P. 1
Mít-nebo-být

Mít-nebo-být

|Views: 135|Likes:
Published by Dusan Valenta

More info:

Published by: Dusan Valenta on Jan 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2014

pdf

text

original

Sections

  • I
  • II
  • III
  • VII
  • VIII PODMINKY PRO LIDSKOU ZMENU
  • IX

Mit nebo byt ?

ERICH FROMM

NAKLADATELSTVt NASE VOJSKO PRAHA

Lektoroval: Zdenek Janik

Cesta.k jedndni je byte
Lao-c'

Lide by nemeli tolik uvaZovat 0 tom, co maji delat, ale 0 tom, co jsou.
Mistr Eckhart

tim menejsi a eim mene se projevujes svjm zivotem - tim vice mas, tim odcizenejsi je tvuj zivot.
Karel Marx

(jST~EDNi KNIHOVNA FlLOZOFICKE FAKULTY MASARYKOVY VNIVERZITY BRND

~?C3-{}t
© Erich Fromm, 1976 Translation © Vlastislava Zihlova, 1992

ISBN 80-206-0181-3

PREDMLUVA

Tato kniha navazuje na dye oblasti mych pfedchozfch prado Jednak se v nf sife zabyvam dosavadnimi vysledky sve prace v radikalne humanisticke psychoanalyze se zamerenim na analyzu sobectvi a altruismu jako dvou zakladnich charakterovych orientaci. V posledni tretine knihy - III.dilu uvadim znovu tema, 0 nemz jsem psal ve The Sane Society a The Revolution of Hope - 0 krizi soucasne spolecnosti a jak ji resit. Opakovani dffve vyjadrenych myslenek bylo nevyhnutelne, ale doufam, ze novy pohled, na jehoz zaklade je tato prace psana, a jeji sirsf ramec prinesou uzitek item ctenarum, kterf jsou s mymi dffvejsimi pracemi uz obeznameni. Nazev knihy je vlastne totozny se dvema tituly dHvejsich del, 'ktera napsali Gabriel Marcel: Byt a mit (cesky K filosofii nadeje - viz bibliografie) a Balthasar Staehelin: Haben und Sein (Mit a byt]. Vsechny tfi knihy jsou psany v duchu humanismu, ale metodicky pffstup k tematu je velice odlisny; Marcel pise z teologickeho a filosofickeho stanoviska; Staehelinova kniha je konstruktivni diskusi o materialismu v moderni vede a pfispevkem k Wirklichkeitsanalyse (analyza skutecnosti); moje prace podava empiricko psychologickou a socialni analyzu dvou zpusobu lidske existence. Doporucuji ctenafum obe knihy, jak Marcelovu, tak Staehelinovu pro zajimave pffspevky k tematu, (Nevedel jsem, ze existuje anglicky preklad Marcelovy knihy a cetl jsem ji proto ve velmi dobrem prekladu, ktery mi soukrome poffdil Beverly Hughes; v odkazech cituji publikovanou verzi.) Aby byla kniha ctivejs!, redukoval jsem poznamky pod carou co do poctu i do delky. Odkazy jsou v textu v zavorce, presne udaje obsahuje bibliografie. Jina vee se tyka slohu. Chtel jsem objasnit pfipady pouzivanf rodoveho "man" (clovek) a "he" (on). Myslim, ze jsem se vyhnul vsem "muzsky orientovanym" jazykum a dekuji Marion Odomirokove za poucenf, ze uzfvanf jazyka v tomto ohledu je daleko dulditejsi, nez jsem si myslel. Jen v jed nom bode jsme nemohli dospet k souladu - v nasern pffstupu k sexismu v jazyce, zvlaste s ohledem na slovo

7

"man" jako termin odkazujfcf na druh homo sapiens. Uzitf slova "man" v tomto kontextu bez rozlisovanf sexu rna dlouhou tradici v humanistickem myslenf a neveffrn, ze bychom se mohli obejft bez slova, ktere oznacuje tak jasne charater druhu cloveka, V nemeckem jazyce to nenf tak obtfzne: slovo Mensch se uziva s odk~,zen;, n~ sexualn~ n~r~zl~sene by!!. Avsoak i v anglictine je slovo "man uzrvano sexualne indiferentmm zpusobem jako v nemcine ~ensch - ve vyznamu lidskeho bytf nebo lidskeho druhu. Myslim, ze je ~ahodno obnovit tento nesexualni vyznam pro slovo "man", spfse nez ~o nahrazovat neohra?ane ,znejicimi slovy. V teto knize jsem oznacoval toto slovo velkym pismenem, abych dal najevo ze ho uZIvam bez sexualnfho rozlisovani, ' Zbyva ~i jen pffjemna povinnost podekovat tern, kdo prispeli k ob~ahu I forme teto kni~y. Predevsfm je to Rainer Funk, ktery mi velmi pomohl v mnoha smerech. V dlouhych rozhovorech mi umoznil po~hopit. m?ohe k~mplikovan.e problemy kfestanske teologie; neunavne mr vyhledaval teologickou literaturu· nekolikrat pfecetl rukopis a jeho vynikajicf konstruktivni navrhy i kritika velmi nap~I?ohly k. obohacen! prace a odstraneni chyb. Velkymi diky jsem z~vazan ~anon, OdomIrokove,ktera knihu citlive redigovala. Moje d~ky. patn • tak~ Joan Hu~hesov.~, ,!ctera svedornite a trpelive prepisovala cet~e ~erze rukopisu a pnspela mnoha podnety, tykajfcfrni se jazyka a stylistiky, Konecne dekuji Annis Fromrnove ktera cetla ruko~is ,ve vsech verzich a vzdy pfispela cennyrni na~rhy k jeho vylepsen]. New York cerven 1976
E. F.

OVOD: VELKY PRISLIB, JEHO ZHROUCENI A NOVE ALTERNATIVY
KONEC JEoNE ILUZE Velky pffslib neomezeneho pok~o~~:-:- I?-a~ejena ?~l~?nuti p!iro~~~ ria materialnr nadbytek, na co nejvetsi stesti co peJvetslh~ poc~u 11(11 ana neomezenou oso,bni svo.b_odu- oto byly ~yhhd.ky, kte~~ u,d~zova~y nadeie a viru generaci od pocatku prumysloveho veku. Je jiste, ze nase civilizace zacala kdyz se lidstvo ujalo aktivni kontroly nad pffrodou; ale kontrola zu~tala omezena az do pffchodu prumysloveho vekl;l. S prumyslovym pokrokem, od nahra~e~i zi~o~isne a lidske.;n~rgle mechanickou a nuklearnf k nahrazeni hdskeho rozumu pocitacem, muzeme mit pocit, ie jsme na ceste k neomezene produkci a tedy k neomezene spotrebe; ze technika nas ucini vsemohoucimi; ze veda nas ucini vsevedoucimi. Chteli jsme se na teto sve ceste stat bohy, nejvyssimi bytostmi, ktere mo~ou vytvofit. ~ruhy svet a zach~zet s pifrodnfrn bohatstvfrn jenom jako s matenalem pro stavbu sveho noveho vytvoru. .. , Muzi a pozdeji i zeny prozivali novy POCIt svobody; stali se pany svych vlastnich zivotu; feudalni okovy byly zlomeny ~ .k~zdY moh} delat, co .si pf~l, osvobozeny od. vsech pout. ,Neb~ meJ1l:n ta.k?-vy pocit. A 1 kdyz to byla pravda jen pro horni a stredm tndy, JeJIc~ uspech mohl vest druhe k vffe, ze nova svoboda bu~e ~ventu~ln.e rozsifena na vsechny cleny spolecnosti za predpokladu, ze ~ndustnahzace si udrzi svuj krok. Socialism us a komunismus se merrily z hnutf, jehoz cilern byla nova spolecnost a novy clovek, v hnuti, jehoz idealem byl burzoazni zivot pro vsechny, univerzdlni burioa jako muz a zena budoucnosti. Platila domnenka ze dosazenf zdravf a komfortu bude mit za nasledek neomezen6 stestf pro vsechny, Tato trojice neornezene produkce absolutni svobody a neomezeneho stestf formovala jadro noveho ~abozenstvi Pokroku a nove pozemske Mesto Pokroku nahradilo . Mesto Bozi", Neni divu, ze toto nove nabozenstvi dodavalo s~~m veffcim ener?ii, vitalitu ,a na~~ji: ,. • , ., Musime si predstavit vznesenost velkeho pnshbu, baJecne.~atenalni i duchovni iispechy prumysloveho veku, abychom pochopili trauma 9

8

kten zili v epo~e konecne~o ~ltezstvi burzoazni tffdy. znamenat prospech pro dusi" (jako je tomu v Bibli a pozdeji u Spinozy). 11 . zmanipulovanymi vladou a prumyslem i masovymi komunikacnfrni prostredky.". tj. etiekou normu.!o m~lo.. jako ffrnska elita. city a smyslem pro slusnost. . nuti..a druhu hedonismu.]. byla. ~t~rY ucil.. ktere se pohotove nabidlo. Zn~me dobr~ z historie."""~~'~. . Teorie.pfice~z cast prvnich je . tj. TeIesna rozkos jako uspokoJe~1 zad?stI ~emuz~ b~t pod~e Epikura cilem zi~ota. p~oto~e ~? prudke ch.~epritomnost. vdecime Diogenovi Laertskeml:l' Staci to vsak ~ odhaleni AristiI?l?a ja~o je~i!1eh~ skutecneh~ Mdon~~~..byl zabudovan pffrno v nem dvema hIavmml.. ze Epikuros reprezentoval ur:lty. Prumyslovy vek skutecne nebyl s to dostat svemu velkemu pifslibu a cfrn dal tim vic lid! si uvedomuje. zc byt jen sam pro sebe vicemene znamena bh sam sebou. ~ch zivo til vy . 10 zak Sokratuv I I (pol. n~zdar indus!riaIismu .~lsta s. ie pouhd exis~enee za~ostl tvori . Musfrne zaIomcovat svym svedomim ze se stavame vsichni tim vice ne-lidskymi.'" ".restal.. maxi~um rozkose. fiIosof Aristippos. Byli zneklidneni starostf 0 dobro hdstva (vivere ben~ = iit dobre).. k}ere maji zdroj v lidske pfirozenosti a jejichz reahzace pr~s~lv~ k hdskem~ rustu a vytvaff eudaimonii.~!lkov~ sla~tI .. =.Ekonomicky rust zustal omezen na bohate narody a propast mezi narody bohatymi a chudymi se stale prohlubuje. • " •. Pro Hobbese je st~~ti neustalj postup od jedne zadostivosti (cupiditas] k dalsi. ze egorsmus. ie !akouse~. jsme se stali ve skutecnosti kolecky byrokratickeho stroje se svyrni myslenkami. Co kdysi bylo nefilosofickymi zvyklostmi anstokracie..v~!. o vime 0 jeho fiIosofii. vyjimkou .skodhva lidskemu rustu a druhe jsou v souladu s hdskou pnrozenostt.akIadem prava na JeJI uspokojeni a tim na uskutecnem zivotnfho cile: Rozkose.a k!ld duse (ataraxia)..fiIos?fy 17. a tim se hdska pnrozenost mijr se s. Za. sobectvi a chamtivost jakozto vIastnosti.urcitych dobach.pouze. .krorne jeho vlastnfch vnitfmeh ekon~m~ckych rozl?or~ r . cflem. La Mettrie dopor~cuJe doko. . pro ne~o~ pouba existence. na Blizkem vychode v Evrope. pro. Indii. ani neni '<"".drogy. stalo se praxi a teorii burzoazie.Sade je uspokojeni krutych impulsu legitimni.svet: "Jak ~ostupne narusta moe cloveka.my'm~ slo. aby vubec fungoval.f ~ptima tel~.ucne ~1.ro. s Je~ll!?~. cl1e~~ nepfftomnosti bolesti. kdy se stfednfvrstva zbavovala nejen politickych okovu. a potiebami objektivne platnymi . .ektl~m. ie radikalnr hedonismus praktikovali ?o~a}l. z!l~o~. .?spech Y.. ze: -. znamena pro nej . do 17.. cfm vice rosterne v nad~lidi.~>Js sko neil zaca tkem pro hled.last ne~vyssI~ . de .teorii nejvyssiho dobra.tr~ba~l.v dusledku jeho nenaplnenf. vedou k harmonii a rrnru..Neomezene uspokojovani vsech tuzeb nevede k blahu. . druh subjektivismu ve srovnanf s Aristotelem. a 1~. K. jak ji vYJadro.'.) Presto se zda. "nejvyssi d~bro". jine stnktne antihedonisticke. C{t~n:zi~ota je. ale dostal vyznam materialnfho.touhy. snazil s~ najit smysI zivota v neomezenych radovankach: Avsak zatimco maximum rozkoss ve smyslu radikalnfho Mdonismu bylo praxi urCityc~ skupin . kter~ jsou poci~ova~y pouz~ subJ~ktlvn: a jejichz uspokojeni vede ke c~vIl~.r.preJ~ uspokojeni. rozkose. pokud rozporne vyklady Epikura dovoluji definitivni interpretaci. jakmile "pr..~ .v e~ose.. -. pr:..ze eXIs~uJIa ho. ~do IPel neomez~ne finanenf prostredky. pr~ve p~~t?.tIVOS:lje . poskytujici alespoii iluzi stestf. b~I:~tI (Cfpoma). vyz. ktere jsou prave.snych slas!i je cHem zivota a ze stesu je sun. P? Aristippovi jasne vyslov~na ai. financnfho zisku .po...ipsychoIoglckyml predpokIady: 1. 4.". Onou jedinou vyiimkou je Rek. .nc~ . . . Kdyz Albert Schweitzer pfisel do OsIa pfevzit NobeIovu cenu miru (l?5~). J.nasl~duJe nutne strast.n~kter~ u~tyh?d!1eJ~1 formy hedonismu jako utilitarismus. Od 18.~.ou vs~ch pro~ltych ro~kosl.:_ah velci Mistri zivota v Cine. Podstatnyrn prvkem jejich mysleni je rozlisova_ni I?ez! terni pottebami (zadostmi). Zadny z velkych Mistru neucil. Epikuros muze byt st~z~ ~aziran j~ko pre?st~~ltel AnS~lp~?. coz kazde sarno 0 sobe nebo oboji ?ohromady muze ukoncit veskerou civiIizaci a mozna i veskery ZIVOt." PROC SE VELKY PiUS LIB NESPLNIL? [Ten to. I kdyz je I pro Epikura .. (Epikurova teorie se v mnohem pod?b~ teorn Freudove. ze cilem zivota je naplneni kazde lidske . stoletf vznikaly mnohe eticke teone -:.. ~ ~·~~~·~!~}~~~:"'~~~~··. Bylo to pojeti.podkontrolou vlady a prumyslu. tim vice se stava ubozejsfrn . sto1.~~:~. italst! mesfane v renesanci nebo horni vrstvy v Anglii a Francii v 18 a l? stoIe!f.. ~te~ti. ale I pOt_lt la~k~ a solidarity a kdy se zacalo vefit. stoIeti nikdy ne~yl? .Kutecnym. To byli myshtele.:y: ?yl~ soustredeni na rozdil mezi potiebami pocitovanymi ctste ~ub. -=-Sam technicky pokrok zpusobil ekologicka nebezpecf vcetne nebezpecj' nuklearnf valky. ktere syst~m mUSI podporovat.?ve ~lastI~ a tem~. definovane jako ~spokoJov~m vsech pram nebo subJektivnfch potreb ktere muze clove~ pocif'ovat [radikalni hMonismus). 2. s~?let!.

ze nas zpusob "honby za stestI?J nejvyssi <!o_bro nevytvarf.p. Jsem tim vic elm vic m_am. Teprve kombinaci obou se da iit Kr~me. Nicmene se nase dnesnf doba zanedlouho od konce I. Jsme s nf skutecnyrni existencnimi podminkami spojeni a pfitom ji darem sveho rozumu presahujeme.e~lst~nce.ota. . . Pfedstava neomezene zabavy je ynyzvY. Marx. Bylo samozrejrne.ce. pSlcholog~cka prernisa prumysloveho veku.otesem v!astm.hdske .9ikalnfho hedonismu. ~e svym konkurentum. ze tyto rysy.. Spolecnosti.lmkt. kdy?r ned oslo . ie teologove hledali formulace. zavislych .radosti).e. ze ekonomicky mechanismus je autonornnf jsoucno. ie mi PUSO?lv. ze praktikovanf llldlvl~ualmho egoismu . nicmene ekonomicke chovani zustavalo chovanim lidskym a tud~z po?rfzenym h?dn~ta:n ?um31nisticke etik~. ~e svym de:. pravdivy? Ze jsem egoistou. ruinovanf stale vetsfho poctu malych podnikatelu rustem stale vetsich koncernu byly ekonomickou nutnosti. ve prospech obe~n~ho blaha.~t~re. proti. stole~l je z~lozen. ' ~~-li na~ nejvets! . Poprve v historii nenf toto uspokojeni pozadavku jen pnvtlegl~m men~iny. . laskavym clovekem takovym jakyrn se kazdemu predstfram byt. kaplt31lIsD?-Us~~. Vsechny tyto pocity vsak mus~m potlacovat. ale plodem lidske pfirozenosti.ezene:. ~USI existovat tffdni boj a celkove vzato 1 mezinarodni valky. Vyvoj tohoto ekonomickeho systemu uz nebyl urcovan otazkou: Co je dobre pro clovekar. Tato konstrukce byla podpirana pornocnym vykladem.so~ialni experiment schopny jakkoli vyresit otazku POZlt~U (jako pasivnfho afektu v protikladu k afektu aktivnimu dobrem? na!ade?i. Radikalni hedonismus a neornezeny egoismus by se nemohly objevit jako fidfcf principy ekonomickeho chovani. ~ide odmftali uznat. prirozenosti prokazujf.kladu k idealu disciplinovane prace podobne jako' uznavanf za rnravne byt posedly pracf a ideal naprosteho Ienoseni ve volnem case a 0 dovolene. Samojedina posedlost pracf by pfivedla cloveka k sflenstvr stejne tak jako uplna zahalka.a Schweitzer. ktere industrialni spolecnost potfe~uJe ke sve existenci. je moine pro vice nez P?IOVlllU ~o~ula. ~a.shci vsechno pro sebe. kd? ~aJl mene. neb of je zal?z~n n~ p~mclpu 13eom.i proc k nemu nemuze vest. al. Vyrobnf pas a byrokraticka rutina na jedne strane. deprimovanyeh. nezavisle na lidskych potrebach a lidske vuli. destruktivmch. ChCIvykonsfovat. avsak pfijimanou stejne.spotreb~ jako cile iiv. Nemohu byt nikdy usp. pr!m~tiv~fc~ spolecno~tech byl~ e~onomlc~e chovani urcovano etickymi pnncipy. protoze mym cflern je vlastneni.USneI_l1uzevest ke stesti. Chamtivost a mir se navzdjem vylucuji. bylo dobre i pro lid.t a ne se delii. sobectvi a hamiznost ~ jsou cloveku vrozeny a tudiz nejsou dusledkem systernu..muie byt uspokojivou odpovedf k ~robleIl!u . ktery bezi sam od sebe a podle svych vlastnfch zakonu.Y 18.yodle nehoz prave ty vlastnosti. Prohlasovanf ko~unistu.:ede k harmonii a mfru. Jsme jako "vrtoch pffrody".ch~e zrusenfrn tr!d sk~ncit tndnf boj.kfein.ktere zastavali Kant. Po~ud bude ~azdy C~tIt vice. byly povazovany za "primitivni". I?r~ha. Ve stredoveke spolecnosti I v mnoha Jl~ych vysoce vyspel~ch ci.v r~clOnalmm. Proc by mel byt tento Wincip. Predpokladalo se.a pram mkdX ne~o_ncf: musfm zavider tern.ISn. ie. jako by byla vysledkem pffrodnfho zakona. v nichz sobectvi a hrabivost neexistovaly. ~e~y musfn: ch?vat ncpratelske city vuci druhym: 'ke svym za~~zmkum. toho oba protikl~d!1e post~>jeodpovfdajf ekonornicke nutnosti. Snazili jsme se fesit svuj existencialni problem 13 12 1 f . nejsou pffrodnimi silami. ie radikalnf . automobil a sex na druhe cinf protikladnou kombinaci moinou. ze co bylo dobre pro rust systemu (nebo dokonce jednoho jedineho koncernu). mUSl. jejich obyvatele by Ii pak prirovnavani k detem.• v II Tato chtivost vlastneni rnusi vest k nekonecnyrn tffdnfrn bojum. vymezenf pojmu "spravedlive ceny" u Tomase Akvinskeho). uzkostnych. ale otazkou Co je dobre pro rozvoj systemu? Byla snaha oslabit ostff tohoto konfliktu predstiranfm.eho ~~ar~kteru.egoism us. lidi: oS~l1}elych.?k~Jen. jakoz 1 na rutmovane SkUPlllove praci. Nemensi vyznarrrma i jiny faktor: lidske vztahy k pffrode se staly hluboce nepratelskymi. Takove ekonomicke kategone jako cena a soukrome vlastnictvf jsou pak pro scholasticke teology soucastf moralni teologie. se netyka jen rneho chovani aloeI n. stoleti k drasticke zmene. odmitany jen Je~l?ym ~ velkych klasickych ekonomu.VZ?lkat tndy. stoleti prosel postupne radikalni zmenou: ekonomicke jednani se oddelilo od etiky a lidskych hodnot. sice politovanfhodnou. V prumyslovych zemrch experiment tuto otazku uz zodpovedel zaporne. Bfda delniku jakoz i.Iidi. Ale i bez lteorve~lc~e~paly~y ~v?ostupnych udaju vyplyva. televize. Teo~eticke uvaohy 0 . . protoze n. aby prizpusobili svuj moralnf kodex novym ekonomickym pozadavkum (napr. poctivym. VIce a ?at se tech. kte:e ~h~l podva?et. na maximalnf spotrebe zbozf a sluzeb.m:. abych se jevil sobe (ostatnfm stejne tak jako sobe) ~sn~evavym. je fikci. ktere system od lidi potreboval . p?zor?v~te}nyml tidaji.hedon. Ze je to system.dane y~sk. svetove valky vratila k praxi a teorii4rf'!. ~e jejicvh system . ale /produkty socialnlch okolnosti. ze se musim stavat stale hrabivejsfrn. Thoreau . Davidem Rlc~rd~m. ktere chci zrncit. kdo II maJI. Jsme spolecnosu notoricky n~sfast?y'ch. I tento klam byl iii dok~zan. " . Je z te~re~lc~eh~ hlediska mylna. kdyz se jim podarf zabit cas ktery se tak tvrde snazf usetfit.pita~is: mus 18. kteff jsou radi. !o znamena. .

/ze jen drasb~kev e~onon. Cf vnov)! pomer ~ piirode. silnymi stroji tim co je bez zivota a stale vice destrukci.atas!rofe". prece. Lee ve skutecnosti se nedeje nie. Poprve v historii zavis!fyz~cke pfeiitf lid~tva nc: ~a~ikalnf.e zabyvali ~rg~mentem.vudci i vedeni . ekonom. ale soucasne radikalni humanista. odzbrojovaci zvaneni vsechno vyvolava dojem.'pr~toze ~ento pozadavek je v napadnem rozporu s jejich filosofickymi vychodisky.. tj. Je predlozen ve dvou zpravach Rimskeho klubu: jedna je od D. kdo jim sverili svuj zivot 'a osud. Obe zpravy pojednavajf 0 technologickych. ze dojde ~.~ . . v hdske charakterove orientaci).r~ podporu dukladne psychologicke zrneny v cloveku jako alternative k ekonomicke a ekologicke katastrofe. co JIm rekh pred mrm a po nich. ze sobectvi.P0stoJ k pnro~~.nova etlkCf. Z druheho konce postupuje E. ze politicti vudcove na sebe berou ~nohe akce umoznujici jim vsak jen predstirat. kdo jsou odpovedni za verejne zalezitosti. vyplyvajici z patogenrn povahy soucasneho spolecenskeho charakteru. jim dovoluji pokracovat v nicnedelani.kte.' Je tim ce~neJ. Meadowse.D~ se to nejzrejmeji vylozit tak. H. kteff stroje nevyrabejf (barevne rasy. a Pestel zdu!aznuJI v zav~ru . ani jen )ak~ poiad~vek psychologicky. N utnost radikalni zmeny cloveka se nevynoruje jen jako eticky nebo naboiensky poiadav~k. a.r .ekono~ickYm a ~p<?le~enskYI?. Jeh~ mozn?st~~ I n~b~zt:eclmI.s. rezoluce.me!1a~: z ty davaji hdskemu srdci saner na zmenu a kuraz I predstavivost. ze nebylo vyvinuto zadne seri6zni iisilf odvratit to. vsemi lidmi. vsak tu existuje jeste druhy argument. a ti. jsou patogenni. ocitne-li se tvaff v tvaf ohrozeni sve uplne existence. vze politikove mnohem vyse hodnoti uspech nez spolecenskou odpovednost. Bohuzel byly obe zpravy napsany v onom duchu kvantifikace abstrakce a odlidsteni.pouze ~~ predp~kladu. pOot~rzuJeJen to. nedelaji ti.tak jako vsemi vecmi ktere nejsou vyrobeny s!rojo~e. pfemenili ve svuj vlastnf majetek. ze problemy jsou znamy a ze se pro jejich fdsenf neco udelalo. ~rastI~tejsi ek~)fiomicke zmeny. vyjma silence. cini nemocnym cloveka a posleze celou spolec~o~t.) Mesarovic . 0 cern vypovidaji. k drasti~~ym . ze pifrodnf zasoby maji sve meze a eventualne vycerpany a ze pffroda proti lidskemu drancovanf bude Prumyslova pohrda pfirodou .uspavaji sve svedomi a svou touhu pfezit atvaft se jako by cestu znali a vydali se po ni spravnym smerem. ale Meadows je ve sve studn pro vd~}eko. Uz neni sokujfci. tj. ze delaji neco efektIvnih? pro odvraceni katastrofy: nekonecne konference. EXISTUJE ALTERNATIVA KATASTROFY? II I I Vsechny uvedene udaje jsou verejnosti dostupne a dobre zname. ~yvolan~ nasim socialne ekonomickym systemem. zustat pasfvni. D. hodnot ~ post?Ju (nebo. ze je nutna nova etika a novY. ' . .byl vubec proveden. . 'Jiny vyklad je. zm~!le Iidskeho-srdce.zabramt velke a posleze globalnf i ~.se vzdali rnesiasske vize harmonie mezi lidstvem zejsme siji podfidiIi. sv~tovem m~rit~u. nasfrn zpusobern zrvota. Jeho P9za~~vek J. jest~ize soucasne s jejim vyvojovyrn pro~~sem s~ bude take vyvijet nove lidske byti nebo skromneji receno. za~ladn! zmene lidskfch. Schumacher.' . Zatimc? v soukromem zivote by nikdo nechtel. . jako JSO_u .~(Ii~alnL~men~ cloveka je zalozen na dvou argumente~h: ze nas souca~ny. vsak eim dal tim yice odpovida zkaze. Mesarovic a Pestel dochazeji k zaveru. Mesarovic a E.sl. obe strany . autory druhe jsou M. ekonomickych a populacnlch !re!1dech ve. Nas koristnicky oslepilo k fakturn. ze charakterove rysy. co vypada jako konecne dopustenf osudu. 14 k orne toho zanedbavajf kompletne vsechny politicke a socialnf f:ktory. Avsak zmena hdskeho srdce je mozna jen v te mire. ~~l~ch zav~r. t e h. ze nova spolecnosr muze vzmknout j en.)a~y kdy . (Jejich k~lha rna urcite metO?OlogICke pfednosti. jak JI dosahnout.ICke a technologieke zmeny v globalnf tirovni i podle organizacnfho planu mohou . Lide jsou dnes fascinovani mechanikou. _. EKONOMICKA NUTNOST PREMENY CLOvEKA Ai p~tud)sme . Nejneuvefitelnejsfrn faktem je. F.re uvadej! na dukaz svych tezi. v jake do~Mzi. ze takova ekonomicka zmena je rnozna . n~m~ze byt vypracova? ~~dny real~sticky _plan: Presto skytaji cenn~ udaje avpoprve . ale jako podminka holeho preziti lidstva. Udaje. Ja~ bych to n~zval J~. kdyz politicti vudcove a byznysmeni pfijimajf 15 . hovoffcf ze zc~la jineho hlediska p. ktere zplodil system. ktery je tak charakteristicky pro nasi dObu. Pestel. spolecensky nrariascini nemocnymi a ze smefujeme k ekonomicke katastrofe. Spravne zit uz neznamena jen dodrzovat eticka nebo nabozenska pfikazani. bez nichz. nezmenime-li radikalne svuj spolecensky syste~. vyplyvaji ze sIr<?keho ~ syst~ma~~~eho vyzkun:lU. zpusobuje.se zabyva}! e~on?mlck5l': sltvua~1 lids tva jako celku. prakticky nic. v posledni dobe s vyjirnkou Japonska a Cfny). jestlize dojde k fundamentalni zmene v soucasne charakterove strukture cloveka.

Arthur Koestler popisuje svuj zazitek ze spanelske obcanske valky.•. Zati?1co se. kteri radeji riskujf svuj zivot. probc) . jakou venuji co do sUe a hloubky nejlepsf mozky pffrodnfrn vedam a technice.mzaverum. bude se fantazii predstava novych. v v .. v I dil mezi mody lidske existence MIT a BYT. d· k aalternativam k duchovni slabosti pem05ne . Jjnym duvodem pro odumrenf naseho pudu sebezachovy je drasticnost pozadovanych zrnen ..• .Zfejme nechapou.•. leho Ilcenf je pffkladem uvedeneho obecneho postoje: Koestler se prave zdrzoval v komfortnf vile sveho pritele.. a tak zustal. Nasledujfci kapitoly pojednavaji 0 velmi obtfznych otazkach: analyze v v· v. kO e.. Kapitola III obsahuje nazory na vlastnenf a bytf ve Starem a Novern Zakone a ve spisech Mistra Eckharta. V uvodni kapitole uvadim "prvni pohled" na nektera pozorovanf.y . tykajfci se rozdiIu mezi obema zpusoby. jde-li 0 zivot. Mohl zachranit svuj zivot utekern.. Krome uvedenych vysvetleni osudne e!!~ivity cloveka.... Tento nazor vdecf za svou sirokou popularitu faktu. je jeste jeden duvod. 0 tern 'v ni noveho cloveka a nove spolecnostI a venuji se mozn s. Piaget.o J~ mce a e katastrofickemu spolecensko-ekonomlckemu ~yVOJlceleho sveta. ze chtI~ost ste)ne ja 0 poro . al~ kodli va' nebo nebezpecna pro celek.becky zabr~n do svy. Opravdu. realistickych alternativ nedostavat.so. nez aby se podrobili lekarskemu vysetreni.rozhodnuti.. ze neexistuji zadne alternativy modelu korporativnfho kapitalismu.kY. proc "pfsu tuto knihu.• . z nehoz by vyplynula diagnoza vazneho onemocneni vyzadujfcf vetsf operaci.dospet ~ t~or~tic. je-li soucasne JSou SV .. Druha kapitola objasriuje rozdily s pouzitim fady pffkladu z kazdodennlho zivota.i Cj'~e neschopnym! sle?ovat sve vl~~tm 0I?r::vd~ve zaJl~y" at' uz se tykaly jejich vlastmho zivota nebo zivota J~Jlch ze~ a d~~!. ze bylo venovano malo iisilf studiu rnoznosti zcela novych spolecenskych modelu a experimentu s nimi. To je tedy zpusob chovani Iidi. v utvare 'h ...kromych zalezitosti. Nebylo pochyb. Tyka se to nazoru.. ' '-1 I I 1 I i 16 I I 17 . venuje jen malo pozornosti.. d bV b sobectvf jednfrn z pilifu praktikovane etlky v so(uc~s~e.". Ale noc byla studena a destiva a dum teply a pohodlny. (Viz k tomu J.az Z d kniha zabyva vetsinou mdlvldua~mml asp~kty obo~ zakladmc~ potdu xl·stence jednaji zaverecne kapitoly 0 vyznamu techto modu mo u e. 0 v • v·.clovek dava pfednost budouci katastrofe pfed obetl. kdyz byl ohlasen postup Frankovych oddilu. socialne demokratickeho nebo sovetskeho soeialismu ci technokratickeho "fasismu s iismevnou tvaff". Hlavnim zarnerem teto knihy je analyza dvou zakladnich zpusobu existence:/zptlsobu vlastneni a zpusobu byti. " H'~"':·!'·J"'~~·"'·'~::n=-. ktera podle vseho slouzf jejich vlastnimu prospechu. Pokud skutecne nebude problemum spolecenske rekonstrukce venovana prinejmensfm takova pozornost.) Soucasne je prumerny clovek tak . ktere mohou ctenafi snadno porovnat se svyrni vlastnimi zkusenostmi. byl zajat a jeho zivot byl zachranen ternef zazrakem az po nekolika tydnech jen diky usili sympatizujicich zurnalistu. ~ Je iJ·~·~·c. The Moral Judgement a/the Child. ze vsernu.kterou by mel prinest nyni. y nfz se pokousim n~ r~kl~Je empirickych dat . Musel pocftat s tim..:h s?u. co presahuje jeho osobni oblast. ze za noei se dostanou az k vile. nebo smrt. ze bude pravdepodobne zastrelen.

nIL I POROZUMENI aozouu MEZI MiT A BYT .

A zatimco konci se svou intelektualni spekulaci 0 rnozne funkci kvetiny k dosazenf moznosti proniknout do podstaty Boha a cloveka. od anglickeho basnfka Tennysona. Nebo co je platno cloveku. radikalnfho humanistu nikoli na jeho vulgarni pa?elek predstavovany sovetskym komunis~em. co je Buh a co je clovek. ze toto rozlisovani je jako rozdil mezi laskou k-zivemu a k mrtvemu rozhodujicim problernem existence.kdybych tak mohl pochopit co jsi. sarna kvetina zvadne jako dusledek jeho zajmu 0 ni. jak ho vidime v jeho basni. Tato castice. aniz vyjadfil nejak zvldst' poeticky pocit. respektive sily. kdo ztrati svuj zivot kvuh mne. 20 21 . ze k dosazeni nejvyssfho stupne lidskeho rozvoje nesmfrne usilovat 0 bohatstvf. uplne bezvyznarnna rostlinka. zachram si ho.) Po mnoho let jsem byl hluboce ovlivnen timto rozlisovanim a hledal jsem empiric:ky zaklad konkretnim studiem jednotlivcu i skupin (QsychoanalytIckou metodou. byt' by cely svet ziskal ~ sebesama vsak uvrhl do zkazy?" (Lukas 9. Haiku basnika Baso vyjadfuje asi toto: Kdyz se pozorne zadivam Co vidim? U plotu kvete nazuna! Rozdil je napadny. abychornje uzfvali. Uvedena basen haiku take timto znakem koncf.te podrzfrn v dlani i s koffnky. kdyz ve spolecnosti. Vypada to naopak. musime mit veci. nebylo to rue vic nez nejaka divoce rostouci.I PRVNf POHLED DOLEZITOST ROZUSOV ANI MODU VLASTNENI A BYTI ktere dnes uz neboztik D. Buddha uci. A navic." Tennyson. ze podstatou byti je vlastneni. druha basefi je z 19. Baso reaguje na kvetinu 'zcela jinak. Jedna je haiku od japonskeho basnika Baso (1644-1694). led a snad obema poslednimi slabikami. Suzuki to popisuje: " "Baso sel pravdepodobne po n~ake ceste. Sel blize a kdyz se poradne zadfval.24-25). (Odkazuji zde na realneho Marxe. mahcka . Tento jednoduchy fakt popsal ve sve basni. PiUKLADY ROZNYCH BASNICKYCH VYJADRENI Ovodem k pochopeni rozdilu mezi existencnimi zpusoby vlastneni a bytf bych reid pouzil jako ilustrace dye basne podobneho obsahu. vyjadruje obdiv. muze byt srovnan se zapadnim vedcem hledajlcim pravdu prostredky. Tennysonovy verse jsou: Kvetinko v popraskane zdi z pukliny te vyjmu a cel~u . Kazdyz nich popisuje podobny zazitek: svou reakci na kvetinu. nepripustit. neni nicim. Suzuki uvedl ve svychi. On se ji ani nedotkne. kdyz tu nahle zpozoroval neco zcela nepatrneho u plotu.Ctenfch 0 Zen_buddhismu". Zda se mu. potrebuje kvetinu mit. sto1. ktere zivot roztrhaji na kusy. ktere znejf japonsky kana. mohl bych poznat. Velci Mistfi zivota vsak ucinili alternativu mezi MIT a BYT vychodiskem svych vlastnich systemu. Tennyson. ze podminkou dosazenf duchovnfho zdravi a sily je nie nemft a ucinit sam sebe otevrenym a "prazdnym".~f: "N~b?t' k?o chce. nikoli vice mit. ktera se casto pfipojuje k substantivu. ktere urcuji rozdily mezi charaktery jednotlivcu i mezi nlznymi typy spolecenskeho charakteru. . a to stale vic a vice se fika "ten stoji za milion dolaru". ze antropologicke a psychoanalyticke udaje poukazuji na to. adjektivu nebo adverbiu. zda se. vetsinou kolemjdoucimi nepovsimnuta. kdo nic nemd. s koffnky i se vsfrn a vse ve vsern. aby pochopil cloveka Alternativa vlastneni. kde nejvyssim cflern je mit. "Vytrhne" 'ji s "kofeny a se vsfrn". zal nebo radost a pfeklada se do anglictiny nejvystizneji vykrienfkem. ze mit je normalnt funkci naseho zivota. musfrne mit veci. s~u~ zivot zachranit. me dovedlo k zaveru. je jen to. T. ze se "pozorne diva" a vidi" ji. kterou nahle spatfi na vychazce. aby mi vlastni ego stale v ceste.zdravemu lidskemu rozumu" j~s_na. Jak by tu mohla byt nejaka alternativa mezi mit a byt. 0 cern jsem se presvedcil. On ji nechce utrhnout. nebo byti nen! . Mistr Eckhart ucil. chvalu. ze vlastneni a byti jsou dva zdkladni zptlsoby proiivdni. Vsechno. ztrati ho. Jezfs t. co cini. Tennyson reaguje na kvetinu s pranim kvetinu mit. abychom zili. ze luxus je stejna nefest jako chudoba a ze nasim cflem by melo byt: vice byt. Marx ucil.

napf. jako oko krasnou. zen-buddhismus. tu oslovila me jemne: Pro zvadnutf Tennysoniiv vztah ke kvetine je urcovan touhou vlastnit. ale byt u ni. Ne ze by zapadni clovek nemohl pochopit (jak soudil Jung) vychodni systerny. JAZYKOVE ZMENY mam bytutrzena? Vybral jsem ji i s koffnky a pfenesl do zahrady k peknemu domu. Vezme kvetinu "se vsemi jejimi koffnky".maji sve basniky. zatfrnco v nasledujicikratke basni vyjadfuje kvalitu byti nanejvys jednoduse: I Majetek Vim. a spolecnosti. jako byl Baso. . Jeho Faust je dramatickym hcemm konfliktu mezi by tim a vlastnenim (ktere reprezentuje Mefistofeles). By tim rozumim t~kovy zpiisoL ~ axistence v nemz nic nemdme. a kazdy pffhodny okamzik. v niz je dominantnim tematem zivota lacnost po penezich. po nicem nebaiime. jak hvezdu jasnou. africke kmenove spolecnosti. Tam ji opet zasadil na tichem mfste a ona dale roste a kvete stale. ktere nebyly postizeny ideou moderniho "pokroku" . opet ji zasadi.zajedno" s nf . ale jsme naplneni eadostf ~zfvame svych schopnosti tvorive ajsme zajedno se svetem. ktera neni zalozena na majetku a chtivosti. takze jeji zivot nenf znicen. / r Goethe velky milenec zivota. ze to znamena kvetinu zabit. Urcity posun durazu od BYT k MfT je patrny i z rostouciho pouzfvani podstatnych jmen a ubyvani sloves v zapadnfch jazycfch za posledni staled. Goethe stoji jaksi mezi Tennysonem a Baso: pro nej rna v rozhodujicim momentu zivot daleko silnejsf vyznam nez pouha intelektualni zvidavost. Vlastnicka orientace je charakteristicka pro zapadni prumyslovou spolecnost. Rozdil mezi Tennysonem a Baso je plne rozebran v Goethove basni: videt a ne se jenom Ndlez Sel jsem lesem jen tak nazdarbuh a viibec nepornyslel neco hledat. Ale na rozdfl od Tennysona si Goethe uvedomi. ale moderni clovek proste nedovede chapat ducha spolecnosti. a on vyresf problem jinak nez Tennyson ci Baso. Snad po nekolika generacich budou mit Japonci sve Tennysony. ktera nerusene vyvera z me duse. jejimz centrem jsou lide. jeden z vynikajicich bojovnikii proti atomizaci' a mec~an!zaci cloveka. Goethe se prochazf jen tak nazdafbuh.utrhnout jej. ~yjadril ~Y~ ja~oz~o proti~lad k MIT v mnoha basmch. Projevi se stejny impuls jako u Tennysona . Pro Goetha je kvetina natolik ziva. ale 0 pfisvojeni vedeni. ze promluvf a varuje ho. ktera se toe! kolem veci. slave a moci. Vztah Baso neboetha se vyznaeuje prevahou byti.a nechat ji zit. ze mi nie nepatff nez myslenka. pficemz ide 0 materialni vlastnictvi. Tato krasna baseii zfejme vyjadfuje Goethiiv postoj k pfirodnim vedam.jako byla stredoveka. Indianu Zuni. Rozdil je spise mezi spolecnosti. Mistr Eckhart je prave tak tezko pochopitelny jako Baso nebo Zen. Co chce Baso. Rozdil mezi by tim a vlastnenfrn se ale v pods tate neshoduje s rozdflem mezi Vychodem a Zapadem. nebof Eckhart a buddhism us jsou ve skutecnosti dva dialekty tehoz jazyka. 22 23 . Mene odcizene spolecnosti . kdyz najednou upouta jeho pozornost drobny zafivy kvitek. jejz mi dobrotivy osud doptava do dna vychutnat. Chtel jsem ji utrhnout.a pffrodu a tfrnto svym vlastnenim kvetinu znici. to je na kvetinu divat. Tu ve stinu jsem uzfel kvetinku rust.

avsak daleko radikalnejsim zpusobern. namisto toho se stal odcizenym sluzebnikem idolu. hledajici pomoc u psychoanalytIka. o~oba.memohu spat". mdm je pochopeno a pouzito ve spravnem smyslu. chce vlastnit celeho cloveka a neni uspokojena dokud ji clovek neobetuje nejensvou dusi. 24 Za dve stoleti od doby." Nekolik desetileti pfedtim by pacient fekl pravdepodobne mfsto mdm problem "trapim se" misto mdm nespavost" "nemohu spat". pojednavaji ve Svate rodine. prozivajtci lasku. dosahla tendence nahrazovat slovesa podstatnymi jmeny takovych rozrneru. ale i sve fyzicke ja. Mdm touhu znamena touiim. napodobou. dum. Tento zpusob vyjadfovani prozrazuje skryte. ktere by si mohl sam tezko pfedstavit. piedstavuji si tak a tak cestu. Reknu-li. Vyjadfovat cinnost pomocf mit ve spojeni s podstatnym jmenern vsak znamena nespravne pouzfvanf jazyka. v nemz se odvolavaji na nasledujici Baueruv vyrok: "i. co mdm: problem. do nehoz clovek promita sve milovani.zenaty". Prece vsak se cfrn dal tim casteji aktivita vyjadfuje terminy vlastneni: to jest mfsto slovesa je pouzito podstatne jmeno. Milujfci clovek se stava clovekern lasky. takto oddeluje lasku jako zvlastni bytf od cloveka a cinf z ni nezavisle jsoucno". kdy zil Du Marais.krutou bohyni' tim. pejme tomu. Mohu milovat. citicim clovekem. co vlastnim. jako se stravujf pokrmy. Sto let po Du Maraisovi si vsimli tohoto jevu . napeti. ktera stravuje cloveka zcela tak. Laska se stava bohyni.e~ji svuj subjekl1vlll prozitek a nahrazuji ho ctmsi. 0 temze problemu. mdm nespavost. stoletf. Du Marais presne formuloval tento problem ve svern dile. laska se tim stava cimsi oddelenym 09 cloveka. prozrazuji sve pfani odehnat od sebe zazitek uzkosti.imdm nespavost" misto abych rekl .trapim ~e". mohu byt zamilovan. ktery muze byt vice nebo mene intenzivni. jak vysokeho stupne dosahlo dnes odcizeni. Muzeme mit bolest v krku. ale stay mysli nedovolujici dotycnemu spat. soudim. Moderni styl feci ukazuje.Podstatne jmeno je beznym oznacenim veci. "mam proble~" . jeho schopnost milovat se meni v podffzenost bohyni Lasky. avsak problem muze mit mne. touzim. Budiz zde uveden typicky. cirri mene mam. Jiny pjfklad: "Mam k yam horoucf lasku". mit. jsem. Prestal byt aktivnfrn. protoze procesy a cinnosti nelze vlastnit. miluji. knihu.Jaska" je jen abstrakci aktivity milovanf. Podstatne jmen? . a to v . ze nespavost je telesny pffznak zrovna tak jako bolest v krku nebo boleni zubu a ze je proto opravnene ffkat mdm nespavost nebo mdm bolest v krku. ale jako milujici. Laska neni vee. Skutecne. nybrz jeri prozivat.aska je kruta bohyne. jako by to byl telesny pfiznak. Marx a Engels na tento vyrok reaguji: Bauer "pfetvafi laskui v . ze z milujiciho cloveka nebo lasky cloveka ani cloveka Idsky. vnitrni aktivita.ze mdm veci: nar. kterou nekdo muze mit. ja myslim. misto mdm stastne ma~zelstvi" "jsem stastne vdana . vrcholem tohoto kultu je sebeobetovani. vyjadfenf procesu. mdm vuli znamena chci atd. kterou mohu mit. ale u vyrazu mdm ideu je mdm pouzito prenesene. zpusob. stul. mdm hodne starosti. Ovsernze nekdo muze namitat. Pfse: "Napfiklad mdm hodinky. Se svyrn dusevnim stavem zachazim. z: neja~a.bohyni'. '~ile deti ast'astne manzelstvi. sebevrazda. ale proces. zacne rozhovor nasledujici vetou: Doktore. Ackoliv mdm krasny dum. nebo bolest zubu. STARSf POSTREHY: DU MARAIS MARX SOUCASNY ZPOSOB uzrv ANf SLOV V -o Nedobre dusledky tohoto mateni pojmu byly poznany jiz v 18. Jeji kUlt je utrpeni. ze marne zub. v tomto procesu odcizeni pfestava lasku prozfvat. " nemohu nic. ktery mi zabraiiuje spat. 25 . mdm problem. Zmeml jsemsve pocity v neco.Marx a Engels. kdy nekdo je jejim pfedmetem. Nemohu mit problem. podvedome odcizeni. nenavidim atd. tim vice mohu milovat. Noam Chomskemu." . protoze neni vecf. avsak rna nepatrnou psychickou kvalitu. ale velmi dulezity esej 0 lasce. Mohu ffci. vy':lu. Mtim ideu. idolem. A pfece je tu rozdil: boleni zubu nebo skrabani v krku je telesny pocit.mis~~ . za odkaz na Du Maraise vdecfrn Dr. V jejich kritice "kriticke kritiky" Edgara Bauera je maly. vydanem posmrtne: Les VeritablesPrinciples de la Grammaire (1769). Jestlize mluvim 0 tom.nahrazovanf slovesa podstatnyrn jmenern .)." (muj preklad. Marx a Engels tu poukazuji na rozhodujfcf faktor pfi uzfvanf podstatneho jmena misto slovesa. je sloveso: napr. Je to vypujceny vyraz. neklidu.Jsem ust~rany::. protoze marne krk. Pro spravne oznacenf cinnosti. Pfesneji feceno: ja sam sebe zmenil v "problem" a tak jsem privlastnen svyrn vytvorem. Ale "problem" je abstrakci pro vsechny druhy potfzi. To je nesmysl. ~. Nespavost naproti tomu neni telesny pocit. i kdyz mime pfehnany pfiklad dnesni bezne ~luvy. znamena. ze . vuz.

tit:' ukazuje. "Jsem bit" znamena v nepatn. citeni a jednani. . Tento vztah 'Iz: :x~~~!~ bY:1ve vzt~h~ k vlastnfrnu telu. jak ukazal Benvenist . zadne slovo pro pojem v. (~) jako pasivni. Proc by tedy "I. Myslenka. Platonem a scholastickymi "realisty". Druha forma byti je opakemjevu a tyka se prave podstaty.. "skutecne v . vyznam "byt" v tomto sm slu: v n? e. OB1ell}:. Protoze i strucny pfehled vyvoje pojmu byti V dejinach filosofie od predsokratiku k moderni filosofii by presahl dany ramec knihy. v. ze toto slovo VSkut~cmeneb:~ngVIst~cka . me napr mam" m USI 'b' nepn:n<?u formou jesh-li ("jest mi")' "V v . Oznacuje skutecnost toho." ytt se pouzfva g~amaticke oznaceni tot~inosti (~ 'hJ. a pfechodnymi f<?rm~: napr. V hebre. Ackoliv zde o pojmu bytf pojednavarne predevsfm z hlediska antropologie a psychologie. v~~ida lid~ka bytost neco pracku atd. ze byti je vyvoj. ze byti v sobe zahrnuje zmenu. obydlf _ mOde~~~ ~en!. tento pojem je t d'v dry .u. v I Mel bych se tu mimochodem zminit i '.zekJsem o~Jektem cmnosti jinych sm I b» . f~rm~ "by!" je pojem komplikov~~~j~i: o~~?. televizi melo byt vlastneni probIem~m? ~~ute~nvOS!Ine. IzneJsl. ze je. dva odlisne druhy charakterove struktury. dobre"..~am slova "byt" jako Ja~y~Ich vyjadfuje slovnim kof{ne pony.« ~amo. chtel bych pripomenout jen jednu rozhodujici stranku: pojem procesu.. aktivity a pohybu jako podstatnych prvkil byti. urcuje celek lidskeho mysleni. urcena Jako "to. vyj~dfeno vYJadruJe vlastnictvi timto zpus b .jse~ chudy". superlativ sattama "nejlepsi"). tj. V existenci orientovane na byti musfrne rozlisit dye formy byti. "prave". ~~ u yt. ie V mnoha jaz ~ic~mba lll~oh sl?vy "ja mam".vn~maJI slovo pro vlastnosti ser.temto zaverum: "7' Slovy BYT . jak ji dolozil ve svem vykladu Du Marais.Ja jsem me telo. JazykY.jak ukazal Emile se VY_VIJI souvislosti se vznikem so uk na~nacuJe. Minim tim dva zakladni zpusoby existence. os I ja 0 ve vyrazu . zda a do jake ~iry e.cne se vyskytovat". u IZ pojmu "byt" a mohou klidne existovat vedle sebe e:k. ie mft je rela/e ~? d ypoteza_ platna.ucv~~.nebo MIT nemysllm urcita jednotliva oznaceni subjektu.. zastavane Parmenidem. "skune.2 Tento fa~iacny V~V?J. ~~anel~tma rozlisuje mezi trvalymi vlastnostmi estar. ie nekdo nebo neco je. Tato skutecnm ~s. jako jsou konstatovani: "mam vuz" nebo "jsem bily" ci "jsem sfastny".zen a rna auto. "co je byti?" patti k zakladnim otazkam zapadni filosofie.utecnostI VIce jazyku Pozoruhodne.Ja IJ~.statne~o slovesa. pevne. Stanoveni.a z~ameI?a "exIstovat". Je nahraz~n vyrazem "ja mam". Pojeti.POVOD POJMO "Mit" l je jednoduche klamne v "d telo . kdo yen. postupne Benve~. (V sanskrtu zn~s Je. ex~stence. pocit'ujeme jako iive.historie slova ~It je naprosto pfirozena kategork P{~ ke_mefT! TI. mohou byt "mam" nemaji. lit a nic nemit ie ve !1z CI. a znamena zivy. jak je dolozeno V etymologii slova byt (Benveniste). ~ sk. nikoliv na jeho (jeji) vnejsi proje~fedchozi pfehled vyznamu MfTa BYT vede k.. u prevzaty od Benvenista. p bytf. odev. "Byti" je tedy podle etymologickeho slovnlho kofenu vice nez stanovenfrn identity mezi subjektem a jeho vlastnosti. Vile co vede k probuz ' YJ n~ 0 ratem . to jest rnely ukazat.I. ie bytf bylo podstatnyrn nametem tisicu filosofickych knih. dobre". je vice nez popisny vyraz pro urcity jev. V existenci orientovane na mit je muj vztah ke svetu vztahem pfivlastfiovacfrn a majetnickyrn." spfse nez . tj. zatimco ho vlastlllctvim pro skutecnou s otr b ~~ cn!m maJetkem. ktery pfevlada. Jedna je opakem vlastneni. nebo ruzne: (1) jako spona _ jsem velkv" .isVt' v e jazy y. v v ' • Uvahy 0 pojmu byti jsou mimoradne kornplikovane proto. z nichz ten. ~a~sI soc~olingvisticke studie by Jestlize se zda.?ve. . dva odlisne druhy orientace vuei sobe i svetu.. prave skutecnosti osoby ei veci V protikladu ke klamnemu zdant.se~ bfly". em smyslu se p k "V' 2 Tento a nasledujici citaty jso 0 OUSI 0 zazitek telesneho byti. se vztahuje na podstatu osoby nebo veci. a otazka. k~eito yl v~ra~ . FILOSOFICKA POJETI BYTI C1. co je overemena san! "existujici".co jsi: stanovf jeho verohodnost a pravdivost.ste. existovat. ktere pan? k . V nemz ja chci ucinit kazdeho a vsechno vcetne sebe sarna svym majetkem. ze mnohe ~ s ~. jak zduraznil Georg Simmel. kdy je "mam telo". opravdovy vztah ke svetu. ze byti 26 27 . tJ. ktere k pOds~te state ~. biii" ( . rna dva nejvetsf a naprosto nekornpromisni reprezentanty od pocatku az po zenit zapadnf filosofie: v Herakleitovi a v Hegelovi. 12. /3. kdo nebo . spfs nez iako ssve 0 na v~z. J J v v =. trpna lllkoh subjektem vlastni cinn ti . se nevyskytuje. pre~vapeni poznanim. "Byt ~e VI~doevropskych te.!lbJekt.yt.. .m?ine. ze slovo pro mit v nenaJ~eme u spolecnosti s pfevaine ~om:!t<: maJet~u. ~. slova jsou koexistentni Benvenistova analyza vrha nove 'v~f 0 IVjsou naprosto odlisna.~e~t mi". rna pochopitelne k teto problematice vztah i filosoficke pojetf tematu. 3) Ve O isnyod v pnpade spony.

