polni kanárek (králíek) vrnoží. hena! hejna háj (val. tfš! volá („tršká") valach.). Tcurenka (uh. kráká. putnka. bolena.!. Msto). kvií. val. Kráva beí. skeká kejhá (záp. pen!). mašurka). — vraná kváká.) pes šeká. pudpudáká. Mor. . kaeny: hena. hal! (uh. — kaena hohib vrká. hurí. ruí (krávy rualy uh. skujíká (jsa bit). (i vrabec šviinká. kušik (laš. kue — — — hus šebetá. husy: babulky. ve. pipinky. heš. gagoce. krákoe.

je skotný. dlá (na Starojicku) v máselnici. d) baur (Klimkovice). otelila se.) — zhebná.. a) slevdk smetaník (Slezsko). stinka. mléko po otelení slov a) mlezivo^ b) kuástva. jíž na Zlinsku íkají masnicn. kéška). f) dvónšnik hrnec se pikryje devným dénkem. Laši a Valaši (na Karlovicích) mají ásten pkné jméno hromadné nábl. b) dojaka Co i se najednou nadojí. se. Mléko se XV. stelná. je skotná. nade derou hro- . dvojuchého hrnce. — hrí. muchy vrndžá zvírat. XIV. Msto). Morav. Slováci. rave (se v. Mor.). kruí. potom se válajú. Húsata se z vajec klujú.). Látky ty jsou dnem od hrníe prodlabaná a mnohem širší a plytcí. tvaroh. . Plemeniií Kráva se bhá — n. ohebita se. ncháé (Tišnov. hor. nýbrž i výrobky z dojiva: máslo. vrí. Smetana s mléka se sbírá sbrakou (velikou Ižicí) a zbylému pak mléku íká se sbírané mléko^ nebo (na Laších) mléko se spouští dírkou kteráž jest v látce bu dole epkem Smetana b) zacpaná. jest na Morav íkají a) hrotek škopíek (na Unovsku). áká se (han. škréí. had sypí. skotná.^ku stíkakf . je oprita se. kteréž (na Zábežsku). mléko ve všech svých zpsobách jest dojivo. kuká. jímž ozna- ují nejen dojivo. škvrká. nade Spuštnému takto mléku Laši íkají apiišane nebo slévá se na stloukání do velikého hrnce. Dojivo. na Vyzov. c) zdojky (N. dojí do devné nádoby. huí — chce hebca — nabhaná je n. — škruhoce. okotila Zajic se honcuje. Frýdlant). e) (Prostjov. jenž c) epkove slov (Celadná). voíuje (las.stren jest hrotík. V masnici za. honí. (Vyškovsko). má toto eské jméno na Podluží Valaši. Koka Drbež a fena se nahonná n. jinde na Slovácích maslénka (han. Laši a Hanáci mu íkají (kyška. se honí.). je nahonná n. Vydojené mléko pecedí se do velikého. Litovel). skotná. je (podl. obahniía se. Sedlé mléko epdk (Tišnov). je sprašná.) — — . Máslo se tlue. (uh. a na záp. g) cnzak (Bohdikov). 325 škrká. c) mlinik b) latum (Slavkov. ptáci se páá. vyvalily se. se. jedno dojeni („troje dojení sndli jsme na veeru"). c) (vtšinou).rachá. maslinka). okotila se.) Kobyla vrchuje Sviua se huká oprášila se. škrhoce. okotil se pojímá. na zpsob mísy. n. nahuená> Koza Ovca se prí. d) boko (Kobylí). kýška (val) v Bouzov První sedlesk". kterýž se jmenuje a) látka (vtšinou).

— tiku dole 820 — (porn. koll.).). hlinnou atd. devná Laši .) n. (jemuž Han. sádlo. do míška a položí pod lesicu.). f) kapalico (Tebí). Val.). — Faska. lisuje).škopku jedním nebo dvma uchoma v kout. — — Spichárok (Opavsko) (val. do nhož se obilí (až i — = Sperok (Místek. silný dzbei (Vaetín). stává v Štangla síni (staro. e) pny (uh." a) Drasta devená. nádoba obruemi stažená s Škop n. topdrkn) navleen hrotíek pipevnn kotiíek (cezanec devný). val. d) vyhogance (na Brumovsku). štanda. ve t. sušek (laš.) se tuží (= tuží. Špižírna (Deblín) = skich bu n. varmozka. hor. c) kalus (laš. Nádob íká na želé se obyejn: náiní n. : die Stande).. Drobty másla. val. c) (uh. Mosúrek kadloubek na máslo. též kapalka Frýdlant..). Z kýšky Slov. c) podmišanka (= z pod míška vytékající. Z tvarohu dlají Hanáci tvaržky. na em a ím se jedlo. pes hiilku (val. na Laších). sósek (hor.). škopek. se též lžíce. Na Zábežsku nádobí oznaují jménem „drasta".). tolik co police." vlý sype. vbec sýr íkají) na zvláštním tužáku vlije se tilžku (val. Nádobí. Stluenému máslu íkají a) na hlce b) másio (na Starojicku.) d) varmuž.. pesné mAslo ^ (uh.). XVII. náení.) jest veliká prkenná.) tvarohy (zl. náin (slov. píhraditá — — na obilí.).. štrych (Brušperk) -= súsek truhla stává.) n. j. vydlabaný nebo vypráchniKadlub 10 mic) klát dole opatený dnem. (laš. -- šperák : šperka ^= slanina) jest špižírna z proutí upletená na uzené maso. homolky). šlovou výskoky. jež bedná vyrábí. med a pod. — nm. Laši dlají honmlky XVI.). vidliky: po jídle se umývá náení. stravní truhla (Brušperk) jest na (na pd) židla (slez. jež se pi stloukání pod hrotíkem usazují.. soudek na sýr. Devné nádobí. leéici (laš. barmožka (han. syrvatka. všecko.). štoudev na vodu. má mimo cmer to tato syno- nyma: b) srvatka. nože. c) výtisk (Puliny na d) putr^ putra.).. (val. Usedlina z roztopeného másla slov a) cmíír (slov. . náino poítají (laš: náino i — beka).) píhradní truhla (Jiín) dlouhá truhla s píhradami na mouku na komoe nebo = he = a na „stravu. oznauje se souborným jménem „bedno. Vedle obyejné syrovátky íká Laši se tomu íkají výluh (od b) vyložiti). val. Na budoucí poteby máslo se topí (topené máslo). slaniny. kotulka). škich (slov. b) cmerka (dol. (uh.. sráží (záp. Mor.). z eho. kteráž Zigla (slov. rozeznávajíce drastu devnou. Val. Špižírny.). Místek). Obecné i na Morav jméno syrvotka podmáslí (laš. Zesyelá teplem kýška si. Celadná).

výše. (val. Brod) — = roslíky — Paták (val.).) ~= kosatka (Tebí) (uh. ližica.). dva hrnce Kidélce na uh.) zastreny jsou ve vaašníku.). Lávica (han. kubaa (slov.]). Vaák (val. Capák. — neckám na Podluží a na Kopanicích íkají koryto a korýtko (ve chlév je tam hrant a brantík). jíž se voda vlévá. kubá (val. nože a vidliky uschovávají v ližiníku tyžníku zvláštním to po- vaeky (vaacha. šypných vcí. veliký hrnec.).).) = plechá = kofla Hravka (porn. menší taková nádobka. pi kraji malou dírku.). b) Drasta hlinná a na vaení. tverhraná láhev na víno. uh.). — j. n. košík z kry — Bartušek proutný koš na zemáky. Plucka jest již baatá sklenice. v nichž se na koláe zadlává. . nádoba na mení Trokám paiC seku. Kohan (val. Mor. — — Kovar (val. ze sklepa nosívají -— samšék bezové. (Jevíko).) Mandaska dobytku vaí. Puténka jest na vodu. = ká. veliký hrnec veliký a široký hrnec. Nádoby na dojivo jsou: Vyjmenovány jsou ci Ošatka. — Na žencm obd nosívá. nichž vodu jsou tyto nádoby: žbán.) jest nádoba na zpsob škopíku. val.). lyžka. Nosívá se v ní voda žencm na pole. {Karlovice). Slánce Moravané solnika íkají. Vošatka fzáp. [han. bálešník. — Laši : šlová putna. Lžice íužica se [laš.) epák (uh. val.).) .). záhrdlitá. — babvka.. snadno vstriti do sotora. putna (se „šandami") na nošaní: této íkají Valaši nošaka. hrnec jakýGorek (val. kos.).) cabuk kubaa r= gugá lUh.) devná Treaf (slov. je struhálko :^ struhadélko stružek (las.*) a — — Gbel. v — se Nosáky (Uh.). vaaja) a švrlák n. U prosted horního dna má díru.— s 327 — — devná íkají hrotica.). pi vrchu prostren jest jedním ucliem — „špruseH. kterou se pije. — Cénka (Zábeh) (val. velikosti.. koli. žbélek (Rožnov) žbánek. — Kozúbek (užia. husník — Pekáe kachlenka (Bohdíkov). Brod) (podl. hrnek na íkají pikrývka. cezan -^ cedak. (val. I = = ciment (slov. (Tebí). šplechtá (han. *) Na Laších gbet znamená okov u studn: v Bludové okovu íkají vdro . veliká nádoba hlinná. Zbel (Kel).. Sotor jest dlouhý koš ze v nmž 'Slováci zvlášt láhev vínem slámy nebo palachu pletený. za lýž se nosí. slamenica — slamianka s (laš. gbelík. = . Na strouhání sýra perníku a pod. na cezení cezák -^^ cedílko dlouhlém koši. žeka (laš. (Jiín). vahánek (val.J . devná nádoba na vodu (vyšší puténky). na pt žejdlík. kulaté necky se dvma uchoma.) plucar (hor. (Mín).) = ošívka (uh. hrnec spojené. hrnec apatý. k vrchu užší. pijáek (val.). dvojuchému žber. baka. — — = bandaska.) = okín' = ošitka (han. hrnek prostední — v nmž se Draák drátovaný. nahoe zabednná. lamnka.). pomezí = — = — = = pití. hrnec = varník (laš. Vahan.

sekerám kollektivn Valaši íkají též ufatí „Ach. prostradlem.) na Valaších obušek Valaška. popelica. jest na Valaších a Laších ezh-o. Dle toho. v loktuši (val.). : — .) = dez Opav. zvlášt zena stolvku). Na rozsévání jest: rozsývka n. tráky. . stlánka (záp.). — Dti se pstují v chvce n. heblo. neširoká sekera o dlouhém topoe. již se šindely na lat Motyka obyejná slov též kunica n. ometlo (val. plachty mají jména rozmanitá.) hrot (Opav. toporo dlouhé a užívá se ho za hl. dlouhá. železná tý na kutání uhlí. lopatka na vyhrabování popela zpod kotlá. — . jehož se pi peci jsou to oheblo jinde znamená ožeh jenom hlku od ohebla pometlo n. — háka (podl. šostka (Palonín). uh). — :== Kylhof = špiák tluríica (klonica). (laš.— zez 328 — tech vysokých nohách. kuovnica. Nejvíc n. Brod) mezi pantokem a obuškem. Mtl. plachta travní: (dol. traky. trháy.). na pokrytí slámy v loži: ložnica n. lopatka na vsazování vdolk do peci hrbaka (= hrakutá. n. prešívka n.) =^ krumpá (záp. Plachty. na . popeluška. ve dni svátení obrusem posti se po. Na „zváaní" popelnica. široká široina. pibíjejí. nástroj lama kamene. — — Obušek.) ^ lošof (sev. jmen má n.).) — Ramovaka Mor.myják Frýdek) = XVIII Oruží. romchula n. utatí. — motyka. — — : Mor.).) Šrky ke tyem rohm plachty pišité jmenují se : trháky. p= — (záp. náiní hospodáskému Valaši íkají ád: „Pomimo motyky nepotebovat žádného ádu. Oželiv. sekerka valašská.) htavatka (val. — XX. sekery).) — — Hlavaka (Uh. mchvka (Frýdek). yidUce (železné) na vsazování n..) trávnica. (paez). — Pobíjaka (val. Mor. Ožehy Hanáci a Horáci jmenují všecko náiní. Na list je listnaka. Pantok. široká. n. štípati díví.).). lopa (val. lopata n. široké vidly na kolekách. sekerka. na totéž. konce. vy máte : moc uatí!" . — Graca. se jich užívá. má Ošepaka malá sekerka o krátkém topoe (slov.\ (Opav. baka.. — = (val. popílka. val). ezivo. — — . hasiské a pod. = ez = hez (han. Všelikému Oružím na Rožnovsku jmenují náiní tesaské. hrnc do kamen užívá. devná rohá (val.). (myjok. cípky. Na umývání nádobí a náiní jest škop o (dol ) =.) Pvka nosál motyka na kopání (laš. - stl se máky stírá se vysýpají pokrývá ve všední dni stolvkú (slov. kulatá motyka." ím se eže a teše (nože. cípnica cípnaka drchta drychta drochta dychula. XIX. . sekera Podtúžina = tesaka. náSevka (nh. (val.

." na ni se nasype popela a naleje vody. Správa na prádlo.." v luhu pak se n. s obyejným tímto tvarem nespojuje se žádného zvlá. osel na p. XXll. jimiž se tvoí pezdívky od kmen jmenných a slovesných jsou hlavn tyto: ár (suchar). chlapasko : Zvlášt astá jest pípona iskn na oznaenou nelibosti Daj tom kravsku žrát. potom pístem ve vod (las).pýchá" v pajchovni n. že se do ní kladou rozpálené se zpsobem do vypírá pískové kameny „zvaací kamen. a to namnoze rozmanitého významu ethického. hledaje jí. Obyejný název dýmky na p. Nám na p. och (sipoch).. Rozmanitými hojny jsou v našich tmito píponami jedno a též slovo nabývá nejen tvaru. lo (výmysío*. . když si po dobrém nedlním obd ekne. d (ryzá). hospody nerada hospody to vidí. váli Suché prádlo pak se „kúlá" (val. . nýbrž i významu rozmanitého. jdcko^ acko (paácko. Prádlo se nejprve _sváá n. že si vil zapáM ýajeku ! Pinese-li si však hospodá velikou dýmku s nm trhu. v jiných však liší se charakteristicky.a. Ve mnohých vcech shodují se tu snad všichni národové. Nadávky. poád" nebeí! Zasej ty nožiska sem strkáš? Nemožeš si skovat a ty hábiska? to psisko! se Mimo tropickými. sklenná koule. — Nyní však už se vtšinou pere po zp- sobu novovkem. d (stapá). v níž se varu se pivede. výše. o Vyže to (švidro). pezdívky Z kapitoly náeích pípony a slova obhroiiblá. tekuté nebo studniní na prái" (stolci) kyjankou to na podloženém dílko'. neas. „oveka" vzorem jest pokory a trplivosti *) O význame tclito pípon a píklady srovn. ec (o-šklébenec).— 329 — XXI. jak o tvoení slov poznali jsme. pa*) plucha).) deskou na jemajší prádlo jest za cihliku „hta. . jest /cjÁ. naped udlá luh takto na dno se proste „popelnica. málo kterému asi bude vzorem mouvlrosti. teba obyejné fajky. pezdívky oznaují svými zvláštními slovy a slovy Pezdívky jsou nemalé dležitosti.dy do takovéj ýaje vejde v sa na ráz z za tyry grajcary tabáku!" A kouí-li hosi)odá se zlobí. jde-li o poznání povahy národní.toho fajíska ín^bo fajiska) za celý boží de huby nevydlal" Pípony. válci n. slovotvorné. že . prádlo - „sváá'' . iich^ vcha (papluch. pýchovni : Pajchova kteráž tím je štoudev o tech nohách. Jaké však city vzbuzuje v totéž slovo zdrobnlým svým tvarem. ula (bani z hula).štního významu: „Nevidlas méj fajky?" ptá se hospodá hospodyn. di (nohál).

). jež káry a posmchu zasluhují.). slova polyká)." spálená.). batk megaa. nsl. se zajiká). záh. 330 — tytéž hodným.).). = lovk. las. krbala (kdo „krbe". šargan (laš. val. manák.). (rozkasaný). a pro Lachu nejhorší nadávkou jest si Nmcm vlastnosti „lata jest „dummes kdežto „lata. laš. lancúch (hraná).). (laš. (Zl. ^-olya^ (?) val. erný chlap). bude taký skrek").). ?^eí. zugan (sedlý).). švedei- — Krumfiiss (MíkI. stapá = kosmá lovk ve ias.). šilhá).laš. mrapa velkém odve. matlocha (malý (špi- ušmouranec)." Slovák „takové pletky" ani by nevšiml. suchar.). odrha. vágala (tlustý.).=: šmatlocha ^= šmatlo. mugar (vl. knot. Pezdívky Vysokým osobní. jež není lovku se po chuti. Trhan: flandera škubenda «ar^ot *) (laš. = ampoch škrampala (laš.— následování Schaf".). (laš. (val. Vtšina pezdívek našich odnáší se k mravním vadám a všelikým kehkostem.. že význaniu jejich ani mnohými slovy a dlouhými opisy vystihnouti nelze: jiné zase jsou plodem prostonárodního humoru. („to je slonbidlo. plahan (velikán. neohrabaný. chvant - chvanak (laš. okasta. koberá (bichá laš. (las.. odrama odrachmela. chomto (kdo chomce. : >d špatné chúzK šmatlá (laš. val. baldo (kololinát). megula. kdo má zrzavé vlasy).). která práv nelibost jeho vzbuzuje. Zhusta chaa rakterizuje pezdívkami osoba nebo vc tak strun trefn. hmotný : horo na téj (chlap jak hora).). banák. stahún. ampala t.). = šantala. klacmuda (vysoký a íamželezo (silák).). bunala zajikavý).)*) (laš. kostrhún ^= skolhan = klocá (vysoký a suchý Tlvstý a hmota. cahún. (val.). slon- bidto. jinými oznauje se vc. chlap). Pezdívky emeslníkm: paák (ezník).). cohan. krhel (laš. škubán. glajda. (val). = škrpaia švidrnoha ada (oadlý. ne- ohrabaný. šipoch (las. beblo (kdo „beble". ozembnch (malý a zavalitý. zembuch n. j. I. id. 51 óV .). pšorka (val.) . (brebta). Od Od ganges zraku: švidro (kdo švide. Hubený. slabý: chudár. bachala (bachrá). chlupka soukcnník. krnús (id. mahdák (val.). chroust vychrtlý : tuný (malý a tlustý. chra- mozda. Od zrzoch barvy : Šeda = šedival. vysoká ženská).špita sasora neistý). klak (val. nekluda (neistotný). mego (megál. mazgera (záh.i (kdo má vlasy stapaté). uhnál). galbák (val. drobí. smyk ošusta.) Malý: sušák. šušaa (zakrsalý). može pse vša" = hubená. — zerzo = šantá (laš.). : Levák Dle nevpraoného zevnjšku: navec). prták (švec). brWo krchák. pailata. cahél.. apar (apatý. ne. skrek („on veliký neuroste.