: Tim. vystizneji bychom. Ja~o }SOUalkohvoh~~us a narkomanie. 1d~a. jen procesy. Autorita. v "k Rozmanite zpusoby kazdo?e?niho tlak~ ~a zvysovani onz~I13u jsem popsal v dflvejsich knihach a ~e~l tr~ba Je zn<:vu_ uv~det. Nenf nic skutecneho. rna piny smysl jen na zaklade idealisticke pfedstavy.je trvale. zd~ jsou ~kut~cne ~mz ~rocesem. I / ! 29 . live struktury mohou existovat. cestova~l a vs~x. k!~r~u symbolizuje. ze je objevilo a aplikovalo je v pffrodnfch vedach. To je napadne u patologickych Jevu._ " '. ze pojidam jineho cloveka. V urcite fazi sveho vyvoje rna kOJen&csklo~ strkat Sl veer. zmi?me se jeste 0 jednom vyznamu slova mit. abych k~nz~m?va! stale VIce. v' ke kove .volny cas. Tutez spojitost nachazime mezi prisvojovanim a vlastnictvfrn v mnohych formach kanibalismu. televizor.v' r·· . ktere chce mit. ~onzumm posv~<?~ by nejradeji spolkl cely svet. m~e prest~v~ uspoko~o. To je kojenecka forma vlastnictvi. kde se rna spise mluvit 0 napodobem nebo podnzem).~a~: Modernf konzumenti se mohou docela dobre ztotozmt s rovmci: ja j~em =co mom a co konzumuji.dhovou. ze jsem snedl srdce cloveka.. H.era~l~itovo a Hegelo~o radikalni pojeti zivota jako procesu a nikoli jako substance je v zapadnim svete paralelni s filosofif B~d.ze jsem si pfisvojil. Ovsem vetsina pfedmefu nemuze byt fYZ1CkypnvteIena (a pokud by mohly byt. kdyz mu jeho telesny vyvoj neumoziiuje mit sve vlastnictvi pod kontrolou jinymi formami. jen pokud se vyvijeji. nenavideni. kdyz snim totemove zvife.. nybrz snad JIm . nadcasove a nemenne a tudiz opakem vyvoje. 1 kv~yz)e t. Objekt symbolicky spol~!1U a verim v Jehovsymbohckou pntomnost .je meli f!az~. obraz boha. ie myslenka (idea) je jedinou prapuvodni realitou. .. JS~u hlavnimi . "protoze to. ze pokud jde ? . . nu hemuie byt odebrano. pak ovsem muzeme Hci. je. Zmena a rust jsou vlastni zivotnimu procesu. ale nuti mne take. mohou existovat.~~ mnou samym. nabyl jsem jeho odvahu.Jen zkracuje zivot.?ve.tneni."ak~lv1tach ve s volnem case". Jestlize idea Iasky (ve smyslu Platonove) je realnejs! nez prozitek lasky. utrpenf pak tu nenf iadne byti. protoze to. Existuje vsak takesymbolicke a magicke pfivtelovanf. Pfivtelovanf veci jako napf.ani . Identifikace by se vsak rozhodne n~meIo nepresne p~uzlvat v t~~h I?fipadech. Existuji mnohe jine formy pfivtelovam. co jsem jiz jednou spotteboval. Tak napnklad Freud vysvetloval superego . lllst1tu~e. Pfipominall1 jen. Sninme:( Konzumovani je snad neJdulezlteJs1 for~o~ vl31stne~l iv dnesnich 'prumys!ovych spo!ecnostech. kter~ by ne~ylo soucasne vyvojern a zmenou. J~~o by byly chrv~n:ny v mych utrobach ("introjekce" a "ldenfitlkace JS?U casto P5)u~lv31n~ iako synonyma.?d jinych. ze laska jako idea je stala a nepromenna. jako introjektovanou (niterne ~fev~atou) ~elkovou sumu otcovyc. pr<:toze ]eJ1c~ . ziskavam bozskou podstatu totemoveho zvi~ete. ktere nejsou ~poJeny' s fyziologickymi potfebami.. jen pokud se meni. v' ky sni zuji u navykovy ch osob plnem jejich povinnosti. do list. tim. koufenf neni tak odsuzovan~. a tudiz nejsou om~:e?y. byly by opet-ztraceny procesem vylucovanl). pfivlastfiuji si jeho sflu (v tomto smyslu je kanibalismus magickym ekvivalentem zfskavanf otroku). .' Soucasne vedecke mysleni pfineslo renesanci filosofickych pojmu "procesu myslenf" tim.0~Jekty konzumu auto.je~~~haicka form~ jeji?h vlas. pfi jidle nebo '"'pit~.v~tpaslvltamL . co jsern konzumoval. Napr. ktery kfici po lahvi.ani ~debran.a ~ navy . nejakeho zvlrete. VLASTNENI A KONZUMOV ANI Nez si uvedeme nektere jednoduche pffklady existencnfch zpusobu plit a byt.'!:l!-orporace (pfivtelovani). Jestlize verim. Konzument jc ~e~ny k?Jenec.Nad:Ja. otce. am pro vlastni "Ja". V Bu~dhov~ I?ysl~ni neexistuje prostor pro pojeti trvajfci ~tale substance am pro veer.h zakazu a pfikazu. obraz moho~ byt introjektovany stejnym zpusobem: mam.ode m~: odloucen. Oba tyto navyky odhsu}e~~ . N utkave UClll . Ko~zumovam rna dvo]: \ nacnou kvaIitu: snizuje strach. protoze. a to je ll_.M_IUVl e ? . Avsak jestlize je nasim vychodiskem skutecnost lidskeho existovani. nemuze mi b~!. milovani. je ale obtizne rozhodnout. ~e~! na ujmu vykonu spolecenskych funkci kuraku.

adv.vs~ SI dos!ova zapisuji do svych poznamkovyej. ktere si mohou odnest dornu a namemorovat je. chapou jejich Iogickou souvislost a jejich smysl. oni je piijimaji a reaguji na ne aktivne a tvofive. V modernf anglictine je "to list" pouzfvano jen v prostorovem smyslu: "a ship lists" (lod' se naklani). Premysleli jiz napred 0 problemech.II MIT A BYT V KAZDODENNf ZKUSENOSTI Protoze zij~me ve sp~le~nosti. Studenti 1 obsah prednasek si zustavaj] cizf az na to ze k~zdy ~~u?ent se . Jsou jim zaujati. ale je to svobodny a aktivni zajern 0 neco anebo usili 0 neco. 0 nichz budou pfednasky pojednavat. Jeho puvodni vyznam je obsazen v jeho korenu: lat. oni slysi. ktere se stalo beznym zpusobem pouzfvanf bezbarvyrn a omselym. Nasledujjej J. ne~o ze starostlive chram sve poznamky. UCENf v Stu~:nti existen. "byt v necem" nebo "mezi neefrn". bloku.. stolen. do mysle?~ovych stereotype nebo celych teorif. Neziskavaji pouze vedomosti.' ba faktlCk~ jedine myslitelnon. Nove otazky. le jazyk zachoval toto slovo jen v negativnfrn vyznamu. podnecuje jejich vlastni myslenkove procesy. co roste a meni se. A piece o:~ tY.~tencn!ho zpusobu majf jen jediny cil: udrz~t: to.to pojmy maji sve koreny v Iidske zkusenosti. tak byti. lhostejny). Koren slova je tyz jako u "Lust" (chtic. sto1. "to list" (ptat si.cniho. oni naslouchaji. chtit) vsak neznamena byt hndn pudem. ale soustredit se na sve vlastnf premyslenf. tj. co slysi. "To list" je jednim z klicovych pojmu anonymnfho autora (z poloviny 14. Ovsem. zfejme z kazd~denm?o ZIVOt~. Predevsim nepfichazeji na prednasky. cern. ze vl~stn~ni j~ jen je~nou..luche pfiklady jak vlastnenf.tak.) spisu The Cloud of UnknowingjMrak nevedomosti/ted. listily). Tento aktivni interes se ve stfedoveke anglictine vyjadroval slovem "to list" (adj. myslenky.jako vsechno jine. "byt opravdove zainteresovan".i. Naslouchaji se zajmem. Jejich naslouchanf jezivy proces.e vexlstenci zamerenou na vlastnenf za pnrozen~)U. Vetsma lidi 'pova~uJ. chtivost).sah se nestava cash jejich vlastniho individualnfho systemu n:YSI~~I. ob.stal vlastnfkem sbirky tvrzenl. anebo je pfevzal z jineho pramene). ktere formul~val nekdo jmy (kdo je bud' vytvofil sam.neoboh~cuje a ?erozsiiuje je. Mfsto toho slova.S!YSIslo:-:~. je charakteristicke pro duchovni zmenu spolecnosti od 13. nove ideje. nez byl pfed ni. ze prednaska nabizi podnecujici obsah. ktera slys] prenas~Jl. Ani jeden by nemohl byt P!ozkouman abstraktni. ' Ucebni proces rna zcela odlisnou kvalitu pro studenty ve vztahu ke svetu typu B~T. To. pro nehoz je vlastneni zakladnf formou vztahu ke svetu. Na prazdne povidanf se u typu byti ned a zive reagovat a za takovych okolnosti studenti orientace na byti shledavaji lepsim neposlouchat. vlastnim otazkam a problemum ternatu.zpusobu vlastneni naslouchaji prednasce tak. 31 . Kazdy takovy student byl zasazen a zrnenil se: kazdy je po prednasce jiny. setk~v!lme ~e jen zffdka s pffklady orientace na b~. jako tabula rasa.myslenek nebo nametU tykajicich se n~jakeho predmetu spfse 30 zneklidneni.etke~. Jeden z vyznamu "to list" je "aktivne 0 neco usilovat". Evelyn Underhill). nove perspektivy vznikaji v jejich myslfch. pusobi udesne .k~zdodennf~ z~~ote a musf byt rozIlseny konkretne. Misto aby byli pasivnimi nadobami na slova a myslenky. ze . cemu naslouchaji. a co je nejdulezitejsi.:eho tvorit. kterou majf. ave sve mysli dosli k urcitym. dokonce ani na tu prvni. ~!lmemorovali a tak prosli zkouskami. Nechtej! neco no. zajima je. Vsechno to jim obzvlaste znesnadnuje porozumet tomu. ciste cerebralnt cestou: oba se odrazej] v _nase~. rnaji pomoci ctenarum pochopit tyto dye alternativy zpusobu existence. na cloveka.edn~<. Alespoii kratce bychom se meli zminit 0 slovu "interes". co pfednasejfcf fika a spontanne prozfvaji svou reakci na to. ktera se uplne upsala honbe za maJ. protoze nove zpochybiiuje zafixovanou sumu informaci. inter-esse. jimiz s~ vy~b~oJuJl. tento zpusob ucenf muze prevladnout jen za predpokladu. z moznych orientaci. ktere se nedaji snadno definovat (nebo pfesne stylizovat).~ zls~e~. aby SI pozdeji sve ro~n31fll~y. Opravdu. slyst.! se "nau~tl: ' bU? . jak neJle~e umel~'. do 20. Ve skutecnosti jednotlivci typu MfTpocifuji z novych .tl. . Studenti •vlastnickeho ::x. co je orientace byt a dok pochop~t. Ale. ze si to pevne vryjf do sve pameti. listy. puvodni vyznam v psychologic kern smyslu marne jen v negativnfrn "listless" (mdly. a tak nenf kontrolovatelne.

ale zivri. v 'v . byl jsern naprosto neschopen si na ten sen vzpomenout. je dobrYI? prf. potrebuje silny osobni zajem. on : ~ebo . 11: kdo vehce snadno ctou z listu.. probudit k zivotu ve sve mysli. ZJIStI. ktere jsme nekdy videli. zive~.-. Skola skyta jiny pffklad. .z Zpusob vzpomina~i lidi v!a~~nic~e. Vzpommam u vlastnickeho zpusobu je spojovanim naI?ro~tov m~chanickim: jako kdyz se spojenf mezi dvema slovy ~afIXU)ecastym pouzIvanlIl~. Vezrneme typickou debatu mezi dvema muzi. ze analfabeti nebo ti. Ucitele mohou zJ1s11t. jako bychom JI meh skutecne pred sebou. ale i tak bude prospesne uvest nektere priklady·v .m. osoby nebo sceny a obvyklou reakc!Je konstatovam. to je. barvy nebo v ramci urciteho systemu. v . ale vzpomenu si. Spojenf v pfipade byti nejsou ani mechanicka. budou bezpochyby mene rozumet a pam!ltovat sl. tvorfm logickou. Bezne pfiklady uz koluji v historkach. Nejpozoruhodnejsimi prf~lady.2!_Q. Kdyz se toho dosahne. ze zapisovanf veci oslabuje silu vzpominani. velikosti."c:!.jakesi databanky se stala zvneJsnena (odcizena) cast mne ve forme mych poznamek. spojuji urcity fakt s jeho moznymi pifcinami s nazorem k j~~m. pe. (Toscanint. Toto produktivni vzpominanf zazijeme. najit s~. kten s~ spolehli na svou schopnost porozumet a kten Sl tU?lZ pamat!lJ1 alespoii to nejpodstatnej~~. nebo byti. kdyz se snazime vyvolat si tvaf nejake osoby nebo krajiny.ravne slovo. Dnesm pro~avac ~~.:. jaky sen rr:e~clovek. je to spojeni jednoho udaje. bezprostredne pouz1Je'pr~ruc~1l kalkulacku..zI?omina~~vI?uze pro?viha. Oberna zalezi na tom. myslenek nazoru obrazu hudby. ktere s nim souvisejf.ze jejich pamatovam. ze.o vZP<?!lliminf jsou e~lne asociace" obJeve~e f~eu~~. Tento druh vzpornfnanf nenf vzdycky lehky: abychom byli schopni vybavit si tvaf nebo krajinu. prostoru. jak se vetsma Iidi ?lVa n~ foto.grafi1: Ta JIm SlOUZ1 jen jako pomocny pr~s. at' Je to po dvou tydnech nebo po pen letech.az na to. Jedn. kteff si vzpornneli na slova v cizich recech..: snu am stopy. Poslednf pffklad: V Mexiku jsern SI povsiml. jake spojeni je utvareno.tredek pam~tI. ze tuto mforI?~c1 mam a nesnazim se ji hluboko vtisknout do sveho mozku.ho jsem analyzoval. museli jsme ji jednou pozorovat s dostatecnym soustredentm. vVZI?0ll3f~anf v modu ~ytiznamena vyvolat k zivotu neco. kdo mene pisi. ktery si chceme ~ybavit 's mnoh~ jinymi udaji. Jse~ s~JIst svym majetkem . je jiste mnozstvf zaznamu a in!ormacf ~lozenych v knihach nevyhnutelne. Moshe Budmor).pe~ stUd~?t1. Vzhledem k mnozstvi udaju. J sou napffklad znami jednotlivci. ktere mrzaci jejich schopnost mit vlastni zazitky a fantazn. ani ciste Iogicka. v• n: w » ROZHOVOR V rozhovoru se rozdil mezi obema zakladnimi postoji projevuje zvlaste rychle. zvlaste kdYz lidem slouzi k~.atovat. t~J~.p Pamet sverena papiru je jinou formou . dospel I?ri pozo~<.m. pro 1dentl?kac! e ..~Ano. musfme objekt opet stvofit. . maji daleko le~si pa~e~ nez grarnotni obcane v prumyslovych zemich. v nfz A rna nazor X a B rna nazor Y..klade~ hudebnika orientace byti).'Ano.~amneJsI pro r~)z!IS. jsem S}JIst. aby dobre fungovalo. co si chci zapam. Mohu uvest vlastnf zkusenost -v si~e n~mam ~eja~ zvlast' dobrou pan:et'. konvencnf asociaci. je osoba.ziva a vk~aji~a se vynoff pfed dusevnim zrakem. Avsak spojuji-li "bolenf hlavy" se "stresem" nebo "uzkostf". LIde. rrumo Jm~ dokladem ze umeni cist a psat neni jeste pozehnanim. Nebo mohou byt asociace ciste logicke. interes. ktere si lide soucasne spolecnostI pottebuji pamatovat. . tohoto dru~u. maji vetsi potize pn pamatovarn hudby ?e~ partitury (tuto informaci mi podal Dr.Jak? . o~obu. zt:attl Js~m rovnez svoji parnef informace. ~eJvyz. jakmile se s nim setkarn tvaff v tvar a koncentruji se celou svou o~obnostf. jak se SOUdI. na tuto. kdyz nastala vhodna zivotnf situace kjejich vybaveni. tam nekde jsem byl.e: h~<!ebn~~i vedi. I?~l. V modu bytf je aktivni vybavovani slov. kteri si pfi prednasce peclive zapisuif k~zdou ~ysle~~u. V obou pripadech nejsme schopni vzpomenout si hned. r~ zapisovani toho. f\ jeste pfed peti minutami nebylo po .OdC1Z~~~hov vzpom~nam. aby nasli vystiznejsi argumenty na 33 32 . ze studenti. Muzeme si ovsem sami na sobe snadno a dobfe povsimnout.)V~nitohvoto)evu: Tenio typ vzpo: mmam tvon sam 0 so be akt tvonveho myslem.VZPOMfNANf . .grafie se stava pro vetsmu lidi odcizenou pameti.. MOJe kapacita V~p'0I?l?am e o~u~t~la a z me pameti .n pemaJI sklon zasobovat se pfedevsim daty.o?uchY p~kiad: jestlize SPOJUJIslova "bolem hlavy se slovem "aspIrIn". jako je toml:' u ~lov protikladnych nebo souznacnych. Kazdy se ztotoznuje se svym vlastnim stanoviskem. Jeden pojem je spojen s druhym produktivnim aktem mysleni (nebo citeni) ktere se zm~b~~izuje pfi snaze.ktere. cteni veci. ci u casu. jak to byva.t bud' v orientaci na vlastneni. cevtp1 u Jve~ vzacne secte dye nebo tfi cfsla z hlavy. . davno zapomenuta. kte. ze zt~atim-li ~ve pozna~~y. jejiz tvaf jsme si vyvolali. co bylo predtfrn receno nebo slyseno. o~ieptace na tva~ neb?krajin~ lze znazornit na tom.emobou forem vzpominanf je. o jehoz pameti bylo znarno. ze je mimoradna.

co ten ktery z ruznych filosofu kdy re~l. fekneme od Balzaka. a te~~ myslenkami. arnz ziskal poznanf sarna sebe.t. Konverzace se tak stava dialogem. sve konexe. Ro. Jsou Jak~ dob~e informovany pruvodce v muzeu.rza~i nabi~ej! sve zbozf. proc mohou pIne reagovat na druhou osobu a na jeji myslenky. zapusobf kozene .obhajobu svych nazoru..e~. jez je zhruba ume:. dokonce si nacrtavajf jejf prubeh. Jeden i druhy se boji zmenit svuj nazor. ze je dulezlte.ale s radostf.poznat zapie. Oni spoluvytvatejt nove myslenky. v' Ctenati modu byti naopak casto dochazeji k zaveru. svou socialni POZICI.o se ~lm obravtn~ vyhnou.z.. ktere prezvY~~Jeme En divani se na televizi.a mnohe!ll ~lce v~c~.) .. chce . eo presahuje toto kreckovanf znalosti. neuci se slyset tak. protoze na nicem nelp~ji.. je t?. strnule . i ~~dce.u nebo historickou. ze jsou. lacine povfdk~ j~ for~ou denniho sneni. to!ll. V konverzaei vystupujf velmi zive. neb. nezivotna a nudna. co pnn~~1~ ~oveho. anebo s kyrn mluvfrn.tavu romanu a tak neprohloubil svuj vhled do lidske podstaty. Ja~ pn ctenr. neuci se rozlisovat mezi tim. ze 1 vysoko 34 35 . Ctenf umelecky bezeenne. ktery v tom U~1 do?re. Ctena. i kdyz vznikly dojem J~ jeho osobnim predvadenim se vyvolan jenom castecne . ze svych vlastnfch vzpominek. Tytez metody cteni platl i v pripade.tku.i. . bude hrdinka svedena ci nikoli? Roman mu poskytuje jakousi predehru vzruseni.coz je stejne sterilnf . Cemu se neuci.ne mnozstvf materialniho majetku. svuj vzhled. kteff si nie nepfipravuji a nicfrn se nevyzbrojujl. Heideggera. zapomfnaji na znalosti 1 v~~. chce zn~! rozfesenf: zemre hrdina nebo zustane nazivu. dovedny. Nepfipousti tv?fiv. chodit. I?uv~bnou osobnos. nepochopil .<?. zajmu nevyvola. Ti takzvani znamemti studenti neJpres. Opakem je postoj lidi. kd? m~ pravdu. ktere jsou poplatne "common sense J~J!ch . nebo zda predstfraji . skutecnost.poziee. lide s o:lenta~i na byt~ spolehajf na. nudne a mnoh~ . pfemyslej]. Neu~i se kla~t ?tazky ~losof~m. jak navazf konverzaci. . od koho co etu. co vsechno rna: sve poslednf iispechy..v dalslI~ zivote zak vlastnit. Ovsem.. aby prekrocil svou egocentricnost. Ale sve poznanf nerozsffil. Leibnize. ktera nenf mfnena jako diskuse. Ans.!eJl opakup to..~os. Tak "znaji" Platona. ktery I?~avdepod. Jejich zivostje nakazliva a caste druhemu cloveku porn aha. nv~~o br rnelo byt.ob~e vbud~.oso~eko. budou-li mit odvahu dat vecem pruchod a reagoyat na ne.oU reak~l: text hlt~m~~rave tak Jak~ televizni pofad nebo jako smazene bramburky. rna cely pffbeh skoro tak skutecne.d~by. . m~zeme :1~~ s vnitfni spoluucasti. co majf. stastnym nebo nestastnym koncem vrcholf zazitek.<:i spise deformovan . neuei se od~alov~t: zda jsou auton puvodni. Ale roman. kdy zafadf svou zalezitost.spise je poplatny chudokrevnemu usudku vetsiny lidf. kdy SI filosofove sarni so?e protuecl: kdy b~d' urcite problemy pousteji ~e zretele:.zdtl mez! ruznymi stupnemi vzdelanf od stfedni skoly po vysokou je hlavne v mnozstvf zfskaneho kulturnfho "zbozi". jehoz zvedavost byla podrazdena. Clovek.. Vedla studenty tak. vktere majf.<!Il. Skola se snazi kazdemu studentovi poskytnout urcite mnozstvi "kulturnich hodnot" a na konci skolnf dochazky mu jako vlastnikovi osy~dci alespoii minimum tohoto mnozstvf. co maji.totelal Descarta. obleeenf. odhadujf v duchu svoji cenu a opfeni 0 tento cenovy od~ad v yasledn~ konv. presneji: je jeho vlastnictvim a jeho ztrata by znamenala OGhu. v~n~!o~~i! ozic) a nezalezf na. zapusobj skutecne na mnoho lidl. Rozhovor je jiny v pouhe konverzaci. kdyz ctenar pozna kon_ec. S ve!~1 pravdepodobnostf se vsak cte spfse zpusobem konzumnfrn. Je~ieh ja jim nestoji v oeste: to je pfesne ta pncma. cteni. rvozml~~vv~t s nimi neuci se uvedomovat SI. (Podstatnym faktorem v psyehoanalytiekem lecen! je tato ozivujic! kvalita terapeuta. Spinozu.vychovou. byt milovan. Uvazujf. jako by ho vysfoural. jaka temata budou toho druheho zajimat. Zatimco lide vlastnicke orientace spolehajf na to.. rozhovorem mezi auto~e~ ~ ct~na!. aby byli s to rozlisit. Zpusob ctenf filosoficke nebo historicke knihy Jv~ formovan . . ze jsou iivie ze vzejde neco n?veho.CTENf Co platf 0 konverzaci. Psychoanalyticka interpretace pozbyva vyznamu. ktery je vyznamny nebo slavny nebo rna vynikajici osobnf kvality. Kdo se nesetkal nekdy s clovekem. protoze je nebrzdf iizkostlive soustredent na to. od nehoz lze neco ocekavat: dobre zamestnarn. Sartra. pfestava byt vymenou zbozf (lOform~ci. Nekdo si dodava o~vahy tim. tvofive to jest v modu b~tl. Jednfrn slovem. aby umeh rep~odukovat hlavni myslenky autoru. plati presne vtak . Zadny ale na jehozmenu nepomyslf a ani neocekava zrnenu nazoru sveho oponenta. je-li terapeutieka atmosfera tezka. Soupef p se k sobe pnbhzuJl jako v tanci a rozchazejf se nikoli s triumfem nebo Iitostf .rbyr obdivovan? Za takovych okolnostf se mnozi lide stavajf uzkostnyml a casto se na takove setkanf "pripravuji". ale reagujf spontanne a tvofive. n~bo sc~?pno~t zastrasir (pokud to slibuje vetsf uspech). tak i pfi osobnim rozhovoru plati. Kanta. ~tere )e. kdy z autoru mluvl jen Jepch rozu~ a kdy spolu hovofi rozum.. Nenf-li ten kdo se pfedvadf. nebo s clovekem. jde-h 0 tem~tlk~ fil. ze si pfipomfna.

ze porozumi knize dokonce lepe nez autor ktery povazoval vse. Jako)e n~se.tonty.~. zaV1SIznacne na specIfickych okolnostech _ vseobecne by mela zahrnovat3.elkych hierarchicky organizovanych spolecnostech.ze JakI?11e.e_hcI posuzovat chovani autority pro cleny maleho kmene nez pro miliony lid! v nasem systemu.au.?U~~ap~Itomnost . kten svy~ vlastmmv c~ov.11ost. ktera . op~avdovehov bytf. jak jednat v ruznych situacfch. nee!:lstuJve za?na perma~entm autonta.~dcizeni autority. pomaha kv rustu. t~lesne potl~e vzp.nebo . co delaji n~bo co r~kaJ1~ cim muze ~!ovek byt: Veld Mistri zivota byli takovymi autontarm a v mensim stupni dokonalosti muzeme takove jedince. NOSI~h autorita tu spravnou uniformu nebo rna ten pravy titul. sve?en m.:__ ~kde 0 kvalitach kompetence rozhoduje lotene genu .~ll~~no~~t. Skutecna neb~ dornnela pocate:n~ kompetence . protiklad mezi autoritars.oceiiova~a ~~iha . Protoze dite tuto autontu. D~lgado.ma p?dprumern~u hodnotu. v~!ml sIroky a rna dva zcela odlisne vyzna. z~ !.f! ~~ prokazujf tfrp.t'? kvality ztraci.. vetslll~ (s.!e~ rvo~dilu me~i.?c! osobno~~ muze ~~t k. kteremu se podafilo zmocnit se autority' vrazdou nebo zradou <3i jak tomu caste byva v moderni demokracii .r<: ztratu schopnosti formujicfch kOp1~etencI Jakek~h. kdo jsou Jl podffzenj. (1967).~~c!Y~hu U mnohych teehto kmenu .) U ":. za stejne dulezite.to na takovych kv_ahtach.e zna. Neznamena to. M. Jsou to vysoce vy~in.USObUJI urcI~~ zhorseni schopnosti. rozliSenim mezi mit autoritu ne~o by! autorit0}l.kou a volnou vfc~ovou stezi existoval.ql:lclE()~!z. }lebo ten. v· " -<:---'~-:. podplacet. muz~ ?yt bud "raclOnal~1I'.s autoritami zvolenyrni na zaklade jejich fotogenicke ~rziognomie nebo mnozstvi jejich penez. nympryk~malJtQri!y:Mame-li co cinit s~onarch~st1ck0l! autontou :.??minantnf zvffe ztratf. sve kvah. Racioruilni ~"auJ~)nta se ~PIr~ ~ schopnost a cloveku. potrebuje.. 1 tech. anebo je uplne bezcenna.te spoc~vaJl?1 na socialnim postavem.~I~yu obou ex~s~~ncn!ch zpusobu je treba si u~edomI~.. urovnavanr sporu. zrmzi nebo se oslabi..om~et~ntm ov)edn_e oblasti. ze ~()11?Eet~.""~'. Konecne musime mit na zreteh. odb()~nQ!Jz_d(:ltm . ale cas. ti a v nejrozmanitejsfch kultu~ach. .nebo s bezohlednym zlocincem. R.oc~opem al:'to.. !em~! kazdy z nas uplatiiuje autoritu alespoii v nekterem obdobi sveho zIvota.~ft ve vse~h rovina.aut. jako jsou lovci a sberaci potravy. reaguje na ni velmi ~~rlive.!o. ustu~)Uje alltoE~~t~~_.a ne hlavne tim. ~u_tonta bytf n_eni zalozena jen na individualni kompetenci plnit urcite spolecenske funkce.?cIt7.se ptenasf na uniformu n_ebo titul .:~u_ a sberacu potravy.. autorita sarna od sebe koncf. Muze se I stat.. ~ro p. hIe~archIcky organizovane spolecnosti. . pouze te_n.~r~?J~m vyc~ovy ~~VIS~ prave . (Tento rozdfl jsem objasnil ve sve knize Escap:/~o111 F~ee_d?m. ze j~ dalek~ 1. ktery se ji sveff.. ale soucasne tak. Kdyby rod ice sami byh vyvllluteJsl a sarm spocfvali ve svem vlastnim centru. u ~lchz k0f!1~eten~e nen~ zalozena na fyzicke sile.. vyhrozovat.ti a integrace.' nabo~~n~ke o~~ady. Jen lide stojid na nejnizsfrn spolecenskem stupni jsou pouze objektem autority. Kdyz kvality.na tom. Takovi lide skutecne vyzaruji autontu a nemusi poroucet.l!ti jedinci.~nJm prokazuji.et~IllY pnmltIvm~h spotecnostr. ~. VYv~tna~cha!m spolecn~st~ jsou objektem autority muzu take zerif yetsIll31 cle~u byrokrvat~cke. Ve~ml po~oobnou [or~u autority lze pozorovat u mnohych spolecen~tvI pnmatu. ktere konstituuji jeho kompetenci.. ze sami. !!aop~k rebelujeproti na~la~u nebo netecnosti ze strany ~IdI. nekompetentm 'V""jIlle napnklad nejaky statm~ m~ze byt kompetentni pfi vedeni valky a nekompetentnf v mfrove situaci. ktery je na pocatku sve kariery cestny a o~vazn_~.ze osobnost 36 dosahlat~v_ysokeh~ ~tupnev v_~spelos..n.ty.ch ~zde!apos.(kf/g jsou .my. svym usilfrn nedokazali to. Ne~o jsou zde ruzneautority pro ruzne pfilezitosti: valku.l!c. vel~()l)'sost.onta . S utvafenim spolecnosti zalozenyc~ na hi~~~rchic~em usporadamo' spolecnosti vetsfho rozsahu a komplikovanejsfch ne~ f?~mac~.duvody p.t:2. ze existujtct autonta Je nezbytne nekompetentnf. ktere mohou vydat na SVOJIvolbu. PresvedcIve je to vyjadrenr.Jractonalnr'. na nichz autor!ta spociva. .c?I!LI>gQ~tll:k. dv~ch~z~ k procesu .. jeho autoritakonci. :loy sv~ deti uchranil pfed nebezpecim a poskytl JIm ~lesponv mIll~~um ra~.kdo je vseobecne uznan jako ~(~mp~}eIlt.flut?. nahrazuje br 37 .!K90 vychovava deti musi _ af chce nebo ne ~_uplatnovavt autoritu. Ale i v pffpadech autority zalozene na nejakern druhu kon:pe~enc~ existuji vazne problem~:t'u. Iracionalnt autonta se opira 0 sflU a s1OUZIk vy k ons f ovam v. .ll .Unik pied svobodou. ~a J~kych kvalitach tato kompetence spociva.~~111:I)~~e!lf~.~te. V~.. ve vsech tech to pfipadech neexistuje zadny vztah mezi kompetenci a autoritou. co ocekavaji od dorustajfcfho ditete.Je po)em.pro t~11l0 ukoI."-""'-"~.:yplyv~ z byti. ~f ~z j~OU. uplatiiuje autoritu. uplatriuje s~ou autontu. jake Je zkusenost a "moudrost". ale vynofuje se znenadanj v pnpad~ po!reby. ~ody vlastnent a byti je uplatriovanf autonty.. co napsal. znamena to..rnel1a. kteff sve kandidaty . take stafi nebo nemoci. . V jednorn velmi vc~ytreI? expenmentu s opicemi ukazal J. byf i prechodne. .nl. ' UPLATNOV ANI AUTORITY Jinyrn pr!kla.znaji z ume!e~o }~braz~ni vytvareneho odbornfky na publi~ relations.

Osvfceny.ezL. ktere ucini iluze nepo.:zn~lo.mp~tence kompetenci skutecnou a jeji kvality.znalQst. ktere v !'Y 38 39 . ffka: "Vedeni neni zvlastni myslenka. ]e mnozstvi.Nositele takovych symbolu autority a ti.h ve!ml kritiet! k mvslenkovym schematum. typ autority . mI1Oho.0.l!. napffklad kdyz mluvi 0. zaludny. kazdy yen.nez. autora spisu The Cl?ud of Un_knowing.tany. soucast procesu produktivniho rnyslenf. . ano. proniknerne-li do.e~I1~~lgllyx~ath91!?1It. vnejsf zvI?a. (Blakney.l. .JQY~.t~. Vedenf neznamena mit pra:vdil. je "skuteene skutecne" hlavne Vto.!utni prav~y: r.y . Mnohe podradnejsi skoly jsou zvlast' dovedne v zrvern techto iluzi.rp. zda ]e minen v modu vlastneni nebo v modu byti. N as vzoefavacf s~st~mse 2Q~<.. ze iluze ("ra<::lOnahzace ) ~USI byt preko. MfT ZNALOSTI A ZNAT Ro.Er:_~~!!~~..nava~i povinnosti v praci. stuj kritic~y a l.19.pr? .zp~demihJzi<:l~zUll~i. ktere znarnena znat a milovat ve smyslu muzskeho sexualnfho pronikani.. Buddha.~tes~i.!!101!:P!g. ~~qet zIl~mel1a "vlqet~~g1~<::D.muze byt hloupy. povazuji za pravdive a samozrejme.dle Marxe se musi rozbit iluze.dili.st: Vsichni tito myslitele se zab~vali zachr31no. V§deni pak zacina ro.vIda]I tornu. ale spfse zbavuje (vse skryte) sl~pek. jako je Buddha hebrejsti proroci.-j \ t ten!o. Ze lide pokladajf uniforrny a tituly zaskutecnou kvalitukompetence.llJ~y.ueasnika. Optll_num vede~Il~:Y"mgf!.bne".lIst!YQ~acfm daI tim vfc ~~.~~Q.talismus a surrealism us. by.~l1al11e. JeziS fika: "Pravda vasosvobodf!" Mistr Eckhart vyjadfil svuj pojem veden! -''''«'~'' ..us.~e o. Minimum ktere dostanou. politickem nebo osobnim smyslu mu~e mit pojem viry dva naprosto odlisne vyznamy podle toho. d~u?u)e odlisna o.gQ£1Jti.o. co.sahne.~!l~n:~. je nezaujate a obnazeno let! k Bohu. az hde zhloupnou a stanou se zavislymi ztracejf svou schopnost verit vlastnim ocim a soudnosti. kterych .Jt::}]J} tllJC.~::~~h tre?as r.sey~ehQ "SllclYP~()<illl<.mo.kriticky usudek a uspavaji mysleni fadou khse tak dlouho. ze vetsina toho.m smyslu.1:>YJt j~ Z nat_Yi~f~d_£. c~ lZ~ s jistotou pocit'ovat.k!§JJ~> . (VIZ radlkalm kritika sko. ira v modu mit je vlastneni nejakeho tV. . aby se probudili a o. majetek..nim.'.)Po.2. naprosto neschopny by: autoritou lee md auto. Kral .u ~lo.. •_ . kdo z toho profituji.je o~bra. jeho cetne slabiny od Ivana Illicha. Kdokoli se nad tim zamysli.d povrch a stuj co. aby se vytvorily po.. obecne spolecnosti pre]lmany~.stI neo.o.~~y". je to..m si mohli uvedomit nevedomou .zstYI ~lastmctvI. 243).g .tfebnymi. naseho Rr~l!!er~reho. aby s~ nem~s~l S.q~pro. ~~bo.Sl<. mysleni takovych myslitelu. vytvo.so.pit kvalitu vedeni zalozeneho na byti muzeme tehdy. po.acko.t:. vlastni cene. .po. Neznalo.hg..!.. realisticke.s pouzitim titulu jako syrnbolu pro.nymniho. zly. Hebrejsti proroci apeluji na lidi. oblozeny nesmirnym mnozstvim poznatku od mysleni a umeni Indian_u az po.l."mam vedomosti". P c'[stmlProcesu E2.ko. ("Naho.leinalJ\l~gQme. vyzyva lidi.Yl1imani.u sku~ecno. Cilem poznani pro ne neni jistota ab~o.dle nich y'~q~I1i.by radi_ do.to.kk. tj.vJe]1"nahote:. vytvarenou sugestivnim pusobenim spolecenskeho prostredi v nernz zijf. konce. n tema natoz docist knihu az do. Sestava z formulaci.l1ikatpo. kriticke myslenf a namlouvat si fikci.ze touha P? . Tato.y~bvykle tyrdl" ze zamysleji uvest studenty v koritakt s ne]Vetslml vysle~~y l~ds_keho ducha. kvalita tvurcfho pronikari! je vyjadrena v hebrejskem slovu jadoa.st t?ho. Mistr Eckhart.}!Jl. ~e ~~ ko. aby se probudili a poznali.lyj!iolJ.si .1J.eco. se nestava samo ~sebo.xnichz. I k.Fr~udo.. ze jsou to. ze naseV]emy Vto.~.e.Q.Qney~dz.....~ neveOom6slipramemcI z hepremysleni. ale sebepotvrzujici proces lids~eho _ my!{em. Sigmund Freud a Karel Marx: Po. z nehoz si kazdy student neco tu a vtan:tve ]~enu spontannosti a svobody "uzo. Bohu.o. mUSI otupovat sve vlastni lidske.ivv~~o.J.!? fyzikalfil Skutecno.?:!!.) v VfRA V nabo..el1um a'tudiz k pffcinam. abycho. ' Hl~)Ubeji p<?cho..dyz]e CIsar nahy..upne ~ samy!? . ze rna krasne saty.Y~ka smyslu.P9~tupne pfibljzovat pravde.bo. mno. Mit znalost je ziskat a udrzet upotfebitelnou znalost (informaci) ve vlastnictvi: znat je funkcnf.rze~~.il. co.k~. .rn.u..mpet~ncnikvality. Vedet ~namena p:o.ro.ta" a "nahY" jsou oblibene vyrazy Mistra Eckhartajako. to. . Studentum se nabfzi obrovsky "sendvie".r. je iluzi. ze jejich idoly nejsou nic jineho nez dilo jejich vlastnfch rukou. ten to. ~~UP~1 spolecenske prestize.renych jmymi lidmi. spravne vyko.u.o.jako. az se ho dotkne a pochopi ho.Q~.svo.trebne pro.. JeziS.d.stQ.krat._.ikat zda~im 'p~s~. tj.~dH n:t.zenskem.f. ze vetsina lidi zpola bdi.~q~l().dvedo..zena na predstave. s~bep_o.lskeho syste~u pro.pagan.uz. iluze. jejfz metody vni~i .do.:a k~?cepce.zstvini a slIi pfimereny mno.te.lll.tlJlllQ~lU~~Q.~r.z i jeho so. K tornu se kazdemu pfeda t~k velk~ balik luxusniho vedeni" k pozdvizeni pocitu 0.salhy. protoze si namlouvaji fikci. chyb! raCionalni dukaz. jak velke prestize pravdepo.gfllf'.vecech v~d<:k~ . str.zl..r.~ahh ~ pozdejstm Zl~o.st.ve~a.zna~I ]e zalo.dm.pro.glo.:!1.t~edl~a ]e~no. pfedpokladase. eXIsten?lO."J..bne do.lljL1:>. zpola sni a neuvedomuji si.l}Jo~~mbyti ~ vlas!neni v ?blasti vedenf lze vyjadfit v antmomu: / "VIm . pozna machinace . Oslepli vuci realite.apo.l..r~tl:" P?k~d m~ titu~.

LASKA Laska rna take~V:l.§lr.eno nelz~ a~l vyloucit z pozitivistickeho hlediska. quacreditur vyjadruje prave rozdfl mezi virou jako obsahem a virou jako aktem}. aktivni proces sebetvorem .• M~te·~~·111ftlM~~? Kdybychom rnohli.. kterou muzeme zazit ve svem ni~ru. Clovek muze byt ve vife bezprostredne k so be i k druhyrn. co ten druhy udelat m~ze. nesmi byt zhotoven zadny obraz Boha.'lfu.gri~. t~ nepretriity.. pred:vsim negaci idolu. nabozny clovek muze byt ve vfre ~ B?hu. A kdo by si nephi! mit takovou jistotu. Pravdou je. ktere mil~Je~e. nicmene je pravdou. sfastni majitele prave vrry.. s~ stava v modu mit idolem..kazana racionalne.S() Yl1. pr~~ne ~e?. ze c.urc1tou. kte!a ne~~ze byt vdo. ~ak vim. kterou .chov~ni.odici sam P?dle svych ~ll.POS. (VIZ kapitolu z prace "Faith as a Character Trait ~n M.sll v _ne?1.J1~~{i. V.tJt¥f.e. Bylo by lepe nkat. kdo vfru hlasajf a haj]. (I:e~. .s~ plnym clovekem tedy v sobe cerpa jistotu. deidolizace Boha nebo spise bojovatproti nebezpeci 1d~h~ace:. o~tera . v hdstvo.:.:_lastn~j~ a videt druheho tak.Qj.~e slovo pro viru je emunah a znamena "J1StOtU . Tento zpusob vedeni je zavisly na tom. fjuae crellitur a fides. ackoliv nikdo nikdy zadnou takovou bohyni 41 . kdyz to nestojl rue vic. Z?~p. " Flllo~ubytije vira uplne odlisny jev.~14sIcli :. Sl J1s!"yrotoze JseITol ~ s o ni presvedcil na zaklade sveho .i~J1!i~". I?rotoze moe tech. a v sebe sarna? Muz:me zit bez viry v platnost norem pro nas ZlVOt? Opravdu.l~~'I1~z~e. Vira ve vlastnickem zpusobu orientace dava jistotu· cinf si narok n~.clove. ~u~e.su?Jektl~?lho zazitku. konvencm.kresranskem mysticismu 40 _ od (Pseudo) Dionysia Aeropagity k neznamemuautorovispisu The Cloud od Unknowing a Mistru Eckhartovi . se v. je~uz stoji za to vent. pojem Boha od uplneho pocatku sam sebe presahuje. ze ~.Vira jako charakterovy rys v kmze Clovek ~all3 pr~ sebe).obycejne byrokracii.Od Krista ve~ne se r.reJ.jaky je. protoze je to vee . ~o nem.a co n. a proto je rac~o~alm. ~dol ?y~a vychvalovan jako "knize mllos~d~~stvl .snad neJak~ bohyne nebo cizi bytost. jak pozna~enava Mistr Eckhart . I?r<?to~~ bozi kvality nemohou byt prave urceny predem.?dCIZe. Dodav.na vira v lidskou sohdaritu nejednou zduvodiiuje ~eJne!ldsteJ~l Cl~~. vyjadrenym ve Vedach a v novoplat6nske ~losofil. p~)Z1t1Vlstlckou metodou.(TeologickY rozdil tuezi fides. ktera Je zakoren~na v zakladnfch charakterovych rysech. vyvoji je ucinen pokus ~os~hnout upl~e.hce.Jeho Jmer.se Buh st~l i.~~~.~k£"~.lU pachajf vsechny krutosti -. dalSill3 zi?ov~ke~ a krest'anskem.s.1~. ~. pottebovala by 1~SIcl1_~2t veCi'n~CInl'co'muZeme mit. jen ja. nez vzdat se vlastni nezavislosti? Buh . jak dalece dovedeme . uzkostnymi az do hloubi duse.a !O P?CIt JlSt~ty. To je jistota pravdy. ale z~ muze?1e poznat jen zakladni linii . ' Vira v modu byt neni predevsim virou v urcite ideje" (ackoliv tomu !~k piflis cas:o ?yva)'. Podrizujeme se tedy svemu vlastnimu vytvoru a v dusledku tohoto podffzenijsme sami sobe odcizeni.yrotoze se jim podfizuje . kten chteji dostat odpoved na otazku co je zivot bez vlastnfho .promitame do nf sve vlastni sfly a tak se sami oslabujeme.vek muze rna.ale i~~..t do po~ledm~o d~~.. jsem nastroj. bohu."Jl.~15~::.. kterou Js. Ylfa ".l!. ziva bytost. dukladne znalosti !oho druheho a na me vlastni zkusenosti lasky a integrity. Vira v modu yl~stnen~je berlou pro ty.~a '. mluyi-li 0 nf clovek modii vlasfh~nr~·a.. kdo touzi po jistote.em.. /Takova vira spociva na faktech..neborno~u bytr . Moje jistota spociva je~ na me.. odvazneho hledani..Y~y. Buh nesmf mit zadne jrneno.akceptuje. Mohu mit idol modlu. vlastnit. ve sve schopnosti stat. a!?!~n~ngm~n~. maji jeho domnele kvality s mym osobmm prozitkem stejne tak maloco spolecneho jako o~cizene po!!~ick~ do~trfny._Jakmil~.l.nemohl bych prokazat. ~. ~im ?~sem nemyslim. ze muzeme ptedvidat jeho ves~ere chova~l. se jevi jako n~otresltelna.v~a~ tato fa.taro~akon~i Buh je.. mi. Jako je integnta. "Bozstvi" (Ne-vec)" coz odpovl.. ze muze dojit k jejimu por!lsem.prohlaso~ani konec~eho neotresitelneho poznanf.ntac~::.' videt ho v jeho individualite a soucasne v jeho umverzalm lidskosti.opus!it sve .da nazoruIl!-.k . Muzerne zit bez viry? Nemusi snarl kojenec "verit v matersky prs"? Nemusime mit viru ve sve bliznf v ty. v druheho.pojem Boha smefuje k vyznarnu Jediny.zna.dolem. Nebo radikalneji v. ze ji. ktere clo. p~esto. kdyby ziI dele. . ':_UU pfedpisuje.kdo jsou beati possidentes.steJ_n:J3I:~~. .9. P31kse pocita k tel1?-.samem. bez viry se stavame sterilnimi beznadejnyrni.ovednost atd .my.~5Ini taIc~Yi~~cjakQ.1l.. Moje vira v sebe sarna. Byt' je analogicky predstavovan jako orientalnf kral. ktery to muze "zaznamenat" .. Bo~a Je overovana vnitfni zkusenosti bozs~yc~ kvaht v s?be samem: Je. poznat st~ukturu.avsak dfky me podffzenosti md tento idoi souc~sne i mne.S1.z:avisejfcfpaJQm.ec.b~.Slsamr vytv~ffl1?-e..Jn for Himself = . Zbavuje cloveka obtlzneho ukolu myslet samostatne a rozhodovat se. majetnicit. na podklade jejr realne (nebo domnele) sfly.yy.) I kdyz jsem si jist integritou ~rciteho c[ove~a...puvodne symbol nejvyss! hodnoty.nebo. kdyz)e pozadovana.Kta se nedaji zjistit nebo "dokazat". V pojeti proroku je idol vee.l2. avsak tato J1StO!~vYCh~zl z meho prozitku.ze. nikoli z podffzeni au}orite.uze .

Oba se pfestavaji snazit byt k sobe mill a vytvaret lasku. clo_vek muze mit las.e~"i§~Yl19IlL.... .strach . Tato zjistenf nevylucuji.. tudfz kazdy z nich zameruje svou vlastnf energii nabyti. zvyku. je t~e se chteji oddat. j~ zavedl k tomu.~dha. tj. jelikoz laska je produktivni cinnost.~EH. i Behem namluv si nikdo neni tim druhyrn jist. ze slovo "falling" ve frazi "falling II} lov~ (zamIlo. Aktem manzelstvt se situace ._a jde 0 cloveka.dvojice. "po"zriavat. Nezvysila se vsak frekvence milovanf a partnefi miluji mozna prave tak malo jako to delali ti staff. zajfrnavf.Je z"~el~..eKtutun. protoze to znamena . protoze "l~§_lsa"j~. pfitazlivf.Obhajci modernich foreiri skupih6ve lasKY''jaKo'sKupinovelio' manzelstvi.hl~jLmit nic vic nez lasku. u~_ I."upa~nout d~ lasky") je protimluv..trolovllpl .?evidel. stnzh.t<_S."E!. kteff se vzajemne miluji. ze prestali rnilovat.~!!l~"!~tvi.l milovat jsern ukazal.:_e}Slml a mnozi uz nepovazujf sexualn~ pnt~zhvost za lasku n<. ze ne(. p!:e~. Je to proces sebeobnf::)\~_ov.I~~I!!!gi.. ze milujici rod ice jsou spise vyjimkou nez pravidlem.o . kdyz spoluprozivali svou l.a rovnez k vetsf frekvenci vymeny partneru.t.l'Yl?~Qrohlubovanf.0~J. Manzelska smlouva da. (Viz diskusi 0 rozdilu mezi "aktivnimi" a "pasivnimi" stimuly v 10. Ale laska nenf pro ne vyjadfenim jejich byti. dum deti.h vr~ahstlcteJ~lml. aby milovali druheho.liYQ1Y.PJ:g_<i~ll.~I.(jak bohyne lasky se stane tak pasivnim. Zcela nutne se svou laskou selzou.zJs:gJ. a proto se stavaji nudnymi a jejich krasa rnizi..druheho. f je zalozeno na Iasce nebo se podoba a tradicnfrn manzelstvfrn niiiiillost]. skupinoveho sexu atd. ale. .P:C1SIVItU. ze. st~.l§~gl_1gJIl~ho :rij5ec. az je nudny a ztraci i to posledni. spolecensky stav. walk (kracet) v lasce. obraz. se snazi._p_oJY_LZQyat.se. Co oba nevidi. ktere skutecne miluji jeden druheho. ~-.l£lJDe_ruiJQ. Nyni misto toho.znamena toem~zovani.je vedome zakouse~o jako .ti. kdy jeden z partneru rozpozna. strom.vaJJi. ~d? "miluje". co mas.:. jsou podle vseho vyjimkou.va kazdemu partnerovi .?IlLa__.. Jsou zklamani a zmateni. ze by manzelstvfnemohlo byt nejlepsfrn resenfm pro dva lidi. nemuze upadnout. je vetsinou zne~zltIm slova.u~mrcuJe. ze uz dele nejsou takovi. vevlas.J~~KQyat..H[lJtk\J.protoze oziveni vzdycky zkrasl] vyraz tvafe.. svoQ. city a peci toho druheho.LQhohacoxaLbo.s9witujesy~ de. Nejsou uz takovi jaci byli? Nedopousteli se uz od zacatku chyb? Kazdy obycejne hleda pffcinu zmeny ve druhem a rna pocit.Co lidi nazyvaji laskou.3. v korporaci. Takova iaska ubiji. T?te~ se da fici QJll. ~e za posledni dye tisfcileti historic Zapadu existujf zpravy o . ze zahaneji nudu stal~ novymi drazdidly a chtivosti mit vice "milencu". ... nedava ZlVO~. je to. Tento novy rozhled vedl k vetsi upffrnnosti a poctivosti . jaci byli.~Lloyd Mause de zverejnil. Ve skutscno~ti~xistuj_(!je?_~. kapitole knihy The Anatomy of Human Destructiveness). to at myslenku. ze novy partner (nebo partnefi) jejich touhy ukoji.ku. co mu zustalo z dfivejsi atraktivnosti.stL"YJ1~Ld~lel!L tr~e.oJ. ze druheho nemiluje a ze to t~k. ~~sl1az n~ni v rnanzelstvf . dusi. I~~~l!. nekdo rnuze pouze stand (stat) v lasce neb. co vlastni: penize. zajistuji dohromady to. . ze clovek musi verit. ' Proces od . Veff.tf!fJtL~~9.~t milovdni. ucast na peci 0 deti vzajernna zavislost nemiv~~t nebo . ze byl podveden. Pr?z!vll'me:lT ci vyhradni pravo na telo. vyrneny par~neru.l()t~..3u~eme. jenom vyhnout problemu svych obtizi v milovanf tak. Ani jeden jeste nemd toho ".tak sokujfci. Umen.casto podstatne zmenf.:at .bo pratelska. protoze laska se stala necim. se premeiiuje v podpurne vlastnictvi. zalozenym na spolecenske konvenci a.lln.. Kolik rO.Jaska" do oka~Zlku.. nikdy nebylo. vlastnictvfrn.~~~~aj~pr<?~ll~tivni ~_l?~<?~!:-~~ahrn v s_QQ.. zap ocate na zakl~de lasky. jeden nebo druhy z nich propada iluzi.()!(!\'f~Q()I. aby zakryh skutecnost sveho nemilovanf.>Y. To.ozorovat n~ ~o~kretn~ch deta!lech .ask~. Omyl. ve vylozenem majetkovem drzenf a sadismu . ze mdme lasku.zamilovani" k iluzi. Kdyz dvojice nemuze prekonat touhu po obnove predchozi cituplne lasky.Q_d}C:c: je to v jednom francouzskem songu) a zboziiovatel .historie dvojic. misto aby byl~ schopni milovat skutecne jednoho.tnicl<:§.J:adoygL~£::.t.s~.tQ. pokud mohu pozorovat. trebas i vzdalena pouta za projev lasky. UZ nikdo nemusf byt druhou stranou ziskavan. Oba jsou ziv]. Takto v nekterych pripadech manzelstvi. v niz dva egoismy se spolcily v jeden: "rodinnY". muzeme caste p."gg~o. kazdy se snazi toho I dr~heho dobyt. co Je vlastne spolecenskou konvencf _ zvyk spolecny ekonomicky zajem. 42 43 . obdarovavani a povzbuzovani druheho. . ba krasnf .sarnem.nL~ rozmezi od fyzlcl(eno··az 150 psychlcke.~ t?~~? ohledu zjistit urcity pokrok: lide .pJ:ohQ]J~Lk. •. ktere "propadly" lasce. ye·?IJenl a kon.t~()l)01l partneru a ~o?e~konc~'1j~jic~ SI'0I~Cll()~ti.

abyste nechali zahynout cele toto shromazdeni hladem.vplet~na do zvesti exodu a je doeela dobre mozne. behove bOhatych se stah jejich pany. ne m~jetky.b(1tu"J<... comas osvobod' s~ 8d~ys~chp811 t. bezmocni a caste opovrhovani a pronasledovani opet nabyvali sve hrdosti a dustojnosti. je to pffstresi. to.rychle na ees~u." (Genesis 12.t ("S~bbath").brahamo_vl. Hebryejsti touii. nerriel l1edostatku. co rna ~ zemi a rodinu . hltavosti a hrabivosti.>l~~ypo~~. a to proto. Neochotn~ ~ se zlyrn tusenim nasleduji Hebrejci sveho vudce Mojzfse . je to misto nornadu kteff vl~stni. kazdy coz snisti mohl. aby svuj lid vysvobod. Nebo zanechali nekteri sobe dil z toho az do jitra..poprve formulovan princip. aby si zajistily pravo byt nasyceny. ve svetskem smyslu receno dnem osvobozeni cloveka od bremena prace. ~at se .kolik potfebuje.. v nii bylo jeji dodrzovani caste teike a nesnadne. ze je nasyti: rano '"chlebem" a vecer krepelkami.. nektefi vice. ktera se mu stala domovem (i kdyz domovemyotroku). Sabat je nejdUleiitejsi pojem biblicky i pozdejsiho judaismu. 1).iivota ". aleyz:aJlstenem jidle. ale kazdy. co potr~buji -. kterou jsem prave pop sal. den pak sed my sobota jest.ta~onec ve~e ~ tvrde porobe.~est dm budete to sbiravati. y~hudem. V talmudu se ji rika provizorni obydli" na rozdil od "staleho obydli".' .l sa.III MIT A BYT VE STAREM A NOVEM ZAKONE A VESPISECH MISTRA ECKHARTA STARY ZAKON Jednim z hlavnfch temat Stareho zakona je: opust'.llikaji: "Kei byehom byli 44 zemreli rukou Hospodina v zemi egyptske. nebude byV'atl manny v ni. Tyto ~Istoneke faktory jen zesiluji vyznam pouste jako symbolu zivota bez Ja~y~h~<. V pousti leii take puvod n nejdulezitejsfch zidovskych svatku. kdyz jsme sedavali u hrncu plnych masa a najidali se ehleba do sytosti. Buh.. kdo nasbiral mnoho. Procez rozhneval se na ne Mojzis. mentalne.b. . Druhy . ze se v Egypte stanou bohatyrni a mocnyrm. .. ktere se da rychle postavit I zbourat. .yopustil svou zerrn a svuj rod: "Vyjdi ze zeme sve a z pffbuznosti sve I z domu otee sveho do zeme kterou ukazi tobe. 17-18).acimi prik~zem prvnimu hebrejskemu hr?lllOvl"!. Nekvaseny chleb je chleb tech kdo pOyspfchaji. Boji po se nejistoty zivota v pousti bez prostredku. Je to klid ve smyslu obnovy uplne harmonie mezi lidmi a mezi clovekem a prirodou. kdo nasbiral malo." (Exodus 16. bye na jeden den? Jiste. neusilovat 0 nic ani fyzieky. Nejde 0 klid per se (jako takovy). po viditelnych idolech. ktere clovek vlastrtf. odpovldastanu. eza~iiene~o I?ajetkem. nema zadne bohace. tj. 3).hrdina je Mojiii." (Exodus 16. instituee.b.. ze nesmi nie uchovavat do pffStiho rana.a od Boha pffkaz." (Exodus 16.tery byi. ~"F~Tsfo~ie'Fid5r~jsKy~fikmenu z. nemusi delat m~.. j~n nej.~kic~ h. se nad moralni slabosti lidi smiluje a slibi.. nasbiral. a. aby JeJ vyvedl do pouste "usporadat slavnost".a)it d~ neznam~. SUka • (pre~hodny utulek) Je dOI?<?vpoutmku. ani psychicky. Poust neni domov: nema zadna mesta.do pouste. nektefi mene. ie sabat byl pramenem zivota pro Zidy.coz .. urcila zamerem proti nefunkcnimu vlastnictvi a. . Tak tedy sbirali to kazdeho jitra. 20-21). A kdyz horke bylo slunce. Nie~ene jeho potomci osidli nove tizemf a vytvoff nove "pnbyuzenstvi . ktere pro to." (Exodus 16. Abraham rna opustit to. Historicky yvzato)e. Druhy pnkaz je dan proti hromadeni zasob. stanou se otroky.~ncich plnych masa. Steii se da poehybovat 0 tom. ktery se stal proslulyrn diky Marxovi{po~tnout kazdernu tolik. Bylo to nejprisneji dodriovane pfikazan! po 2000 let zivota v diaspore. A ted' vyvedli jste nas do teto pustiny. Je to jealny'''sliiktni pfikaz v Desateru: na jeho bezpodminecnem plneni trvali i proroci. Zde je . zavede. po egyp~.Il a vy~edl ze ~e." .me. . poust~ j~k~ pffpravu na svobodny zivot. ve smyslu nicnedelani. iad 't Abychom tuto ulohu poe h opi'1' musime prom ik nout k ja ru te 0 I. Izraelskemu lidu bylo pfisne nakazano. <~'''. s~ych nomadskych pfedku a uctivaji modly.!utnejsi veci k zivotu. i zcervivelo a zasmradilo se. ?ostav. n?ma~~ka tra?~ce .. vzali si. kteff byli jinak proti ritual urn. A nezbylo tomu. Avsak kdyby to bylo vsechno. po stalem dom<. "Ale oni neposlechli Mojzise. vol~)U . kdyz jako kralove siavili sabat. coz mohl snisti. Je snad necim jinym nez dnem klidu.. ztratf vizi Bo~a. Potom mefili na gomer. MojiiS vyzval Hebrejce: aby Sl 'SeS'tfden sebrah dvakrat tohk potravy nez obvykle: . Pravo na vyzivu bylo proh'laSeno za neomezene. tedy se ta manna rozpoustela. sotva by byl sabat sehral onu ustredni ulohu. jak je to v cele tradiei osvobozeni. 45 . .y.. .d'! .. Po use je klicovym symbolem jejich osvobozeni. a ten. V souvislosti se sbiranirn potravy se da vysvetlit pojeIt. 26)..o je to chleb poutniku. ktefi rozehnani.>_ve. Avsak pfipoji dva dulezite pokyny: kazdy si rna vzit jen podle svych potreb: "A lid izraelsky tak ucinil. ze. tato funkce z nej cini jednu z velkych inovaci v lidskem vyvoji. Buhje zde matkou-iivitelkou sytici s_ve deti.

c nemajt. s. byla pro Zidy zivotn] oporou..L . lid -.J.::~ 46 47 . Tato vize stejne jako sabat.~ protestuji p~ot~ poarobovirkr se~laollrm'"='anuvlastnich rukou.. k. nespoutl:lne. Stejne jako sabat to byla vize histoncke doby.z~ sabat je nazyvan predtuchou casu Mesiase a cas Meslase..otoz~ ~ te~ttd~~j~~~~~I~/~~ sam sebou.b"llFxp. . 4). jejich obe. 0 sabatu clovek. u~rZovah vfru Zidu a nakonec mesianistickou VIZIceleho hdstva. aby neprestavali vZdorovat krutyrn zklaman_im. zne. to jest milovatji aniz by sam sebe v nf ztratil. led~ by se objevila ucena zminka v dejinach Blizkeho vychodu. Se zlatem SIprMesh touhu po bohatstvi a kdyz nadesla hodina zoufalstvi . vz?al s~ nmskemu generalovi a zadal 0 dovoleni zalozit zidovskou umverzitu. obno'y!!JLvlz.. zeme..~. sta~et. yyhl~~1 nepratele. rabini a nikdo slavnejsi nez sam zakladatel diaspory: rabbi Jochana~ ben Sakai.(1kvdyzto vazf tak malo jako kapesnfk). a bez v~zb~ na nejakou zemi jako jeji predkove. aby jim udelal viditelny idol. Ti~. jejich knezske a vojenske byrok!a?Ie. nekonctcim sabatem: dnem. pot~~dila. jako takove. ! c.·C·C ..te. .M~j_zfS. I Poj~m mesiasske doby jsem analyzoval vpraci You Shall Be as Gods. pravdaz~ nevelky ale tim horlivejsi v napodobovani soucasnych velmoci. Pro proroky bylo vyhnani ze zeme tragedii. Hebrejstj nechteji snaset zivot. Modernf nedele Je dnel31 pozitku.' ~is~or~e exod.. nova pousf znamenala vydrzet ne pro Jednu! ale pro cele generace.' J v'd . ~.. babylonskt sapatu. v Mesiase. .< Yize.ztratit svuj ~~at.n. r~bbi Sakai se dopustil "zrady". nikoli otroky. To ~Y! pocatek bohate zidovske tradice a soucasne ztrata v~eho t.k" . ze nenf zakazano nosent. zoufah Heb.A~JJ~~J!. z~ jsou dobre. Aron ji~v udela tele ze zlata a lid rekne: "TltO jsou bohove tVOJI. 0 sabatu jsem poiednal v teto sve dHvejSi knize stejne jako v The Forgotten Language v kapitole .Q.a . . ?yl dnem smutku a strachu. To je take duvodem zakazu pfenaset neco pres ~I~CI .~.lg. ktera shbova~a mir a hojnost. ba v1v skrtn_utI z~palkou. co 2:I~e meli: jejich statu.y~<9~. v nemz je cas porazen a vladne ryzf bytf. ~?hou ~lce ZIt bez pevneho domova a bez potravy.I"mY~1~. casu !Yfesiase je dalsfm specifickym zidovskym ptfspevkem ~vetove kulture a v podstate totoznym se sabatem. . kdyz MojziS zmizf na hore. a V~~·'.. Historicky predchndce sab~tu .. ze lid bud.~.oho. Byb nekoI?prom}sn! a pfedpovidali. T~ Je duv?~ k tomu~. ')"<"<':c. ale jedinou ces~ou ke konecnemu osvobozeni.. zatfrnco je dovoleno nosit tezk. "... . spotreby a iiteku pfed sebou samymi..Izraeli. ze pro vsechny je leps! zemfft . ze by si na to vsechno mkdo nevzpomnel..L 'S~bai)e'aiiem'radost!. pnmiSeji rovnez starost a smutek. hebrejsti proroci. Cela generace vymfela a sam Mojzls nesmel vstoupit do nove zeme. j~ko byl..o~e~enske smene.. ktefi nesli za brernenem vudcovstvi a zvlasf nepotrebovah uztvat nasilnych diktatorskych metod (napr.1! koncf t~agi~~y.) rozhodh.. Opravdovf nasledovnfci hebrejskych pro~oku byli ve!cI ucenci.v. aniz by bylo nutne vyhanet lidi z jejich zeme nebo Je zabijet.:!'::::. vlastnf zahrade.<:!!!~Qng!! yJ?ojLGIOY~l<a. Tito revolucni myslitele.. 70 pf. §.. bude-l~ ~a m az krvesmilne lpet a nebude-h schopen v n.~.omehvo pozemku na pozemek druheho. Revolu~e selhala.L<:E. v nen:z m. no. Hlavni smysl je :v tom.te u~emI. povedlo se jenom to.tnfho souk!.~~byt()s~~~s~Y:lriodHse sfiiai. . k~~rou J!m BUoh denne posfla.e. Tajne opustil Jeruzalem. Zde by se mohlo ffci . protoze !~.reJstI pnnutt _. Mohli bychom se Pt~t.:.Nes~f se nic nicit. .. Ale nova gene race byla prave tak malo s to zit svobodne. vyhlaze. dnem. usadi se na jejich pude a kl~m s~ s~ym ldoll..\rona. Cl ~. Kdyz vudcove z valky proti Rimu (r.ni rebelu ~~ ~0.' . .r~me . ze He~rejsti byli nyn~ pany. I ~tr~ent st~bla travy se povazuje za narusen] teto harm?nte. zda bj' nebylo na case obnovit sabatjako univerzalnf den harmome a miru. p.bremen~ ~a. ale nemohou zit bez vldltel?eho. Pretvon sV~J demokraticky kmenovy zivot v onentalm despotism us. nesledu'e za ny JIny"1 nez 01l/1 tJ rozvfif tak .m. kter~ prichaz~la s falesnymi meshiSi od Bar ~och?y v~ druhem stolen az po nase dny.H.QII:l. ~e 'proroc~ ~aza!i 0 ~ove pousti... p!!t?~~eh~ '. .ko by.fan.BY. jsou tabu. ze doplacejf na omyl B~ha:.?nz·c·. ktenz tebe vyvedli z zeme egyptske. kteremu by se mohli klanet: zlate tele.i'e'T"'·" . jejich chramu. v nfz se majetek stane bezvyznamnym nastane ~on~c strachu i valek a ciIem zivota se stane uplatnovani byto~tnych sil cloveka. ..tnich zvif~tva j~jic~ o?rad~.e opet vyhnan v~e. Do?udou.1~hd~k~ svobody -j~keho byti.J}2'y~gIDi . ze by ho laska k m pohltila.. The Sabbath Ritual". predjimajici lidskou budoucnost. Kr. ale prenaseni nejakeho pfedrnetu z vlas. Mozna.kovy transfer puvodne znamenal pfevod majetku.obodny. jejich vlastnicka struktura e~iste~ce se sarna. v nemz majetek a penfze vedle toho. Vvse~h?o ?yl? ztr~cen? a mc J!rr: nezbylo (jako skupine).. kdyby nove poselstvf neproslovili vizion~fi a rev<:lucni ~~slitele.. he~y jim dovolil vzit s sebou z Egypta zl~to a klenoty.lm.nez byt ~orazen a .lvudce".e..I ZIt jako sV. Nesmf dochazet k zadne sp. A tak.ra~ha).90M. './. . ~ni." (Exodus 32.IJ.e~Q~~t j~. jako den cloveka.

. Nebot' kde~~Jest poklad vas. 0 tisic let c pozdeji'Tarizeove. jeste dalekosaI1IejSi zodpovednost za blizni. nev~bavIl~ ~nalogl~ka predstava situace v ra~~m !<-fe~t'an~tviy~~. Z realistickeho hlediska se jiste mylili.jako vdovy nebo narodnostni mensiny (gerim). 37 n.o~u neob}~vIl. ochrany chudych a vsech.a p~~dsta:~. reprezentovali stfedni stav.J. doba tak strasna. 20.!YZ.. Lukas I!. uceni muzi. 1-5.. kteri ?yli nap}n~ni apokalyptickym pfesvedcenim.t:~~a.dovat nSI spravedln~stl: miru a lasky. Lukas 6. ze nadesel cas konecneho zaniku stavajiciho radu podle boziho planu vykoupenf.sltuacl .) V techto castech evangelii nalezame ustrednt pozadavek. potvrzuje to fakt.y No~e v ~r~st'a~stvi byl? to. y -e »» y 48 49 .~o~e usetril.alestlllskyc~ Z!du presvedcena. 44-48.ve skutecnosti. se .a. 32-36) .· Pozadavek . nebot' vsechny pozitivnf eticke normy jsou obsazeny v etice byti.) Tento revolucni duch raneho kfest'anstvf se projevuje zvlast zfetelne v nejdulezitejsich partiich evangelii. svetske i knezske moei jako naprostym zlum (viz The Dogma of Christ). Rane kresfanstvi musime chap at vazneji. vyjadrovane nekdy pfanfrn spolecne sepodelit 0 vsechny materialni veci.NOVYZAKON N ovy zakon v protestu Stareho zakona proti vlastnicke strukture existence pokracuje.. vdecim Raineru Funkovi. ktera ~yla ~ehdy na vrcholu sve moei a slavy." (Lukas 6. ktery rozlisuje starsi a novejsf podanf tohoto Q.zna~k~ blizici se katastrofy. Jak ukazal Max Weber.~ se Jezl~ zn. l}yJjak to pozaduje staroza:konni.).). sla ovsem jinou cestou.spise vedcu nez veficich (s vyjimkou Svedk~ Jehovovych). To je racionaInf a vedecky_ podlo~e?.vne . ze tento cas je prove ted (nebo ze se dostavi hezprostfedne). speeializujfcfch se na Novy zakon. Lukas~6:29 n. tak i ti zamoznejsf.. Prvotni kfestane byli plne proniknuti duchem solidarity.Matous 7. I b' . 19-21. Za dukladne informace. nekompromisne hrozili pomstou bohatstvi. spolecensky opovrhovanych a ponizovanych vyvrzencu .ejsf zfeknuti se kazdeho vlastnfho uzitku. ucasti a solidarity..w. Jl1ilQYl. aby se clovek zrekl chtivosti a sam sebe oprostil od vlastnickeho zpusobu zivota. ten mel pfijit teprve tehdy. nebot' vase jest kralovstvi bozi. Obe skupiny byly prostoupeny duchem socialnf spravedlnosti.er~lk~ n~d eXI~t~Jlclm . 3). ) V ranem krestanstvi hlavne skupiny chudych. z. Kazani na hore bylo vlastne manifestem velkeho povstani otroku. Nejstarsi komunita trva n~ radikaI?i~zfek~uti se Il!ajetku.na yZldu.od nemeckeho Quelle. ze se tento mocny svet brzy zhr01!~!. "pramen" .nikoho neodsuzovaf ("nesud'te.clr~ev stala z praktickych duvodu . ale ne v teoru. To plati jak pro vztahy k lidem.. Apokalypticka pfedstava "posledniho soudu"~yla jednou z v~rzl mesiasske ideje. Vetsl. abyste nebylj souzeni' . Lukas 6. ze nastala nova yer~ a dale cekah na praveho Mesiase. k~era nev~sl~vIla :. Nevenh.milujbliznihosveho".y Sltuac~ prvotmch krestanu byla uplne jina. k nemuz nalezeli jak chudi. ze se podle vseho blizime ke konecne sv~tove katastrofe. 41 n. tak i k vecem. Vtz.to je j9s~edura. jak byly znamy v krestanskych kornunitach (dokud neodpadly od judaismu).karali bohate a mocne. ktere pravdepodobne znal i Lukas. (Viz A. postulat. 27 n. nernuzeme si pomoci.. nahrazkou pro novy vek. Presto byla skupinka chudych p. ale realne historicky. Rane kresranstvi bylo opravdu kornunitou chudych a trpicich.podle oznacenf historiku. az h~~!~o (a ne pouz~ Zide) dospeje do stadia. 33 n.~I1esmho s~etao· Nemalo lidi veri . nikoli jen v eschatologlckem smyslu. ze liZ vystoupenfm Krista zacal: .. ze konecnemu vykoupeni a soudu bude predchazet doba chaosu a destrukce. A vsak bohatstvi nezavrhovali jako zle nebo neslucitelne s principem byti (Viz Louis Finkelstein: The Pharisees. (Tyto nejstarsi casti evangelif mohou byt rekonstruovany ze spolecnych prarnenu evangelia Matouse a Lukase a nazyvaji se "Q" .kon nebyl produktem chude a potlacovane tifdy. ze rabini talmudu prosf Boha. Pozadavek uplne se zreknout vlastnicke struktury se tyka take veci. Nakonec . tykajici se tohoto ternatu.. jejichz Iiterarnfrn dilem byl talmud. Neexistovaly zadne varo. srv.jako nekteff starozakonnf proroci . RadikalIle se odffci"sech vlastnickychprav (Matous 5. rozsifene v tehdejsich do bach v zldo~skyc~ kruzich.2SQy:nychhovatelu ovci a nezavislych venkovanu.varuj: pfed hromadenim bohatstvi: "NeskladeJte sobe pokladu na zeml: k?ez je moli a rez kazi a kdez je zlodeji loupf a kradou . Ve stejnem duchu Ifka Jezis: "Blahoslaveni chudi. aby s~ nam. nez svym ~yC!~alI?lmpresvedcer:ut. Zakladnim dflem z teto oblasti je prace Siegfried a Schulze. aby je zivota v predmesi~ss~~. ktery studoval rane kresranske majetkove vztahy a dffvejsf recke pffklady..) jeste vice rozsituje princip zapomenout na sve ego a zcela se venovat chapani druheho cloveka a rozvoji jeho blaha. ze JeilS a jeho stoupenci venh. Z!h v male ~astl nms~~ n~e.tn~pmel~(Matous 5. kdo byli bezrnocni . Opravdu. nez tomu obvyk e yva. tam jest i srdce vase" (Matous 6. Jeho protestje daleko radikalnejsi nez byl protest dfivejsl. Matous 5. . kdy bude mozne v~bu. Verilo se. ale vzniklru ~k. 39-42.sv~t~m nicim jinym. F. abychom pocftili silu toho temef I1epredst~vitelneho :ad~~~lismuy one male sku piny lidi. Jezfsova smrt a zmrtvychvstanf se v evangeliich vysvetluje jako z~catek noveho veku a po Konstantinovi doslo k pokusu prenest z~rostredkujici roli JezlSOVU na papezsko~ cfr~ev. ".

51 . a T. Schillinga a H.!. I kdyz existuji rozdily ve ~tu~nic~ radikalismu. Schillinga.l" neclm.Y : ~ e!u~cfu. v" v '.-!"~Q!L. kteff byli soucasne ovlivneni i reckym filosofickym myslenim na tema soukrome vla. Na prvnf pokusenf . ByIjecinQ.. . jinemu kus odevu. Essays from the Wheel. 4.) povazoval obchod za dusledek chtivosti a popira 50 jeho potrebu u Iidi. (Rainer Funk me upozornil. ktery zprvu boufi proti vyslovnym komunistickym sektam. Schumachera aj..<1~~~~()~t\Sgg!lltI?_!~. symbolicky vyjadfujici touhu po vecech .2 o v' v. Utze. S?m~erlanda) . nejvyznacnejsi reprezentalit nemecke mystiky a jejr 2 K hlubsimu pochopeni buddhismu doporucuji dila Nyanaponika Mahatera.a~eny. Avsak jiz uvedene citaty ukazuji kontinuitu odmftani vlastnicke orientace od casu Stareho zakona pres rane kresranstvt az k pozdejsim stoletim. ani. . Po celou historii krest'~nstvi pokracuje tato tradice v naboznych radech..t~#s. Pffkre rnravnf odmitanf vlastnicke orientace ve prospech orientace bytf najdeme u zidovskych radu jako byli Essensti nebo rad kde vznikly tzv. (Viz pffspevky A.promenit kameny v chleb. hrabivosti a opovrhovani bohatstvim. .tf..aznuJe <:iokonce pnsn:Jl n:z Stary~.JeziS odpovida: "Nejen samym chlebem ziv bude clovek.!. ze mu da neomezenou moe nad vsemi pozemskymi kralovstvimi.en za zlodej~. I zde nachazime tyz princip a vypraveni o pokouseni Jezfse Satanem to vyjadfuje velmi jadrne. ze instit~ce soukr~: meho vlastnictvi je opravnena jen tehdy. Dokonce Tomas Akvinsky. ze nadbytecne predmety nemaji b~t ani v~.z:.. vcetne vlastniho Ja. ktefi jsou svobodni . Dany prostor mi nedovoluje pojednat zde 0 tech to ucenfch do detailu.~d().) je velice zajimava pasaz. F.pfeqI1~c::h. "~-'Satanovy pnncipy. ze mu propujci iiplnou moe nad pffrodou (tim ze zmeni zakon pritazlivosti) a konecne. Novl zakon odpirani zadostivostr vlastnit cokohv. Justinus v polovine 2. kteff zili pfed nfrn i po nem.zdur.: uceny teolog. ktery v prubehu pfemeny cirkve v mocenskou InStItUCl slabne. ze zijes tim. Sata~ pokousi JetiSe.bov~v~l!~' Pise: "Nefikej.?dafIlo.9-g()<:l~Q~r~. ~ sobecke uzfvani majetku cini to. (Obe pasaze jsou pfevzaty od O. Lakomstvf nazyva kofenern vseho zla. k.dokl~dy radikalnfch ~ane krestanskych nazoru najdeme ." .~~h_2. pyti je .tera nam pfipomina starozakonni myslenku bezdomovi: "Vsechny cizf zer:te jsou jejich (krestanu) vlasti a kazda vlast je jim cizi .ze // piedpokladep1.. 4).• Od casu evangelii sv~t<niisledoval .." V "Dopise Diognetovi" (2.). pfse: "My. ~ine . ~po.l. co je moje! Ty uzivas to. nebot' ty ho uzivas se zatvrzelyrn srdcem a povazujes za spravne. ' MISTR ECKHART (1260-1327) Eckhart vyjadfil rozdil mezi byt a mit tak vyrazne a ja~ne a analyzoval jej tak dukladne. JeziS odrnitne (Matous 4 5-10' Lukas 4. pokud co nejlepe SIOUZl k zabezpeceni bla~a vsech· Klasicky buddhlsmus. co mas. " Tertulhanus (3. materialni konzum a moe nad pffrodou ) nad clovekem. ale kazdym slovem vychazejicim skrze usta Bozi.~at~l1repr~zentuje. "svitky Mrtveho more". je . co ti Je. . zejmena The Heart of Buddhist Meditation a Pathways of Buddhist Thought. soudi. i nutnost zbavovat se zadostivosti po trvalych substancich.stnictvi versus vlastnictvi spolecne. co je tob~ ~lastn. C1Zlm (odcizuje ti tvou vlastni podstatu).peg~~()"~t~y chu<:iakoviacl<9livbYtn0hl :--::zas.). zachazime s tim jiz jako se spolecnym vlastnictvfm a podflime se 0 ne podle potreby. je oznac. Lukas 4. ze obchod je vzdycky zatizen nebezpecim modlosluzebnictvi.pefQjtnic . k~rz ~sak:ne. to nazyvam C1Zlm m~J~t~em (statkem). J Jtgeh()_]<fQ~I1~? (uvedeno § iiUtier B~sifius-zaliia:z:niije jaKo-puvodni spolecenstvl majetku. zalozenych na slibu chudoby a nemajetnosti. . takze ho nekteff autori povazujf za 'reprezentanta kornunistickych tenden~i. viz citace K: F~rnera. nachazime u prvnich cirkevnich myslitelu ostre zavrhovani luxusu.ve spisech cirkevnich Otcu. 5-12). ze pOkousenf se dej~ v pousti. ja~ se tc?j~z pikdl ni~?mu nep. uzivam.byt' s ruznym durazem .C1Zl: mek~l}e. tim mene 0 teologicke a sociologicke literature 0 danem predmetu. kteff jsme kdysi milovali bohatstvi (movitosti) a majetek (nemovitosti) nade vse. Uzaviram tento kratky nacrt varovanim Chrysostoma (4. V tomto pribe~u se odsuzuje hrabivost vecf a lacnost po moci jako projevy vlastnicke struktury existence. Lee am vitezstvi tech to principii nemohlo znicit touhu po realizaci plneho byti. stol. Mohl bych jeste na mnoha strankach citovat nazory cirkevnfch Otcu ze soukrorne vlastnictvi a egoisticke uzivanf nejakeho majetku je nem~ralni. charakteristicka je jehgo!~z~~: . O.1'eprezentantefQbytl ~ttnysleIlky ~ .prosti hltavosti. vyjadfeneho Jezisem i rnnohymi jinymi velkymi Mistry. stol.Mladsi pramen "Q" rna svuj pocatek v pozdejsim vyvojovem stadiu rancho kfestanstvi.lllhIlJe. ba i po vlastni dokonalosti.' . Prohlasuje." (Matous 4.) JeziS a Satan se tu objevuji jako reprezentanti dvou protikladnych principu.' pl'o13~silia a ostatm cirkevni Otce Je ucelem vsech matenalmch statk6 slouzit cloveku. stol. stol. cimz se obnovuje tema exodu.

ale uvnitr jsou to osli. ktere povazuje za verohodne na zaklade dukazu..) 'Y. ").PQ. 13): "Blahoslavenf chudi duchem. bozske prirozenosti a maleho tam. nevzdelane.. takze v neo: ne~ude ~XIStO::~! zadne veden! 0 bohu. chtivost vlastniho ja pro sebe sarna. P.. neminf tim. . 32). sam muz hlubokeho v~?elan~ a poznani. Eckhart je zaujat druhem "chteni". Die Deutschen Werke (uvadeno zde jako "Quint D.evangelia a kterou definuje takto: .JYk:l! .~t rieriiiiifa hubuje ty.LQc:tneco neb()~ ~e~£~()~E!~t)· . Quint D:-P. zebychom ~l nemel~ a~l i to je . kdo hledaji cestu k neteisticke a presto k "religi6zni" zivotni filosofii.vat ne~o smzoy~t. jako byl. A jes~e vice bude prosty a prazdny vseho vedeni.. ani pro pravdu. ktery_ ~n~ n~vI. jez je take zakladnfrn prvkem buddhistickeho mysleni.ktera tedy po pr~vde r:~en~ k pozadavku. Pro pochopeni Eckhartova vyznamu tech to slov. neexistuje v nern zadny jiny ~ivoy jeh? ZIV?t ]e. ktery me \ nechce. az se ho dotkne a pOChOPI ho. v. "Tito lide se povazuji za svate na zaklade vnejsiho zdani.r ! myslitel. hnan . T. 0 52 53 .'ktery nic neVlT Mysh snad Eckhart stvoren! neveaome. nekulturnf? Ja~ by mo~l? On. Kdo je clovek. ze clovek l1?-a byt prazdny sveho vlastnfho vedeni. ze Jel~2§1 . ~t~~ tolik usiloval vzdelavat nevzdelane. ~vsa~ ted' reknu neco jineho a budu pokracovat. zatimco poznat. je to hltavost.· Eckhart ~lm ~ehc~ )as?e. ") a anglicky preklad Raymonda B.roni~ani~ a~ ke k?renu~ a !l:ldlZ k pficinam' vec!.. (Blakney. 28. Pohlfzi na ne jako na sobce ktefi holdujf vlastnimu egoismu. a to nejen na jeho soucasniky a zaky. . co chce. chudobe materialni. bude zit ja~o clovek. kde Eckhart pojednava bohu-stvofiteli.. on sam pro sebe.:edikten und Traktate (uvadene jako "Quint D. Quinta Meister Eckhart. ktery se nikdy nepokusil to skry. ktery nic nechce? Muz nebo zena kteff si zvolili asketicky zivot . kdo nic nevi. kdyz jdte neexistoval a nechat BO. hloupe. zalozene na textu Matouse (5.ll rieiir~dfla. 52. 0 niz se hovorf ve versi . Blakneyuv text (prelozeny z nemeckeho vydanf Pfeifferova) zahrnuje pisemnosti. h.. jako kdyby nezil a!:i ~ro sebe. F."l!!I~=. Avsak v jine rovine (a Eckhart mluvi porad 0 jednotlivych rovmach) ! Eckhartovo pojeti vlastnenf Klasickyrn pramenem Eckhartovych nazoru na modus vlastneni je jeho kazanf 0 chudobe. budu zde citovat jen to.o). Quint D.?a:t~'!_~~!"~c.k:terYflic n_echce. P.protoze o~ruh yule :otozny sezadovstjv?sti.~lgl1l1~lJl~~.. neni posedly chtivosti neceho (to je podstata Eckhartova pojmu _ Q~bY. nebot nechapou pravy smysl bozi pravdy" (muj pfeklad Quintova textu).. ze nemluvi 0 vnejsi chudobe. W. jakk~liv tento druh chudoby je dobry a doporucenihodny. roz'!_l. am prov Boha. T. _ vuli neni. plati-li.mq.~ nezaujata a specha naha k Bohu. Jde mu o vuli kterou je clovek puzen. kde Eckhart o bozstvi. pojem." V tomto kazanf se Eckhart zabyva otazkou: Co je to duchovnf chudoba? Zacfna vysvetlenim. Tudiz ffkame. E.. (BI~kney. Eckhart dospfva az pfat konat vuli bozi .l mezi urc~tou myslenkou a procesem mysleni. Nicmene sam Quint poukazuje na to.. jeho Meister Eckhart. e. all! pr~ boha. co Quint jizuznal.!:£c:nevLa lliqrze.. Cisla za udajern o pramenech se odvolavajf na razenf kazani podle Quinta. mala ukazka je muj pfeklad Quintova nemeckeho textu.>< s poznani a a~te~poznanLtt p. Blakneye Meister Eckhart (uvadeny jako "Blakney"). Eckhartuv vyrok. Buddha povazuje toto chtenf (upoutanost na nekoho.} .. . W. Chudy je ten. Quintem neo~ere?. ze existence cloveka )e v!lejSI zpusobou Boha. ze jeho uznanf verohodnosti je provizornf a ze je pravdepodobne mnoho jinych del. ]. Fragment 27. Je treba poznamenat.. ze zatimco Quintovo vydanf obsahuje textove ukazky. ze by pokracuje: "Dale. chamtivost veci. Nejvetsf vli v mela jeho nemecka kazani. pro ne je kralovstvi nebeske.a. .. ale i na nemecke mystiky po nern a dnes pusobf znovu na ty. ktera jsou pripisovana Mistru Eckhartovi a budou uznana za puvodnf. ~ nez milovat: Laska rna co cinit s touhou a s uwem.oto t Eck~a.?e"mat nic..rozdIlu1Jle'Z.iSlQvek jeten. na neco) za prfcinu lidskeho utrpeni.to by byla nase spolecna odpoved'. neihlubsf a nejradikalnejsi mel byt clovek slaby.h~ dosahovat toho. clovek. a sam byt prost pout ~vob?dny . Deutsche P. Quint D. kdo povazuji "nechtit neco""zacviceni v kajfcnosti-a-vnejsf nabozenskou praxi. ktery m~ dosahnout chudoby (nevedeni). Neuveduli jinak. ze nezije ani pro sebe. 52..}2. Kdyz stanoviska je tfeba poro~umet p!"avvemu ffka: "q?~~~.~lastni myslenka.. 0 one chudobe.<~X.zadostivost.. am pro pravvdu." (Blakney 28. Ay§ak . ale sBiS sloupava vsechny (oba!y). Uz jsem rekl. T. z~ clovek by mel ~it. Zduraznu]e. nikoliv lidske radosti. Clovek. Kdo je clOvek. Ql:lint D.~n. jejichz verohodnost Quint jeste neuznal. Mymi prameny pro citovanf Eckharta jsou: velke vydanf Eckhartova dila od Josepha L. Clovek.<'Eel bYL9PIQst~!LQcl pojednava hiblickem 3 Blakney uziva pro oznacenf Boha velkeho pismene tam. Chce 'mluvlt 0 vnitini chudobe. Mluvi-li Eckhart dale 0 vyroku "nemit zadnou vuli".

ao15ry·'··a····:rikb·ttYf~ pocet ruz_nY:h ~ecI.Svoboda ':.§l§(!Q)'JlJe .h ~Y2n. ma~etek.e t chovanf a mineni jsou neco konecneho.p'robl~~um vlastneni se Eckhart pfiblizuje v jine rovine." s~ut~¢nA. str. ze cl. ktery Jiz pfeko~al. Kazda vee . ?Ytlm~. Vedenf by nemelo na sebe brat kvalitu dogmatu.$mysl~~. mis!em. kdyz rozvijr SPOJItOSt. ?9).zedale deht stejne tak malo.ca. To vsechno patH k modu vlastneni.-bin~ung ~.~patne .hdske . ktere uzfvame v kazdodennfrn zIvote. protoze prava chudoba duch51 ~yza~.Y~$k~rel1()sveho vedeni". P.obra~x. Jako 0 tom...pobIzeJI. Za~imco ~amy 0 so?e neJs0. U~?d.a ': ~~a. zcel. nejskrytejsi pohnutky sobectvi.stnem.eli mit nic nebo nic nedelar. '. aby v nem Buh pusobil tak.ze ~a sv~.. co vlastmme a co marne. Nas lidsky ell je ve shode s Eckhartem zbavit se zajeti sobectvi.-rskeho pohledu a stale beznych hledisek beh~v~o_nS~ICkych.udo. vhodnym stankem.0 cely nas postoj. jakou jsme svazarn s vlastnenlm se svyrn konanfrn a konecne se svym vlastnim ja. ktere nas zotrocuje.vedem bychom nemeli pohlfzet ~ako . Nejdffve byt oprostem od vsech svych vecf a vlastnich cinu.na rrrajetek. Lidska svoboda je omezena tou merou. stat plodnyrni.": "Pe~'uJte 0 to. tento clovek neni chudy tou neJduverneJsI. ze clovek je oprosten od veci. ' . zeby I1J~lzapoJ11enout. z nichz naSle~~Jl~l je cha rakteris ticke: "L. ze clovek ?y m~l byt stankem pro Boha. jehoz myslenky 0 podstate orientace cloveka na .~.' Eckhart pokracuje: ' Co znamena. 55 '-v marne ~ckha~t nemohJ ~v~pojeti ~. to jest existencniho "!~du . on sam pro sebe rnusf byt !im.~..uji. Odvolava se na Marxuv pojern ::vyvlastneni".ta~ nave~~k.0bJek. . zameru..aniz by kdy byla vyzvanak spocinun v klidu aby nasla jistotu~~. ze -.uJe. Eckhartovo pojeti byti Eckhart pOll~iva vy~azll byti yedvoll... stejne tak jako laska v pojeti sv. aby clovek rezervovaJ mI~to Boh~ pro jeho pusobeni.!~x~..sebelaska ).e rr:~Jl. 29).l:!ms:£h:"·~~.cokoli se rnuze ~tat . definitivniho. na mchz vase konam spociva. egocentrismu. T. ~. <:QcyfL~i~ie ':'1. d~se. kd~z ~luv~ ~ p:~~omeni vnitfni struktury vlastneni a pripojuje.e ?y !TIeI!J:!Yi!~9Y!!lJl~U.ort. (Quint D. ze by clovek byl prost ysech (s~ych vlastnich) veci a (svych vlastnfch) cinu jak dovnitf do.ove~ by mel ~yt tak. jde . z. bychom nemeli byt vazani poutani ~ikovani.. rozlicnych. aby on sam nebyl mistem a ani ne~e! mtsto ~r? pusobem Boh~.e. Tedy ffkame. to~to. Nesetkal jsem se se zadnyrn jmyrn ~utorem.~. Proto prosim Boha. ale.~. nazoru. avsa~ pfibuznjc. stavaji se spatnymi. svobodna od lpeni na vecech 1 na vlastnim ja. .to fekneme jinak. V kontrastu ke skutkum a nazorurii jako takovym a oddelenym. ze bychom nen.:'~. v n~mz ?usobi..it" vyjadrit radikalneji. Jestlize n~stane to.u.l<:.cIch. stojime SI sarnr sobe v ceste a nemuzems se . kdyz na ~lch !pln. ~te... od jednajici a rnyslici osoby. o Vmodu bytf nenivedeni nic jineho nez pronikava aktivita mysleni .. K. nemeh bychom byt "naplnem" svym vedenlm nebo na nem zaviset ci ho byt zadostivi.nic nen. pak re~n~~e: ~?~ud toto (mfsto) existuje. ~yt ~dela~t :Zdurazriujte spise zaklady. abychom dospeli k plnemu byti. Quint pravern naz~va Eckharta "ge~llalnfrn analytikem duse" (genialer Seelenanalytiker): "Eckha~t 1l1~~!: neleni odhalovat nejjemnejsi spojitost lidskeho chovani.~. ~ro B~ha neni urcujicf.~~flg2!Q~jckem.. 54 / .. Rezervace mista by vedla k velmi vehkym rozdIlum. To neznamena.vlas!. tvoru sebe sameho i boha ~ jestlize by v nern Buh jeste mo~l najit ~istopro sve pusobeni. a to .. ze jestlize Buh chce pUSObIt v dusi. co I. tak to neznamena. 230-231). Tim.vrdl. . .. jak to vidim ja. I1Jotlvllce. blokujfcfrni nasi seberealizaci. \ k tomu.ebo Ichsicht -.n~ni..oveka ) ve stejnem smyslu. mnoha mistech .vlastneni jsou tak blizke mysleni memu.Qltk"Q_tQJJ1..:. Mieth je podle m~ho naz.9}. dobre ciny.i9. to. chudy. T:. jako se to na pocatku to~oto stolet~ SO~dl!O0 a~~~I:l' Eckhart vylozil svuj nazor na. .meZl vlastnenfrn a svobodou. shod. ze to Je nejradikalnejsi forma vyvlastnem. kd~z tvr~if~ ze svoboda jako podrninka praveho tvoreni n~m me jineho n~z vzdam se vlastniho ja.t .espout~na. D.. P. abyste kI~dli ~~ra~ na t~)" by! . ze jsme vatani na sve vlastni ja (Quint pfeklada original stfedohornonemeckeho slova Eigenschaf~}ako Ich..~. vedenf a mysle~ky. chudobou. co jS?U ." (Quint D. jako myslenky vyjadfe~e ~Iethem (1?71)~ T~? hovori 0 Besitzstruktur des M enschen (" vlastmcka struktura c1. Ovod.• ozn~cu!.. kdyz mluvim 0 "modu I!l1t" n~bo vlastnicke struktufe existence". ze clovek by nemel mit Nic'l "Nyni davejte dobry pozor! Casto jsem ffkal a velke autority se v tom. Z toho ply?e. smyslu r.."vaza~ost na ja" nebo "egomame .. Toto proniknuti do skrytych motivu cini Eckharta veh~e 'pnta~hveho pro postfreudovskeho ctenate.. .. v nemz. n~lvI!u predf.y~qQrne . oaby c1ove~ byl prost Boha a vseho jeho pusobenf tak. V modu vlastneni nejsou dulezite ruzne objekty vla. aGl:!~tQP~. abychom se plne seberealizovali.ba odokonce ~n! k Bohu. Pavla je prosta jakekoli vazanosti na vlastni ja .. kdyz ~e ~tavaJl pouty omezujicimi nasi svobodu. aby mne zbavil boha. pranyfuje vaspive touzeni po vzdavani diku a po odmene.1ff!~." (Blakney. a ra~ by to tak chtel delat. hledame JI~tOtU a ktery nam dava pocit identity. Je podmm~ou la~k~ a tvurcfho byti.l11aJLdelg.-..tem ChtI~OStI: predmety..bytl· . NY~'li.

F.. 35. neco... (Quint D. D. P. nepretrzlte beii ke smffeni. P.). nefalsovane aktivity je prekonani modu Ivlastneni.prYs . "vyvolavani v zivot".~t~rY I3~sll\'*clLQ9Rghyt>..' Byt v Eckhartove pojetlziiamena byt aktivni v klasickem smyslu tvurciho vyjadreni vlastnlch lidskych sil. 1Kthrit~proI3~j znamella "v.j~ byti protiIslg. nIL II ROZDiLO ANALYZA ZAKLADNicH MEZI DVEMA MODY EXISTENCE 56 . V tom to smyslu . E. ktera se zvetsuje. teni. yazbi=::n-a. Bezi nepretrzite. P. Qt>11()xgygn't:~::PJQ411~JiI. Jina definice aktivity zni: Aktivni.u.. je nebesky clovek. citovano v Quintovi D. duc~. ktery beir. ne v modernim smyslu byt zaneprazdneny. 6 .-. pohybuje se a snazi se v tomto pohybu dosahnout "pokoje". ..~fU?d~l11y!lt~ln~j§LJn:J~~ EiQ:r~=a1(nytta. mit stale neco na praci..• protikladem sobectvf a . aby oznacil aktivni charakter: "Bei ke smirenf! Clovek. ~ Podminkou kazde prave.Ilj. Benz a d.yj!tyen~esebe" (Quint.)..sltSi. Drllhyv~znambytf u Eckhaita]~~..~a. T. Quintem neovereno).F. jak ji napliiujeme. 233. V Eckhartove etickem systemu je nejvyssi ctnostf stala ~pfitomnost tvurci vnitfni aktivity. a nikdy se nenaplni" (Blakney. T. iivy clovek je jako "nadoba. preklad E.ZrOZyt1J.tvofivg§t. 8.~gQi~l11H. F. "co proudl a preleva se do sebe sarna i nad sebe sarna" (E..pfekladE.skutecnost.. ktery POblZ! nase'"'chovani~Y'pfotlkradukeskutkum nebo minenfrn.) Nekdy pouziva symbolu "beieni". T.cQivyjadfuje velmi oofazhe: pojmenovava bytf jako proces "vfeni"..'.. jejimz pfedpokladem je prekonanf ~vsech forem zavislosti na ja a chtivosti. charakter.4YIIl·vla~tl)e. ktere jsou mimo nase dynarificke jadtoaii~jsOu'sCK~~~~ne~ 6"·" •••••••.

zvetsovat ho. mIl~n..azek ~lastmku.i se nazyva/~oyJqome (privdtni] vlastnictvi (z lat. ze cele bfemeno rozem detI spo. A na druhe strane: ~atky ~e povazuJ: z~ majitelky svych deti.:. V prumyslove spolecnosti to jsou: pranf zfskavat majetek..tndy :~as. podrzet ho. Nase ja je velice d?levzi~ymvob~ektem. Zasada je: "Kde a jak jsem sveho vlastnictvi .IndIV1du~hsmu. ze dokon~e I .vla~tnic~vi na pfatele. pouze mOJI. ktery mel hodne ~etI.. n~s socI~lm status. nas majetek (vcetne znalosti). ktere je vlastni.~estoval maly kapital. NO.: Jak mohou takovi lide jejichz majetek nestoji am za rec. ~~~e se jen tezko popflt. protoze o~oba n. a~e [v majetnickem zpusobu zivota.zda je na maJet~u ~eJaky za.poma. jeho deti. Samozrejma odpoved' je. citeni.ZAKLAD MODUS PRO VLASTNICKY ! ."<:Iema~etkove . ona s. obraz.{funkcnf nebo osobni vlastnictvi. majetku _ v jeho pnbuzenstvi jsou to jeho zena. Muzska nadvlada trvala v patriarchalntm radu zhruba sest neb~ sedm tisicileti a v nejchudsfch zemich a nejcbudsicb tndach spoleenostI jeste prevlada.. ktere je omeze':l0 obligaci . ~a~ cim muze mit pocit absol~tni?? pana. vlastni ja. Pomalu vsak up ada v bohatSich spole~nost~c~. pestuji sve majetky. Avsak prevazna vetsina zadny majetek v r~alnem smyslu kapitalu a kapitalovych zisku perna. vlas!neni a vytvarenf zisku jsou svata a n~z~lZltelna prava Jedn<?thvce v prurnyslove spolecnosti. jsou obdivovani a jako nadfazeni vzbuzuji za.C~UdI . aby zenu vykorisrovali spolecne. . Osoby jsou pfetvoreny ve .. ne~i zale~itosti nikoho jineho. a spolecnosti do sud nepfekonane.s . H. a moznosti pf~meny cloveka. ktere sdflf skupina v duchu spolecne zaruky. zdravi.' Jak. 1 DUo R. 59 58 . ze plozeni deti v patriarchalni spolecnostI Je pr~CI!?OU suroveho vykofistovani zen. p~o .Nase soudy jsou extremne predpojate..a"se ~aklada n. cesfovam. .UI chudaci posedli touhou to. trebas J~e 0 vehce male castky (ilustruje to napr.tnarchalm spolecnosti. (~fJqleCnevlastnictvi.na z~n. Kdyz uvazime. pout. a obraz. . aby ziskal vlastnictvi a pn!o_m lll. dospivajici synove se pak pfipoji k muzi. deti a T?-lade~e~ stoupa spolec~nsk.." ' • . Tawneye The Acquisitive Society z r. A jeste dal: nejvetsi pozitek nespociva v .i povinnost _ investovat vlastni energii do uspechu sve vlast?f osoby.:ztah~ Jed~~ho k~ druhemu nabyvaji charakteru vlastnictvt.~e (milenky). .!astn~~ke. ~ch?va.eJIe~lste?Ce.maJet~u s~me?!. ktery v pozitivnim smyslu znamena osvobozem od spolecenskych. alespon pokud jsou m~le.clvalo . Sombart a Kraus.tnfkem. tj.~ter.~y' d'abelsky kruh: manzel vykofist'uje zenu.IV COJE VLASTNICKY MODUS EXISTENCE? SPOLECNOST HRABIVOSTI "'.hat spoleenikum.nase .!~co vlastni _ a pestuji si sve male vlastnictvi. je fakticky spisevyjimkou nez pravidlem bereme-li v iivahu celou lidsko~ h~storii (vc~tne prehistorie) a zvlJste kultury mimo Evropu.n~ to~ neza~eZi." Tent.:am.a zivotni uroveii. Boha. ktere obsahuje bud pracovni nastroje nebo uzitne p~edmet!'.nejchydsi . kaplt~lu. jako Je tomu v izraelskem kibucu. ~o majl. Kdyz se stare zvyky patnarchalmho typu vlast?IctvI p?ma~~ hrouti.~abyl a jak s mm ~~klad~m. V patnarchalm spolecnostI muz~ byt ""r ten nejubozeisi chudak z . ..Zlska. Vedle soukromeho vlastnictvf existuji:lsgmostatne vytvoiene vlastnictvf ktere je vylucne ~ysl~dkem. dosahovat zisku.!lly.z~vazkem .e. pravo .:ecI~ Je]lch. kdo vlastni majetek. ani na tom. .v~st.muz~ v pa.t a rozmnozit. Jeho zVI~ata. protoze zijellle ve spolecnoS~l. kd~ nastupuje emancipace zen. pokud neporusim zakon. Schapiro. znamena v negativnfm smyslu "sebevlastneni". Brentano. Lf2'Jlezene vlastnictvi. jsou samy jeh~ pany s plnou mOCI zbavit druhe prava na jeho uzfvani. )~ko S! ~las. ~o }~ neko?ec. zisku a moci jako plhnc~ J.o druh vlastnictv. vlastnfBrace.a ~o~k~omem vlastnictvi. udrzovam a rOZSIf?Vam majetku? Odpoved':!y roz~if:ni o~lasti .. umelecke pfedmety. ze je prirozenou a univerzalnf kategorii. . ktery mame sami 0 sobe. byt naplnem :-elkou I!ebo jen castee~ou touhou po jeho ziskavani a udrzeni nebo jak se vubec mohou citit jeho vlastniky? . Pascal. Zatfrnco se o soukr?mem vlastnictvi predpoklada. 1920 je svyrn cbapanfmmodernfho k_~?italismu.e jsou I?~a~enr vlastmctvi. to ~¥l jediny zpusob mIt.emale. dost~t~k lidi k praci. kde chce prumerny obcan vysp~lych pruI?ys!o~ych st~~1!n~JI~ plne ukojeni sve vasnive touhy po zisku. deti. . na~e JT-eno. rcern "korunka ke ~orunce ).:. je moje pravo neomezene a absolutni. Ti.~ podstatnemu pochopenf vlivu prurnyslove spolecnosti na cloveka prispeli svyrn fidem Max Weber. pnvare = "to depnve of" = pnpravit nekoho 0 neco zbavit ukrast)..platne v te ktere spolecnosti formuji charakter jejich clenu' ("soclalm c~arakter").r.. zahrnuje v so be mnohe veci: nase telo. v mchz ekonornie nebyla zvlasr zivotne dulezita. Stejne jako veld vlastnici ~~pIt~lu JSo. a t~~ s~ vy~~ruJ~ Mdan~a. Vynikajici vyliceni mest'acke posedl<?s~I P? majetku J?odal Max Stirner.ebo osoby.tmcl.Pr? .

Tern.zeleza" a koupit si posledni model. Stejne tak zdravi. zeslabla v desetiletich od konce 1. stoleti. Musfrne vzit v uvahu nekolik cinitelu. ze sve ja pocifujeme jako ~ vee. coz je hluboce zakoreneno v dnesnim muzi izene. nekdo. . jak jen to je mozne. od vetsiny naprosto odlisna tendence mlade g!tperaGe. "berou" je jako nekonecny pocet objektu. vlastnicky vztah k jejich spatnemu zdravi je analogicky postoji majitele k akciim. Ocividne vsak zaliba ve vozech nenf hluboka a trvala. spolupracovnfkurn. ktere pozbyly casti sve nominalni hodnoty na trhu.i" a dospel jsem k teto formulaci: "Cim vice pasivizujici je pod net. tim dele si zachovava stimulacni schopnost a tim mene je nutne rnenit jeho intenzitu a obsah. ze dulezita forma pfipoutanosti k nemu kvetla v 19.~1:gt!cl1..~!" Dnes je spotfeba rozbujela. Ve starsim obdobf kazdy. ze ziskal auto a rna je.lzlval toho.jaky chceme. kdo jeste zadne nevlastni. a vskutku tomu tak je. ze nejpffznacnejsfm pnkladem driesnfho jevu konzumni mentality je soukromy automobil. . At' je predmetem koupe vuz. Lide to vyjadfuji slovy: to je "mu} doktor". je symbolem stesti.: pokud to bylo mozne. abychom vyresili problem zdanlive kriklaveho protikladu mezi majetnickym vztahem vlastnfku k jejich automobilum a jejich tak kratkodobym zajmem 0 ne.zvyk se stal vlastnictvfrn. 0 svem Ieceni. (Ten to vyvoj proberu vkap. Ctvrty cinitel je velice dulezity: je to potteba novych zazitku. svych operacich. Nalezame u ni model spotreby. ze zdravi a nemoc jsou majetek.spocfva v tom. Mimoto vlastnicky zakouseji i svuj pomer k ostatnim Iidern. serum. tim casteji se rnusi menit jeho intenzita. po case uzlvanl. Take ideje a nazory se mohou stat majetkem. akt ziskavani noveho vozu do vlastnictvi je druhem znasilneni . to choval v lasce. muze byt znepokojen sebemensi zrnenou ritualu. dokonce zvyky. ale vyrazern s. advokatum. zvlaste pro lidi v takzvanych socialistickych statech. kdo auto majf. protoze jeho . 0 sve diete. Tfetf cinitel: zmena auta nabizf pokazde znovu sanci "udelat dobry obchod" . jsme chtivi odlozit ho "do stareho . abych podal co nejjasnejsi obraz. dokonce uz po jednom roce vlastnik auta pozbyva 0 "stary vuz" zajem a uz obchazf prodejny asnaz] se udelat "dobry obchod" s novyrn vozidlem. v niz se tu a tam uzije i nekalych prostredku a "dobry obchod" se zplna vychutnava snad jeste vic nez posledni meta: zbrusu novy model na dalnici. kdo neco vlastnil. Kdyz takovi lide vypraveji 0 svern zdravi.r. co je podstatne. vyrnena za lepsf model) -+ nove ziskanf vytvaff zloradny kolobeh spotrebnfho nakupovanf a dnesni heslo by melo znit: . protoze ty stare jsou uz mdle a vycerpaji se za kratkou chvfli. Kupovat znamenalo." Muj obraz univerzality vlastnickeho zpusobu existence rnuze na mnohe ctenafe zapusobit pfflis negativnim a zaujatyrn dojmem. _.imoji delnici" atd. V dffvejsi studii 0 stimulech (The Anatomy of Human Destructiveness) jsem rozlisoval mezi stinuly "aktivizujicfmi" a "pasivizujfcfrn." Mozna. ale. \ ktere si aranzujeme kolem skutecneho jadra. nemoc. dentistum. aby druzi meli 0 nas. novych stimulu."~Tovej(! k:ra§pe. do nehoz je vlastnfk zamilovany. kdo ji tutez snidani v tutez dobu kazde rano. byf nadanych citem. majitel soucasne zlskal novy kousek sveho ja. tim.e. symbol "jeho" postavenf.uspokojeni. tvurce "jeho" ja.provozovanYch Napr'l- 61 . Avsak existuje jeden cinitel. ale to. eventualne forma.) [Pocit vlastnictvi se projevuje take v jinych vztazich: napf. a mottem 19. jehoz ztrata ohrozuje jeho bezpecnost. Ziskanf -+ pomijive vlastneni ia uzfvani -+ vyhazovani (nebo je-li mozne. jako jsou znalosti a dovednosti.:l(j9§. ktera neni skrytou 'formoll pfivlastnovani. yuz neni konkretnf objekt. se zda zivotnf nutnosti. "mu} zubar". ale naKupovani se stava-nakupovanim pro "vyhazovani". drazdidel. stoleti by mohlo byt: "Stare je kr~~n.zvysuje smysl pro ovladanf a cim casteji se postesti. tim vets! je pocit triumfu. Chtel jsem nejdrfve vylicit prevladajfcf spolecensky postoj. Po dvou letech. kterou kazdy z nas vlastni a ze tato "vec" je zakladem naseho " pocitu identity. co je obsahem ja. odev. cini tak s vlastnickyrn zapalem .tiz.referuji 0 svych nemocech. tak se prizpusobuje. svetove valky a dnes je malo zrejma.cinno§tJ. ~e. nikoli pro uchovani.pro nasi ekonomiku byla kolem automobilu vybudovana cela produkce a nas cely zivot je vyznamne urcovan nistem ci poklesem konzumentu na autornobilovern trhu. Protoze touto zmenou vlastnicky charakter ze sveta sprovozenneni. elm vice dokaze ten to podnet vyvolat aktivitu. Nas vek si zasluhuje byt nazyvan "vekem automobilu".ziskat profit pfi smene . Druhy cinitel. riastroj." Paty a nejdulezitejsi cinitel vyplyva ze zmeny socialnfho charakteru v poslednim stoletf: z prechodu od "uchovavacfho charakteru" k charakteru "trznfmu". a urcitych kvalit fiktivnfch. kdyz jim jsme presyceni. ze kupovanim noveho vozu kazde dva roky mfsto kazdych sesti stoupa kupcovo vzruseni ze zisku. a to je vzrustajici. 0 svych lecich. Ale to. Za prve je to prvek odosobneni ve vlastnikove vztahu k vozu. aby koupene "vyddelo". pro vlastniky vozu pak jen jejich castou zmenou. Od nakupu k prodeji se zda byt cela transakce hrou. pro ty. pecoval 0 to al. Maji jasne na zreteli. Diskuse 0 majetku musf brat v uvahu.. VII. ktery muze tento obraz ponekud vyvazit. kte1(afum. Nase ja je smesici skutecnych kvalit.zal~zitosti na~lonnosti kratkodobe. rozsfreni moci=-. ~ neni ani tolik to. jako majetek.

ani cil. jak si sami mysli. '\1y. aby by li zadoucfm "objektem" na trhu. Neochrafiuji svuj obraz tim. ze neco mdm. mohou mit i presto z takovych podvodnych metod opravdovy uzitek.je konecnym cflem saciahsmu a revoluce. Protoze politicka revoluce 20. Tim se rozumi. avsak take mnozi bez nejake urcite ideologie nebo doktriny. Kdyz se mi zda. Tato pozitivni cast obrazu vsak potrebuje byt urcena pfesneji.s chuti.nebo jako nestastnf fanatici destrukce. Byli sfastm. Zdajf se byftal(e~innohem upffmnejsf nez starsi generace. nevynakladaji svou energii na potlacovani pravdy. nejsou k dispozici spolehliva statisticka data..v~voj k: zralosti . nevyzaduje zadne dalsi usili nez jen si svuj majetek udrzet nebo ho produktivne vyuzft. ktery presahuje vlastnickou orientaci vetsiny. ktere se daji tezko zvratit: rozpad patriarchalni autoritativni moei nad zenami a nadvlady rodicu nad detmi. ze se timto smerem ubfra znacny pocet skupin i jednotlivcu.. Reprezentuji novy trend. jenz hranicil az se strachem z myslenek. ani priblizny odhad a. v podstate bylo jejich idealem stat se opet malymi detmi a takovi autofi jako Marcuse vytvar~li vh?dnou ~d~ologij. ze subjekt a objektjsou trvale. Tyto zasady jiz uvedornele pfijal veliky pocet jednotlivcu a stare ideologie se kazdyrn dnem stavaji smesnejsimi. i kdyz se nachazejf ve svem prvotnfrn stadiu. ze ustavicne lzou. i kdyby postradali dostatecnou serioznost. ono. Nebude to poprve v historii. Zide a krestane chtivostf: co transformuje kazdeho a vsechno v cosi mrtveho a cloveka cinf poddanym moei druheho. V jakernsi naivnim narcismu vefili. A tak caste konci jako zahofkli. selhala (je pfflis brzy posuzovat konecny vysledek cfnske revoluce). kdo zacali s velkymi nadejemi. avsak mnozf z nich prosli timto obdobim s tezkym zklamanfrn. aniz pro sebe nasli dobre zduvodnene presvedceni a teziste v sobe samych. i kdyz jsou caste filosoficky a politicky naivni . aby bylo objeveno. kolik jich bylo. omezovanf-a-zavislesti=Heslo jejich burzoaznich rodicu bylo i jejich heslem: "Nove je krasne!" a davali najevo naprosty nezajem 0 stare tradice. Existence teto mensiny dava nadeji na obecnou zrnenu v postoji od MIT k BYT. jako to dela vetsina: A nezffdka svou upffrnnosti pusobf na starsf . tito mladi lide si troufajLl?iLiluezajima je. a maji historicky vyznam. kontrolo63 62 . Ale jen detailni kvantitativni a kvalitativni analyza "novych veffcfch" by mohla ukazat. ze jsou prave "na ceste hledani". stolen. vetSl nez nekolik rozptylenych jednotlivcu. ktere vyslovili nejvetsf myslitele. s nimiz se chteji setkatZda jsou jejich cfle tak hodnotne. Existuje vsak trvaly subjekt? Nebo objekt? Zemfu. ze mensina naznacuje smer. kteff 0 sobe mohou ffci.~t~~k:c. ktery da smer jejich zivotni praxi..~£. Nelesti porad svoje ja. ze mam neco natrvalo. pokud byli mladf natolik. jinym se hodi jen vnejskove. aby se setkali s lidmi. Vyraz "~~IJ:1. Podle meho odhadu je pocet mladych lidi (i starsich). Veftm. kteff jim mohou ukazat cestu. oni jednoduse rebelovali. kterou maji radi. kteff maji opravdovy zajem 0 zmenu existencnfho modu vlastneni v modus byti. Protoze jeste nedovedou najit ani sebe. apatictf lide . Zpusob vlastneni vylucuje druhe lidi. Tito mladi lide podnikaji dlouhe a caste namahave cesty. af vedome ci nevedome. Patff k nim politicky a nabozensky orientovane skupiny vsech odstfnu. Hlasatele tech to nauk jsou vsak vetsinou bud' podvodnici pffrno nebo se diskvalifikuji vyvolavanlm ducha poplatneho reklame ci jsou zavisli na financnich a prestiznich zajmech pripadnych "vUdcu". pffpravu nebo koncentraci. PODSTATA VLASTNENI Podstata existencnfho modu vlastnenf vyplyva z podstatysoukromeho vlastnictvi. ovladani. skoncili zklamanfrn. to tady neni nasi starosti. hledaji byt sami sebou misto vlastnit a konzumovat. Tato nadeje je tim realnejsl. on. ktery by je bezprostredne motivoval vyjma osvobozeni od . ona. V tomto zpusobu existence je nejzavaznejsi m~j m~j~t!<8Xy~isk .ikdyby tomu tak bylo. co se jim za to vrati nebo co jim zbude. my. je naprosto nemozne spolehlive kvalifikovat jednotlivce. Pokud vim. Mnozi. aby slyseli hudbu.a jsou jimi tajne obdivovani za svou schopnost videt a ffkat pravdu. ona) a objektem O..!~txf a ne . Dnes se miliony lidf v Americe i v Evrope snazf najit kontakt s tradicemi a s uciteli. bez ocekavani nejake "trvale" protihodnoty.oriC'ony. aby jejich euforie trvala. jakkoli je bohuzel nemozne dovedet se. kdo uveif.11~£?"vyjadfuje vztah mezi subjektem (ja. vitezne revoluce v nasern stoleti. protoze moje vlastneni. Buddha nazval tento zpusob chovani za~()stivostf. ktera mi zarucuje neco mit. jimz pujde historicky vyvoj. ve skutecnosti nemdm nic.a moje neomezene pravo drzet ve vlastnictvi to:'co jsem zIskal. Ne vsichni. spocfva v iluzi trvale a neznicitelne substance. Objekt take neni trvaly: muze byt znicen. revoluce ruska. ze rnohou sami objevit vsechno. jsou revoluce zen. Mluvit 0 tom. kolik jich nalezi k te ktere skupine. bez serioznfho zameru k vnitrnf zmene. mohu ztratit svou socialni poziei. aniz se snazili najit cil. ze u nekterych jevu jde 0 takove historicke zmeny. co si zaslouzi. muze byt ztracen nebo pozbude svou hodnotu.~. ze E~~. Mnozi z techto stejne mladych lidi (a jejich pocet od konce sedesatych let znatelne poklesl) jeste nepostoupili ze stadia svobody ad neceho ke svobode k necemu. deti a revoluce sexualnf.

Smysl vypovedi "ja jsem ja" je tento: ja jsem ja proto. Snahy 0 potlaceni sexu by byly tezko pochopitelne. jej~ch touha po naklonnosti. Uzitf ciziho nasili na zivych bytostech (tj. Ptesne totez plati "0 kazdem jinem chovani s cilem dosahnout svobody tim. aby nas "ohnulo" opacnyrn smerem.wilnfposedlosti a perverze nevytvareji svobodu. / Je ornezovano volne.vyhasla. nikoliv nasledkem sexualniho vlastnictvi. nezivotny vztah.. ani bychom nemohli (i kdybychom to chteli). ze bychom se meli vracet ke zpusobu zivota techto 'primitivnich spolecnosti. lYz. svobodne vyjadfovani yule kojencu. ze ja mam X. ktery se da manipulovat daleko obtfzneji nez vsechny touhy ostatni. sam. jejich zizeii po poznani a pravde. ze netouzf po vymene partneru. Cirkev zakazuje kontrolu porodnosti ve skutecnosti ne iproto. . ale jsou mu vn~co~any jako vzor spolecenskeho mysleni a citeni. k nimz marn vztah diky sve moci ovladat je a trvale si je pfivlastiiovat. Nezive pfedmety odolav~jf ovladani v ruznych stupnfch svym fyzikalnim slozenim prostrednictvim energie v jejich atomovych a molekularnfch strukturach. Avsak ani sarno prolorneni sexualnich tabu nevede k vetS! svobode: odpor vyjde naprazdno.!!!!lLg. Nejvetsi potfze pfi tomto potlacovani yule vznikaji v oblasti se~~. ktere nevychazeji z neho sarneho. ze dite 65 64 .c. Spolecnost a rodina jsou psychosocialnf hybnou silou. tabu vyvoldvaji sexualni posedlosti a perverze. uspesneho. nepotrebujf lamar vuli jednotlivce. Jeji odsouzeni slouzi k lamani YUle ditete. kdyby slo jen o sex samy. nez jakou rnela v prirnitivni spolecnosti&emuzeme se vracet. jak' to byva . Ale nebranf se tomu.vnitfni nezavislosti vede ke svobode a konci s potr¢l5ou . ale aby snfzila sex na pouhy prostredek plozeni. aby byly pouzivany. Pro tyto skupiiiy. jsou nove formy "nevlastneni".avi zav~s~ ~a !?~.od otevfeneho.v sexualni satisfakci . cinf subjekt i objekt vecmi. aktivniho odporu az po odpor nepffrny. Impuls k prolomeni sexualnich tabu je v podstate do znacne miry pokusem o vzdor. protoze mam moznost si to privlastiiovat. co mdm. ze civilizacni proces individualizace a individualni odlisnosti i odstupu dava indjyidualni lasce jinou kvalitu. Tento odpor muze mit ruzne formy .natolik svob()clIli. tak charakteristickou pro vsechny vlastnicke spolecnosti. K prekonani odporu. nez udava pase strl}~tura: a !O l!a ujmu naseho rustu) vyvolava odpor.~g!<::h~§Q2JeceIls!~i nema zadna sexualnf tabu. X = vsechny prirozene objekty a osoby. i protoze tu jde 0 ostre vyhraneny pfirozeny pud. /iSexuaIni touha je jednirn z vyrazu nezavislosti a v zivote je v)jadfena velice brzy (masturbace). prfmeho. me psychicke ~d. V konecne analyze vypoved' "Ja (subjekt) mam 0 (objekt)" .. ze rna starost 0 posvatnosr zivota (takova starostlivost by musela take zavrhovat trest smrti a-valku).. a to z toho prosteho duvodu. muzerne se jenom vyvijet. Totiz ne sex. Na cern vsak zalezl. Nejpozoruhodnejsi v techto spolecnostech je. ze jednaji podle sve vlastnf vule a nejsou si vedo~i. VLASTNBNf MOC VZBOURENf Tendence vyvijet se v souladu s vlastni pfirozenostf je spolecna vsem zivym tvorum. co mam. fNechci tim ffci. MOJe vlastnictvi zaklada mne a rnoji identitu. mffici k obnoveni vlastni svobody. vyjadruje me urceni prostred~ictvim l!leh.. Je to mrtvy. ze po relativne kratkern obdobi sexualnfch vztahu se jeden s druhym spojuji v pary. ze sexualni svoboda neve de k sexualnf lacnosti. ktera odstrani sexualnf lacnost... neucinny a caste nevedomy. Ono a ja jsme se stali vecrni: ja to mam.neplodne . Subj~~t nen.ija . musf resit obtfzny problem: J_ak zlol1}it vtlli cloveka anii by si to uvedomil? Nu pfece komphkovanym procesem p~ucovani. ze s~oQlouci. ze jejich yule je p?~mi?ena a . protoze muj pocit identity. Stavime se tudiz proti pokusum zabranit nasemu rustu zpusobem ktery urcuje nase struktura.m~?ipulova~a. Protoze funguji bez vykofisfovanrabez nadvlady. Skutecne. at' uz je vedomy ci nikoli je nutne fyzicke nebo duchovni nasili. produktivni proces mezi subjektem a objektem. co ~jezakazano. p. abych to (a co nejvice toho) mel. nezavislosti na vlastneni. kdyz. Nenf tfeba citovat ruzne formy pomlouvanf sexu duvody moralnfrni ("je to spatnost") ci zdravotnfrni ("masturbace telesne skodi"). ktere smeruje k tomu. tresty a ktomu se hodici ideologii.vani predmetu je pouze pomijivyrn momentem zivotniho procesu. podplacenim. deti i'e'ventualne mladych. Existencni zpusob vlastneni neumoznuje zivy vztah mezi mnou a tim. ~odus vlastnem neumoznuje z~vy. Veliky pocet tzv.revoljy. ale js()u. ale zlomeni lidske vule je duvodem k jeho hanobeni.o vla~tn~ni O. vzbuzuje v nem pocit viny acini je tak vice porobenym.laska. ze delame. Existuje vsak i opacny vztah: to rna mne. neorientovane na majetek. a v naslednych osobnich pocitech viny.poura ditete se projevuje mnoha ruznymi zpusoby: tim. Jde to tak dobfe ze vetsina lidi vefi. resp. Z tohoto duvodu se spolecnost snazi potirat sexualnf touhy usilovneji nez vsechna ostatni lidska pfani. je sexualnf spokojene uzivani vyrazem byti. nasili. Mohou si doprat sex nestigmatizovat a vychutnavat rozkos ze sexualnlch vztahu bez pocitu viny. Vyrustajici clovek je nucen vzdavat se vetsiny svych autonomnich skutecnych pfani a zajmu a vlastni yule a pfijimat vuli a pfani i city. Pouze dosazeni. ale !lse. alejajsem.

lhu uzivat nasilf pr~ olupovani druhych .po moci. prostrednictvlm dedickych zakonu ja . Musi byt jasne srozumitelne.na pravidla dodrzovani cist<.Jampa" jsou stejne zavadejici.~ (vlastm omezem). agresivitou nebo sadismem a mnohymi zpusoby sebeposkozovanf.v. jez nam umoznujf manipulovat svym okolfrn.) Vsechny udaje svedci 0 tom. Ale i jmena oznacujicf veci jako "stul" nebo . abychom uvefili.je~ .rna nabozenskou kvalitu pro ty. My naivne veffrne.. Kazda autonfi.lide zustavajf "nazivu" i po jim vymerenem case telesneho a dusevniho zivota.JJl~nfIllajetku. Touha po vehlasu to nenf jen pouha svetska marnivost . ze svoboda neznamena laissez-faire (nec~te kazdeho delat.~dyz se s jeji pomoci podaff zmobilizovat aktivitu ditete.. ktera je pficinou jistych vzruchii v nasem telesnem systernu. slava. budi zdani zaruky konecne a nemenne reality vjemu. Jmeno os-eb.a muze se vyvijet jen v ramci sve struktury. v jeho moei a konec koncu v jeho schopnosti d9J2yvat.vytvaff castecku nesmrtelnosti. ze jejich tela.vfjitse"v so. 67 . vjemy jsou vysledkem kulturou daneho procesu uceni. . Publieita upravuje cestu k nesmrtelnosti a reklamni manazefi se stali novyrni knezimi. Jmena naznacuji. 0 niz vime ze zkusenostl. ~o chce). (0 nasledcfch tohoto boje mezi detmi a rodici viz E. zeo nejf nebo se pfejlda. hrdost. avsak nikoli zajmum specificke struktury ditete.] ' lINE FAKTORY PODPORUJfCf MODUS VLASTNENf (Ree je dulezitym faktorem pro posfleni vlastnicke orientace. nutne vytvant<?uhupnmo potrebu . zahalkou.?:1}aIilena. Snad jeste vice nez cokoli jineho vsak touhu po nesmrtelnosti uspokojuje vbU. oslusnost zak()I1u. Ienosti. A je "autoritou iracionalni".t. z~ ten nebo ta Je nesrnrtelna bytost. . pasivitou az k nanejvys patologickym formam pomaleho sebeniceni. ani despotismus. U modu byti spoclva v lasce sdileni. S~9QQ<!l. Od stareho Egypta az po dnesek .pocitky vsak nejsou vjemy specifickych veci. kazda proslavenost . l_~l~stnic~t modus. Schecter "Infant Development". J~~tliz~ . K udrzovani kontroly soukromeho majetku potfebujeme uzit moei.~I~~al1~LtQJl1. ktery zpusobuje. Navzdory empiricke jistote smrti. 66 ktere probfhaji v lidskem byti. cokoli. abychom byli v dane kulture schopni existovat . radost budi zdani pevne podstaty. Lidske bytf rna specifickou strukturu .. Nektera podstatna jmena maji tutez funkci: tj. se te predstavy hledime zbavit a zaonacit to tak.}~lesti jedince vlastnickeho typu lezf v jeho nadrazenosti nad druhymi. ze spolecnost nas uci transformovat pocitky ve vjemy. abychom ho chranili pred temi. zabijet. ze tu marne co cinit s procesy. ze veci jako stoly a lampy existuji jako takove a nemuzeme pochopit.§entej4za. kteff by nam ho chteli vzit. ze jsme nesmrtelni. Cestou legalni moei posledni vule je urcena dispozice nasfrn majetkem pro pffstf generace. . co zdanlive zarucuje poznamku pod carou v historickych zaznamech . budou nesmrtelna./ Potreba vlastnit rna jeste j~den dlivod 7biologicky danou touhyilt. kdo uz neverf v tradicni posmrtny zivottje zvlast napadna u politickych vudcu).~:l~:'~~~.IiJ:£i"<?llgl1i". krestansky a islarnsky raj.~~s~~:.jezto ja jsem vlastnfkem kapitalu . stoletim se stava nahrazkou kfestanskeho nebe "historie" a "budoucnost": povest.ktere p fidi?plimalnLIJQ§kY_Yi~Qj. musfmepouzit sfly ke zlomenf jejfho odporu.zfskavam nesmrtelnost. pak jsem nesmrtelny. Casto se vzdor projevuje druhem generalni "zpomalene stavky".iavsak takova podstatna jmena neobsahujf zadnou realitu a jen zatemriujf poznani. mnohych nabozenskych fantazii 0 zivote po smrti 0 blazenych revirech u loveckych spolecenstvi. vnucuje-li diteti cizf normy.jakmile jsme takovym vjemum dali jmeno. V soucasne spolecnosti pocinaje 18.zjevne nebo tajne.uladu~e zakony struktury hos¥eexl§J~n~.~ech ndfQfch .nedba . jsou-Ii tytove~irieznicitelne. jeho kriticke myslenf a vfru v zivot. piedevsim piicinou destruktivity. ie cizi zasahovdni do vyvojoveho procesu ditete i dospeleho je nejhlubsim koienem dusevnich poruch. procesu. ktere slouzf zajmum one autority.. Atjsme"Sfastnfn-e"bo-'fiesfasUrCiiase'1Ho'nas" pODlzlaosahnou( s t?ifco stu] nesmrtelnosti. Osoba i jmeno se stavajf rovnocenne: jmeno dokazuje.vytvaff iluze. Abychom mohli Ji~ou zivou Iidskou bytost kontrolovat.v()~()~u rUst. loupit. davarii. fQ)1J{lm.jako kazdy jiny druh .vsechno.?:lI!leIl~ ~Vo~<?~tl0q'\. uzavrena jako posvatna vee do pyramid. laska.od mumifikace tela az po legalni nesmrtelnost poslednf vuli .l1}~z.~a~~l~ritQJ. jako je stul nebo lamp a.a nikoli proces.>ty. ze mluvime o pevnych substancich. Tyto vzruchy . protoze oni jako my nemohou mit nikdy dost: touha mit soukrome vlastnictvf vytvari tQJ.my vsichni marne jmena (a mozna ze to budou brzy cfsla bude-li sou~asny trend k odosobnenf pokracovat) . soustred'ujfcfpozornost na majetek a prospech. ackoliv veci nejsou nic jineho nez procesy energie. a to je pffcinou. jez pooporuj'<nehto cil. proc je orientace k vlastneni tak silna.y . ze osoba je trvala. .?. ze jiste pocitky berou na sebe formu specifickych vjemu.. Toto pfani nabylo mnohych forem: viry faraonu. neznicitelna .