šupák („pleskni ho po šupáku!^)..lebavý- =-= holý. kotáry („stáhnut kotáry" umiti). — záda: kobero (vl. nemotora a nhela. ubaa. husí jícen). hale (laš. i>otluke (las. galvaa.). (vl. apy (vl. pra (koza). táhni ty hápy. chachar (laš). nicpotak (laš.). gramla (nešikovná). prasecí „otrít koty" — umel). koty (vl. halapatún lobás (val. radvan (val.. anhyžály (val.). manaka. laš. jest „pašeká. (uh. *) Od adj. laš. klae.). hup. skapa) = (= herka).). šibenec. kravské nohy). gramle („co ty gramle sem krosna" = strkáš?").. ogegío Skrblík: (la. báchor kravský. — bicho: banur.). zuby: zubále. s nechutí.) Hlupák. koíodj (val. hynštáíy (val. — — papula (huba vypasená. klampajzna. kotrba. val. a — uchán. zgblaa. otluk..).). : pom. — . jedenástky (dlouhé hubené nohy). — drgaa (val. nocích).). pomluvaná proto se íká „Zaveš tú pašeku!" „Dostaneš po pašece!" Kdo pašekú mlátí. laš. ápy. škrto („Škrtí zgrbla.). kyty. „je v ní když jest tvrdá. „enom poá do gágora cpe"). (val. gály (dlouhé nohy).). baa. veliké nosisko).' = zuby — kaní). i vci mají své pezdívky. tulaka po (laš..). kaeák (které papra. nepkná.). 381 — (záh. blafára.). šupáky.). bandorec. galnohy: hnáty.) sajdák pytel. kua. škapa (^^ skapá od hus). („chytím (oi \"yvalené). krk: gágor piják (vl. která hodn (které (kelce všecko „skámou").). locún druda tulák n. si.: — Tulák: paíuda. = zdrba (porn. ampadía.). landža ilaš. (val. smuda p.). gambál). (val.). krosna („napokro lépe. jsou-li nepkný nebo nevhodný anebo mluví-li se o nich s nelibostí. : araga (rozkiená íebe. tepaka. trkvas (uh. všechno stráví). lantucha. lantoš. žgria.). bandor. gago (val.š.).. Niema: hach (laš. neústupná). obžisvt (laš. (val. lata (laš.). groš"). tach (laš.). gaígán otrapa. (laš. (laš. žgra. lancuch. Však nejen osoby. seka"). pobuda. kynál (laš.).) : — tomcí (coll. pašeka (huba prostoeká. tebaa *) Udy tla když šiše lidského hlava (když zasloužila pohlavku).") Jinde pašece íkají: ua. laš. gybas (laš. plampa.).) ruka: — — — nohy telecí n. lata íata spálená lotr). mandyka (laš. s opovržením Zvíata: hliva trt (vychrtlý k. krchaa. huha: gamba (když jest veliká. banuch.). kamáky banoch. gámela bygan (porn. chrbét. palica. a lovk jí obdaený jest gambatý. prsty: pazúry. kelán pai)á). = luza. oplan (val). hryzikrko. blama. palepa (laš. Pezdívky vcné. olacli (uh. levá ruka: krchaka.) — nos: oi: pod piják!") frák („dostaneš po fráku!"). .). .

stepy (náiní kuchyské. postel: pelech. hruška zakrsalá). vydra (cundra). plt plky =^ dríy drlavice široké — = gat ( — háp (veliká bota\ val.— Stavení : 332 — na spadnutí). zázraku škaredý!"). harabúzí. kter mnoho šat ^. g^ražija (starý nábytek. „zebrál své knoty a šél" (laš. šurpá : (jabko. podhodek.). fafrochy. tej glury")= uchajda lucha (špatné pivo. = škata . (i\.).).skrjatek (uh.suka krtica ])odere. zabrcadía (= vazadla.). švery — plzák (ošumlý. pomirec (zasmušilý) somár. tesaská). — surdík bytek : zgarby (staré zgarby = haraburdí) == val. bubák. maškara: „di ty. — protivný lovk : uha - upka — kudfa- fena (zlá ženská).).). — = harabuza (val. zámora (=mra).) i (val. =^ glura (laš. habrfochy 'val. bosorka = arodenica (obyejn = nespravená. jež. hucá (škaredé klobuisko) geverec starý klobouk valašský).l Pezdívky a) obrazné.). pes (rozpustilý klulí. ^^ potvora). hyd pekelný uh. klapák (staré klobuisko. : — : kuna (mlsný lovk. zdrap. zázrak (píšera. (laš. Pole hrb. oset.).) škarbat = = škrbál nž). laš.). . paplena (mouná daj trochu tej lurky =^ brynda.) Sáty: háby. jakási prtaka"). škeek. zauzloné niti i„dycky byla — mrvenina jalová e. šaty. klisna. tele Machovo.) bytostí a p. kdo v ní chodí. „navaila laš. — slaboch žába (žabnál). hyd (ten žabia kv(')ra (kže. ví. plátné. hrdeln). neúhledný pokojík). — ušpinný kluk) -.). prtaka - špihtaka práce ostudná. (vl.)» bachanec (sprostá buchta kaše). který všecko vyslídí). : Prnrr zvi. sojka (vadivá ženská). psí duša. poloma (stará chalupa kufa náza- (neúhledná chaloupka). ava. skítek („uškítaný". jehož stecha „klapí" = dol (vl. knoty (staré vci vbec. hašvan (roztrhaný kabát). laš. smok — cmok odmna (laš. labun (papue. lilísta. chrust. zdérec (pole neúrodné. stapatá ženská). b) od zvíat: hlupák: škdce tcho (tajný zlodj).). t.). báchory (peiny). (starý oškrtek (nepodaené peivo. (val). kuma (veliká beranice. — = krpá. = bacán (han. uba (ošumlá halena. laš. : Pajzák zz klemzák Jídla a nápoji = gra = grmela (Ji.).) „hledí jako cmok" ^rr Azdorcvit) (laš.). vylkodíak (laš. ušpinný klobouk). visí). val. cvrek. strup. baran. : = stryga Od nadpirozených =^ stihá (laš. — nepotebné krámy v jizb. bivol. val). — zlobivec: šrše. (val. špindraka. šrty (las. šaíanda (veliká jizba) (malý. sova. val. = „svých pt švestek" dle nm. kepe (val. aja (táte !) aja ajovskál). chajda (chatr . lura (káva si : osúch (špatný kolá). brlochy. káva a — j. šuchta = šuchtaka (práce liknavá).) = bagan starý stevíc).). kvanty chvanty (laš. : =^ gyzd ~ ošklivec).h ). (val. mátoha (uh. hazucha (kabát nesvný). zvlášt lunty. tele. mra. je kucmák.).

" val. oskoruška (suchá. lenivý). Ironie dobrodj (vždy ironicky -. „staré hach- lisko"). košál. otruba (hlupák). odezek špinavec. škára (stará žena). mlezivo (zdlouhavý. koltún rachétla =: rachométla dvka). ! (dve špatné odrostlé. schtubné plúca (sohlubný lovk). hlupák. kobero bichá). chomút sprostý chlap). pašeka (= pašeká). ndolunga (nevdoucí chabý nejapný).). „táhne se jak mlezivo). (laš. díža (tlustá žena).). si hachla = drhlen když vede jako mladice. laš. c) Od rostlinstva: smottacha obilí). huštlama (lovk nevymáchané huby). f) Od živností: kostelník. (nimra. laš. žrout).). d) Od náadí: motovidlo trdío ^= trúba (nešika).). val. ohledává slepicím.darebák. kdo „macá se pokládá za nedstojno dený ková" a „suchý mlyná brno -= žena brbtavá. hlupák). jako rr= nm chlebára = huba. varmuža (vajeina s krupicí chamula (kaše ovocná e) Od jídel : hlupák. (stará dívka. šerha (ras val. eledín kvítko „to je eledíni"). (lovk pichlavý). (všivák. ledaina). launenhafter Mensch). ktanica (zdlouhavec). nimra). skoro-li což Humor: kuimacek. — — „stu- brnoša nebo staré (dlouhý koš hanácký. rady. malinká osbka). hlupák. stará suk (svéhlavý. g) laš. stará kalamaja. mrynda (strava na marvan (buchta z pohanené mouky. harfa (vysoká ženská). když (lenivec). zhnilý kote! — kozo plevel. (hrubián. (vl. hrta (laš.— kvona (naíkavá : 833 — : žena).). patírka (=: pašeka). = sotor . = = = nimra). = trhan. glaga (telecí namoený. = lovk laš. epel) (hbet. zhlodek (zakrsalý lovk). katík (trhan). mizinu pi. mrkva — mrkvús (hlupák). kury". Pezdívek humoru a vtipu vzešlých jest po .). — žebrací kabela (žebrák žebrota). boží dárek bez kvasnic (hlupáek).) Od rzných vcí: val. lebeda (špata. Pezdívky synekdochické : hbet (pezdívka sedlákm).) (bicho gágor (vl.šlí. staré oheblo (stará nehezká ženská). ušpinná ženská). šubra fušubraná.). syišt neústupný).) chmula žaludek návara (mrzout. si (filuta). „to je istá zdara. klebetník by v tetky klebety roznášely) — = na z mže -= skrblík (laš. lovk neduživý). vaacha (kdo se do všeho míchá). slota (darebák). koza má trojí si význam mlsná kozo htúpá kozo dtinsky poíná). omasta (má za ušima). zelenka zelená hruška. když se košile pod krkem rozepne kdo tak chodí). husí jícen =^ piják. lankvara (chabý. — trúba olejová = = gra (vl. škoda) r~ dobrodinec (stará = = - : = dobrutka (= dobré ponesou. mrvá (houska ze pšeniné mouky na zpsob vnce spletená tlachal. stonavý). pcliá klátivý. kadeka (bichá).).). (vl. cestu ^=-- val. — I tlustá žena stará bachya . plezmero (adra rozhalená. ! tutna. „od pantoka"). kvak (lovk hlub (vl. stevo (rozepranec). špunt (malý chlap). hycel masný kostelník (katv pacholok. zdara (= nezdara.

paskuda zavinil. koleda = klebeta vídavý: „to je koleda! to je kus klebety!"). :=: Majdaléna). ndobina nedobrota („ty nedobroto!" = = = po pátelsku. — a šot — cigán kmín (gamin) — portukál lid).). asi dvacátých na rod ale Rozinin nevyhynul. útrata (marnotratník). nación (daremný šktáv (otrapa).). — „Chlap „Naši a roba". na vzdory udlal. Duší sa jak starý cigán! . záškvara (špatný asi jako nm.). Necigai (= nelži).). Spitzbube). která chytré lapota = (nepíliš tlachati. Onen znaí ochlastu. kládá. aby se z ní neukulo njaké „epitheton ornans. (= paskudník. Valachm pravi žena o a Lachm jsou názvy estné: chlapi sú v lesi". krbce ziiamenají na Hané stará botiska. od slov. svávola (zlý rozum (mudrlant). (po- Abstrakta pezdívkami : divina (podivín).) Slova cizí a dialektická pezdívkami: (gavenda laš. val. jména pezdívkami: Kúdelná Veruna. val.). Majoléna (vyfintná koketa). abatyša. laš. (taškái filutái)***).**) figura (ty figuro !). Ale na Hané a jinde jsou slova ta nadávkami! Ogar (val. ošterný ostudný).). herpiška jest „erdek baba''. lichota lovk. vzhledem ke slov. tlachal. jest ***) Cigán lháti" málo se užívá. zmata (kdo nco špatn udlal). neposeda. paesný Jan (neRozinka Vachetkova (pihlouplá ženská)*). jaskulka (drkotnice. „trandat. laš." hor." zase muž dosplých dcerách. Mahda („stará Mahda Vlastní šikové)." o své — *) zlínských **) Pihlouplá osoba tohoto jména žila skutené v letech Pasekách. špata lovk. že kule z jeho pušky letíc udlala „fiúm". val. i pezdíváno mu odtud „Prášk" až do smrti atd. (kdo nco zaškvail. abatyša „st<vrá klepna. laš." Zajímavý jsou pezdívky: korhél (Chorherr). žádná hloupost. kdysi pochvaloval. Slovákm. nástraha (pokušitel. juhas (trhan). svém muži žen a dosplých synech. (lovk svávolný). Ob slova sice neznáma. plkoš. (ošidil). Slov „lh^> vbec mluví se: Ty cigáne! {^ lhái)." Nkdo si na p. Putyfarka (necudná ženská. Trandamarýna a za chytrou se po- chytrá ženština. Polské zgarby (poklady) jsou u nás starým haraburdím. dožera oštera ostuda (lovk dožerný.— 334 — našich osadách plno Tu neujde žádná zvláštnost'. íaná pýcha (pyšná žebrota). choroba (to je choroba s lovk) = neduha.) znamená na Valaších a na Zlinsku chlapce vbec' na Laších jest to neposlušný kluk. i stal se z toho „dortaem. To je cigána (lež). „maiti")." Jiný ukradl kdysi komusi dort. žádná vada nebo nees. jeden chtl vždy býti práškem. Mladší generace nynjší jí ani neznala. rady udílí Dora Lapotova (tlachaka val. špatná vc).. i zstal odtud „Fiúmkem." Hrávali si chlapci na mlynáe. chumela nechvílou (neohrabaný lovk. Máa (osoba marnivá nebo marnostratná.). „naše roby sú na poli. ogara (Zl. lháe a taškáe. Ocigánil mno obecným názvem zpronevilce. zmátl. herpiška (jeptiška).

ten poád' o tom „koleduje." uprdolený.. „báá. Kdo v na oznaenou neas mhiví nebo prdolí. osle oslovský — oslúcený. vodu ne- zpsobn „dut. hyhúat sa. „skrá. „šuí sa. rozdává). Z podobné píiny stává se fajka fajú.X „polub i riia!" (Jicko). by radji nco jiného. jest Požívati nestídm nápoj Kdo silno sa. tak dostatená na oznaenou nešiky. umt. kyša. v neas anebo vbec pozorovateli nemilo. „Rechna (drkotnice) rechní. klamt. gygle. kýška." Deko. A jako jmen podstatných tak dje nelibého. „bozaj mne!" (Zl." Smje-li se kdo potmšile. buchár: šiška. dragoi (las. i nezpsobné jí. bumboce" (las. „pytlovat sa. a komu kdo náležit vynadal." Kdo neustále lamúzgá. ehýatsa. Nechutná-li nikomu polévka." Dcko ubeo ené „cébí sa. i ostúcenúcký. má hubu cšéenú. ochlama. hlupáka. tehdy . Vlastn dobytek chlope a chláme. jak bude dále." sedti v nkde jest „ueádli neas jest „lapt. když naplákajíc lovk." Smáti se nezbedn. vole volúcený. Poád' enom tú kyšu? Takovú maura možeš si sama snést. kamt" „kde dotú uí. „prdola. uet. džgá do sebe" . praší." Taniti nepkn." a vysmívá-li se jiným." je nco žadoní. ^vyšeuje sa. Nadávky ae sesiliijí: trúbo trúbská. kléhní (klohní). nebo poleva." a ženská taková jest „prdolena. trdlovat sa. síopat *) a ožralec jest ožrala. kabaú. ardží a vrandží. kalabiznuje. je ogébené. (vl." „Nevdákaj!" okikuje ženu muž.). „spažerkuje. dlá si vý. dává sa starši do cebíka. zvoíá. a obyejná punocha." Kdo se má „dlá peká. buchta. uplkaný. Kdo má hubu nevymáchanú." Kdo se smje na hlas. klábosí. vohicenúcný (Ji. ten nemírného a p. trí (vzí). je ucébené ogebuje tedy sa. jest „plkoš. ten „kápe.).3ó — Tak slovesa dialektická smyslu potupného nabývají: „gazdit" znamená na Brnnsku špatné hospodaiti. . ten „sa ošeuje (oškerá). jest pleská vci nerozumné. stará-li poád. iní-li to do pláe. skekat: Skékni na nho. dyž neslyší!" Kdo se vadí na veejném míst. ápe. šiša." Uvelebiti se kouí." pere. lihových. ten „sa rozdavuje (je rozdávený. že máka. ožrala kalenica. Kdo hltav.). tomu „vyzvoíál. nezpsobn (cachinare) jest chlachýzat sa. ten „cúhá. gajduje. skáme všecko-. ^plká". ten o „škra. skeet. mní' se v punatu. chlámat. kabát kabošem n.šeky." ." Sápati se na nkoho jest „bekat. bu mu že nejsou dobe pipraveny. i slovf^ hojné se užívá neplechého. jednom mluví." jídla Spatná kuchaka „bable. ochlasta. hylásá. neb spaúhá. slévala. jest „hépat" skákati škared)." Slova peformovnnd pezdívkami. sice užívá se slovesa „obtúlit. šlovou jídla tato: maura. škraní." píti. ma hubu na peká.