Pro Freuda je clovekvylucne tlsoustre<\eny na majetek a vlastneni neurotickou.Jmibem kornunismu". hromadenl penez. ASKEZE A ROVNOST Mnohe moralni a politicke diskuse se zabyvaji otazkou. Tady vubec nejde 0 jiste pfesvedceni jako takove. 0 nasem nacini a nastrojfch. Freud odiia:iIT..~ie" tala faze zustava v osobnfm vyvoji caste dominantni a stane-li se tak. chrani sam sebe pfed zavisti. jakou se dotycny snazi vlastnenf a konzumovanf potlacovat. ktere Freud oznacil jako antllne~er(). Jeho pojem analnfho charakteru jako nedosazeni dospelosti je fakticky kritikou burzoazni spolecnosti 19. je dusevne nemocna.. puntickafstvi. je bezvyznarnny.>. v niz rysy analnfho charakteru tvoif normu moralnfho chovanf a jsou povazovany za vyraz . je Freuduv nazor.e. je potrebne jeste jedno pfesnejsi vymezeni. ze by nikdo nernel mit vic nez on sam. Stava se naprfklad.LeR. ktere rna hrozive vypestovane odifkani zastrit. vesmes prehnanymi.. ze slouzi k zakryti jinych a obycejne opozicnfch impulsu. ze vecie ke '1zJ:likuqnlllnfho charaktertl.. gest. stoleti. sfly (raznosti). tak i neomezenepozitky. jakmile nam pfestava jit 0 jednotlive ciny a klademe hlavni duraz na zakladni zamerenf. jsou. Naopak ti.i~t~Ilc.. V askezi mohou byt tyto touhy potlaceny. kterou by pocit'oval. zabyvajicf se stalyrn usilfrn na odffkani se radosti. Dulezite je. zek.Y£hm. pro co uvadf fadu pffkladu. ale 0 fanatismus. se patrne rnyslenkami na majetek a jeho vlastneni zabyva. fanaticti odpurci potratu sve vrazedne impulsy.. Tyto rysy. kdo zadaji spravedlnost ve smyslu naprosto stejneho rozdelovani vsech statku. a to je funkce exi~t~~crlfh.'.tic~e. Freudova rovnice: penize = vykaly je mlcky pfedpokladanou.ll . tj. ale i citu. .ni. muze byt pouhym popiranim silne touhy po majetku a konzumu. Na to poukazal Marx ve svych Ekonomicko-filosofickych rukopisech. ktere tvoff ruzna zivotni zkusenost pro ruzne skupiny.Jidske prirozenosti". jako je poradkumilovaost.kani. veci.QyalL 0 to. p ohle. To .j)()cl[~(!l!.sugeruje podezreni. kdyz mluvi 0 .. Je to charakter sobeckych lakomcu a je obycejne spojen s takovymi rysy. po nemz nasleduje obdobf agresivnfho vybusneho vnfmani a tesne pfed dosazenlm dospelosti obdobf. ktery za nfrn tkvf. utvorene podle apriorni pfedstavy": EXISTENCNf VLASTNENf Abychom plne pochopili vlastnicky zpusob.JQ". ~ prev<iznazlYQJfj. Dulezitym aspektem Freudova pojmu je symbolicka spojitost mezi penezi a vykaly . aby byl vyhlazen prepych i chudoba. V teto souvislosti je bezvyznamne. t~te.MODUS VLASTNENf A ANALNfcHARAKTER K pochopenf vlastnickeho existencniho zpusobu nam muze nejvlce prosper odvolani se na nejvyznamnejsi poznatky Freudovy. ()~rilxe. pricemz neasketicky zahrnuje jak tvurcf radost.jako vsechen fanatismus . dusevne nemocnou osobou. kdyby nekdo mel 0 korunu vic nez on..QQ ~'n1aIn~.. Tuto formu I 68 69 . veIice caste.kde majetek nenf podstatny. ale ve skutecnosti tou merou. Kdyby byl veskery majetek funkcni a osobni. nezbytnych pro uspokojovanf nasich potreb. To pfesne piati 0 nasem .Q VJ(l~.tewiiiui orientace na t vlastneni se vyskytuje v obdobi pied dosaienim pine zralosti a je _%patologicka.zlatem a spfnou. ze vsechny deti prochazejinejprve obdobfrn ciste pasivnfho vnfrnani. V ekonomicke a politicke oblasti existuje obdobna klamna alternativa mezi neomezenou nerovnosti a absolutni rovnosti pffjmu. ackoliv nechtenou kritikou fungovani burzoaznf spolecnosti a jeji posedlosti vlastnenim a muze byt srovnana s Marxovym pojednanim 0 uloze penez v Ekonomickofilosofickycli rukopisech. ze fanaticti vegetariani potlacujf sve destruktivni sklony. prozrazuji. ze spolecnost. Kdo trva na tom.Pe~. jak prokazujf psychoanalyticke udaje. rovnost nesmf znamenat kvantitativni rovnost kazdeho sousta materialnich statku. ale to. aby pffjem nebyl rozdflny v urovnich.z toho by tudfz vyplyvalo. charakteru cloveka._y~dtzely. tento typ komunismu "je jen vyvrcholenfm kazde zavisti a znivelizovani na zakladni minimum. ze Freud povazoval zvlastni obdobf vyvoje libida za prvotni a tvorbu charakteruza druhotne (zatimco podle mne je tvorba charakteru produktem lidskych vztahu v ranem veku a nejvice ze vseho pusobi na jeho utvarenf spolecenske rPodminky). ktery "neguje osobnost cloveka v kazdern smeru". Asketicke chovani. Tatoalternativa se stava zcela bezvyznamnou.. I vy~adllj~.t vlastnenia. zavist nevznista. pak by nevznikl secialni problem. fanatikove "cti" potlacuji sve vlastnf "hnsne" impulsy. 0 nernz jsme pojednavali. avecLuziyalrJ:aJ(~~ah¥ .t!l~'!:l:·iglls~ ~)(. v niz je vetsina clenu anaInfno charakteru.r~:~fiifgie~je~·z_a1rtetena_nl.hydle. Za celou zalezitosti je zfetelna skutecna motivace: zavist. ze jeden rna vic nez druhy . houzevnatost. ktere vypovidaji 0 tom.Mit nebo nemit? Podle nabozenskeho mravnfho pfikazu to znamena alternativu mezi asketickym a neasketickym zivotem. ze jejich orientace na vlastneni trva.. Na cern zalezl. slov.rale je popirana posedlosti po uplne rovnosti. jestliie ztlstane natrvalo.

. to nemuze byt nikdy plne pochopeno.. 0 mem charakteru.~Qlqgicemu viastneiii.(i1iaiJ.~~y~~~~C~~~~~". 70 71 .Qytim. Je vsak jeste dulezitejsi duvod.peY. Usmev kazdeho cloveka je tajemny (pokud nejde 0 usmev nauceny.l1.e.. muze byt feceno mnohe. mojecelistva individualita. pokud spolecne sdilime zivotni tanec.dskl'l. "zivote:":""YKoiftrastu k charak.~mQs. Objasnil jsem tento problem do detailii srovnanim . I Jedine procesem zivych vzajemnych vztahu muzeme .f. 0 me celkove zivotni orientaci.. Takove pronikave poznani muze znacne prispet k porozurneni a popisu psychicke struktury me vlastni nebo nekoho jineho. . o mne.'o' k.) v CO JE MODUS BYTf? pOJeanavaIi:aKt~ryj~Vasnivou hl1~Crsiroltpnvrastnovat·stvecl.Dokonce i ten "spravedlivY" a "svatY".terem.tll~!1JJle.t. protoze vyr!y:v:a z lici.s.cY~ snaze udrZef'seria.§.a to nikoli proto. ?:RJ.111:lsi Qsoi!ll .ls.~musi c1iiit mit v tomto existencnim smyslu ..ij~~g'yjmRHl§.na cloveka.LykQnfliktu .. zadne zive byti nenf mrtvym obrazem a nemuze byt popsano jako vee.F.rQ~gm~m. zkomercializovany). .. y.je sarna 0 sobe veci. .t ~ . Ani jednotlivy akt chovani nemuze byt zcela popsan. J?ll:!. ktere muzeme videt v ocfch druheho cloveka. Avsak nasi plne identifikace jednoho s druhym nemuze byt dosazeno.~.. nenavisti ci narcismu.megativnf teologii" v eseji "On the Limitations and Dangers of Psychology" (1959). ani vcitenfrn...lt~ua. d lYJ~~!~e}'l.~G. kterou kazdy z nas nosi. na niz naraz! sebelepsf psycholog. Exis te.LllQR~~W~l'!~ /BY. jaky skutecne jsem.i. I ~ItgY:frje:ril~=:"·co-se·tyce osoby. nebot s modem vlastneni marne v nasi kultufe daleko vets! zkusenosti.[l£nLyl.ten druhy a ja .. to je tak unikatnf jako moje otisky prstu. ~ v~~£Lj~. ale vyviriilI se V' dusledku tlaku socialniCll Vetsina z nas vi mnohem vice 0 modu vlastneni nez 0 modu byti.Jsme'· k podminek na lidsky druh. proc je tak obtizne definovat modus byti. ~'popslltlZ§j~. aniz by byl zobrazeny usmev vystizen . na..~yk~. nebo mnohotvarnost mimiky. protoze dva totozni lide neexistuji.~l .. Mohou se popsat stranky lfcenim iismevu Mony Lisy. 1 To je hranice. Avsak moje cele ja. nadseni.vlastneni muzeme nazyvat vlastnenim existencnim. .~..tJepnncIPucnepopsatelna.zatimco prumerny clovek chce mit v existencnim i v charakterologickem smyslu. ze je tak "zahadnY". a to sarna povaha rozdilu mezi obema zpusoby existence. Naprotilomu.nec.charakterolQgic. jezto je CloveK.. (Viz dfivejSi pojednani 0 existencnfch a charakterologickych dichotomiich v Man for Himself.masku. lasky k zivotu.pfekonat barieru oddelenosti. Nikdo nedovede verne popsat vyraz zajmu.ke vlastn~ni nutne j~.. biologicky determinovany .~Mt!)(istellce: J~eJQ . j~Jkt~E~.megativnl psychologie" s . vykombinovany. Zivou lidskou bytost fakticky v jejim celku vubec pojrsat nemuzeme. ~L'VtQzen¥.ll. J~.:t. udrzet je.2~ lll£it~.

ktlNlte·J·a . znamena to bytaktivn-Cp'rojevovat se podle svych moznosti. musi byt pojem aktivity a pasivity vyjasnen. ~~.'\('llejsich. pfekracovat vezeni. ktery se projevuje v psychopatologii u kompulzivne-obsesivni osobnosti..tlakem.stat se "prazdnymi" a "chudYmi".~"'.J§t!m_J~gnllJl&1 .?:.'costojinade mnou a proti mne. ktery je mozno . A tak ffkame. kdyby nebyli podpirani vecmi. jakou snizime modus vlastneni. tvofive uzfvan! vlastnich lidskych sil. T akiiviifje-"roIrilk·obdelavajici svou piidu.(). muze se vynofit modus byti. tvofive myslenf ovsem do modu byti patff. Nezalezi na tom.". lekafi._"".• ~. Abychom pochopili pojem byti.)t!. To znamena obnovovat se.exisJ~I1ce . yyzaduje vzdat se vl~stni~9 e~9£~l}td~m)'Lll<~QQ~styi nebo .JJ.izolovanosti vlastniho ja. ~0. nebo zda nema ke sve praci zadny vnitrnf vztah a nezfskava jf zadne uspokojeni . ktere si clovek nenf vedorn. Ve vlastmcke sln. rust.~J!Qll. ve 72 . mnozstvf vsech daru pffrody. odumfel.~. . vYJ~ . ktery je vlastne nebytim . Slova jsou nadoby plnene zkusenostrni.~.) Modus bytf muze bytsnad nejlepe vyjadrenjsymbolem. kteff vyrizuji akta. ktery mi naznacil Max Hunziger: Modre sklo se zda byt modre. kdyz jim prozafuje svetlo. ktefi leei sve pacienty.. Mezi nimi je vsak zakladni rozdil. co vydava. ale aktivita ynJtmJ. ze tt!prvt! tehdy. idfit ' ktivit dci~. ktere rnaji.zpusobu cloveka.§.YX.§. ze by se zhroutili. kteff investuji svuj majetek nebopenize jinych lidi.. Nejvyraznejsim pfipade~ odcizene aktivity je ten.l. zda je na praci zainteresovan. chuze. vedce ci zahradnika.Yniti:pJ~ll.. tedy pod vnitfnim tlakem..'" aktlylte .zlvaLsvych vlastnfch.1!. i kdyz ruznou merou. v. byrokrati. co marne.. pokud jde 0 "aktivitu"..§J?ec11.sami . pfestavarne-Ii hledatjistotu a identitu Ipenim na tom. ze by nedokazali zit samostatne. !Ophou z[i¢itu..dc. Muze pfi tom byt svrchovane "aktivni". ktery dostal v hypnotickem stavu urcity pffkaz.. zazitek je pryc: vyschl.Xr'. ktere vsak pfes ne pfetekaji.azocihodi berlicky majetku. Necini se rozdilu. talentu.. zda jsou lide aktivni z duvodu ~viiejslhtf"doniiceni (jako otroci) ci z duvodu vnitfniho donuceni (jako clovek pronasledovany uzkosti). vcetne myslenek a slov. Zadny z techto prozitku vsak nernuze byt vyjadren slovy. protoze poh1cuje ostatnf barvy a nenecha je projft. !sllliillblLtQflll!111~ Jeho podstatnymznakem je aktivita.. "sezenim na tom"..fly t errn. milovat. a ~lwt~¢I1e._:_ a to Je c~~~L"mimo:mn~~:.I}L.~#.seQ(). je pouhou ~y~le~kou. kteff prodavaji postovni znamky.pocitat schody. vcetne lpenf na sobe samem a na svem majetku.sil.jako lidske bytosti vybaveni.*"". co si ponechava.e~e~~ ode' ni'ne.'~'.cQ.Slova "aktivrir" a "pasivni" vsak patri mezi °tanejiiesrozumlteltiejsl slova...'.X. ze ji pohanf vnitrnf sila.JJ:Y. b f1k!ivn~J?l:lsivitll~)'lueuje.~. ale psychoanalyticke studie pfesvede~ve ukazaly..()bezahmujt!s9l1()Pl}o~t . yl . jak jsme je popsali.ikture rozhoduje mrtve srdYo. na tom vsak nezalezi.yiftil~lJ)~~.8...~~p~p~~t~111~ ~g.tj. B jsem odloucen . ze .Aktivitav modernim smyslu se pfipisuje jenom chovanfv nikoliv osobe za nim.~il. Je nucena vnitfnim puzenim. Je pojmenovano nikoliv tim.. charakterizujfcich AKTIVITA A PASIVITA Byti ve smyslu. . jej po 73 AKTIVNf BYTf /Pfedpoklady modu byti jsou n~~~yislost.llhyj~. L!.K sy~~k!iyi!. . V moderni praxi se ~~hape jako zpusob chovani. iifednici.lzene .uJt!ln~j~~~~ a spoluproz~~amrn ~azltku.l1. ze se zrekli jakekoliv jistoty. opakovat ruzne slovni obraty.. ktefi ziskavaji zakaznfky ke koupi. "naslouchat". jimz se pfi vyp:alg~~. Aktivita je ~becne receno spolecensky uznavane cilevedome chovdni. rozkvetat. Stejne vyraznyrn pffkladem odcizene aktivity jetP9sthypnoticke chovani.¢lnl1ypod. tlakem udelat neco proti sve vlastni vuli .~}.a.. ene" a neodcizene" •.!ti"~L. zajimat se. V odcizene ".)..ze nezadrzuje modre vlny.jiik to obvykle vyjadfuj! mystikove . . V okamziku. jako by byli vrzeni do mofe a neumeli plavat. o~d.. Nevedi. Moderni vyznam aktivity nerozlisuje mezi aktivitou a pouhou zaneprazdnenostf.~~.j:fe. Ale mnohyrn lidem pripada za tezke vzdat se sve vlastnicke orientace: kazdy takovy pokus je napliiuje intenzivni uzkosti a maji pocit. jaky mela v klasicke antice a stredoveku az po renesanci. 'Oermei u vyrobniho pasu. kdy vyjadfuji. (Zive.M9...1!gfzb~li~L§1.'~ . kazdy. zkusenosti ale nejsou.IJPJekLsYC~HaJ. . ne vsaf smyslu povrchnl zaneprazdnenosti.U· fika.a. obchodni zastupci.. jei md za ~nasledek odpovidajici spolecensky uiitecne zmeny.jako delnik u pasu nebo prodavac postovnich znamek.. Clovek. kterymi jsme. ze sklo je "modre" prave proto. co zazivam.•• :. spise -p:tQ~fviiil1vt~I:~e.eZaK.m.od vysledku sve aktivity. jako tomu by va u truhlafe nebo spisovatele. ' .. Nektere aktivity vyzaduji vice zajmu a soustfedeni nez druhe. ale tim.byt. Yt. ponevadz jejich vyznam je dnes uplne odlisny od toho. davat.~.'''-.~gi.~'. vykonavat urcite soukrome ritualy. ak se nap f.~USlrnP?91!1o . investofi. Slova poukazuji na zkusenost. drzeni tela a intonace hlasu...X.<JJ.I1t!jedIla.~vo1:>()dall . Jedine tou merou.In.~!..:! Brant jim v tom iluze."ve'sf'ftrtttu1'e"''bytl''je rozhodujici zivy a nepopsatelny zazitek.

".. aktivity kterou stavi dokonce I nad aktivitu pohtIck<:u hl d" ravdv Mvslenka ze .Y~C::fhpY!... ~e aktI~Ita je "zdrava". co j~J?Eg1. PE<? I1c::J . ana Prqctlc_e).kontemplauvnt .~" Il. iioveho. . originalniho jako u tvurcich umelcu nebo vedcu. !~kt!.. Aristoteles "aktivitu" a pouhou "zaneprazdnenost" presne nerozlisuje. aktivitu..ctn.J!ll1{~ A.QinnQ..' . Mietha (1971) umoziiuji hlubsi pohled na tento problem kontemplativniho a aktivniho zivota.krome toho ta.:aC111L~ y " pnlmernehoclovekaj<::..lyqJ: .£gY::. Lobkowitze a D. lids .. b.si:lachmravall1 vztah..~ve . · 3 SPlSY W ......JJ:.vk?ntrast~ s modernim pojetfm aktivity.. . J~vblaze~ost ~ clovek Je schopen ovladat sve vasne a sve telo (Tomas Akvmsky.:h'yIa""l(ro. nybrz v aktivitach. rnluvi v~lmI otevrene v jeho prospech.uc:hoynimu poznani .. ~vsa~ take ostfe pozoroval zmeny. ja~o a Neodcizena aktivita je proces. . (Viz Nicholas Lobko~ICZ: Theory.•. ....Il1uze. ~I:..2s$QI1!.sXQJ~Q. Obraz nebo vedecke pojednani mohou byt klidne neplodne. J:v()fi"ost jecharakter()ya orientace .. ~... Yo .... se do pojmu Y. poza~av: cich a uvadi je v zivot. protoze vsichni tri myslitel~ se shoduji.ostf (~tika Ni~?mach~va 1.. Tvofivi lide probouzejf k zivotu vse.. . na nejz jsou zame~~n~ vsechny 3lktlVlty.i zivot. kJixiJY..... Jak se . spfse nez se na nej jen dfvajf.~£U~J10stI. tj. Zatimco postoj Tomase Akvinskeho Je jiste kornprornisni. a Yitac. 2). Summa 2-2:182.~ .... "Aktivita" i "pasivita" maji dva zcela rozdflne vyznamy...!!platlyp:neJYY~'§.~. ktoIl1tl.Jl~J. tj. Odcizena aktivita ve smyslu pouhe zaneprazdnenosti je ve skutecnosti "pasivitou" ve smyslu tvofivosti..I.lmly~J!l2.'~ze AKTIVITA V UCENf NEKTERYCH - PASIVITA VELKYCH MYSLITELO Filosofie dob pfed prumyslovou revoluci pojmy "aktivita" a "pasivita" v dnesnim smyslu nezna.. ze nejedna podle vlastnf yule. ..a vede k ~!a~eno~tI (beatitudo) za pfedpokladu .Lt~dy.probuzeni provede.toval.1 tyi() spolecenske podminky problem subjektivne neuc~lne. aktivita oddelena od duchovmho zakladu cloveka. N . ze nebyli otrokY"a!~ svobodnymi obcany.. z:paIl1t:!I111Jll . Bylo to take sotva mozne. Toto je dnes tezke pochopit..4 Zde uzity termin "tvofivY" se netyka schopnosii vytvofit neco . praxis nezahrnovala.vsak. ktereDyly zive zhruba 0 ctyn staletI dnve. 1-2:4.~l:e} . Iy?fiYosJ.k~cenny .~..{"" koritefi'iplfi:(5~~:i~ f<?... d.znaJl1. jako osobnos! av. jsou a 2. vSe zr~}eleI? '.. v v 2 Terminu "spontanni aktivita" jsem pouzil v knize Escape from Freedom a terminu "tvoi'iva aktivita" v pozdejsich spisech. v~telesnova~ ducha a h.aktil!i~ . ale jeji kvality. Davaj] zivot svym vlastnim moznostem a pfinaseji zivot druhyrn lidem i vecem.mL£!1ln~~!l.11· ke akti vity . ZlY.V11a. nebo kdo cte basen a proziva v sobe citova hnuti basnfka.I. ..i. aniz si je vedom.trYhy.. sterilni. ~riP91d~JJ.17a.?dn<:ty. protoze aktivity jsou vetsinou odcizenymi "pasivitami".. se. ". Znamenr I119j~L~ktiYi~!~j~pr()j~~()yai!!J:IlIl1ychsil. $ zIYQt. mohh se venovat tvonv~ JLI?LQ"n.f()JmgYI?I~~~.. ackoliv nie "nevytvofil". ktere jsou v' s~uladu s .. v nellz necOvyvoIavain\. Eckh~rt naop~k. . v • .'' ••••• ...A!istot~Jes ..:..QilllQu .sti ... Spinoza.·PH~.sf. ktera vyjadril slovy .Qt~. aut~r spisu The Cloud of Unkno.. ktera znanienala telesnou namahu. zavrzenar' . svobotirlPlo .. srovnatelnych s dnesnim.. vy~tupuJ~ velmi ostfe proti hodnote vIt~ actIv~.~b?'Q!l:.~~!.~_~!b:tt~J~IQl!Y1:lm§~~t:?san:a slf~je~t.Y~n9Y~9X·· vni tfnfm u klid U.I f0:r1110'.~..ucIteh zaneprazdnenost.tento proces je velice plodny.onte. sou~asnfk Mistra Eckharta.!C. ale podle pokynu hypnotizera.R. probfhajfci v osobach. v dobe Eckhartove. avsak proces.. naprosto rutinovane prace pro svobod~e ~te~any neexIs. Byl zakladatelem moderni vedecke psyeholo'''..Ale eudaimonia blazenost" nespociva v pozitcich.YQ1:i YllitfIli£inll()§l~ nema nutne nic spolecneho s vytvofenim umeleckeho nebo vedeckeho dila nebo neceho "uzitecneho". A prave proto.l?nic. . zatimco zkusenosti s tvorivou pasivitou jsou ffdke.a ze ja i moje aktivita jsme jedno.dnf. J ako Aristotelova Je 1 p~)Zlce 'f2.kti .!<.mysht~l. prace.iIl1a..... tvofivy.). Proto napr."....~}.flse]JP .vin_g.:. Tuto rieockizenou 'akiiviiti 'nazyvam /JJ!.. 183..ze . lo." co jse11lvytv()fil.. . ceho se dotknou.t~~ existovala odcizena prace jen u otroku.~!!lg. Z toho duvodu je vsemi t~mIto . ktere si v nitru uvedomuji samy sebe nebo opravdu "vidf" strom.. naproti tomu muze byt pasivita ve smyslu ne-zaneprazdnenosti neodcizenou aktivitou. ysic:hnLJide.[ozllll1el .lJ:.. ~dcizene. Otrok muze mit smyslove radosti jako clov~k: .YJ1~.jZ. Netyka se ani vysledku me aktivity.l. kdyz uvazime. • . L an ga .. J~ naprosto jasne.~... J:leco vytvar. jen kdyz je zakotvena v mravnicha d~ch~vn~ch.d .:nep~iJateJ!l'7: Aristoteles povazuje kontemplacI za aktivitu nejlepsi casti '! na~ "nus _ rozumu.. Protiklad vsak nem tak ostry.6). jez probihaly ve spolecnosti a v prumernem cloveku.. 74 75 . Y.z~a ~a prvni pohled. Ze Aristoteles nesdilel nase soucasne pojmy a tivity a pasivity.a tato v:y~rad~ Je rvozhoduJI~I -: ~e cilem.ej Il~jyys. protoze odcizeni prace jeste nedosahlo merftek.~. z E8?Jgl?:~J1l0".()\:)ilfj!:(ro·sal1Il()ut~ pokud IlejSOll citove zmrzacelli.

blazenost nebo utrpeni. 2. ze hde.. podle neho predsta\lllJ~. v jake mire se cloveku podaff dosahnout optimalni realizace jeho specificke Iidske pfirozenosti.kQ~~.r1l1l1yslov~spol~GnQsl!. ktery myslf jen na sve penize. vyrok~m.. povazoval Spinoza takove lidi za naprosto pasivni a v podstate za nemocne. zname pravdu sami 0 sobe. J.ta. s. "pasivni" mohou byt dobre i spatne.~h se ned_on. n. Spinoza povazuje zadostIvostI..!-ejsou sfleni.Q. blazenost. Pro Marxe existovala otazka: kdo by mel ovladat koho . Naopak Hkame. 44.2. navykleho rnyslenf. byti proti vlastneni. jednfrn z objevitelu oblasti podvedomf a obohacen timto poznanfrn podal daleko systematietejsl analyzu odlisnosti mezi aktivitou a pasivitou. tim vetSi je nase svoboda . Ale pro Spinozu jako pro Aristotela tomu tak neni.aJ.SJ.n.ax~Jidsk~. Zadosti jsou rozdeleny na aktivIli ~ p~si"gl (actiones a passiones].kt!~'y". SQi!1. ze ~eco koname (agere). ak~vitoua. nutne necim trpf. rozum.J1. Praha 1977. skliceni a depresivni.~?~ffiQ.st? se jimi p. ~grl:lVl.!!lQZ~ r9~Usuje.sou normalm a dobre pfizpusobeni. myslenf).svobod?I. s. co pusobi proti narokum lidske prirozenosti.radika]ni . -> ip{~~~i~~:{3~~~ rpent~Ini~si. za patologicke.G. "Prvnlrii kri teriem ~a(ls:ti-je'j~~e~v¥pl¥v. ktery se da dokazat pokusem.Jl"g~.~. 1\ktivni li~e ve Spinozove s~~slu.. jsou nezbytne dobre..ohrda J~k~ a s "neurotiky".\l~~..ke.mysh)e~ na svou slavu. radost. 1. ze je oznacuje za formu silenstvi. Aktivni majisvuj puvod v podmfnkach riasCexistence (v pfirozenych a nikoliv patologicky pokrivenych) a pasivnf jsou zpusobene vnitfnfrni nebo vnejsfrni pokfivenymi podminkami.ku nebo sla.Q}.~lSJ~Y1J. 40. jsme nesvobodni.K. ze necfm trpime (pati). ~jeJzsam zosobnoval.~§chQPnoS1L~HY§()Y!~<!Y.L. Tyto myslenky jsou tezko srozumitelne pro modernfho ctenafe.VYJln:~OUoca.~:Qj~'P. ktery ~g. Vsechny stavy nebo hnuti mysli..Jl~U:Q~~nQo§JL"Q I~komc~. tvrz. protoze nam jsou obvy~le na.a~J:>yl podle meho nazoru prvni!p modernim my~litelem. l::.§~.lo pfedti~ zapasem mezi zivotnosti a mrtvolnosti. neni tomu tak ani pto nektere soucasne neurofyziology.nnQstl .. tfebaze je mezi dusevni choroby nepocitame.~. empiricky.~JiQ~g~·~~" !j.~. dokonce jde az tak daleko.p~l!§gQ!!~ . Cim vice se blfzfrne modelu lidske prirozenosti.ve. jako konska pnrozenost pro kone. ze termfn "lidska prirozenost" neodpovfda zadnemu udaji.ixo. a 0 jinych podobnych Iide.~.:l:lpH~L. pokud obsahuje adekvatni ideje.veImi .~:1Yf. Ve skutecnosti jsou vsak lakota. silnf rozumni a veseh ale take mentalne zdravi. bezmocnost souviseji se vsfrn. 180). uspesnost nebo neuspesnost.. se d~es stah . s..IPA~~ . 179). Spinozovy pojmy aktivity a pasivity jso_u. 5.ostiv?stm~ znamena byt m~nt~lne nemoc_"llY. ~piopadli lacnosti po penezich.lX iu k z. cJJaral<:teXll" grapy.ou v souladu s potfebarni lidske pfirozenosti. def. kte~y. Pokud jedname vsouhlasu se svymi existencnimi podmfnkami a jsme si vedorni tech to podmfnek jako realnych a nezbytnych. tzn . v niz zivot vltezi nad "mrtvym" . iracionalita.a....gie. .•slltaXnlalo . . do jake miry jsme svobodni. tvr~.~i.tmvam~.~Uc~:.l~-R. "Nase mysl neco kona a necim trpi. 42). 76 Spinozovy myslenky 0 vasnfch a pasivite muzeme plne pochopit. biology a psychology.:l:~p()sJj~. (mysli. nec(). . aktivita nebo pasivita zavisi na tom. . ?.y~gom.2f k..gj~. postradajici racionalitu.jako pasivita."'5~~12~Y.mJnlJJ~ a koneckoncu ~1l1~~(Grundrz!se). kontrastu k dnesmmu n~z_or~..12.a. lid_ska aktivita js.~meniaIrii. ze dobrota nebo spatnost. tj.?d.me~i. majet.. 3.li~l§k*. co b!. slabi. co je rnozne jasne a zfetelne poznat jen jejim prostfednictvim.. poddanstvi. L§UaJ!1~h~Q. §. def.ujeo pro ~arxe neJ~kou hromadu. ceho jsme jen castecnou pficinou. do Jake miry se nam ned~H dosahovat tohoto die.~.. nebo mrtvf ovladat zivot? Socialism us pro nej predstavoval spolecnost. ~~Spil1oz()\le 1l1()delu lidskeho byti je aktivita nerozlucIle spojena s rozumem.". "~~ktiyit&j~'"~~\....g~. . pokud obsahuje neadekvatnf ideje. ktere neJs. ktere jsou "aktivnimi afekty".Qyti. jestlize se v nas neco deje nebo jestlize z nasi pfirozenosti vyplyva neco.. sebezdokonalovani spolu souviseji stejne tak . . domyslfme-li se k jeho posledni . 2.gi!opaKpleq~l~y. pflt?mnostI protI I?lllul?stI. Spinoza byl pfesved~en" z~.~J!*¥6JJ1:b~~T~e~~:.11~mQS::. nez ucinili jeho predchudci.ijr()~~Il()sti :" Rfkame. tvrz.pasivitQgcj. k!er~ V . pasivni pfani maji svou pricinu ve vnitfnim nebo vnejsim natlaku.." (Etika IV." (Etika III. kdybychom nebrali v uvahu.JJL.. nutne neco kona.my~lence: ze !bythnan [racionalnimi ~ad.pr4~nake~>"~ .plirg. Nemuzerne plne'pochopit citovy naboj. rrumoto.$1~g~y . ze "~..g~~~a ~l:lkladJ'l1nllPQlohamlCt. smutek. ~~r~ nap sal (v Ekonomicko-/ilosofickych rukopisech}. ceho jsme adekvatni pffcinou. protoze jsou malo pfizpusobivi takzvane normalm aktivite. ctIzadost a smyslnost urcitym druhem sflenstvi. a 0 ctizadostivem cIoveku.a nanejvys modemi . _ . (Etika IV.J!£i§. jestlize se v nas nebo mim()nasdeje neco.J1iQJ!"y. svoboda.mel by zivot ovladat rnrtve.l\. 30?-:-39?)' T~mto.jestlize z nasi pfirozenosti vyplyva v nas nebo mimo nas.··Uvedomela.n&pr. Podle stupne opt~malmhop rustu ~sn:e neJe~ (reh~tIV?e) . ktery mel pro Marxe zapas mezi kapitalem a praci.§B." (Etika III.1. O~tIZ a pr_otoze je povazuJ~~e za hodne nenavisti.proj~yeJ:l1$e!ayneho konecne analyze 77 .£hl:lrakteristic~apr() lid$. tak cizfrn mysleni nasi doby. J~c. Aktivni touhy existuji v takovem rozsahu. a blazenost.Qt~"">lomlk".~::. Podle Spinozy aktivita. vezeni.l\QclJ.

cichaly. "videl" veci tak..dejiny' pouzivaly cloveka jako prostfedku k dosazeni svych.9~I1y. ~()ustfe. iraci?nalnic. Praha 1957.~()~tr~s. Tato falesna mapa neni potlacovana.enym "videniIl1" . instini<.I1!!s()u. . M()j~. .t()llh~J}1. moje chovanf na verejnosti je v pffkrem protikladu ke skutecnym silam. Co je potlacovdno. 78 Uvedeny nejdulezitejsf pnnos Freudovy psychoanalyzy spociva v tom.1acenY v-'-ranem--d~isivr'-Princip zustiFi}z:'--i-kdyz se v dalsim rozvoji psych()analytICKe' teorie a terapie zacal klast vetsi duraz na traumaticke situace v oblasti ranych interpersonalnfch vztahu nez na oblast pudu. ze ten to zakon vedomi odrazl realitu. nicmene mylne. l1!Qtiyac:~.Jvolna asociace. rna a probojovava clovek. je to mapa..drobfy"pravdy a opetne nas ujisfuji. kdo z Marxe precetl vice nez jen nekolik izolovanych myslenek. kdyz pofkame nejakeho nebezpecneho cloveka. BYTf JAKO SKUTECNOST Az dosud jsem popisoval nazor na byti v kontrastu k vlastneni. transference = prelr6~-odpOf).ojechovani· je odlisne od. opravdova .<:.b. ~ .E()~ved()~ij~ zas.skou~l:terou nosim a pfitorn bdele sleduji sve vlastni cfle..jeho lidskost tim. Ja tu ted! ovsem nemluvim 0 te casti skutecnosti. mJl. Z nedavnych soucasnfku nevystihl nikdo pronikaveji pasivni . Marxovy nazory by se nemohly vyjadfit jasneji..gl~"ShebYtL. Pravy opak je pravdou. Proces mysleni se snazi organizovat tuhle celou zumpu iluzf podle zakonu logiky a verohodnosti. metoda odhaleni symptomu nebo pffcin celkove nechuti k zivotu lez! v uvolneni (uvedomeni) toho. Skutecnost vnfmame. dejiny nejsou nicim jinym..._ charakterova struktura. mezi maskou a realitou. skutecny.Cela Marxova kritika kapitalismu a jeho vize socialismu vychazela z pojeti.:lI1<l:t.. zivy clovek. ktery sleduje sve cfle. Moje zkusenost z psychoanalyzy .. neni to tak. raciorializacl.Cloyek""""jc.~trt.'j§pu . komu muzeme plne duverovat.t."absoIM1I1~pi-!sivnt. vedomi.§Polecnosti. . jejiz poznani vyzaduje vedecke metody a pfistroje.<:l.. tj.jinych i sebe sameho . kdy jsme 79 . I1azQry. .jako by byly nejakou zvlastnf osobou . Ptam-li se: Co je podvedomer.: 1}~~voIJQ. jak to vyjadfuje Eckhart.charakter moderni aktivity nez 4. je vedomi reality. neodpovida skutecnosti klise.l£~!!&1Jlf/t£tf{!rl ktery f. je centralnf myslenkou Spinozov.'" 9XllhYch. 111).pQj. aby ji pozna val.ou i Marxovou a fundamentalnfrn pfinosem Freudovym.h vasn. zdanl. Z..d~l1i. tj. infantilni a individualnf jednotlivosti zazitku.nedo§p~ly.." (Marx.se pozdeji stava traumatickym pfanim nebo uzkosti.' z~uj~ti!y nichz plavou k:olerri dokola. pfestoze trpim nicotnosti nebo dokonce sebevrazednyrni sklony..zvl~~te..9YWi-!skoyl!ne'. Navzdory formulacim. pjedsudku.jsiirt1t.r.i. qeterll1iQPYano .'. ze je odhalen a pochopen rozpor mezi chovanim a charakterem.M~~h(). ze pravda je potlacovana. ze tomu tak je. jak se 0 tom muze pfesvedcit kazdy.<:lny. kterou pouzivame k organizovanf sveho zivota.informaci.J()lll' . ze pravdu zname a ze poznani potlacujeme .jestlize se zdarn byt odvazny... Behaviorismus se touto maskou zabyva. avsak ve!$iI1ouje . Il1e~ici {i-!lY~QYGh .<l. Poznarne.<:l..l!yQJY~l'r()t1ikmlti ohniska do v~itf~ireali!y ..jinymi slovy: ze existuje jakesi .rni . 2.i. Engels: Spisy.ut~£n~. Freud vYpracovaIIl1t. Ale stejne dulezite je olJji-!~I1itJ). hmataly..meho=eharakteru. kterejsou poplatne klasickym ekonomum. i ~.~i1emj~ odhalit. Predpokladame. spolecensky pfizpusobeneho obcana se povazuji za racionalnf a nevyzadujicf hluboke analyzy. co bylo potlaceno. aby se stali zajatci iidajne racionality.. nez je tato jeho vlastni veta: "Dejiny nedelaji nic.1\£1 a tak prekrucuje pravdu.Jestlize se zdam byt laskavy.motivaee meho chovan! tv()fi1l10je 'Sk.().sIysely... jak jsou. co je casne potlaceno .<:lQ. ie cela ta smes je realna a pravdiva. ~1!s~Y~. analyza snu. Sv.<:l()mi. takje nas rozum organizovan. Il1ysleQky..mi ffka.cQ Jzepo. co je pravda. kdyz pfichazime do styku se skutecnosti.. Stejne jako jsou nase srnysly organizovany.. ruznymi druhy 11. xtYafi ..podle mne .vaStie'...¥ti.. tj.js1ere me motivuji. ktera se taji.tuke.. M.toQ!:!.e.J~G. nebo nekoho. cflu .tivnLJhl~!Y!lL~~x:u~lni) .mevedome poznani". ze miluji svou vlast.patologicky zavislY· a . jako by to byl pravdivy a spolehlivy udaj.~ y zasobuj~ svecleny.~ni rna zcasti odrazet me byti. S¥. aby si uvedomil pravdu. ci nikoli.. jestlize se zda.~1<:llteCI1()stLYI1~s§<lIl1Yc:b .potlaceny byvaji iracionalni. pak musi odpoved' znit: nehlede na iracionalni vasne skoro cele nase vedornf reality . pfestoie"moje'laskavostje'p:~~::m. ze by . Slov~~<l:'< ktera obycejne nebyva vedoma a pffmo pozorovateIna: Tento p-QjeIl1lJy!iJai<. nez cinnosn cloveka. ze obnovfrne jeho tvorivou cinnost ve vsech oblastech zivota. Ale to nenf pravda.Q.(~KaJ<: zakrytf meho koristnictvf . at chceme. nemaji iadne nesmirne bohatstvi.l5tS!ra . s. vime. M!H~iIl1()y. jinymi slovy .l5J sve ve studii 0 rozpadu a chorobe c1viIizace. Na druhe strane nazory zdraveho rozumu normalnfho. neprobojovavajf iddne boje! To vsechno dela. . ze Marx byl determinista.t. zatfrnco sleduji svuj vlastni zajem. cinfcl z lidi pasivni historicke objekty a olupujicf je 0 jejich aktivitu.I~<hyly".ne. Tvrdime-li. ze vlastni Iidska aktivita je ochromovana kapitalistickym systemem a ze je nutne vratit cloveku..raby videly. pak ovsern vychazfrne z predpokladu. ~~"mo.J?QZnaI1ijl<R.mcI()rialhf. vytrzenych z textu.

podvadeni. schopnym kvahfikovane probudit jejich zvedavost a spoluucast. se stava zajfrnavou.~ak()fenel1 all . od pfirody pasivni a ze nechteji pracovat nebo t..z. D. Zatimco oni si sve vedeni uvedomovali a uzfvali ho.. Kdyby to dite nezapomnelo. ze jedinym behaviordlnim problemem je vysvetleni necinnosti. vykoristovani. '.. ve stavu transu nebo v nalehavyc. f()mkn. ao minutu pozdeji uz 0 tom nevedi..Ptl§()l:>y. Manazersky stereotyp 0 delnicich tvrdi: ze nemaji skutecny zajem 0 aktivnf spoluucast. kdy hrozi. co on-ona tvrdili predtfm. Udaje 0 chovani zvffat. udelalo by nam nas zivot nesriadnym a jak sami sebe ptesvedcujeme.tiJidskepfirozell{tsti.p a . ze chteji jen vyssf mzdy 4 Zabyval jsem se nekterymi z nich v knize The Anatomy of Human Destructiveness. ale je take pravda.. tak jako nasi predkove pozoruhodne znali pohyby hvezd.natl~k a nu_d~ a material je predlozen ZlVOU formou. jak minulych. ktery je . Stupeii takoveho potlaceneho vedorni se muze solvaoonadtrout.ztaJ1.am} . pov~zovani za hlupaky.I P sklltecn()sti ~lastniho ja. l!'~. ze mnoho druhu zvffat plni i obtfzne ukoly s potesenim.formuloval jadro problernu nejobecnejsi formou. Mayo svyrn klasickym experimentem prokazal ze prace ktera je sarna 0 sobe nudna. co je dulezite znat 0 lidskem chovani.:.tal<QYti.Js. aby zapornnelo vedornf pravdy..to je v protikladu s Freudovou dornnenkou. jako jeho opak znf nam. pochybuje a one tedy urcuje nase metody vychovne i pracovoD Ale je to neco vfc nez jen vyraz pfani dokazat hodnotu naseho spolecenskeho usporadani tim.?y mozI1Q§.afdf' V pokus 0 rozsifeni oblasti ~~sl.. Je aktivita i imciauva prekvapive zrnobilizovana.. Presne vzdycky vime.. cirllAyc.~~l~~()..obelhavani. kdy clovek mimodek rekne neco.i ()~. ze se podlleji. ze lide jsou v podstate lini. ktera vyjadruje ten to pojem potlacovani pravdy poetickou formou: kdyz se narodi dite. v nichz nahledneme hluboko do podstaty jinych Iidi i sve vlastni.xistenc. j~k~il~. kdy sami sebe zaprodavame a lzeme Sl do kapsy. ~ouh ll?~!=.. Dokazujf to cetne reakce. ze se mu pfisuzuje sledovani potfeb lidske pfirozenosti.l()r!'. ktere melo v momente zrozeni. co vlastne odporuje tomu. ze deti i mladez jsou line\~"protoze ucivo je jim podavano suse a nezazivne..h zalezitostech. protoze kdyby bylo vedome.svetakolem . Nasledujfci udaje jsou dukazem teto zakladni teze:" 1. stal by se pro ne zivot nesnesitelny. Existuje v mnohych snech. lla$... ze je zakofellen v lidske pfirozenosti a ze je ve skutecnosti nezmenitelny. i kdyz se jim nenabfzeji zadne materialni odmeny. ze dite proziva vnejs! podnet jako ohrozenf a ze ptobilizuje svou agresivitu.z~j~ 118.in:~C>!?r~~H:' to£1t6' sm~slu k.!. Vrat'me se k nasi zakladni tezi: ~~~i.0dk8.YI1i!. vydfrani. ze aktivita je vlastni nervovym bunkarn. Nejnovejsi studie prokazuji schopnost a potrebu mal~cfi deti reagovat aktivne na slozite podnety .. ci strachem pred trestem.Vtalmuduje jedna legenda. 3lpetske chovani.~.sebou utajili co virne.. Pravdou je. nikoliv cinnosti. andel se dotkne jeho cela. t~~ .t'.. Clenum mnohych rozlicnych spolecenstvi. ze se clovek spatne vyjadfi. ze byv se jimi daly naplnit cele svazky.q~ .C. 5.tQlllu. projevovat sve moznosti. 4lS. ' vpx()tiklady)sJale~ll~mll'. i kdyz i ten hraje roli v zidovstvi a kfesfanstvi: Cesta k byti zavisi na proniknuti pod povrch skutecnosti a na jejim pochopenf.! 1'1y Ud~~~~~m~.. Chovani pfi praci: E.utl. Experimenty i prima pozorovani dokazuji.Iataz myslenka je vyjadrena v dogmatu. hi adem . Qyt akhYE:l. ze o!?~L. Pravdu tohoto vyroku potvrzuje tohk dukazu.. SDfLET A OBETOVAT V soucasne spolecnosti pusobf existencni zpusob vlastneni dojmem.jak ylastllevl. kdyz k tomu nejs?u dohaneni rnaterialnimi pohnu!~.. . Dukaz pro toto tvrzeni lze najit snadno.k. kdyz konstatoval.t!I1 a.nLz. kdy citime.z~~zi.~xa... Totez se prokazalo v fade tovaren v Evrope a ve Spojenych statech. coz uplne postradame za dne. pfflis "nebezpecnymH.QJ). tak pritomnych.e.Y~§.'yXQ. z vezeni sobectvi. O. Neurofyziologicke experimenty dokazuji. 0 tomto dogmatu stezi nekdo 80 81 . aby nepfijemnou hrozbu znemoznilo. vyuzitkovavani.11.. Zakladm ehcke cile ~ziOovstviakfest'ansiviprekonani zadostivosti a nenavisti .~l1a.potlacime.m.fI11t \..nemohou byt realizovany bez ustrednlho faktoru buddhismu. takze neni schopne probudit v nic~ skutecny zaj~m.hovani pfi uceni. ze plna pravda vypluje na povrch: ze uklou~ne jazyk. Sku tecne. by pojem vrozeneho lidskeho sobectvf a lenosti pfipadal stejne podivinsky. my ho okamzite .fi~en zivym a nadanym clovekem. Mnohe studie dokazuji._k:?r1J~Y!Il' u~llkat\ I.eriment~. na exp. 2. -: l:>ycAgm. (Pffklady z nahlednutf do snu jsem u~edl v knize The Forgotten Language).li. jako bychom to znali daleko dffve. v~ik'LcaSLen~rgi~~~~"§nQ1r~pgy.'skutecllost. nll. v nichz nahle vidime nekoho v naprosto odlisnem svetle. ze sobectvi a lenost nejsou sklony cloveku vrozene.. kdyz pr~covnici v~di.Je nas biologicky vnitmi pud sebezachovysmefuje ke zpusobu vlastneni. Dalsi dukaz muzeme najit v jevu odporu..leco delat.. VOLE DAVAT.

. A.~y).~ky. kdo vefili. vedome pfinaset obeti pro druhe se da jeste nalezt u pffslusniku urcitych profesi. Pranf davat je motivem tech.!. kdy riskujf svuj zivot pro zachranu zivota druheho.s9~t!ct'lf. je krev. y PX9jeYt!fhIas. ze dfive nezainteresovani se znacne zmenf a prokazujf pozoruhodny stupeii vynalezavosti. Kdyz Churchill na pocatku druhe svetove valky oznarnil. jez je obklopuje v jejich blahobytnych rodinach. "nae si pomysli". " oboustr:lIlne.Is:Y·. socialisticky nebo humanisticky. pol.l<:lS!. K takovym stavkam dochazi i v nasi dobe.. . fieCitelnost sveta vuci chudym a smrst hrozici valky vinou individualniho egoismu povazuji za nesnesitelne. zvlaste 0 vlastnim badanf v rarnci tzv. apeloval na jejich hlubokou lidskou touhu pfinest obeti sami od sebe.a zustavaji neuspokojeni.b. Altruism. Phelps. Kropotkina Mutual Aid: A Factor of Evolution (1902) a dalsi dye dulezita dila: Richard Totmuss: The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy (autor zde zdurazfiuje lidskou touhu davat a potize. neodstrasil je.stejne tak Nemcu i Rusu . Tutez potrebu davat hlasala a vyjadrovala mnoha spolecenstvi po cela staled. odpovedni. \Potfeba davat.. zejmenamIadslch.s99t!s@§iI11i (a takove' pflpady jsoU'easte). Delnici se snazili ziskat vets! mzdy. Stavka byla pro ne spfse "religi6znfm" nez ekonornickym jevem. podobne nesobecke je chovani lid! v situacich. jeptisky.znacneho poctu z nich je v souladu s hodnotami. ze valka a utrpeni mohou . Nazor. vyd. zili s nimi a pomahali polozit zaklady k revolucnimu boji v Rusku. . Nejnovejsim pfikl'aaem(2 . dcerybQl"laJychJi<:iifiI11sMfl§y..~ini)idi jt!ste. ale nikoli pro 'deinickou spoluucast. ale soucasne riskovali a podstupovali nesnaze. "projektu Bolivar". Reakce Britu . ale objevil. do kterych se narodili. Morality and Economic Theory.l1eQQQl}a. Delnicke ."''''. tj. stol. charakter . je notoricky spatny. ze jejich deti "maji vse.! 6. ktefi P9'1az'ujiivujziYQtvejvem IU)(.na nerozlisujici bombardovani populacnich center valcicich stran ukazuje. 82 83 . ale naopak. touzi po tom. A. zvlaste od doby I.~ujeschoPl1ostmjlQY:lt. sdilet. zkusenost ukazala ~ a ptesvedcila nemalo manazeru . predstavivosti a uspokojeni. aktivity. protoze se jim zda. i k obvyklym pracovnim metodarn. v nichz se v individualnim chovani lidi projevuje i ochota k obetavosti a solidarite. jen slovy (byf jich nenf mnoho). af byla orientovana nabozensky. tg~a_chazfme nemalo. Bolivar a dalsi jine projekty budou obsazeny v jiz pripravovanem obsahlem Maccobyho dile. V~(!ILdaY!:l!I19:~hazJI11t!.ze delnici mohou byt skutecne aktivni.a":nesmyslny. jimiz nail ekonomicky system uz napfed lidem brani.i kdyz v posledni dobe ponekud pfibyva stavek za lepsi rracovni podmfnky. ())Jravdova la~l<::l.'-'ktefi nemohou vystat' prepych a sobectvi. rozhlizeji se po novem stylu zivota .) jsou synove a dcery ruske vyssf tffdy -lJll. Muzeme byt svedky podobneho jevu u sYPt1a d<':~Eb9hg~ ve Spojenych statech a v Nemecku.ol1. jinyrn pfikladem je 1ll. a.. . ktere nabizeji. vetsinou se vsak dnes stavkuje z eiste ekonornickych duvodu . f:llt!s~~I~~ka".Y pritve'Ta:sc:e~milllje ul"i5ityeIQy~k.easy zrejme vetsinou podporujf sobectvtj Nastesti existuji situace 'v miru. aby toto pravo svobodne naplriovali). kteff mysli. ze nemaji vse. Tito mladi lide opustili sve rodiny a pridavali se k chudyrn venkovanurn. ze nadale uz nejsou s to zit v zahalce a nespravedlnosti.'.ll§.c:t!lYsvM.co si preji".9.a ze tedy podil ha zisku by mohl byt pohnutkou pro vyssf pracovni produktivitu.l1iI11 d0ll1acimpl"9s1fedLf:l PllQl}Y. ktefi s radosti pfijali nabozenstvi chudobya lasky. svetove valky jsou pfikladem takoveho v podstate nenasilneho chovani. vic nez to. ze lide nechteji podstupovat obeti.<:lllr9ya'lat drull6.mobilizovat lidskou ochotu k obeti spise nez doba mirova a ze mirove '. zeIllllJ~ . Zcela proti ocekavani svych rodicu.'icinounesiestfa<'strasti. mnisi. byl princem a mel . ze konstruktivni tisilf nema zadnou sanci. ze ve spolecnem utrpeni nezakolisali na duchu. Dosli k poznani. pot a slzy... k nimz se hlasi.gdvJci.L. rebeluji proti smrtici izolovanosti svych zivotu.konZIHl'l<jS()u'pi. aby hajili svou lidskou dustojnost a zazivali pfitorn zadostiucineni v lidske solidarite.r lidi.ve. ze teror bombardovani by mohl zlomit jejich bojeschopnost a tak napomoci ke skonceni valky.i. co si jen"'mo1i1pfat. Mnozstvi udaju lze najit ve spolecenskem a politickem zivote.ll<ll. sila jejich odporu vyvratila nazory tech. druha kniha je: Edmund S. Faktem je.jl kdyz nekteff z nich naplnuji tento cil obeti a pomoci 5 Ve sve knize The Gamesmen: The New Corporate Leaders (kterou jsem cetl prednostne v rukopise) Michael Maccoby pojednava 0 nekterych nejnovejsich projektech demokraticke iicasti. Proto unikaji ze sveho domaciho prostredi. napaditi v praci. ze to.. tek . 6 '-'-'Lt\ obracene. lekafi. kdo dobrovolne (zdarma) poskytuji krev. co nem:ljLJ Mimoradnymi prfklady takovych Iidi v minulosti jsou syno. Smutnou znamkou nasi civilizace vsak je. Zatimco manazefi maji pravdu vzhledem k podmfnkam. co zada od Britu. jako jsou osetrovatelky. ktery hodne radovanek a luxusu. 19..ll. \ i. Mnozi z nich byli puvodne velice idealistickymi a senzitivnimi ~< 6 Pro porozumenf lidske prirozenosti jsou pffnosne a podnetne velice dulezite prameny: klasicke dilo P.

N31 ~a~~a~e sveho pozorovani ch~:)Vani skupin jsem dosel k presvedcivemu odhadu.prameni z existencnfch podminek. Rozhodujicf pro kazdou spolecnost je. Toto psychoanalyticke dogma' je p~ijat~lne jen potud. jakyrn zpusobem podporuje jednotu a solidaritu a jaky jejich druh je rnozny za danych podmfnek spolecensko-ekonornicke struktury. na zamestnaneckou organizaci.::.:::-.~. pe~i£ickym.. Ztratili schopnost mit opravdove radi a lasku nahradili pfanim obetovat sve zivoty.§Hg~jsLInotivaci liclSJ(~hQ.QregPQl<:1(l<..¢lo"~l<:u j§Oll pfftomny .x . I'ro~tredi . na bratrstvi..zit.dll~h. vedci odhazovali sve celozivotni pestovani objektivity.. clQgInat\J....¥Q!J~ s a vrEz. QdPQHlje.~. protoze se nemeni jejich spolecenske podmfnky.. s kterou Je pak spojen jenom vzajemnym nepra telstvfrn. postradajfce tradici.potrebujeme najit novou jednotu se svyrni bliznimi a s pffrodou. na narod.z2.ma rQzhoduHGi"li" l1ayyyQjQ~QJ:mostlykojen~c. 1i<i~k~Ltouha. . kritickeho mysleni a nestrannosti.I1e PolJe~. bo:vani. aby se spojili v tom to velkerri MY. ie spolecenska struktura. spolecnosti podporujici byti jsou zakotveny v druhe lidske moznosti.~ii~ ? a dornnivaji se..~~. vlastr. ze oba extremy. na nabozenstvi..:~ene~y a nevme?py tYI? v~ud'..J1tez!1!. ze sobecke jednani se stalo pravidlem v prumyslovych (a v mnoha jinych) sI?~I... ze nase rozhodnuti je silne urcovano-socialne-ekonomickou strukturou dane spolecnosti.wzhoduj. . antimilitarismu.h~JQ. Clovek pottebuje prozitek jednoty s jinymi lidmi ruznymi zpusoby: v symbioticke vazbe na matku. ale schopnost pro lasku ztratili a domnivaji se. ze lide se pres noc vzdavali svych celozivotnich presvedcenf jako pacifismu.. jejiz principy jsou zisk. za ..~_9~. Kombinaci minimalni insTinktivni determinace= c s maximalnim rozvojem schopnosti mysleni jsme my lide ztratili puvodni jednotu s pfirodou. .temieQce: jedna .l<:~In"ekti .Ji.tnl... 84 Tyto uvahy naznacuji.J. V nasi soucasnosti jsou mladi sebeobetujici se lide obzalovavani.. Casto se ovsern tyto vazby pfekryvaji a nabyvaji extatickych forem.. uskuteciiovat.toze.t. !"'S~ 85 . Yytyareji tzv. .t: premQGl.-··v<!~~:C~A siJ:t. as~lfm ..m~nHelny .en!.re.a.~ . ze v obeti vlastniho zivota zakusi lasku v nejvyssim stupni. Touha po prozitku jednoty s druhymi se projevuje spfse v nejnizslch formach chovani. Shrrime: caste opakovanf a sfla pfani davat.ze zachram svet akcemi ..~ . leI}!Q. zkusenost a politickou moudrost.pro.jed. .a}. avsak v tuto chvili. Existujf vsak cetne prfpady... Spolecnost.. narcisticky prehnane odhaduji sve schopnosti a moznosti a gp~<:>lls~ji "~~~osa?n<:>!lt n<:mozneh? .i..I1L~s.".t?_~tovarse~ .ecnostech a .thll..BlJl~mdetstxLaie 1'0 tomtoobd~bije uz charakter fixovany. se stavaji zoufalymi._. prozivat jednotu s druhymi.. My se musime rozhodnout. na tffdu. socialismu.l1ejS!mpv.]J'1ucednfku.~iIit~Jiz..1l*"n~In\J.Qm. Je to tedy hlavni duvod potreby adaptovat se. · .rh~lem..godnoJy.o. gQI(lGi. Spolecnosti podporujici ziskuchtivost a tim existencni zpusob vlastnenf rnajf sve koreny v jedne z lidskych moinosti.... na kmen.. ~i<ll()~i£~errru' fakto ru . podilet se a obetovat nepfekvapuji. zralost.!~~. uvedomfrne-Ii si podmfnky existence lidskeho rodu. kdyz jim nezbyva nez zemift. tvoff jen mensmu: ze pro prevaznou vetsmu jsou realne obe moinosti. Abychom se necitili uplne izolovani .¢i. ze se v nasem spolecenskem systemu nekteri z tech skutecne nejlepsich mladych lidf stavaji izolovanymi a beznadejnymi.:::..~!~~a sv()l1 §itlly<i§. nez v nejvyssich: solidarite na zaklade idealu nebo pfesvedceni. ale soucasne jsou zalobci na dukaz toho.ve!siny' zaklad13i podminky od jejich detstvi az po pozdeJ~1 vek nemem. n~bo byti.. na idol.....Qi byt resenfm pro se zda nektere jedince.. ze tim pfispfvajf jenom k vseobecne tendenci nasilt a nelidskosti.--:--!()J!6~"PQ.. v aktech sadismu a niceni.lid~k~. kdy negatrvni vlivy prestanou byt podporovany a zacnou byt vychovavany a pestovany sfly pozitivni.coz by skutecne hrozilo sflenstvfm . prizpusobuje se vetsme.eji..§ .:pO:dmirlk. jak tomu byva u Clenu urcitych nabozenskych sekt nebo u Iyncujicfho davu ci pfi vybuchu nacionalni hysterie za valky. tj.l:l~. .. .§t~!nimt.<i(lX~J. ze pro ne nevede jina cesta z jejich zoufalstvi nez destrukce a fanatismus.a_. ~elJ~j.~roru (ljlestru~ce a pntom ! nechapou. vJtv~ri ~p~lecensky charakter orientovany n~ vlastnem a jakmile se pfevladajfci vzor upevni. Napffklad vypuknuti I.llormy. l~.. . nikdo nechce stat n:~moo neb~ byt vJ~. stanedominantni.a '!ei~o: v. iv~vt.. tj. Paradoxnf je. .em =za.kteflc...jez ovliviiuje nase rozhodnuti dat pfednost tomu nebo onomu resenl. jakkoli vime.obe.se.k=~I. nemajf-li zradit sami sebe. lide se vlce boji stat se vyvrzenci nez zemfit.v.~js..Q_ •• ~g. !:~YOI~ll~. zavisf na 'okolnostech vnejsich zivotnfch podminek..~te.pffslusnfky mlade generace. ze v:~.~e . ... reprezentujfcf hluboce zak.. prosp~ch ~ ma)etek..L g. . j.soli~arni jednanf se stalo vyjimkou. d ruila ..g.hteji. svetove valky vyvolalo takovou nanejvys drastickou touhu po jednote. ~rekyapujicfje to.) Tato sebeobetovani mladych lidi jsou vsak velice odlisna od 'l1MYiicich. Aby ~e clovek tomuto riziku vyhnul..".. jez charakterizuji lidsky druh.obeI)rmz. ze pncmou to~oto Jevu)e potreba jednoty. kteff touzf horoucne milovat.. 9Qe~l}~.·!lZ. Ktera se stane dominantnf a ktera potlacenou. ze ta~o potreba mohla byt tak potlacena. a. milujizivot: Smrt prijfrnajf jedine tehdy. kterou z techto dvou moznosti chceme pestovat.lJechto dvou protikladnych zamefenf v kazdem cloveku vyplyva.I1f. kdy drasticka zmen~ v~ spole~nosti"ved~ k zasadnimu obratu v chovani....mch. .MIL.Q.. syQ!J.y...