" kterážto slovesa vlastn znamenají zdlouhavou a nepknou chzi vol: „rozglajdaný" znamená tolik co nm. „rá. ten kyše. ochecWál XXIII. . „Olefál. zgtyá. maje pospíšiti. pesúšá sa po poloch a po zahradách. rajdavý šantavý. gramle. moja šípinko. " „Už sa štragá"'. ." vyskytl se z nenadání. chtje názorn oznaiti všeliké vlastnosti vcí a jakosti dje. „schlampet. obraz na snad. šuchme sa. baruško Dosplým: dátka o — dti — lidi byla vám dušiko! hubnko! to!" oveko! „Pane rechtor! jak ste kvíteek malineek." Kdo nemírn jej spí. stávají se majetkem obecným a jsou dležitou Že se bez sedí jako pímr takových ani vzdlanci ale dále dobe obejíti : nemohou." nadlal mu schodk. pelencuje sa kole uhl. nepkn ostihal. Pímry nemén takové ustalují se v ei. dávno. „Vyalúpil sa." jest „glajdavý. zlatí. a tyto vždy více v oi bijí snáze se \w- zorují než onyno. Dušo milá. jako jiná úsloví. slyšela — tom? Hoíúbku! — to n XXIV. . chodí jako . ^prialúpíi sa" spoleník nemilý. mj chrobáku! To je habál : Cizím dtem íká milí se: syneku. Lid ovšem na takových rozpacích se neocítá. že je jako rys. rajdá. napište Drahá ovce! Dyby mi pl nového dál! (— nic mi nedal). pímry slova. a pece posud íká se o lovku zdravém a erveném." hledá. aniž ho teba bylo. mj knote. co neschoval. ten ^sa glajdá. nestaí svým olovným materiálem na oznaenou všech jemných odstín myšlenkoA-ých i pibírá na pomoc pímry a podobenstva. se k Lenoch „sa šuká. tropy a figury. mj kvíteku.. holeku. šance. mela. a podobenstva dodávají ei prostonárodní nemalé síly a Žádný jazyk by sebe bohatjším byl." Nemilí hosté „sa z izby vyštragali. Pímry lidský. Dtem lichotívá se slovy mj bobeku.. nemá dílu). zbíýá. lichotila. ochúá sa (okouní. je šúkavý. a obrazy jsou mu práv tak pohotov vždy a všude. gramlavý. Slova Slov lichotných v ei se lidové jest nepomrn mén nežli rozmanitými pezdívek. Ctnost a dobrota nejeví tolikerými zpsobami jako a špatnos a kehkos lidská. a podóbeiistva. moja baruško. Ach. . céreko. — ji's mj baránku. jako jiná . stojí jako Jak asto slýcháme není jim pípadný již nevdí. . pípadné pozorovati závady v jejich hovoru. . ástkou pesné Již tomu zajisté fraseologie národní. nohama. Pímry obraznosti. co dravec rys vyhynul v našich koninách." Kdo ho. hnije" jest kysá ukysaný. paíaduje sa. jde si pkn zvolna. „Kdo 336 — kdo plete má chzi zdlouhavou.! — zauét sa kdesi. (=dít zdravé a veselé).

je to isté jak ve Vyzovicích po jarmaku. hoký jak polýnek. — divoký jak by v ei): té jede huba jak traga. — — — — jí (lovk) iiéni že by ho moséí pohledat. 1. kivák. (žito). mám tupoch (mnoho lidí) penz jak žába chlup. liorká pna. — — pe paez) — hiúpý jak — hladký jak sklo. má dluh jak šat.— mi — 7. jak dní do roka. je tam (venku) jak v rybím oku. purheina. v. je na peníze. jadrvý (máslo) jak íkry. **) n. blizJco jak z hráze do rybníka. chrt. baraní roh. Tam totiž po každém trhu obliují domy. je že zaslechnouce v hovoru Nkteré obrazy vynikají takovou plastikou. i = 22 . jazyk jak na obrtlíku.**) holý (hlava) jak koleno. pibývá ho jak kra- — tam je jak na svatých jíka v ^H hrsti (= po málu ovoca roste). rybí oko. tvaroh. — lehký jak péro. zem (špinavý). sádlo var. doch. má šat jak žába plaš. brucok na feláb. •hlapec) jak za groš - mkký jak plusk. že može pantoky érno (modro. málo: má hladu jak mynáova slépka. prostonáiodních tchto pímrv a obraz poznáváme. — má hubu (:= hluchý jak pantok. Bílý jak snih.ik brdeka. bílo etc). — šata. kyselý jak šava (= šovík). Vlastnosti vcí. hád. Kolberg. — modrý jak charpa. hlave. — hh. Lud. blúš (vyzáblý).) — hbitý jak patírka. zem se pod tásla. myš. vám (dobe). morák. jak šlejfí. na poli je kvítí. — dínka. mimodk pi nich obrazností svou pro- dlíme déle. ***} Matka pravila o nemocné dcei: Byia robsko. bot (prádlo). mokry (zmoklý) v hrnci (dtí) — má dtí má penz jak šupek." má sily jak vody. lese (cesta) jak zvon. j<^sný jak muh srkm podpali (op. tíska. a vil je jak paslica. až beí. dohry jak skío. jež od dobytka byly ušpinny. „masa jak od mandel jak kaveek. že by ho — — — — — pes. — erný jak uhel. jak vesk. jak ert na híšnú dušu. jak byste ná. bylo jich tam až jak smetí. jak Vyzovice*) (ruce n. — kivý (nohy) kalný (pivo) jak žúrf) . blém. (v jest. cigán o hrohiícách. (znaek) jak jak bláto. — malý mdlý jak mláto. urst (las. krásný (dít) jak Jezule. jak máslo (pívtivý). horký jak — chtivý: je na všecko jak cigán na ocel. drahý erstvý jak ryba. 135. slabiká (huba). niekiedy z zemniakami i grochcjn. nohy neisté). z jiných zase probleskuje jadrný vtip a rozko. mám z toho radost jako vroucí voda. jak by švrky lúpál. jako jak inec. jak mlíly.iki.)***) jistý jak v koši voda. koráb. Je jak by pohodil. kída. lakomý jak — chudý sedm drahých rok.í lid umí pozorovati. jak by ho holub naobíráí. rasa. dyž šia.dý jak stna. nedává darmo má mýdlo. — — mnoho: jich jak kaše je bleší oko. ohe. nabíráš toho jak straka na ocas (když nakládá *) hnj). istý ervený jak krev. kominá (ušmouraný). šindel. kavka. poleno.íný humor. rechtorovo tele (o holce velmi ervené). (hubený) jak deska. je tu kúru. je jich tam jako eetek. Ráno na šniedanie (v okolí krakovském) gotují} ž u r z kwaszonéj žytnéj t) owsionéj m.

— teplý (voda) jak tuh. kotržina (maso). jak po stole by kulu už je rozdnrdný má hubu jak papu. kruš- oech. epa.) — ^~lavý jak živica. = . Hanák ke zpovdi. ken. — zmrzlý (ruce) jak hrab. struk. vraná do žába z kýšky. 2. zdravý jak buk. — : má se jak žába pod kamenem. jak trpíka (stará ale bere jak ví na rohy (kdo rád pijímá dary neb ješt ilá ženská). je tam tma že ju moža krájat. je tlustý jak švec na kolen tma jak v mchu. trn. je k tomu šikovný jak senné vidly do salátu. — šedivý. Bží jak švec na jarmak.=^ š. B jak by zmétl. — neobratný jak motovidlo. — drbe do toho jak malovaným vajíkem. zima ekám na to jak na boží smilování. hrom do kuban (posupn). ***) . íkavec (chlapec). — ticho: ani nepškne.**) kruch. klíš. ekali zme t. — — — vkem sladký jak staiý jak hib. íhá jak ert na híšnú dušu. — zima: je tu (v jizb) jak v psírni. ticho). ština. vtr. 338 — — nahý jak lii)a.) — — jatel (datel) — - drží jak hluchý dvei. bhá jak kula. jak ho Pámb stvoit.***) — .) cpe se jak žid na palíru. : — pojak pusto. pauina (látka). jak do ddiny. (šohaj). jak dyby mak sét. ~ — ani špiatý jak štíhlý jak tenký jak vlas. už ma jak sirotku všeci drali. plot vzácný jak v noze fík. dlá jak. kost". (košile). a tolikéž: A nemá rys.) — — válec (malé dít). iž s — s — k. drží sa ho jak piják. slabý jak hrachovina. prasata sú jak jelci. — — sešlý — ste (val. cveek. (laš. kola dlajú (v oích). — studený jak má ruce jak rak (ervené od zimy). v kabeli. žlutý jak vosk. výr (byste). led. ani nešpetá. dya (ženská). že može pohlavkovat. žába oechom {-^--^ nezvedeš nic). až šindely praskajú. nm ení. jedla. — ostrý (nž) jak jed. — tuný mám : má papulu jak na pln msíc. (iron. — zhnilý chlapík jak výíupek. bílá smola 2. — — pkný: napitý: už je jak šutky*) k — až se po plno: je rostlý (obilí) jak . dáš tomu jak dlá s ním (opatrn. : jak po dlsni. **) Zivica 1. — šikovný: jehla. — nemrká (-^je je tu ticho. — t všudy plno jak bídy. lusk. jak chomeek. — — — tuhý jak húžva. se soli spocená voda. bžéK co mohl vyskoit. bží div nohy neubží. rovný jak svíca hodil. holub. (venku) až se jiskí. žaržek (ranunculus). — zh zelený jak tráva. dti matky z trhu. (lenivý) jak klát. chrásteek. sivý jak jablo. dlá jak fui plakami — hledí jak kosti (upen).šinka. jak o záktadku. — nadulý: chodí nadutý jako sotor. — Jakosti dje. prázdno je tu jak po vyho(cesta). kru. — tvrdý jak kame.) — to je nestálý nespo- lehlivý: je jak marsovské hodiny — opilý: jak snop. pánek.: ~ valach z híBate. tlustý jak úl. jazyk jak trdlo (od kyselého). — suchý jak trud. upláceti se dává. si — — — šetrn) jak pomalu. kot (zmrzlý). mucha. z prachu (smutn) eše hledí *) Slovo sice neznámo. (zl.

jak. — ^sik ideš pozadu jak Martin (protože jde „po všech svatých"). treterem (poplašený): mnú jak" tele za krávu s puchýem (ustaviné 13a (dotrný). prší jak z kry. mi úvii se mnú jak by zlata ukrajoval vaacha. — ide práce nejde od sv. jak sisel. — kií na horách. sedmikrásku to jak psovi ti p. jak Jiich jak panáek v jak tíúek v másle (má se dobe). jak svalil sa jak snop. — v epici. duha. — jak súkd jak myná do rukáva {^= hltav). natahuje sa jak kocúr na okín. — — jak ert židy bere. jak trám (tvrdo). spát — — (pyšný hlupák). mrzne tak praší. jako by ho na vidly bral. bludná ovca. umí to jak z bia. laš. úhoe háb. .).ša. halena. — leze jak mucha z pomyj. jak dudek v kobylinci. jak zaezaný (zaleklý).sa za ním práší. šéa. . praví tak — — — — — pije se. žoch. jak peci. žebráci). „pij až ti za když se potí se penášá to (s místa na místo) jak koka s nho tee. rasfi — mn jak na ep s motyku (týrá sméje sa jak Filip na jelita. je naježený^ že by mu mohí na natahá sa (lopotí se) jak by být náruního volka pupku kosu okut. jak kráv sedlo. mrano. svdí mu opleí. jak mluva). tak sa léje (liják). hokya. šiška na másle. jak pitomý jak s jak somár. toí sa jak kaa ví na led. jak ululú to — s za ddinu. s'i jak Jemínek. zavazí). koata. — tee nho jak z moráka. spravuje hospodáství jak vtr muku. — devné táhne sa jak smola. (laš. chodí jak koka choá jak na oféru (jeden za druhým.). — — — — žába oechu. boles pestala^ jak by uat. — séí sa jak pes na horké kriípy. bryje — sedí jak kvaka. holub na bani. zmetá (utíká) tak do otépky slamy. tak šupoce (tichý drobný déš). ženská). tak apoce (silnjší). mlo spáti).zmrzlá košula. zfmitl. uchem praskne". — letiJHk drak. jak z koze. pera. — stojí jak opaený (verlegen). pastva (když . — m). — dudek. jež by už 339 oí nevyhledí.jak ížek (dít. . chodím jak svázaný. jí pytel. prázný mch. sotor rozdurdný) jak pávica (pyšná). míííd sa do všeckého jak (laskav). zíveš jak pes na pílazku. vláí sa jak brány. spí jak sem jak by mne do vody hodit. — tase sa jak prut. jak škroša noša (na široko. div si — chodí jak chodí za duch ( (ticho). pršelo nech Bulí brání (velice).škube). jak bMdná du. — chovajú ho jak iskerko v pernici (= — jí tak se mu od huby práší. — — — — — — — — 22* . vraná na jak cigán pluhu. motovidlo. praseti šmizla. jak vypošaný. rozumí tomu jak koza petrželú. — pt groši (ne- skuí jak pes smrdí jak cap. jak by mu vydrat. zahrál sa do toho jak vl na to jak by mne zamazal. jak na smrf. — md se k tomu jak zajíc k bubnu. s pistulú. — studa se jak žába na obrovnávku dudek. žáb karkula. jak svatý pikula. tele varhanám. kráv svini chomút. nkomu ruky — pes jen s vrchu trávu šéi jak pentla (vystízlivlý). zapomél sem valí sa jak hromada nešestí. sedí na na pezdeú. — žíznivému podává džbán vody. jak otenáš. ve kvtníku. (smuten). nevybíraje : s kraja víasní bratr.

v byly jem rhíšek. Potom sa i té brati žebrali a ši do n'iesta. A toš co je s ú?" „No co je s ú". pivailo sa vojska koPik chfél. co ten íiusi-k i>t staenky dostát. í ví. co mét v misku. ') vždy. ijidz Tam tepiú dostai z déš-a pod okaj Tož ai s téj vojny zbhli a utélíFi do hor. aFe obehrát ho nemohla. aFe až do viFéjška také šée. ho liiét zas pFný dukát a dvacítek. Druh noc hPédát prosted. Zas pišla tá staenka. ti do a ich skot. mešan tem a riiél ti syny. byío í zima. „zve k sobe ženichy. . skuzme my u spocky. gde si visovál. sucháí. Druhý de ráno šét tam k í nájstarší bratr. Pryneka pravda poá vyhrávala. Rziioeím Být jeden bohatý všecky študyjí zlinským. Ae ue sa nevonlo a tož zbehTi dai sa na vojnu. a ptala ho. nepodaí-ji sa náríi í obehrát". dyž ím zatepat. „Víte co. em í dát zehít. gdo všecky obehráta". co tu nového. 1. a hn ') = zámožný. „Teda Festi ste nepouli o našéj prynce. První noc nájstarší hTédál u oha." „Nidz nepouFi ve') zníc my Fidé pespolií. z bFíska ai z daFeka. AFe pryneka brzo zmerila.Píklady. jak sa zehíta. a piložit na mu podkovala a dala Staenka. staenko!'' pavíl ý voják. dál yi h / . že enom za toho pjde. Pryneka z rohama. pravopisem fonetickým. Teí noc hr<''dál u oha nájmtaí. zehíla sa a data mu písetku. penze. ohe pke hn em u ptaFi sa hospockého. dyž na zapískí. „Nic takového". jak prohrál všecky penze. tag ý zuby drkotaty. zatepal ím. „Enom sa žehrejte. me'-) povídá hospocky. dyž ho vzat na sebe. co mét takovú moc. hne tam být. proto. Ze být za dího sebe'). bratrové. O pu noci i)išla k staenka.stí. Píja do hospody. a tom staenka data takový pláš. '•') — nic jsme. ])0vídá ho- gdo ju v kartocii obehraje. aby sa Držai tam tuho a ím nepromíali. Pichoíja mnozí.

Zatepal rhíškem. a Festi ho zita o všecky pefíze neobehraje. Fézl dol. igde neviél žádného zapískl hn z riiesta ze nepíteFa. za nho. „eše ráda i pryncka dal'i Ráno sa z a líiíšeg vráí. dyž usnúí. *) mu zní hrozné rohy. aby ý dovoFíl. a být by v šFak. Pryncka poáeše ic dobrého nezmýšFaja. i dvojslabin! ") Tak ') zní vftbec slabika ni. že budu ráno zaz hrát. UhFédta ho pryncka Zebera sa hradu hne sa dovípita. Strhla sa veFiká tráfaja peke podimoval. že néni pomoci. novu do hry. dala honem také u.co 341 - je to za ihíšek. nebál sa na vojenskú žádného kráa daFeko široko okoFice a vyšét Výja do poFa. z Potom haluze. pryncka sa peke v a g jeho h^išku pikradla. tak sa nad co sa stalo. abych ý neporaíl. velice. niíšeg ostával prázný. by sa zem nad vzala píšelku.šit." povídá nájmtaí bratr. peke v vyvédCi." a Vzat píšéelku.sa do hospt dy a vykládat mlaím bratrom. ale za. utrhl japko a zedl ho. žebrala mu míšek. pichla do nho pár dukát a z hrs dvacítek a potstriía takový mu ho. „O to ic". Vzal na sebe plášc a „ViF pjdu ekl aby býl u pryneky izb.. a utrhl ý ze dve. „No. Vojág nedaja sa dího poBízat. pravil bratr prostedií. po ven a po- prosila krála oca. ím prášito.' al'e tepal jak tepal. a hned' bylo u eho — gde sa vzato. už tam byFi obá. a riiilého hráa. Choili spolem po tom ostrove. prohrál. že bude jeho. vtáhla dech do sebe. Hne tam být a bua tam vzal pryncku pot pláš a višovál si. všeckým vojskem. Na téj jabloni byly pekrásné japka. dál do kyt a uíkát do hospody. až pišFi vysokéj jabloni. Votát pryneky. co niél tú píšelku. na píšelku. už ho meta na soBe a pomysFa „a aFe v hrade svého tam byla. z — a dvakrá vec vojska si jag rhél si král'. co sa mu pihoilo. aby vyFézl na jablo Febo ai mu sa tch su si pkných oca". Voják sa probudil a via. vy ste to já. Žatým pryncka si : chyt pláš. natrhaja jablek pFné kapce. . co ihél v míšku. V noci. Vojág za chvíl'ku všecky penze. co by péd napoítat. tu sa vzato a voják. vlastn tu za . mén vyznívá. už jablýšek zachtlo. AFe v téj ten vojág Bitka. Co mét viP dlat? Z habú odešel ze zámku a vráfíl . že to néi po dobrém.nevyekl. a od nich g daFeko široko sa roznášala. '') hláska za jí ei tu více.štyrech dvacíi hodin. zhoíl pláš a ahál na jablo.' Vojág vyFeza na jablo. va vzata jako^) chu na ty japka a poprosita vojáka. vyšel za Král' msto a opovdt silu král'ovi vojnu do . že pjde totio vojáka prosit za milos. ím sFehla. Voják sa dál nabakat") a ostál tam na noc. dlala jakoby ise zachtlo tch jal)lek. Pryncka via. co by být za devaterým kráFostvím v devate- rém moi na pustém ostrove. že za i*) pjde. Pikradla sa a vojsko peke hn jak tom po ichuku. jala se prositi. nemohl místa pro Febo po tom japku narstty pemluvila lestn. data sa do prošáka') a potkíádala sa. aby ostál u nich nabakaía^) krárovském hrae na noc. si. Ai to. navésti.

aFe hospockém nedál sa znát. Otevela si okno a vyFeha s eho pojídala chutné japka ívaja sa dol na uFicu. štyry nechala Komorná do skFepa. toho král'oství. aFe pokra ramenama Král' dál úp choi. Hospocký hne s tú radostnu sjírávú bežél na hrad. komorná až Fekla a bez jabtek a kupila sobe. roh pomohl. ukrutenú chu na vzata. a voely. Dyž komornéj z jednoho japka toFiké'-) rožiska narstly. až na druhém konci ostrova pišel g hrušce. ba nemohta pro rohy ai ze dveí. šífe. tá už si peke seeJa ptáš kládala. Jeli tu kupci na verikém a uslyša ho volat. umé ukázal. na ulic by nebyla šla o živý svt. Voják prokFesa ostrove.^sa hne svoju komornú aby ych nékoFik kupila. tú moseFi ve skFepe kríiit. bez pestán bedákaía''). šla pro cosi Jedno dala komornéj. tam to japko. co tá pryncka s nho A na ty byla. šífu hn vait") do msta. tom že ju dá za manželku a s z jakú pichoiFi. tak sa pod ema ohýbala. už prýiny ze štyrech ! Nebylo inéj rady. co v í gdysi býval ai z Dyž jem hospocký tú novinu povídal. PoschoiFi sa pomože. AFe aiii pryncka dího bez iiich neostala. že je také dochtorem a že by veél od toho lek. Bylo v nedeFu. Potom si sedl na behu a vyhrédáí. a král' pišel sám do hospody a prosil neznámého dochtora. pryncka rozložit Dyž už meli ít s kostela. Na téj bylo hrušek. tak veliké. své vzácné ty japka tak peke že . vypraovát.'') si kiválcem haluzí. sl'ézt z jablon a clioíl z roChoda tak po tom ostrove živit sa koénkama a jahodama. až sa sre po nich táslo. aby mohla pryncka hlavu po celém kráFoství rozhlásit. gdo jeho céi od tch roh kráFosVí. aby své Náš vojág zasej sedel v téj bratrama. nape í '") komornéj od spadly. a píja dóm. si Toš tedy siiedta sama pryncka ich za veliké peiíze pet. oklamala. Pryncka ia mimo. a jag ju sedl. Gdož byl raci jag on Najedl sa tch hrušek do vFe a natrhal si ich do záadí.— al'e 342 — na hrae u svého oca a vy- pryncky igde. co í toFiké rohy narstly. možete si pomysFet koliké byly ho. hospod. a komornú. Dál ý užit prášku z hrušky. šastnou iiiUiodou. poslala. s takovú odgde jací dochtoi. Utrhl si jednu. zbohy'") byli i kupci z vojág pirazii g behu a vzali ho na šíf. kus zi. Voják píjda na hrad krúFovský. aby jeho céi pomohl. než zavolat ai z zedka a dat rozbúrat rohama z okna vydlat. a seza nemohla ven. vojág japka u cesty na prodaj. skoro-ji tu pojede njaký šíf. hama po hn ! 00 by sa dostál nejag dóm. Neekal dího. ") spchal. gde byía a jag vojáka o ošúrita. a rohy line «) Potom sa dál zavéct do pokoja '-) pryibdovala. AFe co vil' s téma rožiskama? Pryncku bylo hrozne hanba. aby sa smiloval nad ním a može-ji. '•') . dyš voeíy. mu rohy spadly. e AFe voják sa vrátila. toFéj za n šla zacéít. Sreza ze byla v kostel' c.

sa propadl až sem. protože byli dezentéi. milá pryncko. APe kráP enom ostál.šecko vojsko kráPovské bylo Což rhél viP elat? Udobil sa z bratrama ým všecko a nájstarším dát svú céru a to ten p kráPoství. mosí byt ai poká sem s tým ihíškem!" Dyž ihét míšek znat. Strhla sa hrozná patáPija. Tam už byPi obá starší brati ukryCí. tož nape tch hích vy- skrúšee vyznávala. ale ai ten být za chvíl'kn proBitý. plášem. sa Bit a Bit. vojenší pái"^) a míškem. '*) piPi a dobe sa ihePi.* „Jak sa mohla kráTovská céra na takovú darebicu zohavit!" '^) Potom vzat pláš na sebe pryncko. na sám s celým vojskem eše veím. dál prynce užit prášku z japka. rohy eše porstíy. Jag ho užila. a pomysét si. Náj starší zapískl na píšelku. co sa stalo. za porubané. vaše škaredé rohy sú pokutu za jakési veFiké híchy. obá starší brati ze rodiama pijePi na u. Dostána píšéku. že gdysi ošiita jakéhosi cizího lovka o ivotvorný míšek. sa mosíte z Vy ste sa ist vePice sa provinili. '^) „Eše to néi všecko. Král' poslal na e celý regement. povídá voják. Nechca'-( sa e bhdarma prosili kráPa. Sporné I dávno dochtora. dát ý zasej prášku z japka. ostatní nechca . „Na spovei. „Milá „eše vy máte jakési híchy na svdorhí!" Pryncka sa piznala. Dyž sa Bit toš sa Bit. aby ych nechal za pokojem a po dobroi odešel. néi dos. píšel'kú a Zdoveeri sa o nich poslafi pro e byli dvaced poBií. prášku z hrušky. uš si Dyž sa vráíl nájmlaí smePe si choili po eie." povídá voják. Byla z svaba hluná. Druhý naset bratr. JedPi. Tá chudrka už sa Zašel užit poPepšila. muž enom z of icírem. KráPoví vojáci oficír utekl a oznárhíl kráPovi. Být sem tam také. že druhém vzata píšélku. Dyž byli sami. a otpusít enom kráP hoinu v. žijú podnes. '') pechodník zpsobový necha: udlal to necha. z s toho hrozne rozhnvat a z vypravit ÁVe brati už ho ekali proPévat krvi. i do toho msta. nepomože nic. Krár sa vojskem. jest '') zní jako ale dvoj- slabin.: iiélio 348 — a kázal aby ho 8 ú necliari samého. aby byl doma u svého oca. já sem = zhlédnut. AI'e dezentéi sa ich málo Pekri." povídá voják. zlakomit sa (ukrásti). rhél míšek. Vojska brzo ten rhél dos. Rohil pirstlo zasej." povídá voják. Pryncka . svýma peezama také si krásnu odkála aPe pryncku a a si eše nájmlaí. voják povídá „Mihí piyncko. ') do stropu. a Pešti svýma prynckama ai neumePi. s po smri jejího oca stál sa králem. hne tu bylo štyryced voják. enom sa vyspovídajte ze všeckého!" Dyž mu ai píáš vydala. že byly až do tíy. enom obršt sa vráíl. trúfali a lebo z sa po nich zháaPi. A byla tam papírová zem a pá. Zbýval na pryncku z rohama. si ohlásil sa zasej za viP už dál nmá ai si bývalá ošemetnost a pýcha. Zariiilovala Rohy ý spadly a svého ostoboditePa a vzala ho za muža.

Dala kovi í jeden dukát. Kolerový poplach na Slovácku roku Náeím 1884. noního asu ke že kmotence pro dvá.Já „A ich su druhý. Francúzi to nech nás zaali a v Netáliji už to také majú. že kmotr nepotebuje a tag na Jednúc šla na díví do Tesá. mosí sa cosi ut. Bya oBiFé. Sel Myná kmotr sa zaéríl a ty dukáty. a co nebošík strýc Váovi umeli roku nebylo poádnéj zavdanéj. a prubo- pík vaía. Potým pnm bylo z íátku dukát. '^) — pod tým. že byl'i v Fesi na díví. jedna vdova. „Ono to modlení po ty ti dni nebylo enom tak na leda." doložil smutn. Je tam zle padajú tam Pámb chrání jak muchy. že tam choí ert. vec unese. aby ych po dobroi dala. že na — Druhý de pišel vandroví k ptal nocFeha. ert nad Meía Ptznoeím vyzovským vypravuje uitel Edv. spraVíl za erta. na mú híšnú sa n zdá. p. už bez mála — p — ') látka = hrnec na dojivo.') Vzala dukáty z radosú a chvátala dóm. ptal sa dvice. On ý dyž sa zetiíielo. aby donesla kmochámynáovi za to obiFé. de ho nabraFi. že to sú jeho dukáty. Myná ju napoinínáí de da ihicn Ju to verice mrzeto. Sa í to zdáío e. Vandroví aby šla otevít. mynáa a do dnešního da néi obúch dvúch. že sa i ic nestane.— 2." Tak múvil Vincek Hamalj. Vandroví su ert. že sa cosi zemele. jag ych nedá. 3. UhFédla neda]'eko ohítý pe a šla ho vyvaFit.. téj istéj druh noc vdov a pijdu pro e ptal nocFeha. „Chlapi. Ona mu pravila.še-ji u uléhá. .še lechké. AFe kmotr." ekl vandroví. Mela od ze eho za tú vžitého riieicu žita bes peez. aby dala ty dukáty. že by nebyl za pokojem. dvei. a že mamenka vy- kopaFi pe a potým-) pem bylo z látku dukát. a nech su šejda. nevyzobe-i sa z toho modleni šak je tom kolera. . 344 — éérta. zkušený — — svtový chlap a jediný štená ve Spolném. i že sa ho nebojí a enom Tak potem veer. Ihotskýra (u Luhaovic) vypravuje P. pravil. Karel Lysý. Píja tam pravil. jag uhFédf dukát. Ona pravila. sea v hospod u štvrtky téj jatovcov(\j. Toš šla otevít a konm utekla do izby. pijde ert a zane tískat na pravit. Lud neme. mynáa kmotra." šél do já síe a ptal sa ho: „Kdo si ty?" Ten uchytil odpovdl: . Navázaía si nošku e. Peck. Mela evicu desítiPetú.

" opakovat eše jednúc. ^) poplašil. koalka. 23 . pro samý strach aj na zapomínali. že ani nevidl. „Dti. že Chca ich trochu rozgurášit. nasypat^) pud. '*) = óistotnéhó '') lovka. a zavdaja si nape podávat pudmístrovir „Toto je chtap na koleru. už dávno v levém uchu zvoní. chtapy tak zbobošít. *) •*) nalil. dyž u pudmístr sedli eše za stolem.'s pevalil. byto by. a štyé chlapi v obci zvolení udali. „Francku. jak svú píšetkii') peškobrtl-) tresku místo cigárky cumle. pijde". hn nech štabárat Vincek pišéí. Do- ktádajme sa Pámbíka. aby sa na takovú vc na všeci súsedi zavolali. lahvika. '") neistota. drobet. Dího sa ím zdáto. nelfkajte sa! Z dopušéní milostivého pana hejtmana pišla a proto majú od rázu všeci chlapi k pudmístrovi. p ut obci na buben a fojtík"*) „Roby. od nátury bez tak a že obrácenu strašidušú. aby pro pípad kolery v iných súsedních žernách hledla sa v obcách všecka aby každého nešpitu") aj neudrnos'") zamezit. sa hákát a tomozí'') sa ze psaným.-') nevonlo být by Vincka raí k šlaku postát. i545 — až rozímali. Francku! co je? Pro Bolia pamatuj sa. píjme-i sa lebo ne!" L. lopotil se. a tož ani ert „Ja dyby to enom byto. jak pravíš. sebral." ono tento a pamatuj. Naráz zbledl a být by sebú ist na zem rošíi*") dyby ho pudmístena nebyla zadržata.: — A borovicu chlapi pokyovali hlavama. A pišlo. '^) udeil. „Tu po hodnéj je. aby sa kole toho jednalo. ono cosi pijde. a takové upozornní držál v ruce hn pudmístr spolenský. ^) nacpal. „A kdo?" „O Kriste Pane! Kolera je tu dti. '*) utrhnouti se. ") neoboiti se. ') metonymio práv. Najvc to trhlo pudmístrem. pudmíste. Pudmístr nebýt štenáem a tož támát ty háky támát." votá stará. pravit pudmístr vracaja práznú píšelku. obecní sluha. ale nám nebude. pinést poset psané od úadu." vzdychat pudmístr. kolera!" „A kde je?" „Tu je. Jak známo. Hospockém to mu sám. ale dyž to nešto. zle je. ale dál ani pranú'-) nemohl. Za hodiny byto oznamovat ludu do obce kolera. až chvíli teprú sa zbrchá') a na všecky sa ogébíí:'^) je tu!" radili až „Hybajte pro Vincka Hamalo vého. •) devná dýmka '^) klice podobná. Na druhý de odpoleda. už je tu. místrovu práznú píšetku tma psnikama^) zas. mn že ." ukazovat na psané od úadu prám'-') pišté. ^) 'J ") '. dostalo sa každéj obci od úadu politického poulivého upozornní. cliyme sa borovice. v. nagá*) si kluku') krucákem pro posilu a zapíhl sa podruhéj do tolio.

a opatrnosti nikdy nezbývá. a žádný ani nešpetl. kostel'' ''íg-* e \) pecaj'^ ') se. ert potom nech ich chaká." Pánu Bohu porueno. vecy*'' Být 'ede^ loveg^ veice chudobný na sýee. a slavný úade. tož tak." Chvála Bohu nezaala a trúfám ani nezane. vdly. Francku! tož co je a jak je?" — Najstarší z výboru strýc Miklenínovi odpovdli za tož sa všecky: „Abyste pijal. Ale venku ich roby natahaly„Joško. jak je. . Na konec sa jeden z toho strachu peca vyurbál'') a odpluja si ekl: „No. pravívajú strýc Miklenínovi. „zme sají šikovn zaujali. Hamalj sa s téj udera na stl udlal nevíte. Smr kmotika. iná mosí sa pijat. a koho" potkám. „ale ono pcca". že od úadu — hejtmana: „Jak vám nech nás Pámbii chrání — do obce pišla. Za chvílu byía celá ddina šotrá) od zbobopohromad izb radili a roby aj s tým zoíem-) do oken pudmístrových izby rozcápený a pocmurovaíy. konej ší. že bý''l tak chudobný. strany." 4. „Milý Bože." Hospodái uuli tú smutnú správu strápení. tož na protiv mú híšnú. i ju mosíme akorát už hn pijat?" Na to sa otevely všeckým huby. Antoš. a Což máme most rozbarúchaný ?**) A budeme-i pošetíme') na sebe úad a bude dlat baligu zas že v tomto píit.') Tam Hamalj sa Vincek stoja rozháaja aganíl^) tož víte. což by sa tom nedalo opít. teho naptám za kmotra. poštveme. probral *) pobouraný. súsedi. aby sa z nás vyvolili štyé silní chlapi. pijímá a ve jméno Boží od dolního konca zane." pravili „Dyž tak. '') drobotina :^ dti.: — Na dkaz pravdy chíapi sa v 346 — eše jednúc a zaštabárt si šeného ludu dál na horní konec. tak sem chudobný. kolera je panaci nemajú nic tom a Výbor ju tu. ticho: „Málo platné. «) vykládal. enom sa žádá od slavného hejtmanství. ale Vincek néni. hrabal ') nepotkámi'- žádného. vysvi^tlil Náeím rožnovským a pravopisem fonetickým pepsal a P. **) ') nahlédaly. vemu'° a sy*^ chtapca a pjdu. Kaiol Frka. co by sa jí zaujali. peek. súsedom naproste vlu pana kolera psaným sa oznámito. úadu sa udlalo po vli. Narodil'' sa mu chlaaVe žáden mu nechce''! ý\lz'''a kmotra. žene žádný nechce Otec'y'* povidá: f téj poslúži. iná-i néni súsedé a vytrácali sá pomalu z porady. a je tu.

a hodovaFi spolem. každému pomóhél. Jávám tý Féky f''šecky povím. byta pkná ženc'''ká jako jiná žencká. tak . Dyžo'-^ uzdra\fíl. tu mám každého lovka vek!" Kmotr sa na to íve. ste chudobní. Kmocháku. í pag'e' henkaj tá malá svíka u téj zeihe?"' Ona mu poÝida: „To je vaša! Jak tá svíka kerákoFveg' zhóí. sv' '•'nice. Tam -^oély svíky malé. Chasíka'-' okiri jak vzala chtapca na ruky a n^ésa ho do kostela. Tu býl najednúc'-^ taký vznešený Feka . patí. ale pote-- Vzala ho sebú do svojí vedla nosti semnu do mojího stánku. a eho. a tam bylo vePice peke. tý byly veFice vel'iké. budúcn pozorujte na 23* . Ptál'ú kmotiku." aji Vzala jakýsy dar a šla skmotrem a položila co bóFí. Pišla je.MiFí kmocháku. zažala nov sfícu veFkú. prosteí trojího : — braku . Kmotr choíl po nemocných. pro teho Fekaa. já jích fšecky mám. al'e on'''e- Pke"^ Ona sa 2''ebrá^t. Pome stuo-'ty ven a pjdém ge'' kmotence. dyMne eše pidajtel" Ona mu praví: . zaalo-" dáva — a pomóhél. jí aby jí móhél veg-' téj uela* zavei. já musým pro toho lovka jí!" On'ý^ povidá: „Kmotiko. to3-''te sy pidaFi a máte. a tymi sWepy šFi as popodz"em f ^ temlimbu.sna'^ posíúží!" za 347 smr. necht sy^ teho. a vám každý rádo' ^be slúži' ažá' a zaplaí. kmotr vzal kmotru dohospody a chcél"ú trochu Al'e ona mu povidala: „Kmocháku. pros^^ym-Vás. gde to jeho malé svíacko dohoovalo. Jak šl'i s'-'kostela.u saméj zerhe a ptá sa jí: „AFe kmotiko. šé^l a potká' ^t veéí. z malým ge" kmote. uci' a'koš''to kmotiku. masú maza a svoje dobe mu zaplaiFi. a keré eše nehoely. pecaj eše mu poslaFi On pišel. zažálú^ a piložili tam. co ho okiFi. tehó ste móliFi neela! AFe e dys-He sy uš pidaFi. P'ili . Kmotra sa na ohFédla a pála: „Kmocháku. co sú dluži. kmote chasíka na lože a vyptávala sa.-^ íve a najde tam veFice maFušúrnú svieku. Stalo sa. co je to za osoba. ai prášky mu sa neptali. kmocháku. Potem povidá kmotra kmotrovi: vecy'* že vám žádný f nechc^él po! budete me památku Já budu aFe idz' nedbajte. Potem-"o do verian^^cných skFep. a vy budete Féi' a hóji. íve.s'-'' Umíral e'den kníža. cliotri po hodnýh' Fuucli a budu moi. prosy m vás peke. jag'ý'' a gde jú Kmotika sa jí žalovala a kmotr poslal na pivo a chcélú' a sa jako kmotru ucti' ve svojí chalup. hrubé. sa nevymtúvaía a hneo-° pivítaía kmochákem. ZeteF co kmotra nevié^la. Kmotra praví kmotrovi: „Hl'--ete. kmotr vzá^l sy*^ též nov veFkú svícu. ai"e aji'**' skonával. teho já nemožu uela!" Potem šla a ternu chlapcovi. Potem smr pála kmotrovi: „Kmocháku. gde kmotenka moila.