V dusledku pfevladajici mentality sobectvi jsou vudcove ~asf spolecnosti presvedceni. odmenou.em. a proto se varujeme vykrocit do neznama: kdyz navzdory tomu krok vpred ucinime.ale jedna z nesmirne lasky ke vsem lid. k solidarite a obeti. ale nepodlehajice mu. vyzkousene je bezpecne. nikoli beze straehu. co maji . Bojime se nejistoty. Proto dochazi k takovym vyzvam zffdka . pozdeji ziskavame vedomosti. ktera jim hrozi. Jako kojenei mdme jen sve tela a svuj matcin prs (zpocatku jeste nedokazeme rozlisovat). ze podplaceni nenf jedinou (nebo nejlepsi) eestou k ovlivriovani lidi. vsechny jistoty. otee. majetek .Ilniku pied svobodou. tj. potom nam tak nebezpecny nepripadne. co "marne". co marne. je velike pokuseni.sVOlC-zem. vytvafet si misto pro sebe. Krestansky hrdina je Jezis. vraeet se k minulosti. kdo majf odvahu jft kupfedu. jinymi slovy: spolehat na to. v kazde fazi zivota znamena "stare a navykle" neco jitreho. sourozenee. V mytologii tuto existencni formu ztelesiiuje hrgjlJq. VI DALSf ASPEKTY VLASTNENf A BYTf JISTOTA - NEJISTOTA Nepohnout se kupredu. J f Prirozene. jeho rodina .a nadeje na pfflezitostne overeni lepsich postupu s lepsimi vysledky se ztraceji. Lee hrdinove dueha Herkules a Odysseus jdou vpfed nezastraseni riziky a nebezpecenstvim. Jen stare. dobyti. kdyz ziskarne mistoria hrbitove. V budhisticke tradici je hrdinou !}It<iqh~l ktery opousti vse.. Rekove meli svetske hrdiny. ze lide jsou motivovani jenom vyhlidkami na materialni vyhody. Nicmene. kde jsme.a jde vstffo nezavislemu zivotu. deti a pak uz mdme jakysi zpusob zivota po smrti. ktery nernel nie a . ktere mu poskytuje hinduisticka teologie. uspokojeni jejieh pychy. se narn zda byt riskantni a odstrasujici. lide obdivuji ty.a vydavaji se do cizfch kraju.. Abraham a Mojzis jsou hrdinove zidovske tradice. U pohadkovych hrdinu se setkavame s tymiz 86 87 . virne.v ocich sveta neni nicim .. zivotni pojistku a napfseme "posledni vuli".vyjma casu valky . ~(To je hlavni tema Escape from Freedom . na tom rnuzeme lpet. spolecenske postaveni. zustavat. jejichz cHern je vitezstvi. citfrne se v tom bezpecne. Hrdinove jsou ti. nebo se to tak zda. ale predtim. rodinu. Jedine radikalne zmenena sp~lecensko: ekonornicka struktura a radikalni zmena obrazu lidske pfirozenosti muze ukazat. kdo odvazne opousteji. kdo s vizf neceho noveho razi nove eesty.) . nebot' to. zamestnani. hracky. }Kazdy novy krok obsahuje nebezpeci neuspechu a to je jeden z diivodltproc se lide tolik bojf svobody.. co rna. a ze inechteji reagovat na vy~vu. Pak se zaciname orientovat ve svete. Zaciname chtit mit veci: mdme matku. nez ho udelame. jeho spolecenske postaveni. navzdory jistote dane majetkem. zenu..

kdo . narnisto vlcl. ze opravdova.("Hoffcf kef". vsechny bytostne sily rostou tim. ale ze ztratim. ze je sam sebou.a obvykle s nim postaveni. tak jako nebezpeci ztraty je inherentni vlastneni. Suzukiho pffklad o kvetine by se nehodil. se ztrad:Jegine ohrozenfll1ejistotysI'()~fva Lt. ozivena. ze svobody. jestlize narn stojf v ceste strachl Nejvyznamnejsi pfiklad radasti bez touhy vlastnit neco. To plati pro normalni zivotni proces. Tedy jsem ustavicne ustraseny.tak receno na vsem. vexistenenilIl zpilsol:iu bytf I1e. co majf? Co se toho tyee.pr9<::e~BY'Tr praxiro. pfatele .kdybychom to umeli. ze je jako cibule bez jadra. t mluvil Suzuki. ktera spotfe~ou ubYv:l. muceni nebo jine pfipady vneisich ornezenf mocf. zkrasnela tou podivanou na puvabne a zive provedenf. Mnozi nebo vetsina lidf by jiste ve skutecnosti hory nevideli. Muz a zena se mohou vzajemne pfitahovat z mnohych duvodu: lfbi se jim vzajemne 89 88 .o. mam: stavam se defenzivnim..co '!ZAIrl a jestlize tp! co mdm. je na druhe strane posetile a namffene proti vlastnim zajmum. ve vlastni lenosti a povolnosti nechat rozhodovat jine 0 mem zivote. Hrdinove se stavaji idoly. Bojim se zlodeju. Ale bojfrne se. Oz~(). ze jejich cestou bychom chteli jit i my .S1JJ2CJ1JJL'1!:it . svem ja . Totez lze ffci 0 hodnoceni hudebnfch del: nakup desky s hudbou.nejistotll. CQ je mimo ne same. A na konci sveho zivota poznava. dornnfvame se. muzerne opravdu 0 vsechno pfijit. osamelyrn. muzeme najit v lidskych vztazfch. abych byl lepe zajisten. led a jako klise. mam strach z lasky.~o davame. coz muze byt jinoii" formou jejiho privlastneni. a"!li~. Avsak tato nebezpeci nejsou byti inherentni. Hrdina je prostoupen jen sam sebou. co mam.kriterii: opousteji vse. Zatimco IIl()dus MIT je z. umeleckeho a intelektualnfho tvofeni. je biblickym symbolem pro tento paradox. Obdivujeme tyto hrdiny. kde jsme . z rustu. tklive svedectvf neprave zivotem:'''Ptotoze mohu ztratit to. ale nezbytne jsou velice nejisti.sie. ve zpateenickych tendencich. ze skepse by byla na miste. ziva reakce na deti neni tak. zato mensina pravdepodobne prece jenom reaguje na hudbu s ryzi radosti bez nejakeho impulsu "mft". veffrn. trpfcf chronickou hypochondrif nejen s ohledem na ztratu zdravi. porazeny. podezffvavym. co maji: na penezich. Jsou zavisli na tom. N aprosto cizi nam to ale neni."protoze my nejsme hrdinove" . muze byt aktem privlastneni dila a snad vetsina lidf rna skutecne potesenf z tohoto druhu "konzumu".f_'JJ by chteli znat jeji jmeno. neztracime. SOLIDARITA ANTAGONISM US ceSty' o zazitku lasky. ze ackoli je byti hrdinovo zadouci. nikoli ovsern pro takove okolnosti. Obezrelf vlastnici spolehaji na svoje jistoty. lasky.!~[t:~. co. Jestlize jajsem.drive nebo pozdeji ho nevyhnutelne ztratime. musim byt neustale usouzeny. vysku nebo ji mozna slezt. Ibsen podal krasny popis na sebe soustredene bytosti ve svem Peer Gyntovi. jak mnozi mini. ktere jsou vyvolavany nebezpecim ztraty. DomIiIv~m' se vsak. ze ztratim. prenasfme na ne svou vlastni schopnost pohybu vpred a tak ustrneme. co cloveka potesi. protoze on je "propletenec zadostivostl". prestizi. aby zachytila reakci jednotlivcu v obecenstvu. tvrdym. Nenf tomu tak. Nekteff vsak opravdu umejf hom videt a radovat se z toho. co bylo feceno. protoze se radi vidime v roli milovniku deti.exist4jf.~t. jako je neschopnost v dusledku nemoci. ve svem extremnfrn egoismu veff. ze to dokazf jen hrdinove. louku nebo proste neco. zatimco kamera opakovane zabfrala divaky. kdyz srovnaval japonskou a anglickou baseii (viz kap: I. Vetsina tvaff byla rozjasnena. a . S nejvets! samozrejmosti muzeme ztratit majetek . jestlize ztrati.ze necq pfipravit nebOolirozit moji jistotu ' q a muj pocit identity. ztratim. ekonomickych zmen. a tak se citi svobodni ve sve laskyplne peci vuei nim. kterou rna nekdo rad. Moje centrum je ve mne. ktery nikdy nebyl sam sebou. nemoci. Muze tomu byt castecne i proto.Jestlize jS~nz:kdojsem a nikoli co mam.a kazdym momentem muzeme ztratit zivot . ni~qQ lIlne n<::mil. moje schopnostbyt a vyjadrovat sve bytostne sily je soucasti me charakterove struktury a zavisi na rnne.vzacna. protoze hluboce citime.) SHy rozumu. ze na rozdil od jejich citu k dospfvajicim a dospelyrn se vetsina lidi deti neboji. Nedavno jsem videl televiznf film 0 vynikajfcfch akrobatech a zonglerech v cinskem cirkuse. Z toho. Co se vsak s nimi stane. A i kdyz si myslim. naklonnosti a radosti z neceho. Jen mensina mi pripadala chladna a nezaujata. co by se fyzicky nedalo odnest. naopak na cern lpime. }Jiny pffklad pote~~ni bezt()llh~f11(tmuzeme snadno pozorovat na nasi reakci na ma16 deh.. by se mohlo zdat.) Pro moderniho zapadnfho cloveka vskutku neni lehke prozit radost. ktery nikdy neshofi. co mam. coz nedokazeme. smrti. hnanym potrebou mit vic. ze j(. ze ta cesta nemuze byt nasi.alozen na Ilejll}(e veci. ze zmeny. nehotovy clovek. ze zde rna velky podil sebeklam. z nevedornosti.jsenz? Ni~do. kdyby se pocestny dival mfsto na kvetinu na hom. Nekdy muzeme vycist reakce lidi z vyrazu jejich tvafe. modu ~Ytf\le"Il1l1~sllm~lIl: v nedos'titKIl""Ylry"'vzi\Tof avevlasffirproduktivni sfly. revoluci. ze pro svou na majetek soustfedenou existenci nedokazal byt sebou. vybrakovany.. kracejf stale vpred a dovedou snaset nejistotu.1i~llj~I!l~:. aniz neco rna.

v podstate mezi vykofist'ovateli a-vykofist'ovanymi. co rna druhy narod a pokouseji se dostat to. co mam". Jsou chtive toho. stoleti mela obdobf pifmeft. Musf se vsak rozlisovat mezi trvalym mfrem a mirem. mezi uciteli a Za1<:y mezi prateli. musi se stat preventivne silnejsfrn a agresivnejsim sam. Jak jiz bylo podotknuto.lcla. ktery potfebuje urcite nasyceni ke svemu ukojeni. Protoze sebevyssf vyroba nemuze nikdy udrzet krok s neomezenymi pozadavky.!To lze pozorovat ve vztazich mezi rodici a jejich detmi. kdo jsou slabsf. i kdyby sedosahlo uplneho nadbytku. Kazdy je tudiz zarlivy na ty. Cehokoli jeho hltavost dosahne.jinymi slovy: mezi mirem. hrabivost lichvafe nebo chtivost lovce zen Ci zaletnika nebo lovce lidi.konkj. Muze to bylllamiIno's(skrblfka. co clovek rna. plati prave tak pro narody jako pro jednotlivce. takovy narod se odvazi valky ne proto.ve skutecnosti mili6ny lidi ~ podflet 0 radost z tehoz predmetu. kide soustredenf na vlastneni chJ~j! mit bytost.J:>!ylcyYztahil. obdobfm sbirani sil k prebudovanf prumyslu a armady . protoze pfipravuje lidi 0 rozpoznani. ale nezrnizi. ekonomickym natlakem nebo vyhrozovanim. s mensim nadanim a talentem by trpce zavideli tern. fl.llem. nebo obdivuji.js()ll I1J!<:ln~. nasilfrn ci sugestivnimi.zuje. nemuze dokonce ani nejvetsf produktivita udrzet krok s fantazii mit vic nez moji sousedi. s neuvefitelnyrn narustem destruktivity novych zbrani neni alternativou dalsi valka .la. Jestlize mit je zakladern meho pocitu identity. ze jsou postaveni pred jasnou alternativu: bud' radikalni zmenu sveho charakteru.. ma-li se radost dostavit. je iluzf. Ovsem existuji i doby miru. Nutne se budou ti silnejsi. slibuje druha osoba poteseni a je dokonce eroticky atraktivni. Idea beztfidnf spolecnosti v takzvanem socialistickem svete. existoval vzdy ve spolecnostech.!1~!1i (soukromy majetek) Il1~~si dul~~itost. protoze f~fr.ale spolecna sebevrazda. dochazi nutne k nesmifitelne konkurenci mezi jednotlivci v boji 0 vetsf podfl. Ale jen u tech.lc:· m Jinyrni slovy'shapltivostje prirozeny vysledek orientace na vlastneni. A boj by pokracoval.bYc:hz tobd. Boj mezi trfdami.pozornosti. ktery je stalym stavem harmonie. kazdy si pfeje mit druhou bytost pro sebe. Chce-li kazdy mit vic.iC:::ljesJ~yi<:.neukojitelna. V protikladu k. a 20. musi se rovnez bat zlych umyslu svych sousedu.. a mirem. rv1ir . Ajestlize to. nudu. ze se muekonomicky vede spatne.~zy~g~~~tf~~XT::~b¥~ chteji. Proto pokud jsou narody slozeny z lidf. Pouzijf techto postupu predevsim proti slabsim narodum a vytvarejt spojenectvf s temi narody. nikdy nemuze byt "uspokojen". povedou nutne valky. aby to jeho existenci proti takovernu nebezpeci podepfelo. Je to opravdu alternativa stara.~l!1j~tvijsou..~. vyvola obvykle tato vzajemna radost prani po sexualnim prisvojenf. kdo chteji "mit" toho druheho. Anijeden partner neni uspokojen pouhou a radosti druhe osoby. scestnymi navrhy. ti se slabsim zdravim a mensi pfitazlivosti. v gichz "mft". jejichz dominantnim modem je byti.-mezLJidmi v: e)(is!(!. u nichz prevazuje motivace nadmerne ziskuchtivosti a chtivosti. Tffdni . ktery je v podstate jen pfimefim.. protoze konzumace nenaplnuje vnitrni prazdnotu. uzkostlive pece. Dnes a zitra.a nebezpecna . Il1()~Ubyti rna soukrorne v. ale nemusf byt jako v Tennysonove basni "utriena". lct~rou miluji. Neprlitelsky prvek ve vztahu vlastnenf prameni z jeho podstaty. protoze j~ nepotrebuji neco vl::lstnit. ktery je prechodnym jevem. platf stejne pro tfidni boj.. Vzt~~y. je dusevni hltavost .. prani mit musi vest k zadostivosti m!! v.pr~va. v niz modus vlastneni prevlada. jsou charakterizovana stavem stale valky mezi hlavnimi aktery na historickem jevisti. a.§J. mu muze byt tou ci onou formou odebrano. ze mu vezmou. zatimco roinecujeil1etouliu mit stuj co stuj bohatstvi a zisk. . podezffvavosti a zarlivosti.jde-li 0 neomezene naroky. y. jenz rna byt prepaden. Kazdy partner se drzf krecovite toho druheho jako trosecnik tramu . 91 . co by rad. sklony. I kdyz rna jen malo oduvodnenou sanci na vitezstvi. aby tomu ptedesel. protoze "ja jsem. plne lc()I1fliJ~!!t. it Wriv.a veskera hltavost je dusevni. i kdyz je uspokojovana telesne . Protoze 19. tak mus! mit stale vic. radosfi'febo to uzivaf V modu byti se muze vice nez jedna osoba .<i!liI11i_ .pro prezlti.Ale nutne existuji ve spolecnosti prave nejbohatsi. a to nebezpecnou. valkou. Potlacene tffdy svrhnou sve utlacovatele a tak dale: tridnl boj se muze zmirnit. obratnejsi a jinyrni okolnostmi favorizovanf pokouset upevnit vyhodnou pozici pro sebe a snazit se ziskat vyhody proti tern.~~a\t~~fr~:t~~lrf·()~~c:. ktery je naplnen duchem chtivosti. nebo vecnou valku. jako je hlad. temperament a cela osobnost. osamelost a depresi. kdo majl "vice". Pro ty. Ze modus mit a z neho vyplyvajfci chtivost nutne vedou k nepratelstvi a boji mezi lidmi.l1tagQni$illll§::l~t!:~~!!: .ncl1. vudci volili valku a lidi je v tom nasledovali. co budovaf riifr. ktere byly zalozeny na principu chtivosti. ktere jsou silnejsi nez narod.obtizne. kde nebyla potreba nebo moznost ·vY1<:olisfovani. co rna. chamtivec nemuze mit nikdy dost. Co platf pro mezinarodni valky.m~L.fyziologickym potrebam. je idea iluzorni . kdo musi mit.boj neexistoval tam.stejne jako idea definitivniho miru mezi chtivymi narody.. . ktere maji byt zdolany. ale protoze chtivost mit vic a urvat co nejvic je hluboce zakorenena v jeho spolecenskem charakteru.Lf()l"m~_y_la. Vseobecneji receno ~g. pokud ovlada srdce clovekachtivost.

produ~uJ! ruzne stupne drdideni. Spolecne prozitky sdfleni cini a udrzujf vztah mezi dvema jednotlivci zivy. J~z !1Utn: konci zklamanfm.radostl a veselosti v srdci uprostred hojnosti vsech veer. ktery je pro mnohe dukazern. stay po~o.!()~~ stav. Co je pozitek?l kdyz se slova pouziva v ruznych vyznamech.Y.()~m. intenzivnfho vzrusen~. ani neposilujf. jeden z nejvyznacnejsfch psychoanalytiku.u soustredil vsechnu svou energu . ale prave jen v tom aspektu. George Groddek.. (Ackoliv tolik muzu. Neni lehke si plne uvedornit rozdil. . Zda se mu. i kdyz relativne malo znamy. sdflena radost.zadny nepotrebuje .. nebof rozkos byla prozita. spolecny obfa:a'c. ale nadob~" nevzrostla. ze dosahli J.iVOStl). z~vod.n~ ~ex be~ lasky.ak napln.nebo shad symbol sdilenf radosti v s~~Il_~J!1inlaktu. Radost je zar doprovazejici bytf. (Viz tema. u~aJv~t~adlstlckou zadostivost nebo vasen zabijet CI na kusy roztrhat ~se . muz nemd nic. Jestlize se do vzruseni zaplete jiny duvod nebo nejaka jina vee. takove vasne lidi am nerozvijeji. Kdyz mluvil Mojzfs k lidu Izraele 0 nejhorsim. Zatimco nam pfiroda jakoby odkazala prototyp . ale vytvari se jedna z nejhlubsfch forem lidskeho stestl.i!~~".. partnef jsou caste tak narcisticti.zlve. pok. avsak ne sdflene radosti. Pokusil se ~!at nadclovekem aniz by byl clovekem. Nic nespojuje lidi vice (aniz ztrati svou individualitu] ner spolecny obdiv a )as~a ~u.f!~. S~utec?y nedostatek radosti je naopak nuti vyhledavat stale nove. 92 93 . drog.u k~ skutecne primefenemu feseni lidskych problema. zvlaste s poukazem na rozliseni mezi mody bytf a vlastneni. ze muz je konec koncu muzem jen par minut.n'lJyy~~t. transu.?. . 1943 "Sex and Character". Al~ vrcholu ceho? Muze byt vrcholem vzruseni.:ajasa)i.~e~e?o. Prece vsak nam pfiroda pfinasi jasnejsi symbol pro rozliseni mezi vlastnenim a by tim.c:t!li~~~~!i~Ei~. V tom to ohledu je moderni spolecnost v teze situaci. Samec nemuze mit erekci jako vlastnictvi nebo stalou kvalitu.velmi ~~tI':~1 ve smyslu zaneprazdnenosti mkoh vsak ve smyslu "spoluvytvarem . pokud je rnuz ve stavu vzruseni. vetsinu casu je malym klukem. Clovek se pokusil prolomit nudu net. k tomu poznarnenaval. ze muz je muzem. Kdyz dosahnou sveho cfle.':". je-li telesna intimita soucasnelntimitou lasky.rrumo rozum a la~ku. ze se da mluvitjen 0 soucasne.smysl~ z. je to zaklad vsech velkych nabozenskych. ze z_iyereagoygni PQ§PiYa 1<: radosti. 'Radost neni extaticke vzplanuti okamziku. pozitek z jidla podle libosti. pokud ti jednotlivci opravdu miluji a obdivujf. ale triumf nasleduje hluboky smutek: protoze se nic nez!llenilo v nen. bylallEojeI1a:}'akova tuzba muze nabyt vysoke intenzity: t~uhav~lI~ '"spoiecenskY. malba. zabava.vrcholu ._'"""_'C·"'. spolecna idea. lze ho ~". .~ohu svemu s .). Jakmile nabozenska a politicka hnutf zkostnati. Tim je nejen mozne vyhnout se sporum. pozitky soucasnev spolecnostI..cinnQ. Vlastnich vnitfnich sil nepfibylo. nicmene patologick~mi. (Deuteronomium 28. politickych a filosofickych hnuti. rozkos.~~. vydelat rhodne penez. _.•. jako byh lide pred tremi tisici lety. ze se muz stava chlapcem ve svem celem byti.'""'""_""(.vrcholem pozitku". uspokojeni. ~ a sdilene utrpeni.tstv~n~bo slavy. Tuzby radikalnich hedoniku. na nez jsem nap sal v r. okarnzik ~ tom. si to preje mit!) Penis je ve stavu erekce. symbol.:~rci ~innosti a na. ktery kulminuje a nahle konci. A pfece je rozdil mezi radostf a pozitkem podstatny. Ovsem Groddek tim nemyslel. rekl: "N~slouz~l jsi .~!I1a. stale drazdivejsi pozitky. Aby ovsern lide dos~hli b?ha. hudba. Moderni ctenar patrne nepfiklada sebemensl pozornost slovu "radost" a cte je jako by Eckhart napsal "pozitek. ktery je .. ~udou ~aI?lneni vzru~. "vPe:ko!!u_je zivoc~ch smutny" ("Post coitum animal tnste est") vyjadfuje tyz jev se zretel<:m . ...H?spodipl! .l~!5!r~. intenzivne uspokojeni.YYi51. .:..bny transu ci orgasmu? Oni vsak mozna do sahli tohoto stavuvehnam do neho vasnemi.. mUSIbyt. ze se mu podanlo dosahnout rnomentu triumfu. ktera jeho vzrusenf probudila.) RADOST POlITEK Mistr Eckhart minil. ~ezny sexualni pozitek.Piti. pokud touzi po by tosti.. Nemohou vS..C!. ktery provazi tvofivy rozvoj by:'~ostnych hds~y~? schopn~stl.. ktera je sdilena.f. mohou mit POClt.ci nechce ho mit jako podminku pro svou radost z nej.() .p. Erekce penisu je ciste funkcni.~. vasen".nfm. empiricky sexualni akt . do sebe zamefenl. jakmile zacne byrokracie manipulovat lidi sugesci a hrozbami. se zfetelem na nejsfre pouzivany nejlepe definovat jako/us-p()~()jeni l)§jl!~e tu~EJ. Jak lze ocekavat. ~ozna . protoze zijeme ve svete "pozitku bez radosti".ud. Pozitky a prudka vzrusenf zanechavajf pocit s~utku po ta~~vanem vrcholu ktereho bylo dosazeno.t9 .p[() Y4~~.'. jak se zda.s:~.iispech. v7hra~ v lote!u.. 47) g~cl9§ljt:. ~~ig(v_e. pak se spolecne ucastenstv! stava spise jednou z veci nez jednim z prozitku.neni nutne radosti.l().. ac lidskyrni. sobecti. povznesenou nalad~v p_?d vl~ye~ . z jeho hffchu. ale spise "I1~h. u~pokojova~~ stale novych zadostivosti.f Radost ze sexu prozivame jen tehdy.~yhrat. musi hrat radost ustredni roli v takovych ! ~?Y v' •• •• .§H· N:!!~f.vOvsem to plat! jen tak dlouho.L.ovat rafostl. A na rozdil od prakticky vsech ostatnich zpusobu chovani nernuze byt 'erekce predstfrana.

ze i truchlenf nad umrtfrn pifbuzneho musi byt preruseno radosti sabatu. ktera pfinasi lasku . aby radost rna zustala u vas a radost vase aby byla plna. "stav.skliG{." Smutkem pak chape opak. To je zcela zrejme z toho. ze nedbat pffkazu Boha je htich." Zlem pak rozumi "to. Ve sve posledni feci k apostolum JezlS hovofi 0 finalni forme radosti: "Toto mluvil jsem yam.. V kfest'anskem vyvoji ukazuje jiz nazev. 'CRadost pak je to. Ra:a6stje cinost. ze je prostredkem k tomu. T. Suzukimu za to. Nakolik jsou tyranske nebo liberalnf a co se m{. v nemz byla radost jediiiin Zvyznamnych prvku. Buddhismus. Pasaze z literatury prorokuobsahuji vyjadreni radosti nasledovne: "Tehdaz veseliti se bude panna s plesanfrn a mladenci i starci spolu. konci pak radosti a veselosti. 245). Spinozuv vyklad lze plnepochopit jen v souvislosti s celym jeho systemem mysleni. Zde je jedno z nejkrasnejsich basnickych vyjadrenf ideje tvofive sfly smfchu a radosti:(. 11. ne-li pffrno hrich. elm jsme. kteryz nalezna clovek. chapou radost jako naladu provazejici byti.Jcrale kralu".smlltek(tristitia. vznika Trojice.22: "Uslysev pak mladenec tu tee. Spinoza chape . Dynamicke zalmy zacinaji uzkosti a smutkem.oijejich vynucovanim.toho. vlastni vsern Adamovym potornkum. k tvrz. 3). soudi. s radosti pro nej odejde a proda vsecko.zatimco smutek je. To je tfeba chapat jako dobro. "je stay. radost hraje nejvyssi roli i v mysleni Mistra Eekharta. 191).) Zatimco Stary zakon a pozdejsi zidovska tradice varuji pfed zadostivosti. mrzutost) je zly.nikoli nutne pfftornny v Adamovych potomcfch. to jest. jestlize bereme na zretel.") V mnoha Jezfsovych vyrocich je radost myslena jako pruvodni jev zivota v modu byti.radostna zvest . co rna a koupi pole to. usmivajici se vzajemne 94 obdarovavaji radosti.vyzadujicfho dodrzovani zakona". co prozivame v procesu vyvoje k cili .xlobro" jako "to. protoze zavrhuje zadostivost. YNovem zak()ne je radost RI()cieIllZf~knuti se majetku. . racionalnimi. ktery nosf zbrane.stat se sami sebou." Matous 19. aktivnimi.{llQSJj{. odesel smuten jsa. at' uz to slouzilo jejich vlastnirn zajmum ci nikoli. lepe sklicenost. To neni nie divneho. 11). 'Takovy strach nenf dostatecnou zarukou pro vlastni 95 . ktera vyvera z ukajenf chtfcu.{JIi:i<. C. jimz mysl prechazf k mensf dokonalosti. ffka. at' jsou pfikazy jakekoli. musime se snazit priblizit "modelu lidske prirozenosti". ktery jsme si stanovili.! HIUCH A OOPUSTENf V klasickern pojeti zidovske a krestanske teologie je hfich totozny s pojmem disobedience = neposlusnosti vule bozi.h?sidisticke hnuti. s. Kniha zalmu konci patnacti z nich. z nichz jedna je Ouch svaty. na tom vzhledem k ustrednimu ucelu nezalezi: nide se musi ucit bat se autority a tonejenom v podobe strazce .na ustrednl vyznam veselosti a radosti.a laska dava vznik osobam Trojice.. I Spinoza rna pro radost nejvyznamnejsi misto ve svem antropologicko-etickem systemu. Musime se stat opravdu tim. (Etika IV. Matous 13. o cern s urcitosti vime. kdyz uvazime. ze stay nirvany je stavem radosti. Jak uz jsem ukazal. ale jen jako prvni hffch . (Jsem vdecen zemrelemu D.dusevnim stavem. "Radost". Radost je d()bra. Radost se povazuje podle zakona talmudu natolik za zakladni. obratfrn zajiste kvflenf jejich v radost a potesim jich a obveselim je po zarrnutku jejich" (Jeremias 31. S nadsazkou feceno. predmluva).1 budete vaziti vody s radosti ze studnic toho spaseni" (Izaias 12. ktere proklamuji byti jako cil zivota. ze mi ukazal slavne zobrazeni Buddhovy smrti." (Blakney. str.44: "Opet podobno jest kralovstvf nebeske pokladu skrytemu v poli. ktere jsou hymnem na radost.dyz se Buh usmfva na dusi a duse se opet usmiva na Boha. nebo mel statku mnoho." (Etika III. coz se projevuje ve zpravach a obrazech o Buddhove smrti. ze za pramen prvniho hrichu Adamova se obecne povazuje neposlusnost.nabozenstvfch a filosofickych systernech. 13). tak kapitalismu.. ktere je potencialne vlastni nasi pfirozenosti." (Jan 15. evangelii . Buh nazyva Jeruzalem "mesto radosti me" (Jeremias 49. abychom se co nejvice pfiblizili vzoru lidske pfirozenosti. kciQuz~ostlive lpf . Mimoto neprekvapuje. 0 cern s urcitosti vfrne. ze by nam v priblizeni k tomuto vzoru mohlo zabranit". Abychom neupadli. Stejny vyraz najdeme v talmudu: "Radost z mitzvahu (plneni nabozenske povinnosti) je jen cestou k ziskani svateho ducha" (Berakoth 31a). Nicmene spolecnym prvkern je nahled. V zidovske tradici nebyl tento akt chapan jako "puvodnf" hfich. 25).J(. (Analyzoval jsem tyto zalmy v knize You Shall Be as Gods. Smutek a deprese byly povazovany za znaky duchovniho zmatku. ze obraz Boha v biblicke tradici byl spojovan s predstavou nesmlouvave autority po vzoru orientalniho .na vlas1nictvL (Napt. pozn. jako je tomu v krestanske tradici. jimz mysl pfechazi k vetsi dokonalosti. kdyz Otec se usmiva na Syna a Syn se opet usmiva na Otee. musime byt optimalne svobodnymi. jehoz heslem byl vers zalmu "Sltlz Bohu sJad()stf". vyzadujic od jednotlivcu pro svuj vykon funkce pfisne dodrzovani zakonu.J}. ze se cfrkev temef od pocatku prizpusobovala socialnimu fadu jak za feudalismu. vytvarelo zpusob zivota.) Sabat je den radosti a v dobeMesiase Dude tate nalada prevladat.

jak vystizne vyjadfil Alfons Auer. Mame vudce .] Hfich v konvencnim teologickem i svetskem smyslu je pojem souvisejici s autoritafskou strukturou a tate struktura spociva na existencnim zpusobu vlastneni. jimz ho Zeus postihne.k: fich (neposlusnost) h .fungovani statu.lJ~. ktera spojovala neposlusnost s hffchem.l. uvedomovanfrn si dobra a zla. ze pro Tomase Iidsker'dobro (bonum humanum) neni urceno ani naplnenim ciste subjektivnich tuzeb ani instinktivne danymi zadostivostmi (". Poznal. jeho uziti slova "neposlusnost" pro oba druhy neposlusnosti slouzilo k zatemiiovani skutecne nesrovnalosti pojmu v jeho stanovisku. ze se boji. Totez se tyka i profesorova clanku na tema otazky "Je hffch urazkou Boha?" (viz bibliografie). Stezi to vsak muze znamenat vse. Jen malokteff se tim nedaji zastrasit. aby mel ideologii.a spolupracovaly. neciti se vinen. ktere se podrizujeme. protoze neziskali zkusenost byt si navzajem cizl. Navzdory nejkrutejsimu trestu. ze jako poslusny syn cirkve a poslusny clen a zastance existujfcfho spolecenskeho fadu proti revolucnim sektam by Tomas Akvinsky nemohl byt cistym reprezentan tern neautoritafske etiky. 96 97 . jelikoz kazda neposlusnost vede k jeste vetsf poslusnosti. nakolik jsme autoritdrskou strukturu nasi spolecnosti piijali za svou. aby nejedl ze stromu zivota. "Neni dobre. ale v autorite. tj. ~!§l~gcS.den vuci druhernu jsou uzavfeni a nadto se citi oddeleni a vzdaieni. Jejich hrdinou je Prometheus. (K tomu by rnelo byt poznamenano. vetsina musela slouzit cilum mensiny a spokojit se s tim. co rna text ffci. cirkev potrebovala veffci. kdy se muz a zena stavajf plne lidskymi. ale nehresil. Boha. Tato situace pred dobou cloveka na zemi se meni radikalne po jejich "padu".odpusteni je bludny kruh. ac muze byt mime ci pfisne. Buh uvedl cloveka do raje a varoval ho. Je urceno nasim racionalnfm pochopenim lidske pfirozenosti a norem. pokudjsme . ktere zalozeny na nasfpfirozenosti pfispivajf k optimu rustu a dobra. to jest: hffchem neni neposlusnost vuci iracionalni autorite..nikdo.'} Abychom to pochopili.pfirozenyrni" podle stoiku). ze unest ohen bohum a dat ho lidstvu bylo aktem slitovani. ac psychicka a socialni struktura nemusi byt uplne autoritarska. Pokud byl stul prostfen jen pro mensinu.s~LL£i)::kc<v . Tento druhy vyznamJerovn~zobsazen v biblickern Iicenf "prvnlnohfichu". jako oddelenf jedinci. neposlusnosti a hfichu je u Tornase Akvinskeho. ze jejich pohlavf nebyla zakryta. humanisticky. ani 'konecnym rozhodnutfrn bozfvule. podle nichz se muz a zen a meli pfirozene stydet. Tak muze:r: A-~yillsky tvrdit:l.svetskeho nebo duchovniho . nadani rozumem. uvedomovanim si. Jako mnozi jini milujfcf hrdinove (mucednici) lidskeho rodu zpretrhal rovnost mezi neposlusnosti a hffchem. ze neposlusnost je hfich. . V hlubsfrn smyslu by vypoved' mohla obsahovat: ackoliv se muz a zena na sebe cele dfvali.jedno". musfrne vzit na zretel.sl1o§tia tim vykoupenou blahovuli autority. ze jejich (puvodni jednota se rozpadla a ze se jeden druhemu odcizili. Auera 0 autonomii etiky se zretelem k Tomasi Akvinskemu (kterou jsem mohl cfst v rukopise) mi velmi pomohla k pochopenf eticke koncepce T.'jeaname-li proti sv€riiu vlastnimu dobru. Svevole ditete musela byt zlomena. se nepodffdi. ktere stat cvicil ve ctnostech poslusnosti. Proto obcan musi strach prijmout za svou vnitfnf zalezitost a pfifknout neposlusnosti moralni a nabozenskou kvalitu: hrich. pravil Buh a stvofil zenu. Nedosahujeme vlastnfho prospivani svou vlastni tvorivou aktivitou. to jest vlastnicke strllktury.. necitili se a ani nemohli byt zahanbeni. Stat potreboval nabozenstvi. Spolecnost se vsak nesklada z hrdinu. CQba vyuzivaly funkce rodiny. Pocitu viny mohou byt zbaveni ()dpustel1!Ill' ktere muze udelit jen sarna autorita. je potrestan a prijetim trestu se opet podridf.~uh nemuze byt nami nikdy urazen.~h.nove podffzenf (trest) . kdy daly najevo svou vlastni vuli (obvykle nejpozdeji s pfivykanim "na nocnfk"). ale pa~~VIli PQ. Pestovaly to tak obe instituce . Akvinskeho. Bylo nutne pestovat nazor. Tato vypoved' se obycejne vyklada v terminech konvencnich sexualnich mravu. rna naprostoodlisnf vyznam v neaut()rit~fskestr:uktufe za]ozene na modu byti.) Zatimco hfichje soucasti autoritafske. Podminky pro takove ·oi:lpusteni jsou: hffsnfk svych hffchu lituje. co zbylo.. ze lidske centrum nelezf v nas samych. led a tehdy'. Byl neposlusny. Oba byli nazi a "nestydeli se".krale (kralovnu). k nemuz mdme duveru. ale byli jako . Ackoli podffzeni jako takoveho si nezbytne nemusime byt vedomi. kdy obraceni jeden ke druhernu si I Zatim nepublikovana prace prof. ale protoze se citf vinnymi pro svouneposlusnost.. cili ze stromu poznanf dobra a zla. jejimz ukolem bylo cvicit deti k poslusnosti od prvnfho momentu. Pojem autority. aby bylo pripraveno na svou radnou funkci budouciho obcana.pocit viny . mdme jistotu . Dostavuje se pocit hlubokeho studu: stud vznika. To znamena. aby byl clovek sam". ze iijeme v existencnim zptlsobu vlastneni natolik. nesmime byt slepi k faktu. ale narusenf lidskeho bytf k dobru (Well-being)l. uvedomovanim si jeden druheho jako oddelenych by tosti. Muz a zena rneli byt jedno. Lide respektuji zakon nejenom tim. protoze chranily sve vlastni hierarchie.

Musime uniknout mukam absolutniho odlouceni jakymkoliv zpusobern: podrizenim se nebo nadvladou. za coz se musfl'!l:lt~tkajfcnostf. ze muzeme ztratit vse. nyni pak nedajf sobe v tom pfekaziti.a Ize. Rainer Funk me upozornil. V urcitern smyslu je prfbeh 0 babylonske veii druhym "padem".ktera je jednosti. tam existuje ruznost. je hfichem neprekonane odcizeni.. jak podotyka profesor Auer. ze ho ztratime. ktera oddeluje jednoho od druheho. cim vice se blfzime k limitum zivota staffrn nebo nemoci? Potrebovali bychom dlouhy systematicky psychoanalyticky vyzkum tohoto jevu od detstvi po pozdni stafi a vyzkum deni v podvedomi. izolovane. Svou vlastnf ctizadostivostf a touhou po moci. jak se zachranit pfed tim to peklem.r Neobohacovali se vzajemnou laskou.ale musi byt hojen: lecivyrn faktorem je laska. "ktere by melo byt harmonickyrn celkem bez konfliktu mezi mym a tvym. aby jeden druheho jazyku nerozumel. ze jsme svazani se smrti stale. ze jsou "nazi". Tim. svou zadostivostt mit vysokou vei lide znicf jednotu a jsou rozpolceni. nez aby ji hajil. To je PTo nas nesnesitelne. 98 99 . protoze lfcenf sarno obsahuje smesici autoritarskych i liberalnfch prvku. strachu ze smrti? Je to jen strach lidf starych nebo nernocnych? Nebo rna ze smrti strach kazdy? Je to tak. z ni vyplyvajicf: "A rekl Hospodin: Aj. De Lubac souhrnem ffka: "Jako dilo napravy (Widerherstellung).ho napravit jen plnym rozvinutim rozumu a Iasky. ze vsichni mluvi stejnym jazykem. vzajemne odcizeni." (Genesis 11. jako obnova nadpfirozene jednoty s Bohem a soucasne jednoty. Protoz sestupme a zmafme jazyk jejich. co marne. Augustina a. Ale to vse rna jen kratkodoby ucinek a navic se tim blokuje cesta ke skutecnemu reseni. STRACH Z UMfRANI STVRZENf ZITI Jak jsme jiz konstatovali: strach. viz Pojem hffchu a kajfcnosti v knize You Shall Be as Gods pro studium celeho problemu hfichu. v uceni TOI?ase Akvinskeho. V katolicke teologii je pro tento stay existence kompletnfho odlouceni a odcizeni se jeden druhernu. Muze se stat. Pribeh 0 "prvnim hffchu muzeme skutecne interpretovat obema zpusoby. tudiz nebudeme mit strach. po cely svuj zivot? Ze strach ze smrti jen roste a pribira na intenzite a my si ho jen vice uvedomujerne. Jejich hffch prameni z jejich prave lidske existence.) Shriime: v modu"lastneIll a tedy v autoritafske strukture je hffchem neposIusno~t. J aky hfich spachali? Postavili se k sobe jako oddelene. definice "peklo". neautoritarske strukture. ze Adamovym hffchem lidstvo. nernuzeme si pomoci prozfvajfce naprostou odloucenost od kazde lidske bytosti. nepteklenutelny laskou. zamefujfcf se na destrukci puvodni jednoty v Adamovi. sobecke lidske by tosti. aby nahotu uvnitf nich ten druhy nevi del. snad po sobe touzili telesne. . charakteristicka pro tvory. anebo umlcet rozum i vedomi. nemusi byt odpusten. je videt na jednom i druhem v jejich vzajemnem chovani: Eva se nesnazi chranit Adama a Adam se vyhyba trestu tim. Jestlize je egocentricka odloucenost zakladnim hfichem. Starozakonni lfeeni 0 babylonske vezi zrejme obsahuje stejnou ideu. ze pojetf hfichu jako rozkolu zastavali nekteff cirkevni Otcove studujfci Jezisovo neautoritativni pojeti hffchu. tam je jeClineenost. ze zanikla puvodni harmonie s pffrodou. fakt vykoupeni (spasy) se jevi nutne znovunabytf ztracene I jednoty. tam se Buh boji moci. Jedna cesta. kdyby pojedli ovoce z obou stroma. Ale kde vladne ctnost. Ale stud jako vina nemuze byt odstranen zakrytlm. ne pfijeti trestu.tim se snazili vyhnout se plnemu lidskemu setkani." Maximus Confessor ffka. Pfipornina nasledujici pffklady (pfevzato od Henri de Lubaca): Origenes ffka: "Kde existujf hffchy. uvedomuji si nevyslovnou propast. Lidstvo zde dosahlo stavu jednoty. coz je stredoanglicky vyraz pro spojeni v jedno.uvedomuji. kterou by ziskali muz a zena. ktere vede+k obnovene P9(ifizenosti. ze spis Evu uda jako pachatelku. Anglicke slovo "atonement" (= pokani) dobre vyjadfuje pojem. tim. Podobne myslenky. Ze se nemiluji.. ktere nemohou pfekonat svou odloucenost spojenim v aktu milovani. ze jsme vybaveni rozumem a sobectvfm. Pifbeh je komplikovan obavami Boha z lidske jednoty a moci. ze sami za sebe nebudeme pripisovat dulezitost majetku. Ovsem tai nesnaz existuje jiz v pffbehu 0 "padu". "Udelali si zasterky" . mozno nalezt v idejich Sv.6-7). abychom byli jedno se-svetem. Ponevadz hffch odlouceni nenf aktem neposlusnosti. nasleduje potrestani. nebo odcizenf protikladne. byt zajedno se svetem. jako by byla v tom. ale telesna jednota neni lekem na lidske odcizeni. jejichz zivot je urcen vrozenymi instinkty. se zmenilo v prasny mrak jednotlivcu". kazdym jinym" (muj pfeklad. je dusledkem chap ani jistoty. Ale co ffci o strachu ze ztraty zivota -. symbolizuje to fakt. coiumfnili delati. V modu byti. lid jeden a jazyk jeden vsechnech tech to a tof jest zacatek dila jejich. Avsak v obojfm vykladu jsou pojeti hffchu jako neposlusnosti. elov~ka s. co marne. protoze se etymologicky odvozuje od "at -one-ment" (viz one = jedno). pak hfich je nap raven aktem lasky. hrichem lidske povahy. vsak existuje: opustit vezeni sve egocentricnosti a spet k tomu.

jak se ffka Ten ~l?~ek ma. abych vymezil zfetel vztahu k minulosti. kdo nas miluji. pfftomnosti a budoucnosti. ozivit ji (viz symbolicky vyraz "vstat : mrtvych"). svych majetku.dokonce jeste v hodine smrti . Vecnost vsak neni.nemelo zacinat pripravou na smrt.bezcasgy()~t. co se deje pfi vedomych projevech strachu ze smrti. ale melo bybyt neustalym usilim /}rec/ukovat modus MIT a zvetsovat modus BYT. my uz vice nejsme. ale z toho.~tn~IlJjsme pfipoutani k tomu. Jak rfka Spinoza: ( "inoudry premyslf 0 zivote. i kdyzje jeste nema. sveho ja. minulost pfestane byt minulosti. Malfr mUSI zapasit s barvou. ale jen tady a ted'. kde se spojuje minulost s budoucnosti.. pozemky.jakoz i toho.k. budoucnos. Reklamni slogan Fordovy spolecnosti: "Tu je Ford vasf b~douv~n?sti" zduraz~uje vlastnictvi v budoucnosti prave tak. 1Jytl.? ZDE. spolecenske postavenf a vzpo'!1.strachem.h \ Pouceni jak umirat je opravdu toteZjako pouceni 0 tom.na byv~le city ~nebo city zdanlive) pocifujeme minulosLJToJe podstata sentirnentality. Tyto studie by nebylo tfeba omezovat na individualni pfipady. jako by ~yla zde a nynf. nikoli 0 smrti. co jsme nahromadili v minulost]. K tomu dochazi. Zakla?ni prozitek orientace na vlastnenf je stejny. Bez takovych jeste neexistujicich studii musirne vyvozovat predbezne zavery z mnohych roztrousenych udaju. ie piijdeme 0 to.opetovnym potvrzenim naseho pouta k zivotu opetovanim lasky druhych. se bojime smrti.mo cas. V temze rozsahu.eme p:o~fvat budo~cnost. Je prozivana v modu viastnehi jako minulost a znamena . Stejne tak m~z. NYNI - MINULOST. co." (Diogenes Laertios. Nicmene je dulezite. je zde a nym. Muze prozit situaci v minulosti s touz svezesti.~l<:utecneuniknout strachu ze smrti. kterou zpusobujeme svou smrtf tern. ze )de ~.e.) Zajiste muze existovat strach z utrpenf a bolesti.. protoze uz nebude co ztratit. je minulost mrtva. muzemeffci: Jsem co jsem byl..a to.J1~pro~fh~ mi. specificky americke popfeni smrti . v jakem zijeme v modu MIT.~t)~ pfedjimani toho. Prozitek lasky. slavu. ktere mohou smrti predchazet. ale cas. tim slabsi bude strach ze smrti. projevujici se v mnoha obradech a virach. BUDOUCNOST t Modus bytf existuje jen zde a nynf (hie et nunc).Epikuros rekl: "jelikoz zatimco jsme. mely by se zkoumat cele skupiny za pouziti metod socialni psychoanalyzy.nenir()vz~e~.. f~[tQlrll1J!~Ut. pochopenf pravdy neprobfha v case. at mluvime 0 minulosti nebo 0 budoucnosti. stoikove. Toto fede qnyn_{jeyecnost.cl~lf~Ilci. JeziS. Zbavovani se strachu ze smrti by vsak . Pokud se to podarl. YJJlQg!JYICl. zvlaste . Tyka se to vzpominani na minulost. Strach uz potom neni ze smrti. avsak kdyz tu je. stetci. jako se pn urcitych obchodmch transakcich kupuji nebo prodavaji budouci "sI?o!rebni pre?mety" . Smrt nas nezajima . neproztvat zivot jako majetek. Zda-li se nam.: bod. platnem. jako vnejsf fakt. V tomto modu "mft" (minulost). Cirri vice se zbavime lpeni na majetku ve vsech jeho formach. tj . upnutf na sve ja.inanim .zacinaji tvorit. avsak kvalitou nerozlisena od obou dominujicfch. nekonecne prodlouzeny cas. jak zft.j~l<:. smrt tu jeste neni. to znamena. neJpiJJ1{j .iivote. jak se mylne popularne chape. Existuje jen jedirl~ceS!iljak ucil Buddha. ze prestaneme zft.) Jsme minulost.zkraslovanfrn" mrtveho tela vypovida tez o potlacovanf strachu z umirani pouhym maskovanimsmrti. Muze byt ale zmirnen . radosti. ze bude mit hodne veci." Naznacuje. Pfichazi na mysl v zablesku nebo zablescfch okamziku cas vale nenf ve ~iz! prozfvan. co mdme: strach ze ztraty sveho tela. jako by probfhala zde a nyni. prozfvame-li zivot jako svuj majetek. Na druhe strane modernl. sve identity: strach z pohledu do propasti nonidentity. tj. Zadne rozumove vysvetlovani nas strachu nezbavi. Totez plati pro kazdy projev byti. jejichz cilem je uchovani lidskeho tela balzamovanfrn. ze strach ze smrti je iracionalni. mimo cas. Avsak clovek muze minulost vyvolat v zivot. ze clovek muze znovuvytvorit minulost. neni tomu tak. kdyz Je budouci stay ve vlastmm vedornf tak d?ko~a~e predjf~an.t~1yl~<i11~b¥ti. ktere spojuje. hranice v c~s. ze se "ztratfme". Strach ze smrti nenf vlastne tim. se jevi . prekracuje cas. socnar s kamenem a vdl<ite!ll: ~icme~e ty~rcf akt. mkoh vsak 0 subjektivni prozitek budoucnosti. Modus mit existuje :jen v case: minulosti. . Presne tak to je u myslitele. ale koncepce techto rnyslenek je tvurci proces. To je povaharyzfho 101 ." ~"-""~"'~"'"'''''''''''''''''''' ~ '" !!'!. jejiho premflant v mysleni. ktera muze rozdmychat nasi vlastni lasku. jejich "vize" toho. co se stane minulosti. 100 . avsak tento strach je odlisny od strachu ze smrti.t.z 0 "objektivni". Mistr eckhart . Snad nejvyznamnejsi udaj je hlubokovryta touha po nesmrtelnosti. am 2 V tomto pojednani se omezuji na strach ze smrti jako takove a nezabyvam se neresitelnym problernem bolesti. Sepsanf jeh~ myslenek probfha v case. penfze..

Prostrednictvfm stroje se cas stal nasim vladcem.· aby kazda akce byla ptesne "casovana". presne do nasi telesne existence: marne ornezenou zivotnf lhutu. ktera nepotrebuje vnejsi realizaci "budoucnosti". Zy vsak respektujeme cas. pritomnosti a budoucnosti tj. casu pronika do nasich zivotu. Stroj must byt vyuzit maximalne. proto stroj vnucuje svuj rytmus delnfkovi. ale nepodfizujeme se mu. nIL III NOVY CLOVEK SPOLECNOST NovA A 102 . Je to zaklad prave viry. Cely koncept minulosti. vyjma neposlusnosti pffkazu casu. Jen v nasem volnem . chceme-li zit. ale i ty nejvetsf nesmysly vsf nasf cinnosti jsou ovladany casem. Nicmene organizujeme sve volno. jako organizujeme svou praci.abychorn chteli ift.cas je nejenom cas. ale vsechno iive sestane veci. aby ji skutecne prozila. V modu byti je cas zbaven trunu. kdyz prevladne modus vlastneni. jsouce smrtelni nernuzeme uniknout casu. Rytmus dne a noci. pffrodnf materialnf svet. Opravdu nernuzeme zit ve vecnosti. Tfm. ktery musime uzivat. ie jsme svobodni. ie nie nedelame. nejen nekonecny vyrobni pas. nenf tyranem. A dodatkem . a nase telo nas nutf.QytLrespektujeme cas. .utopickeho mysleni (v kontrastu k dennimu sneni). je jedna vee. Nebo rebelujeme proti tyranovi casu naprostou lenostf. spanku a bdeni.case se narn zda. Respekt casu se vsak stdvd podiizenosti. V tomto modu nejen veci jsou vecmi. "casjsou penize". ktery ovlada nas zivot. !V modu . 0 nez se musfme starat. vsechno to nas nutf respektovat cas. ie marne jakous takous sanci. nutnost pracovat pro obzivu i ochranu. je druha. kdyz jsme ve skutecnosti vezenf casu unikli jen slovne. rustu a starnuti. marne iluzi. abychom se sami udrzeli nazivu. ie se mu podiizujeme. V prumyslove spolecnosti cas vladne nadmiru. stale naroky naseho tela. Bezny zpusob produkce vyiaduje.

ze pusobf bud' jako cement. mohou uctivat sve predky. Byla spoutana dffv nez dosahla sveho cfle. idoly ze zlata nebo kamene. kdyz mluvil ostfe o Stalinovych charakterovychdefektech a ve sve posledni vuli zactal.) Spolecensko-ekonomicka struktura uzpusobuje spolecensky charakter svych clenu tak. SPOLECENSKY CHARAKTER A "NAB02:ENSKE" POTREBY Vztah mezi spolecenskym charakterem a spolecenskou strukturou nenf nikdy staticky. A SPOLECNOST CHARAKTER Nova kapitola se zabyva myslenkou. pokud bylo hlasanf duchovnfch hodnot kombinovano s praxihodnot opacnych. stromy.Jibidoznl struktura spolecnosti". I ZAKLADY SPOLECENSK£HO CHARAKTERU Vychodiskem techto uvah je poznatek.Ef?:. spolecensky charakter soucasne ovliviiuje spolecensko-ekonornickou strukturu spolecnosti tim zpusobem. pak se jaksi automaticky vytvori novy clovek. Mohou si byt 104 105 .jak ja he zde uzfvam. Je pozoruhodne. muze posflit jejich rozum nebo ho ochromit. kterd sdili system myslenek a jedndni a nabizi jedinclramec orientace a objekt oddanosti. aby muzi a zeny zlskali silu pro hlubokou radikalni zmenu a ze nova spolecnost muze byt uskutecnena pouze hlubokou zmenou v lidskern srdci . neviditelneho boha. Vskutku v tomto sirokem smyslu slova nemuzeme kulturu minulou. v poslednim roce zivota svuj nazor drasticky zmenil. penfze nebo uspech. aQY se Stalin jeho nastupcern nestal. Tato definice nabozenstvi neffka nic 0 specific kern obsahu.~(.sfery a e~9nomicke stru. ktery neveril. aby zpevnil stabilitu spolecenske struktury. ze nova elita. jejich hodnoty. v r. svou trfdu nebo stranu. Smesici individualnf psychicke . svuj narod. aby si piali delat. kdo tvrdi. pritomnou a zda se. Ciste (£~Y!. Revoluce francouzska a ruska jsou toho nazornymi pfiklady. Mnozi politicti revolucionafi yen.a ze jen tehdy muze byt budovana skutecne humannf spolecnost. ale /ty~a se skupiny. ze tyto nazory jsou nespravne. svetce nebo d'abelskeho vudce. jejich vedomi. Spolecensky charakter musl naplnit vnitfni nabozenske potreby kazdeho cloveka. protoze obe slozky pusobi v tomto vztahu jako 1 Tato kapitola se opfra and Religion (1950) 0 rna dHvejSi dlla Escape for Freedom (1941) a Psychoanalysis v obou jsern citoval nejdiilezitejsf literaturu na toto tema. SPOLECENSK\T CHARAKTER TV ARf V TV AR SPOLECENSKE STRUKTURE nikdy nekoncici procesy. se netyka systemu vnimaneho jaKo nabozenstvi. charakterove podmfnene. ze se nejprve must radikalne zmenit politicka a ekonomicka struktura a pak ze se zmeni lidska mysl."~. povaha Iidi. Chal(lkleJ:. co delat maji.(). 1932.jestlize novy objekt oddanosti zaujme mfsto nynejsfho. ze "nabozenske" podnety pfispivaji k tomu. bude mit sklon obnovovat podmfnky stare spolecnosti v novych spolecensko-politickych institucich. ze vitezstvi revoluce znamena jejf porazku jako revoluce (i kdyz to nenf porazka revoluce jako historicke etapy. Nevidi.2".)l'lstve'.tl~k. jejich charakter . anebo za jistych okolnosti jako dynamit smerovany ke zhrouceni spolecenske struktury.VII NABOZENSTVI.ktury oz?acuji jako ~. Spolecensky charakter rna dalsi vyznamnou funkci. ze Lenin. tNa druhe strane jsou ti. Lide mohou uctivat zvifata.ltI.£!I.. jiz je clenem. ktera dlazdila cestu spolecensko-ekonornickemu vyvoji). Historie lidskeho rodu dokazala. protoze zajistuje potreby spolecnosti urcitym typem charakteru a tak uspokojuje potfeby individualnf. ktera je motivovana stejne jako ta stara..hi~ka zmena zustala vzdy v privatni sfefe a byla omezena na male skupiriy nebo byla zcela neucinna. Aby bylo jasno: "nab. jsou na so be vzajemne zavisle. ktere vytvorila revoluce. ze charakterova struktura prumerneho jedince a spolecensko-ekonomicka struktura spolecnosti. nadvlady ci solidarity. ze az se ustavf nova spolecnost.. ze ani budouci brat jako nenabozenskou. ze kvality charakteru jsou pro einnost revolucionare dulezite. ze se musi predevsfm zmenit . jsem pouzil pro tento jev terrmnu . Jejich nabozenstvi muze vest k rozvoji nebo zniceni lasky.(Daleko dnve. ze spolecenske zmeny a spolecensky charakter se vzajemne ovliviiujf.