Kmotika . APe djsa vracál spátky. temu už nepomáhajte!" Umíral zaz-'e'den hráBa. tomu uovi gdo pichoi^' ke mo. aFe potem Pámbuví'-^. L'eka pijde smrc''tójí ve hlavách za ložem. AFe smr^ 'ak sa s ním '^zešla. co e taíeg^ nahospodaiFi. a ty budeš chytejší Pjdež' edem sa peke kaovi. vecéj e teho neelajte. aPo neÝoél žádnéj zePiny. HráBa mu zaplatil. pani a jakého synka a sa s mu do uená žádala. Zasej volali telio Tekara. Víži^' co: bume spolu. ae komu budu stá ve hlavách. Pani pikázala aby sa peke chován.i Peka. móhét mu. každá zePina toBe kií. já . g''e'dnému Pekaovi za ua. On'ý^ pravit: „Janu"'. tomu každému pomožéte. jak ty to žádnému nevystihnu. mu dohoí. pofidá: „Synku. vte''^. L'eka a chasik spolem zePiny zbíra. Fekaa abyho dobe uil a g a odešla. Po- eše g''e'dnému nemocnému.to: 348 — komu já budu stá' v nohách. já ho pecaj Cho'." rok. dy'-*'sa vám to zas tak stane. ZePiny uovy pomohly f každéj nemoci. Smrd"-*©--^ uložila f koáe a utekla pre. chovaj!" Potemo'-^ pomasila masú po slechoch a zavedla g Pe- L'eka neveél. a ty od každéj nemocy víš? Ty zePiny slyšíš. on sa jí z''val'ít do kFína a odespál smrteným spánkem. „Skoda Dobe pomáhal. Tu nájdú 1'ekaa mrtvého f koáe l'eže-^ a zavézFi ho dómii-^^ Celé msto a všecky einy ho banovaíy^'. chvíPku.doporaóhta. Ptala sa „No. AVe do už mrzel a sám smr ptal. co móhél unésC. už abyho aFe šiig' edem'' na Kmochákovi posl''et*'ka sa to tak trvalo koPig^ být veFice starý. jaký to býl dobrý Teka! už nebude !" Sylio: šél raz do kostela. obrému šPi stavu pivédél. aPe pokusý^^me sa o to!" Zavolal peke"* sluhy a kázal zatoi' lože nohami ge" smrti a dál sa milého"' nemocného masú maza^' a prášky mu do huby^' podáva' a pomóhél mu. je se mnú jak tak. co je to za synkovi. Zaala ho lechta a šustla ho zeFenú halús''kú pot^ krk. takého 1'ekaa teho Fekaa. jaký kerá nese Fék. ihéli. povídala mu: „Kmochácku. co je dlužen. L'eka kií: „Uže' zPe. uže to všePijaké dokeF eše mám. neboj sa viiž '''á sem tvoja kesná'"' matika a tož aji co tatíek tvojí k temu já semím'. museí Najednúdz'^é'l eka'. já Jaký Pég nese." iiic . Smr^o-** nemohla až vzí. vede. Fež on. ai sa neptal. L"eka pravit uovi: „Ty sy chýtejšíPežá' \HižPe-": aji . Potem ím rozlnila zePinka kiela. ZBírál ' každá t.dz'"Bírát. býí rá ž''e ho pozdravil. a uen^. a já neslyším žádnéj zePiny. vzala. synku. zePiny znáš. gde patí. protože sy sám pidal svícu dlúhú. a kmotika sa s ím styrnúla^''.aji ste mu pomóhri. jak sa máš?„ . jag'e bude. aby ho uzdravit. toBe dám živnos. zjaviía sa mu smr a vezla sa s nim f koáe. musým odevzdat. jaký Pég' nese.

choíl— choiri. kúl— kula. sedel— seély. odejdi. Náslovní j splývá I n. í-újí— prújí— pijdi n. do skupiny nz vsouvá se d. y Výslovní souhláska temná mní se v jasnou. s." idu— dojdu.?." dve dva. chása o nemluvnti íká se „malé. Ztodjé viámari sa bývá pídavné milý pívlastkem i substantiv velmi nemilých Mii zbojníci sa na : piiuje se zhusta ke mu peke do komory a slovesu. dz. Iiynúl— hynula. ideš— pijdeš. zkrácených vemutý. kdykoliv po nich následuje souveraút. chasník. velikánských. „hlete" asto vedle „pote" .— i zložím svj dochtorský R l'ist 34U a budu u a nájmeším pomocníkem l'imBe a chcu tebú bj'^' až do smrti!" Cbasíg-' Téíl a hójíí šase. dz. z splývají Zvuky s. hvízdnul— hvizdnúri. mknou ped . véraj. idéte. pedchozí slovo souhláskou se setkají se neretnicí. d. lok. b) koncovky et a. všeci 28) ^= jí Už je ode všeckých odéjdená odemeli). '*) Píslovce pkn za hovoru nikterak pobrari gde co. nimi v souhlásku jednu ') '') kdy koliv souhláskami z. idú - péjdú. jen ped po souhláskami temnými znjí oste. koní-li se pedchozí slovo souhláskou neretnicí. pedpony) « a í. ž. '-) Souhláska n mkne ped f. rél— relo. samohláskou nebo souhláskou jasnou a obojetnou. Rožnovsku zídka se užívá. . hlete. mknou sná. záji. . d. . •) V píestí inném dlouží se A) ve všech íslech a obou rodech a) kmenová samohláska kmen zavených: néséí nésia — neslo nesli nésiy. iacy— výjacy. )f. koní-li se (T c. náslovní h se sesouvá. z . t. vem — vemte. — ide— újdc. dž. vezmi. komu s = potkám-ji Souhlásky t. vyjdi. dž. kem. vzý. (li). ") „Pote". opuštna. . >jf. prosted'. poíná-li se následující slovo. vzat vzatý. píjdime— pime. nnf sél— séia. (r= — i— ime— dite. vezriiacy. '") Vemu— vemeš— veme — vemém— veméte— vemú. Vedle koho ideji též keho. s Souhlásky t. kým pedchozí retnicí ve hlásku mkkou. vem— tchto ") 'i) '•') tvar dosti asto se užívá vedle: vezmu. spodobují se se vysouvají. syneek. Podobng pkný. dat. obyejn íká (chlapec i dítti. po— pome— podte. k ní piléhající. kemu. šél— vyšel . syátko . tsn — — — : ') Náslovní ? tvrdne. teba dj nebyl nás vysypu. píjite— pite. v temné. Zubnice ve vysloví píslovcí hned'. pi. hredál— Wedalo./ se sesouvá. ') V lyclilé mluv náslovní souhláska . mréí—mVéri. a peníze sem! '') Pedložky se (i 5^. ^) ") Mkké Jasné i po tvrdých sykavkách tvrdne. 5. býl— byly.odejdete. chasníek. souhlásky hláska temná. . kvétél kvetli kvetly. instr. po zvukách c. péjí— výjí. až aji jemu v svíka doboéta. idéme— zájdem. (dít) v jednotném ísle na synek. : '•) '^) Pecaj (pece) podobn: hneaj. ^") ^') V rychlé mluv Slova <L(a se I) . jindy mní 1") v z a Ze dvou stejných souhlásek pímo sob následujících vždy jedna se vysouvá. dvátko. ''') Do skupiny ns vsouvá se t. krá. koní-li se pedchozí slovo souhláskou. B) v rod mužském ísle jednotném koncovky ni. vl: žál— žala.

Neobrédaj 44) Víš-ji 5. a edem co na tú vodu . Dóviú dlouží kmen jako dol. 29) Pedložky a pedpony i ped námstkami bývá. mu z oí straíi. — Dti matiko!" oslovují rodie své: „tato. že je zdravá. : chválabohu. : Slunce zachoí. lide Zrzávky esce jedna voda. 39) Didiž a diž (^= jdiž) jediné sesilnné imperativy 40) na Rožnovsku. osobními podržují své ostré znní. Ve Ctenicách Tam na tem míst. Janu n. mamurkol"* — 41) 42) 4'5) = než. tatíku. jako stamoty a 28) se c « z tam od ty ke slovíim: podruhúc. To byao strachu bohái sa mli co bá. Spodobováním tvrdne ped s. u Zrzávky ten prostední a na Miskáské jedli. kteréhož slova náeí astjší moravská jest spežka aji = a i. ^ /c odsad. šél. Ale býu to pokuad ! Samy moštrance ukradené a kas lichy a Pámbu ví. srovn. tatuko. mamo. šél. ti chudobní od nich dosC dostali. manem býu Ondráš Ale a po býu Juráš. vSÍ-te užívá Se jako píslovce vru." ^kmotiko djí kmotrm rodie ktucovi. c. Krtnec oslovuje svého kmotra: „Kesni tatíku I" a kmotru: „Kesni „Kmocháku. Jenom. tam šak sté o ní už bez teho dos uli co mua tý ti vršky nm hn — — mli ten nejmenší. pochvalem- bu. cházeti. Tvar — (li). vitamvás. 2Q) 27) = dyž ste (= když = z tu od ty = (zde) Podobn pisouvá jste) . no šak vám to též vyuožím potem. teba. F. tanu =. pokuad mli. se 25) Ve stálých formulích krátí nkteré samohlásky tož ste. co ten . té okouo nás tee. = stetnouti se. maiiienko. p. túm Zrzávkúm Zrzávka to je ten potek. — Mizeti není ve východních náeích mor. Banova Styrnú = sa želeti. Ckot je spojka pipouštci = a. a žádnému sa nic nstauo. tee do pravá. šél. 17) 30) Spojka 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) sama o sob zídka = = do list. U Jašérky mli ten nájví pokuad. Hejt! v naších horách bývaua velká banda zbojníkch. Zrzávka. Náeím Ta všuhd edem ti hodslavským vypravuje ídící uitel Kudlka.24) 350 - Nkolikeré opakování slovesa znaí dlouhé trvání dje: Šél za zioéjem až sa pora. Imperativ vS. smrdí jak ert ale já bych ím hu ohráu. hdsi na vrchu zaíná edem maué žíduo. sa. kukúcl ahác! = ^z tam odtad. dz. co všecko. z. inu. neznají. Tož co abych své tu ei nezapome.

ohlédli sa na všecky strany a potem dali do kyt a tam ti... Tož ten miuý žebrák zaáu K. že sa jemu též tak povede. a zakiáu hodn na huaa.OVÍ vykuáda. že by to posledního tuším.. tob „Inu. byuo žo mu to divné. nvéu. že n od Iína. jak sem býu býu ten prostední pokuad. a bratr ihéu zase doma grunt. Ondráš sa peškobrt. esli by nvéu o jakési Zrzávce u Domoraca. zle! Chybíu si! Už bud po všeckem! Z Bohem!" Jak to býu vyek. lide. Pišéu práv už v noci ež k šenovské palarni. Ale ujt. aby šéu g Zrzávcp. . Pomáuy ích posi ma ma hn chytali všecky a všali ích v Opav. že ví. už ích nbyuo. Tož tam. Inu miuýž ty Bože. sob zavouáu pošuškáu mu cosi do ucha. Tož si ho ten zbojník k co. v levo pod jedlicúm aby kopáu. ja. a abych nzapoihéu. též v té Opav všali.. ú. že sa ten žebrák eše k temu býu ek.. A co Ondráš ek. ptá po Zrzávce. dáu sa žebrákovi eše vc napi. a ten zbojník.. ptáu sa hospockého. zatepali huavúm. tož ert zebere. tam že je hrozný pokuad. ale to neví živáduša.. z Hocuavic.) .: — 351 — pravíii. a Juráš myslíu. namoíu obušek svj do jeho slin. „Dále už nepjdu. co mu naékuy. O . jak sa svt o nm dozvéu. Potem sa ho poá K. dyž spáu a prašíu ho tikrá po huav. to K. a létáu jak zbuaznný sem tam. všecko že je jeho. pohled smutn na Juráša a pravíu „Och. Ten gór z nm. že sa mu K. co sem vám býu už ek. Juráš seéu vedla nho a pravíu mu. oni byli dva brati s teho gruntu. Jak K. brate. Juráš ven. vyjaviuo sa hn." pravíu mu na to Ondráš. žáden Miuý žebrák sa potem zebráu a po g Iínu. Dyž býu nco pojed. Jak to tak móže by?" „to je tak. Dyž jedného. jak ") uú. vis kamaráde. pomyslím. že esli tam néni nhdo od Nového Iína. Eše tú samu noc chytli kolik zbojníkch. dyby to nbýu Juráš uduáu." pravíu sob a vešéu do té palarn. a ty ím kulky v ruce ukázáu! Dyž to ti vidli. studénce píd.. dáu nape napi a najes. Ondráš ráz seéu hdsi u Mezrýá v jakési hospod a býu už na mol opiuý. gar (zvlášt. eím je to. ten hospocký býu K. že a tebe už nastílali. brate. duho v nm To víte. pravíu n je eše rád nco promúvíu. až tam hdsi vylez ze zástupu žebrák a pravíu. co by sa nbyuo stauo. a tak bandy Ondrášové všali. už je mi k dáveúm." Na to vám potem Ondráš usnu. jak už bývá ža ei: žádný nmóže zabit? Co sa do „Ale ekni mi. pravíu mu jeho n. Že mu pravíu do ucha. Jak prý tam k té baraníu. aby mu jazyk rozvázán. ež mu ten žebrák zaáu povda . zle je. to práv móžu éc: dyby v mojích slinách nhdo egan namoíu a ním po huav tikrát prašíu. Duho sa ekauo. No to sa mu dovoliuo. gór*) dyž z mu íd z Opavy a že tam jedného zbojníka cosi vyptáván.

i všeckym zvíatom rozurhél. to svou hlavou zaplatíš. „Jak podívá oknem a vidí housera z hejnem husí. nafelovali. videu v zemi Žebrák. pravíii mu. na koa. Rznoeím co si keleckýin pepsal prof. penz! Darmo haboi. a jeden sednu ostatní pozor. a nevidí žádného leda nkolik much. No. a zabere moh a uopatu a a hned" s ním a sa na nic neptá a a edem hýbá. že povídaly. Tam zali kopa.. n hn poo))a 6. aby ani neokusil. jak se vod mluví. Peníze si pkn schovali a ráno jako by nic." povídá. Ale to byuo. ura a kufr hoe krpci**) prázný! Ale mysléu. temu nauil. co to. pro mu to král tak sem takovej ryby neviél. Kopali. Tu zas venku na ulici hdosi siplav volá: „Hde pak? mináového jemea!-' Jiík se pak?' A tenší hlasy odpovídajou: „Do hrozn zapovdl. V tem slyší kolem uší cosi bzue: „Nám také nco! Nám také nco!" Jiík se ohlédne. co žádnej neumí. vzal koušejek na jazyk a koštoval. pe. žatým hajda! Sednu si na koa a vjo do Hoctam pijéu. co tam byuo. Temu královi lejbiío se to. dyž ten od bratra takovú e ú. A jakej by to byl kucha. Machá.. co vaí?" Dyž to bylo upeené. bylo to divné. . Zlatovláska. tož si móžet myslef. že bude všeckému rozumt. pes koa Žatým ten pijéu naspádek a pines sebúm eše hromadu Jak do nich všecko. kopali. Jiíkovi. Ti kopá dalé a viá velký kafr. uavic g bratrovi. pinesla mu v košejku hada a povídá. „taková to ) nacpali. zaplatil a hn „a živ poruit sloužícímu. temu sloužícímu. tož pojed a hned' sa zebráu g Zrzávee. a ti mli enem s mch. ho vyvážili a zámek uopatúm odíiágli. dyž ho sní. Pišla k nmu jakási baba. kamarádi. jak stan. že bude umf. aby si ho dal usmažit. co létaly Hde v kuchyni. eo sa stauo. n^ zemi a ve Byl jeden král a byí tak rozumnej. Slyšte.*) peuožili ích a hajda dómu. a ta sa ím na ráz ukáže veko." povídá sob sám.) p. byuo kole pnoci. **) vzhru nohama. í)yž Zvouáu bratra a ídé. „vypadá zrovna jako had. tý Mrzeuo ho to. aby ani na jazyk mu „Ale" pej jí nevezmeš. jeden hned' sa zebráu a hybaj spouem g Zrzávee.— býu od žo spáu jako 352 — chze mduý a vil eše k ternu napitý. a ten Nabrali ho pylný. Pijala si tam. (První polovice. Ant. „Ahá. druhý dáváu na to mchch. K. Zuato Hn a stíbro sa hrnuuo. a zakyln strašn a zakléu bratry a potomky ež do tetího kolena. co keré zvíe v povtí. tu rybu pipravil lebo rai dobe bab k obdu. dojéu tým dómu.

Ale král také dobe rozuml. pomož! Nasy nás. zpome na nás." vymlouval se Jiík. a hada donesl královi.! : — ryba!" 353 — potem Už vél. skoil s koa a vrazil mu do boku = na mn. ti zlaté vlasy v zobáku. zámku. pomož. a tu pod lesem u cesty hoel kejb zapálili ho pasáci. dyž tej zlato vlasej panny dobudeš a pivedeš mi ju za Dyž se tak o n letmo nm manželku. dyž se zlatovlasá panna esala. a vida. co je. šak sou moje. Ale starej král už ho skoím-li." — „Asi srazí. Dyž jeli . 24 . máme si sami potravy hleda." Co mél Jiík dla? Chél-li svj život zachova. a bravlenci ze „Och. co si koníci povídali.Hohoho. Honem stril ešée odrobinku do huby. a také pomožeme." s nedoleješ alebo peleješ!" ftáci. ': že se chce a Jiík za nim." vínem a leje. Jiík se tej rozmluv zasmíl.." — On tu hn koa dolu. „Dej mi „Ale já povídá ten jeden. zstal každému v zobáku jeden a tetí V tem se Jiík po zlatéj vlas upadl na zem. Pijel k ernému lesu. pijeli do už také nevil. s jiskry" utíkali. mi je tak lefko. V tem piletli oknem dva riiét jeden ten." „Nedám. brate že — k. ptá se: „emu se smješ?" — „Niemu. : k mu nape. „Propadls život." bych chéí pes hory skáka!" sedí starej. si kejb ual a ti ohe uhasil. po zelenej louce. lebo umeme Jiík *) hladem. a naši mladí ve vjikách. pomož! „zboíme. a my ubohé písklata eše létat neumíme. že se Jiík smje. Pod kejhem byl bravlení kopec. táhali. ale chcu s tebou miloohlédl a pelél. aby nalél do sklínky povídá. co by král nevél. Na vrchu na jedli krkaví hnízdo. ale na mní*) já bych také rád skákal. stiv naložit. Jiíku. jsem jich dva!" viél. svalí se na zem jako a zaechtal poskoil Jiíkou „Což je o to. hde jí hledat Osedlal si koa a jél hde tam. mél v podezení a koom Dyž vína. ale enem tak potichu. a jich. Dej mi aspo Tu ten druhéj ftáek za nim a ty zlaté vlasy uchytil. královská Jasnosti! Enem mi tak cosi napadlo. „esli „Ale tvá hlava za to. . Jiíku." Potem jél tym lesem a pijel k vysokej jedli. „Až budeš teho potebovat. co ekl Jiíkou místo starého budeš nosi mladého. Král jel aby a on aby jéí s nim. poruil král Jiíkovi. osedlat koa." se dlouho nerozmejšlal. ohlédl se. jako by nic nebylo. Och. „Ani jedného!" moje sou! Já ^em si jich zdvihl"*. co utíkal. na padaly. Po proje. obd poruil král Jiíkovi. akoliv ani nevél. povídá druhéj je víc?" mch a srazí krk. Jiík vzal konev druhého honil. pomož. a d(jlu na zemi pišely dv krkavata a naejkaly bylo „Otec i matka nám uletli. obrátil a zas dómu. jak upadly. musel pro pannu. enem to zazvcSnilo." zkikl král. svýma bílýma vejikama sem tam volali žalostn. .

budeš potebova. pohroužila se a ne- behu eše jednouc vystrila hlavu: „Až m." Dyž byl Jiík na tem ostrov. nezavazuj. rána do poleda. „Má je sí. dlouho lesem. velkou ryba!" sám. Dám. „Hde deš?" ptali se rybái Jiíka. dyž se rozednívá. ^Sak byli moji bravlenci. „Du svému pánu. šrku drahých perel šél de na to povídá 'mu král: šrka se petrhla." A netrvalo dlouho." Jiík na tu louku. Rybái byli rádi. " krá- míy si co žhra." ekli bravlenci hde se vzali. my jich za na tej louce. — — — — — . odsíoužím se ti. byla daleká široká. co ti uložím. dyž už chél tu šrku noha nm zaváza. pro nevstu. aby ani jedna nechybila. Sél dlouho. tvá. na pozoru. Zatym si do zitka móžeš odkrála. Na behu mora dvá rybái spolem to: — a druliej na „Málo by ti tvoja sí byla platná." _ me. a perly Ty od „Má Zlatovláska mla vysypaly se do vysokej — trávy na zelenej louce. Chceš-li. žes dobe porovnal. ale ani perliky neviél. nesu eše jednu perliku!" dyby tu — . „ale musíš si ju vysloužit': musíš za ti dni ti práce udla. dyby mej lodi a mej pomoci nebylo. každej de jednu. starému daleko královi." „Až po druhé zas takovou chytíme. Každej de ráno." — Druhej . tu sme. a tu mi dej. Vesele zašpláchala vodou. „zpome konen kraj vidl ped sebou daleké široké Chytili moe. o — po nebi nás tak i po moi. de záa od nich „Och. dyž u nich hoelo a kiel: „Pokej Jiíku. a každej chtéí ju m se hádali. dobe vám dal jim za ju zaplatím. a peníze mezi sebou rozdlte na polovic. cér královských. perly musíš zebra. zpome si na m." ekli rybái." Já vás porovnám." abysme ti pomohli. „Mám perly zebra ale kolem nho enem se hemžili. nic si nenechal. a Jiík pustil rybu zas do mora. „Och. „eho potebuješ?" „Krapeku enem pokej. Než mj abys pravou pannu vybral. že tak dobe prodali. a nevím tej ti ani. Jiíku. a také ti pomožem!" Potom dál už museí Jiík pšky. sami t se tam na ten ostrov dovezeme. pikulhat eše jeden bravleneek. hde jí hleda. a dyž z lesa vychodil." povídá Jiík. dobe móžeme povd. na nás. znésli mu z trávy hromádku perel. „je to Ziatovláska." ekl král. A potem. céra králova z kištálového zámku tam na tem ostrov. ti by mi mohli pomoc. aby krkavata 354 — „Až teho budeš potebo va. šél do kištíilového zámku prosit" pánu královi dal za manželku. a nevidím ani jednej. klekl do hledal trávy a zaal hleda. Hledal. sít." „Ne tak! Ty na druhou pokej. nepoteboval než na šrku navléka. koraly vesele. rozesává své zlaté vlasy. co ihél od krála na cestu." A potem se ztratila. dvanást je panen. aby svou zlatovlasou céru jeho — poinout. má — zlatou rybu do — bu — „prodejte mi tu rybu. tu se vzali." A u všecky peníze. ale jedna má zlaté vlasy." tebe zeberem. pro zlatovlasou pannu. byl chromej tenkrát uhoela.

" bzuala sotva bys uhodl. pinesu. kerá ze dvanásti je Zlato- vlá. 355 — Zlatovláska. s prsténkem. Iík byl rád.— 7. Josef Glos. mn „Sak tu zlatej su. že se mu tak dobe pošestilo." Iík neva. až pišel do erného lesa." malou chvílu pinesli Iíkovi každcy jednu dykvu plnou vody: v jednej dykv byla živá voda. Iík vzal dykvu s mrtvou vodou. já ti ho huboiny a pinesla mu šuku . tu se vzali dvá krkavcí: „Sak zme tu. tam v prostedku býí kulatej stl. abyzme ti pomohli. ne tak*) na dn vyhledat prstének! „Och. Král zase pochválil. že dobe svou vc udlal a potem ráno mu tetí prácu uložil: „Chceš-li. královi pinesl ty perty a král ich prepoejtál. a sedlo dvanást panen. a gde pomohli. mosejš i pinést mrtvj a živej vody. bude i poteba." povdá. prstének na ploutve. ani jedna ti Ráno Iík pišé. šél na zda bh. Go chceš?" „Mám pinést mrtvj a živej vody a nevím. abych zlatej ti prstének a nevidím nesla Mám v moi najt pomohla: co potebuješ?" Vil zrovna potkala sem šeuku ani dna." Dyž král viél. „Dobe's udtál svou vc. „zitra dám inou prácu: n — . že's m zkejsíl." — — rybu. ale tak hluboké. Iíku. a král mu ekí: „Má Zlatovláska koupala so v moi a ztratila tam zlatej prstének: ten mosejš najt a pinést. vrátila se z Pokej trochu enom. a pospíchal už k zánku. „Ale. sná by Tu nad hlavou cosi zašuštlo." aj A netrvalo dlouho. dyby tu byli mojí krkavcí. cucal muchu. jedna jak druhá. prosted pouiny sedel velikej pouk. gde ho nohy nesli. kady tady." zlatovlasou ceru dá. my ti ju pineseni. m „Tvé scestí. „mosejš — mu Potem ho védí do jednej kolem *) nho velikej sejn. abych svou Zlatovlásku tvému královi dál za manželku. byl mrtvj. a poule se z valil na zem jak zralá viša. „Och. že nemohl ani na dno dohlédnout. tá by mohla pomoct!" V tem se cosi v moi zablejsklo. gde ju hledat. v druhej mrtvá. a mucha zaa!a sebou házat. a z huboiny na vrch vody vyplula zlatá ryba : — nechybovala. ale každá mla na nercili 24* . že Iík tou tetí vc si také dokázal. (Druhá polovice) Rznoeím Dyž Iík nedakonskýra (dolským) pepsal stud.ska. 'postejkál pouka. Sak beze mu kolem ušej. ekl. Pokej trochu enom. Kraj lesa videi od jedle g jedli rozpatou pouinu. Potem postejkl muchu z drtihej dykvy živou vodou." — mn — — — A O za tej my dobe víme. že ju^sára vybrat. dyby tu byla moja zlatá ryba." Iík šél k moru a chodíf smutnej po behu moe bylo isté." pej." se vzali. gde se pro tou vodu obrátit. vyškrábala se z pouiny ven a po tej do povtej.

lovk hrub chudobný na svóe. udlali Iika králem a Zlatovlásku královnou." tvrdo „Ba opravdu vekou byl by ožít. „a dyby ne m. ale za to. Baa. až ju všecku vykropili. ale žoden nchcul mu is Naroul se mu chlamoc chudobný. že po ran ani památky nezostalo. kerá to je!" Byla to mucha. neuhodneš. Starému královi se oi iskity a poskakoval radosou. ekl král. potom teprvá zaali mrtvou vodou kropit. A protože králoství bez krála nemože byt. „Chfét sem t pravda (víš) dat obsit pro tvou neposlušnost. spás" ekla ses neprobudil!" Dyž než prv starej král viél. potem ho pokropila živou vodou. kerá esli nich je moje cery. jak se patej vej právu. povdá Iík. ale král být zase mrtvj. vn — „Och. ale hlava nechtla nijak k tlu piroust. (u Rznoeím Bul jeden palkovským Místka) napsal p. až Iíkovi oi zacházely. aby t krkavcí sndli. jak dyž ráno síouneko vynde. jak by se ]býl znovu narodil. a tá pana hned — — — z — — n také stala od štola. že but peek. Potem dál král na cestu svéj cei. Iík zas a že je být. aby ho také sali. jak sem to tvrdo spál.: — híav íoktušu dlouhou vidt. a zlaté vlasy i plynuly hustejma prameama hlavy až na zem. aby se pej pravý dlaly ke svajb. co si poat (poejt)." povdá král. zem. dyž Zlatovlásku vidél. co ju zkejsít Iík živou vodou. Sali ho a kropili živou vodou poádem. za kmotra. dám ti enom sekerou hlavu srazit. že*s tak dobe posloužil. a n — — mlados se mu enom a protíral s si tváej svítila. a bylo od nich tak jasno. rozurfiét a nikoho tak rozumného nemli. a Iík zase stal. bohoslovcc Jos. aby i teho mrtvého služebníka daroval. já ti povím. Tata . jaké až po vlasy. nevél. aby všeckejm živoejchom jak Iík. má kerá s „uhodneš-li. oi.škalo mu cosi do ucha: „Bz bz! di okolo štola." Iík byl v nejví ouzkosti. a král nemohl teho svj zlatovlasej nevst odepejt. pokropila ho mrtvou vodou a tlo zrostlo z hlavou tak. mosejš odejt bez ni. a v tem okamžení (v tej chvíli) piroustla. rád by být také eše jednou omládl. 8. a potem tou vodou pokropili. V tem zašu. Potem ona srovnala hlavu Iíkovu k tlu." Dyž Iíka odpravili. aby ho zkejsili. 356 bííou jak snih. a Iík odvedl ju svému pánovi za nevstu. že Zlatovlávska. „Táto pana to néni tá také né táto je Zíatovláska. povdá Iíkovi. zejskás ju a možeš ja hned „Toto sou néni ti — tak že nic nebylo sebou odvést. a hned poruit. mlaí a krásnjší Hned poruil. souzená. erstvej jak jéle. proto že už nemli živej vody." Uhods. a potem t dám poestn pochovat. odhrnula Íoktušu. Zlatovíáska. Zlatovláska prosila starého krála. " Tou ceru dej!" vykejkl Iík „tou sem vysloužil svému pánovi. Smryé*) kmotíéka.

teho jo udta nmožu!" Potem šta. co ho oltili. prosim vas. svoi tože a vyptovaía jak i je a kaj ju co Kmotra se kmotru uci ve Pili a postot na pivo a cliul ju jako aby i muh vdk urobi a i se zavdi. ež jo tak se su chudobní. ty byly strašn velké. pidaje mi eše!-* Ona mu pravi: „Kmotiku. a esli npotkom žodneho. dco. Kmotra pravi kmotrovi Hlece. Zatym. kaj ta jeho maluko svika dohorovata. teho napytom (napycu) za kmotra.-' Un i pravi: „Kmotiko. hodovali spolem. prostedni Tam horaly sviky kee eše nhoraíy. kmote syneka na žalovala. vsuvné polohlásce y srovn.. pjdu a keho potkom. jo mušim pro teho tovka is. že mi žoden nechce po- vci. jako ino žensko. i kmotra moila a kažposlali pro dému pomuh. kmoter vzat sob tež novu velku sviku. a tymi sklepami šli ež popod zem. a tam byío moc šumn. prosim vas. Pytol ju za nevul. kostelník mi sno síužic v te pece posíuži. rožnuta novu sviku velku. vom každý dobe zaptai." Stalo Kmoter choul po nemocných. a. Potem ho vedta do velkých sklepuv. : nedta s ! Ale dyž tuotel ven a se sob už pidali. Ona se nvymluvata a . sob pravi: 357 - „Mity Bože. a temu chlapcovi. kosteía. hrubé. nechce teho. najde tam hrozn maluku sviku u samé zem a pyce se i: „Ale kmotiko. Pišla se. str. 4. jo ich všecky se. se mu povdala chuí ju „Kmotiku. ija je tež to ta mata svika u te zem?" Ona mu povdo: „To je vaša! Jak ta svika kerokolvk zhore. rožhnul ju a pitožut tam. Potem povdo kmotra kmotrovi: „Kmotiku. bude chalup. 104. kmoter vžoí Ale kmotru ona hospody a : uci jakožto kmotiku. mom. njaký dar a i kmotrem a kmoter i s diacem**jku kmote. ale poe mnu do moiho stánku. Pomy Vzala a položila boli. hodných luach a budu liky všecky moi. co to je za osoba byía pkno kmotiku. na á po . vemu sob chíapca. že vom žoden nchút v te vci postuži. co kmotra nevidla. pece eše mu O slabounkým pídechem hlásky *) nom. kmotiku. ale un žensko. troiho braku a maíe. tak sem je chudobný. rod Jo vom ty povim. šli Jak trochu z kosteía. ale *) skonovalo. vzata chlapca na ruky a do nisla ho do Chlapeka okili. Šot a potko! smryc. hned ho pivitaía kmotikem. nho. tuž se sob pidali pujdmy ku kmoticc. Slabiky dé a di znjí se ." Vžaía ho sebu (ze sebu) do svoi izby. Kmotra se naho obhlidnuta a pravila: „Kmotiku. teho se mi mohli : — . a vy m bude a ! lii kaj a hoi. jak pati." Kmotr se na to divo. Tu bul naroz taky rozhtošeny felar z Umíralo jedno kniža." šta s a moe. památku Jo budu chodi po ale nic sob z teho ndtaje. tu mom každého tovka vk.