(). k nemuz by se UPl1uI. je jeho skrytyrn nabozenstvim moe..8r~zll.l0vsem caste si individua skutecne objekty sve osobni oddanosti neuvedomuji a svou "oficialni" viru zamenuji za sve skutecne. na jehoz pocatku nalezneme nejnizsi formy evoluce zivocichu s nejvyssim stupnem instinktivni determinace.' Protoze lidskemu druhu chybi schopnost lllstlllKtivmho nzem. ze Eg~. primatu. Yerkes a A. to motivuje nase chovafJf. Casto se sice muze stat. Uvdiime-li tato data. ktery podporuje rozvoj cloveka a jeho specifickych lidskych sil. Take zde rrnuzeme pozorovat evoluci jako kontinuum: na jednom konci nejnizsizivocichove s velice primitivnf nervovou strukturou a relativne malym poctem neuronu. zvlaste pak s mozkovou kurou.. je . potfe8~ .sv~ta a svellomlsta vnern_. protoze "je to rozumne".. ktery se vynoiil v bodu evoluce. ze J. kdyz viivocisne evoluci dochazf ke stretnuti dvou tendenci. ktere ucinne motivuje jednani.o a socialni~o svet. . Jedine tou merou. biologicke evoluciffse zivocichu se lidsky druh V -vynofuJe. kfestanstvi.u vlast?! ~10~0~1 za samozrejmou. by 610~~k byl z~ateny aneschopny jedpat cil~~ed0m.ktery je strukturovan a rna vmtrm souvislost.a -:. a uznavajf jen pozemske cile. Kazdy z druhu je urcen svymi specifickymi fyziologickymi a anatomickymi charakteristikami. slovy biologie. ze popira. Druha tendence. 'zvldst« mozkove kury. jako je druh simpanze. vlastnf orientacni.. Kdyz jsou takovi lide konfrontovani s jiplne odlisnym celkovym nazorem na zivot povazuji jej za "blaznivJ" nebo~. To plati obecne i 0 lidskem druhu v biologickych terminech. ze by nejaky takovy obraz mel a namlouva si.tfikrat.u.. nebo ten. lidska prirozenost . . l' . . V.. Tak napifklad: kdyz nekdo uctiva moe a soucasne hlasa nabozenstvf lasky. ktery mu umoznuje usporadat vsechny dojmy. napr. co ochromuje lidsky rust? Specificke nabozenstvi.. Nas druh je sam 0 sobedruhern prave tak. neni sbirkou dogmat a pover.nasic~ predku. plni svou psychologickou funkci.. aby byl ucelny pro ziv~t. Tak mohou byt nase nabozenske postoje brany v uvahu se zfetelem k nasi charakterove strukture. Otazka neni: ndboienstvi ano Ci ne? ale jaky druh ndbozenstvi? .tj. jako nabozenstvi skupin ve spolecenskem charakteru. jez dolehajf na kazdeho jedince.~2 . penfze nebo uspech.. ale i zde nachazime obrovskou propast mezi mensimi dlouhoocasymi opicemi a lidoopy (jak prokazali R. vylucujfcich ucent.co Je kolem nas. kterou se vyvoj zivocichu vyznacuje. N as svet se nam jevi ja~? smysluplny a my zjist'ujeme jistotu v souladu svych ptedstav se VS1m11m. ne}akeh~ doporueeni obrazu 0 svete pro vlastm orientaci je zvlast' napadl1a u deli.takovy. duvtipne vyrnysleny ramec. Tato kom~mace minimalnf instinktivni determinace s maximalnfm vyvojem mozku se v zivocisnem vyvoji nikdy pfedtirn neobjevila a zaklada. Neni vsak nikdy zcela nepravdivy nebo zcela nespravny. Je pozoruhodnym faktem. zati~co svuj povazuji za . Vzdy se natolik priblizuje k vysvetleni jevu. neurony. u . 1929 ve svem klasickem pokusu) . ze takovy clovek jednoduse povazuje svo.Jogicky" 'l!!J?ubka . • Bez mapy sveho pfirodn!h. nenasel by pevny bod. na druhem homo sapiens s daleko vets! a komplikovanejsi mozkovou strukturou. Yerkes v r. Tento proces klesajici determinace chovani na zaklade instinktu muze byt vyznacen jako kontinuum.rnuze byt take defin~~a? pS_}lc~~~ky. ze nenaj~eme kulturu. aby pfezil. muze byt llds~y ~ruh.iracionaIni" ci "deti~skJ". kteraje . Neobejde se bez neho am zadny jednotlivec.e a dusledne.vedomi. vetsi nez. je pro nej jen ideologii. rozumu a predstavivosti -Jl()ve kvalityktere presahuji kapacitu instrumentalniho mysleni tech -nejriao~nejsich primatu . kone nebo vlastovky. je zakoreneno ve specificke charakterove strukture jednotlivce tak. kdy instinktivni dete_rn:un~c~l: dosahla minima a vyvoj mozku maxima. nebot'lisme tim. maze nas obraz sveta souhlasit s realitou. ale rna schopnost sebeuvedomovanf. v urcitem veku maji deti sklon vytvafet si na zaklade toho mala udaju. I kdybychom rneli na zreteli mnoha kontroverznf pojeti povahyinstinktu.'V druhu homo sapiens instinktivnf determinace dosahla minima . nebo si myslet. ~ niz b~ t~~ov~ ramec orientaceneex1stoval. tato determinace postupne klesa a dosahuje urcite roviny u savcu. ale ve smyslu organickych hnacfch sil). ze cim vyssfho stadia evoluce zivocich dosahl. I}1. Navrhl jsem. tim mene je jeho chovani fylogeneticky naprogramovanymi instinkty determinovano. byt' tajne nabozenstvi.potrebuje vytvofit novy rdmec orientace a objektoddanosti. ze jejich system je nabozensky. rna se vseobecne za to.finovan !akot primdt. Je vsak sna~ne dokazat. Nabozenska potreba je zakorenena v zakladnfch podminkach existence lidskeho druhu. odlisny od svetske domeny. a neuvedomuje si. I kdyz je obraz sveta nespravny. de. cemu jsme odddni a cemu jsme oddani. .. zatirnco jeho takzvane oficialni nabozenstvl. ze nemaji zadne nabozenstvi. s opravdu fa~!ash:ky~ p_octem sP?Jen!I:?ez1. 106 107 . jakou je zivotni praxe prosta svych protimluvu a iracionality. ze na ruzne jevy a udalosti zivota reaguje pffpad od' pripadu a Hdi se jen svym usudkem. ktere majf k dispozici. Jednou z nich je stale klesajici determinace chovani instinkty (ty zde nejsou pouzity v dfive uzlvanern smyslu impulsu.eho pfedstavy spocivaji na obecne prijatem ramci doporuceni. jako je moe. kompletne novy fenomen. klesa dale vyvojem k primatum.tilSJ mozk. gmll .

a om je must spravovat a ffdit podle bozf vule. aniz mu to prislo na mysl . mezi pozdnim stredovekem ("stredovekou renesanci") a renesancf vlastne neexistuje zadny ostry pfedel. ucelne . Jestlize nabozensky system neodpovida prevazujicimu spolecenskemu charakteru. Potrebujeme takovy objekt oddanosti. ale marne mozek.v!astmc: tvi a rodinu svefil Buh tern. pak 2 Nikdo se nezabyval zasveceneji a smeleji tematem neteisticke zboznosti jako Ernst Bloch (1972).. pfesahlisvou izolovanou existenci se vsemi jejimi pochybami a nejistotami a odpovedeli tak na nasi potfebu smyslu zivota. ze zakon a jeho adrninistrace b~ mely byt pro~to~peny k!e~fansk~mi ~ys!enkami spravedlnosti a ze vztahy mezi vladnoucimi a ovladanyrni ~y mely vzdy spocivat na oboustrannych povinnostech. ze vsechny narody a lide tvoff jedno velke spolecenstvi.. Takovi lide se caste stavaji vudci nabozenskych revoluci a zakladateIi novych nabozenstvf. Ideje svetoveho nabozenstvi nebo jednoducheho nedogmatickeho krestanstvi hlasali mnozi krestansti myslitele. . jako existuji vyjimky v dominantnim spolecenskem charakteru. Jak rekl Goethe: "Nad narody je lidskost" nebo jak napsala Edith Cavell ova roku 1915 na okraj sve Imitation of Christ v noci pred svou popravou: "Patriotismus nestaci". A opravdu. ktery narn rekne. uplnym podffzenim cirkvi. Mystika.ktere preyladalo v dobe rozkvetu renesance a pozdm renesance. hnuti se vsak take caste v jejich dalsim vyvoji deformovala. v jake koncepcni strukture se "naboznost" urciteho cloveka projevuje.Avsak obraz sveta jako voditko cinnosti neni dostatecny: potrebuj~me take cil.nabo~enska struktura jsouproto od sebe neoddelitelne.nejenom proklamovane . struktury. muzeme jen vyjadfit jeho pojmove a institucionalni aspekty. Potrebujeme cfl uplneoddanosti. vrcholici v Mistru Eckhartovi. charakterova a . Mnozf~ ~~asti kacfrstf vudci a sekty vystupovah pod vhvem mysticrsmu. dukladnejsf analyza ukazuje. vyplyvajfcf z nabozenske charakterove struktury. cituji souhrnny obraz Fredericka B. kterf jim jsou v cele. stoletLPo tomto obdobi byla konverze vetsinou jen ideologii a vicemene. Nemame zadne slovo pro oznaceni obsahu "nabozenstvi". ktery zadal navrat ke Kristovym zasadam vcetne odsouzeni vlastnictvi. kterym se vydat. Ke stredovekym idealum patfilo konecne i pfesvedceni..jako zaklad pro sve skutecne. je to jen ideologie. Muze se "slat.nebo nenabozensky. stoleti. Jejich instinkty je vybavujf mapou i cili.. Podle historickych spisu a vseobecneho minenf probfhalo obraceni Evropy ke krestanstvi nejprve za ffrnske riSe pod Konstantinem. ktery nam umoziiuje ptemyslet 0 mnoha smerech a 0 tom. ze prace je zdrojem dustojnosti. Ale byla Evropa skutecne pokfest'anstena? I kdyz se na tuto otazku vseobecne odpovfda kladne. i kdyz si to ani neuvedomujeme. Stat. JE ZAPADNf SVET KREStANSKY? nasledovalo obracenf pohanu v severnf Evrope za "apostola Germann" Boniface a jinych v 8. neznamena zmenu srdce. Da se nanejvys mluvit 0 casove ornezenern obracenf ke krestanstvi od 12. kam jft Zivocichove takove problemy nemaji. ·zelidske energie. ktere neslouzi jeho blahu a ze mzdy a ceny by mely byt spravedlive. Tak. skutecne kfestanska hnuti. do 16.hodnoty. ze ve spolecnosti jsou si vsichni: lide pfed Bohem rovni a ze i ten nejmensi rna nekonecnou hodnotu/ V hospodarske oblasti ucili.. Presto za nf musime ocekavat skutecnou nabozenskou strukturu. Spolecensko-ekonolllicka. V politice ucili. Nezalezi na tom. nikoli degradace cloveka. hrala rozhodujicf ulohu v tomto antiautoritafskem hnuti a nikoli nahodou zeny vynikaly jako kazatelky a premyslive pffvrzenkyne hnuti. Proto pouzivam uvozovek. abychom tim smerem integrovali sve sily a tak transcendovali. Nedostava se natn sice instinktivnfdeterminace. V techto uvedenych ctyrech stoletich zacala byt Evropa pokfesranstovana. Arzta: Veld stfedoveci myslitele soudili. ze funkce statu je moralni. "Nabozenska" orientace jako prozite jadro vsech "velkych" nabozenskych . ze zadny clovek by nemel byt vyuzfvan k ucelum. ze evropske obracenf ke krestanstvf bylo velkou merou povrchni. vyjimku tvori pocetna. Teologicti i neteologicti humaniste renesance pokracovali ve svych filosofiich a utopiich v linii 13. Cirkev se snazila prosadit aplikaci krestanskych principu do oblasti vlastnictvi. Abych ukazal ?uchovni klima. ackoliv se povazuje za kfestana. charakterove. jsou take v dorninantnim nabozenskem charakteru. c~n a po.moci chu~Y?1. stol. jestlize pfichazi do konfliktu se spolecenskou praxi zivota. dokonce i idea biblickeho Boha byla zpochybiiovana.? . tj. jak si clovek svou osobnf orientaci uvedornuje . stredobod vsech svych snah. abych oznacil 'Inaboznost" ve smysluproiite subjektivni orientace bez ohledu na to. 108 109 . zacnou pusobit jako dynamit k podminovani danych spolecensko-ekonomickych podminek.muze byt "nabozensky".

politickych vudcu. dobyvatele Indie. ve svem nitru krestany? Nebo meli tento charakter loupeznych pohanu jen vudci a siroke masy populace pravymi kresrany zustaly? Kdyby tomu tak bylo. stoleti. i kdyz to z hlediska intelektualu bylo pfinejmensim naivni..'1. Jiste . vitezit. mnozf z nich zmenili svou zivotnf praxi nebo se sami stali mucedniky. s jakyrn Iide sleduji soucasne olympijske hry. KfeslaflsJsy hrdinabylmucednik. sdileni.zemrel s lehkym srdcem v okamziku vftezstvi na bitevnim poll. jehoz se lide slovy zHkaji. Nanestesti tomu tak neni. Bylhrdina bytf. ktery nechtel nic mit. Cilem techto hrdinubylo dobyvat. ktefi se dusili vlastnim sobectvim. my se muzeme vratit k feckemu hrdinovi svych pfedku a presto byt spaseni. jsou pouze turistickou senzaci v Oberammergau. protoze nase odcizena vira je nahrazkou za imitaci Krista. sebeobetujicfho se Boha'J:rlQhou tuto viru devest k hlubokernu odcizeni ve svem ni tru a ~()spetk t()Ill. personifikovaneho v hrdinech reckych ci germanskych. Pro pohanskeho hrdinu spocivala cena muze v jeho telesnesile a jeho schopnosti dobyt si moe a udrzet ji . Dejiny Evropy a severni Ameriky se zretelem ke konverzi jsou historii dobyvatelstvi. sdilenf. Jakkoliv se koncepty lisi. kdo umi bojovat a dobyvat.mejsilnejs!" moci nebo "cest" ci zisk. ze formace pohanu souvisi s patriarchalnfrn vitezstvfrn nad matriarchalnf spolecnosti. (K tomu nutno dod at. Muzska nadvlada zenam je prvnim dobytim a prvnim koristnickym uzitim nasili. ktere domnele slouzi veci miru. V krestanske kultufe by pasijove hry rady zaujaly misto her olympijskych. Bylo snad toto chovani motivovano jen vnejsne. nebot podle zidovske tradice bylo nejvyssim hrdinskym ciriem obetovat svuj zivot pro Boha nebo pro sve blizni. ktere marne. aby se lide udrzeli v kazni . protoze pfehlizeji spinavou michanici byznysu a publicity. Oslavuji pohanskeho hrdinu: vfteze..a neohrozovali spolecensky rad. M ucednik je pravym. Augustin pfirovnava dejiny Rima' k historii bandy lupicu). ve vsech patriarchalnich spolecnostech se tyto principy staly zakladem rnuzskeho charakteru. nicit. slava a nejvyss! dovednost v zabijeni (Sv. Dokonce ani takove akce jako kfizacke valky nebyly vyjimkou. hrdinske: vlastneni. protikladnych modelu pro nas vlastnf vyvoj jeste v Evrope prevlada? Kdyz se zahledfrne do sebe. ze cl()vek je hluboce nadanpotfebou inilovat a ze se nutne dostavf pocit provTneiiC·' 111 11 1iI 1 '. nejsilnejsfho. ~e!~zisJ:rlil ujt< 2"(1 !leo J eziS se tak stava modlou. co je dobre a hodnotne. Tezko najit nejake obdobi. kdo neni silny pro pouziti nasili. podrobovanf. Homerova Illias je basnickyrn pffbehern glorifikovanych dobyvatelu a lupicu. Existuje vsak jeste dulezitejsi duvod: lide. kdopfipravuji treti. protoze pfi tom museli vice ziskat. "nemuznY". je muz.JeiiS miluje za nas. M ucednicke charakteristiky jsou: byti.. chtivosti. vykofistovani. Je-li toto vse pravda. Zjednodusena. jedno kredo je spolecne vsem vetvim krestanstvi: vim. s nimz se lide podileli na ruznych valkach v minulych dvou stoletich a podivat se na dnesni ochotu milionu riskovat narodni sebevrazdu.vudci byli caste mnohem dravejsi nez ti. nasimi nejvyssimi hodnotami jsou: byt silnejsf nez druzi. ekonomicky ci politicky? Byli a jsou snad obchodnici s otroky. znasiliiovanl. zadna rasa nebo tffda nebyla vyloucena. jak tomu bylo s Indiany v Americe. popularita olyrnpijskych her je jiz sarna 0 so be symbolickym vyrazern zapadniho pohanstvi. Jezis apeloval na lidske srdce. ze! historie Evropy je historif dobyvanf. ktere charakterizujf soucasnou imitaci reckych olyrnpijskych her. na chovani vetsiny lidi. Britove. ktery se dovede nejvice prosadit.\' Jt_!#seKristajak()Spasitele. ktery obetoval svuj zivot z lasky k spolubliznfrn. Staci si jen vzpomenout na bourlive nadseni. pak by nam bylo lehceji u srdce. byt vitezny. vcetne genocidy.bohate. aby zachranili obraz . davanf. jak tomu i dosud stale jesre je. aby otevfeli svou zemi pro import opia.Kdyby dejiny Evropy probihaly v duchu 13. neuvedomela formulace zni: . kdyby pfanf dobyvat a vftezit nebylo zakotveno uz v socialnfrn charakteru.U. Tyto jeho vlastnosti hluboce ovlivnily chude Rfrnany prave tak jako . Tyto hodnoty se kryji s nasim idealem "muznosti": jen ten. Neni nutne dokazovat. Skutecne. kteif pfinutili Ciiiany. je slaby. stvaci obou svetovych valek a ti. Avsak rozum se zacal zvrhavat v manipulativnf inteligenci a individualismus v sobectvi. nebyli by vsak mohli realizovat sve plany. ' i:1 1 ". nasili. 110 vykofistovanf. tj. Bylto hrdina lasky. vyhlazovatele Indiana. ktery nechtel vladnout. kteri pevne veri y)<'rista jako velkeho. kdo je nasledovali..1 II Ii I: Ii Ii II . "Tato krestanska vira je tedy lacinou zasterkou pro vlastnidobyvacnf postoj. naplnenfrn jejich zivota byla pycha. A jiny prfklad: pomysleme na sfleny nacionalismus. davant. Kratke obdobi christianizace skoncilo a Evropa se vratila ke svemu puvodnimu pohanstvi. hrdina bezmoci. je nepopiratelne. nabozenska ideologie je potfebna. Vira v tohoto hrdinu lasky zfskala na sta a tisfce prfvrzencu. ktere by nemelo tento charakter. byly by se duch vedeckeho mysleni a individualismus vyvijely poznenahlu evolucni cestou a dnes jsme mohli byt ve sfastne situaci. vira v ne] nahrazkoii za vlastni akt lasky.opakem pohanskehohrdiny. Presto vsak soudim. ktery nepouzival sily. loupit. ze nas model toho.) Ktery z tech to dvourreslucitelnych. dobyt druhe a vykoristit je. je pohansky hrdina. proc se Evropane a Americane otevfene kresranstvf jakonevyhovujiciho nasi dobe nevzdaji? Je pro to nekolik dnvodu: napf. ale jedine proslule pasijove hry. pychy. milujiciho.

Snizuje lidi na sluhy jejich vlastnima rukama budovane ekonomiky a masinerie. Hllmahismusrenesance navazoval na tradice pozdniho stredoveku a pfinesl prvni velky rozkvet "nabozenskeho" ducha po skonceni stredoveku.tK~llliluje~v~d. jednoty lidskeho rodu. Protoze takove syntezy nemuze byt v patriarchalni spolecnosti plne dosazeno. podoba...~J~s... do jake miry odpovfdala osvfcenska filosofie "nabozenskemu postoji" teologu ve 13.. Spolecnosti se vzdy organizovaly podle dvou principii: patriocentr. zjist'ujeme.So. stol.. zensky~matefsky a muzsky-otcovsky odpovidaji nejen prftomnosti muzske a zenske stranky v kazdem cloveku.·.. v niz obe stranky polarity ztraceji sve oboustranne nepratelstvi a namisto toho krasli jeden druheho.ncj:zavisi na vykonech a na j doorerri·.. p()ll~l1s~()lltr~.rMatnocentncky pnncip. (n~bo patriarchalniho) a matri~cent. univerzalnijednoty politicke a nabozenske nasly v nem neomezeny vyraz. J.Juno.. citeni a mysleni.e Wtl. kteremu si preje odkazat rnajetek.fQto... a 18. V 17.ze . laska a spravedlnost. ktera v urcitem smyslu fungovala po vzoru revoluce ndboienske.. bylo Lutherovo-vylouceni materskeho elementu z cirkve.yani viiJ. stoleti osvicenstvi znamena druhy velky rozkvet humanismu.. vseodpoustejici lasku bok po boku s otcovskymi elementy pfisne patriarchalni byrokracie s papezem na vrcholu vladnoucf moei. Otc()\... ze filosofove byli poplatni stredoveke filosofii. jez ve svem vyvoji prosla mohymi fofmanii a vzala na sebe podobu.1cll()XnL!Iilc:lic.. ze je to zbytecna odbocka. "na?ozenstylprumyslove". a 20. Jak poznamenava Tocqueville (citovano z Beckera)..Sn11fLi}~dit~: . pfirozenost a intelekt) jsou spojeny v synteze.ick~ho (matriarchalmho).prumysloye . Materskym elementum v nabozenskem systernu odpovfdal vztah vuei pnrode ve vyrobnim procesu: prace rolnfka jakoz i femeslnfka nebyla nepratelskym vykofistovatelskym iitokem proti pifrode.il. byla "politickou revoluci. ale neni uznano za "nabozenstvi". cirkev.humanismem a v soucasnerri obdobi historie nas ohrozuje. milQ.'aI~·proto. musim se u tohoto problemu chvilku zdrzet. protoze je to dulezite pro. pesto. Zmenou.~. (:1)'to dva principy. Abych pro takove pojednani poskytl zaklad. deloha").. je s()ustrecl~l1l1ll()~()l:>n()~tmiJ!ljisLm~tk:Y. Ideje lidske dustojnosti. Prumyslove nabozenstvf nenf slucitelne s pravymkfestanstvim. ale lze ji znovu zfskat litosti a znovupodrobenim se .: "Zkoumame-li zaklady teto viry..t.~ti nikoliP. I kdyz se muze zdat.. (v hebrejstine rachamim. "PROMYSWVE" NABOZENSTVf N abozensky a filosoficky vyvoj po skonceni stredoyeku je pfflis slozity. ktere se vyvijelo bok po boku s . jak poprve ukazah J. ktera pfipravila prvni zaklad vyvoje "prumysloveho nabozenstvi".charakterizovan sporeIll dyo\lprineipu: c~res~~nske. .. nase pochopenf vyvoje noveho nabozenstvi a noveho spolecenskeho charakteru. . Jeh() c~lltrenlbYL~trilGhapodffzenfsemocnymmuzskym autoritam. Pruwyslove nabgz(!nstvi melo svuj zaklad v novem spolecenskem charakteru. tere . . nepodminenou. .jejL (nepo jinychzen): Z toho duvodu matetska laska nemuze byt zfskana dobrym chovanfrn.y. L. Za kfest'anskou fasadouvyrostlo nove tajne nabozenstvi.ilneppsll..je .£. kofen slova'je'rechem .L.jsoii... o.s. kterou muzeme nazvat "Qf!bozenstyim . ale jsou zvlaste potrebne pro milost a spravedlnost v kazdem muzi i zene. tj. ale pfetvareni prfrody v souhlase s jejimi vlastnfrni zakony. papez a knez jako matetske osobnosti.~kyberneticke ery". Panna Maria.1~112~!' rozlozeni lidskych pout \ Z J ir t I 112 113 . zenskost a muzskost. kterou zrodila rosvicenska filosofie.soucii. .l Clovek hluboce touzipo takovekonstelaci.dl.~kil. Esencf tohoto noveho spolecenskeho charakteru je podrobeni se patriarchalnf autorite praci jako jedinou cestou k ziskani lasky a souhlasu. nez aby 0 nem mohlo byt pojednano v teto kriize. reprezentovali materskou. M"(l:!~[skAJ~.. existovala v temze rozsahu v fimske cirkvi.t! iv te~logicke a fifosoficke forine ~. Byla to spoluprace s prtrodou: ne rabovanf.. musime se nove podivat na toto nove pohanstvi. Muze byt .. .Materskym prineipem je be~yy"~r{ldn~las~a.icke~o. ze jsme zcela bez lasky. ktere jeizakorenerio v charakteru 'modernf spolecnosti. " Radikalnf humanismus v 19.. I1~. H. stoleti popisuji v dalsi stati o humanistickem protestu proti pohanstvi prumysloveho veku.Uejyic.~e I jLpusobfradQsJ. Luther v zapadnf Evrope zalozil cistou patriarchalni forrnu krestanstvi. jako vsemilujici matka.s. aniz si toho byli vedomi." .jedna-li jako vlk. Morgan. Carl Becker (1932) ukazal. Nase predstirana vira v lasku nas cinf do urcite miry necitlivymi vuCi bolesti pramenfcf z podvedomeho poeitu viny.. chovan} ditete. ec naopak R/4cltn{ne.c:lJ()sluzby a nelidskosti.k:. Stejne jako islam a protestantska revolta se mila pres hranice zemf a narodu a byla hlasana kazateli a podporovana propagandou.gis.lllo. Otcova laska muze byt ztracena. v niz oba poly (materstvf a otcovstvi. jejfz zakladnou byla mestska strednf tftda a svetska knizata.~l . ani nemuze byt ztracena hresentm. Bachofen a t. OtSQyska laska je spravedl~ostf." Francouzska revoluce.. byla vice nez politickou revolucf.e k .tt.

Il~delajfsta. jako na neco nernenneho. zisk. tam nemuze byt ani identita. stoleti). hromadenim posedly charakter. "faktor osobnosti" vzdycky hraje rozhodujfci ulohu. ~~ji~ v' 0 A "KYBERNETICKE NABOZENSTVf" Dulezitym faktem pro pochopeni obou charakteru i tajneho nabozenstvf soucasne spolecnosti je zmena spolecenskeho charakteru. Trznf charakter ani nemiluje. v nemz chce praeovat. taknegativnim citu~. co skutecne umi. ale za hodnotu "smennou". Co vytvaif bezprostredne jeho postoj. Tim je mozne si take vysvetlit. jadro. Zadany typ osobnosti zavisi do urcite miry na odvetvi. must byt schopen v. k jakernu klubu patff a zda zna "spravne" lidi. 0 filosoficke ei nabozenske otazky jako "proe ziji" a "proe jdu tim smerern a ne jinym" . jakym mne cheete mit". jak proda svou osobnost.. ~ckoliv znajf vsechna fakta. hotelovy manazer. ktera se s nim stala od dob raneho kapitalismu do druhe poloviny 20. proc si tile>lide. iNazva Jsem tentojev trzmm cnara .pozn. Rozhodujici je v obou pffpadech smenna hodnota. produkovanou faktem.nenavidf. "agresivni". . jak dobfe vyhada svou "osobnost". jak pekny "obal" rna. To.solidarity autoritativni mod sobeckych interesu a vzajemneho nepratelstvi. Tento nazor vsak vyvracf fakt. na nez by mohl spolehat jako na svuj majetek. pro niz je hodnota "uzitna" nutnym. Musf totiz sve ja neustale menit podle zasady: "jsem takovy. ani .P~Pil intelektualn! urovni avxhyba se jak pozitivnfrn. (Uvedenou smes ruznych charakterovych orientaci jsem popsal v knize Man for himself . prave jd. nebo presneji receno . zda dobre funguji. bodry".terem. Burzovni makler. Premenou kfestanstvi v nabozenstvf pffsne patriarchalni bylo mozne vyjadrit prumyslove nabozenstvi stale jeste krestanskou terminologii. vysokoskolsky profesor.sebe jakozbozi tak. Ackoliv se pomer dovednosti a lidskych kvalit na jedne strane a osobnosti na strane druhe jako nezbytna podminka uspechu v ruznych smerech meni.~ a zivot to. jak dobfe se clovek na trhu proda. "aby udrzeli v poradku firmu". nikoliv vsak jedinym predpokladem.musi splnit jednu podminku: odpovidat poptavce. kazdy z nich musi nabidnout odlisny druh osobnosti bez ohledu na sve zvlastnosti . sve sebevedomf jako zbozf.) l' . "spolehlivy".TRZNf CHARAKTER" zvitezit v konkurenci nad ostatnfrni. jehoz soucastf tito lide jsou. "ctizadostivY": z jak~h? prostfedi prichazi.rosti s nebezpeei~ nuklearnich a ekologiykych kata~trof. moe.. protoze odporuji hlavrifmu pozadavku trzniho eharakteru: prodavat ei smeiiovat. IIYfekl. jimiz setato nebezpecf ohlasuji.. proc se musi vsechno delat tak ucelne. ~t9leti a pokracoval jako prevladajici charakterova struktura . to znamena jako uzitna hodnota. je spise soucasne prodavacem i veci. ze podporovaly individualismus a svobodu (s omezenimi jejich vseobecnych principu). Tyto "starom6dni" city se iiehodi k charakterove strukture. protozeje mecprozrva ham .. avsak nemaji sebe. Clovek neni soustreden na svuj zivot nebo stest].fungovat podle logiky "megastroje". jet flJpgujfi ternef vylu(. vzbuzoval by respekt podle svych schopnosti. nezajima je nic jineho krome toho. ' Cilern trzni h 0 ch ara k teru je up I·' pnzpuso beni . sekretarka. Autoritarsky. "solidni". ze neprojevujf zajern 0 nebezpeci hrozici jim sarnotnym. proc musi byt vsechno tak ryehle. ze jeji clenove se stali sebe si neuvedomujicimi instrumenty. f>roto~e trzni eharaktery postradaji hluboky vztah k sobe nebo k druhym. Zivouci e16vekse stava veci na "trhu osobnosti". krome neustaleho tlaku delat vse co nejefektivneji. stale se menici ego. ze se na trhu nabizi osobnost. Lide trznf charakterove struktury jsou bez cile.q~~O k9Ilc. jejichz identita spociva jen v jejich pffslusnosti k velkym koncernum (nebo jinyrn obrovskym byrokraciim). ktera rna byt prodana. Kde neexistuje zadne autenticke. majetek.I"Svate" v prumyslovem nabozenstvi byly prace. \. ktere jsou pozadovany. ale na to. stoleti. zda je "vesely. "Krize i<ientity" moderni spolecnosti je krizi aktualn]. zejsou sobecti.se postupne misil nebobyl nahrazovan trinim charakterepl. bychom snad mohli vysvetlit tim. neni pro ne ve skutecnosti nicblizke. prodavacka.pfinejmensirn u stfedni tfidy . nejucelneji: zeptame-li se jieh vsak. nemaji na to zadnou pfirozenou odpoved'. Uspech velice zavisi na tom. ktery se zacal vyvijet v lc('i. ze vlastni hodnotu povazuje nikoliv za . coz se pozna z jejieh vystupovanf v byrokraticke hierarchii. Princip hodnocenf je stejny jako na trhu zbozi.bvt za OUCl na ne em y V'd trhu osobnosti". Takovy clovek nemd ani sve ego (jako je jeste meli !ide 19. ale nabizeji zracionalizovane vysvetlenf typu: "aby opatfili vice pracovnich prflezitosti". Kdyby postacovalo pro praei.cesky vysla pod nazvem Clovek: a psychoanalyze .. jen s jednim rozdilem.hodnotu "uzitnou".ani ne proto. ze se povazujf za velice statecne a nesobecke. ale protoze jejich vztah k druhym] k sobe je tak slabY. Protoze vsak uspech znacne zavisi na tom.maji maly zajern (aspofi vedome). je fakt. prave proto. jak se stat prodejnym: . zeleznicar. ~aji sve velke.eI9. ze nestaci mit dovednost a pfedpoklady. vedomi identity. sJ()I~t~. h k d' . v • 114 115 .

Citoyy'jiyoJJegy... gnacio Millana The Character of 117 . Schrodinger. je nebezpecna.lkpl~lYJ1. s mohli takoveho trznfho cloveka .rnyslenLjde ruku v .terem delaji tak vetky dO.. byli to lide.. co y 0 vysledky spolecensky dulezite neho' > Statisticke udaje ktere M b " Vadl rozhovoru (Hi az d~aceti) s k:~J? y vt na ~aklade osobnich tohoto charakteroveho typu. davajLnaj~¥o sem tohoto typu.sQb~.trznim silne CIty..i~nJl1Q. lide lohgt:s~n skpouz~tlm Ma.a sve remeslo.. touha nozna . ale pak na dlouha leta ztratil veskery zajem 0 tyto zaliby: "Muj rozum se zmenil v jakysi stroj. . vat Cilem jedi ce s tdnirn.) Proces.nE' uqG •.a . js~u Mac b ~hteJ~ byt vedoucimi osobnostmi a podstatne.:""""""""'" .nt!<:.kter~.oJakQyeho Cloveka mak()l11fo. Mexican Executives.. ktery fidi obrovska mnozstvi udaju 0 obecne platnych zakonech .\hacerebralniho.bliznfmiprfrodeGpl:lrah.s . odusevnelost poznavat.'!}qnipulqtivni inteligence jako nastroi k dosazeni konkretnich cilu je va spoleena zivocichum i lidem. gJ. C\Qv6ku"stdnim charakteremneni ve skuteenosti Qli~~y . ale tak . aysak veci.. to znamena.pamesmen: The New ch. lze je vymenit.~uj~I1asvetprevazn~rgZ. procrna v duch Vlll nt.ljiyeSi.a i intelektu. ze vetsinu prednich vedcu nejexaktnejsich a nejrevolucnejsich oboru (napr..lzo}dm osoba. dynamicky pracovni 0% Koncentrovany vzr~~'i~9"h'.~JY Q1JJPQsJ(ytl..}. 0 sobe pro nejn~j~Qu PQsis1~~ne..J1az. N.d~"~"""~"~"""""":"""""" .Q~sirya~lllcl. co nazyvam £IIln. ze r:~:. .dl1sledky. ktefi se [ntenzivne zabyvali filosofickymi a duchovnimi otazkami.nevyzralY. E.. cim brilantnejsl je rozumem nekontrolovana manipulativni inteligence. Cl1arakterem je "op timalne jungo " za vsech I1 okolnosti.eru jeho po~natku potvrzuje m~~JICl~ damenckych koncernu. p~~c n31· cloveka .. Jejich lehkomyslnost v tomto smeru vyplyva ze~tr~tycitovychl'out. Naotazku. Viz soubeznou studii I . .. Jeho uplna neschopnost mit k cemukoliv nejaky vztah ho cini lhostejnym i k vecem.. Ztrata puvodnich zalib je ztratou stesti. protoze k nim elovek nerna hlubsi vztah.l1Y.. Einstein. ' ery y pocit'ovala v "normalnim·: 3 ... ktery tu Darwin lici. ze manazefi americke spolecnosti. ani nepestuje. .ikrrH)Vani pitoyel1ozivota.. Ve sve autobiografii pise.~""":""'. je to take duv a nabvozensk~ sfe!e iispech tolik cp. L. PteVl.ter~JS~u OdCIZJ!lll ve praci. "nej.···~···k····.d?:ani ... Marn na mysli takove individuality.latncky~ terminem bychom to . protoze muze lidi privadet na cesty..bern9tIC~yrn clovekern.ljiIl}. zi. jako byli A. pocit.. 9sisl ri inteli~ence (?si Jozumu. W. odcizeneho intelektu pro osobnost cloveka a jeji . nebot" rn je' optlmalnimu fungovanT'na prekazku. a vYJadr~! plJak jinak nez popiLd?cfc. avsak tens jmyrm osobami tohoto typu poJ? ?Z~ ~c .Jsou naprosto smenitelnestejne jako pratele nebo milenky.sp(?lll . Heisenberg. a to iyil~~J~II1' Ksiojso\.zuhje Maccv~b¥ aJl1z~flyrllze dvou nejlepe fun ..zda . Bohr..kt... ukazuji profil Hluboky zajem 0 vedu. 116 Pfitahuji je "cituplni lide" ale ~ .. ...rucese Z. sr_c . teoreticke fyziky) musimez tohoto poskozovani rozumu vyjmout.·····. skodi mozn..atrofiicitove s oblafti k~d v~e t~ce P!t:ya. .:"a termfnu s~mt ...ivit~ muzeme vysvetlit. P. Je ele zajimave. lide sice radi nakupuji a konzumuji. "Trznf charakter" seoJ~~. co ziskali.~ust~va. . Muze bvt one.pol~yk~ve.jsou tito .rt... Skutecnc.na0Urovniditete. . em. nekontrolo na rozumem.svYm..~hybi i starost 0 osud jejich deti a vnuku.v~ra~ je ponekud Zavadejfcfoz.£bqrakter". ma. veCl ki dlouheho trvanf ' ery vsa nema 58 % ~rimerene vykon~§"~'~k~~~e~t.srdce je dnes temef upine. roku sveho zivota mival intenzivni poteseni z hudby. daleko vice vsak moralnimu charakteru. v rukopise spis Michaela Jac~oob hmh~sem mel pfflezitost cist Corporate Leaders. . ved~c~eho zajrn'u 0 pOdstatu v.·············· % ' . V teto v nik~' ? e . fQ~poznat.aCrJako~~J:U~.a~akt~r?vou strukturu 250 y ob~hl~~n~~~dllve~~aly.. proc dnesni malo lpej! na tom.iz_g_~.. zvlaste p~e stavu ? v tom.. Manipulativni inteligence.rxo. odpovida presvedeive fenomen trzniho charakteru.. Je pfevazne instrum~ntalni t vany. samy.maniPul~tivniho .lid€ upn~~~ netovedovv ql~y sve ..." (Cituji podle E.. ale bez 22 Jedme prace stimu 1uje jeho zajem .arak. velky vedec Charles Darwin poukazal na lidskou tragedii Jiz sam ciste vedeckeho. . 18 % ' v v • •• 3 Pretisteno se svolenim autora. Tim si snad " podvodniku..QJi?si". ze az do 30. ozkove m o kterych pise Maccoby jSC>ll vy_e ?mlme-h SI.onsam sobe.... Szillard.' ym c enem skupiny. V dusledku toho byvaji lide tdniho charakteru v citovych zalezitostech mimoradne.l. . se od jeho casu rapidne zrychlil. poezie a vytvarnych del. protoze oslabuie emocionalni stranku nasi pfirozenosti.Q. jez mohou byt z hlediska rozumu sebenieive.. V dobe posledni korektur tet k' .~aivnf.. jez zije naprosto netrpi onim nepokoje~ kt aV31b0 reovykony a rna uspech prostfedf.11a.. Mnoho f?. Schum achera. zajem 0 praci v om smyslu Z e zarucuJe JIStOtU a pffjern . ktery se nepouziva. hosin()tti.lmQY~· Rozum ve smyslu chdpani je vylucnou kvalitou druhu homo sapiens... tim je nebezpeenejSl.Q~Fl.

acini nejodvratneji narn hrozf katastrofalnf konce.neda.. ze lidske bytosti SI ve chvili sve nejvetsi skutecne bezmoci piedstavuji. jak zabranit tomu. lasky": Milujici. ackoliv 5 o/q bylo zarazeno do rubriky "mily. . ktere jsou muzi i zeny ochotni obetovat sebe i sve deti. puvodne tvurci element.u.i minili.:lJ1()uJ)1)JZe byt jen cesta vpred . tvrdeho srdce 0% 5% . PS~yic:ovi. uJnal1iJlJJl!f!J. Protesti.. nelaskavy..ek. l~s~a~f'· ~~i?hni ostatni maji 0 lidi bud' pfimefeny nebo jen konven?m zajern Cl JS_?~ zcela odmitavi a nemaji radi zivot . ze se . mily. tradicniho nabozenstvi. ze clo.zarucujicfm ekonomickou. Katolicti myslitele jako Franz von Bader a konzervativni politikove jako Benjamin Disraeli formulovali problem caste tymiz slovy jako Marx. neJednaJI _ nikoli na zaklade jejich vedomych nazoru na nabozenstvf nebo cirkevni dogmata. ale jejimi otroky . ze zacalo povysovat bohyni zkazy na malou modlu. pro prezitf lidstva se nedela' nic vazneho. c»'y~fhluboky zajem 0 pozn*Ilf. ackoliv se b nekdy vyjadroval teistickymi.ove. Zkratka. Cim vice vezime ve sve izolaci. ze se nic nedela k zabranenf nebezpeci ekologicke katastrofy. .' . ale neschopny silne lasky Pfirnerene zainteresovany na jinych.. laskavy.b~ kfestanstvf se skryva pohanske nabozenstvi. muzeme nazvat/. kybernetickeho nabozenstvf vyvolalo l'r?t~~tnj llIlllti'Il9yyhumanismus. V uplnem kontrastu je obraz toho. Za fasadou agnostIcls111_UI1e.. nekdy neteistickyrni terrniny.p.od marxistickych i jiny<:.chapaIli (rozum) 2. Toto pohanske na. od jejich zotroceni strojem a zachrani je pred osudem 119 118 .. Dukazu pro toto tvrzeni je mnoho.toze J~ muzerne odvodit jen z toho. a k:teJ.fadu. cemu Maccoby ffka "skala .h socialistu (a nekterych anarchistu)'wfgyUlevi byli ve sve kritice prumysloveho systernu a skod.ekonolnickY··.nemuze~ ~e Q vratitk dfivejsim JO(lIuim"spolecensk6hQ rAQ1L a ze i~c:hI:. 2. vytvorenLnovespolecnosti. ktery rna sve koreny v kfestanskerii a filosofickem humanismu 'odpozdniho stredoveku az k osvicenestvi.. Kyberneticke lidstvo ve svern vedomi jeste setrvava v nadeji na lepsf budoucnost. N a prvni po~led je n~p~dne.~opsat. ze jsou diky svemu spojeni s vedou a technikou vsemocni. tvurcim zpusobern podnetny Zodpovedny. 1Qy.a technika.. pro.pr()stf~~~e111. 2% 0% 100% V tomto prehledu jsou napadne dye veci: 1. atraktivni. prot~ze si osvojil tec~mcke s~hopn~stI "k druhemu stvofeni sveta".. i~. dobfe hrajici svou roli Pasivni. Oba tabory se lisily v nazoru. narn ukazuje svou druhou tvar jako bohyne destrukce (podobne jako indicka bohyne Kali). . ... ale nechce pfipustit. od rornantiku . Tento protest nasel svuj vyraz jak v teisticko-krestanskych. muze byt schopen lasky Konvencni zajem 0 lidi. nevykonny. ze jedinym. 40% 41% . ktere pro jejich vyrobu dodavaji material.dlka. s nezajmem 0 lidi Bez lasky k zivotu.. 13% .ll1im .zadr:zet. ze velke zeme (a dokonce i ty mensf) dale vyrabejf staIe' nicivejsi atomove zbrane a nedokazf dospet k jedinemu rozumnemu feseni . jez zpusobuje cloveku. tim zhoubnejsi je toto nove nabozenstvi.leY.l7. HUMANISTICKY PROTEST 100% Zadnou ze zkoumanych osob nebylo mozno oznacit jako schopnou lasky. "Kyberneticke nabozenstvi" cloveka s tr~nim charakterem odpovidfcelestruktufe je110 osobnosti.coz je odstrasujici obraz emocm zaostalosti v protikladu k dominaci oblasti cerebralni.znicit vsechny jaderne zbrane a atornove elektrarny.jistqtu.:aQSVQJ?Qcli Udi()d odcizeni.orem svet~ ~<?~em podle. tyto dva: 1. zadny vsak neni vystiznejs! nez.politick:Yc11!<9n?e(YtHiy!. vychodiskem je pozdrzet nespoutany "pokrok"prumyslovehO Sy: st~m. i kdyz si to tito }1~e neuvedomuji. r()manti<:. . tim mene jsme schopm citove v Odlidsteni spolecenskeho charakteru a rozsireni prumysloveho.boze~stvf_lz~ ~ezko . rozptyleny Nezajima ho prace ani realita . jednotni. jak tito hde jednaji.pfisel ze dvou protichudnych stran:. 1% reagovat na svet. slusny. aby lidske bytosti byly zamenovariy za veci. Nejsme pany techniky. ~elkK vetsina Ps)sJrada. i kdyz s urcitymi modifikacemi. tak v panteistickych a neteistickych filosofickych formulacfch..lla . Lze to formulovat 1 takto: ucinili jsme stroj bozstvem a sami jsme sluzbou stroji jako ~oh.a vratit se k dfivejsim formam spglecensk:6ho . Socialiste minili.vYNoj. resp.Pasivni.":ek udelal ~am ze sebe Boha. . ktere nastupuje na mtsto stv.stalY zajem 0 praci jako t~kovo~: n~PQ jeprace pro ni j<::J).v~a~ nezalezi: zalezi na tom. Na !<?rm~laci .

F. aby se clovek mohl plne venovat studiu moudrosti a poznani Boha. 111-2. ktery je sam sobe ucelem. Misto vsech fyzickych a duchovnich smyslu nastoupilo tedy jednoduche odcizeni vsech tech to smyslu. a musf todelat ve vsech spolecenskych formach a za vsech moznych zp. misto aby jf byli ovladani jako slepou silou. obyvame. Navazuje na ne pfi postupu od kategorii ekonomickych k psychologickym a antropologickym.nepozaduje konecne eschatologicke fesenf zachrany cloveka.usoJ:j~ vyroby. Cloveka je.. Praha 1980. aniz by ho v tom nekdo utiskoval nebo znepokojoval a takto aby byl zivot v budoucim svete dustojny." CHern je "rozvoj Iidskych sil. pilo a byly radovanky. rise sVOQo<ii.Jrojnost pro vsechny". Mesiasska doba je dobou miru. jak se clovek vyviji. jak ho vyjadfil Marx ke konci tfetiho svazku sveho Kapitalu: "RiSe svobody se zacina ve skutecnosti teprve tam. ktere jsou soucasne hluboce "nabozenske". Tento obraz je velice blizky nacrtu zivotnfho cile. Byl jako buddhism us "nabozenskym" masovym hnutim.) v Hershrnanove pfekladu. neseme na svem tele. Ale presto to spada stale do f!se nutnosti. a dosahnou pochopeni sveho Stvofitele nejvyse rnoznou schopnosti lidske mysli. stejne tak jako Maimonides .) Marx. uskutecnuji ji s nejmensirn vynalozenim sil aza podminek. jime. Svoboda v teto oblasti muze byt pouze v tom.Marxove formulaci: "Vlll~tnirn cilem . s. teprve. ze zespolecensteny clovek. smysl mit. melo za cil osvobozeni cloveka od sobectvi a chamtivosti. protoze rostou i potreby. Na tuto absolutnf chudobu musela byt redukovana Iidska bytost. materialnf hojnosti. pozehnanf pozn. musi se s ni potykat i civilizovany clovek 4 Muj pfeklad hebrejskeho textu misto slova "blessings" (= stestl. ktere jsou jejich lidske prirozenosti nejdustojnejsi a nejadekvatnejsi. Zkraceni pracovniho dne je zakladni podminkou. publik. aby uspokojoval sve potfeby. sdruzeni vyrobci ffdi tuto svou vymenu latek s pffrodou racionalne. Podle tohoto Iiceni je cflem dejin. aby uchoval a reprodukoval svuj zivot.PjiikbyI6uplnezvnrtentr· soygiSkym· ..21 Bogen")"! Svuj nacrt byti a vlastneni Marx shrnul v nasledujici tezi: . ani valek. 9) .l1'lSpbe uce!g]11Lprava. ale oblast nutnosti bude co nejvice pod kontrolou cloveka: "RiSe nutnosti vsak bude trvat i nadale. dobou bez zavisti. Maimoniduv nazor." (Kapital. pijeme. o<ipovida . jak je psano: Zeme bude tak plna vedeni o Panovi. aby se jedlo. 335-336. Socialismus byl syntezou stredoveke nabozenske tradice a porenesancnfho vedeckeho myslenf i politickeho pohybu.komunismem a reformnim zapadnim socialismem v materialismus. aby Izrael vladl nad svetem nebo si podrobil pohany ci byl vyzvedavan chvalou vsemi narody.. Stirn.£il11 5 Tyto a nasledujicf pasaze pochazeji z Marxovych Ekonomicko-filozofickych z roku 1844. V dobe Mesiase nebude (jak vefili) hladomoru. Usilovali 0 to. pravd iise svobody " (podtrzeno E. sv. rozvoj . Tez Izraelite budou velice moudri.ktenl vsak muze vykvest jen na_~J()_ti_Si nezbytnosti jako na sve zakladne. ani sporu. Pozemske statky" budou hojne. Jak konstatovali Hermann Cohen. ktere. Yale University Press. kde se prestava pracovat pod tlakem nouze a vnejsi ucelnosti. ktere uspokojuji tyto potfeby. ne moci a pfepychu. ani proto. ze "cely svet bude naplnen touhou poznat Boha". F. Jako se rnusi s pffrodou potykat divoch. radost v dosahu vsech. tehdy.< odlidstenf. (0 kategorii mit. " Vlastneni a bytfjako dye ruzne formy lidske existence jsou jadrem Marxovych myslenek 0 nalehave potrebe noveho Cloveka . ktere jsou jim jeste skryty. Praha 1978. kdyz pro nas existuje jako kapital. anebo kdyz ho bezprostredne drzime. rukopisu 120 121 .sil." (Izaias 11. ktf?t:Yjgsa.v kontrastu s krestanstvirn a s jinymi zidovskyrni ucenimi zabyvajicimi se spasou cloveka .Iidskjch . podtrzeno E. aby se Izrael osvobodil od pece 0 sebe a venoval se Zakonu a jeho moudrosti. poznajf veci. m~sianismll proroku. To snad nejIepepotvrdi charakteristika doby Mesiase podle Maimonidova Kodexu: "Mudrci a proroci netouzili po dobe Mesiase proto... Marx pise: "Soukrome vlastnictvf nas udelalo tak hloupymi a jednostrannymi. Povazuji za nutne v kratkem komentari vysvetlit svou charakteristikll Map:gva 111~sl~ni se zretelem k tomu. jak jsme je chapali pfi vysvetlovani Stareho a N oveho zakona a Eckharta. aby mohla ze sebe vydat sve vnitmi bohatstvf. podle povahy veci tedy lezi mimo sferu vlastni materialnf vyroby. kdyz ho marne.vyjadfenfm. podrizujf ji sve spolecne kontrole. prekl. roste i tate riSe pffrodni nutnosti. jako oceany jsou plny vody. ani revnivosti. Ernst Bloch a fada jinych socialistu v poslednfch desetiletich. ze nejaky predmet je nds.s"etskym . Za ni zqsinA ro~voJ lidskychsil. ale zaroveii se rozsirujf vyrobni sily. jehoz cilern je . i kdyz pouziva10 svetskych a ateistickych pojmu. viz Hess v . by! socialismus . podle nej neshoda mezi clovekem a pffrodou _potrva. Cely svet bude prodchnut jedinym pranim: poznat Boha.). kratce pouzivdme ..

materialisrnu. A k tomu skutecne doslo.. hmatani. v dobe zacinajfcfho a rapldn.skupin . Chces-Ii mit pozitek z umeni.umstlCk:i strana. Chruscov se svym "gulasovym komunismern" ukazal. mysleni. Kazdy tvuj vztah k cloveku .i kdyz jde o drive aktivnf cleny kornunistickeho hnuti. Bylo historicky nevyhnutelne. a .. tak pro kapitalisticky system. aniz vyvolas opetovanou lasku. na neodcizene soukrome vlastnictvi jako takove. protoze je neslucitelny s materialismern a "mytfm rnozku".x nemohl pomoci. Tak jsou napf. c.k<?ve.musi byt urcitym. pfepych. CHern neni luxus..a jednotlivcu. chteni.ii!nej§rzeny zivot.a k prirode .komuniste v Sovetskem svazu i mimo nej . jejimz cilem byl maximalnf konzum a maximalnf uzivani stroju.ja_kov "jdealisticke" omyly "mladeho Marxe ) -se cituje stejne ntualne. ze protikapitalisticka idea. sv~ myslenky.:l . pfflis predcasne.se~ stejne pozitky Jake kapitalismus poskytuje jen mensme: Socialismusa komunismus byly budovany na burzoazn] 'koncepcl. pak muzes smenit jen lasku za lasku. nazirani. pak by jeho skutecne poselstvi . dusledku toho casto vytvaf. nevytvafi-Ii tve milovani jakozto milovanf opetovanou lasku. Marx pokracuje: "Kazdy z jeho lidskycli vztahu k svetu. ne6a. co ti narodnf ekonom ubira na tvem zivote a lidstvi. chces-li mit vliv na druhe lidi.tim :v~lsfj~"tvuj "Smysl mit". Zfalsovani socialismu je pficinou. ze to bude trvat vice nez sto let. pokud je vubec mOZJ:e. Takove nezamyslene ustupky kapit~lis~u p~~ us~adn. chutnani. protoze zil 0 sto let drive. tim . ptedmetu tve yule t. milovani. ze prave. pak je tva laska bezrnocna. jsou ve svem piedmetnem chovani nebo ve svem chovdni k predmetu jeho pfivlastiiovanim.. je nestestim~'l Marxovy myslenky byly vsak brzy deforrnovany. propagovana na vrcholu kapitalismu. je touzenim po vecech a po vlastnim ja. jeji chovani k predmetu je cinne uplatriovanf lidske skutecnosti.ke re~imy n~jsou.cilem komunismu je poskxt~out v. protoze neprisuzoval patficnou roli lidske vuli a predstavivosti v historickem procesu..melo sa_nc! pu~ob~t nebo dokonce zvitezit." Toto je forma privlastnovani v modu byti. nez nastane pokles a konecna krize.mlt takove historicke dohady.. kteff se neztotoznujf s Marxovymi myslenkami nebo je dokonce odmitajf . Pfivlastnovani lidske skutecnosti.ciz~Ilyprojev vsech nasich schopnosti ve vztahu k odpovidajicim predmetum. zkratka vsechny organy jeho individuality. je presne totez. . byla uplne deformovana a prosaknuta kapitalistickym duchem . cinne byti. ani chudoba: ve skutecnosti povazuje oboji. radikalne humanisticke mysleni prichazf c. cichani. Tuto formu neodcizene aktivity Marx charakterizoval v nasledujici pasazi: "PfedpokIadas-li cloveka jako cloveka a jeho vztah ke svetu jako vztah lidsky. ktere jsou charakteristicke jak pro sovetsky. nikoli na majetekjako takovy. poplatne spise patriarchalnimu duchu burzoazie nez duchu socialismu.hlu~UJI~lho. tj.. Ti tvrdili. Ja_ko dlte sve doby ~!!'1a. urcite autoritarske sklony. to vse ti nahradi a v bohatstvi .vice sve odcizene bytosti hromadis. Kd'yb~ Marx hlas.ulace.Marx ~i~na ~rcholu kapitalistickeho vyvoje. ne v modu vlastneni. Ve sve koncepci "vedeckeho socialismu" v protikladu k "utopickemu" byl poplatny schematum klasickych ekonomu. Marx se zde odvolava na existencni modus vlastneni. S~ut~cnost. ktery na druhe lidi skutecne podnetne a povzbudive pusobi. ze se JIZ v zasade od kapitalismu nelisil.pfetvorili socialismus v ciste ekonomickou koncepci. 0 nemz zde Marx mluvi. v zadnern srneru socialisticke. musis byt clovekem. projevujici se v jeho osobnosti i spisech.~l. Marx citil potfebu dokazat ze socialism us se bude nutne vyvijet podle ekonomickych zakonu. ktere jsou bezprostredne svou formou pospolite organy .om. V tom se vsak zasadne mylili. Oba. videni. slyseni. jako se cituji slova evangelia na Zapade.a neb~ k.svym p~o~tona!. tiJ!1~yic~111as. dpovidajicim 9 projevem tveho skutecneho individua!nfho ~ivota. Nekolik myslenek z Marxovych ranych spisu (tyto ~PISy. ktera by si cinila narok na reprezentovam marxisticke filosofie. duveru za duveru atd. n~ni. co Eckhart nazyva "vazanosti na ja". Hlasali sve uceni na vrcholu kapitalistickeho rozvoje a netusili. musela vychazet z poznani. vecne orientovanym. musis byt umelecky vzdelanym clovekem. f~rm. protoze socialismus je neslucitelny s byrokratickyrn. ze prave slova "s?cI~hs~u~" . tMilujeS-li.. ktere by mohly byt mylne chapany jako deterrninisticke. V 122 123 .asto od . tak jako organy.ovaly proces deformace Marxova systemu natohk.. jak Engels konstatoval po Marxove smrti. on i Engels byli presvedceni. aby neprevzal urcite nazory a koncepce mesfacke teorie a praxe. citeni.. Vse .komunismus. jsou "hodno~en'y cel. " mene jsi. ze ekonomie se rfdf zcela nezavisle na lidske vuli podle vlastnich zakonu. jestlize svym zivotnim projevem jakozto milujfci clovek neudelas ze sebe milovaneho cloveka. rna jeste daIs! dusled~~:." )sou komprornitovana Dnes by kazd~ soclahstl~k. ze . ze sov~ts. cim mene projevujes svuj zivot. na konzu~ z~mefenym spolecenskyrn systernem.jen tak mohla byt uspesna. Dnes je tomu tak.e sevpro.upadku kapitalismu.:flem je "v)'~ol~tkzi'l?tll'" Co je toto vyvolanf k zivotu? Je to aktivni. ze kapitalismus brzy vycerpa sve moznosti a ze je revoluce pfede dvermi. v penezich Zapadnf socialnf demokrare a jejich zavilf odpurci .odnf~ z~usob~m: . luxus i chudobu za neresti.

ztratili viru v pravdu.:eka az'dosud nepoznanou moci.t.. ze soucasny kulturni a spolecensky rad se fftf do katastrofy. Pozadoval renesanci kolektivniho zivota.. Jsem si jist svou virou. nikoli pasivnim ucastnlkem spolecenskeho zivot::t.~ka Je snizena. " (Zvyrazneno E. Schweitzer charakterizuje prumysloveho cloveka Jak. rozhodneme-li se stat myslicimi Iidskymi bytostmi.~P0t~P~!1" ~Ie .. . nez byla puvodni".. co jeste zbylo. Preorganizovanost nasich vefeilJych pomerti vrcholi organizovanou bezmyslenkovitosti. pfehlfzelo se.§~~J~.)t.kmhy Schuld an dem Niedergange der Kultur. _ ze musi byt zjednan novy vztah mezi Iidmi a pnrodou. ktera podporuje zdravi Iidi.~tUs:)'. vyd. F.mJ!n!~J~7~nac~~ !lSl a nekdy si i zdanlive odporuji. . F..~*y. .) Snad proto.Jak am 6 Stanoviska socialistickych humanistu jsou uvedena v publikaci Socialist Huma- nism. .. Am to.jeho soucast. Nejblizsi sesuti pud. ze Sc:h~~i!.q.. y~vpbo~a . destruktivni ucinek staleho tlaku na pracovni vykon. zalozeny na kooperaci a nikoli na vykorisfovani. Za c~~ra~teristicky 124 125 . jejichz lidske a mravni citeni je neporusene.z: prozivame proces kulturni sebevrazdy. ze patfil k nejradikalnejsim kritikum pi'i1myslove spolecnosti a ze odhaloval jeji myty 0 pokroku a vseobecnem stestf. F. _ ze . misto aby iil! stale s kolektivent ve vzdjemnem ovlivnovani.. Jemuz padlo za obef vsechno ostatm.a~ladu .. ze clovek se nema stahovat do atrnosfery duchovniho egotismu (usilf psychologickeho vysvetlovanf "lidskeho ducha" . '. _ ze misto maxima konzumace se must stuj co stuj dosahnout rozumne konzumace. o. ale ze rna vest aktivni zivot. ze ternef odumrelajeho ~uchoym (geistig) onenta~e .: aktivnim.tll~:.ovne ne~o!lk pt.d5'.. nesoustredeneho. p:otoze to nebylo dos1!d vystaveno opomu destruktivnimu tlaku.).1~:. ktery by mel byt organizovan v duchu solidarity a ucty k zivotu. vSlchm se shoduji v nasleduJlclCh myslenkach a postoj~ch: _ ze produkce musi slouzit potrebam Iidi a a nikoli pozadavkum ekonomickeho systemu.t~Q12g ze je nejznamejsi (alespon a fil oso fi cky ) sY91. Absolutni pasivita. . kdyz je nadrnerne zamestnan. . . uvedu ~as}ed. jedinec musi byt.o "nesvobo~: neho . Fromm. ie k tho revoluci dojde.pozn.ziv. neuplneho. Nas intelektualneemocionalni zivot byl dezorganizovan.spole¢1.)g§Ji nepovazuje jenom ".~. D_~: JIZ . .) Proto Schweitzer obhajuje zkracenf pracovni doby a je proti nadmernemu konzumu a prepychu.f. . (B~rgr~tsc~) to muze vzit s sebou . uz na zacatku tohoto stoleti videl slabost a zavislost lidi. E.." (Zvyrazneno E. . Tak jsme vstoupili do noveho y str:~?veku. vystaveneho nebezpeci ztraty lidskosti" konstatovanim: vo y' .§Xg!>Jl~¥' ..B. Kulturni s~hopnost . _ ze cilem veskereho spolecenskeho uspofadani musf byt to.. vzdalovat se svetskyrn vecem. Rozpoznal narusovani lidske spolecnosti a sveta praxf zindustrializovaneho zivota.ty. y " • y Protoze spolecnost svou vyvinutou organizaei ovlada clo.6. z nfz vzejde nova renesance.l]~gns~R£i". .t~~~ (Ob.eranstrengung): o. nemarne-li zaniknout. r. jediny racionalni a pragmaticky princip historickeho vyvoje vytvoreny clovekem .?~M. protoze prostredf ho oslepuje a psychicky P?skozuJe. 1923.bJJ.moder~lho c~o~. poprve publik. lhi.. 7 Tyto a nasleduiici Schweitzerovy pasaze jsou mym pfekladem citaci z jeho .Po dye ""'aztn stoletf mnozi jedinci ZlJljen jaKo pracujzci a ne jako lide. : j9~Q"Yy..tl1.." Albert Schweitzer vychazi z radikalnfho predpokladu hrozfci kn~e v zapadni kultute a konstatuje: "I?nes je ?vsem z!eJ~e kazdemu. podrizuje se takovy clov~ stale rostouci potrebe povrchniho rozptylenf . "Jestlize je mezi modernimi lidmi malo takovych.) lb~.z:~.Pozdeji. •• y. y . " (zvyrazneno E.rJ2xL.l_?yslem byla. jehozavisl~st ~o~pela ~z k takovemu stupni. neni vubec rozumne ze ustavicne obetuji osobnf mravnost na oltafi vlasti. dobrovolne odlozena. protoze vetsina se znka myslem svobodn~ch jedincu a dava se vest ve vsern jen svou pffslusnosti ke ko~ektlv~ jako. "Podstatnym v teto renesanci bude princip akt~vity. bylijeho hnaci silou a posilovali ho k jeho zdokonalovdni. jinak nemohlo byt . _ ze vzajemne nepratelstvi musi byt nahrazeno sohdantou. " (Zvyrazneno E. Ale spociva to az pfilis na suti (Geroll).. avsak nacrtnuto v letech 1900-1917. Jeste to setrvava. co prospiva cloveku.. odvraceni pozornosti od sebe sama a zapomenuti sebe sama jsou pro nej fyzickou potrebou.. . . ktera vlozf racionalni mysleni do nasich rukou. a prevence utrpeni. Schweitzer jako protestantsky teolog zduraziiuje spolu s Eckhartem (dominikanskym mnichem). rysprllwY~l()y~.) Schweitzer dochazf k zaveru. v nernz muze svymi silami pfispet k duchovnfrnu zlepseni spolecnosti.k!a~~ jejich mysleni. I kdyz se pojmo~e ti!? r~S.xialekosahlejsf. potrebu snfzeni pracovnfho prepetf a snfzenf konzumu. F.qska podstata zakrnuje a pri vychove detf se takovyrn zakrnelym rodicum nedostava podstatneho faktoru pro jejich Iidsky vYvoj.Protoze je nemozne zminovat se ~de 0 ~sesh ~adi~~lnic~ humanistech pomarxovske doby. ze se musime sami renovovat ve vfre a postoji. nem uz zajisteno. Obetovanim nezavislosti mysleni jsme . prekl.

J odpovidajici potfebam noveho cloveka. ze se podoba navyku na alk?h?l nebo na drogy. Dokonce i autofi. ze ch~rakterovaaqllse·Ynr:zm~ii~ ~llSlPI'9.zrneriaiiii .t~~. je nemozne vybavovat ho vyznamem. a psychologicke faktory. ze sWpI1()vani ~91l~"llm!!~~.1. Je zadan. ze {! 0 _. ze zivot nema zadny jiny vyznam nez ten.~~. 1/1967). Eckharta.z.ch navrhu..1l11l31~h.~o .kh hd~tvvu.plytva111pnrodmml ZdroJl a niceni ekologickych podIl1inek hd~t~a J~." .~ eVlden~ni. ze Rfmsky klub P?stupne zamen pozornost 1na spolecenske a politicke premeny k!ere JSou nezbytne ~ d?sazen~ hlavnfch cilu. 8 V dopise E.!b~va ~?liticke.(lIley.. jejich zduraznovanf naproste . Mesarovic a Pestel pozaduji "nove svetove vedomf" novou etiku pfi uzivani materialnich zdroju.o hol~ prezitf lidstva.. zalozeny na harmonii a ne na dobyvani . Dospel k zaveru: "Bereme-li svet takovy. rna nvat~r urnelecky. pocit identifikace s pffstimi generacemi . byl metafyzicky skeptik.S~hu~ache!. jez mohou ZPUS<:b1tztvrv<:skotamvse. ~ ?lchz J~ vznesen tentyz poiadavek: podndit ekonomiku potrebam IId.. neb? proh!e?l asi 35 pracf na toto tema. J~dem.nezavislosti.vzdat se vlastnicke. jak jsem p?zn~me~al . 1 k~yz Je zabalen do stifbrneho papiru. ~<l. V'v' v Studie rna nektere nedostatky.Toto predlozenf Schweitzerovych myslenek by nemelo byt uzavfeno bez poukazu na to. No. Jed zustane.poprve v zivote lidstva na Zemi je clovek vyzyvan. na obzoru. to uz re. protoze neornezeny rust se nehodi do ?m~z~neho Zl~?ta . zadna aktivita pro aktivitu. ale osobnf propagaci ctenaru. jaky je. zda rna formu vic egOlstIc~ou nebo spis altruistickou. novy postoj k pfirode. ~~lzt:us?bene pot~ebam neprumyslovych zemf. je zadan vserni pffstimi generacemi Zeme. jejich metafyzicky skepticismus.ne v duchu dobrocinnosti. v V po~lednfc~ par letech vysla ve Spojenych statech a v Nernecku ~-~ k~lh.sm:telnv~ nemoc". Schweitzer potvrdil tuto odpoved' svym psanim i zivotem: Existuje pozoruhodne pffbuzenstvf mezi . (Lze doufat.blh~atJopc~~ne s.spolecenskymi. ze radikalni vnitfni lidska zmena je jedinou alternativou ekonornicke katastrofy. ale z racionalniho vysledku ekonornicke analyzy.uz vvuv~dl!' poprve vy!yci!i pozadavek eticke zrneny mko!l z etickeho presvedcem. Nezalezf tak na tom. Marxe a Schweitzera: jejich radikalni pozadavek. co dela.myslenkami Buddhy. coz ucinilo z techto myslitelu zakladatele nove naboznosti. Kdybychom meli tuto smrtelnou nemoc popsat podrobneji. ktery by daval iicelum a cilum cloveka a lidstva srnysl. ktery je dany a zaruceny nejvyssf bytosti. jednak pro lidske ~laho·v(Cetl Jsen. ze se analyze myslenek techto autoru budu jeste moci venovat. ale aktivita davant a zajmu o blizni. Brat ekonomii za obsah zivota je i. vkultura n_itra cloveka. . Latka vykladu zvlaste u Eckharta a Marxe je tak komplexni. Kdyz se z~ne?~ava d. napf. Muze ph dobrem svedomf ffci ne?" Uzavfraji. Marx sve religiozity. Zvlaste P?zo~u~odne)~: ze jeho ~mhy jsou kazdym rokem popularnejsf _ a to nikoli dfky ~etsl reklame. ze "nabozenstvi svetovladne osobnosti"(Divine Light 2. ze Schweitzer. z mchz se rru zda nejdulezitejsi ten. aby zabrzdil svuj technologicky rozvoj nebo jej dokonce zamefil jinym smerem.ed~. jejich pozadavek socialni aktivity v duchu lidske solidarity. jejichbezbozna naboznost.uchov?l.jnechanicky postoj sve doby (napr. . . je vyzyvan. Nest~~l ukazat pouze generalnf srner nutne premeny ~ nepokuSlt se v31z~e pro~kouomat realne prekazky. ze bez tech to zakladnfch lidskych zmen je "homo sapiens" odsouzen ~ z~niku.. Uvadfrn pouze nektere nejprednejsi zastupce teto nove humanistickeekonomie: v §k~noIl1.lll)~hrhchv av Anna ~hrlichova jsou dva americti autofi. Eckhart si obvykle neni vedom sveho neteismu. abych ji predlozil ve forme neteistickeho nabozenstvi a socialne angazovaneho aktivismu.tac! lepsf nez system lasky k bliznfrnu. Doufam.f Tito myslitele si vsak caste uvedenych elementu nebyli vedomi.orientf!ge..:S uka~_uje ~e sye ~mizveSmall is Beautiful. ze navrhl rmrustroje. v 126 127 . . je pro tuto onen. ktere teto p~em~ne StOJl v cest~. zda usiluje jen 0 materialm uspokojeni nebo. ale v duchu nutnosti. aby nedelal to.nl!tnym~ .v socialn~. pak sobectvi zusta~a dommantn~ sIlo~ clo~eka a system sobectvi. aby se delil 0 sve bohatstvi s chudyrni .) To vsak nesnizuj~ zasluhu t~ch~o auto!u" ze se Jako prvni pokusili podat prehled ekonomlCky~h potrebach a zdrojich vcelem svete a ze. ze ekonomie obsahem iivota byt nemuze.. jejichz myslem se znacne podoba Schumacherovu. Jacobimu napsal Schweitzer.a to jednak pr. lasky muze existovat bez z~ne. ze· bez ~1l. mohli bychom ffci.2:YyS()Y}~I1l_t. jako kapitalismus. To je jeden z duvodu.) Vetsina autoru se shoduje. protoze tezko prekracujf odosobneny. aby se nove soustiedil na organicky rust celeho svetoveho systemu.e ekonomie by obsahem zivota byt nemela. ze nv~s~neusp:c~yvyplyvaJl z nasich uspechu a ze musime techniku podrjdit skutecnym lidskym potfebam.. vF·/~.sta let katastrofa. kult~ra. v kontrastu s kfestanskym optimismem." Jedinym smysluplnyrn zpusobem zivota je podle nej do sveta zamerena aktivita. na trhu je jich vsak dvakr~t t_?l:k. autofi dvou zprav z povereni Rimskeho klubu) nemohou i nevidet. ze je nemozne. ty~o pnn~lpy p~ev:dl do jineho systernu tim.. kulturnf nebo vedecky .vslchm J~ho veld myslitele. je dn. Ve sve knize Population.H~yeI?L.. E. ktere nernuzeme oznacit jako radikalni humanisty. ze ~}'lo pro nej silne pritazlive buddhisticke mysleni. R.

zdroje. prostredi: problemy lidske ekologie) dochazejf pfi hodnocerif "soucasne svetove situace" k temto zaverum: 1.The Sane Society a The Revolution oj Hope. I mezi autory sovetskeho bloku. Na programu byly i zpravy Rfrnskeho \klubu. epidemie a valka jsou potencialne schopne znicit civilizaci nebo dokonce zpusobit.(Populace. vyzivy a prostfedi. ~~uteCne ieseni vsak predpoklddd dramatickou a rychlou zmenu lidskycn-postoju. Takove technologicke "uspechy" jako automobily. technologii. Harich. komunikace. W. je mozne. Mumforda The Pentagon oj power (Pentagon moei) a ve vsech jeho predchozfch spisech. pesticidy a anorganicka dusikata hnojiva jsou zavaznymi pficinami mentalni deteriorace (zhorseni. ktery je spolecny ternto ruznym snaham 0 humanistickou sociaIni rekonstrukci najdeme v knize L. navrhuje staticky model. i kdyz se s . Epplera Ende oder. 3.pfelidnena. zda zamoreni sveta nepokrocilo natolik. Dilo E. ze polovina lidstva trpf podvyzivou nebo hladovf. 129 . se ozyvaji hlasy navrhujfci uvazovat 128 o hospodafstvi bez narustu. Snahy dale zvysovat produkci potravin maji dalekosahle nepnznive ekologicke dusledky. 0 nichz se diskutovalo se sympatiemia respektem. jen je formuluje mene radikalne. v dusledku toho by mohl byt populacni problem vyresen fatalnim nlstem procenta umrtnosti. takze nakonec bude plodnost pudy klesat. 4.) Nejdulezitejsf soucasne antropologicke a historicke vyjadreni humanismu. zivotnfrnu prostredi a feseni konfliktu (zvyrazneno E. F. 6.Resources. 1972 usporadali nejvyznamnejsi pnrodovedci. jejich . disidentni marxista v NDR. zajistujfcf globalnf ekonomickou rovnovahu. Wende (Konec nebo zmena) path rovnez k vyznarnnym novejsim pracim v tomto oboru. 5. V porneru k dnesnimu stavu techniky a typum chovani je nase planeta jiz nyni silne . kontrola porodnosti) by mohla znacne pomoci. zvrhnutf). Zasobovaci a distribucni problemy zpusobily. (Viz "Technologie undPolitik". ktere vyvolavaji krizi populace. ze homo sapiens zmizi z teto planety. ekonornickemu rustu. V r. nenf jiste. Hranice lidskych schopnostf produkovat konvencnfrni metodami potravu bylo jiz dosazeno. kde byla myslenka na omezovanf produkce vzdy tabu.jednotlivostmi nesouhlasilo. Vysoky absolutrrf=pocet obyvatelstva a vysoke populacni prirustky jsou velkou prekazkou pro fesenf problema lidstva. Zvlaste zajimave je snad jeho postaveni. neb of je vudcem socialne demokraticke strany v Badensku-Wurttembersku a ptesvedcenym protestantem. ze se s rustem poctu obyvatelstva zvysuje i pravdepodobnost celosvetovych epidemii a termonuklearni valky. pfednosti byly uznavany. Ve stejnem zamerenf jsem nap sal dye knihy . ekonomove a geografove Sovetskeho svazu konferenci na terna "Clovek a prostredi".). Eppler dochazi k podobnym zaverum jako Schumacher. zvlaste ve vztahu k porodnosti. v dusledku toho umira rocne 10-20 milionu lidi. Neexistuje technologicky vselek pro tento komplex problema. Environment: Issues in Human Ecology . 2. Je opodstatneny nazor. ze nebude mozno je napravit. avsak technologie (vhodne pouzita v oblastech znecist'ovanf prostfedi. ktera jedina muze zarucit rovnost a odvratit nebezpeci nenapravitelneho poskozeni biosfery. ze schopnost planety udrzovat lidsky zivot se stale oslabuje.

jistotu. .Q!I1fpr~~i.fia:·~aO· jsem. jehoz iikolem.!iS~J't .. ktery )e charakteristicky pro ucenf Buddhovo. v nichz zil pred analyzou. C!"vrty krok zdilraznuje nutnostno_vezivotnL . lakoty a zavislosti na ~~pltal~stIckem_ systemu vyroby.. protoze trvajf tytez prakticke situace.. jeho charakterovou strukturu byti.ktere tv<. bylo osvobodit cloveka od takovych spolecensko-ekonomickych a politickych podminek. leda".pQQ.>fl aklad Buddhova11geIli. Na zaklade tech to poznatku muze pacient pokrocit dale: shJ~~~.aby si uvedomil piiciny.stn.dobrovolne ~e vzdat ySe<. nadale nepfijiiria jeho pfizefi.psychoanalytickym ukolem je pomoci Qacientovi. ci'irztrpr. Vlastnf obraz pacienta 0 jeho utrpeni byva nejmene spolehlivym udajem pro diagn6zu.loho.). sl<:111~~J).. jak se sam vyjadfilv komunismus nebyl konecny~ Eilerp. 4. odstranen[m]eno·pf1~in.VIII PODMINKY PRO LIDSKOU ZMENU A RYSY NOVEHO CLOVEKA ']estlize spravne predpokladame. saIllo uvedomeliL.l. Trpfme a jsme si toho vedomi. tnde nejodcizenejsi a nejubozejs]. Opravdu se to caste stava.R.. l'raxe-:n{)Y~JiQ-=~pQJ~f.J.y e ' freudovskern smyslu to znarnena uvolneni urcitych potlacovanych zazitku z detstvi. prijme" riziko a bolest. ktere jenz by criutne musel system vytvaret. ze existuji zpusoby. Nemyslfrn si vsak.jak ho odstranit. z. ze proMar~e. R()~st~toll. mysli.-·l!n1nim. .ll. uz.. jak ji muzeme privodit? Jsem presvedcen. ze jedine.speCific~· ~ kymi mdlVl~u~lmml nebo.~. 3.~m"j~~Q:.. ale proniknuti do problema nedocilf niceho.._l!ko __~~ _ ng.lPy se vzdal svycfi iliizi 0 svem trapeni a pcil se P()ZJ1~~~~ !L. a je-li tomu tak.··potlaceno.: r~c!~J1ti se s nfm radili.Yla. leda..1 fQl'eIl1. i~gn6za povoah~ D oso15mcfi a spolecenskych poruch je predmetem vykladu a ruzrn interpreti se mohou ruznit. napr.zasadni. musime uznat ze si to vyzada zit podle urcitych norem a zmenit soucasnou iivotn'i praxi. . zda se. Napffklad muzerne do soudneho dne analyzovat zavislost jedince na cemkoliv. Mnozf psychoanalytikove. jeho .yyl¢£it] 0<:lstr~n!-li ~~..:.~. zpusobenyrni .lcinek.lidskehn trapenl.1.ske z <::~lst~.-co-byla.cl? .v?u bfdu uvedomit.sJat~PQQ_Qlm~. musfrne si uved<:m_lt. ktere podle neho vyplyvaly z p~ds~aty kapitalismu a charakteru chtivosti. vsak nebyli vedomi. Er<::yQQVl:l .. llJIQ{:I1L. se odlouci od sveho otce. zajmu. spocivajlci v zavislosti na jejim otci.~rrHL byl prost utrpenf.['(?y:he uvMomenibez praktickych-dusledkti .kro kern by 10 u_l<::!.zaJ. pomoci pacientovi.s. Analyza pffcin bidy delniku (ale nejen jejich) je. zvlaste kdyz pacient trpi deprimujicimi symptomy.l~¢~bna .esu.. ~~Jx.ie. . ale krokem v historickem vyvoji. Abychom to pochopili. . vznika otazka: Je takova hluboka charakterova zrnena mozna. ktere trpi celkovym spatnym stavem a u nichz je nutna zmena charakteru.L~i.. ' v.Cinne . ze by se neceho trvale dosahlo u osob.>yvajLs~vs~Qbecnou formou Jid.zmena lidskeho drarakteru z dnes pfevladajici orientace na vlastnent v ch~rakter-orientovany na bytf nas muze zachranit pfed psychologickou a ekonomickoukatastrofou.QJ:l1hY1l11~X9l<:<::1l1l>ylo 9l>J~S1l1tJt1l1.~hQ_~ys... ani kdyz si tyto hluboke pficiny uvedorni.eu.tn~ b~t~·..jako jsou prfznaky hysterie nebo obsese. solidarity s okolni'm . ze lidsky charakter se mtiie zrnenit za tech to podrninek: 1. SR.l.(:!i§15. sveho tnipenf. "vznesenym pravdam".fl.~_. namenaJecebny z . protoze trpeli a by Ii si vedomi toho. se nezmeni. Poznali jsme pffciny tohoto spatneho stavu.z:usta.I1. ktere zahrnujf prakticke kroky k nezavislosti. ze trpi. je to analyza kapitalisticke ekonomie. je podkladem M~rxovy ll1yslenkyosYQbo~eni.vril1...~arx~)VYI? p~~~ll1. 05V-ykle si ..... Stejnyprincip zmeny.pfi~iny.p'nc~ny jejich utrpeni.tbylay . To potvrzuje jednoduchy pfiklad: utrpenf zeny. Tradicni psychoanalyza vsak nenf jednotna v potrebe ctvrteho~roku.~ll1~.t:: _IP_f1J_~.~tI1)rs!a. .brani!L si s. ktere cinf cloveka nelidskyrn: zajatcem vecf stroju a vlastnf chtivosti. Psycl1gaIla1ytick~ho PIQG.ie) jeho .nf.1:~vislostiIla.ll1etod.je.s". nazil se rozbft iluze.sJn..S~~lloc~a. sp'ol~censkymi okolnostmi...~. lasky.k~okeI??'yI? ukazat delnicke tffde sve doby. 131 .v.}. ie budou chtit zmenit svtij prakticky iivot a ve shade s tim zmenit i svtlj charakter. ktere S del_nik~m . ktera by mela mit nasledujici rysy: . pocit totoznosti a duveru zakladat na vife ve vla.svetem. 2.v~.".s~. Poznali jsme. 130 i'"" Jeh 0 tfetim .. .?ce: iko}i v:sa~ pfipady. : NaVY CLOVEK Okolem nove spolecnosti je podnecovat vyvoj cloveka. na potrebe vztahu. ctyfem . Abychom to mohli ucinit.9L. hlavnfrn pnnosem Marxova dfla. Tyto ctyfi body odpovidajf.

~i. • .~l'()Jlll?Xa<::..am realnych moznosti.vla~tTlit..~.§l~lJfLjiJ::Q!t:1Q.vedet. nt!j~Tl ia o J~hoz existenci rna kazdy pov6domf.!£~~t..S~!'¥ •.}> •• . ~"ui~".cJli¢i!.!.. jez by mohly prispet kazdemu.t< '. uvedornovat si. l~St.£~~.ve~omi.~grQcesu .~IY8La vsechno. ITI'yjl~tlJ.it. .. .lgD£Dla!ru'hQ..y~c1omosti..'0 .netickem. r()j~vech ~... ze zlo a destruktivita j~ou nutnym'i dusledky zanedbanf rustu. ~lJ1civ soucasn~m ~y?er. nenavist a iluze: -~~..pfijimat skutecnost....~yii~t~lastTl~p...().~sl()u. kdo chtej! svym nesnazfrn uniknout.tv.:LI1.~!i1j akk 0Ii je 132 - 133 . jako znaku ne-zivota smrti: ..i.··.. • .c1:."" .•. ale i"ooveoome.c1()PYyatPl~E9du. V poslednich letech vysla rada knih o zpusobech.• splse qhapata •..Y~.. .~i!gQ~tiy()~tiIl1it.~ «c l~~.sl vsak uved<?I_TI~v~t t~~e ro.~man~)Vat SI ji.m.()~!." ..t.dosazeni tohoto cile je nutna ukaznenost a respektovanf skutecnosti.t~....e jen radikalnf nezavislost a nelpenf na nicem se mohou stat podminkou plne einnosti.pg.Iif3~1e~~n%~·~tlf~~~E·~2~1~<f~s~{~o~IIT~a!f~~t~osf~~~ie~~~~~~~~~ strukturu.~h'()~H. . """"-' .aL ~a. . ale sam se nesnazit "dosahnout tohoto cile" u .. co podporuje jeho rust.._P . .. ~yt"~f~~.0. .z. z~ r~stje zdrayy jen tehdy. ...()vIMaJsv~t a tim se stavat otrokem vlastniho majetku..z. .. ceho jsme mohli nebo nemohh dosahnout. n~resahovalo by rarnec teto knihy. . jak jen muzeme.z~¥~m. . pO.p'rek~nii~at vl~stni narcisismus a chapat tragicka omezeni vlastni hdske existenci: ...a y.· ..£~.. . ze takove usili je jen jinou formou chtivosti a vlastneni. mnohe jine vsak tern. rabovat a.tJ~. vykofistovat.tere jsou uzitec~e.mj§JQ.Y~~Shjt?!1.. neklamat jine ale nedat se take klamat jinymi. .u.~.zdil mezi usporadanim jako znakem zrvota.mohli udelat. nebo upadku.. Nek.I1!ITI oG. ze jen malo lidi dosahlo dokonalosti ve vsech tech to vla~tnostech.. kdybych navrhoval..(.citi tse:ajedno:s~ysim..<>.~~~. . ni~oliv jako unik od nesnesiteInych okolnostI~ ale Jako pr~dJlm... ktera je kazdyrn okamzikem konfrontovana s alternatiyOU rustu. ze nikdo a nic mimo mne nemuze dat zivotu smysl.vedet~ ze k .()...ji..J?rolomili svouexistencni formu vlastneni a pfibyvalo zamefeni na l:>ytf)K tomu by bylozapotrebi napsat zvlastni knihu s primefenym natvem "U rneni byt" .~.te.~. . Vy£l JI.!(). 0}.' '''«N.. podvodnym zneuziv<inim trhu spis skodi.sLjlllz~. Yla~lnL§<::h()pI1Q§t . abY. kritickeho ~. ale spaiitseji .prQ.J:().~~9Sy~... a usporadamm radu. jsou uvedeny v bibliografii.~Tla~it~~TQ.am llIG _Ill ~. aby nas an~ nenapadla myslenka na to. Nektere hodnotne knihy...tY~h()rI~Tli~y~. probiha-li v nejakem usporadanf..~be•.ll..§~.aJ. zel?2svalfiy .1t!n. jehoz nam osud dovoli dosahnout zi~ nejplneji..kdekoli a kdykoli. .. vzdalen okamzik. zivota nebo smrti: v~det.co mozna potlacovat chtivost. ..s.~v..f.~§£Tl. by~o~r~tic~~m in~ustrialis~u-:at' uz v jeho "kapltahstlcke" nebo "soclahst!cke verzi . .l~s~y j~shoj>nost.~ . . co by lide. nikoli z hrabivosti a vykofist'ovanf jinych.dosahnout plneho byti.·7' - ' .. soucasney.alc.protoze clovek uz nepotrebuJe klamat sam sebe. dostacuje totiz k tOI_I1U.' ''"' •. .?yt plne pritomen . jak .!~.erpat radost z davant a sdfleni.x.mh:. .K. ale i.Y<!. kdo se zajima 0 dosazenf zdaru.z..i~<?ltl111 a 11I<p~~lQyaL.it.YP~.. .I)Yt si Y~9QITIJt?·t!·!lnl .. to znamena ucit se odstranovat nesnesitelne okolnosti... .

:~ly by se . ktere se pfi tvorbe nove spolecnostI must vyresit: m_elby se vyresit problem. ze nase budoucno~t. Prvotnf 135 NOVA VEDA 0 CLOVEKU ~rvni~ pf~d~?klad~m mozn~ho.. m_el~ bychorn ose vzdat cfle 'neomezeneho rustu. 0 nichz hdska mysl az do te doby jenom snila. Nejasne vedomf teto obtfznosti je moznd hlavnim duvodem.mu dodvnes. ze budou tvrdohl~. 0 nichz se bourlive diskutuje.ani. Zminlm se ]~n ~ ?ekterych potfzfch. tj. Stane-li se tak. dat prednost vyberovemu rustu. al~. ~a-li se uzivi~.slovych .:ytv~f~t prac~vn~ podminky a obecne povedorru.~e vsech iluzi a plne siuvedornf potize. a dosahnout cilu. mely by s~ vytvaret podminky.o~ou ?yt uspesnf jen s tou podminkou. ze uCI_. vzdelanych odborniku a obetavych muzu a zen vezme tuto vyzvu lidskemu duchu za svou a uvedornf si fakt. ze tentokrat nenLcilef11 Qvlad. jako b~ . ktera proklamovala princip pozorovani a poznavani pffrody jako podminku jejiho zvladnuti (Francis Bacon: Novum organum. aby se lide cftili dobre a radostne a nehledah uspokojeni v pozlvacnosti. napr. Jsem presvedcen. jez z~kryvala .. .v niz by sjednocene nove -lids-ivozilo v solidarite a miru a bylo osvobozene od ekonomickeho predurceni. 134 - .obleI?Y. 0 ?ichz jsem se jiz zminil.utopie.. aby se dospelo k fasismu starom6dniho typu nebo spfse k technologickemu "faslsmu s iismevnou tvaff" hospo.' . letani. Nepostavime ponorku jen tim.A~sak tI:. svobodneho trhu" ktery se stal z velke casti fikcf: " .er neprekonatelne prekazky. po vice nez 350 letech.d~ ~~ nejschopnejsf lide uvedornf soucasnou krizi. ze cteme Julese Vernea. A ti.amahat pro . nevytvorime humanistickou spolecnost jen tim. jestlize vynalozime stejne mnozstvi energie.~emic~ ~ je to. " . t.kd~ m~s~ou optimismu zakryvajf neuvedomele zoufalstvj.. prirody. odlis] "bdeleod utopickych "snflku". Zda k takove zmene nadvlady prirodnich ved ve prospech nove spolecenske vedy dojde.ahsmu. _ musi se obnovit schopnosti pro .se muze stat skutecnosti. nez v zamestnani (kde to uz stejne neexistuje). Nic jineho nemuze pomoci nez jejich soustredene iisili vyresit pr. SI nepocinaji prave moudfe. Avsak dnes. POJmy "dlktatur~ proletariatu" nebo "llltelektuallll elita jsou zrovna tak mIhave a klamne jako "svobodny trh" ci "svobodne nazory". pak snad jeste marne sanci na prezltf. ovlati. n. zavisf na jednom ciniteli: kolik bystrych. byly povetsinou hesly. Tato nova veda 17. proc se ~enovalo n!1tnym zmenam tak malo tisili. zavisi na. vy}yofent nove spolecnosn je UV~?Omlt SI tem. pohotove se zaktivizuji a oddaji se nove humanisticke vede 0 cloveku. aby kvapem nenarustalo riziko ekonornicke katastrofy. bez toho.. 1620).J1icke. Letaky s takovymi vseobecnymi cili j~k? "zespolecens!enf vyrobnich prostredku". ktere takovemu pokusu StOJIv ceste. Jako se zdaly byt ve vyvojite~l}niky_nektere problemy neprekonatelne tak se nam jevi uvedene'iproblemy neresitelne i nynf.. Tato ~t~lzhvost.Proc se n.Jndividualnf imciativu spise v zivote. kdo se jeste nevzdali nadeje. Potfze te~hniky vsak tak neprekonatelne nebyly.us. inteligencef a nadseni.?as d. .nnoumonvacj je psychicke uspokojeni a ne materialni zisk za kazdou cenu.v~ml reah~~. Mnozf si mysIi: ~. potrebujeme vedu zcela jinak orientovanou. ktere agitovaly pro s?clal!s~us a ko~ulllsm. aby nebyl zavisly na byrokracii. nikdo nemuze ffci. kiere ohroiuji pfeiiti zdpadni spolecnosti a snad i celeho lids tva. stoleti se stala pritazlivou pro nejbystrejsi hlavy v prumY. .nec? tak nemozneho? Tvafrne se radeji dale tak.dafske ramc:ove plan6vani by rnelo byt spojeno s vysokym stupnem decentrahzace a melo by se vzdat tzv. jake jsme vynalozili na realizaci svych technickych utopif.a uskutecnenf technickych utopn. Nova pffrodoveda umoznila uskutecnit tefclJ.. valek a tridnfch boju . ale jestli se tak stane. . Potrebujeme humanistickou vedu 0 cloveku jako zaklad aplikovane vedy a umenispolecenskeho prebudovanf. pokrok a soucasne by se rnelo dbat t?ho. ze cteme proroky. protoze vznikla nova veda. mel by se podp'or~)Vat v~de:kY. jak ffdit nepfetdity prumyslovy zpusoh vyro~y bez totalnf centralizace. tom. ~moznil. zb~v~.osav~dlll zpusob zivota :ve~l do naplanovaneho bezpecf a stesu.~cl. Lidskd utopie 0 pfichodu mesiasske doby .ab~enC:ls.ani techniky a iraciondlnichsil a instituci.IX HLAVNl RYSY NOVE SPOLECNOSTI _ cIoveku by mela byt poskytnuta zakladni jistota. aby se svynu praktickymi aphkacemi nestal nebezpecncm pro hdstvo. z.

ktery takove zduvodneni naprosto ignoruje. jake jsou umele. co Je ZIVOtU prospesne a co skodlive. k tomuto cili je zameieni vyroby Tradic~i formul~ "vyrob~ pro . to je pornaly vychovny proces a v nem musi vlada sehrat dulezitou ulohu.ktere potfeby l~e povazovat z~ zdrave a. ktere mohou byt uspokojovanyjen "konzumovanim". kdyby stale vice lidi chtelo zmenit sve . pak m. ie by clovek nemel iit v nedustojne chudobe . Toto tisili by melo byt provazeno sirokou vychovnou kampani pro zdar zdrave spotreby. ~o je pro !1ej dobre. hranicicf s my tim mozku . z~ prilisna spotreba vyvolava pasivitu.. Rozumna spotreba by byla rnozna jen tehdy. ze zabyvat se neustalym vyhledavanim novych veci nebo zajern vyzkou~~t l}~jI!0vejs! hffcky nam jenom zabrariujf v tom.zprac5wavali. jake maji zdroj v patologn a jake v psychic kern zdravf. predkladane obcanurn k diskusi. by zpusobila. ceho Je mozno konkretmm zpusobem dosahnout. . By:okr~tickva kont~o!a.rzitek a. nez .!e~ni situac_f. sotva zapocaty. vysledky vyzkumu expertu by poskytIy spolecno~ti nove vyhle~y pa t'?' .podle zakonu kapitalisticke produkce ktere vyzadujf jeji staly rust a tim i rust spotreby. Food and Drug Administration i _ FDA) nabizi dobry pfiklad. . jsou vyrazem neklidu a uniku pfed sebou samym. Vlada muze tento vychovny proces do znacne miry podporovat subvencovanim vyroby zadanych druhu a sluzeb a to tak dlouho. m~~!l1iaeouicitou 'pfedstavu a soucasne chapou.chtech. aby konz~moval to..tere ~~ pa~ologIc~e. i kdyz se neuplatni dnes bezne reklarnnf metody. 0 cern rozhodne stat. je schopno zmenit navyky. Arnericka Sprava pro potraviny a leky (U. Prvnim a rozhodujicim krokem v zajmu . I Bude nutne urcit. zacnou pocit'ovat misto obav odvahu a nadseni. M*-li se stat' clovek svobodnyrn a nema-li dale udrzovat prumysl patologickou ~onzllrria':. A to je moine jen tak.coz je pripad bohatych v prumyslovych zemich . Stat ~y Il}el s~an~)Vitnor!lly zd~ave ~potreby v protikladu k spotrebe patologicke a indiferentnf. . je radikalni zmena ekonornickeho systernu nutna: musime skoncovat s. Problemem je yule a hum anisti. to byla velka slabina socialismu. nabldn~me-h hdem typ spotreby atraktivnejsi. bude muset vykonat nova veda '? clov~ku. Zakladni. vyzaduji mnohe navrhy. byti orientovaneho jedince. ani nadekretovat.coz je stale jeste problem vetsiny lidstva .d. protoze se neuvadi." Jsou problemy. modeIy.S. jake potreby rnaji puvod v nasern orgarusmu. kde zdravd ekonomikaje moznd jen za cenu nemocnych lidi.da (v pfipade drog nebo cigaret by nikdo takoveto zduvod!1em n~po~zIl). Dulezitym faktem. Proti vyberove spotfebe (a vyrobe) podle pnncipu "co podporuje zdravf?" se stale namita. ie soustiedene usili. urcuje. jei by podnecovalo sklon k zdravemu konzumu. antropologu. ze si spotrebitel ve svobodnern trznim hospodafstvi stejne vybere prave to. Lze opravn!ne ocekdvat.:!sf model nove . V zasade by to bylo mozne. flIosofU.izdrave spotreby". vyzaduje nesrovnatelne vetsf vyzkum.l i socialiste a kornuniste od Marxe az po Lenina nemeli zadne konkretnf phlnX soci~li~ticke nebo kornunisticke spolecnosti.ani by nemel byt nucen . jemuz navykli. jake jsou vysledkem kulturnfho rozvoje. Llde by . Ma-li byt ekonomika a politika podfizena lidskemu rozvoji. nikoIi pro. vnucene jedinci prumyslem. ze potreby rychlosti a novosti. jake "a~tiviz~ji" a jake vyvolavaji "pasivitu". ale slouzilo by jen jako voditko.ni pra~. k~era vb~ durazne spotrebu omezovala.:' ci. To se nernuze stat pres noc. v~zkum vpo~ahy potreb. ktere potraviny a drogy jsou ~kodlive. Toto zduvodneni vychazi z predpokladu. ze takove tisil! nezustane pozadu za ucinkem prumyslove propagandy.:yznamnyc~ s~upm a spotrebitelskych organizacf. ktere by tvofily zaklad pro byti. opira se pritom 0 expertizy vedcu nejruznejsi~h obor~: podobne by bylo mozne prozkoumat hodnotu ostatniho ZbOZI a sluzeb za pomoci sboru psychologu. To znamena. " Nove spolecenske formy. Na rozdiI od zaveru FDA by rozhodnuti navrhovaneho humanistickeho sb()flleXpert:u.byt homo consumens . teologu a zastupcu spolecensky . kdo by tyto plany . 137 136 . a ze je proto "vyberova" vyroba zbytecna. nebylo zavazne podle zakona. zisk" je nedostatecna. Bylo by to vyznamne pro souhrnne a dlouhodobe planovani i pro kratkodobe navrhy prvnich kroku.c:l<:L9J!. coz ~vsem vn. nez je ten. k. co chce. ze si spotfebitel preje to. socIOlog~. ze je nejlepsi I kdyby to nejlepsi bylo neprichazf v uvahu. Ukolem je vybudovat zdravehospodarstvi pro zdrave lidi. studie a experimenty jako zacdtek k pfeklenuti mezery mezi tim. jimiz se zabyva FDA. nez bude rnozne vyrabet je rentabilne. je to. Lze duvodne ocekavat.spolecnosti-urcovat potreby neodcizeneho. ze by hde byli lacm konzumovat jeste vice. Avsak posoudit to.jaky druh uzitku setfm mini: zdravy nebo patologicky? Zde vznika slozita otazka: kdo rna urcit ktere potreby ~sou~drave a ktere patologicke? Jednou veci si muze:ne byt 'jIS~I: ~~tIt ob~ana. jake jsou vyrazem individualniho rozvoje.. co je nutne a co je moine. UZ jsme si velice dobfe uvedomili problem zdrave a nezdrave vyzivy. abychom se pfiblizili sobe a druhyrn lidem.Poznah.a to je podstatna podminka. poznali by.konzum!1i _navyky a svuj zivotni styl. na.

Ucinnym prostredkein.by ani nevyzadoval zmeny ustav zapadnfch demokracii (jiz dnes existuje rada zakonu. aby se americke hospodarstvi ocitlo ve vaznych potizich. jak mohou obcane prokazat svou spotrebitelskou moe. 2. budi zavist a pomaha cloveku utikat sam pfed sebou. I kdyz jen ekonom by mohl urcit. neb of by je vsechny spojoval jediny motiv: prani domoci se racionalni a lidsky dustojne spotreby. ktery tu jeste je. tak "levi" humaniste. Navzdory konkurencnfrn znackam vsudypntomne pusobenf reklamy drazdi chtivost spotfeby. Spojene staty maji tradici v ornezovani moci mamutich podniku protitrustovyrn zakonodarstvirn. Zalezf na moci usmerfiovat vyrobu. Problem je v tom. ekologicky otravne a ze po psychologicke strance skodi jako droga. ktery utrpel se svym "Edselem". Dale prumysl ovliviiuje vkus tim. Abyehom vybudovali spolecnost na byti. Prvnim krokem k odvolani stavky by bylo vyjednavani vudcu radikalne humanistickych spotrebitelskych hnuti s velkyrn prumyslern (a vladou) o pozadovanych zrnenach. nejde 0 kapitalove vlastnictvi. Dokonce itomu zbytku demokracie. jak 138 veliky dosah by takova hrozba mela pro automobilovy prurnysl . ale takova verohodna hrozba (napr. Takove zmeny by mohly byt ticinne jen za pomoci zakona. nikoli na politickych heslech. spolecnosti dobre krmenych. hrozi. potencialni moe. ze velke korporace od pocatku nasadi vsechnu obrovskou moe. ktery se bude lisit od dnesniho zapadnfho kapitalismu stejne jako od centralistickeho statnfho kapitalismu sovetskeho razenf a od svedske byrokracie totalnfho blahobytu. ktera vyvolava umely pocit moci.ledaze se zlorni velika moe obrfch koncernu nad vladami. ze padne za obef technokratickemu fasismu. jenz. ze si spotfebitele rnusf uvedornit: 1. ktere by byly pro lidi zdravejsi. Byla by to v podstate stejna metoda. ze nevyzaduji vladnf akce. Bud' budou muset existujfcf podniky prebudovat sva zaffzeni.ze pranf spotrebitelu vyvolavaji vzajemne si konkurujici vyrobci. nemyslicich robotu . Zdrava spot reba je moznd jen za predpokladu. ie pevne udrifme na uzde prava akciondhl a vedenf koncernil rozhodovat 0 vyrobe vylucn« z hlediska zisku a rozpfnavosti. svuj zcasti podvedomy protest proti nadbytecne spotrebe. narodni ekonomika automobiloveho prumyslu by upadla do vaznych nesnazi. Vsechny firmy si vzajemne pomahaji reklarnou. Vefejne mineni by mohlo prosadit.je jasne.prave typu spolecnosti. pokud moe vel. Vsechny tyto zmeny mohou probihat jen postupne a se souhlasem vetsiny obyvatelstva. ze kdyby se takova spotrebitelska stavka podafila. jako je tomu pfi politickych akcich. ze nevyrabi spotrebnf predmety. Ve skutecnosti by uz 20 % mensina byla nanejvys ucinna k zavedeni zmeny. vkus spotrebitelu. ze i reklama na Edsel byla propagaci koupe automobilu. aby se duch techto zakonu aplikoval na existujici koncernove velmoci tak. Jiste si nikdo nepreje.vse spocfva na osobni zkusenosti. protoze se ve srovnani s dobre fungujicf verejnou dopravou presvedcili. je vytvafeni bojovych spotrebitelskych hnuti s pouzitfrn hroz~9?. (jez je den ode dne silnejsf) a nad obyvatelstvem (jehoz myslenf je ovladano "pranim mozku"). ktera byla tolik obavana pod jmenem "komunismu" . aby takove zasahy udusily v zarodku. az dozni sugestivnf naper reklamy. Rekneme napffklad. mesic nepouzfvat vozu) by podnitila spotrebitele k cflevedomemu usili indukovat zmeny v celem vyrobnim systemu. aby uspokojily novou poptavku. Je jiste. by musel nutny kapital pro vyrobu pozadovaneho noveho zbozi (vcetne sluzeb) poskytnout stat. Jen prevladajici obcanske pozadavky zdrave spotreby by byly s to jejich odpor zlomit. Tento neuspech vsak nemenf nic na tom. jako je nyni.§J2o!rebitelsl<~D1j-~laykami" jako zbrane. z nfz mely prospech vsechny znacky krome nest'astneho Edsela. musf se na tom podflet vsichni 139 . jake se pouziva pfi jednanich 0 pokracovani ci ukonceni delnicke stavky. aby se rozpadly v mensf jednotky. bude rozhodovat otom. ze je nesnadne proti nim bojovat (vlada napr. pokud znamenaji mensf zisk pro vyrobu. Takove spottebitelske hnuti by bylo projevem prave demokracie: jednotlivci se sami pffrno vyjadruji a snazf se o zrnenu spolecenskeho vyvoje aktivni a neodcizenou formou . kupujfci rna jen druhorade a pochybne privilegium vybrat si mezi ruznymi vzajemne si konkurujicimi vyrobky. kterou maji humanisticky smyslejici spotrebitele ve sve organizovanosti. kde by to nebylo mozne. Avsak ani efektivni spotrebitelske hnuti nepostaci. Spotrebitelsk€: stavky by mohly pusobit bez ohledu na politicke linie a hesla. Na dukaz toho se obvykle uvadf prfklad Fordova nezdaru. ktere v zajmu verejneho blaha omezuji vlastnicka prava). nemuze jit tak daleko. ze soukrorne automobily jsou ekonomicky neusporne.a ovsem i pro naftove spolecnosti . aby pfinutila obcany kupovat to. ze seC20 o/~-americkych sp01"fe15iferurozhodne nekupovat uz osobni automobily. co se rna vyrabet. mohli by se jich zucastnit jak liberalove. Velkou prednostf spotrebitelskych stavek je. Pozdeji. Konecnym vysledkem bude hospodarsky system. co nechteji) a ze nenf treba cekat na souhlas 51 % volicu.~Y£hJS:QJlcernu zustane tak velka. anebo tam.

pficernz nejde 0 politicke otazky. podaii-li se ndm plne realizovat pn!:_I!1yslovou politickou demokracii piime a ucasti.cie divaku" v aktivni . ale jsou hrou. co jsem napsal pred vice nez 20 lety ve The Sane Society: bylo by zadoucf.-. ale i jako instituce spolecenska.Jni. kt~re napadnou .aGie je na rozdil od dernokracif "lidovych" nebo "centralistickych" nebyrokraticka a vytvari klima.l. Volby se stavaji vzrusujicim divadlem mazani medu kolem ust.---. na jejfrnz zivote a zpusobu fungovani se podili aktivne kazdy jejf clen a tudiz je na ni zainteresovan. zrneni-li se pasivril "demokra.. ze kazdy je plne informovan a ucasten na rozhodovani.fide . ktefi se musi rozhodovat v pffpadech.m. v nfz je zivot zajimavy. Formulace novych zasad aprovadecich metod pro vystavbu ucastnicke demokracie si vyzada obrovske usili mnoha schopnych lidi. pfi nemz v arene misto gladiatoru bojuji politikove.v nfz povazuje jednotlivec potreby celku za stejne blizke a dulezite jako sve vlastni. vyjadrene pfipruzkumu verejneho mineni ave volbach. stoleti. Mineni bezmocneho divaka nevyjadrujf jeho presvedceni. v nemz se demagogum skutecne nedaff. Tak. nez bylo vypracovani demokraticke ustavy v 18. ie jejich osobnf rozhodovdni jsou na daleko lepsi urovni nei jejich rozhodovdni politickd: a) v jejich soukrornych zalezitostech (zvlaste v obchodnich. ze daji sve hlasy kandidatu. ale 0 nadeje a usilovani kandidatu vyhrat v sazce. aby se vytvofilo na statisfce sobe blizkych skupin. . ze jejich rozhodnuti prokazuji vysoky 141 . vykazuj! spise nejhorsi nez nejlepsi uroven lidskeho usudku.n~QL Co je toto "mfnenf" . jernuz strani. ktere maji soudit.cii. techto spolecenstvi by tvofil jakousi "dolm snemovnu : jejich rozhodnuti by spolu s usnesenimi politickych organa mela urcujicf vliv na 'zakonodarstvi.v n~vypo". Tyto skupiny by dodavaly informace (povahu informace popisuji 140 dale) na jejichz podklade by probehla diskuse (bez vnejsiho zasahovanO' a hlasovani 0 jejim zaveru (vzhledem k beznym technologickyrn metodam b~ se da!y vsechvfo1Y. Ale clenove poroty dostanou vsechny pfislusne informace.i). Z techto duvodu nazory. jet jsou caste velice slozite a tezko srozumitelne. nebude uz mit na udalosti zadny vliv. mozna se nekdo zepta. tj.xlemokracii ucastniku" . nez aby je zastupovali odborarsti byrokrati mimo zavod.~va minenf Jso~ jen myslenky. ie se muieme osvobodit od vlastnickeho zptisobu existence jen tehdy. jez se tykaji vseobecne politiky na iirovni podniku. Vysledkem celkem vzato je. To znamend. nepodlozene dostatecnymi informacemi. ~hrom~zdi! v jedn?.--. ~!". Tento mizar zastava vetsina radikalnfch humanistu. . jez by mohly vest k opacnemu mmern za zmenenych okolnosti. kritickyrn uvazovanim a diskusf? A dale: tazani vedi.stni9~~demok:r. Tytez principy platf i pro politickou def11okrJ!. ktere se tyka urovne jeho vlastnfho pracovnfho procesu a souvisi se zdravotnfrni a bezpecnostnimi opatfenfrni (to se uz uspesne provadi v nekterych svedskych a americkych podnicich) a ze se eventualne podili i na rozhodnutfch.---. j~sne ukazal Joseph Schumpeter) a b) jako clenu poroty. -. ktery vi. Prnmyslova demokracie znarnena.. pravou demokracii je mozne definovat jako takovou. K cernu tyto slozite plany". ze jejich "mineni" jsou nezavazna a proto neucinna. vetsina je fascinovana timto modernim Iimskym divadlem. J ako jeden z cetnych moznych podnetu pro dosazeni cfle bych rad preformuloval to. Souhrn hlasy . Spoluucasti pfi reseni vetejnych problema clovek poznava. Skutecne. ze jejich usudek rozhodne 0 zivote a stesti lidi. Je podstatne.ve svych ekonomickych funkcich i jako obcane. V nekterych ohledeeh Je to s hlasovanim ph politickych vol bach mnohem horsi nez s pruzkumern verejneho mineni. To dosvedcuji dva prfklady nejlepsiho lidskeho usuzovani. Vypracovat prakticke metody pro ucastnickou demokracii je pravdepodobne mnohem obtfznejsf.. nez iisudky. protoze mysleni ohlupuji volebni techniky.. Podoba se to volici ph politickych volbach..Clvovekav dan?u ChVlh. zdravotnictvi a vychovy vcetne prostredku pro dobre byti (well-being). stranekzjist'ovanf verejnehQ. nebo lepe: v nfi se obecne blaho stava vlastni zalezitostf kazdeho obcana. Porotci JSOU prumernf obcane. ze se jeho zivot stava zajimavejsim a povzbudivejsim. na nem~ jsou zalozeny dotazniky. "kdyz je pfece m~ine zjistit nazory obyvatelstva stejne rychle pruzkumem verejneho minenf?" Tato narnitka ·se dotyka jedne znejpr~bI~!!1_~~g. ktere eloveka napolo uspavaji. maji moznost dostatecne disk use a vedi. ktere by se ustavily jako stala poradni a rozhodovaci spolecenstvi (kazde asi 0 500 clenech) se zretelem k zakladnim problem urn v oblastech ekonomiky. I kdyz se cast obyvatelstva tohoto gesta vzdava. jak. Volici se mohou na tomto dramatu podflet tim.-. zahranicni politiky. Prumyslova demokracie tedy znarnena.!ejsfch_. jako kdyz se da pfednost urcite znacce cigaret pfed druhou. aby se delnfci a zarnestnanci zastupovali sami. Demokracie se ubrani hrozbe autoritarstvl. ze jakmile odevzda svuj hlas pro nektereho kandi<:!ata.A¢l. ie vlastni rozhodnuti md ucel. Utvarenf praveho presvedceni zahrnuje dva pozadavky: piimeienou informaci a vedomi. ze kazdy clen velke prumyslove ne6o]ln-e··organlzace-li"raje aktivni tilohu v zivote teto organizace. Takova opravduprir9zena. ze podnik neni chapan pouze jako ekonomicka a technicka instituce.ldvaJ~ narn nic 0 utajenych sklonech. toho.

stpfemeni . je pro humanistickou spolecnost nezbytne ten to proces centralizace zastavit a misto neho zavest rozsahlou decentralizaci. protoze podle predpisu rna mit doporuceni od Iekare. A ktivni ucast na politickem zivote vyiaduje maximdlni dece_nlralz:zqci. protoze a) Iide se stavajf ovcemi. ktere samy jsou obrovskymi slepenci. pocifuji bezmocnost. sejdeme se s nim u lekaru. Protoze podle vnitmi logiky existujicfho kapitalismu se koncerny i vladnf organy stale vice rozrustajf a nakonec se stavaji obry. nikoIi z jejich oddanosti zakonum srdce. i kdyz to nenf napadne. rnnozi lide v postaveni byrokrata nejsou byrokraty. b) "obfi stroj" muze spustit kazdy. Eichmann "konal svou povinnost": kdyz posilal Zidy na smrt. k uspokojeni. ucitelu a profesoru . u(eita. Existuji pro to vazne duvody. kteii stoji pied nimi.stupen proniknuti do problematiky a objektivity. Vladnf funkce nesrni byt delegovana statum. ze kazdy vets} spravni aparat rnusi byt nutne "byrokratickym". jejich jistota a pycha vyplyva z jejich vernosti smernicim. ani nikoho nemiloval. jenom s jednim rozdflem. Vypovidal pred soudem (a sam si tim uskodil). ale 143 . centralne fizenemu stroji). Za prve. cim jsou v automobilu nebo jinem stroji mnoha kolecka. a kde se tedy mohou aktivne podilet na sprave svych spolecnych zalezitosti. co oni nevedi. Neposflal statisfce Zidu na smrt z nenavisti. je dernokraticke minenf stezf necfrn vfc nez potleskem pfi sportovnfm utkanf. 0 spornych otazkach rozhodujf na zaklade nejcastejsiho vyskytu popadu podle statistikya riskuji ztratu 5 az lO % tech. je-Ii cela spolecnost vcetne Iidi podobna obrovskemu. kdo rna k nemu pffstup.obffsJroj" (to znamena. kdyz byl poveren rychle zafidit jejich vystehovani z Nemecka. kdo se do vzorce nehodf. bez zrale uvahy a bez moci ucinit rozhodnutf ucinnym. brzdenim a venovat pozornost nekolika jinym podobne jednoduchym drobnostem.Jodi<3uY~Y~1<. To neznamena. stejne plnil svou povinnost. pokud jde 0 jejich charakter.detem. Slo mu jen 0 dodrzovanf predpisu. A mnozi Iide si neuvedornuji. Vetsina lidi je jeste presvedcena. Decentralizace v prumyslu musi poskytovat vice moci malyrn usekum s urcitou podnikavostf a obff koncerny rozbit v mensi jednotky.jak to nazyva Mumfordv 1. Nejinak je tomu u socialnich pracovniku. Byrokrate se bojf osobni odpovednosti a hledaji utoeiste ve svych predpisech. Za druhe: v mnoha pffpadech jejich byrokraticky postoj nezachvatf celou bytost a nesprovodi ze sveta jeji lidskou stranku.se. A ktivni a zodpovednd ucast dale vyiaduje nahradit byrokratickou 'sprdvu sprdvou humanistickou. zvladat vuz ffzenim. Mamuti stroj bezf jako automobil v podstate sam od sebe: to jest. co se rna delat . ze by je k tomu dohanela vlastni krutost. citil se vinen.jejich. Ale tento sadisticky rys je druhotny v porovnani s primarnimi podstatnymi vlastnostmi byrokrata . ento byrokraticky postoj vsak neexistuje jen u spravnich ufedn rt.bLs vecmi se zachazi spfse podle kvantity nez kvality. Byrokraticke metody se Hdi statistickymi udaji: byrokrati rozhodujf spise podle pevnych pravidel na zaklade statistickych udaju. Bez informaef. je fasisrnus koneckoncu nevyhnutelny. osoba za volantem musfjen mackat spravne knoflfky. tim jsou v "obfim stroji" rozlicne urovne byrokraticke spravy.a vsechno ostatni. polohypnotizovanf a bezmocnf lide nemohou vyjadfit zadnri opravdova rozhodnutf. Kdyz byrokrat v nemocnici odrnita prijmout tezce nemocneho. spravovanyrni centralne shora byrokratickou rnensinou. ze vsichni byrokrate jsou Eichmannove.live bytosti. jen kdyz je porusil. tj. jakmile se jednou dostal k moci. manzelem a . Jl. nez aby usili nekterou smernici ze sve byrokraticke sbirky predpisu. ze a) zachazi s lidmijakoby to byly veci. jako napf.jejich nedostatkem lidskeho pochopeni a jejich zboznenim predpisu. nikoli proto. on k nikomu necitil nenavist. ale relativne malyrn oblastem. Jakmile se jednou lidska bytost redukuje na cislo.Byrokrati9k:Lmet9Qa spoeiva v tom.tak jako umnohych manzelu ve vztahu k jejich zenam a u mnoha . ze majf v moci jine .spgleeno. ztracejf moznost kritickeho mysleni. kde se lide jeste mohou znat. ve vztazich mezi lekarem a pacientem. jak pronika 142 do vsech sfer zivota. pravf byrokrate s ni mohou zachazet s nejvetsi krutosti. ze se citil vinen jen ve dvou pripadech: kdyz jako dite se! za skolu a kdyz neuposlechl pokynu jit do krytu pfi naletu. aby se rriohly pocitat a kontrola byla snazsf a levnejsi. odcizenou formou spravy.lenou. jsou pasivni a nezbytne touzi po vudci. . Naproti tomu neinformovani. ktery "vi". nez aby chdpali lidi. Eichmann byl extrernni priklad byrokrata. Netvrdfm.thl!Js. nejedna jinak nez Eichmann. byl poslusny v plneni povinnosti. ktefi svym rozhodnutim nechaji sveho klienta vyhladovet. Nicmene je mnoho Eichmannu mezi byrokraty.lkQ1il(!. jak smrtonosny je duch byrokracie. jeden druheho posuzovat. tj. pfimerene velka kjejich skutkum. I clovek s prumernou inteligenci a schopnostmi muze bez namahy vest stat.le nemuseli zahubit tisfce lidf. staci stisknout ty prave knoflfky. sester. predevsim prtimyslu a politiky. ze Eichmann a mnozf jinf byrokrate by snad nemeli sklon k sadismu.

ze skody.a symbolem . Mnohe tituly jsou uvedeny v bibliografii. ktery je nuti levne prodavat suroviny a draze nakupovat prumyslove vyrobky. ph jizde vozem nebo pfi volebnich projevech kandidatu atp. Nebyrokraticka sprava je mozna za ipfedpokladu. mozna. v nichz jediny byrokrat rna znacnou moe nad chudyrni ci jinak bezmocnymi lidmi. ze zvladneme hlad. ani nechteli. ze uvazime moznou nenucenost.na cestu terorismu. zadej me!"). Ackoliv jsou byrokrate mene odporni nez pravi sadiste. podnecuje protest kolonialnfch narodu a vyuzfva ho jako politickou zbraii proti Zapadu. Jejieh urad. ale protoze nas zavadejf k volbe politickych predstavitelu. ktere ani nepotrebujeme. coz vnese do bilych pevnosti chaos. propagandy. zpusobene zavislosti na drogach. Ale i u nich najdeme typickou byrokratickou oddanost vecem . at' ui se to tyka zboif nebo l'o~i~~lame a p~I~ti~ke propagande . vietnamska valka byla symbolem zacatku konce kolonialnf politicke a vojenske nadvlady Zapadu. podnik. ze dukladny pruzkum by zjistiI. Ale my je pod svou plnou kontrolou nemdme.irnyti mozku.pouzfvane hypnotizujfcf metody jsou yaznym ne~ezpe~im pro ~e!1talni zdravi. ani pro nove byrokraty. i kdyz jim moe nad lidmi pusobi potesenf. V pfedlozeni nasledujicich navrhu si necinim narok na originalitu: naopak jsem povzbuzen faktem. jez pusobi nase metody "myti mozku". Starom6dnf byrokrat se sklonem k nepratelstvf stale jeste existuje v nekterych starom6dnich podnicfch nebo velkych organizacich. Zakaz jedu masove sugesce bude mit pfi odvykanf konzumentu asi takovy ucinek. ztraty vlastnfho smyslu pro skutecnost. ze pouziji i nuklearnfch a biologickych zbrani. obsahujici podobne navrhy. viech hYPrzOfizujfcfch forem propagandy. nechci citovat rozsahlou literaturu. duvery i neduvery. v nemocnicich a vezenich. Byrokrati v modernim prumyslu nejsou neptatelsti a pravdepodobne maji male sadisticke tendence. musfrije. nepretrzite opakovanf sloganu nebo odvedeni kritickeho mysleni durazem na sexualnf zadosti ("Ja jsem Linda. Zvyseni cen ropy bylo pocatkem .zc setrneho hospodarenf fetis. jsou jejich domovem a jejich pravidla jsou jim svata. protoze byrokraticky duchje neslucitelny s duchem aktivnf ucasti jedince.pozadavku kolonialnich narodu skoncovat s tim to systemern.protoze ke svym obetem neclti zadne pouto. nebo hladomor dozene obyvateIstvo chudych narodu do takoveho zoufaIstvi. Bornbardovani eiste sugestivnimi metodami v reklame a ze vseho nejvice pak v komercni televizi lidi ohlupuje. Zvlastni uCinek techto sugestivnfch metod spocfva v tom. aby odpovidaly (odrazi pojem "odpovednost") lidem a situacim. jestlize se nepodnikne nie rozhodneho pro preklenutf teto propasti? Bud' proniknou do pevnostf belochu epidemie. ze pobizeji ke koupi veci. protoze nepocit'ujf konflikt mezi svedomlm a povinnosti: jejich svedomim je plnenf povinnosti: lide jako objekty vciteni a souciteni pro ne neexistujf. Tento utok na rozum a smysI pro realitu pronasleduje 'cloveka vsude a denne v kazdou dobu: po mnoho hodin sledovani televize. jsou jen zIomkem skod. Co se stane. kdyz je pfestanou brat. I kdyz Sovetsky svaz stale jeste vykofistuje sve satelity tyrniz kolonizatorskymi zpusoby. Nelze pochybovat. Novi spolecensti vedci budou muset navrhnout spravnf formy nebyrokraticke.iakazatpouiivanf 1 Abych nepretezoval knihu. . metodail1i . v Propast mezi bohatymi a chudymi narody musi byt pieklenuta. od podprahoveho ovliviiovanf az po takove polohypnoticke techniky. " Tyto metody "myti rnozku" jsou nebezpecne nejen proto. ktere bychom ani nepotrebovali. nove. jsou daleko nebezpecnejsi. ze trvanf a dalsf prohlubovani teto propasti vede ke katastrofe. Uspech zavedeni spolecnosti orientovane na bytf zavisi na rade opatreni.a k tomu je zivotne nezbytna pomoc prumyslovych 144 145 .' V prtimyslove a politicke reklame musi byt zakazdny vsechny melody . Chude narody prestaly pfijfrnat ekonomicke vykoristovani prumyslovymi narody jako neco daneho od Boha. ze vyvolavaji ovzdusi polobdeni. jako je nemenne. ze vetsinu jieh uz v te ci one forme uvadeli humanisticti spisovatele. hladoveni a nemoce .za pomoci tech. protoze jsme zpracovavani hypnotickymi. Katastrofu Ize odvratit jen tim. ani nechceme. nikoli pouhym aplikacim smernic.v jejich pfipade systemu: oni v nej veri. zvl~st~ pr? jasn~ a kriticke myslem a CltOVOUnezavislost. spontannost. jako jsou spravy socialni pece. kdo s nimi sympatizuji v prumyslovem svete . jako tomu byva pfi odvykanf lidi zavislych na drogach. Abychom se zbavili tohoto stale vzrustajiciho nebezpeci. protoze jsou "racionalni" . ze se mozna daji . V ucastnicke demokracii vsak neni mista ani pro stare. kdybychom se plne fidili svyrn myslenfrn. Nepochybuji. zodpovednost spravce a nebudeme si delat .

Jedna vee by vsak mel a byt svetu jasna. co je zadouci jako nutne pro udrzenf se pri zivote. ze . peci (ne soucit). aby nehladoveli a nebyh bez pffstres]. Tato myslenka se bude zdat neproveditelnou nebo nebezpecnou nro ty. otravujeme ji a' pfipravujeme nuklearni valku. kdyz prebytek v zemedelstvi pfipustil najimani a vykoristovanf delniku. Meli by dostat ne vice. Nadvlada muzu nad zen ami zacala asi pred sesti tisfci lety v ruznych cas tech sveta. ze clovek ma nezadatelne prdvo na .. ze vsichni lide. Osvobozeni z~n z patriarchalni nadvlady je zakladnim predpokladem humanizace spolecnosti.Asie.kapltahsm1. . nic nevypovfda 0 nasem sobectvi vic. nez to.ru. VYJlmku tvon bezplatna lekarska sluzba. ale take ne mene. ale i vetsinu svetovych kulturnich spolecenstvi a podrobiIi si zeny. Kdo vsak muze poslouzit teto veci kvalifikovaneji nez skutecm odbornfci.e k . ze s~ ~useji vzda~ myslenky pfetl~st~k()l1omicke a'politicke pnnclpy. nez soucasny system socialnf pece. pripocteme-li naklady na leceni.l . na 146 147 . Toto klise neni zalozeno na faktech. protoze si klade podminku: clovek rnusi byt uznan nemocnym. dohlizi ria ne a pokofujeje. organizaci armady a vytvarenf mocnych mestskych statu. coz ovsem neznamena "ve skutecnosti". Mnoho zla v dnesnich kapitalistickycn a komunistickych spolecnostech by se melo odstranit zavedenim zaruceneho minimdlniho rocniho piijmu. ale i za sve potomky. bezpla}~a doprav~ nebo bezplatne mleko) byly uduseny v zarodku. byl mensi. kterou vytvofili.jako dedictvi vyplundrovany svet. Theobald _ viz bibliografie).. je to jen slogan. zda svoji . jak nakladna je rozsahla sluzba socialni pece. Vubec se nezdrahame zanechat svym potomkum. ale rovnez zdanlive.narodu. 3 0 matriarchatu jsem pojednal uz dffve a prislusnou literaturu uvedl v The Anatomy of Human Destructiveness. Pro sovetsky system Je napr.! Od te doby si "spolceni muzi" podmanili nejen spolecnosti Blfzkeho vychodu a Evropy. stejny pozadavek byl pfedlozen jednom symposiu v polovine sedesatych let (vyd. Samoifejiiie~-zafezr--iia ekonomlCkych odbornicich. jez je pfimeji k hIed ani nejlepsfho fesenf. na· rodi6i ·~a'nzelovi' sefovi). kdo jsou presvedeeni.Jide jsou od pfirozen<?sti lini". ie by predpokladany naklad na jednu osobu. pOjd. 2 Navrhl jsem to v r. zda pracuji.fozsifila'nikdo kdo je ekonornicky zavisly na druhem _(hapf. aby urcili nejefektivnejsi metody pomoci. bez ohledu na to. Zaruceny rocnl pfijem by. zvlvaste pak na . vnevi. Toto pravo predstavuje dnes neco noveho. ci nikoli.Zivotbez ohledu na to. nez to ze nepfetrzite rabujeme surovinove zdroje zeme. Toto pravo pfiznavame svym oblibenym zvfratum nikoli vsak svym bliznfm. Uvedomime-li si. ktery stanovilo uz kfest'anstvi. Z toho duvodu je neprijatelny system.vni!fhi zmen~? Nikdo.zn~chvfor~ach .a . Nebylo by proto zapotfebi ani iifadu socialnf pece s jemu vlastnim ponizovanfm lidske dustojnosti. pokud by byly ochotny zit po urcitou dobu v chudobe. cloAfriky.skoro . Moderni staty blahobytu tento princip pfijaly . by uz nemohl 9yt nucen podfizoxat se vydirani z~ strachu. Aby se takovf odbornfci nasli a jejich doporucenf se mohla uvadet ve skutek musi dojit k podstatnemu oslabeni orientace na vlastnenf a musi~e se dobrat smyslu pro solidaritu.dik!atury. by meli mit nepodmfnene pravo.. Byrokracie jeste "spravuje" lidi. aby mu bylo poskytnuto skromne pffstresl a minimum potravy.znamenal skutecnou svobodu a nezavislost.. 1955 v The Sane Society. ktera by chtela Zit se zarucenym rocnim pfijmem. Starostliva pece znamena zodpovednost nejen za sve blizni. slouzicl jako rozumove zduvodneni odporu proti vzdani se myslenky uplatnovat moe mid b~~gcnYlTIL Zeny se musi vymanit z patriarchdlni nadvlddy. ' Takovym zakonem by seosobnisvobo~a . jsou jednotlivci. Umoznilo by to i nadanym osobam jejich piipravu na ! odlisny zivot. charakteristicke. Metody takove pomoci musi byt prosty vsech zajmu na zisku a na politickych dobrodruzstvich ze strany bohatych zemf: to tedy znamena.ipovinnost ke spolecnosti" plni Ci nikoli. ze bez m se srazka chudych s bohatyrni stane nezvladnutelnou. zvlaste psychosomaticky~h chorob..? Jadrem teto myslenky je. na kriminalitu a zavislost na drogach (vsechno dohromady jsou formy protestu proti vladnoucimu rnasili a nude) se spise zda. Pfi zarucenem pnjmu by vsak nikdo nepotfeboval Mdny "dukaz". z~ bude mit hlad. ale 1 lidska srdce. V praxi se uz u mnoha "primitivnich" kmenu uplatiiuje. Toto vitezstvi muzskeho pohlavi nad zenskym bylo zalozeno na hospodarske moci muzu a na vojenske masinerii. Opravdu. kteff maji nejen duvtipne mozky. zalozeny na vykofist'ova~i a k~ntr?le.znacne. i kdyz je ve skutecnosti velmi starym pozadavkem. ze nektere naznaky jednoduchych forem bezplatnych ~luzeb (napf.