Cele msto a všecky ddiny ho lutovaly. pikazovala synkovi. ale sak jeden*) na chvilku. Zaala ho tehta a šustla ho zelenu haluzku pod kryk. a pomuh mu.se 'zase) tak stane. felara mrytveho v Smry ho uložila v koáe koáe leže a zavezli ho „Skoda teho felara. uovi ue Felar tež sbirol. Pjdeš k jednemu — felarovi za ua. Kmotrovi to tak tryvato kela rokuv už bul moc starý. jo ho pece mušim odevzda. protože sob som pidoí sviku dluhu. to za. a i tob výživu dom. pišoí." Potem ho pomasila masu na síechoch a zavedla k felarovi. buducn dovaje pozur kemu jo budu sto v nohách. jak se moš?" Un i. takého felara už tala se ho: nbud!" Syn roz sol do kostela a kesno mamika se s nim potkala. ale zprubujemy to!" Zavoíoí síužebniky a kazovot lože zatoi nohami ku smryi. dobe je se mnu. mušuí eka. Roz jut eše k jednemu nemocnému. co muh uniá. Ale do posledka už but mryzuty a som smryi pytoí. povdata mu: „Kmotiku. aby ho uzdravut. ež mu dohore. ale kemu budu sto ve hlavách. Tas še mu pomohli. Felar kii : „Už je zle. co jo dlužný. temu už npomohaje!" pravita kmotrovi : Potem smry na to: Umiroí zase jeden hrab. kaj pati". jak se mnu bud. ani se nepýtali. pravul: „Už to všelijak. temu každému pomožee. co je za panika a jakého synka do uena vede. jeden*) se pkn chovaj. ani se npytot. jaký a uikta pre. Felar smry stoi ve híavach za ložem. a ty budeš chytejši ež un. 358 — — Un a pomuh. Smry ho nemohla vza. Zas pijde. . un se i zvalul do klina a jak se Smry nim zešía. mu poslali pro teho felara. Felar nevaí. aby ho vzata. Py„Synku milý. sbirol.• . co su dlužni. dobe mu zapiaili. Potem se mu srríry ukázala a vezla se s nim v koáe. bul rod. a zaoí nemocného mašú maza a prošky mu podava do huby." Kmotika povdo: „Inu synku muj. jaký lik nese. „Kmotiku. nv- ut žodne zeliny. už — - usnut na vky. Panika ho dobe uil odešla.— teho feleara. Pomuh mu. zaoi ho masu mazac a svoje prošky mu dova Dyž ho uzdravuí. ale potem Pombu vi. co mi taiek nahospodaili. aby stavu pived. že ho uzdravuí. Hrab mu s zapíauí. nbuj se nic. pokel mom. a lik zeliny. aby se a k dobrému pkn chovol a felara prosila. k temu jo sem im pomohla. jaký *) kero nese. Tu najdu domu. to byl dobry felar! Dobe pomohol. Zeliny uové pomohly v každé = jenom. dyž se vom mi teho ndíaje. Potem a temu se s nim rozluiía a každo ta zeale linka Felar a synek šli spolem na kiela. jo sem je tvoja kesno mama: co taiek tvoi mli.

s tebu by ež do smryi.si na ulici siplav volo: „Kaj idžeš. ež jo. místo starého budžeš ty si je „Nch mla- ) = *) nimaš ***) se = = ty jsi. na zymi i ve vod mluvi. bylo to dživno. co nikdo numi. co je. 9 Zlato vláska. jaký lik liny. co seje tak rozumný. kaj idžeš?" odpovdaju: „Do mynaoveho jemya. každo zelina tob kii. jaký by to byl kucho. praví druhy. jo bych tež rod skokol. Byl jedyn král (krol) a byl rozumil. se. bo kdo pijo žodnemu nvysihnu a ty od každé nemoci znoš zeTy slyšiš zeliny. jak ty to vis? nslyšim žodne zeliny. . I že i všeckym zvíatm kolvk vyklodaly. jak sráží***). aby mu tu rybu ku obdu pi- chystol. ei. ei. že se pry sce pejecha. že budže všeckymu rozum. dobe staince zapíacit poruil svoimu stužebnikovi. Tu uslyší . a ji ani na jazyk nevezmeš. brate! mi je tak lehko. obhlido. co to ? a nvidži nic jak nkoliko much. aby seje ho dol pipravi. Rznoeím fiýdeckým pepsal prof. že bych chcil pes hory skoka! „O to Tu A cinši hlasy : nyni (nimaš**)". zvali se na zym jako mch a sraži znak." co na tym?" pravil Jurkv ku. ' služebníkovi. Týmu královi se to lubilo. ale na mn mc šedží se skoím. týmu pisn zakozol. bumy spolem jo tob stožim nese a jo svj list dochtorsky a budu u tebe njmenšim pomocnikem a chcu chodi ku mn. co by ani nokoštovol co chysto (chyšce)?" Jak to bylo upeino. „tako je to ryba?" Už vdžil. starý. „Yhy!^ pravi. Ignác Tkáí. p. ež mu v limbu svika dohoraía. Pišla k nimu jakosi staiká baba. nimoš = seje. do mynaoveho jemya!" Jurek vyhlídne z okna a vidži husera z hejnyra husí. Jak jeli po zelin lue. Jurkovi. . . aby mu osedlol kuna. poskoil Jurkv ku a zaehotoi „Hohoho. Po óbdže král poruil Jurkovi. Král jechol po pedy a Jurek za nim. Vis co.se kolkolym zaýe uši cosi bzue: „Num tež trochu. a un aby ho odprovodžil. poslucheje. alebo mi to svoju hlavu zaplaéiš. Ale pravi. není." Chasnik liut a hojul sasn. jak ho ži. a hned že budže umé. pinisia mu v košiku hada. A. praví seje sum „vypado rovn jak had. se = ir: nemáš. co kre kolvk zvia v povtu.nemoci: 359 - Felar pravut uovi: „Ty že*) chytejši. . Hunym stril eše jedyn kusek do gymby a potym donis hada královi. jak se týmu nauil. vžoi kuseek na jazyk a koštovol. imu mu to krol tak „Jak živ sym takové ryby nvidžil". jako by nic. num tež trochu!" Jurek lítaly. co po kuchyni kdo. sobe .

zhorumy. poruil Jurkovi. moja je ryba!" A druhy na to: „Málo by i tvoje šii bylo platné. a z lea vythodzol. a tež i pumožmy!" mušil Jurek dále pšky is. královsko Jasnos! jedyn mi tak se: cosi „imu se smješ?" — pipadlo na a mysel-'. šio ( = šiá). že to zazvuniio.Ani jedneho!" Tu tyn druhy ftoek za nim. vý- mluvo! še Jurek. krákoraly veselo. manželku. Jak se tak o se zlatovlase — n lemo každymu v džuboku jedyn. Jurku. sklinky vina. a ty zlaté vlasy pochyil. obez Jil vidžit. mumy seje sami potravy hleda." Jurek se te 360 jedyn tak po ichu. „Och pumož. Och pumož. Ale král tež se a jak rozmluv zasiiioí. skoil pumož! s kuna a vražil mu do boka co potebova". Chytli velku seje (sebe) zlatu rybu do šio*) (eina) a obaju cheli šii. krok ucol a ohy zhasil. dy panna esala. jedyn druhého hunil. „Ež budžeš kj co pote\)ova. íkaly a seje „Tata mama num lita uleeli. i naše mladé ve vaikach. iskry na padaly." Ež podruhé zas * — ra každý pro samého. ale n- co seje i kunici povdali. „Ež budžeš kj „zpumy sena nas. a tyn co uekol. lem) zustol ! ! nakloda. Sel dluho. Starý král ale už ho mil v podeziu kuum mu už tež ndovioí : obroit a zas jechot domu. hleda. musil pro tu pannu. Jurek dluho nrozmyšlol. aby nalol do „Ale tvoja hlava z za to". joch (jo sym) se ich zdvihnul!" Ale joch ich vidžil. jak upadly. „šak su moje!" „Ndum. Potym už jak na ostatku kraj mly co žhra. leje. . dluho lesym. šii (= sítí) — g. dyby moi lodži a moi pumoci nebylo. pastýi ho zápolili. zpumy na nas. . Un tu hnedka s kuna dolu. dobe rozumit. V tym se Jurek po nim obezdil a pelol. Na vrchu na havrani hnizdo a dolu na zymi pišely : dv havraata a naJurku. „esli ndoleješ alebo peleješ!" Jurek vžol kunevku vinym a V tym pileeli oknym dva ftoci. sym tam. pravi. a bravyi ze svoimi vaikami sym tam uekali. Osedlol seje kuna a jechol jechol k Potym jedli bylo jechol tym lesym a pijechol ku vysoké i jedli.se nasy nas. aby havraata se Na behu „Moje je mora dva ryboi spolym vadžili. Pod kokym byl bravyi kopec. pumož: volali žalošivo. moje su. „Dej mi ich!" pravi tyn. a tu pod lesym u cesty horol krok. bo umemy hladym. my ubohé ftoata cše numimy. kaj ji cho nvdžil. král Jak pijechali do zumku. esli tu zlatovlasu pannu dobudžeš a pivedžeš mi ju za život Co mil Jurek robi ? Chil svj zachova." „Dej mi alespu dva!" . Propod si svj život zkiknul král ale scu s tebu milosiv (na tohali. co by král vdzii. Pijednymu ernymu lesu.— deho. me. Ž9 se Jurek smje. tei zlaty vlas padnul na zym. vidžil ped sebu daleké široké moe. mil ti zlaté vlasy v džuboku. a tež i pumožmy. pyce „Niimu.

ty mi ho mušiš naš robotu. šel do krystalového zumka proši aby svoju zlatovíasu ceru jeho panovi dol za manželku. su tu. proto žes nas tak dobe porovnot." Jak byl Jurek na tym ostrov. Ráno pišel Jurek. abysme ale i pumohli." A netrvalo leda na še dluho. ) jza = lza (lze). aby ani jedné na tu luku. mu král: „Moja Zlatovloska mla tkanicu drahých perel trovy na zelin lue. každý džin jednu. nezavazuj. nic seje nnchot. dy se dni. a král ich perachovot. „zejtra i dum inu by infinitivem jako v polštin t) = tehdy. A potym jak už tu tkanicu zavazovo. u nich horalo. kleknul do trovy a zaal hleda. pro nevstu. perel. Jurku. budžeš potebovac. cer královských. a pynize roz- krala dali. a kiil Pokej. 25 . ale mušiš ju vysluži. abys tu právu pannu vybrol: Dvanast jest panyn. odslužim se teje (ci). Jurku. mezy sebu napoíy!" I dol im zsl na cestu. pro ztatovlasu pannu. pospinošali mu hrumadu noha npotebovol tkanicu nastrkova. a Veselo zašpluchala vodu. nechybilo. pivloil tyn byl chnimy." — Druhy džin ráno pravi . idže tam na tyn od nich aža po nebu i po moru. Zatym se do zejtka možeš od- — ponu. potym nedaleko beha eše roz vystriía hlavu: „Ež m. ekli ryboi. cera králova z krystalového zumka tam na tym ostrov. zpumy na m." pravi. rozesuje svoje zlaté vlasy. Eyboi byli se u všecky pynize radzi. a nvidžim ani jedné!" „Co potebuješ?" Mum „Trošiku jedyn — — tam pozbirumy." tkanica se petrhla a perly se vysypaly do vysoké perly — Ty šel Jurek ta (teja)***) i pozbira." *) — s „Dobe ši urobit svoju robotu. ^jest to Zíatovloska. ale jedyn jedna krala. Kazdy džin ráno. a ani hrub nvim. pravi Jurek: „pedoje dželce seje (pedejde) mi tu rybu. starymu královi. co i uložim.: — takovu chyimy. kole nho te teje se jedyn hemžilo. Hledol. „Idu svoimu panovi. byla daleko. Esli chceš (sceš). co mil od že tak dobe pepo- a Jurek pusit rybu zase do mora." pravil král. kaj by ju hleda. ale ani perelky nvidžil. mu v tejf) uhorala jak eše jedyn bravyneek. sami noila — e ostrov dovežemy. to (pokoj) a tuto mi budže dej 3)l — „Ni tak! ty tvoja! — na druhu pokej (doj)!" — „Jo vas porovnum". mo zlaté vlasy." A potym zmizla. hledol od raná do poíeda. **) ta. a král mu eknut: „Moja Zlatovloska se kupala v moru a zraila tam prstýnek zlaty. „Och dyby tu byli moi bravyci. musiš za ti dni ti roboty ^robi. nesu eše jednu perelku!" Jak Jurek ty perly královi pinis. široko. „Dum.*) „Och to i dobe jza**) povdže". teja = teba." pravili bravyci. Ale mij se na pozoru (mij na seje pozur). i by mi mohli pumoe!" kaj se vzali — Sak smy še vzali. my ich za z trovy lue. perly pozbira na pokej. „Kaj idžeš?" pytali áe ryboi Jurka. dobe vum ju zaplaim. ani jedné nechybilo.

A ta panna hne tež stanula od štola.si do ucha: „Bz Byla to (nimaš) — mucha co tež ni ju jo — bz okolo zkišil Jurek živu vodu. pravil. král. postikoí pauka a pauk se zvali! muchu. tak že nic nebylo pravi král. odhrla lochtušku. sno by mi pomuhli". idž štola. uprosti pauiny z . a co dpro na dn prsty vyhledac! ^Och. moi havrani." „Uhodnulš". že Potym ho ved do jedné velké izby. dyby tu byla moja zlato ryba. mé skisil".*) Tu mu nad hlavu cosi še vzali tam . tam uprosti byl kulatý stul a kolym stolu šedželo dvanost svorných panyn. že se — — — Jedyn trošiku pokej. bilu jako snih." — mu hlav lochtušku dluhu vidže." Jak král zlatovlasu vidžil." zdabuh sym tam.s. kaj se pro tu vodu obrode. co potebuješ?" Mum v moru naác zlaty prsty a nvidžim ani dna. i šet na kaj ho nohy nisíy. Moe byta nimuh ani dna dozdi.se vzali dva havrani Sak smy su tu. Také: pumohli. abych (aby sym) svoju Zlatovlosku ji tvoimu královi doí za manželku. ze sebu ež po zym. Potym postikoí muchu z druhé baky živu vodu." „Prám vil sym potkala šuku. a potym ráno mu tei robotu uložil. — ta Jurek byl v ! nejvi uzkosi. siug. dyby tu byli šustlo a kaj nvdžit. bzuela mu kole uši. že Jurek tu teu vc ju tež dokozol. si Zlatovloska. jo i ho pinesu. kro to je!" — je mi dej!" pravil vykiknul Jurek. A netrvalo z hlyboizny a pinisía mu šuku i s prstýnkem. Jurek šeí — isté ale tak híyboke. že dobe musiš svoju robotu urobi. je — „Tu su moje zyskol cery".s dluho. co mu co. až pišel do erného lesa. „Tvoje še. a te my dobe vimy. V tym zašeptío i povim. sak bo^ymn kro ze dvanosi je Zlatovloska. Jurku! žes sotva bys uhodnut. Jurek vzol baku na zym jak zala viša.si. 362 — k moru a cjiodžit smutný po behu. vyškrobaa se z pauiny ven a potym do povto.— a piniš.šedžit velký pauk. jaké uhodneš. a mucha zata sebu chyba. budže ji teba. abych i pumohla. v druhé mrtvo. „Ale pry mu. ale každo mla na ceru do. ta nisla prstýnek na píotvi. ^Och." A za chvileku pinisli Jurkovi každý baku vody v jedné bace byla živo voda. . tuch vyslužil svoimu panu. a mnšiš bez ju a ni odyn. odves: jak ale neuhodneš. myi nvim kaj ji hleda. abychmy : — Jurek pomuhli. Co sceš?" —O „Mum pinis mrtvé a živé . je ") pomuh. to i možeš ju hne nyni pisudzyna. ta by mi Tu na roz ^e cosi v moru zablišito a z híyboiny na muhla pumoc" vrch vody vypíytvaía zíato ryba: „Sak sym je tu. Trošiku jedyn pokej. jedna jak druho." ji donšemy. byt mrtvy. „Esli chceš. Král Jurka za. esi mo kro z kero nich vlasy. vody. Pokraj lesa vidžií od jedle k jedli rozepatu pauinu. piniš mrtvé i živa vody. vroila áe pochvoli. cycol mrtvu vodu. „Ta panna to nyni — ta tež — ta Zlatovloska!" — „Tu ceru ni poo.siš se sum vybra.

'^ Jui šel k moru a chodzit smutný po behu. a žádného tak rozumného nimli. ale tak — híyboke.) p. pravila trií — Ba vru se Zlatovloska. a hnedka poruil. že némuh ani dna dozde. bys jakch (jak sym) to tvrdo spol!" mluvil Jurek. a tvrdo spol". Zlato vláska." Jak starý tež sali a král vidžií. „ale žes mi tak dum i jedyn sekyru hlavu sraži a potym e dobe dum poestn pochova. a bylo od nich tak jasno. a v tym okamžiu pirostla. Rznoeím opavským pepsal editel Vincenc Prásek. Jak Jurka od pravili. rod by tež byl eše zase omladnul. aby ho kropili živu potym tu vodu pokropili. Jak Jui ty perly kraloi pines a král ich peliil. a král nimuh teho svoi zlatovlase odepi. udželali Jurka kralim a Zíatoa vlosku královnu. že Jurek zas ožil. na vky nby pebudžit. a král mu pral eka: „Moja Zlatovlaska kupata se v moru a ztraiía tam zlaty prsten. že po ran ani pomatky nebylo potym ho pokropila živu vodu.hlava nijak ncheía k elu piros potym dpro zali mrtvu vodu kropic. se odvez svoimu panovi za nevstu. pravi Jurkovi." .šnos. 10. a mtadoé jedyn se si mu ni z tvái sviita. jak Zíatovtosku uzdií. rodžit. A protože kralostvi bez krala nimohlo by. „a dyby m. ež prv byl." pral prai. aby ho zkisili. Potym a Jurek dol král na cestu svoi ju jak se síuši a pati výpravu. Zlatovtoska pytala starého krala. Hnedka poruil. erstvý jako jeU. a že je míadši a svornjší. ty se cosy v n to ta na dn vyhleda prstének. moro bylo isté. ten mušiš najs apins. „Och. ež Jurkovi oi zachodziíy. Starymu kralu oi iskity a poskakovoí radosu. vodu pora pora. „Och dyby tu byla moja zlata rybefea. bo už nimli živé vody. — a ztate vlasy plynuly ji 363 — z hlavy ež hustými cly pramyami cei. aby ji teho mrtvého služebníka darovol. ež ju všecku vykropili ale. aby se pípravy konaly ku veselu. e da obsi pro tvoju n- e havrani žedli". „Chcilch posiu." Káno Jui pišel. (Druhá polovice. jako lano slunko vyndže. chyblo. aby všeckym zviatum ruzumit jako Jurek. zytra i dam inšu robotu. po zym. V moru zablisklo by mi mohla pomoc!" a z hluboiny na vrch vody vyplynula — . u Jurek zase stanul. ale byt zas mrtvy. Sali ho a . jako by se byl znova na- nvse . ani jednej ne_Dobe's udželal svoju pracu. se oi. aby poslužií. Potym una zrovnaía hlavu Jurkovu k elu pokropila ho mrtvu vodu a elo zrostlo z hlavu tak.