Mela by se vytvoiit !'{t. d~tml a mladlst". milenky a utesitelky. je v podstate shoda. caste vsak skryte. vypracovdn system ucinneho rozsiiovdni . Jakkoli se mohou lide ve svych nazorech na relativnf pffnos mnoha stranek sexualni revoluce lisit. ze zeny maji mene vyvinute svedomi . o tom.fi. jsou symptomy valky mezi pohlavimi. A vsak i bez takoveho protipravnfho zadrzovanf informacf zustava problemem. SII~CI. a tim k vynucovanf podffzenosti. (Freud k tomuto seznamu pfidal. ale okouzlujfci. kdo vedome protestuji proti nadvlade muzu. protoze ohrozuje pnncip moci.kastrace~'.'?!111. Zadny vztah mezi muzem a zenou ani dnes a ani u tech. byli povazovani za emocionalni a naiv~i. politiky a obcany ve vsecn zdvainych otdzkdch. objektivnich ' !njo. Tento odpor proti autorite dosahl vrcholu koncem 60. odpovedne za rozsirovanf informaci. tak komunisticka) .::yml.superego . Zakladni osvobozujici kroky se uz podnikly. jedna vee je jista: sex uz Iidi nestrasi. Je ovsern velmi dulezite. se bohuzel domnival.stara jako valka mezi tridami. ' S hnutim zen souvisi protiautoritarske hnuti mladsich generaci. "radik4Iove" a "revizioniste" v ekonomice. ale v jejich vyberu. u muzu v pocitu nadfazenosti a u zen v pocitu podffzenosti. ze muzskou nejistotu zpusobuje vseobecny "str~ch z .r. protoze muzi vyuzfvali ' ze?y nejen k p~aci jako dobytek. Urcovali by slozenf nove rozsfrene Spravy pro potraviny a leciva a vybirali by lidi.) Uplatn?van. muzi a zeny. Musi byt injo. ze by bylo mozne najit vhodne cleny takove rady. ze zensky pocit bezmocnosti je zpusobeny litosti nad tim ze nemaji penis. a veffrn.ovacI h~uti zen rna proto ohromny vyznam. ejm. ale i dnes. ze by byli schopni ~e rozhodovat. jako jsou kolonialni narody. jejichz celkova vyzralost by byla naprosto nepochybna. nikoli biologicke a anatomicke rozdilnosti jako takove. bez smyslu pro realitu a neduverovalo se jim. protoze nemohou byt zvoleni vseobecnym hlasovanim. Presto by se mozna nasly i jine formy pro jejich vyber. Pfisti historikove rnozna podaji zpravu. Formy valky mezi pohlavimi jsou caste zjevne a brutalnf. tou hlavnf bylo muze zesmesnit. aby byla schopna poverovat komise specifickym studiem ruznych problernu. Clenove kultumi rady by by Ii predstaviteli intelektualnf a urnelecke elity zerne.}yy_s. Boj za osvobozenf zen vsak teprve zacal a odpor muzu se neda odhadnout.te~hto jev~ch zabyvame.Valk~ mezi pohlavfrni je stejne . bezpochyby vend v muzskou nadrazenost.pokud zeny nepovazuji za sve osvobozenf moznost podilet se s muzi na nadvlade nad jinymi lidskymi skupinami. jeji formy jsou vsak mnohem komplikovanejsi. z nehoz zije soucasna spolecnost (jak kapitalisticka. Zeny ustupovaly nadrazene sfle ale bojovaly vlastnimi zbranemi. Soubezne s timto osvobozenim od autorit probfha osvobozovanf od sexualnfch pocitu viny: je zrejme. aby byJi v rade zastoupeni take ti. ze jsou nezodpovedne.Jak? J~ p??~tatou nadvla~y nad neprumyslovymi staty.a ze jsou vice narcisticke.) Mnohe udaje ukazuji. stoleti byl pocatek osvobozeni zen a rozpad nadvlady muzu.pfi. zeny porazenych. Bylo by napffklad mozne zacit od jadra tff az ctyf osob a postupne skupinu rozsirovat az k cfslu kolem 50 az 100. je podstatou existujicfho p~tn~rchatu'.i sfly pad temi. M usi se skoncovat s jejich zadrzovanim nebo falsovanim. do jake mfry je muzska vlada nad zen ami podobna nadvlade nad bezmocnymi skupinami obyvatelstva. let. uz ho nelze vyuzivat k vyvolavanf pocitu viny. ze rozsah skutecnych a potrebnych informaci.'!la:s~ jsou rozhodujici soucastf utvateni uspesne demokracie. Uvedomme si napffklad podobnost postaveni cernocha na americkem Jihu pfed 100 lety s postavenim zeny nejen tehdy. budou mtt zeny v bOJI za novou spolecnost rozhodujici vliv. Tato kulturnf rada by mela byt dostatecne informovana. ktere odmitaji pfijmout mytus muzske nadfazenosti maji pocit uzkosti. Potfz neni v nalezenf clenu rady.OSVO?oz.sLkulturnfrada"poverena poradenstvfm pro vlddu. ani nemohou byt jmenovani vladou. (Freud. Jestlize h~u~i za Osvo~?zeni zen ztotozn! svou roli s iilohou "protisily". To. A to neplati jen pro prumerneho 148 149 . Cernosi a zeny byh prirovnavani k detem. za tu dobu prosel mnohymi zmenami a mnozf rebelove proti "zakonne spolecnosti" se v podstate stali opet "hodnymi". neni prost tohoto nestestf. ' Ujafmeni poloviny lids tva druhou az dodnes zpusobilo obema pohlavim nesmfrne skody: muzi pfijali charakteristiky vftezu. kdo jsou v opozici k pfevladajfcim nazorum: napr. se. tykajicich se vedem. se dnes vetsinou rovna nule. Jejich celkovy vztahk zenam (vcetne sexualnfho vztahu) byl az dosud zalozen na jejich nepodlozene nadrazenosti: uz se zacali citit dost nedobfe a tvaff v tvaf zenam. kteri lide jsou nejpfednejsfrni predstaviteli ruznych oboru kultury. Skrobenost ucty k rodicum a jinym autoritarn byla nicmene odplavena a zrejme se uz stara "posvatna hazen" pfed autoritou nevrati. pffstupnych prumernemu obcanu. sociologii. 0 zenach se ffkalo. kdo jsou slabsi. ze nejrevolucnejsf udalosti 20. historii. ze sex prestal byt umlcovan a povazovan za hffch . ale potrebovali je take jako matky.

nejbohatsi zeme sveta. ale take lepe dezinformujf: tfm. Aplikaci vedeckeho badanf musi prestat urcovat vydelkya vojensky prospech.odzbrqj~ll[· Jednim z priznaku chorobnosti nasi ekonomiky je potreba neustaleho rozvijeni zbrojnfho prumyslu. ekonomiky. ktere jsem rozvadel na predchozfch strankach. socialnf peci a skolstvi. brzdili bychom lidsky vyvoj. Je zapotfebi vytvofit kontrolni vybor. ktere samy 0 sobe vyvolavaji ve velkych oblastech sveta hladomor. co casto nesouhlasf s obsahem textu. Jak se do znacne miry ukazalo. redakcnf uvodnfky zakryvajf zdanlive rozumnou argumentaci a moralizujfcfm jazykem svou stranickost. vetsina zvolenych predstavitelU. K fesen! problema sveta. zvlaste jako zaklad pro jiz zminene diskusnf sku piny nasi ucastnicke demokracie. Zminfm se jen 0 jed nom pffkladu: jednou z prvnfch a nejdulezitejsfch funkci Nejvyssi kulturni rady by bylo shromazd'ovat a siDt informace. kdyby mel jen dvouprocentnf sanci vyhrat. ktere sm ruzne vladni instituce a opakuji hromadne sdelovaci prostredky. V nejlepsfrn prfpade je informace konfekcni. aby byly tyto informace dostupne kazdemu obcanovi a zvlaste zminenym skupinam. pro cloveka existuje velike nebezpeci. Ve skutecnosti noviny. omezovat sve vydaje na zdravotnictvi. ze nepublikujf zpravy nestranne. aby si utvofili zdravy usudek 0 budoucim vyvoji.coz by se meta publikovat tak. socialnich udaju velice ornezene. televize a rozhlas produkuji zbozi: novinky ze suroveho materialu udalostf. Jeste dnes musi Spojene staty. kdybychom pfevadeli vsechny vysledky vedeckeho bad ani do praxe. Zatimco uskutecnovanl navrhu. ktere by slouzily potrebam vseho obyvatelstva. at jiz je jakkoli mala. Nejvyssi kulturni rada by mel a mit pravo jmenovat tento kontrolni vybor a dohlizet na jeho praci. co podporuje (s ruznym stupnem bezohlednosti) prodej a neodradf inzerenty. vlade a armade. noviny a casopisy se mohou jen tezko ubranit pfed otiskovanfrn toho.dwinka pro vznik nove spolecnosti temef neprekonatelnou. Naklady na nove socialni experimenty by nikdy nemohl vynalozit stat. Tyto informace by mely zahrnovat fakta a zakladni alternativy ze vsech oblasti. aby unesly bremeno rozpoctu na obranu. Zvlaste by bylo nutne dbat pffpadu ruznosti minenf mensiny a mfneni vetSiny. clenu vlady. Pouze ony jsou prodejne. jak ui jsme 0 tom dost slyseli. ktery sam zchudl vyrobou zbrani. schvaloval nutnost praktickeho pouziti nekterych novych teoretickychobjevu. Jak zduraznovali mnozi pozorovatele. ani by nazdafbuh neinvestoval znacny kapital do obchodu s tak nepatrnou nadeji na zisk.zcela nezavisla na prumyslu. Nejvyssi kulturni rada by zodpovidala za praci tohoto noveho kolektivu novych reporteru a ovsem i televize a rozhlas by musely sehrat dulezitou roli v rozsirovanf zprav tohoto druhu.pravne i psychologicky . v chirurgii mozku. Je to jaderne . nedostatecne schopnosti vedoucfch politiku vsech zemi. casopisy. jichz se da pouzit leda pro sebevrazdu. Pokud budou moci prumyslove a vojenske zajmyvolne uzfvat. riestaci vsak byt jen cestnym a inteligentnim urednfkem. zda se galsinezl:>ytnaR9. by. o nichz se politicky rozhoduje. Jde-Ii vsak 0 zivot nebo o smrt. nemluve ui 0 takovych jevech. slatanyrnititulky se tam dostane ito. aby verejne minenf bylo informovano dostatecne a mohlo se rozhodovat. Ktere udalosti jsou novinkami a ktere ne. Problem informovanosti se musi fesit jinak. S vyjimkou nekolika "velkych" novin je kazde zpravodajstvi tykajicf se politiky. Mimoto duch individualismu a aktivity nemuze iit v atmosfere.. 150 151 . nemluve o jejich sobectvi a necestnosti. NOVA SPOLECNOST: EXISTUJE ODOVODNBNA NADBJE? Uvazime-li moe koncernu. ekologicka nebezpeci. generalu i klfcovych predstavitelu obchodu je spatne informovana a do znacne miry dezinformovana falesnyrni udaji. . ktere pusobf pod povrchem.obcana. Netreba pfipomfnat. hrozbu jaderne valky. ie by takova komise musela byt . Vetsina techze lidf rna bohuzel naopak pfinejlepsfrn eiste manipulativnf inteligenci. Vedecke bdddni se musi oddelit od aplikace v prtlmyslu a obrane. kde kazdym dnem stoup a moe vojenske byrokracie. to vsak urcuji zpravodajska media. ie urcitych objevu v genetice. 0 psychickych drogach a v mnoha jinych oblastech muze byt zneuzito. Takzvane velke noviny informuji lepe. Pokud budou zpravy obchodnfm artiklem. soustredi se na udalosti jen povrchne a sotva poskytuje obcanu pfflezitost proniknout pod povrch a rozpoznat hlubsl pffciny tech to udalosti. zadny rozumny clovek by nevsadil sve stesti. sotva se tomu da vyhnout.teoretickych vysledku ve svuj prospech. bylo by vsak nanejvys nebezpecne. chceme-li. Majf malou schopnost pochopit sily. kde neustale trva strach a podffzenost. Kdybychom omezovali touhu po poznani. jako jsou klimaticke zmeny. apatii a bezmocnost sirokych mas obyvatelstva. musi byt "rozumna sauce" prevedena do "realne moznosti". smefujfcfho ke katastrofe. se zda veIice obtfzne. ktery. marne vtlbec redlnou nadeji na zdchranu? Ze stanoviska velkeho obchodu neni nadeje zadna.

ale uvedomi si to plne. smen~~at sebe jako zbozi. Tento apel na rozum by mohl vedle citovych a mravnfch duvodu zmobilizovat pozornost nemala lidi. ~~u.!~inin. Jedna 'z nejsilnejsich namitekpiotimoznemil pfekonani chtivosti a zavisti. Zadny Savel se nestane Pavlem. To zavisi na spolecenske strukture. ze neni opravdu nic spatneho na tom. protoze s nimi nekonfrontovaly volbu "byt. ci nebyt". protoze vedela. kteff si uvedomujf pravdu.nem mkde tak ZlVa)a~O v zemichkdese 1este . Ve spolecnosti. ini zadnou silu nema. Krome toho to neni otazka noveho cloveka odlisneho od stareho. Dnes zije prazdnym. Jeden krok novym smerem vyvola dalsi 'a krokfucinene spravnyrn smerem znamenaji .pr! dalsim zkoumani hodne na vaze. nez pro charakter hrabivy. kdy odpoved' na otazku kdo jsern .. hodnot. nastoupila by normalni neurofyziologicka reakce: jejich uvedomeni si zivotnfho ohrozeni by mobiIizovalo pfimerenou obrannou cinnost. hledat realne moznosti zachrany. nemuze tedy ocekavat o nic mene. a neuspokojf se s podavanfrn utisujicfch prostredku. jako se lisf obloha od zeme ale otazka zrneny zamereni. byl nejvetsi prekazkou strach a odpor prou ztrate majetku 152 153 . . ze je obtizne odolavat obecnem'u tlaku byt vIkern mezi vlky. ktere jsou spravne nebo nespravne. Iidska sohdanta a spoluprace. To by se nernelo podcenovat i kdyz vime z historie. Vracfrn se ope. pocitujf bezmocnost nesmyslnost zivota. kdo takove "stesti" hledaji a chteji. Rostouci pocet lidf pocifuje nemocstoletf: pocifujf depresi.1].zanechme vseho usili". Kdyby poznaly pravdu. kdy se novemu dostava povzbuzeni a stare se stava prekazkou.. Spolecnost je nemocna. ktera ekonomicky a politicky m. To je vsak pranf otcem myslenky. Jen mensina je ovladana modem vlastneni zatimco dalsi mala merisina zije v modu byti. nemuze byt nakonec technokraticky fasismus tak spatny. skrblicky. na nizsi urovni stfedniho stavu na Zapade a u prevazne vetsiny "sociaIi~!ickY~h. Obe se mohou stat dominantni.nebyla nicim. Za prve: roste pocet lidi. ze jejich sila je zakorenena v lidske p~ir?zeno~ti. Zacali vsak dochazet k tomu. . . pokud nebyl Pavlem ui pred svym obracenim.. ze rna silu a ze must myslet a jednat tak.§. Zmena socialniho klimatu. zadny zodpovedny lekaf nerekne. zustava jejich stara iluzenedotcena. EhrIichovi a jinf: ie jii z Ciste e. bl. kterou konstatovali Mesarovic a Pestel.' Odlidsteny clovek dusevne onemocni az k sflenstvf neschopen udrzet spolecnost zivotaschopnou a zakratko nebude scho~ p~n zdrzet se sebevrazedneho uzitf jadernych nebo biologickych zbraNicmene existuje nekolik faktoru. aby ji neztratila. Technokraticky fasismus musf nutne vest ke katastrofe.adoxne ~yka jisteho stupne odcizeni vetsiny obyvatelstva. ~ Pted sto lety. Jeste jeden zretel je povzbuzujici. Takovato smena je lehcf pro odcizeny charakter trzni.isilnym potencialem-v-lidske pn(ozenosti. pouze malou osobni zodpovednost.vsechno. ktery se p~r. v niz hlavnf onentace smefuje k vlastneni. VetSi cast zapadniho sveta zna pozitky konzumniho typu stesti a roste pocet tech. ten.. Mnozf to vsechno citi velice jasne a vedome: to pocifujf mene jasne. je. vcetne politiku. kdo museji zit bez pozitku stredostavovskeho pfepychu. Ucini naopak vsechno myslitelne pro zachranu zivota nemocneho. ztrad. Jak jsme jiz uvedli v sou~isl~sti . kdyz to nekdo zformuluje slovy.cn~~.. ale proto.burzQll:Z.te.Zivot neni ani sazka na vyhru. Muslme vedomi si toho vyznamu. zemi" .~arak!erem". jako je nase. V dejinach sveta mohla zit prazdnym zivotem radovanek jen mala elita a v podstate zustavala zdrava. ktery silene lpi na svern majetku a zvhiSte na svern ja.. jsou si toho vedomi navzdory veskeremu~usili ji potlacif. ani obchodni dohoda.u:inaznLn~Qejena . Jen tern.1 nenaplnil. protoze byly svedeny svyrni vudci. ze jsou nestastnf svou izolacf a prazdnotou sveho "spoluziti". i premena sobectvf v altruismus vetsinu techto potizi rozfesi.a bude sycen zpusob byti."st~sti z konzumace ." ~Crti. sen. Je malo moudrosti v beznern technokratickem nazoru. ze orientace na byti. Jestlize m~ nemocny jen nepatrnou nadeji na prezitl. novy postoj k pffrode. Dalsim povzbuzenim jsou rostouci projevy nespokojenosti s nasim soucasnyrn spolecenskym systemem.t~(. kdyz se zamestnavame pracf nebo zabavou a city ponechavame stranou a ze jestlize to plati. k predpokladu.konomic~Ych. Orientace na bytf je uz pfftomna _ i kdyz potlacovana. duvodu je nutna nova etika.~e~avisl~ch". tedy v souvislosti se spolecenskou zmenou. konzumnim zivotem cela strednf tifda. Zmena od vlastneni k bytf probfha ve skutecnosti prevazovanim hodnot. nema-li byt zapadnf svet zcela znicen. Soucasne posuzovanf sand spolecnosti na zachranu z hlediska sazky nebo obchodu spfse nez z hlediska zivota je charakteristicke pro ducha spolecnosti byznysu. Ve spolecnosti orientovane vyhradne na byti tendence k vlastneni vyhladoveji . Chtivost a zavistivost jsou tak silne ne proto ze tkvi v lidske prirozenosti. probfha prevrat. ze narody opetovne jednaly proti svym zivotni~ zajmum a dokonce proti vlastnfrnu pudu sebezachovyvChtely tak jednat. ze jim to blaho nepfinasi: tradicni eticke uceni bylo podrobeno zkousce a potvrzeno zkusenosti. kdy vetsi cast obyvatelstva sestavala z . ktere nam ponekud dodavaji odvahy.chtivo~tv mit a hromadit byla phzpusobovana tendenci dobr~ fungovat.

Nemusime uz stat pfed volbou mezi sobeckym materialismem a pfijetim kresranskeho pojmu Boha.-li trzni charakter nahrazen charakterem tvofivym. V zakulisf vsech politickych stran jsou v. s vlastnim presvedcentm a odvahou podle tohoto pfesvedcenf jednat.sak jen dva tabory: ti. v • • . tyka se to vetsiny obyvatelstva.82 % z celeho poctu pracujicich nad 17 let samostatnych. volny cas. bude moznost reformy asi znacne vets!. tou nejodcizenejsi. "nezavislych". a ti. nez realismus" dnesnich politickych vudcu. . ktefi pracuji. Na druhe strane tam. (Podle arnericke statistiky scitanf lidi ve Spojenych statech z r. 154 155 . kdo se angaiuji. ~ alespofi ve Spojenych statech jsou to tovarnf delnfci. Znamena to spfse. 0 beztridni spolecnost . nova synteza je jedinou a!ternativou . nez tomu ~yl? pfed sto lety..n~ system. protoze lidi posil?vala vize rustu Pozemske obce pokroku. kdo nejsou pravoverne zakotveni .7tahzovany". "Utoplcky cII Je daleko realistictejsi. tj. nez je dnes daleko odcizenejsi strednf tffda.tre motivace zisku amoci nahraz~l1Yl10vymi. vlastne vsichni uee. Na. ~nes je vyzva k nove spolecnosti pfitazliva pro vsechny.. Kdyz se ti opravdove angazovanf zbavi partajnich klise a budou se seberealizovat ve spolecnych cilech. Jestlize Obec bozf a Obec pozemska jsou tezf a antitezi. Touto syntezou Obec bytf. Nova spolecnost neohrozuje nicf majetek.?i.a ekonornicke nezavislosti. radikalne humanistickym duchern. Sam spolecensky zivot ve v~ech svych pohledech ?a pr~.kr31cii. Nase jedina nadeje spociva v zivotodarne pfitazlivosti nove viz~. dlouho pfipravovany hnutimi l1 neieisticke zboznosti od Buddhy k Marxovi.tm~tlcke". Lide dnes touzi po osobnostech. kdy delnicka tffda byla jedinou velikou zavislou tffdou a. je v dohledne dobe ~ezl!~. Uskutecneni novespolecl1. a pokud jde t o pifjmy. kde se delnicka tffda ztotoznila s nastrojem humanisticke premeny. a instituci. neteisticke neinstitucionalizovane "zboznosti" neni iitokem na existujicl n'abozenstvi. Marx zil v debe. jak si myslel. kdo trp{j odcizenim.tfid. j<:< rozhodujici otazkou obrat k hUIT1:. Pozdne stfedoveka kuItura vzkvetala. To neznamena. kdo jsou zavisli na zamestnani a jejichz majetek neni r ohrozen. ze fimsko-katolicka cirkev. ze jen ona reprezentuje ty p:av~ hodnoty humanismu. ze vetsina obcanu se stale mene a mene zajfrna 0 stranickou loajalitu a stranicka hesla. ze jim delnici vezmou jejich majetky a privilegia. Moderni spolecnost vzkvetala. bude-li vsak system fungovat. tj. ~rotoze to nep~n~~l v~!~hUJIC! sflu silne motivace. Kazda politicka strana vykofist'uje volice svyrn pfemlouvanim.tj. ze "soclaItsttcke zeme mUSIbyt "deso. bezdogmat. n:tu~i. chce zvysit zivotnf standard chudych. jsou zarnestnanci v zamestnaneckem pomeru. osobni vztahy .jeho bezprostrednf vyzva byla urcena "delnicke tffde".: pnes je ve!sina o~yvatelstvayzavista.:rhov~~ ty ~ebo on~reformy~. Pro ty.. y . potrebovaly socialne demokraticke strany hlasy mnohych clenu stredni tfidy a aby dosahly sveho cile strany socialisticke musely svuj program otesat 0 socialistickou vizi a pfinest ji za obet' Iiberalnim reforrnam. bude. kdo tvoff stale jeste tradicni tridu uzkostlive setfiveho charakteru. milujicim. Tim spise. V nasi zemi se ovsem pokazila Ba~ylonskou veii. Vysoke platy \ spravnfch urednfku se nemusi snizovat. ktere se obavaly.:lp(?z"IlQstl bez ria6Qze stvi. kdo se neangaiuji. pocinaje rimskou by rO. dnesni delnicka tfida (v relativnim smyslu) je Jest~ mensi mens~~o~.k~~~e nem~. 0 A konecne: myslenky 0 nove spolecnosti prolfnaji vsechny strany: mnozi konzervativci nemusi byt zbaveni svych etickych a nabozenskych idealu (Eppler je nazyva "hodnotovymi konzervativci") a totez plati 0 mnohych liberalech a levych. budou-li st:. Jinymi slovy. nikoli pouze mensiny.bude vyrazem tohoto "zbozneho ducha a nebude k tomu nutne zvlastni nabozenstvi. Aby ziskaly moe.) To vse rna velice dUlezity politicky dusledek: zatimco socialism us bojoval 0 osvobozeni vsech trid . ob!atit v~~be spf11. 1970 je jen 7. jako jebyg. manualne pracujicim delnikum. bude-Ii kyberneticke nabozenstvi nahrazeno novym. ktera se nyni zacina hroutit a chce nakonec pochovat vsechny ve svy~h ruinach. vyvolaval socialismus odpor vsech osta~n. ktera je dusledkem toho mene otevrena pro zmeny. ale ze jejich padelek socialismu musi byt nahrazen nefalsovanyrn humanistickym socialismem.' ~eis!ickem l!abo~~nstvi.? jadra pozdne stredovekeho sveta a rozvoje racionalniho mysleni a vedy od dob renesance. ktere jsou !lloudre.s<iileni! c~apani.osii a noveho Clovekaje mozne jen tehdy.chao~u: s}m!eza du~ho~nih.a v du~h~ evangelia.eln~. \ nemeli by si pfat byt symboly minulych casu.ich . Tento pozadavek nove. I I pfes tyto nadejeplne okolnosti zustavaji sance na nezbytne lidske a spolecenske zmeny chabe. protoze hde sli za VIZI Obce boif.

Soucasnou spolecnost vidi v hluboke krizi. 1900 ve Frankfurtu nadMohanem _ v Nemecku studoval psychologii. cesky 1969). Dichotomie obou zakladnfch alternativ z nichz prvni vede ke katastrofe a druha k zachrane.jeho nadani k dobru a zlu (New York 1964. T~to. Svou zavaznosn a nalehavostf ji vsak dalece pfesahuje.~vobod~ zdaleka nezbavili. abychom ~e n.. Lidske srdce ./~t~. Marne sice vice svobody od sil mimo nas sa~o!nych. k pfedsudkum. o jeho knihach lze bez obav rfci. Od sveho pifchodu do Ameriky v roce 1933 pusobf v mnoha vyznamnych vedeckych institucich.vek jeste ~oht. m0t:0~ byt . .individualni. nem individualisticke. ze jsme se viech n~pratel. ze uz nam nedlktuJe. nedan . Freuda.sIh. muze clo. Predstavuje vzdycky uca~~ na. mnoho tezsi nez koncepce dosavadnich klasickfch .ste je vefejne mineni a takzvany "zdravy lidsky rozum .. ~kutecne . byt oficialne vydavan hlavne pro sve odsouzenf "bratrske pornoci" a szfravou kritiku kasarenskeho komunismu sovetskeho razeni. si uz do sveho nazvu klade otazku pfipominajici svou formulaci Hamleta. pred nfrnz jako Zid emigruje do Spojenych statu americkych.an<?u.tIme a ?. vytrzene z cele jeho filosoficke koncepce. cesky 1967).. ~em~ze byt nikdy konecnym resenlm cehokoliv. byt vpravde svoboden. cesky 1966). k nimz mimo jine patfi Escape from Freedom (New York 1941). Stesti nemuze byt m. I kdyz je ryze mterne a . byt clovekem. ste~ti osta!I?-ich. C!~ vice si to budeme uvedomovat. Frommovu knihu Mit nebo byt_?pov_az~JI~a velm! vyznamny prmo~ nasi soucasne filosoficke a sociologicke hterature. ale vzdycky t~ag~c~e. Autor v sobe nezapfe opravdoveho myslitele.. Zapominame vsak videt. k!erou jste prec~tlI.ost a take nabizi realnou cestu k zachrane. prollna cely~ dflern a je argumentovana ve vsech oblastech zivota jednotlivce i spolecnosti. a to nejen zvenku.• . socialni psychologii a filosofii. jak vel~ou auto. ale 1 z. ze se dotykaji veci. druhou je schopnost byt. tim mene se budeme citit povolam . Kazdy clovek rna sklon k dobrerr:u 1 zlemu. .. Autorovo zarr:yslenl vyustuje v pozadavek a poselstvi noveho cloveka i spolecnosti. Nestoji vsa~ str. .tr'. lebo slibna draha v Nernecku byla prerusena nastupem Adolfa Hitlera. ale neI_?res. ze se bojime_.:. Poku? se vsa~ zatvrdil natolik. nova for~a demok~acle je uz ~~ sve podstaty nutne nebyrokraticka a. psychiatrii. zadna. Od roku 1970 az do dnesnf doby u nas nesmel. Zlo je nejen nelidsk~. jez hrozi prerust v katastrofu. Neni vsak nijak lacine. z nas. stava se vedoucfrn oddele~f psychoanalyzy na lekafske fakulte Narodnf univerzity v Mexiku. ale poucen dlouholetou psychologICk(. be~d.DOSLOV (Zdenek Janik) Kniha. vychazejiciz dosud ukrytych pozitivnfch hodnot lidstvf.n<?stn. ze je tato rovno~aha. ktere maji narni porad tak velkou moe proto. sam sebou.tav::_me podlehat vnitmim tlak~m.d~ITI?~. ~IO~UJl rozvol svobody osobnosti. ~r0!llmovl )de o stest] cloveka. Autor . Clovek a psychoanalyza (New York 1947. JeJln1 nejvetsim pnnosem je ro.clovek~ nebezpecnejsi proto. ktery v nicem n~stavi na zelene louce pouhe teorie. Chapat Frommovy uvahy vylozene v km~e.· . ktera se dnes dostava ceskemu ctenafi do rukou.s~ ~ m demagoJP!: Vypracovanf jejich fungujicich metod Je samoz~eJ~e 0.narozen 23.. Kmhu Mit nebo by!~ Je tfeba videt v kontextu s ostatnim Frommov~m ~ilem.. ke kofistnictvi ve vztahu k lidem i k prfrode a ke konecnemu odcizeni..u~~a autorita. . Zlem se ~dclz~Je . jez vede k zotrocenj vlastnictvim.a Je.~ine stra~y.~Itou s~ale J~. Ukazuje na dye protichudne alternativy zakladniho pfistupu k zivotu. je _nekdy.~~? 156 157 . K Frommovym nesporny~ zasluham patn ~!"slen: ka !~kt!vni. Po~ud jsou 'oba sklony v rovnovaze.particil?a. a strachu~" jez •. Zlo je vsak natolik obecne hdske. nenajde-li v sobe lidstvo odvahu a silu podivat se skutecnosti pffmo do oci a nepferodi-li se moralnf.ekd~ am neuvedomujeme.kd~ v za~~e symbi6ze se zlem. o?ra. ze SIje jako omezujici pepr!poUS. po~usena~ ?emuz~ vo_ht svobodne. dost Ob!IZ~e a v kazdern pffpade nas to 0 neco ochuzuje. a zla: d jenseits von Gut und Bose. 3.)U a psychoa?alytickou praxf ukazuje vazne nebezpec! pro c:lo~ !Idskou spolecn. citovou a psychologickou revolucf. ze je v kazdeT. Jsme radi. ktere i dnes lezi kazdemu cloveku na srdci. ByI zakem S. a jedine ideologie caste nevidime. Po listopadovem pad~ t?taIitni ~lady je. Prvnf je touhaa iisili mit.mnoheI_l1 cennejsi ne~ pasivn] demokracie divacka.cnL. predpoklada lasku a soIidaritu. • . Je nutne se k nemu dopracovat a umet je prozit.racie.evm.ezi potfebami jednotlivce a celku. Je autorem proslulych pracf. Umeni milo vat (New York 1956.clovek sam sobe svemu lidstvi. profesorem Newyorske a Michiganske univerzity.demo~ratlCkych u~tav . Nejde je koupit. The Sane Society (New York 1955). specialni pffpravy se mu dostalo na berlinskem Ustavu psychoanalyzy.eh.

Poprve v dejinach zavisi fyzicke pfezitl lids tva na radikalni zmene srdce. ztraci nadeji volit dobro. ktere ve svete pusobf. k prevaze touhy mit. ktere tomu brani. ze cestu k hlubsimu pochopeni lidske existence i spravnemu hodnoceni lidskych snah a cflu sice pfipravily nove objevy v mnoha oblastech vedeni. Bylo by dobre si uvedomit. k nemuz se neni mozno otocit zady. ze u nejvetsich a nejpronikavejsich myslitelu nebyla nikdy zadostivost a chamtivost cilern. Frommova kniha patff k tern. jak se clovek s narustem moci stava cim dal vetsfrn ubozakem. nic neznarnena. pouze jako doba temna a pffrno se stal jejim synonymem. Cflevedoma yule cloveka vyvolavat zmeny stirn neni nijak v rozporu. Fromm si pres v mnohem objevnou originalitu sveho pohledu necinf narok na samospasitelnost. jimiz trpime. opirajici se 0 mravni zakon dany cloveku jako jeden z jeho nezadatelnych a nezcizitelnych atributu. Ukazuje nam. ktera musi byt nemene pfitazliva. Jeji realismus tkvf v tom. Je majakem. ze by nebylo na skodu zamyslet se objektivneji nez dosud nad jeho utopiemi a vizemi a dat se poucit mistry mystiky. sahajici misty az daleko pfed stredovek. nebo byt? patff k tern. Dnesni generace pfichazf k bolestnemu poznani. i ty.k tomu. na nutnost prohlubovat poznani vnitrnf struktury a organicke jednoty zivota.nez jsou dnes pffrodni vedy a technika. naopak . at' uz nad kteroukoliv skupinou spolecnosti ei nad pffrodou nebo nakonec nad oberna. nechceme-li vedorne ztroskotat. je cloveku dana. Poukaz na nebezpecne dusledky takoveho postoje a varovanf pred nim se proto vine celyrn Frommovym dilem jako cervena nit. . ze vychazi ze selhani velkeho pffslibu neornezeneho pokroku. nebo k lepsimu sebepozndni a vyuzitf pro dokonalejsf spolecenske usporadani v duchu spoluprdce a solidarity.prohlubujicf se rozumove poznanf s rozvijenim citovy~h potfeb cloveka. Jako na otevrene dlani lezi pred nami mravni i psychologicke koreny rozporu a nakonec rozpadu soucasnych ekonornickych systemu. Zaznfva v tom kfest'anske: odsuzovat hrfch. Zasvecenyrn exkursem do dejin filosofie nas pfivadi k poznani. Kniha Mit. nesamostatnosti. abychom soudili druhe. mohlo by se stat. ze ekonomicke zrneny. A prave .zda se vsak. Nova veda o cloveku. ale nepfestavat milovat hffsnika. nejvyraznejsfho projevu se ji dostava prave v teto knize. pokud jde 0 jeho myslenkovy potencial jen zdanlive utopickeho charakteru.nim zmenam v hierarchii lidskych hodnot a postoju i celkove \charakterove orientace na novou etiku. Rozdil mezi filosofii zalozenou na smerovani k . Je si pres pozoruhodnou ucelenost sve koncepce i vize soucasne i budouci spolecnosti vedom nutnosti spojit se se vserni podobne smyslejlcimi a netajf se se svym obdivem k tern. jez vytycuji nove cesty. Jde 0 to. Fromm jako jeden z mala soucasnych myslitelu poukazuje na nezIJytIlostvedyo elove}(u. faktu a hodnot v jejich vzajemnem pusobenl. jsou mozne jen za pfedpokladu. salebnost materialniho nadbytku i iluzornost omezenych a zavadejicich predstav 0 lidske svobode. V leccem by nam mohl totiz jdte i dnes stredovek poslouzit v nasem iisilf 0 obnovovani Iidske dustojnosti. jez jsou schopny dat lidskemu rodu pozvednout se nad neduhy. Potreba dobirat se stale znovu a znovu poznani smyslu sveho byti. Pfitom se stale vic zapomina na to. Bez toho by nebyl clovek ani clovekem. hromadit. koiistit a vladnout. jehoz klamum uz dlouho podlehame. Jeho respekt k mnoha stredovekym i rane novovekyrn mystikum by nas mel v mnohern pfivest k prehodnoceni nebo lepe receno k hlubsimu a spravedlivejsim u hodnocenf stredoveku. Prave opomijeni toho vede k soucasne nivelizaci. ze se nepotvrzuje spolecensky optimismus z konce 19.v navratu k skutecne lidskosti zastfene mnoha protichudnyrni nazory. stavi zcela vedome na tom. nove smery civilizace. k cemu dospeli a co nedoslo jeste dodnes sveho naplneni. kdo sli uz pred nirn podobnou cestou. Pokud by se to melo prihodit lidskemu rodujako takovemu. ale ze samy 0 sobe nejsou relevantni. poukazuje na nutnost preklenout dusledky atomizace vedy v hledanf souvislostf myslenek. k zmanipulovatelnosti vetsiny mensinou. Ukazuje na nesmyslnost touhy po podmanenf si pffrody. ze dojde k fundamental. Moderni lide jsou fascinovani mechanickou silou a z toho bez rnravnfho korektivu vyplyva niceni a obdiv pro jeho nejruznejsi formy. ukazuji na tvurci sily. ze kdo nic nema. Vzdyt' jako baroko i stfedovek nam byl prezentovan jednostranne. ze clovek vymfe. a zacatku 20. ktera patff k zakladnfrn myslenkam Frommova dila. upffrnnosti a seberealizace. a podat mu ruku k dosazeni zachrany. stoleti. Je treba pfekonat predstavu. kdy prumyslova spolecnost pohrda pfirodou jako vsim. sve existence. jez se za ni pornylive vydavaji. Ukazuje na nebezpecne dusledky zvracenosti v pomeru cloveka a pffrody. pottebne pro ozdraveni.ibyt" a "mit" neni totozny s rozdiIem mezi orientalnim a evropskyrn 158 159 . vedou k tomu zcela zakonite. Nepujde jiste 0 to prejfmat jeho civilizaci s nedostatecnou hygienou a nedostatky jeho spolecenske reglementace i kdyz ani tu nejsme myslfm jednostrannym odsudkum tak docela pravi .jakrnile clovek zlhostejnf k zivotu. coz patrf bezesporu k zakladnfrn lidskyrn pravum. k jehoz nejvyssfrn atributum patff poznavanf sebe sameho. co nevyrobily stroje. Uvedomuje si blfzkost apokalypticke ery i jedinou moznost sebezachovy . zda je budeme pouze shrornazd'ovat a vyuzivat pro dalsf majetnictvi a zneuziti k nadvldde.

jez jim budou podle soucasneho odhadu uzitecne. uz pro svuj materialismus. co slysi. hlidat. Laska v modu mit znarnena vlastnit. coz ovsem neznamena zadnou nevazanost. tffdnf antagonismus (vyhroceny az v nenavist) a diktaturu jedne. vzdat se dobyvani. jez by mohla 0 jejich pfijeti realne usilovat. druhy se drzi jen toho. Naopak. Otazka. Nedokazala se zbavit prevahy smefovani k mit nad usilim byt sam sebou. ale i podvedome ja. mit posledni dosazitelnou novinku. co se mu k vereni predklada. Pro frommovske kluby tu nebylo mista. co jsem zkonzumoval. bylo to ilegalne a oficialni struktury k nim pfistupovaly jako k "tfidnim" nepratelum. patff k zakladnim otazkam fi!osofie. pro modus mit je pak charakteristicka pasivita. Studenti existencnfho typu byt reaguji naopak aktivne a tvorive. Pokud jde 0 ni. Neplest si nevinnost s naivitou. ani sdruzeni. Ani Fromm se ovsem nezbavil jisteho utopismu. davat se a obetovat. Hlubokou analyzu soucasneho stavu dovrsuje Fromm plasticky podanym obrazem noveho cloveka i predpoklady pro jeho premenu. probouzet a rozvijet v sobe potfebu nikoho neklamat.l sarnotne vydavanf Frommovych praci. Dichotomie mit a byt se projevuje i v ucenf. dosahovat zisku. Jeho podstatou je rust a zmena. jako soubor neceho nemenneho. 161 . cemu se naucili. Pfitom ve skutecnosti problem vlastnit nemohu. Studenti majetnickeho zpusobu se snazi zapsane namemorovat. znasilnovani a vykorisfovani pffrody. poznavat nove. jejim. existujfci socialism us jako "statni kapitalismus" spocival na pfevaze modu mit nad modem byt. protoze to. a pokud se nejake nekde utvofily. ktera vidf v lidech jen manipulovatelne objekty. Maji snahu si udrzet to. Fromm ukazuje na prednost modu orientovaneho na 160 modus byti ve Starem a Novem zakone i Eckhartove mystice. Muj vytvor si me pfivlastnil. Ani marxisticka teorie se nedokazala pfes obcasne ryze slovni projevy opacneho razu "odcizeni" zbavit. k tomu nedavaly sebernensf prostor. Funkcf tvoffci se nove spolecnosti je podporovat vznik noveho cloveka. Tenhle rozdfl se projevuje i v soucasnem skolstvi. jako vsechno co roste a menf se. ze by na pude realneho socialismu mohlo nekdy dojit k zasadnf preorientaci z modu mit na byt se tedy Fromm mylil. naucit je samostatne.l ohniskem pozornosti jsou lide. podporovat zivot bez idolu. soucitit s ostatnimi lidmi a pffrodou. Totalni hegemonie jedne ideologie a realne struktury. Svedcf 0 tom mimo jine ito. ze v zadnem state praktikujfcim realny socialism us nebyly a ani dosud nejsou zakony na ochranu zvffat. I pres sve kriticke hodnoceni realneho socialismu nedosel k poznani. nebylo v praxi necitelnejsfho a bezohlednejsfho vykofistovatele. Urcity posun od bytf k vlastneni se projevuje napffklad u castejsfho pouzivani podstatnych jmen a ubyvanf sloves v nekterych jazycich v poslednim stoleti. N ase skoly jsou vetsinou tovamami vyzbrojujfcirni sve zaky balikem vedomosti. touha vlastnit. protoze to v nich vyvolava pocit nejistoty a uzkosti. aby prosli zkouskami. ze cflem zivota je plny rozvoj osobnosti vlastni i svych bliznich a ze dosahnout toho predpoklada dobrovolnou kazen. rozhovoru. sebeduveru. podporovat v nich vedomf identity sve osobnosti. charakterizuje byti aktivita. mi u. Odpovida spise rozdilu mezi druhem spolecnosti. Byrokracie. znemoznujici U. lasku a solidaritu. je typickym projevem zamerenf na modus "mit".poznavat. majetnicky zamefeny ji mao Prvnf ji prozfva.laky myslet. Protoze vsak zakonitost rustu a zmeny nelze obejit. ac to samozrejme neni argument hlavni. coz se potvrdilo v prubehu poslednich sedmdesati let. hledi konzumnf clovek mit stale neco noveho.ladna jeho forma se nemuze stat vychodiskem pro realizaci rnyslenek vyjadrenych v jeho dile.l nemuze nikdo vzit. Mit naproti tomu znarnena hromadit v mylne predstave. V pfipustenf moznosti. natoz otevrenou diskusi 0 nich. Stejne je tomu i s laskou. Shrneme-li zakladni rozdfly mezi obema principialne odlisnymi mody. poslednf vykfik mody. aby dospeli sebereflexf k modu byti. Je treba pripravovat lidi se strukturou vlastnit. cteni i uplatiiovanf autority. ze . zatfrnco skutecna laska je produktivni cinnosti. ktera se tocf kolem veci. Zahrnuje v sobe starat se 0 nekoho nebo 0 neco. byt' i predtfm vykofist'ovane tifdy nad ostatnimi. Rovnici teto filosofie je: jsem = co mam a co konzumuji. ochota delit se. je ve vffe. ale problem rnuze vlastnit me. Stejne tak nezbytnym se jevi i pestovat pocit sounalezitosti se vsim zivoucim. Nechteji vetsinou sami neco noveho tvofit. I v pffstupu . Stejny rozdil je mezi "mit znalosti" a "vedh".myslenim. Vazba "mit problemy" vylucuje osobni prozitek a merit jej v objekt. ale nedat se ani sam nikym klamat. ale pronikat pod povrch a cim dal vic se pravde pfiblizovat. poznavat sebe. Je treba redukovat nenavist a falesne iluze. Vest lidi k poznani. spoluprozivat radost i bolest. Opomijeji vsak nejzakladnejsi potrebu . Clovek zamereny na byti. Rozdfly mezi obema zakladnimi pffstupy k zivotu se projevujf i v odlisnem myslenkovem i habitualnfm pffstupu k vzpominani. podnecuje jejich vlastni myslenl. kontrolovat objekt Iasky. radost alaska k zivotu. co je byti.naucit sve . rozvijet samostatne a kriticke. "mam touhu" misto myslim a touzfrn. Skutecna laska je ditetem svobody. ktery vlastnfrn. coz znamena nejen sve vedome. Rikame "mam myslenku". Tento zasadnf rozdfl se projevuje i v jazyce. solidarita. nesentimentalnf mysleni. clovekem. ze co mam. Stale casteji se vyjadfuje cinnost pojmy veci. k vfre je mozno zaznamenat dye odlisne cesty. Vedenf totiz neni jen mit znalosti. byrokraticky zpusob ffzeni. a spolecnosti. co je mozne mit. sam jsem v problemu. omezovat.

3rd rev. ktera se zacina hroutit a hrozi nas ve svych troskach pohfbit. ALFONS .Etika Nikomachova. kdy stojime pred nejednou nejistotou a nutnosti prekonavat materialnf obtfze. Jedinou alternativou je jejich synteza ~ nove Mesto bytf. 0 nichz uvazuje.1975: . Praha 1937 ARTZ.Johann Jakob Bachofen. Religion and the Mother Right: Selected Writings . Das Muterrecht.Nove organon. Ackoli je treba mit na mysli. ktera by je stareho.narustaji a vyhrocuji se se ctvercem casu. Je v tom vsak na prvni pohled zdanlive netransparentnf bludny kruh. K jistym nedostatkum Frommovy koncepce patti i strukturalni ptemena nedostacujfcf pasivni divacke demokracie v aktivni ucastnickou. ackoli svym zpusobem prevazne podpurnych instituci.1967. Pojmy kapitalismus a socialismus patff k marxisticke periodizaci dejin a nevystihujf pfesne dejinne clenenf a posloupnost. The Mind of the Middle Ages: An Historical Survey: A. pak nutno podotknout.zivota a manipulace lidi pro potreby zisku a moci. zabehnuteho a jim vyhovujfcfho zbavovala.1959. Manheim. 200-1500. ale kapitalisticti podnikatele. Myth. ktere jsou citovany v textu. ed. Povazuji proto za velky pffnos. jak ji dat vyrust z dosavadnich demokratickych struktur . Campbell.Allgemeine Literatur Zeitung 1843/4 Citovano K. Vsechna tato tisilf by vsak nemusela byt pfi svobodnem a demokratickem konsensu nepfekrocitelna. jez by jeste v mnohern potrebovala dotahnout a najit realne cesty.) ARIETI. ed. ze se jedno ze zakladnich Frommovych del dostava do rukou naseho ctenare prave dnes. ze Fromm psal sve uvahy v trochu jine dobe a pro jinou spolecnost. J. Quartalsschrift. Knopf AUER. J. Zdenek Janik 162 BIBLIOGRAFIE V bibliografii jsou uvedeny vsechny knihy. Preji vsem ctenafum. Technologie. . 1959. Jeho nova spolecnost je syntezou pozdne stredoveke utopie Mesta bozfho a novovekeho Mesta pozemskeho. ZUrich: Benziger Verlag BACHOFEN. R. pro ctenafe S omezenyrn casem jsou oznaceny dvema hvezdickami."Die Autonomie des Sittlichen nach Thomas von Aquin" Nepublikovano . Munchen.Pokud se tyce kritiky kapitalisticke spolecnosti. FREDERICK B. tvofici vetsinu. of . se mi vsak realizace Frommovych myslenek zda nesnadne. Myslim tim napffklad ustanovenf a praxi nekterych poradnich organa nove spolecnosti. Narocnym ctenarum jsou doporuceny knihy oznacene jednou hvezdickou. Engelsem. American Handbook of Psychiatry. i kdyz nebyly prameny dna. ale zamefuje se na excesy. SILVANO .pozn. ale kol6ni. Na vlastneni orientovani obcane.ed. feudaly nevystffdali nevolnici. E. Marxem a F. ie Frommova kritika nemfff na princip soukromeho vlastnictvi a trznf hospodafstvijako takove. i kdyz pro negativa lidske spolecnosti asi tezko realizovatelnou. FRANCIS . aby jim tato kniha byla vychodiskem a pomocnikem pro lepsf a bohatsf zivot.1976. Pnnceton: Princeton University Press (Original ed. Lebensqualitiit. jez vsak v nasem stoletf nabylo podoby babylonske veie. * . Freiberg: Erich Wewel Verlag * . Praha 1974 BAUER. jeho zavery plati i pro nas. 163 .jak se vyhnout nebezpeci obchazeni dobrovolneho konsensu a nedopoustet se totalizujicfch tendenci korporativnfho statu. vol. D. Bez vytvoreni jistych. New York: BaSIC Books ARISTOTELES . budou tezko chtit pfistoupit na takovou organizaci spolecnosti. 1861) BACON.1st die SUnde eine Beleidigung Gottes?" In Theol. Vidyf otrokarskou spolecnost nerozvratili otroci. 2. ze spravne ukazuje na hrozbu moine katastrofy a nabfzf cestu k zachrane. A naproti tomu nebyla daleko od pravdy slova spanelskeho eurokomunisty Carilla 0 podobnosti feudalismu a sovetskeho komunismu. k nimz vede vlastnicka orientace. spise naopak . konzumnf zpusob '.. Utopie. red. Ani dnes nejsme zbaveni nebezpeci. prekl. New York: Alfred A. zdlouhave a malo efektivne realizovatelna. Prinos Frommovych uvah vidim v tom. (Knihy vysle cesky uvadfme v ceskem prekladu . *.

BECKER, CARL L. * - The Heavenly City of the Eighteenth Century Philosophers. New Heaven: Yale University Press. BENVENISTE, EMILE - 1966. Problemes de Linguistique General. Paris: Ed. Gallimard. BENZ, E. - Viz Eckhart BLAKNEY, RAYMOND B. - Viz Eckhart BLOCH, ERNST - 1970 Philosophy of the Future. New York: Seabury Press. ** - 1971 On Karl Marx. New York: Seabury Press. * - 1972 A theism in Christianity. New York: Seabury Press. - Cloud of Unknowing. The. Viz Underhill, Evelyn. . DARWIN, CHARLES - 1969. The Autobiography of Charles Darwin /809-/882. Ed. Nora Barlow. New York: W. W. Norton. Cit. E. F. Schumacher. DELGADO, J. M. R. 1967 "Aggression and Defense Under Cerebral Radio Control" In Aggression and Defense: Neural Mechanisms and Social Patterns. Brain Function. vol. 5. Edited by C. D. Clemente and D. B. Lindsley, Berkeley: University of California Press. DE LUBAC, HENRI - 1943, Katholizismus als Gemeinschaft. Prel. Hans-Urs von Balthasar. EinsiedelnjCologne: Verlag Benziger & Co. DE MAUSE, LLOYD vyd. 1974 The History of Childhood. New York: The Psychohistory Press, Atcom Inc. DIOGENES LAERTIOS - Zivoty. nazory a vyroky proslulych filosoftl. Praha 1964. DU MARAIS - 1769. Les Veritables, Principes de la Grammaire. DUMOULIN, HEINRICH - 1966. Ostliche Meditation und Christliche Mystik, FreiburgjMunich: Verlag Karl Alber. ECKHART. MEISTER ** - 1941. Meister Eckhart: A Modern Translation. Prel. Raymond B. Blakney. New York: Harper & Row, Torchbooks. - 1950, vyd. Franz Pfeifer; pfel. C. de B. Evans, London: John M. Watkins - 1969. Meister Eckhart. Deutsche Predigten und Traktate, vyd. a pfel. Joseph L. Quint. Munich: Carl Hanser Verlag _. Meister Eckhart. Die Deutschen Werke, vyd. a pfel. Joseph L.

Quint. In Gesammtausgabe der deutschen und lateinischen Werke, Stuttgart: Kohlhammer Verlag. - Meister Eckhart, Die lateinischen Werke, Expositio Exodi /6. Vyd. E. Benz a j. In Gesammtausgabe der deutschen und lateinischen Werke. Stuttgart: Kohlhammer Verlag. Cit. Otto Schillingem. EHRLICH,PAUL R., and EHRLICH, ANNE H. * - 1970. Population, Resources. Environment: Essays in Human Ecology. San Francisco: W. H. Freeman. ENGELS, F. - viz Marx EPPLER, E. - 1975 Ende oder Wende, Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag FARNER,KONRAD - 1947 "Christentum und Eigentum bis Thomas von Aquin." In Mensch und Gesellschaft, vol. 12. vyd. K. Farner, Bern: Francke. Verlag. Citovano Otto Schillingem. FINKELSTEIN, LOUIS - 1946. .The Pharisees: The Sociological Background of Their Faith, vols. 1,2. Philadelphia: The Jewish Publication Society of America. FROMM, E. 1932. "Die psychoanalytische Charakterologie und ihre Bedeutung fur die Sozialforschung." Ztsch. f Sozialforschung. 1: 253-277. "Psychoanalytic Characterology and Its Relevance for Social Psychology." In E. Fromm The Crisis of Psychoanalysis. - 1941. Escape from-Freedom. New York: Holt, Rinehart and Winston. 1942. "Faith as a Character Trait". In Psychiatry 5. Reedovano s malymi zmenami in E. Fromm, Man for Himself; - 1943. "Sex and Character." In Psychiatry 6: 21-31. Reprinted in E. Fromm, The Dogma of Christ and Other Essays on Religion, Psychology and Culture; - 1947. Man for Himselj(cesky Clovek a psychoanalyza, Praha 1967) 1950. Psychoanalysis and Religion. New Haven: Yale University Press. 1951. The Forgotten Lang-uage: An Introduction to the Understanding of Dreams, Fairy Tales, and Myths. New York: Holt, Rinehart and Winston. . '" - 1955. The Sane Society. New York: Holt, Rinehart ad Winston - 1956. The Art of Loving. (Umeni milovat, Praha 1966).

164

165

- 1959. "On the Limitation and Dangers of Psychology." In W. Leibrecht, ed. Religion and Culture: Essays in Honor of Paul Tillich. - 1961. Marxs Concept of Man. New York: Frederick Ungar - 1963. The Dogma of Christ and Other Essays on Religion, Psychology, and Culture. New York: Holt, Rinehart and Winston. -1964. The Heart of Man. tLidske srdce - jeho naddni k dobru a zlu, Praha 1969). vyd. 1965. Socialist Humanism. Garden City, N. Y.: Doubleday & Co. - 1966 "The Concept of Sin and Repentance." In E. Fromm, You Shall Be as Gods. - 1966. You Shall Be as Gods. New York: Holt, Rinehart and Winston. * - 1968 The Revolution of Hope. New York: Harper & Row - 1970. The Crisis of Psychoanalysis: Essays on Freud, Marx and Social Psvcholoev. New York: Holt, Rinehart and Winston. **- 1973. The Anatomy of Human Destructiveness. New York: Holt, Rinehart and Winston. - and Maccoby, M. 1970: Social Character in a Mexican Village, Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. - Suzuki, D. T. and de Martino. R. 1960. Zen Buddhism and Psychoanalysis. New York: Harper & Row. GALBRAITH, JOHN KENNETH * - 1969. The Affluent Society. 2nd ed. Boston: Houghton Mifflin. * - 1971. The New Industrial Society. 2nd rev. ed. Boston: Houghton Mifflin. * - 1974. Economics and the Public Purpose. Boston: Houghton Mifflin. HABERMAS, JORGEN * - 1971. Toward a Rational Society. Pre!' J. Schapiro, Boston: Beacon Press. - 1973, Theory and Practice. Vyd. J. Viertel, Boston: Beacon Press. HARICH, W. - 1975. Kommunismus ohne Wachstum. Hamburg: Rowohlt Verlag HEBB, D. o. - "Drives and the CNS (Conceptual Nervous System)" Psych. Rev. 62, 4, 244 HESS, MOSES - 1843: "Philosophie der Tat" In Einundzwanzig Bogen aus der

Schweiz. Vyd. Herewegh Zurich: Literarischer Comptoir. Reprinted in Moses Hess, Okonomische Schriften. Vyd. D. Horster Darmstadt: Melzer Verlag, 1972. . ILLICH, Ivan * - 1970. Deschooling Society. World Perspectives, vol. 44, New York, Harper & Row. - 1976. Medical Nemesis: The Expropriation of Health, New York, Pantheon. KROPOTKIN, P. A. . * - 1902. Mutual Aid: A Factor of Evolution. London. LANGE, WINFRIED - 1909. Gliickseligkeitsstreben und uneigenniitzige Lebensgestaltung bei Thomas von Aquin. Dils. Freiburg im Breisgau. LEIBRECHT, W. - vyd. 1959. Religion and Culture: Essays in Honor of Paul Tillich. New York: Harper & Row. LOBKOWICZ, NICHOLAS - 1967. Theory and Practice: The History of a Concept from Aristotle to Marx. International Studies Series. Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame Press. MACCOBY, MICHAEL, * - 1976 The Gamesmen. The Corporate Leaders. New York: Simon and Schuster. MAIMONIDES, MOSES - 1963. The Code of Maimonides. Prel. A. M. Hershman. New Haven: Yale University Press. MARCEL,GABRIEL * K filosofii nadeje, Praha 1971. MARX, K. _ Ekonomicko-jllozoJicke rukopisy z roku 1844. Praha 1978. - Kapitdl. Praha 1980. _ Rukopisy "Grundrisse" (Ekonomicke rukopisy z let 1857-1859). Praha 1977. MARX, K. a ENGELS, B.. - Svatd rodina aneb Kritika kriticke kritiky. Spisy. Sv. 2. Praha 1957. MAYO ELTON - 1933. The Human Problems of an Industrial Civilization. New York: Macmillan. MEADOWS, D. H. a j. - 1972. The Limits to Growth. New York: Universe Books. MESAROVIC, MIHAJLO D. and PESTEL, EDUARD

166

167

"
1

* - 1974. Mankind at the Turning Point. New York: E. P. Dutton. MIETH, DIETMAR / - 1969. Die Einheit von Vita Activa und Vita Contemplativa. Regensburg: Verlag Friedrich Pustet. - 1971. Christus - Das Soziale im Menschen. DiisseldorfTopos Taschenbiicher, Patmos Verlag. MILL, J. S. - 1965. Principles of Political Economy. 7th ed. reprinted of 1871 ed. Toronto: University of Toronto/Routledge and Kegan Paul. MILLAN, IGNACIO - 1977. The Character of Mexican Executives. MORGAN, L. H. - 1870. Systems of Sanguinity and Affinity of the Human Family. Publication 218, Washington, D. c.: Smithsonian Institution. MUMFORD, L. ** - 1970. The Pentagon of Power. New York: Harcourt Brace Jovanovich. NY ANAPONIKA MAHATERA ** - 1962; 1970. The Heart of Buddhist Meditation. London: Rider & Co; New York: Samuel Weiser. , * - 1971; 1972. Pathways of Buddhist Thought: Essays from the Wheel. London: George Allen & Unwin; New York: Barnes & Noble, Harper & Row. PHELPS, EDMUND S. - ed. 1975. Altruism, Morality and Economic Theory. New York: Russell Sage Foundation. PIAGET, JEAN - 1932. The Moral Judgment of the Child. New York: The Free Press. Macmillan. QUINT, JOSEPH L. - Viz Eckhart RUMI * - 1950. Selected, translated and with Introduction and Notes by R. A. Nicholson. London George Allen & Unwin. SCHECTER, DAVID E. - 1959 "Infant Development". In Silvano Arieti, ed. American Handbook of Psychiatry, vol. 2. SCHILLING, OTTO - 1908. Reichtum und Eigentum in der Altkirchlichen Literatur. Freiburg im Breisgau: Herderische Verlagsbuchhandlung. SCHULZ, SIEG FRIED - 1972. Q Die Spruchquelle der Evangelisten. ZUrich. Theologischer Verlag.
168

SCHUMACHER, E. F. ** - 1973. Small Is Beautiful: Economics as if People Mattered. New York: Harper & Row, Torchbook. SCHUM PETER, JOSEPH A. * _ 1962. Capitalism, Socialism, and Democracy. New York: Harper & Row, Torchbooks SCHWEITZER ALBERT _ 1923. Die Schuld der Philosophie an dem Niedergang der Kultur. Gesammelte Werke, vol. 2. ZUrich: Buchclub Ex Libris. _ 1923. Verfall und Wiederaujbau der Kultur. (Kiestanska a socidlni etika. Ilpadek a nova vystavba kultury. Praha 1964.) _ 1973. Civilization and Ethics. Rev. ed. Reprint of 1923 ed. New York: Seabury Press. SIMMEL, GEORG _ 1950. Hauptproblemeder Philosophie. Berlin: Walter de Gruyter. / SOMMERLAD, T. _ 1903. Das Wirtschaftsprogramm der Kirche des Mittelalters. Leipzig. Cit. Otto Schilling. SPINOZA, BENEDIKT, Etika. Praha 1977. STAEHELIN BALTHASAR _ 1969. Haben und Sein. ZUrich, Edition Academica. STIRNER, MAX _ 1973. The Ego and His Own: The Case of the Individual Against Authority. Vyd. James J. Martin: pfel, Steven T. Byington. New York: Dover. (Original ed. Der Einzige und Sein Eigentum.) SUZUKI, D. T. ' _ 1960. "Lectures on Zen Buddhism". In E. Fromm et al. Zen Buddhism and Psychoanalysis. SWOBODA, HELMUT _ 1973. Die Qualitiit des Lebens. Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt. TAWNEY, R. H. * _ 1920. The Acquisitive Society. New York: Harcourt Brace. _ Technologie und Politik". Aktuel Magazin, July 1975. THEOBALD, ROBERT _ 1966. The Guaranteed Income: Next Step in Economic Evolution. New York: Doubleday. TITMUSS, RICHARD _ 1971. The Gift Relationship: From Human Blood to Social Policy. London: George Allen & Unwin.

169

TOMAS sv. AKVINSKY - Theologicke summy. Olomouc 1937~1940. UNDERHILL, EVELYN * - ed. 1956. A Book of Contemplation the Which Is Called The Cloud of Unknowing. 6th ed. London: John M. Watkins; UTZ, A. F. OP. - 1953. "Recht und Gerechtigkeit." In Thomas Aquinas Summa Theologica, vol. 18. ' YERKES, R. M. and YERKES, A. V. - 1929. The Great Apes: A Study of Anthropoid Life. New Haven Yale U ni versi ty Press. .

OBSAH

PREDMLUVA DVOD: Velky pffslib, jeho zhrouceni a nove alternativy Konec jedne iluze ...... Proc se velky pffslib nesplnil? .. Ekonomicka nutnost premeny cloveka Existuje alternativa katastrofy? . POROZUMENi DiL I. ROZDiLU MEZI MiT a BYT

7 9 10 15

14

I. PRVNi POHLED Dulezitost rozlisovanf modu vlastneni a byti Pffklady ruznych basnickych vyjadfeni J azykove zmeny . . Starsi postfehy: Du Marais - Marx Soucasny zpusob uzfvanf slov Puvod pojmu . . Filosoficka pojeti byti . . Vlastneni a konzumovanf . II. MiT A BYT V KAZDODENNi Ueeni .. Vzpomfnani Rozhovor . Cteni. .. Uplatnovani autority Mit znalosti a znat Vira . Laska ZKUSENOSTI

20 20
23 24 25 26 27

28

30 32 33 35 36 38 39

41

170

104 104 105 108 . HLAVNf RYSYNOVESPOLECNOSTI Nova veda o cloveku .... . . . CO JE VLASTNICKY MODUS EXISTENCE? Spolecnost hrabivosti .. . DiLII. myslitelu .... CO JE MODUS BYTf? Aktivni byti •. ...moc ..nejistota . .. Solidarita .. .... Mistr Eckhart (1260-1327) ... sdilet a obetovat . .. Vlastneni ..... Strach z umiranf .. .. ... Jine faktory podporujici modus vlastnenf Modus vlastnenf a analnf charakter . . CHARAKTER A SPOLECNOST Zaklady spolecenskeho charakteru... Radost ... Aktivita a pasivita ..... NABOZENSTVf.pozitek . VI....... VIII.. DALSf ASPEKTY VLASTNENf Jistota . '. .. .' Spolecensky charakter tvaff v tvaf spolecenske struktute Spolecensky charakter a "nabozenske" potteby Je zapadnf svet krestansky? ....minulost.... . nyni . .....III.. . NOVY CLOVEK A NovA SPOLECNOST VII...antagonismus. Nova spolecnost: existuje oduvoonena nadeje? Doslov (Zdenek Janik) BIBLIOGRAFIE 151 A BYTf DiL III...pasivita v uceni nekterych velkych Byti jako skutecnost . .....vzboutenf .. '. budoucnost .. Aktivita ..stvrzeni ziti Zde... Askeze a rovnost Existencnf vlastneni V. . .... 112 114 119 131 134 156 163 58 63 64 66 68 68 69 72 73 74 78 80 87 89 92 95 99 101 IX...... . Yule davat. Htich a odpustenf . .... ANALYZA ZAKLADNICH ROZDiLU MEZI DVEMA MODY EXISTENCE IV. PODMfNKY PR(JLIDSKOU ZMENU A RYSY NOvEHO CLOVEKA Novy clovek . 44 48 51 "Prumyslove" nabozenstvf .. .. MfT A BYT VE STAREM A NOVEM ZAKONE A VE SPISECH MISTRA ECKHARTA Stary zakon Novy zakon . . . "Trzni charakter" a "kyberneticke nabozenstvi" Humanisticky protest .. . .zaklad pro vlastnicky modus Podstata vlastnenf ..

p. nakladatelstvi a kniznf obchod. s. vydaneho nakladatelstvim Harper & Row. s. . v Praze AA 11.41. stran 176. Doslov napsal Zdenek Janik. publikaci. 02/03. Vytiskla tiskarna Nase vojsko. Praha 1992. p. Obalku navrhla Irena Vorlickova. v Praze jako svou 6115. Odpovedny redaktor PhDr. Milan Varia. New York 1976. prelozila PhDr. Vytvarna redaktorka Larisa Daskova.91.Mit nebo byt ERICH FROMM ? Z anglickeho originalu To Have or To Be?. 28-003-92. Vydalo Nase vojsko. Vlastislava Zihlova. Vydanf 1. Technicka redaktorka Eva Baumova... VA 11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->