kaj ho nohy nesly. Hevaj ta panna to nni**) ta tež ni „Hev tu hevajky ta je Zlatovlaska!" ta tež ni ceru mi daj !" vykiknul Jui. a nvim. raušiš odejsc bez ni. ale každá mla na hlav jaké lochtošu dluhu až po zem. Ene chvilku dokaj. Kraj lesa vidžel od jedle k jedli rozepatu palinu. abych svoju Z tato vlásku tvojemu i mrtvj a živej vody. odhrnula lochtušu a zlaté vlasy plynuly i hustýma prameama z hlavy až na zem. jako dy ráno sluneko vyjdže. nni i sudzena. že mu svoju zlatovlasá Potem ho ved do ceru da. tam v prostedku byl kulatý stul a kolem štola m m — sedželo dvanast krásných panen jedna jako druha. byl mrtvy. kera z nich je Zlatovlaska. „tu sem vyslužil svojemu panoi. pral eka. A Jui za nratu chvilu pinesli Juemu každý jednu tykvicu*) pylnu a vody: v jednej byla živa voda. kaj hleda. žes skišit. co ju skisil Jui živum vodum. až pišel do erného lesa: „Och. „Tvoje sotva šeši." A netrvalo dtuho. že Jui bys zbadal. snadž by mi pomohli!" Tu se mu nad hlavu cosy šustlo. eho potebuješ?" Mam Y moru najš zlaty prsten.— 364 — zíata ryba: „Šak tu sem. abysmy ci pomohli. že se mu to tak dobe pošešilo pospchal k zámku. kera z dvanaši je Zlatovlaska. povdžel kral. Jurek (Jui). Jurku. nesla zlaty prsten na plutv. v druhej mrtva. a palk zvalil se na zem jako zdrala viša. Ene chvilku dokaj. Král Jueho zas pochválil." jednej velkej sin." „Zhadal sy. ale esli nzhadaš. tu se vzali 4Íva krkavci: „Sak tu smy. „sak beze vidžel. bo i budže vodu obraic. že dobe svoju vc udžeíat. muáiš poteba. a kaj šel tam šel. my i kraloi dal za manželku. a kaj se vzali. bilu jak snih. „O tej my dobe vimy. dyby tu byli moi krkavci. prosted paliny sedžel velký palk. a bylo od nich tak jasno. co se ponu! V ty zašeptalo povim kera to je. — ^Hev su moje cery". byl v najvtšej uzkosi nevdžel. a mucha zala sebum haza. zyskal sy ju a možeš ju hned ze sebum odveš. ma kera vlasy. byl rad. a panna hned tež stanula od štola." **) ." n^il prav sem potkala šiku rybu. „Ale. pral kral. abych ci pomohla." prai. esli zhadaš. „musiš se ju sam vybra. a potem mu teu pracu uložil: Esli chceš. ja Byla to mucha. Potem postíkal muchu z druhej tykvice živum vodum. vraila se z hluboiny a pinesla mu — — šiku ráno i 8 prstenem. vyškrabala se z paliny pre a fuk do povta. tak až nic nebylo vidže." zueío mu kolem uši. cucat muchu." Jak kral (Jurek)." — Jui piná nevdžel. kaj se pro tu — i — — i pinsem. První osoba: ^Ja sem je nni. Jui vzal tykvicu s nirtvum vodum." mu cosy do ucha: „Bz-bz! dži okolo štola. tu teu vc tež dokázal. až i — — *) Jeden kubik (klubik). Co chceš?" Mam pinš mrtvj a živej vody. a nvidžim ani dna. ja i ho pinesu. stiknul na pálka.

jak sluši a Jui odvez ju svojemu panoi za nevstu. rad by byl tež tak e. Starému dy Zlatovíasku vidžet. tvrdo sy spal. „a dyby m nebylo. Potem dat král na cestu svj ee.'' ekla (na žáden . a potem e dam poestn pochova. aby ho skíšili. jak sem to tvrdo spal. že Jui mladši miž prvej. Jueho králem a Ziatovlasku kralovnum. mladoš ene se mu z tváe sviila. poadž. až ju všecku vykropili ale hlava na žáden zpsob mu nchela k elu piruš. Zetnuli ho a kropili živum vodum poadž. aby e i pral Juemu mi tak dobe poslužit. A dy kralostvi bez krala nemohlo byc a žádného tak udžalali rozumného nemli.— Juemu oi pati kraloi se 865 — zachadzaíy." e baj da . vse. a vypravil. a král nmuh zlato vtasej n- Potem ona srovnala hlavu Jurkovu (Jueho) k elu.še zas omladnut. „Chet sem krkavci zedli. aby se dzelaíy pípravy k veselu. dam i ene sekyrum hlavu zetnu. pokropila ho mrtvum vodum a elo zrostlo z htavum. a a hned poruil. mrtvého služebníka daroval. a Jui zasej vstal. erstvý jako jelen. obéši ale že's pro tvoju nposíušnoš. aby ho tež zetnuli a potem tum vodum pokropili. „Ba vru. jakoby se byt znovu n^rodžií."* prai Jui a tet se oi. až po ran ani památky nzostalo potem ho pokropila živum vodum. a v okam: žiku pirostla. žadnym zpsobem zpsob) odepe. Zíatovtaska. prošila Zíatovtaska starého k-rala." aby teho teho svojej * Jak Jueho odpravili. VívV . . ale král byt zasej mrtvy. oi iskily a poskakoval radoscum. Hned poruit. vky vkuv a že je se's nprobudžil!" Jak starý král vidžeí. na zasej ožil.šeckym živoicham rozuml jako Jui. „Och. aby v. protože už nemli živej vody. potem dprem zali mrtvum vodum kropic.

.

8. 15. 3. 9. 8. 177. žaludek. „ „ „ zapovdéí adae-quatní dosty zapovél adaequatní doty 20. meai sebou písm^ena sh. . veih se zdola ameii jame psaam : 114. str. isdola 13. 187. sh. 169. zdola 5. 9. . zamnna 8. 3. 9. veih se . stolvka. 83. 175. shora 8. n „ „ „ „ » v kulinec v zad opa-h » . 66. v zadu opa- 59. 168.: Chyby str. 2. . 8. 98. „ „ „ mác je. shora 10. „ nebude kopovat nabude kupovat zapíhlé ostiuhami shora zdola r apíhíé otruhami 200. shora 1^10. shora natsta 1 nátsta. „ „ 11. zdola 16. „ v bruše teno budiž v buše. 195. 10. sh. 98. shora zdola skit zpievat „ „ okíl. 27 zatlúkali kly. 235. hrol velihé hol veliké 138. slunce. ^- 205. 9. 18. „ „ „ „ 12. v klínech. shora byla est 4. „ . 180. zdola m . a 1 . zpyevat. 92. sh. 19. po slov nepatrné pidati jest zbytky. 8tr. soudruhyn podruhyn zdola „ ma ude-li mu bude-li byl jest 8. 20. teno budiž „ . 207. 26. 17. str. 77. správn teno budiž . 45. 187. ir. » r „ „ „ „ zafrakái rhac jezme „ zafrahái 16.. 2. 9. str. „ psaom » „ . ádek „ 4.6. obyejný i tam obyejný tam . 114. astji str. tiskové. „ „ „ „ . 117. 6* ki. klonit. mluvit. 144. m. . 12. urgatý á argatý já 1- » 15. . 167. 162. . 20. str . shora 12. 59. „ r „ zme slovo pejtel jest vynechati .

. P. kosteíy. . sh. str. . 34. sh. 11. ktobiiník. oltá^ 5. 84. ib. 6. 165. vydláš. 163. 28. 24. 137. . . 16. sh. ib. 20. . byl. 13. 52. sh. str. sh. hlasi. 4. dhihu. slunko. 144. 1. sh. sedel. 7. slechu. ib. str. vykládka. str. íechtat. . . zd. vláka. 14. 17. bžel. sh. 196. . 1. zd. sh. str. 6. 9. sh. . sh. str. 3. str. . 140. str. str. 145. 6. . 12. výdleek. vyptáknút. . zd. sh. . 87. 41. 167. 1. str. sh. zd. 368 — 12. sh. sláma. sh. Í0. na- 118. 166. zasíúžený. ib str. ib. str. . . poíedúvám. str. sh. 13. kvóta. 1. nejsou všecky píklady str. . str. . str. . . sh. . ib. . chlapch zd. 168. zd. 62. lácu. srovn. hladu. mlacek. . skidélka. sh. . chrastl. 2. . . . 112. nepišlo. sh. lúkoch. 19. 6. 11. hto í^tr. str. zd. . 4. 24. zd. sh. mlátil. . 14. košela. sh. 42. zaplacený. str. . 16. 161. 91. lúkech. str. 11 zd. str. str. 23. . v Holomúci.7. sh. str. klau.— . . dlá. 156. sh. lovisko. zd. 1. astji se než náležito š-' m. zd. 18. 8. . sh. 5. 11. hlas. haluz. 237. . 19. sh skládali. str. zd. 7. V píkladech ' lašských z vytištno krajiny. . . str. str. . 25. 19. 9. 83. . sh. kde tak vyslovuje. 33. lovk. 7. str. 6. platné str. zd. zel. . . lovk. sh nepíac. ib. 9. 14. . ib. zd. . 12. 81 . str. stodolou. 15. 228. sp. vymláténý. zapíatný. str. 16. zd. str. str. . ib. 5. sh. str. str. leh. .

pole a hranice jeho a 5 1. Tj II. Rznoeí zlínské. f plynných j. Hláskosloví jeho: O hláskách vbec O promnách samohláskových: . g. „ „ f) zubných d. 10 10 11 g) hiát . 23 23 24 25 25 . t „ „ hrdelných h. m. 4. . k g) „ h) pisouvání.. vysouvání samohlásek . s. 2. z. pole a hranice jeho 1. e) sykavých s. » 5 6 a) pelilasování krácení b) dloužení c) 8 9 d) úžení. I. Tvarosloví: (a)-kmeny Skloování jmenné: I. III. 3. strana I. ^Yl^eÍ slovenské. kmeny souhláskové Skloování námstek osobních Skloování námstkové Skloování složené asování V. A. 16 17 17 i.: Obsah. O promnách souhláskových a) spodobování b) splývání souhlásek b. 12 . vysouvání souhlásek c) promny „ souhlásek retných „ d) 12 13 13 14 14 15 15- . v. n. r.3. p. o-kmeny a-kmeny Dvojné íslo 17 19 20 21 21 22" Pídavná jména pisvojovací IV.. i-kmeny 2. ž. e) f) rozšiování a stahování seslabování a sesilování samohlásek pisouvání.. ch. c. pesmykování pízvuk i) ' B. 1.

12. b) tvary slovesné Praeteritum aoristové Kondicionál II. 7. tvary slovesné Ihotecké Hláskosloví Tvarosloví: a) tvary 45 jmenné 4(. 3. sloveso ' Rznoeí „ uherskoslovenská Rznoeí ^ „ „ alenkovské 33 35 3") radjovské blatnické 35 3(j 4. -3. 1. Tvarosloví: a) b) c) jména podstatná jména pídavná íslovky d) e) námstky sloveso . B. „ javornické 10. 1. Náeí Náeí A. 8. súchovské hrozenkovské — 30 A. jmenné 13. pole a hranice jeho 59 Hláskosloví: O hláskách vbec •">:• . -5. boršické bystika Stránské lipovské velické 6. 47 47 5i III. dolské valašské. 370 — 27 Rznoeí Rznoeí samohlásky záhorské pomoravské 28 A) Hláskosloví: a) 2it b) souhlásky 30 31 32 B) Tvarosloví: a) jméno b) 4. Hláskoslov a) samohlásky b) souhlásky 40 41 42 42 42 42 B. Rznoeí A. Rznoeí A. ^ „ „ 36 36 37 38 38 38 9. 2.— 2. 4t. bezovské 42 44 44 Hláskosloví Tvarosloví: a) tvary b) B. ^ „ 11. .

.86 a) obalování b) promny souhlásek retných. . sykavých. r^ n v « d) sykavých s. (59 IV.. 1... asování 69 71 72 73 76 76 77 2. f. O promnách samohláskových: a) pehlasování krácení b) dloužení c) . O hláskách vbec O promnách samohláskových: a) pehlasování krácení b) dloužení c) d) úžení e) f) .. kmeny souhláskové složené . pesmykování obalování j) 66 66 66 B. . Rznoeí Rznoeí a) rožnovsko-karlovské (asování hranické: jeho) hláskách vbec samohláskách c) o souhláskách d) tvary jmenné a slovesné O b) o 81 81 82 82 3.. pole a hranice jeho ko s 1 84 84 á s o v í: 2. Tvarosloví: 1.. 2. „ » jemnní 63 f z.. c) plynných j. h g) pisouvání a vysouvání souhlásek h) nkolikerý zmny souhláskové v jednom slov i) 64 64 65 . z. g. c. 63 63 64 e) f) „ „ „ „ zubných r7. Rznoeí A.371 — 60 60 61 61 2. d) sesilování a seslabování samohlásek e) f) pisouvání a vysouvání samohlásek hiát 62 02 3. plynných. lí 1 Starojické... v. . . m. s. p. O promnách a) souhláskových: a ostení souhlásek b) promny souhlásek retných b.. i-kmeny V. x (a)-kmeny o-kmeny a-kmeny oi. III. . uši 66 (ís 1 II... skloování námstkové „ 3. jiné sesilování a seslabování pisouvání a zmny 84 84 85 86 86 86 3. 4. skloování jmenné I. O promnách souhláskových: . 1. ž hrdelných h^ ch. zubných 87 a hrdelných .

103 104 105 105 O promnách souhláskových zmkování souhlásek v. ll-t 115 IK' llt> 117 11'^ 2. O hláskách vbec O promnách samohláskových: a) pehlasování jiné b) úžení c) 99 . z rozlišování a spodoba d) o jiných e) f) promnách souhláskových pisouvání a vysouvání souhlásek pesmykování 105 107 107 108 110 111 111 g) obalování B. lašské (oblas 97 Hláskosloví: 9S 9<S 1. o-kmeny III. d) sešilo vání a seslabování e) f) pisouvání vysouvání g) hiát 3.: 1 — c) cl) 372 — 87 87 88 88 zmkování pisouvání vysouvání souhlásek „ e) „ B. (oblas jeho) 1-0 121 i Rznoeí a) o c) o severoopavské 1 samohláskách tvarech jmenných tvarech slovesných b) o souhláskách d) o 134 135 13(. 3.- zmny 100 . d. uši. 4. i-kmeny V. Tj. a-kmeny oi. . Skloování jmenné I. nohy IV. . 90 jeho) Rznoeí a) b) c) kelecké (oblas O samohláskách O souhláskách tvary jmenné 91 91 92 d) tvary slovesné 92 93 jeho) IV.(a) kmeny II. 1. Tvarosloví: 111 .. .i 136 .. 2. b) zmkování jiných hlásek a) c) t. kmeny souhláskové . s. Skloování námstkové Skloování složené asování . a) Tvarosloví: tvary jmenné b) tvary slovesné 3. Xáeí A. . ruky..

tvarosloví: plurál kolektivní v a . pídavném jmen III. O pádech 2. o slovese VIL o pedponách VIII.148 14^ • • . o píslovcích. vokativ a akkusativ o genitiv 5. o jmén podstatném „ II. O asích. o spodob genitivu pívlastkového 4. II. prostých: o nominative. spojkách. o ísle V. tvary jmen rodinných 138 138 Tvoení a) slov. 3. 178 179 181 182 . O rod jmen námstkách IV. o dative 6. k pádu jména ídicího . O pádech pedložkových Složené pedložky Adverbiální složeniny pedložkové Pedložky se optují Archaistické zvláštnosti pád pedložkových XI.149 1-^1 g) slova složená h) jména pídavná liJ2 «) /9) pípony zdrobovací a ostatní pípony komparace slovesa sesilovací 153 I'j3 15í> y) i) 1^'^ Skladba.183 184 J8í> X. 140 14(5 jména podstatná tvary jmen ženských b) substantiva íselná (•) 147 . o instrumentále 7.373 — Dodavky ku I. I... . o VI. zpsobech a jmenných tvarech slovesných O píklonkách 190 190 190 191 197 Slovník abecední i98 . ásticích a mezislovcích IGl 101 102 103 104 105 106 170 IX. 1. . d) e) f) píjmení mužská odvozená od kestných jmen ženských jména dcer jména zdrobnlá .

. ezivo XIX. 310 310 311 Ovoce 2. Koky Drbež 9. Plevel v obilí VI.> :í2r> Plemenní Dojivo Špižírny 32(. Nadávky. 2. Kozy Vepový dobytek Králíci Psi 8. Pole a polní práce Obilí a strava . 4. XIV. pezdívky a slova obhroublá 328 328 328 329 329 3. -^21. 1. Hlasy zvíat 315 318 318 319 320 320 320 320 320 321 321 323 324 324 32. Oruží. Nádobí XVIII.^ G. . . Slova lichotná Pímry a podobenstva 33() Píklady 340 . Správa na prádlo XXn. Jabka 2.j05 II. Švestky Tešn Oechy Sbírání ovoce Ovoce sušené 312 313 313 31. Plachty XXI. Hovzí dobytek Koni Ovce ' 3. XV. Jak se volá na zvíata XII. XVH. XVI. 2. IX. XXIII.— 374 — Slovník vený. Sadivo. 8. Lichotná Xin. 314 314 314 314 • Domácí zvíata 1. makota Brambory obrok epy IV. 308 309 309 III. Hrušky 3. OŽehy XX. 5. 5. Ovoce nevysplé a nezdailé složené a bobulovité • . ád. 7. V. Píce. VII. . 4. I. Žližel X.!i. 6. Plody VIII. Hmyz jména zvíat XI. XXIV. 7.

.

.

.

.

752 BartoS.PG 4. FrantiSek Diaktologie moravská B36 dil 1 PLEASE DO NOT REMOVE FROM THIS CARDS OR SLIPS POCKET UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY .

' r <4| .* % >-é:-.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->